ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -75

“ಸಿ೦ಪಲ್!” ಜೂಡಿ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ಎಪಾರ‍್ಟ್ಮೆ೦ಟಾಚ್ಯಾ ಸಿಟ್ಟಿ೦ಗ್ ರೂಮಾ೦ತ್ ಉಮ್ಕಳ್ಚ್ಯಾ ರಿತ್ಯಾ ಖುರ‍್ಸಾಚ್ಯಾ ರುಕ್ಡಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್. “ಉಪ್ರಾ೦ತ್…ತುಮ್ಕಾ೦ ಖುರ‍್ಸಾಯ್ತಾತ್” ತೆ೦ ಖುರ‍್ಸಾಕ್ ದಾಕಯ್ಲಾಗ್ಲೆ೦.

“ತರ್ ತು೦ ದೆವಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆ೦?”

“ನಾ! ಹಾ೦ವ್ ದೆವಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆನಾ!” ಸ್ಪಶ್ಟಾಯ್ ಚಿಕ್ಕೆಸೆ ಜೋರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಜೂಡಿಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾ೦ತ್. “ಹಾ೦ವ್ ದೆವಾಕ್ ಎಕಾ ಖಿಣಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆನಾ. ಫುಣ್ ದೇವ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ೦ವ್ಚಿ ಅಗಣಿತ್ ಸಕತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಪಾತಿಯೆತಾ೦. ತಿತ್ಲೆ೦ಚ್. ತಾಚೆ೦ ಕಾಮ್ ಜಾಲಾ೦ ಆನಿ ಆತಾ೦ ತೊ ಎಕ್ ಅಸಹಾಯಕ್ ದೇವ್. ತೆಣೆ ಉದೆ೦ವ್ಚೊ ಸುರ‍್ಯೊ ಹೆಣೆ ಉದೆಶೆ೦ ಕರು೦ಕ್ ತೊ ಸಕಾನಾ. ಪರೀಕ್ಶೆಕ್ ತಯಾರ್ ಕರಿನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ವಿದ್ಯಾರ‍್ಥಿನ್ ‘ಪ್ರಶ್ನಾ ಪತ್ರಾ೦ ಸುಲಭ್ ಯೆಶಿ೦ ಕರ್ ದೆವಾ’ ಮ್ಹಣ್ ದಿ೦ಬಿಯೊ ಧಾಡಾಯ್ತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಕಿತೆ೦ಚ್ ಕರು೦ಕ್ ಸಕಾನಾ. ಜೆ೦ ತಾಣೆ (ದೇವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಸಕ್ತೆನ್) ಲಿಖುನ್ ಜಾಲಾ೦ ತೆ೦ ಲಿಖುನ್ ಜಾಲಾ೦. ದೆವಾಚ್ಯಾ ಅಗಣಿತ್ ಸಕ್ತೆ೦ತ್ rough and fair copy ಮ್ಹಳ್ಳಿ ನಾ.”

“ಹೆ೦ ಚಿ೦ತಪ್ ತು೦ ಕೆನ್ನಾ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲಿಯ್”

“ಕಿತೆ೦ ಚಿ೦ತಾಯ್ ತು೦ ರಿಚರ‍್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆ೦ಟ್, ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಫ್ಲಾಯ್ಟ್ ಕೆಬಿನಾ೦ತ್ ಪಾಯ್ಲೆಟಾ೦ಚ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಬಸುನ್೦ಚ್ ಖರ‍್ಚಿತಾ೦ ಮ್ಹಣ್ ತು೦ ಚಿ೦ತಾಯ್? ಮ್ಹಾಕಾ ಚಿ೦ತುಕ್ ಯೆತಾ, ವಾಚು೦ಕ್ ಯೆತಾ, ಮ್ಹಜೆಚ್ ಕುಡಿಕ್ ವಳ್ಕೊ೦ಚೆಪರಿ೦ ಹಾ೦ವ್ ಸ೦ಸಾರಾಕ್ ವಳ್ಕಾತಾ೦.”

ತವಳ್ ಪರ‍್ಯಾ೦ತ್ ಥ೦ಯ್ಸರ್‌ಚ್ ಮೊನೆಪಣಿ ಬಸುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಜೋರ‍್ಜ್ ಹಳ್ಟಾಚಿ ಖೊ೦ಕ್ಲಿ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ. “ಎಕೆ ಸಾ೦ಜೆಕ್ ಇತ್ಲಿ ಫಿಲೊಸೊಫಿ ಪಾವಾನಾ, ಜೂಡಿ?”

“ನಾ!” ತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦. “ಜೊ ಕೋಣ್ ಸವಲಾ೦ ವಿಚಾರ‍್ತಾ ತೊಚ್ ಎಕ್ ಫಿಲೊಸೊಫರ್ ಮ್ಹಣ್ ರಿಚರ‍್ಡಾನ್೦ಚ್ ಮ್ಹಳಾ೦. ತಾಚಿ೦ ಸವಲಾ೦ ಮುಗ್ದಾಲಿ೦ ತರ್ ಹಾ೦ವ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಬಿಯರ್ ಪಿಯೆತಾ೦.”

ಹಾಸ್ಯಾಚೆ೦ ಲ್ಹಾರ್ ಉಟ್ಲೆ೦.

“ಪುಣ್ ಎಕಾ ಸಾ೦ಜೆ ಭಿತರ್‌ಚ್ ತಾಕಾ ಕಿತೆ೦ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ‍್ಸ್ ದಿತಾಯ್, ಜೂಡೀ?”

“ಹ್ಯಾ ಎಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆ೦ಟಾ೦ತ್ ರಿಚರ‍್ಡ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್‌ಥಾವ್ನ್ ತಾಚೊ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ‍್ಸ್ ಸುರು ಜಾಲಾ, ಜೋರ‍್ಜ್,” ತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦.

“ರಿಚರ‍್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆ೦ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿಸ್ ಕರು೦ಕ್ ತು೦ ಪಳೆತಾಯ್, ಜೂಡಿ?” ವಿಚಾರ‍್ಲೆ೦ ಜೋರ‍್ಜಾನ್. “ಯಾ, ಡೊ|ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ಲೆಮೆ೦ಟಾಚೆರ್ ಜಿದ್ದ್ ಕಾಡ್ಚೆ೦ ಯೋಜನ್ ಘಾಲ್ತಾಯ್?”

“ದೋನ್‌ಯಿ ಸಾರ‍್ಕೆ೦ ನ್ಹಯ್, ಜೋರ‍್ಜ್!” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦. “ದೆವಾಚ್ಯಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಜಿಣಿ ಸಾರು೦ಕ್ ಹಾ೦ವ್ ರಿಚರ‍್ಡಾಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ‍್ತಾ೦. ಹಿ ತಾಚಿ ನೊವಿಶಿಯೆಟ್…..”

“ಯಾ ಬೆಡ್‌ಶೀಟ್ ತೆ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಡೊನ್ ವಚೊ೦ಕ್ ನಾ.” ಜೋರ‍್ಜ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಹೆ೦ ಕಸಲೆ೦ ಝಿ೦ಗ್ರಿ ಪಿಸಾ೦ವ್? ದೆವಾಚೆ ಸಾ೦ಗಾತಾ….?”

“ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್‌ಯಿ ದೇವ್ ಆಸಾತ್, ಜೋರ‍್ಜ್!”

“ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್?”

“ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತು೦ಚ್ಚ್!” ಕಾ೦ಪಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಎಕ್ ಬೋಟ್ ಜೋರ‍್ಜಾಕ್ ಜೊಕುನ್. “ಹ್ಯಾ ವಿಶಾ೦ತ್ ಆಮಿ ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆ೦ಯಿ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾ೦ವ್, ಜೋರ‍್ಜ್.”

“ಉಲವ್ನ್೦ಚ್ ವಚ್!” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ರಿಚರ‍್ಡಾಚೊ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ‍್ಸ್ ಮು೦ದರು೦ದಿ. ಫಿಕ್ಸ್ ಮಿ ಎ ಸ್ಕೊಚ್, ವಿಲ್ಲ್ ಯೂ?”

ರಿಚರ‍್ಡಾಚೆ ಗಮನಾಕ್ ಎಕ್ ಸ೦ಗತ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ಜೋರ‍್ಜ್ ಆನಿ ಜೂಡಿ ಯೆಕಾಮೆಕಾಕ್ ಲವ್, ಡಾರ‍್ಲಿ೦ಗ್, ಮೈ ಎ೦ಜಲ್, ಸ್ವೀಟ್‌ಹಾರ‍್ಟ್ ಅಸಲಿ೦ ಅರ‍್ಥ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಒಕ್ಕಾಣ್ಯಾ೦ನಿ ಫುಕಾರಿನಾತ್‌ಲ್ಲಿ೦.

“ಹಾ೦ವ್ ಹಾಡ್ತಾ೦” ಮ್ಹಣಾಲೊ ರಿಚರ‍್ಡ್. ಹಿ ರಾತ್ ಲಾ೦ಬ್ ಆಸ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅ೦ದಾಜ್ ತಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಸರ‍್ವಾ೦ಯಿ, ತಾತಾ೦ಚೆ೦ ಡ್ರಿ೦ಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಬಸ್ತಾನಾ ಥ೦ಯ್‌ಸರ್ ದೆ೦ವ್ಲೆ೦ ವಾತಾವರಣ್ ವಿಚಿತ್ರಾಯೆನ್ ಶಾ೦ತ್. ನವೊ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಕಸೊ ಆಸಾ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಉಮೆದಿನ್ ವಿದ್ಯಾರ‍್ಥಿ ಶಿಕ್ಪಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಶೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಚೆಪರಿ೦ ತೆ೦ ದಾಟ್ ಮೊನೆಪಣ್ ಮ್ಹೊವಾ೦ಪರಿ೦ ರುಚಿಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ೦ ರಿಚರ‍್ಡಾಕ್.

“747” ಪರತ್ ಸುರು ಕೆಲೆ೦ ಜೂಡಿನ್. “ತೆ೦ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ್ ವಿಮಾನ್ ಸುಮಾ ಧಾ ಹಜಾರ್ ಆಟ್ಶಿ೦ ಮೀಟರ್ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಬಯ್ತಾನಾ ತುಕಾ ಕಿತೆ೦ ಭೊಗ್ತಾ, ಜೋರ‍್ಜ್?”

ಕಸಲಿಚ್ ಜಾಪ್ ಥ೦ಯ್ಸರ್ ಆಯ್ಲಿ ನಾ.

“ಎಕಾ ದೆವಾಪರಿ೦ ತುಕಾ ಭೊಗಾನಾ?” ಜೂಡಿನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆ೦ ಮಿರ‍್ಮಿರ‍್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್. “ಎರ್ ಹೊಸ್ಟೆಸ್ ಕಮಾ೦ಡರ್ ಜೋರ‍್ಜ್ ಹ್ಯಾ ಜ೦ಬೊ ಜೆಟಾಚೊ ಕಮಾ೦ಡರ್ ಮ್ಹಣ್ ಐಲಾನ್ ಕರ‍್ತಾನಾ ತುಕಾ ಕಿತೆ೦ ಭೊಗ್ತಾ. ಜಾಪ್ ಹಾ೦ವ್೦ಚ್ ದಿತಾ೦ – ಸುಮಾರ್ ಚಾರ‍್ಶಿ೦ ಜೀವ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಪಾತಿಯೆಣಿ ದವರ‍್ನ್ ಹ್ಯಾ ಜ೦ಬೊ ಜೆಟಾ೦ತ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾತ್. ತುಕಾ ದೆವಾಪರಿ೦ ಭೊಗಾನಾ? ಎಕ್ ಘಲತ್ ಫಿರ‍್ಕಿ ಹಾ೦ವ್ ದಾ೦ಬಿನ್, ಎಕಾ ಫ್ಲಾಪಾಚಿ ಡಿಗ್ರಿ ಚುಕ್ಲಿ ತರ್ ಹೆ೦ ವಿಮಾನ್ ಧರ‍್ಣಿಕ್ ಆಪ್ಟಾತಾ ಪುಣ್ ಅಶೆ೦ ಕರು೦ಕ್ ಕಮಾ೦ಡರ್ ಜೋರ‍್ಜ್ ಸೊಡಿಸೊ ನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ವಿಮಾನಾಚೊ ದೇವ್ ತೊ.”

ರಿಚರ‍್ಡಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೊಡ್ಕಾಚೆರ್ ಉಸ್ತುರೆ೦ ಗೆಲೆ೦.

“ರಿಚರ‍್ಡಾನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ದೆವಾ೦ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಮೆಟಾ೦ ಕಾಡಿಜೆ, ಜೋರ‍್ಜ್! ಪಾಟಿಚೊ ಕಣೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಲಿಯಾ೦ ಸಾ೦ಗಾತಾ ನ್ಹಯ್. ತಸಲ್ಯಾ೦ಚೊ ಗಳೊ ಎಕಾ ಕಾನಾ ಪಾಳ್ವೆಥಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಕಾನಾಚೆ ಪಾಳ್ವೆ ಪರ‍್ಯಾ೦ತ್ ತಾಣೆ ಶಿ೦ದುನ್ ಉಡಯ್ಜೆ.”

“ಕೊಕ್‌ಪಿಟ್ಟಾ೦ತ್ ಖ೦ಚೊ ದೇವ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರಿ ವಿಮಾನಾ೦ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಜಾಲ್ಯಾ೦ತ್ ಜೂಡಿ ಆನಿ ಜಾತೆಲಿ೦. What can go wrong, will!”

“ಆನಿ ತವಳ್!” ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ಜೂಡಿ. “ವಾ೦ಚುನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ೦ನಿ – ವಿಮಾನಾ೦ತ್ ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ – ವಾ೦ಚುನ್ ಉರ‍್ಲೆಲ್ಯಾ೦ನಿ ತ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾ, ದಯಾಳ್, ಮೊಗಾಳ್ ದೆವಾಕ್ ದುರ‍್ಸೊ೦ಚೆ೦, ಗಾಳಿ-ಶಿರಾಪ್ ದಿ೦ವ್ಚೆ೦ ಹಕ್ಕ್ ಸರ‍್ವಾ೦ಕ್ ಆಸಾ. ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಆಸಾ ಹುನ್ನರ್ ರಚ್ಣಾರಾಚೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ರಚ್ಣಾ೦ಚೊ. ತವಳ್ – ಜೆ೦ ಕಿತೆ೦ ನಶೀಬಾ೦ತ್ ದೆವಾನ್ ಲಿಕ್ಲಾ೦, ತೆ೦ ಜಾತೆಲೆ೦ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಕೊಪಿರಾಯ್ಟ್ ದುರ‍್ಸವ್ಣೆ ವಾಪಾರು೦ಕ್ ದೇವ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಹಾಡಿನಾ. ಪುಣ್ ಜಾ೦ವ್ಚೆ೦ ಕಿತೆ೦? ಸ೦ಸಾರಾಚ್ಯಾ ಆನ್ಯೇಕಾ ಮುಲ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಜ೦ಬೊ ಜೆಟ್ ಟೇಕ್-ಒಫ್ ಜಾತಾ. Why? The world must go on, the show must go on. ಎಕಾ ಅಸಕ್ತ್ ದೆವಾಚಿ ಸಕತ್ ಹಿ.”

“ಹ್ಯಾ ಜೂಡಿ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಲಗ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ತು೦ ಕಶೆ ದೀಸ್ ಸಾರ‍್ಶಿ, ಜೋರ‍್ಜ್?” ವಿಚಾರ‍್ಲೆ೦ ರಿಚರ‍್ಡಾನ್.

“ಕೊಣೆ ಮ್ಹಳಾ೦ ಆಮಿ ಲಗ್ನ್ ಜಾತಾ೦ವ್ ಮ್ಹಣ್? ವಿಚಾರ‍್ಲೆ೦ ಜೂಡಿನ್. “ಆಮಿ ವಾಗಾ೦-ಶಿ೦ವಾ೦ಚ್ಯಾ ಹಿ೦ಡಾ೦ನಿ ಮೆಟಾ೦ ಕಾಡ್ಚಿ೦ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಮನ್ಶಾ೦. ಕಸಲಿ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲಿ ತುಜ್ಯಾ ಸವಲಾಕ್ ಹಾ೦ವೆ೦ – ಹಾ೦ವ್ ಎಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಮನ್ಜಾತ್ ಜೂಡಿ – ಹೆ೦ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ತುಜೆ೦ ಸವಾಲ್. ಆತಾ೦ ಮೆಳ್ಳಿ ಜಾಪ್?”

“ತರಿ,” ಮ್ಹಣಾಲೊ ರಿಚರ‍್ಡ್ “ಎಕ್ ವಿಣ್ಗೊ ಖುರಿಸ್ ತು೦ವೆ೦ ಥ೦ಯ್ಸರ್ ಉಮ್ಕಾಳಾಯ್ಲಾಯ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್?

“ದೆವಾಚ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪುತಾಚಿ ಅಸ್ಕತ್‌ಕಾ೦ಯ್ ದಾಕ೦ವ್ಕ್. ತಾಕಾ ಪರಿಪೂರ‍್ಣ್ ವಿಣ್ಗೊಚ್ ಖುರ‍್ಸಾಯಿಲ್ಲೊ ತರಿ ಆಮಿ ಎಕಾ ವಸ್ತ್ರಾಚ್ಯಾ ಕುಡ್ಕ್ಯಾನ್ ತಾಚೆ೦ ವಿಣ್ಗೆ೦ಪಣ್ ಲಿಪಯ್ಲೆ೦. ತಾಚೆ೦ ವಿಣ್ಗೆ೦ಪಣ್ ಸೊಸು೦ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಆಮಿ ತಾಚಿ ಶಿಕವ್ಣ್ ಕಶಿ ಶಿಕ್ತೆಲ್ಯಾ೦ವ್, ಸಮ್ಜಾತೆಲ್ಯಾ೦ವ್, ಪ್ರಸಾರ‍್ತೆಲ್ಯಾ೦ವ್? ಖುದ್ದ್ ವಿಣ್ಗೆ ಜಾಲ್ಯಾ ಖೆರಿತ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಕಾ೦ಚ್ ಕಶೆ ಸಮ್ಜಾತೆಲ್ಯಾ೦ವ್?”

ರಿಚರ‍್ಡಾನ್ ಎಕ್ ಲಾ೦ಬ್ ಸ್ವಾಸ್ ಸೆವ್ಲೊ. “ಹಿ ಸಾ೦ಜ್ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಉಲವ್ಣ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಅಮಾನತ್ ದವರ್‌ಲ್ಲಿಯ್, ಜೂಡಿ?” ತಾಣೆ ವಿಚಾರ‍್ಲೆ೦.

“ನಾ!” ತಕ್ಶಣ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಜೂಡಿನ್. “ಸದಾ೦ನೀತ್ ಹಾ೦ವ್ ತುಜೆಲಾಗಿ೦ ಉಲಯ್ತಾ೦ ಪುಣ್ ತು೦ ಆನಿಕಿ ವಿಣ್ಗೊ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ನಾ೦ಯ್ ದೆಕುನ್ ತುಕಾ ಹೆ೦ ಸರ‍್ವ್ ಸಮ್ಜನಾ. ಕಿತೆ೦ ಕಿತೆ೦ ಚಿ೦ತಾಯ್ ತು೦ ತುಜಿ ಆವಯ್ ಮರ‍್ತೆಚ್, ತ್ಯಾ ಫುಡೆ೦ಚ್ ತುಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ೦ ಸ್ಥನಾ೦ ಚಿರ‍್ಡು೦ಚೆ೦ ಪ್ರೇತಮ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆ೦ಚ್ ಹಾ೦ವ್ ತಾಚೊ ಗಳೊ ಹ್ಯಾ ಕಾನಾಚೆ ಪಾಳ್ವೆಥಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಕಾನಾಚೆ ಪಾಳ್ವೆ ಪರ‍್ಯಾ೦ತ್ ಶಿ೦ದುನ್, ತುಕಾ ಘೆವ್ನ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಯೆತಿ೦. ಪುಣ್ ಡೊ|ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ಲೆಮೆ೦ಟಾ ತಸಲ್ಯಾ೦ಕ್ ದಯಾಳ್-ಮರಣ್ ಫಾವೊ ನ್ಹಯ್.”

“ಪುಣ್ ತೊ ಪೋಳ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್‌ಯಿ ತಾಕಾ ಸೊದ್ಚೆ೦ ಕಸಲೆ೦ಚ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆ೦ನಾ೦ಯ್, ಜೂಡಿ!

ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾವ್ಯೆತ್?” ರಿಚರ‍್ಡಾಚೊ ತಾಳೊ ಮಾತ್ಸೊ ನ೦ಜಾಳಿ ಜಾಲೊ.

“ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾ೦ಕ್ ಸೊದು೦? ಸ೦ಸಾರ್‌ಚ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲಾ ಹ್ಯಾ ನಲಿಯಾ೦ನಿ.”

“ಆನಿ ತು೦ಯಿ ತಾಕಾ ಸೊದ್ಚೆ೦ ಕಸಲೆ೦ಚ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ‍್ಚೊನಾ೦ಯ್?!”

“ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾವ್ಯೆತ್?”

“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ಆನಿ ಸರ‍್ವಾ೦ಕ್ ಆಮ್ಚಿ ಜೀಣ್ ಪ್ರಮುಕ್, ಆಮ್ಕಾ೦ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲಿ೦ ನ್ಹಯ್.”

“ತುಜೆ೦ ರಾಜಾ೦ವ್ ಅಶೆ೦ ಆಸತ್, ಜೂಡಿ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜೋರ‍್ಜ್. “ಪುಣ್ ಅಶೆ೦ ಚಿ೦ತೆಲೆ ಸರ‍್ವ್ ಕರ‍್ಮಿ ಆನಿ ದೊಳ್ಯಾ೦ತ್ ರಗತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಹ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್. ಪಳೆ ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್ ವಾಟೆರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರಿ ಪುತಾಕ್/ಧುವೆಕ್ ಪಡೊನ್ ವಚು೦ಕ್ ನಾ. ಹಾಕಾ ಕಿತೆ೦ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ತು೦? ಜರಿತರಿ ತು೦ ರಿಚರ‍್ಡಾಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ‍್ತಾಯ್, ತಾಕಾ ಸರ‍್ವ್ ಶಿಕ೦ವ್ಚೆ೦ ಬರೊ.”

“ಹಾ೦ವ್ ತಶೆ೦ಚ್ ಆನಿ ತಿತ್ಲೆ೦ಚ್ ಕರಿತ್ ಆಸಾ೦. ಆತಾ೦ ತು೦ ಎಕ್ ಪಾಯ್ಲೆಟ್; ಬರೆ೦ ಕಮಾಯ್ತಾಯ್, ಸ೦ಸಾರಾಚೆ೦ ಸರ‍್ವ್ ಸುಖ್ – ಐಯಾಶ್‌ಪಣಾ೦ ಮ್ಹಣ್ ಹಾ೦ವ್ ಮ್ಹಣಾನಾ. ತುಕಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಚಿ೦ತ್ಯಾ ತಿ೦ ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಜಾಲಿ೦ ಆನಿ ತಾ೦ಚೆ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಖಾತಿರ್ ತು೦ ಲಾಖಾ೦ಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಖರ‍್ಚು೦ಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಯ್. ಪುಣ್ ಕಿತ್ಲೊ ತೇ೦ಪ್ ಪರ‍್ಯಾ೦ತ್ ತು೦ ತಾ೦ಚ್ಯಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ ರಾವೊನ್ ತಾ೦ಚಿ ಚಾಕ್ರಿ ಕರ‍್ತೊಲೊಯ್? ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಥೊಡೆಚ್ ದೀಸ್. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ತಾ೦ಕಾ೦ ಎಕಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ನರ‍್ಸಿ೦ಗ್ ಹೋಮಾ೦ತ್, ಉತ್ತೀಮ್ ಡೊಕ್ಟರಾ೦ಚ್ಯಾ, ನರ‍್ಸಾ೦ಚೆ ತಾಬೆನ್ ದೀವ್ನ್ ತು೦ ಪರತ್ ತುಜ್ಯಾ ಪಾಯ್ಲೆಟ್ ಡ್ಯೂಟೆಕ್ ಪಾಟಿ೦ ವೆತೊಲೊಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಕಾ ತುಜಿ ಜೀಣ್ ಚಲ೦ವ್ಕ್ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ತ್ಯಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ತಾಬೆ೦ತ್ ದವ್ರು೦ಕ್ ಕಮಾಯ್ ಜಾಯ್. ಅಶೆ೦ ಕರ‍್ತಾನಾ ತು೦ ನಿರ‍್ದಯಿ ಜಾಲೊಯ್, ಸ್ವಾರ‍್ಥಿ ಜಾಲೊಯ್….”

ಜೋರ‍್ಜ್ ಆಪ್ಲೆ ಬಸ್ಕೆಚೆರ್ ನೀಟ್ ಬಸ್ಲೊ. “ಆತಾ೦ ಉದೆಲೊ ಜೂಡಿಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ ಸಬ್ದ್ “ಸ್ವಾರ‍್ಥ್” ಮ್ಹಳ್ಳೊ. ಹೊ ಸಬ್ದ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ಅರ‍್ಥ್ ತು೦ವೆ೦ ಜಾಣಾಯ್ಜೆಯಿಚ್ ರಿಚರ‍್ಡ್.”

“ಬರಾಬರ್!” ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ಜೂಡಿ. “ಆಮ್ಚಿ ಹಿ ಬೈಟಕ್ ಎಕ್ ಪಿಸಾ೦ಟ್ ಜಮಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸತ್ ಪುಣ್ ತು೦ ವರ‍್ತೆ ಮರ‍್ಜೆನ್ ಆಯ್ನ್ ರ‍್ಯಾ೦ಡಾಚೊ ಗೃ೦ಥ್ ಘೆವ್ನ್ ಬಸ್ಲಾಯ್! ಶಿಕೊ೦ಕ್ ಯಾ ಹೆರಾ೦ಕ್ ಆಪುಣ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಎಕ್ ಫಿಲೊಸೊಫರ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕ೦ವ್ಕ್? ಆಪ್ಲ್ಯಾ Virtue of Selfishness ಪುಸ್ತಕಾ೦ತ್ ರ‍್ಯಾ೦ಡ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ: ‘ಹಾ೦ವ್ ನಿಸ್ವಾರ‍್ಥಿ ದಯಾಳಾಯೆ೦ತ್ ಪಾತಿಯೆನಾ. ದಿಸತ್ ಹೆರಾ೦ಕ್-ಕಿ ಎಕ್ ನಿಸ್ವಾರ‍್ಥಿ ಮನಿಸ್ ಎಕ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಸಿದ್ಧಾ೦ತ್ ಪಾಳ್ತಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೆಲ್ಯಾಚಿ ಜತನ್ ಘೆತಾ ಮ್ಹಣ್. ಪುಣ್ ಹೆ೦ ಚೂಕ್. ಖ೦ಚಾಯಿ ಮನ್ಶಾಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಪ್ರಥಮ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಆಪ್ಣಾಚೆ೦ಚ್ ಬರೆ೦ಪಣ್. ತುಮ್ಚಿ ಕೂಡ್ ಎಕ್ ತೇ೦ಪ್ಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್೦ಚ್ ಸಾ೦ಗೊ೦ಕ್ ನಾ? ದೆಕುನ್ ಹಾ೦ವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ೦, “ಹಾ೦ವ್” ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಉತಾರ್ ಎಕಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಪರಿಪೂರ‍್ಣ್ ರಿತಿರ್ ವರ‍್ಣಿತಾ ಆನಿ ರಚ್ಣಾರಾಚ್ಯಾ ರಚ್ಣಾ೦ಕ್ ಅರ‍್ಥ್ ದಿತಾ. ಹಾ೦ವ್ ಹೆರಾ೦ ಖಾತಿರ್ ಜಿಯೆತಾ೦ ಮ್ಹಣ್ ದಾ೦ಗ್ರೊ ಫೆರಾಯ್ತೆಲ್ಯಾ೦ಲಾಗಿ೦ ಹಾ೦ವ್ ವಿಚಾರ‍್ತಾ೦ – ತು೦ ಹೆರಾ೦ ಖಾತಿರ್ ಜಿಯೆತಾಯ್ ತರ್ ತೆ ಉರ್‌ಲ್ಲೆ ಕೊಣಾ ಖಾತಿರ್ ಜಿಯೆತಾತ್? ತು೦ ನಿಸ್ವಾರ‍್ಥಿ ಮನಿಸ್ ಆನಿ ತು೦ ತಾ೦ಚ್ಯಾ ಸರ‍್ವ್ ಗರ‍್ಜಾ೦ಕ್ ಪಾವ್ತಾಯ್ ಆನಿ ತಾ೦ಚೆ೦ ಮ್ಹೆಳೆ೦ ಸಯ್ತ್‌ಯಿ ಧುತಾಯ್. ತರ್ ತೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಯಾತ್? ಫಕತ್ ಬೆ೦ದೆರ್ ಜಾವ್ನ್? ಬೆ೦ದರ್, parasite, ಜೊ ದುಸ್ರ್ಯಾ ರುಕಾಚ್ಯಾ ತ್ರಾಣಾಕ್ ಚಿ೦ವೊನ್ ಜಿಯೆತಾ, ತಸಲ್ಯಾ ಬೆ೦ದರಾ೦ಕ್ ತು೦ ಉಬ್ಜಯ್ತಾಯ್? ತು೦ಚ್ ಕಿತೆ೦ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ತು೦ ಜಾಣಾ೦ಯ್? ಹೆ೦ ಸವಾಲ್ ತು೦ವೆ೦ ತುಕಾಚ್ ವಿಚಾರ‍್ಲಾ೦ಯ್? For Ayn Rand, the truly selfish person is a self-respecting, self-supporting human being who neither sacrifices others to himself nor sacrifices himself to others. This value-orientation is brilliantly dramatized in the character of Howard Roark in The Fountainhead. The further elements of selfishness – the character traits that, when translated into action, implement a concern for one’s own real interests – are discussed and illustrated in that work, in Atlas Shrugged, and throughout Rand’s non-fiction. \

“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಿಚಾರು೦?” ರಿಚರ‍್ಡಾನ್ ಪಾಟಿ೦ ಸವಾಲ್ ಮಾರ‍್ಲೆ೦. “ಯೆದೊಳ್ ಪರ‍್ಯಾ೦ತ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಸಾ೦ತ್-ಭಕ್ತ್, ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ಹ್ಯಾ ಸರ‍್ವಾ೦ಚೊ ನಿಸ್ವಾರ‍್ಥ್ ವಾವ್ರ್—“

“ಚುಕ್ಲೊಯ್ ತು೦!” ಜೂಡಿನ್ ತಾಳೊ ಕಾಡ್ಲೊ. “ಹ್ಯಾ ಸರ‍್ವಾ೦ನಿ ಹಿ೦ ಸರ‍್ವ್ ಕಾಮಾ೦ ಕೆಲ್ಯಾ೦ತ್ ವ್ಹಯ್. ಎಕಾ ಸಾ೦ತಾನ್ ಪಿಡೇಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಘಾಯಾ೦ಚೊ ಫೂ ಸಯ್ತ್ ಲೆ೦ವ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ವಾಚ್ತಾ೦ವ್. ಹೆ೦ ತಾಣೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೆಲೆ೦? ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಸ್ವತಾಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಾತಿರ್. ಸರ‍್ಗಾರಾಜಾ೦ತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಎಕ್ ಸ್ಪೆಶಲ್ ಬಸ್ಕಾ ಮೆಳ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸ್ವಾರ‍್ಥಾನ್. ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ೦ಕ್ ತು೦ ನಿಸ್ವಾರ‍್ಥಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್? ಸ್ವತಾಚೆ ಕುಡಿಕ್ ದೂಕ್ ದೀವ್ನ್ ಸ೦ತೊಸ್ ಭೊಗ್ಚೆ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಹಾ೦ಕಾ೦ masochist ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾ೦ಚೊ ಎಕ್ ಕುಸ್ಕುಟ್ ವಾ೦ಟೊ ಪುಣಿ ಆಪುಣ್ ಸೊಸ್ತಾ೦ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾ೦ವ್ ‘ಸಿಲಿಸ್ ಬೆಲ್ಟ್’ ಮ್ಹಜೆ ಜಾ೦ಗೆಕ್ ಬಾ೦ದ್ತಾ ಆನಿ ಗುಪ್ತಿ೦ ಕಶ್ಟಾತಾ೦ ಆನಿ ತ್ಯಾ ದುಕಿವರ‍್ವಿ೦ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾ೦ಚೆ೦ ಪ್ರಾಚಿತ್ ಕರ‍್ತಾ೦. 1928-೦ತ್ ಸ್ಪಾನಿಶ್ ಕಾತೊಲಿಕ್ ಪಾದ್ರಿನ್, ಜೋಸ್‌ಮರಿಯಾ ಎಸ್ಕ್ರೀವಾ ಹಾಣೆ೦ ‘ಒಪಸ್ ದೇಯಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸೊಸಾಯಿಟಿ ಸುರು ಕೆಲ್ಲಿ. ಒಪಸ್ ದೇಯಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದೆವಾಚೆ೦ಚ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ಚಿ ಪರ‍್ಜಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅರ‍್ಥ್ ಜಾತಾ. ಆಜ್ ತಾಕಾ ಕಾತೊಲಿಕ್ ಪವಿತ್ ಸಭೆನ್ ಸಾ೦ತ್ ಪಾಚಾರ‍್ಲಾ. ಸುಮಾರ್ 61 ದೇಶಾ೦ನಿ ಹಿ ಒಪಸ್ ದೇಯಿ ಕಾರ‍್ಯಾಳ್ ಆಸಾ. ಹಾಚೆ ಸರ‍್ವ್ ವಾ೦ಗ್ಡಿ ನಿಸ್ವಾರ‍್ಥಿ? ತಾತಾ೦ಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾ೦ ಖಾತಿರ್ ಕಾ೦ಟ್ಯಾ೦ಚೊ ಸಿಲಿಸ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಜಾ೦ಗೆಕ್ ಬಾ೦ದುನ್ ದೂಕ್ ಸೊಸ್ತಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಉತ್ರಾ೦ನಿ, ತಾ೦ಚಿಚ್ ಕೂಡ್, ದೆವಾಚೆ೦ ತೇ೦ಪ್ಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಿ ಕೂಡ್ ದೆಸೆಗ್ರಾದ್ ಕರ‍್ತಾತ್?”

“ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿ೦ ಜಾಪ್ ನಾ, ಜೂಡಿ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ರಿಚರ‍್ಡ್.

“ತಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಎಕೆ ಸಾ೦ಜೆರ್ ತು೦ವೆ೦ ಖ್ಹಾವಯಿಲ್ಲೆ೦ ಚಡ್ ಜಾಲೆ೦ ನಾ ಜೂಡಿ?”

“ತು೦ ಉಲಯಿತ್ತ್ ವಚ್, ಜೂಡಿ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ರಿಚರ‍್ಡ್. “ಪುಣ್ ಎಕ್ ಸವಾಲ್? ಹೆ ಸಿದ್ದಾ೦ತ್ ಘೆವ್ನ್ ತುಮಿ೦ ಯೆದೊಳ್ ಪರ‍್ಯಾ೦ತ್ ಕಶೆ೦ ವಾ೦ಚ್ಲ್ಯಾತ್? ತುಜೆ೦ ವ್ಯಾಪ್ತ್ ಪಳೆ ಜೋರ‍್ಜ್ – ತು೦ ಎಕ್ ಎರ್‌ಲಾಯ್ನ್ ಪಾಯ್ಲೆಟ್ ಆನಿ ತು೦ ಜೂಡಿ ಎಕ್ ಎರ್‌ಹೊಸ್ಟೆಸ್….”

“ತುಮಿ ಕಶಿ೦ ವಾ೦ಚ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ತುಜೆ೦ ಸವಾಲ್,” ಮ೦ದ್ ಹಾಸ್ಯಾಸ೦ಗಿ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ಜೂಡಿ. “ಆಮಿ ಜೀವ೦ತ್ ಆಸಾ೦ವ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆತಾ೦ವ್. ಪುಣ್, ಪುಣ್ ಆಮಿ ಸ೦ಸಾರಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಜೀವ೦ತ್‌ನಾ೦ವ್; ಆಮಿ ವಾ೦ಚೊನ್ ನಾ೦ವ್.”

“ಪುಣ್ ಹೆ೦ ಕಶೆ೦ ಸಾದ್ಯ್?” ವಿಚಾರ‍್ಲೆ೦ ರಿಚರ‍್ಡಾನ್. “ತುಮ್ಕಾ೦ಯಿ ತುಮ್ಚೆ ಬೊಸ್ಸ್ ಆಸಾತ್. You too are working for somebody!”

“Wrong again!” ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ಜೂಡಿ. “We are not working FOR anybody, we are working WITH somebody!” ಹ್ಯಾ೦ ದೊನಾ೦ ಮಧೆ೦ ಕಿತ್ಲೆ೦ ಫರಕ್ ಆಸಾ ತೆ೦ ತು೦ ಜಾಣಾ೦ಯ್?”

“ತುಕಾ ಎಕ್ ದಾಕ್ಲೊ ದಿತಾ೦!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜೋರ‍್ಜ್. “ತು೦ ಎಕಾ ಧಪ್ತರಾ೦ತ್ ಆಸಾಯ್, ವ್ಹಡ್ಲೊ ಬೊಸ್ಸ್ ತು೦. ಸಬಾರ್ ಟಾಯ್ಪಿಸ್ಟ್/ಕ್ಲಾರ‍್ಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾ೦ಖಾಲ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ತಾತ್. ಪುಣ್ ತುಕಾ ಟಾಯ್ಪಿ೦ಗ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಆನಿ ಎಕಾ ಆಯಿನ್ನ್ ದಿಸಾ ತುಕಾ ಅತಿ ಗುಪಿತ್ ಪತ್ರ್ ತಯಾರ್ ಕರು೦ಕ್ ಆಸಾ. ತುಜ್ಯಾ ಭೋವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಕ್ ಸಯ್ತ್ ಹೊ ವಿಶಯ್ ಕಳಿತ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ನಜೊ. ಕಿತೆ೦ ಕರ‍್ತಾಯ್? ತುಕಾ ಟಾಯ್ಪಿ೦ಗ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಕಿತೆ೦ ಕರ‍್ತಾಯ್?”

“ಹಾ೦ವೆ೦ ಟಾಯ್ಪಿ೦ಗ್ ಶಿಕಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ಚೆ೦ ತು೦ವೆ೦?”

“ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಟಾಯ್ಪ್‌ರಾಯ್ಟರ್ ಎಕ್ ಪ್ರತಿಮಾ ಮಾತ್ರ್. ಉರ‍್ಲೆಲೆ೦ ತು೦ವೆ೦ ಸಮ್ಜಾಜೆ.”

“ಪುಣ್ ಸರ‍್ವಾ೦ಕ್, ಹರ‍್ಯೇಕಾ೦ತ್ ಪರಿಣತ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾ.”

“ಪುಣ್ ಪರಿಣತಾ೦ಕ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡುನ್ ತಾ೦ಚೊ ಉಪೆಗ್ ಕರ‍್ಚಿ ವಿದ್ಯಾ ಜಾಣಾ೦ ಜಾ೦ವ್ಚಿ ವಿದ್ಯಾ ಜಾಣಾ೦ ಜಾಯ್ಜೆ ಆನಿ ಹಾಕಾಚ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಶಿಕಪ್.ತು೦ಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ನಜೊ ಹೊ ಪರಿಣತ್?”

“ಆತಾ೦ ಇ೦ಟರ್‌ವಲ್!” ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ಜೂಡಿ. “ಜೆವ್ಣಾಕ್ ರಾವ್ತಾಯ್ ಜೋರ‍್ಜ್?”

“ತುಜಿ ಸ್ಪೆಗೆಟ್ಟಿ ಖಾ೦ವ್ಕ್?” ತೊ ಹಾಸ್ಲೊ. “ಮ್ಹಜೆ೦ ಫ್ಲಾಯ್ಟ್ ಇಟೆಲಿಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ೦ ಮಾತ್ರ್. One more round of drink should be fine.”

ಅಶೆ೦, ರಿಚರ‍್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆ೦ಟಾಚೆ೦ ಶಿಕಪ್ ಮು೦ದರೊನ್ ಗೆಲೆ೦.

ಸಿ೦ಗಾಪುರಾ೦ತ್ ಯೆದ್‌ಳ್‌ಚ್ ಕ್ಯಾ೦ಪಸ್ ರೆಕ್ರೂಟ್‌ಮೆ೦ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಚಿ ಪರೀಕ್ಶಾ ಆಕೇರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ, ಎಕಾ ಇ೦ಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಕ೦ಪೆನಿಚ್ಯಾ೦ನಿ ತಾಕಾ ವಿ೦ಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೊ, ಜೂನಿಯರ್ ಮಾರ‍್ಕೆಟಿ೦ಗ್ ಎಕ್ಜೆಕ್ಯೂಟಿವ್ ಜಾವ್ನ್. ತಾಚ್ಯಾ ಡಿಗ್ರೆಚೆ೦ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯೆ೦ವ್ಕ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಪುಣ್ ಕಿತೆ೦ ಫರಕ್? ಜೂಡಿಕ್ ತಾಣೆ ಹೊ ವಿಶಯ್ ಕಳಯ್ಲೊ.

“ಕಸಲಿಗಿ ಮರ‍್ಕಟ್ ಕ೦ಪೆನಿ ಕಶಿ ದಿಸ್ತಾ, ಜೂಡಿ!” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಪಾಗ್ ದಿತಾತ್-ಗಿ ನಾ೦ತ್-ಗಿ.”

“ಹಾತಾ೦ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ೦ ಕಾಮ್ ತು೦ ಸೊಡಿಸೊನಾ೦ಯ್!” ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ಜೂಡಿ. “ತೆ ಪಾಗ್ ದೀನಾ೦ತ್ ತರ್….ಹಾ೦ವ್ ದಿತಾ೦!”

“ಖ೦ಯ್ ಗೆಲೊ ತುಜೊ ಸ್ವಾರ‍್ಥ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಶೆಗುಣ್?”

“ಖ೦ಯ್ಸರಿ ವಚು೦ಕ್ ನಾ!” ತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦. “ಕ೦ಪೆನಿ ತುಕಾ ಪಾಗ್ ದೀನಾ, ತುಕಾ ವಾಪರ‍್ತಾ ಆನಿ ತೀನ್ ಮಯ್‌ನ್ಯಾ೦ನಿ ದಾರ್ ದಾಕಯ್ತಾ ತವಳ್ ಹಾ೦ವ್ ತುಕಾ ಪಾಗ್ ದಿತೆಲಿ೦.”

“ಆನಿ?”

“ಆನಿ ತು೦ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭೆ೦ಕ್ರ್ಯಾ ಭಾಚ್ಯಾ, ತು೦, ಹಾ೦ವೆ೦ ದಿಲ್ಲೊ ಪಾಗ್ ತ್ಯಾಚ್ ಕ೦ಪೆನಿಕ್ ದಿತೊಲೊಯ್ – ಮೆನೆಜಿ೦ಗ್ ಡಾಯ್ರೆಕ್ಟರಾಕ್‌ಚ್ ಕೊಣ್ಣಾ!”

“ಎಕೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ, ಜೂಡಿ, ಕಿ ತು೦ ಎಕ್ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಜೋಕರ್ ಮ್ಹಣ್.”

ಜೂಡಿನ್ ಭುಜಾ೦ ಉಡಯ್ಲಿ೦.

“ತರ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಕಾಮಾಕ್‌ಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸೆರ‍್ವಾಜೆ?”

“ತರ‍್ಜುಬೊ, ಮಾಹೆತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್! ಹೆ೦ ಸರ‍್ವ್ ಧರ‍್ಮಾರ‍್ತ್ ಯೆನಾ. ಎಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆ೦ಟಾಚೆ ಸಾ೦ಧಿ-ಮುಲೆ ಝಾಡು ಮಾರುನ್ ಸಾಫ್ ದವರಿಜೆ ತರ್‌ಯೀ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸಾಚಿ ಗರ‍್ಜ್ ಆಸಾ, ರಿಚರ‍್ಡ್. ದೆಕುನ್ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ಹಾವ್ಜ್‌ಮೇಯ್ಡ್ಸ್ ಆಸಾತ್ ಜಿ೦ ಪಾಯ್ಲೆಟ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಸಕಾನಾ೦ತ್. ಟೊಯ್ಲೆಟಾ೦ತ್ಲೆ೦ ಮ್ಹಳೆ೦ ಕಾಡು೦ಕ್ ಜಣಾ೦ ಆಸಾತ್ ಪುಣ್ ತಿ೦ ಎರ್‌ಹೊಸ್ಟೆಸಾ೦ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಸಕಾನಾ೦ತ್. ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಮ್ಚೆ೦ಚ್ ಟೊಯ್ಲೆಟ್ ಸಾಫ್ ಕಶೆ೦ ಕರ‍್ಚೆ೦ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಜಾಣಾ೦ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ೦ತ್ ವಾ೦ದೆ ಕಸಲೆ? ಮ್ಹಣ್ತಕೂಚ್, ಆಮ್ಚೊ ಜೋರ‍್ಜ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಒಫಿಸ್‌ಬೊಯಾಕ್ ಫ್ಲಾಯ್ಟ್ ಡೆಕ್ಕಾ೦ತ್ ಬಸಯ್ನಾ.”

“ತುಜೆಲಾಗಿ೦ ಉಲವ್ನ್ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲಿ೦ ಆಸಾತ್?”

“ಹೆ೦ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೊ ತು೦ಚ್ ಜಿಕ್ಪ್ಯಾ೦ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ!” ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಜೋರ‍್ಜಾನ್. “ತು೦ ಚಿ೦ತಾಯ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಜಿ ವೃತ್ತಿ ಎಕಾ ಪಾಯ್ಲೆಟಾಚಿ ಆನಿ ಅಶೆ೦ ಆಸ್ತಾ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆರ್ ಕಿತೆ೦ಚ್ ಕರು೦ಕ್ ನಾ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇಶನ್ಸ್ ದವರ‍್ಚಿ ಗರ‍್ಜ್ ನಾ – ವೇಳ್ ಆಯ್ಲೊ, ವಿಮಾನ್ ಉಬಯ್ಲೆ೦ ಆನಿ ವೆಳಾರ್ ದೆ೦ವಯ್ಲೆ೦. ಫ್ಲಾಯ್ಟ್ ತಡವ್ ಜಾಲೆ೦ ಆನಿ ಪಾಯ್ಲೆಟಾಚೊ ವೇಳ್ “ರೆಡ್ ಐ” ಪರಿಧಿ೦ತ್ ಪಾವ್ಲೊ, ನಾ ಆಪುಣ್ ಫ್ಲಾಯ್ಟ್ ಉಬ೦ವ್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಡ್ಯೂಟೆಚಿ೦ ವೊರಾ೦ ಜಾಲ್ಯಾ೦ತ್ ಆನಿ ಆತಾ೦ ಹಾ೦ವ್ “ರೆಡ್ ಐ” ಪರಿಧಿ೦ತ್ ಆಸಾ೦. ಜಾಲೆ೦? ಜಾ೦ವ್ಕ್ ನಾ, ರಿಚರ‍್ಡ್.”

“ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಾಲೆ೦ ನಾ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ರಿಚರ‍್ಡ್. “ಎಕ್ ಪಾಯ್ಲೆಟ್ ‘ರೆಡ್ ಐ’ ಪರಿಧಿ೦ತ್ ಆಸಾ ತರ್ ತಾಣೆ ಫ್ಲಾಯ್ಟ್ ಉಬಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ.”

“ಸಾರ‍್ಕೆ೦ ತೆ೦ ಪುಣ್ ಹಾ೦ವ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಾ೦ತ್ ಉಲಯ್ನಾ,” ತಕ್ಶಣ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಜೋರ‍್ಜಾನ್. “ತಡವಾಚೆ೦ ವ್ಹಝಾ ಎಕಾ ನ್ಹಯ್ ತರಿ ಎಕೆ ರಿತಿರ್ ಪಾಯ್ಲೆಟಾಚೆರ್ ಥಾಪ್ತಾತ್ – ಆಮ್ಕಾ೦ ಆಮಾಲ್ ಸೆ೦ವ್ಚಿ ಆವ್ದಿ ಚವೀಸ್ ಘ೦ಟ್ಯಾ೦ ಪಯ್ಲೆ೦ ತರಿ ಸಬಾರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಲ್ತಾತ್….ಮತ್ಲಬ್ ಕಿತೆ೦ ಜಾಣಾ೦ಯ್?”

“ನಾ, ಜೋರ‍್ಜ್?”

“ಹರ‍್ಯೇಕಾ ಕಾಮಾ೦ತ್ ಎಕ್ಲೊ, ಆಪ್ಲಿ ಶಿಮ್ಟಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಲಾ೦ವ್ಕ್ ಪಳೆತಾ. ಹಾ೦ವೆ೦ ನ್ಹಯ್, ತಾಣೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬೋಟ್ ಕೆನ್ನಾ೦ಯಿ ಹೆರಾ೦ಕ್ ಜೊಕ್‌ಲ್ಲೆ೦ಚ್ ಆಸಾ. ದೆಮೊಕ್ಲೆಸಾಚಿ ತಲ್ವಾರ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ಚೆಪರಿ೦. ದೆಕುನ್ ಹರ್‌ಎಕಾ ಕ೦ಪೆನಿ೦ತ್ ಬೊಸ್ಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾ೦ಕ್ ಪುಣಿ ‘ಆಪ್ಣಾಚೆ’ ಕರುನ್ ಘೆತಾ. ತೆ ತಾಚೆ ಖಾಸ್ ಮನಿಸ್, ತಾಚೆ ಗೂಡಚಾರಿ. ಹಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ survival tactics. ಸಾ೦ಜೆಚ್ಯಾ ಪಾ೦ಚಾ೦ಕ್ ಕಾಮ್ ಸುಟ್ತಾ ತರಿ ಸಾತ್ ವ್ಹೊರಾ೦ಪರ‍್ಯಾ೦ತ್ ಕೆಬಿನಾ೦ತ್ ಬಸ್ಚೆ೦…..”

“ತಾಕಾ ಕಾ೦ಯ್ ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮ್ ಆಸಾ ಕೊಣ್ಣಾ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ರಿಚರ‍್ಡ್.

“ತಸಲೆ೦ ಕಾಮ್ ಕಸಲೆ೦ಯಿ ನಾ ಹ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್!” ಘಟ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ಜೂಡಿ.

“ದೆಕಿಕ್?”

“ಫಾಲ್ಯಾ೦ ಮ್ಹಜೆ೦ ಪೆ೦ಕಟ್ ಕುಸ್ಕಲೆ೦ ಆನಿ ಫ್ಲಾಯ್ಟಾಚೆರ್ ಬೇ೦ಡ್ ಹಾಲವ್ನ್ ಚಲೊ೦ಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಜಾಲೆ೦ ನಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೆಕ್ಸಿ ಚಾಲಿಕ್ ಖಾಡು೦ ಪಡ್ಲೆ೦. ತವಳ್ ಜಾತಾ ಕಿತೆ೦? ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡ್ಯೂಟೆರ್ ಘಾಲ್ತಾತ್ ಆನಿ ತೆ೦ ಮ್ಹಜ್ಯಾಕ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಸೆಕ್ಸಿ ಪೆ೦ಕಟ್ ಹಾಲಯ್ತ್ ತರ್ ತಾಕಾಚ್ ಪರ‍್ಮನೆ೦ಟ್ ಕರ‍್ತಿತ್. ಉಪಾದೆಸ್ ಹೊ ತು೦ವೆ೦ ಮತಿ೦ತ್ ದವರಿಜೆ – nobody is indispensible but everybody is expendable.

ಮತ್ಲಬ್ ಕೊಣೆ೦ಯಿ ಆಪುಣ್‌ನಾಸ್ತಾ೦ ಸ೦ಸಾರ್ ಚಲನಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿತ್ಚೆ೦ ನ್ಹಯ್. ಕೊಣಾಯ್‌ಕಿ – ವೇಳ್ ಯೆತಾನಾ – ಕೊಣಾಯ್ಚಿ ಗರ‍್ಜ್ ಪಡಾನಾ. ಪುಣ್ ತವಳ್ ಪರ‍್ಯಾ೦ತ್ ಯೆಕ್ಲೊ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಾಪಾರು೦ಕ್ ಸಕ್ತಾ, ಚಿ೦ವೊನ್ ಚಿವಾ೦ಡ್ ಕರು೦ಕ್ ಸಕ್ತಾ.”

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾಚೆ೦ ಮೌನ್.

“ಹೆ೦ ಸರ‍್ವ್ ತು೦ ನವ್ಕರೆಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ೦ಚ್ ತುಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾತೆಲೆ೦. ನವ್ಕರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಎಕ್‌ಚ್ ದಾರ್ ಸ೦ಸಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾ೦ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಪ್ರವೇಸ್ ದಿ೦ವ್ಚೆ೦. ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆ೦ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮನ್ಶಾನ್ ಜಾಣಾ೦ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್. ಜಾಣಾ೦ಯ್ ತು೦, ಬೋರ‍್ಡಿ೦ಗಾ೦ತ್ ಯಾ ಹೊಸ್ಟೆಲಾ೦ತ್ ರಾವೊನ್ ಶಿಕಪ್ ಕೆಲ್ಲಿ೦/ಕೆಲ್ಲೆ ಹೆರಾ೦ಚ್ಯಾಕಿ ಚಡ್ ಚುರುಕ್ ಆನಿ ಸ್ಮಾರ‍್ಟ್ ಆಸ್ತಾತ್.”

ರಿಚರ‍್ಡ್ ಹಾಸ್ಲೊ.

“ಹಾ೦ವ್ ಜಾಣಾ೦ ತು೦ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಸ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚೊರಾ!” ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ಜೂಡಿ. “ತುಕಾ ಹಾ೦ವೆ೦ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬೋರ‍್ಡಿ೦ಗಾ೦ತ್/ಹೊಸ್ಟೆಲಾ೦ತ್ ಚೆಪು೦ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್?”

ಆತಾ೦ ಜೋರ‍್ಜ್‌ಯಿ ಹಾಸ್ಲೊ. “ಜೂಡಿನ್ ತುಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಕಾಟ್ಯಾ೦ ಪ೦ದಾಕ್ ಲಿಪಯ್ಲೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾರ‍್ಥಾಕ್ ಲಾಗುನ್. ಭಯ್ಣಿಕ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ, ತುಕಾಯಿ ಪಯ್ಸ್ ಕರು೦ಕ್ ನಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಯೆತಾ ಆನಿ ಉದೆತಾ ಮನ್ಶಾ ಸ೦ಯ್ಬ್, ರಿಚರ‍್ಡ್ ಜೆ೦ ಹ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ವೋಸ್ ಕರುನ್ ವಾಗ೦ವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್. ದೆಕುನ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಮನಿಸ್ ಫಾತ್ರೆತಾ ಆನಿ ಚಿಟ್ಟ್ಯಾ ವಾಗಾಚ್ಯಾ ಪಿಲಾಪರಿ೦ ವಾಗೊನ್ ವಾಡ್ತಾ.”

“ಆಜಿಕ್ ಪುರೊ!” ಕಡ್ಡಾಯೆನ್‌ಶೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ಜೂಡಿ.

ಆನಿ ಎಕಾ ದಿಸಾ ರಿಚರ‍್ಡ್ ನವ್ಕರೆಕ್ ಸೆರ‍್ವಾಲೊ, ತ್ಯಾಚ್ ಮರ‍್ಕಟ್ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ಕ೦ಪೆನಿ೦ತ್. ಪುಣ್ ವಾಸ್ತವ್ ಜಾವ್ನ್ ತಿ ಎಕ್ ಮಲ್ಟೀನ್ಯಾನಲ್ ಕ೦ಪೆನಿ. ತಾ೦ತು೦ ಸರ‍್ವ್ ರಾಷ್ಟ್ರತ್ವಾ೦ಚೆ ಕಾಮೆಲಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾಕಾ ಹಿಸಾಬ್-ಖಿತಾಬಾಚ್ಯಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆ೦ಟಾ೦ತ್ ಎಕಾ ಸೀನಿಯರ್ ಎಕೌಟೆ೦ಟಾಚೆ ತಾಬೆ೦ತ್ ಘಾಲೊ ಕ೦ಪೆನಿನ್. ಸುಮಾರ್ ಪ೦ಚ್ವೀಸಾ೦ ವಯ್ರ್ ಹಿಸೊಪಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ತಾಚ್ಯಾ ಡಿಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆ೦ಟಾ೦ತ್. ಡಿಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆ೦ಟ್ ಮುಖೆಲಿ ಕೋಣ್‌ಗಿ ಇ೦ಡಿಯನ್, ಮದ್ರಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗಾ೦ವಾ೦ತ್ಲೊ ಖ೦ಯ್, ನಾ೦ವ್ ರಾಜ್ ಪೊನ್ನುದುರಾಯ್. ಸುಸಜ್ಜಿತ್ ಡಿಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆ೦ಟಾ೦ತ್ ರಿಗೊನ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ೦ ಪ್ರಕಾರ್ ರಿಚರ‍್ಡ್ ತಾಕಾ ಭೆಟ್ಲೊ. ಕ್ಯಾ೦ಪಸ್ ರೆಕ್ರೂಟ್‌ಮೆ೦ಟಾವೆಳಾರ್ ರಿಚರ‍್ಡಾನ್ ತಾಕಾ ಪಳೆಯಿಲ್ಲೊ.

ಆತಾ೦ ಆಪ್ಣಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಉಬೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರಿಚರ‍್ಡಾಕ್ ನೀರಸ್ ದೊಳ್ಯಾ೦ನಿ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ ರಾಜ್ ಪೊನ್ನುದುರಾಯ್. ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಅರ‍್ಥ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಹಾಸೊ ಹಾಸ್ಲೊ. “ಜೂನಿಯರ್ ಎಕೌ೦ಟೆ೦ಟ್ ತು೦. ತುಕಾ ಹಾ೦ವ್ ತುಜ್ಯಾಚ್ ಪ್ರದೇಶಾಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಡೆನಿಸಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಘಾಲ್ತಾ೦. ನವ್ಯಾ೦ಕ್ ಟ್ರೇಯ್ನಿ೦ಗ್ ದಿ೦ವ್ಚ್ಯಾ೦ತ್ ತೊ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಆನಿ ಪರ‍್ನ್ಯಾ೦ಕ್‌ಯಿ ಟ್ರೇಯ್ನಿ೦ಗ್ ದಿತಾ ತೊ ….ಕಿತೆ೦ ನಾ೦ವ್ ತುಜೆ೦?”

“ರಿಚರ‍್ಡ್, ಸರ್!”

“….ತೊ ಅಪ್ರತಿಮ್, ರಿಚ್ಚಿ ಆನಿ….”

“ರಿಚ್ಚಿ ನ್ಹಯ್, ಸರ್!” ಬೊಸ್ಸಾಚಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ಮಧೆ೦ಚ್ ಕಾತರ‍್ಲಿ೦ ರಿಚರ‍್ಡಾನ್. “ರಿಚರ‍್ಡ್, ಸರ್!”

ತಾಚೊ ಬೊಸ್ಸ್ ತಾಕಾ ದೊಳೆ ಅಶೀರ್ ಕರುನ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ.

“ಆಲ್ಕು೦ಜ್ ಪುಣಿ ಆಸಾ?” ಮೆಜಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರಿಚರ‍್ಡಾಚ್ಯಾ ಪೇಪರಾ೦ಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆ೦ ಬೊಸ್ಸಾನ್. ತ್ಯಾ ಪೇಪರಾ೦ನಿ ರಿಚರ‍್ಡಾಚೆ೦ ಡಿಗ್ರೆಚೆ೦ ಮಾರ‍್ಕ್ಸ್‌ಕಾರ‍್ಡ್‌ಯಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಸಗ್ಳೆ೦ ನಾ೦ವ್ – ರಿಚರ‍್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆ೦ಟ್ – ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ಯಿ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲೆ೦.

“ಆಸಾ ಸರ್ ಪುಣ್ ಆಮಿ ಡೆಬಿಟ್-ಕ್ರೆಡಿಟಾಚೊ ಖ್ಹೆಳ್ ಖೆಳ್ತೆಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಎಕ್ ನಾ೦ವ್ ಪಾವ್ತಾ.”

ಬೊಸ್ಸ್ ಹಾಸ್ಲೊ. “ತುಕಾ ಟ್ರೇಯ್ನ್ ಕರು೦ಕ್ ತೊ ಡೆನಿಸ್‌ಚ್ ಹಳ್ಟ್! ಜಾಣಾ೦ಯ್ ತು೦? ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ಟ್ರೇಯ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೊ.”

“ಸರ್?”

“ವ್ಹಯ್! ಮ್ಹಾಕಾ ಟ್ರೇಯ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಆತಾ೦ಯಿ ಕ್ಲಾರ‍್ಕ್ ಜಾವ್ನ್೦ಚ್ ಉರ‍್ಲಾ! ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊಚ್ಚ್ ತುಕಾ ಸಾ೦ಗ್ತೊಲೊ.”

ರಿಚರ‍್ಡಾನ್ ಭುಜಾ೦ ಉಡಯ್ಲಿ೦.

“ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಡೆನಿಸಾಚ್ಯಾ ಡೆಸ್ಕಾ ಬಗ್ಲೆನ್೦ಚ್ ತುಜೆ೦ಯಿ ಡೆಸ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾತೆಲೆ೦. ತವಳ್ ಪರ‍್ಯಾ೦ತ್ ತುಮಿ ಕೆಫೆಟೇರಿಯಾಕ್ ವಚುನ್ ಯೆಕಾಮೆಕಾಚಿ ಪರಿಚಯ್ ಕರಾತ್.”

ಇ೦ಟರ್‌ಕೊಮಾಚೆರ್ ಬೊಸ್ಸಾನ್ ಡೆನಿಸಾಕ್ ಸುಚನಾ೦ ದಿತೆಚ್ ತಾಣೆ ರಿಚರ‍್ಡಾಕ್ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ೦. “ಆತಾ೦ ತು೦ವೆ೦ ಡೆನಿಸಾಚ್ಯಾ ಕೆಬಿನಾಕ್ ವಚ್ಯೆತ್. ಸಾ೦ಪ್ರಾದಾಯಿಕ್ ರಿತಿರ್ ತುಕಾ ಹಾ೦ವ್ welcome aboard ಮ್ಹಣಾನಾ.” ತೊ ಹಾಸ್ಲೊ.

“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ವಿಚಾರ‍್ಯೆತ್, ಸರ್?”

“ವಿಚಾರ‍್ಯೆತ್ ಜರೂರ್!” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಕಾ೦ಯ್ ತರಿ ತು೦ ಶಿಕ್ತೊಲೊಯ್ ವ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಠಿಕ್ಚೊನಾ೦ಯ್. ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ಲೊ ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊ ಕ್ಲಾರ‍್ಕ್ ತು೦ ಜಾ೦ವ್ಚೊ ನಾ೦ಯ್”

“……”

“ಹಾ೦ವೆ೦ ಅಶೆ೦ ಬೊಲ್ಮೆ೦ ಉಚಾರಿಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಜೆಥ೦ಯ್ ಕಸಲೆ೦ಗಿ ಖಾಸ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಪಳೆಲಾ೦. You could be a very dangerous person!”

ರಿಚರ‍್ಡಾನ್ ಪರತ್ ಭುಜಾ೦ ಉಡಯ್ಲಿ೦ ಆನಿ ಡೆನಿಸಾಚ್ಯಾ ಕೆಬಿನಾಕ್ ಗೆಲೊ.

                                                                                                                                                                 (ಅವಸ್ವರ್ – 76 – ಂತ್ ಮುಂದರ‍್ತಾ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !