ಜರ್ ಹಾಂವ್ … ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 23

JHST 1

ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್… ರಿಶಬ್ ಆನಿ ಕ್ಲೈವ್… ಹಾಂಚೆಂ ಎಕಾ ಪಾಟ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ ಛಾಪಿತ್ತ್ ಆಸ್ತಾಂ…

ಥೊಡಿಂಚ್ಚ್ ಸೆಕುಂದಾಂ… ತವಳ್‌ಚ್ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫಾರ್ ತಾಕಾ ಪರತ್ ಜಾಗೈಲಾಗ್ಲೊ. ಘಡ್ಯೆನ್ ತೆಂ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಸನ್ನಿವೇಶಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಸ್ತಾಂ…

ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂತ್ಲೊ ಬುಕ್ಕೊ ಪಳೆತಾಂ…ಯಾಂತ್ರಿಕತೆನ್ ಮತಿಂತ್‌ಚ್ಚ್ ‘ಸ್ಟುಪಿಡ್!’ ಝಾಂಕುಳ್ಳೆಂ ತೆಂ. ಆನಿ ಮತಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರೋಧಾಚ್ಯಾ ಕರ್ಕರೆರ್ ಆಸ್ತಾಂ…

ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾನ್ ಉಚಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂತ್ಲಿ… ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾನ್ ಉದೆಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರೆಸ್ಪೆರಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ಲಿ ‘ತಿ ಘಡಿ!’ … ಮತಿಂತ್ ಜಗ್ಲಾಲಿ. ಘಡ್ಯೆನ್…ತಾಚಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ ಯಾಂತ್ರಿಕತೆನ್ ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ದೆವ್ಲಿಂ.

ಹೆಂ ಗಮನಾಕ್ ಯೆತಾಸ್ತಾಂ ಫೆಡ್ರಿಕಾನ್ ಸಮಧಾನೆಚೊ ಧೀರ್ಘ್ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ಆನಿ ಹಾತಿಂತ್ಲೊ ಬುಕ್ಕೊ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಬದ್ಲುನ್ ಧೆಡ್ಯಾ ಉಮೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲೊಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಪೊಲ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಬಾಗ್ವಾಲಾಗ್ಲೊ. ತವಳ್‌ಚ್ಚ್ ತೆಂ ಸರ್ಪಾ ಪುಸ್ಪುಸ್ಯಾನ್ ಝಾಂಕುಳ್ಳೆಂ…

“ಅಗ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘಾಣ್ಕುಟ್ಯಾ ಪಿಲಾ…ತುಜೆಂ ಕಪಟಿ ಬುರ್ಶೆ ವೋಂಟ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪೊಲ್ಯಾರ್ ಬಸೈನಾಕಾ.!”

ಅನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ಥರಾನ್ ಮುಸ್ಕರಾಕ್ ಮಾರ್ಲೆಲಿ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ… ತ್ಯಾಘಡ್ಯೆ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಘಡ್ಘಡ್ಯಾ ಆವಾಜ್ ದೀಲಾಗ್ಲಿಂ. ದುಸ್ರೆ ಘಡ್ಯೆ…ಆಪ್ಣಾಕ್ ಹಲ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಿ ಹಿ ಬೆಫಿಕೆರೆಚಿ ತಿರಸ್ಕರತಾ ಹೆರ್ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ವೊಚಾನಾಶೆಂ ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಬಲಾತ್ಕಾರಾಚೊ ಅಮ್ರುಕೊ ಹಾಸೊ ಹಾಸಾಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವರ್ತನಾಚ್ಯಾ ವಿವಿದ್ ದುಬಾವಿ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ತೊ ತಾಚ್ಯಾ ನದ್ರೆ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ. ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾವಿಶಿಂ ಮತಿಂತ್ ಭರ್ಲೆಲಿಂ ತಿಂ ದುಬಾವಿ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆರಾವ್ನ್ ತೊ ಥಂಯ್ಚ್ ಲಾಗಿಂಚ್  ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಭೆಟಾಲಾಗ್ಲೊ.

ಆನಿ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ ಸಂವಾದ್ ಕರುನ್ ಮಾಂಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಲಗ್ನಾ ವಿಶಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಮೆಟಾಂ ವಿಶಿಂ ಪರತ್ ತಾಂಕಾ ಜಾಗ್ವೊಣಿಂ ದೀಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿ ತೊ ನೊವ್ರ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಜಾಲೊ. ಹ್ಯಾವೆಳಾ…

ಅಸಲ್ಯಾ ಪ್ರಚಲಿತ್ ಸಂಗ್ತೆಚೆರ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಆನಿ ರಿಶಭಾಚಿ ಘಾಡ್ ಗಾಂಚ್ ಫೆಡ್ರಿಕಾಕ್ ಬರೊಚ್ಚ್ ಧೊಸುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚಿ ಜಾಣ್ತಿಕಾಯ್ ಆನಿ ರಿಶಭಾಚಿ ಕ್ರೋಧಾನ್ ಆಕಾಂತ್ ಆಘಾತ್ ಉದೆಶಿಂ ಕರ್ಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಿಂತ್ತಾಸ್ತಾಂ…ತಾಚಿ ಕಾಳ್ಜಾಶಿರ್ ಬಾರೀಕಾಯೆನ್ ಕಾಂಪೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

ನೀಜ್ ತರ್ ರಿಶಭ್ ಆನಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಹ್ಯಾದಿಸಾಂನಿ ಆಕಾಂತೆನ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸಾಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್…ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ …ರಿಶಭ್ …ತಶೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಯೀ ಬೋವ್ ಶಾಂತ್ ಸಮಧಾನೆನ್ ಆಸೊನ್, ಕಸಲಿಚ್ಚ್ ಪರ್ವಾ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ವರ್ತನಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ತೆಂ ಫೆಡ್ರಿಕಾಕ್ ಮಿಸ್ತೆರ್‌ಚ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೊ!

ಹ್ಯಾ ಆಯಿನ್ನ್-ವೆಳಾ…ಲಗ್ನಾಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಹಂತಾ ಖಾತಿರ್ ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ದೆವ್ಲೆಲ್ಯಾ… ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್‌ಯೀ…ಎಕಾಎಕಿ ಬಾರೀಕ್ ಧಡ್ಧಡೆ ಉಟೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಕಿತ್ಲೆಂ ಧೈರ್ ಆರಾಯ್ಲ್ಯಾರೀ…ತ್ಯಾ ಧೈರಾಕ್ ಘಟ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಕಾ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚೆಂ ಹಾಜರ್ಪೊಣ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಶೆಲೆಂ.

ಆನಿ ತ್ಯಾಘಡ್ಯೆ…ತಾಚೆ ಖಾತಿರ್ ಸೊದ್ನೆಂ ನದರ್ ಘುಂವ್ಡಾಂಯ್ತ್…

ಇಗರ್ಜೆ ದಾರ್ವೊಟ್ಯಾರ್ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ನೊವ್ರ್ಯಾ ಕ್ಲೈವಾಕ್ ಭೆಟುಂಕ್ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಕ್ಲೈವಾಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾಂ…ಉಪಾವ್ ನಾಸ್ತಾಂ…

ಕ್ಲೈವಾಚ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾ ಸಂಗಿ ತಾಣೆಂ ನಾಖುಶೆನ್ ಆಪ್ಲೊ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ಮೆಳೈಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸೆಕುಂದಾನಿಂ ಯಾಜಕ್ ದಾರ್ವೊಟ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಸಂಗಿ ತಾಂಕಾ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ನಂತರ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಘಡಿಯಾಂನಿಂ…

ಕ್ಲೈವ್ ಆನಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಫುಲಾ ಶಾಲಾಂನಿ ಸುಂಗ್ರಾಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆಲ್ತಾರಿ ಕುಶಿನ್ ಚಮ್ಕಾಲಾಗ್ಲಿಂ. ತಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾ…ಇಗರ್ಜ್ ಭರ್ ರಂಗೀನ್ ಕೊಯರ್ ಆವಾಜುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಹೊಕಾಲ್ ನೊವ್ರ್ಯಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಆಲ್ತಾರಿ ಸಮ್ಕೊರ್ ಪಾವ್ತಾಸ್ತಾಂ…ರೆಸ್ಪೆರಾ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಆಲ್ತಾರಿ ಮೆಟಾಂ ಮುಕಾರ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ಸಜಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್ಕೆ ಮುಕಾರ್ ದಿಂಬಿ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲಿಂ.

ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾ… ಇಗರ್ಜೆ ಭಿತರ್ ಪಾವ್ಲೊಲೊ ವಾಲ್ಟರ್…

ಹೊಕಾಲ್ ನೊವ್ರ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ಜಣಾಂಚ್ಯಾ ‘ಲೈನಿರ್’ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲುನ್… ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬಾಂಕಾ ಪೈಕಿ ಎಕಾ ಬಾಂಕಾರ್ ವರೆವಿಂಗಡ್ ಬಸ್ಕಾ ವಿಂಚೊನ್ ದಿಂಬಿ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೊ. ತವಳ್‌ಚ್ಚ್ ತಾಣೆಂ …

ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಕ್ ಮೆಸೆಜ್ ಕರುಂಕ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ವೆಳಾ…

ವಾಲ್ಟರಾಚಿ ವಳಕ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚೆಂ ದೊಳೆ ಇಗರ್ಜೆ ಭಿತರ್ ಪಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ ನಂತರ್‌ಯೀ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಕ್ ಸೊದಿತ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಆತಾಂಯೀ ತೊ ತಾಚ್ಯಾ ನದ್ರೆಕ್ ಮೆಳಾ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾ…ತೊ ಕಠಿಣ್ ದುಬಾವಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲೊ.

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ವಿವಿಧ್ ಮಿಸ್ತೆರಾ ಗಜಾಲಿ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಲಗ್ನಾಂ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ … ‘ತೊ ಹಾಜರ್ ನಾಂ!’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ತಾಕಾ ದುಬಾವಾ ವಯ್ರ್ ದುಬಾವ್ ಉದೆವ್ನ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲಿ ಭಿರಾಂತ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ವಾಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

ತವಳ್‌ಚ್ಚ್ ಕೊಯರಾ ಆವಾಜಾ ಸಂಗಿಂ ಮಿಸಾ ಭೆಟೊವ್ಣೆ ಕಾರ್ಯೆಂ ಭಕ್ತಿಕ್ ರಿತಿರ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ. ಅಶೆಂಚ್ಚ್ ಹೆಂ ಭಕ್ತಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಾತ್ತ್ ಆಸೊನ್ …ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಘಡ್ಯೆ ಶೆರ್ಮಾಂವಾ ಘಡಿ ಉದೆಲಿ. ಹ್ಯಾವೆಳಾ…ವಾಲ್ಟರ್…

ಶೆರ್ಮಾಂವಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ… ಲಗ್ನಾಚ್ಯಾ ರೆಸ್ಪೆರಾ ಕಾರ್ಯಾ ವೆಳಾ ಘಡುಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಘಡಿತಾವಿಶಿಂ ಜಾಗೊ ಜಾಲೊ.

ಆನಿ ಹ್ಯಾ ರೋಮಾಂಚಿತ್ ಘಡಿತಾ ವೆಳಾ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ನೊವ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ವೀಜ್ ಸರಿ ಗುಡ್ಡಾಯ್ಲೆಲೆಂ ಪರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಲಗ್ನಾಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ರೂಪ್‌ಚ್ಚ್ ಬದ್ಲುಂಚಿ ಘಡಿ ಉದೆತೆಲಿ!

ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಘಡಿಯೆವಿಶಿಂ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾನ್…ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ಬರೆಂಚ್ಚ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಆನಿಂ ಬರೆಂಚ್ಚ್ ಧೈರ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ಚ್ ತಾಣೆಂ…ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ರಿಶಭಾಕ್ ಆನಿ ವಾಲ್ಟಾರಾಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್‌ಯೀ ಬರಿಚ್ಚ್ ತರ್ಬೆತಿ ದಿಲ್ಲಿ! ಪೂಣ್ ತೊ ಮಾತ್ರ್ …

ಆಪ್ಲೊ ಧ್ಯೇಯ್ ಆನಿ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ಪಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಹ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಮೇಟ್ ದವರಿನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿಚೆವಾವರ್ವಿಂ…ಹ್ಯಾಘಡ್ಯೆ ತೊ ಇಗರ್ಜೆ ಭಂವಾರಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾವರ್ವಿಂ ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಶ್ ಥರಾನ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಲಗ್ನಾ ಕಾರ್ಯಾಚೆರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ.

ತರೀ …ಹರ್ಯೆಕ್ ಘಡಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ವಾಲ್ಟರಾಚೊ ನದ್ರ್ಯಾ ಪಡ್ದೊ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಛಾಪಿತ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಸಂಭಂದಿತ್ ಗಜಾಲೆಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚೆ ಸಲಹಾ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ದಿತೇ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ಘಂಭೀರಾಯೆನ್ ಸಾಂಬಾಳೊನ್ ವ್ಹರ್ಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚಿ ತರ್…

ಲಗ್ನಾ ಮಿಸಾರ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಕಾರ್ ಸುಟಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಧೆಡೊ ಫೆಡ್ರಿಕ್‌ಯೀ… ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಡಾವಳೆಚ್ಯಾ ಯಶಸ್ವೆ ಖಾತಿರ್ ಮಾಂಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಗಜಾಲೆಂಚೆರ್ ಘಂಭೀರಾಯೆನ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಆಪ್ಣೆಂ ನೆಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಂಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಚುರುಕ್ ಕರ್ತಾವ್ಯಾಚೆರ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ವಾಂಕ್ಡಿ ನದರ್ ಭಂವ್ಡಾಯ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾ ವಿಶಿಂ ಮತಿಂ ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಾವ್ಜೆಣೆನ್ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಘಡಿಯೆಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೆರ್ ನದರ್ ದವ್ರುನ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಭಾಳ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ!

ಅಶೆಂ ಫೆಡ್ರಿಕ್… ಕ್ಲೈವ್ ಆನಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಲಗ್ನಾ ಯಶಸ್ವೆ ಘಡಿತಾ ಖಾತಿರ್… ಪ್ರತ್ಯಕ್ಶ್ ಥರಾನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಡಾವಳೆಚೆರ್ ತೊ ಚುರುಕಾಯೆನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್…

ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ …ರಿಶಭ್ ಆನಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಮಿಲನಾ ಖಾತಿರ್ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಶ್ ಥರಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ಭಂವ್ಡಾಯ್ತೇ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಅಶೆಂ ಹ್ಯಾ ಲಗ್ನಾ ಮಿಸಾವೆಳಾ…ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಆನಿ ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ನೆಣಾ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಂತಾಚ್ಯಾ ದೋನ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಯೋಜನಾ ಮಾಂಡಾವಳೆಚೆರ್ ಘಂಭೀರ್ ಥರಾನ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ!

ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಪರಿಂ ರಜೆರ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಫಾ| ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ್‌ಯೀ… ಹ್ಯಾ ಕುತೂಹಲ್ ಭರಿತ್ ಸನ್ನಿವೇಶಾಚ್ಯಾ ಫಲಿತಾಂಶಾ ಖಾತಿರ್ …ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪರೀಕ್ಶಾ ಫಲಿತಾಂಶಾಕ್ ರಾಕ್ಚ್ಯಾಪರಿಂ ಆತುರಾಯೆರ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ!

ತಾಕಾ ಏಕ್‌ಚ್ಚ್ ಖಂತ್ ಧೊಸುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಗೀ…ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಆನಿ ಫೆಡ್ರಿಕಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾ …‘ಇಗೋ’ ಝಗ್ಡ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಸಮಧಾನೆಕ್ ಕಸಲೆಂಯೀ ಭಾದಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ.

ಆಸಲ್ಯಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾಹ್ಯಾ ಶತ್ರಂಜ್ ಖೆಳಾಂತ್ …ಪ್ರಮುಖ್ ಖೆಳ್ಕಾಡಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ…ಆಯ್ಚೆಂ ಹೊಕಾಲ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…!

ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾಘಡ್ಯೆ ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್‌ಯೀ ಎಕಾ ಅವ್ಯಕ್ತ್ ಭಿರಾಂತೆರ್ ಧಡ್ಧಡುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಯಾಂತ್ರಿಕತೆನ್ ಮಿಸಾ ಭೆಟೆವ್ಣೆಂತ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಚೆಂ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಗಮನ್ ಫಕತ್ತ್… ರೆಸ್ಪರಾ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಾ ಘಡ್ಚ್ಯಾ ‘ತ್ಯಾಎಕಾ ಘಡಿಯೆಚ್ಯಾ ಘಡಿತಾ’ ಚಿಂತ್ನಾನಿಂ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಆನಿಂ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾ…

ಫಾ| ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನಾನ್…ಭರ್ವೊಸೊ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ ತಾಚೊ ಮಿರ್ನ್ಯಾಮ್… ದಂದ್ವ್ ವಿಚಾರೆಂನಿ ವ್ಯಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಫಾ| ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹಿಶಾರೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್  ಹರ್ಯೆಕ್ ಗಜಾಲಿ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ತಾಕಾ ಪಾಟೈತ್ತ್ ಆಸ್ತಾಂ…

ಫೆಡ್ರಿಕಾಚ್ಯಾ ದುಡ್ವಾ ಆಮಿಶಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಟಿ ಭಿತರ್ ರಿಗೊನ್ ತಾಚಿ ಸಲಹಾಯೀ ತೊ ಪಾಳುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಫೆಡ್ರಿಕಾಚ್ಯಾ ಸಲಹಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ರೆಸ್ಪೆರಾ ವೆಳಾ ಆಪ್ಣೆಂ ಆಧಾರಿಜಾಯ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಬೋವ್ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ವಿಶಯಾಕ್ ತಾಣೆಂ ತಿ ‘ಸಾದಿ ವಿಶಯ್ ’ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತಾಕಾ ತೊ ವೊಪ್‌ಲ್ಲೊ.

ನೀಜ್ ತರ್ ಫೆಡ್ರಿಕಾಕ್ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ‘ಸಾದಿ’ ಗಜಾಲೆಚೆರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಯಶಸ್ವೆಚೊ ವಿಚಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ದುಬಾವಿ ಅಂದಾಜ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ರೆಸ್ಪೆರಾ ಘಡ್ಯೆ… ಜರ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಉದೆಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯಾತಾ ಉದೆಲಿ ತರ್…ತಾಕಾ ತ್ಯಾ ‘ಸಾದಿ’ ವಿಚಾರಾಂತ್ ಪರಿಹಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಲಗ್ನಾಂ ಯಶಸ್ವೆಚ್ಯಾ ತಯಾರೆಂತ್ ತಾಣೆಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ವಿಶಯಾಂನಿಯೀ ಮಿಸ್ಳೊನ್… ಆಸಲ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂಚೆರ್ ತಾಣೆಂ ಅಸಲಿಚ್ಚ್ ಜಾಣ್ತಿಕಾಯ್ ವಾಪಾರ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ!

***

ಆತಾಂ ನಿಮಾಣೆಂ… ಅಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಂಧಿಘ್ಧ್ ಕುತೂಹಲಾಚ್ಯಾ ಪರಿಗತೆರ್ … ರೆಸ್ಪೆರಾ ಮಿಸಾಚೆರ್ ಘಡ್ಚಿ ಕುತೂಹಲಾಚಿ… ‘ತಿ ಘಢಿ!’…ಉದೆಲಿ.

ಕ್ಲೈವ್ ಆನಿಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಿ ರೆಸ್ಪೆರಾಚಿ ಘಡಿ!

ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚ್ಯಾ ಮಾಂಡಾವಳೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ… ತ್ಯಾ ರೆಸ್ಪೆರಾ ಘಡಿತಾಂತ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಆದಾರಿಜಾಯ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕರ್ತುಬಾವಿಶಿಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾನ್ ಬರಿಚ್ಚ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ.

ತರೀ…ತಿ ಘಡಿ ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ಯೆತಾಸ್ತಾಂ ಆಪ್ಣೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಲ್ಲೆ ಪರಿ ಸುಡಾಳಾಯೆಚಿ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ!

ಘಡಿಯೊ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ…ಕಾಳ್ಜಾ ಧಡ್ಧಡೆ ಜಬ್ಬೋರ್ ಜಾತಾಸ್ತಾಂ…ಮತ್ ಕಾವ್ಜೆಣೆಕ್ ಸಾಂಪೊಡ್ನ್…ಕುಡಿಂತ್ ಬಾರೀಕ್ಶಾಯೆಚಿ ಕಾಂಪ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

ಅಸಲ್ಯಾ ತ್ಯಾಎಕಾಘಡ್ಯೆ… ಬೋವ್ ಮಹತ್ವೆಚ್ಯಾ ರೆಸ್ಪೆರಾ ಕಾರ್ಯಾಖಾತಿರ್ ಯಾಜಕ್ ಆಲ್ತಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವೊನ್ ಸಕ್ಲಾ ಆಯ್ಲೊ. ಆನಿ…

ಹೊಕಾಲ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಆನಿ ನೊವ್ರೊ ಕ್ಲೈವಾಚ್ಯಾ ಮುಖಾಮುಖಿ ಉಬೊ ಜಾಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ರೆಸ್ಪೆರಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚಿ ಸರ್ವ್ ಸಮಡ್ತೆ ರಿವಾಜಿ ಸಂಗ್ತಿ ತಯಾರ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಚಿತ್ ಕರ್ತಚ್ಚ್ ತಾಣೆಂ ಹಾತಿಂತ್ಲ್ಯಾ ವಾಚ್ಪಾ ಬುಕಾಚೆರ್ ನದರ್ ಖಂಚೈಲಿ.

ಸುರ್ವಿಲಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಸಂಪ್ಲಿ. ಆನಿ ಆತಾಂ ರೆಸ್ಪೆರಾಚ್ಯಾ ವಿದಿ ವಿದಾನೆಕ್…ಯಾಜಕ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾತಾಸ್ತಾಂ…ಹೊಕಾಲ್ ನವ್ರೊ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿ ಲಗ್ನಾ ಭಸಾವ್ಣಿ ಕರ್ಚಿ ಘಡಿ ಉದೆಲಿ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಆಯಿನ್ನ್ ಘಡ್ಯೆ…

ನವ್ರ್ಯಾ ದೆಗೆನ್ ಉಬೊ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಧೆಡ್ಯಾ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚೆ ದೊಳೆ… ಆನಿ ಯಾಜಕಾ ದೆಗೆನ್ ಮೈಕ್ ಧರುನ್ ಉಬೊ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮಿರ್ನ್ಯಾಮಾಚೆ ದೊಳೆ… ಎಕಾ ಗುಪಿತ್ ಹಿಶಾರೆ ಬರಾಬರ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಆದ್ಳಾಲೆ. ದುಸ್ರೆಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆ…

ಮಿರ್ನ್ಯಾಮಾಚಿಂ ಬೊಟಾಂ ‘ಮೈಕಾಚಾ ಸ್ವಿಛ್ಚಾಚೆರ್’ ಖೆಳುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಆನಿ ನಂತರ್ ಮೈಕ್ ನೊವ್ರ್ಯಾ ಹೊಕ್ಲೆಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಕ್ ಬದ್ಲಿಲೆಂ.
ತವಳ್‌ಚ್ಚ್ ದೋನ್ ಘಡಿತಾಂ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆ ಘಡೊನ್ ಗೆಲಿಂ!

ಏಕ್… ‘ಮೈಕ್ ಆಫ್.!.’ …ದುಸ್ರೆಂ…ಇಗರ್ಜೆ ವಟಾರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಹಾಲಂವ್ಚೊ ಸಾಂಕಳ್ ಫುಗೆಟ್ಯಾಂಚೊ ಭೀಕರ್ ಆವಾಜ್!

ಆಯ್ಕಾತೆಲ್ಯಾಂನಿಂ ಕಾನಾಕ್ ಹಾತ್ ವ್ಹರ್ಚೊ ತಸಲೊ ಭಯಾನಕ್ ಆವಾಜ್.

ಅಸಲೊ ಭೀಕರ್ ಆವಾಜ್ ಇಗರ್ಜೆ ವಟಾರಾಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ ಆಸ್ತಾಂ…ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಹೊಕ್ಲೆ ನವ್ರ್ಯಾಚಿ ‘ಲಗ್ನಾ ಭಾಸಾವ್ಣಿ’ ಮುಂದರುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ!

ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ…ನೊವ್ರೊ ತಶೆಂ ಹೊಕ್ಲೆಚೊ ಲಗ್ನಾಂ ಭಾಸಾವ್ಣಿಂ ಉತ್ರಾಂ…ಆಫ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮೈಕಾನ್ ಆನಿ ಫುಗೆಟಿ ಆವಾಜಾನ್ ಗಿಳೊನ್ ಸೊಡ್ಲೊ!

ನೀಜ್ ತರ್ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆ… ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾನ್ ಮಾಂಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ…ಲಗ್ನಾ ಭಾಸಾವ್ಣೆ ವೆಳಾ ಕ್ಲೋಡಿಯಾನ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಉತ್ರಾಂನಿ…

‘ಆಪ್ಣಾಕ್ ಖುಶಿ ನಾಂ…!’ ಮ್ಹಣ್ ಉಚಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ! ಆನಿ ದುಸ್ರೆಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆ… ಆಲ್ತಾರೆಕ್ ಪಾಟ್ ಕರ್ನ್ ಘುಂವೊನ್… ಇಗರ್ಜೆ ದಾರ್ವಾಟ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಾಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ!

ಪೂಣ್…ನಾಂ…ಅಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ!

‘ಆಪ್ಣಾಕ್ ಖುಶಿ ನಾಂ!.’ ಮ್ಹಣ್ ಉಚಾರ್ಚಿ ’ತಿ ಘಡಿ!’…ಮೌನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮೈಕಾನ್ ಆನಿ ಫುಗಟ್ಯಾಂ ಆವಾಜಾನ್ ನಪೈಂಚ್ಚ್ ಕೆಲಿ.

ನೀಜ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಸಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಆಘಾತ್ ದಿಲೊ! ಆನಿ ತ್ಯಾಘಡ್ಯೆ ಕಿತೆಂ ಘಡಿಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಘಡಿತ್…ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾ ಆವಾಜೆಚ್ಯಾ ಸಲ್ವೊಣೆಂತ್ ಸಲ್ವೊನ್ ಗೆಲೆಂ!

ತ್ಯಾ ಸಲ್ವೊಣ್ಯಾಚ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ…ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ …

‘ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?!…ಕಶೆಂ ಜಾಲೆಂ?! …ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂ ಜಾಲೆಂ?!…’ …ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂನಾಂ. ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆ ರೆಸ್ಪೆರಾ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಪೊವ್ನ್ ಯಾಜಕ್  ಪರತ್ ಪಾಟಿಂ ಆಲ್ತಾರೆಕ್ ಚಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಹೆಂ ಪಳೆತಾಂ…ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆಲ್ತಾರೆಕ್ ಪಾಟ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚ್ ನಾಂ…ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚ್ ನಾಂ.!’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಧಖೊ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಆಪ್ಟಾತಾನಾಂ…

ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಾರ್ವೊಟ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರಿಶಭಾಕ್… ಭೆಟುಂಕ್ ಆಸಾಧ್ಯ್! ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಆಘಾತೆ ಅಕಾಂತೆಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಗಿನ್ಯಾನೆಕ್ ಆಪ್ಟಾಲಿಂ!

ಹೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ವಿಪರೀತ್ ಧಖೊ ದಿತಾಸ್ತಾಂ… ಮತಿರ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಕಾಳೊಕ್ ಮಾಂಡ್ಲೊ…ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ನೆಕೆತ್ರಾಂ ಜಗ್ಲೆಲ್ಯಾಪರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಕೂಡ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ನಿಸ್ತೇಜ್ ಜಾಲಿ. ದುಸ್ರೆ ಘಡ್ಯೆ…ತಕ್ಲೆಕ್ ಫುಂವೊಳ್ ಯೇವ್ನ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಆಪುಣ್ ಧರ್ನಿಕ್ ಗಳ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಸ್ತಾಂ…

ಆದಾರಾಕ್ ದೆಗೆಲ್ಯಾ ಕ್ಲೈವಾಚೊ ಹಾತ್ ಧರಿಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೊ.!…ಆನಿ ಬಳಾನ್ ಧರ್ಲೊಚ್ಚ್!

ರಿಶಭಾಕ್ ಧರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲೊ ಹಾತ್…ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ಕೈವಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಕ್ ಆರಾವ್ನ್ ಧರಿಲಾಗ್ಲೊ!

***

ಇಗರ್ಜೆ ಭಿತರ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಡಿಯಾನಿಂ ಘಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ … ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಆನಿ ರಿಶಾಭಾಚಿ ಜಿವಿತಾ ಸ್ವಪ್ಣಾಂಕ್ ನಿರ್ಫಳ್ ಕರ್ತಾಸ್ತಾಂ…ತಾಣಿಂ ಬಾಂದುಂಕ್ ಯೆವ್ಚಿಲ್ಲೆಂ ಮೊಗಾ ರಾವ್ಳೆರ್ ಕೊಸ್ಳುನ್ ಗೆಲೆಂ!

ಆನಿ ತಾಂಕಾ ಜಿಣಿಭರ್ ವೆಗ್ಳೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಅನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ಘಡಿತ್ … ಭಾಯ್ರ್ ಕಾರಾರ್ ಬಸೊನ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ರಿಶಭಾಕ್ ಕಳ್ಚ್ಯಾಕ್ ಥೊಡಿಂ ಸೆಕುಂದಾಚ್ಚ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿಂ!

… … … …

‘ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಡಿಯಾಂನಿಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಇಗರ್ಜೆ ದರ್ವಾಟ್ಯಾರ್ ವಾಲ್ಟರಾ ಸಂಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾತಾ…ನಂತರ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗುಪಿತ್ ಟಿಕಾಣ್ಯಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಆಸಾ!’ ಮ್ಹಣ್ ಆತುರಾಯೆಚ್ಯಾ ರೊಮಾಂಚಿತ್ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ರಿಶಭ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ತಾಂ…ತವಳ್‌ಚ್ಚ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ…

ಸಾಂಕಳ್ ಫುಗೆಟ್ಯೆಂಚ್ಯಾ ರಾವಾನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಭಿರಾಕುಳ್ ಆವಾಜಾ ಮಧೆಂ…ವಾಲ್ಟರ್ ಇಗರ್ಜೆ ದಾರ್ವೊಟ್ಯಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ. ಪೂಣ್ ಎಕ್ಸುರೊ!

ರಿಶಭಾನ್ ನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ವಾಲ್ಟರಾ ಸಂಗಿ… ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ!

ಹೆಂ ಪಳೆತಾಂ ಕಪಾಲಾರ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಮಿರಿಯೊ ಉದೆತಾನಾಂ…ತ್ಯಾವೆಳಾ ವಾಲ್ಟರ್…ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ಘಂಭೀರ್ ಸಂವಾದಾ ಸಂಗಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾ ಸರ್ಶಿಂ ಅಮ್ಸರೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ.

ತವಳ್‌ಚ್ಚ್ ರಿಶಭಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಆಕಾಂತೆಚಿಂ ತರಂಗಾ ಧಾಂವಾಲಾಗ್ಲಿಂ. ಖಿಣಾನ್ ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ದುಬಾವಾನ್ ತೊ ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ದೆವ್ಲೊ. ಆನಿ ವಾಲ್ಟರಾ ಸರ್ಶಿಂ ಧಾವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಾವ್ತಾಂ…

ವಾಲ್ಟರ್ …ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾ ಸಂಗಿ ಆಘಾತೆ ಆಕಾಂತೆನ್ ಬಡ್ಬಡೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ! ತಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಮಧೆಂ … “ಫುಗೆಟ್ಯಾ ಆವಾಜಾಂತ್….ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೊ ತಾಳೊ ಲಿಪ್ಲೊ!…ಖಿಣಾನ್ ಹಾಂವ್ ಪಳೆತಾಂ ಪಳೆತಾಂ…ತೆಂ ಮತಿಕ್ ಕಾಳೊಕ್ ಯೇವ್ನ್…” ಇತ್ಲೆಂ ತೊ ಉಚಾರ್ತಾನಾಂಚ್ಚ್…ರಿಶಾಭಾಕ್ ಧರ್ನ್ ಕೊಸ್ಳಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ!

‘ತರ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…ಕ್ಲೋಡಿಯಾ… ಕ್ಲೈವಾಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಏಕ್ ಜಾಲೆಂ.?!’ ಏಕ್ ಘಡಿ ತಾಚಿ ಕೂಡ್ ಸಗ್ಳಿ ಬರಫ್ ಜಾಲಿ.!. ಪೂಣ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆ…ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ತೊಪ್ಲೊಲೊ ವೆಗ್ಳಾಚಾರಾಚೊ ಭಾಲೊ…ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್‌ಚ್ಚ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ತೊ ಭುಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಗಾಪರಿಂ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲೊ. ಪಿಸೊಚ್ಚ್ ಜಾಲೊ.

ತಾಚ್ಯಾ ಶಿರಾಂ ಶಿರಾನಿಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚೊ ಉಜೊ ಜಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾಂ, ದೊಳ್ಯಾಂನಿಂ ಕ್ರೋಧಾಚಿಂ ಕಿಟಾಳಾಂ ಉಸ್ಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಆನಿ ಥಂಯ್ಚ್ ಇಗರ್ಜೆ ವಟಾರಾಂತ್ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಸಾಂಕಳ್ ಫುಗೆಟ್ಯೊ ಮಾರ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಚೆರ್ ಬದ್ಲಾಲೆ!

ತಾಂಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಖೆಳ್ಚೊ ದೆಂವ್ಚಾರಾಚ್ಯೊ ಹಾಸೊ ದೆಕ್ತಾನಾಂ…ಆಪುಣ್ ಕಿತೆಂ ಕರುನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾಚ್ಚ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ!

ಸಗ್ಳೊಚ್ಚ್ ಧೆಧೆಸ್ಪರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ…ಪಿಶ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಂಪರಿಂ ಸಾಂಕಳ್ ಫುಗೆಟ್ಯೊ ಮುಂದರುನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ತೇಗ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂ ಕುಶಿನ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ!
ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಸೆಕುಂದಾನ್… ವಾಲ್ಟರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ‘ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ?!’ ಮ್ಹಣ್ ಆಕಾಂತೆನ್ ಧಡ್ಬಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾಂ…ಅನಾಹುತ್ ಘಡ್ಲೆಂಚ್ಚ್.

ರಿಶಭಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಭೆಂ ಆಕಾಂತೆನ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪೊಳುಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಂಟ್ಯಾ ಪೈಕಿ ದೊಗಾಂಚ್ಯಾ ಕೊಲಾರಾರ್ ರಿಶಭಾಚೆ ಹಾತ್ ಬಸ್ಲೆಚ್ಚ್! ಹೆಂ ಪಳೆತಾಂ… ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಧಾಂವ್ಣೆಕ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲ್ಲೊ ತಿಸ್ರೊ…ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ಹಾತಿಂ ಧರ್ನ್ ಇಗರ್ಜೆ ಕುಶಿನ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತ್ಯಾಘಡ್ಯೆ….

‘ಇಗರ್ಜೆ ವಟಾರಾಂತ್ ಕಸಲೊಚ್ಚ್ ಗಲಾಟೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ನೊಜೊ…ಚತ್ರಾಯ್.’ ಮ್ಹಣ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ವೊಣಿ ಉಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರುನ್… ವಾಲ್ಟರ್…ಘಡ್ಯೆನ್ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ…

“ಧಾಂವಾರೆ…ಅನಾಹುತ್ ಜಾತಾ ಧಾಂವಾರೆ. ಆಡಾಯೆರೆ ತಾಕಾ…ರಿಶಭಾಕ್ ಆಡಾಯೆರೆ…! ”

ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ಸಗ್ಳೊಚ್ಚ್ ಕ್ರೋಧಾಚ್ಯಾ ಆವೇಶಾರ್ ರಿಶಭ್ ತಾಂಬ್ಡೊ ತಾಂಬ್ಡೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ‘ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಉಚಾಂಬಳಾಯೆರ್ ಆಸ್ಲೊಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಆಡಾಂವ್ಚೆ ತರೀ ಕಶೆಂ…?!’ ಮ್ಹಣ್ ವಾರ‍್ಯಾ ವೇಗಾರ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆ ತೇಗ್ ತರ್ನಾಟೆ ರಿಶಭಾ ಮುಕಾರ್ ಪಾವ್ತಾಸ್ತಾಂ… ಏಕ್ ಘಡಿ ತೆ ಧಿಘ್ಮೂಢ್ ಜಾಲೆ. ತಾಚೊ ಕ್ರೋಧ್ ಪಳೆತಾಂ ತಾಂಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಕರುಂಕ್ ಧಯ್ರ್ ಪಾವ್ಲೆಂನಾಂ.

ತವಳ್‌ಚ್ಚ್ ತಾಂಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ರಿಶಭಾನ್… “ಧರಾ ಹ್ಯಾ ಬ್ಯಾವಾರ್ಶ್ಯಾಕ್…” ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ಧರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೆಂಕ್ಟಾಕ್ ಬಳಾಚಿ ಏಕ್ ಖೋಟ್ ಬಸೈಲಿ. ತೊ ಪೆಂಕಾಡ್ ಮೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಭಿರಾಂತೆಚ್ಯಾ ಕಠಿಣ್ ದುಕೆನ್ ಧರ್ನಿಕ್ ಆಪ್ಟಾತಾಂ…

ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಪಾಂಯಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಪ್ರಾನ್ ಜಗ್ಲಾಣ್ಯಾ ವೇಗಾನ್… ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಝಾಂಗಾ ಮಧೆಂ ಬಳಾಚೊ ಕೊಂಪ್ರಾ ಮಾರ್ ಬಸೈಲೊ.

“ಅಯ್ಯೋ…ದೆವಾ… ಜೀವ್ ಗೆಲೊ ” ಮ್ಹಣ್ ಕಠಿಣ್ ದುಕೆಚ್ಯಾ ಆಕ್ರಾಂದಾನ್ ಝಾಂಗಾ ಮಧೆಂ ಹಾತ್ ಧರುನ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ತೊ ಬಸ್ಲೊ. ತ್ಯಾ‌ಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆ ಘಳಾಯ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ…ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿ ಸರ್ಶಿಂ ಬಾಗ್ವಾಲ್ಲೊ ರಿಶಭ್…ಖಿಣಾನ್ ಬಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಥಂಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾಚೆರ್ ಬಳಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಮೂಟ್ ಅರ್ನಿಲಿ.

ಆನಿ ‘ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ?!’ ಮ್ಹಣ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ಅಂದಾಜ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂ…ದರ್ನಿರ್ ಫುಟೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಕಳ್ ಫುಗೆಟ್ಯಾಂಚೆರ್ ರಿಶಭಾನ್ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ದಾಂಬೊನ್ ಧರ್ಲೊ! ಆನಿ ಹೆಂ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳೆಲ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ರೂಕ್‌ಚ್ಚ್ ಜಾಲೆ. ಆನಿ ತೆ ಹೆಂ ಪಳೆತ್ತ್ ಆಸ್ತಾಂ…

ರಿಶಭಾಚಿ ಕ್ರೋಧಾ ಚಾಲ್ ರಾವ್ಲಿನಾ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ತೊ ಫುಗೆಟಿ ಸಾಂಕಳ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾ ಭೊಂವ್ತಿ ಗುಟ್ಲಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ!

“ಅಯ್ಯೊ ದೆವಾ…ಅಯ್ಯೋ…ನಾಕಾ ದಮ್ಮಾಯಾ…ಅಯ್ಯೋ…” ಮ್ಹಣ್ ಬೊಬಾಟೊಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾಂಚ್ಚ್… ಘಡ್ಯೆನ್ ರಿಶಬಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ಹಾತ್ ತಾಚಿ ಬೋಬ್ ಲಿಪೊಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಸ್ಕಾರಾರ್ ಬಸ್ಲೊ. ಆನಿ ಘಡ್ಯೆನ್ ರಿಶಭ್…ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿಂ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ದುಖೆನ್ ಉರ್ಡೊನ್ ಆಸ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಿಂ…ಸರ್ಪಾಪರಿಂ ಪುಸ್ಪುಸೊನ್ ಉಸ್ಮಡ್ಲೊ…

“ರಾಸ್ಕಲ್… ತುಕಾ ಧಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಫೆಡ್ರಿಕಾಕ್ ಹೊ ತುಜೊ ಘಾಯ್ ದಾಕಯ್ ಆನಿ ಸಾಂಗ್…ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಮಾರ್ಲೊಲೊ ತಾಣೆಂ ಭಾಲೊ ಹಾಂವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗೊಮ್ಟೆರ್ ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಖಿಳಾಯ್ತೊಲೊಂ ಮ್ಹಣ್.!”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ …ಥಂಯ್ಚ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್‌ಯೀ ಭಿರಾಂತೆ ಶಿರ್ಶಿರೊ ಧಾವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿ ತೊ ತರ್ನಾಟೊ ಹಾತಾಕ್ ಫುಗೆಟ್ಯೊ ಉಜೊ ಪೆಟುನ್ ಆಸೊನ್ ಕಠಿಣ್ ದುಖೆನ್ ವೊಳ್ವೊಳೊನ್ ಧಡ್ಭಡೊನ್ ಆಸ್ತಾಂ…

ತೆ ಭೆಂ ಭಿರಾಂತ್ ಬಿರ್ಮೊತೆನ್…ರಿಶಭಾಕ್ ಸೈರಣ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಸಮಧಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಧೈರ್ ಆರಾಯ್ಲಾಗ್ಲೆ. ಪೂಣ್ ರಿಶಭ್ ತಾಂಚೆ ಕಸಲೆಂಯೀ ಆಯ್ಕೊಂಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಚುಕ್ಲೆಲೆಂ ಕ್ರೋಧ್ ಆತಾಂ ತೊ ತಾಂಚೆರ್ ದಾಕವ್ನ್ ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಚೊ ಉಜ್ಯಾ ಕಿಟಾಂಚೊ ಹಾತ್ ತಾಂಚೆ ಮುಕಾರ್ ಧರುನ್…ತಾಂಕಾಯೀ ಲಾಗಿಂ ಯೆನಾಶೆಂ ಬೊಬಾಟಿಲಾಗ್ಲೊ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್… ರಿಶಭಾಚಿ ಹೆಂ ಭಯಾನಕ್ ಕರ್ತುಬಾಚೊ ವಿವರ್ ವಾಲ್ಟರಾನ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಕ್ ಪಾವಯ್ತಾನಾಂ… “ಗಲಾಟೊ ಆವಾಜ್ ಇಗರ್ಜೆ ಭಿತರ್ ಪಾವಾನಾಶೆಂ…ಪಳೆ. ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಲೊಂ” ಅಮ್ಸರ್ಲೊ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾಚೊ ವೇಗ್ ಚಡೈಲಾಗ್ಲೊ.

ಪೂಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ರಿಶಭಾಕ್ ಕೊಣಾಚಾನ್‌ಚ್ಚ್ ಸಮಧಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ಚಿ ಪರಿಗತ್ ಉದೆತಾನಾಂ…ವಾಲ್ಟರಾನ್ ಪರತ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಕ್ ತಿಳ್ಸಿಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ಮಿನುಟಾಂನಿಂ …ಇಗರ್ಜೆ ಗೆಟಿ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲೊಲೊ ತೊ…ಉಪಾವ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಆತಾಂ ಕಾರ್ ಇಗರ್ಜೆ ಗೆಟಿ ಭಿತರ್ ರಿಗಯ್ಲಾಗ್ಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಆಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಧರುನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ…ರಿಶಭಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಉಜ್ಯಾ ಘಾಯಾಂನಿಂ ಧಡ್ಭಡೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರೊ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಚಿ…ಆತಾಂ ಜಾಂವ್ಚಿ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಅಕ್ಲಾಸ್ ಕಳ್ವಳೆ ಪಳೆವ್ನ್…ಆಪ್ಣಾಕ್ ರಿಶಭಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ದೀನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಪೊರಾತ್ತುನ್ ಧಡ್ಭಾಡೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ!

ಆನಿಂ ಆತಾಂ ಇಗರ್ಜೆ ಜನೆಲಾ ಆಡೊಸಾಂತ್ ಉಬೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಿಂ ದೊನೀ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ದೃಶ್ಯಾಂ ಗುಪಿತ್ ಥರಾನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಫೆಡ್ರಿಕ್ …ಆಕಾಂತೆ ಅಕ್ಲಾಸಿ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಆಸ್ಚೆ ಆಪ್ಲೆ ದೊಗೀ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಖಂಚುನ್ ಪಳೆತಾಂ ಪಳೆತಾಂ…

ತಾಚೊ ಸೂಟ್ ಜಾಂಗಾ ಕಡೆನ್ ಭಿಜೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್‌ಚ್ಚ್ ಜಾಲೆಂನಾಂ!

ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾ ಇಗರ್ಜೆ ವಟಾರಾಕ್ ರಿಗ್ಲೊಲೊ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್‌ಯೀ ಹೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ರಿಶಾಭಾಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತವಳ್‌ಚ್ಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ತಾಕಾ ಆಪ್ಣಾ ಸರ್ಶಿಂ ಆಪಂವ್ಚೊ ಹಿಶಾರೊ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ತಾಣೆಂ ಪಳೆಲೆಂ. ಹೊ ಹಿಶಾರೊ ನದ್ರೆಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ಚ್…ರಿಶಭಾಚೊ ನಿವಾನಾತ್ಲೊಲೊ ಕ್ರೋಧ್ ದೊಡ್ತೊ ಜಾಲೊ!
ಘಡ್ಯೆನ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚ್ಯಾ ಆಪೊವ್ಣೆಕ್ ತಾಣೆಂ ಬೆಫಿಕೆರ್ ಕೆಲೆಂ. ಆನಿ ತಾಚೆ ವಯ್ಲಿ ದೀಶ್ಟ್ ಬದ್ಲಿಲಿ!

ರಿಶಬಾಚೆಂ ಹೆಂ ಬೆಫಿಕೆರ್ಪೊಣ್ ನಿರೀಕ್ಶಣ್ ಕರಿನಾತ್ಲೆಲೊ ಕಾರ್ಢಿಯಾನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಥಟಕ್ಕ್ ಜಾಲೊ! ತ್ಯಾಘಡ್ಯೆ… ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ತಾಣೆಂ ದಾಕಯಿಲ್ಲಿ ಹಿ ಬೆಫಿಕೆರ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಕ್ ಜಿರೊಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂನಾಂ. ತರೀ…ತೊ ರಾಗಾನ್ ಪೆಟ್ಲೊನಾಂ. ತಾಚೆಂ ಸೈರಣ್ ಚುಕ್ಲೆಂನಾಂ.

‘ಚಿಂತಿನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ಎಕಾಎಕಿ ಆಪುಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಕ್ಲೊಡಿಯಾಕ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ಜಿರೊಂವ್ಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ …ರಿಶಬಾಕ್ ಹೆಂ ಭೊಗ್ಚೆಂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್!’ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಸೈರಣೆಚಿ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾ ಥಂಯ್ ಉದೆಲಿಂ.

ಆನಿ ಘಡ್ಯೆನ್ ಘಳಾಯ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ… ತೊ ವಾಲ್ಟಾರಾಕ್ ಆಪ್ಣಾ ಸರ್ಶಿಂ ಆಪಯ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿಂ ರಿಶಭಾಕ್ ಸಮಧಾನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಥೊಡಿ ಗರ್ಜೆಚೆ ಸಲಹಾ ವಾಲ್ಟಾರಾಕ್ ದೀಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿ ತಾಕಾ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿಂ ಪರತ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ.

ನಾಂ… ತಾಚೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ರಿಶಭ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ತರೀ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚೆಂ ಸೈರಣೆಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ತಾಕಾ ಸಮದಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ.

ಪೂಣ್ ವೇಳ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ವಾಲ್ಟರ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಸಾಧಾನಾಂತ್ ಸಲ್ವಾತ್ತ್ ಗೆಲೊ.

ರಿಶಭ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಸರ್ಪಾಪರಿಂ ಪುಸ್ಪುಸೊನ್ ತಾಂಕಾ ಉತ್ರಾಂ ಫಾರ್ ದಿತೇ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಶಿವಾಯ್…ವಾಲ್ಟರ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ತೊ ಭೆಫಿಕೆರ್ ಕರುನ್‌ಚ್ಚ್ ಗೆಲೊ. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಯೆತಾಸ್ತಾಂ…ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ…

‘ಹೊ ರಿಶಭ್ ಹ್ಯಾಮುಕಾರ್…ಕೊಣಾಕ್… ಕಶೆಂ… ಕಿತೆಂ…ಕರಿತ್?!’ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಆಕಾಂತೆ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತಾಕಾ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಆನಿ ತ್ಯಾವೆಳಾ ತಾಚಿ ಕಾಳ್ಜಾ ಶಿರ್‌ಯೀ ಬಾರೀಕಾಯೆನ್ ಕಾಂಪೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ!

ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಫೆಡ್ರಿಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಲಾಬ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಲ್ವೊಣೆಚ್ಯಾ ಧೆಧೆಸ್ಪೊರಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್… ಆತಾಂ ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್‌ಚ್ಚ್ ವಾಲ್ಟರಾಕ್ ಸಂದೇಶ್ ಧಾಡುನ್…ವಾಲ್ಟರಾಚೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ರಿಶಭಾಚ್ಯಾ ಕಾನಿ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಸಲಹಾ ದೀಲಾಗ್ಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಿಶಭಾಕ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ತೊ ಇತ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಛೆತಾವ್ಣಿ ದೀ ಲಾಗ್ಲೊ…

“ರಿಶಭ್…ಆನಿ ತುಂ ತುಕಾ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಕರ್!”

 ಮುಕಾರುನ್ ಆಸಾ ►

85% feel thumbs up. And how do you feel?
6 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
1 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.