ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ತಳ – ಉಳ್ಳಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಲ್ಯ ನಾಂವ ಸೂಕ್ತ – ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ

ರತಾಂ ಮಂಗಳೂರ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಖಾಸಗಿ ಅದಾನಿ ಕಂಪೆನಿ ಕ ಪರಭಾರೆ ಕೆಲೆಲೆ ವಿಚಾರ ಸರ್ವಾಂಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಸಾ. ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಭಾರತ ದೇಶಾಂತ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಂಖೊ ಹಾತ್ತಾ ಬೊಟಾನಿ ಲೆಕಾಕ, ಆಶಿಲೆ ದಿವಸಾಂತ ಮ್ಹಳಯಾರಿ 1952 ಇಸವಿಂತ ಮಂಗಳೂರ ವಿಮಾನ ತಳಾಚೆ ಸೃಷ್ಟಿಕ ಕಾರಣ ಜಾಲಲೊ, ಮಂಗಳೂರು – ಹಾಸನ ರೈಲ್ವೇ ಯೋಜನಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಜಿನಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ ಕಾಲೇಜ (ಆರತಾಂ ಎನ್.ಐ.ಟಿ.ಕೆ.), ಸುರತ್ಕಲ್ ಮಂಗಳೂರ ಸರ್ವಋತು ಬಂದರ ಅಸಲೆಂ ಮಹಾನ ಯೋಜನಾ ಆಮಗೆಲೆ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲಾಕ ಹಾಳೆಲೊ ಆಧುನಿಕ ಮಂಗಳೂರು ನಿರ್ಮಾತೃ ಮ್ಹಳೆಲೆ ಕೀರ್ತಿಕ ಪಾತ್ರ ಜಾಲೆಲೊ ಉಳ್ಳಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಲ್ಯ.

https://en.wikipedia.org/wiki/U._Srinivas_Mallya

ತಶಿ ಜಾಲೆಲೆ ನಿಮಿತ್ತ ಸಹಜ ಜಾವನ ವಿಮಾನ ತಳಾಕ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಲ್ಯಾಲೆ ನಾಂವ ದವರಕಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವಿಷಯಾಂತ ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲಾಚೆ ಸರ್ವ ಜನಾನಿ ಸಾಂಗಾತಾಕ ಮೇಳನು ಕೇಂದ್ರ ಆನಿ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರಾಕ ಮನವಿ ದಿವಚೆ ಅಗತ್ಯ ಆಸಾ. ಆರತಾಂ ಮಸ್ತ ಇತಲೆ ವಿಮಾನ ತಳಾಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರಾನ ಧೋರಣಾ ನಿಮಿತ್ತಾನ ಅದಾನಿ ಕಂಪೆನಿಕ ಆಡಳಿತ ವಹಿಸುನ ದಿಲಾಂ.

ಹ್ಯಾಚ ಸಂದರ್ಭಾರಿ ಸರ್ವ ಮಹಾಜನಾಲೆ ಮಸ್ತ ವರಸಾಚೆ ಮನವಿ ಮಾನ್ವುನ ಘೆವನ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ಆನಿ ಸ್ವತಃ ಅದಾನಿ ಕಂಪೆನಿ ಮುಖೇಲಾಂನಿ, ಮಂಗಳೂರ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ತಳಾಕ ’ಉಳ್ಳಾಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಲ್ಯ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ತಳ’ನಾಂವ ದವರಕಾ ಮ್ಹೊಣು ಪರತ ಏಕವೇಳಾ ಉಗಡಾಸ ಕರತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ, ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ಹಾನ್ನಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟನಾಂತು ಕಳಯ್ಲಾಂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !