Trending Now

ಪ್ರವಾಸ್ಯಾಂಕ್ ದುದಾನ್ ನ್ಹಾಣಂವ್ಚೊ – ದೂದ್ ಸಾಗರ್

ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸಪ್ತಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ ಅಕ್ರೇಕ್ ದೂದ್ ಸಾಗರ್ ಜಳ್ಪಡೊ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಚಾರಣಿಗಾಂನಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಖಬರ್ ದಿಲಿ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ಉಡುಪಿಚಾ ಯೂತ್ ಹೊಸ್ಟೆಲಾ ಥಾವ್ನ್ ದೂದ್‌ಸಾಗರ್ ಚಾರಣ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರೀ, ವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಾಡೆ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಾರ್‌ವಾರಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾಂ ತರೀ ಚಾರಣಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಸಮಾನ್ ಆಸಕ್ತೆಚಾ ಕೊಣಾಯ್ಚೀಯ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಳಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜೆಂಯ್ ಸಪಣ್ ಅಧುರೆಂಚ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಗೋವಾ ಗಡ್ಯೆರ್ ಆಸ್ಚೊ ದೂದ್‌ಸಾಗರ್ ಜಳ್ಪಡೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಸೊಭಾಯೆನ್ ಸಂಸಾರಾರ್ ನಾಂವಾಡ್ಲಾ. ಸುಮಾರ್ 310 ಮೀಟರ್ ಉಬಾರಾಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಚಾರ್ ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಜಳ್ಪಡ್ಯಾಚೆಂ ಉದಕ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ದೆಂವ್ತಾನಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ದೂದಾಚಾ ಸಾಗೊರಾ ಭಾಷೆನ್ ದಿಸ್ತಾ ದೆಕುನ್ ಹಾಕಾ ದೂದ್‌ಸಾಗರ್ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯ್ಲಾಂ. ದೂದ್‌ಸಾಗರ್ ಏಕ್ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ್ ಜಳ್ಪಡೊ ತರೀ 2013 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿಚಾ ’ಚೆನೈ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್’ ಹಿಂದಿ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ಹಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಲೊಕಾನ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೂದ್‌ಸಾಗರಾಚಿ ಕೀರ್ತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಪಾಚಾರ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಯ್ಣಾರ‍್ಯಾಂನಿ ಪಳಯ್ಜಚ್ ಮಣ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸಿ ಜಾಗ್ಯಾಂಚಾ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ದೂದ್‌ಸಾಗರ್ ಏಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲೊ.

ಕೊರೊನಾ ದ್ವಾರಿಂ ಸ್ತಬ್ದ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಕಾಮಾಂ – ಹವ್ಯಾಸ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಸವ್ಕಾಸ್ ಲೊಕಾನ್ ಅಗೊಸ್ತ್ ಸಪ್ತಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಚಾರಣಾಚೊ ಹವ್ಯಾಸ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸ ಮಹಿನ್ಯಾನ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಬಾಂದ್ಪಾಸ್ ಭೊಗೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಖರೆಂ. ಪರ್ಯಟನ್ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊಚ್ಚ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚಾ 5 ಜಣಾಂಚಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ದೂದ್ ಸಾಗರ್ ಚಾರಣ್ ಯೆವ್ಜಣ್ ಘಾಲಿ. ಕಾರವಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಮೆಳ್ಳಿಂ.

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ರೈಲಾರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಪಂಗಡ್ ಕಾರವಾರ್ ರಾತಿಂ ಜುಸ್ತ್ ಬಾರಾ ವ್ಹರಾಂಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ. ಕಾರವಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ದಾಂಡೇಲಿ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ದೂದ್‌ಸಾಗಾರಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ 7 ಸೀಟರ್ ಕಾರ್ ಆದಿಂಚ್ ಆಮಾನತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ವಚೊನ್ ಹ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಕಾರವಾರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಘೆವ್ನ್ ದಾಂಡೇಲಿ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ಯಾಸಲ್‌ರಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಮುಂದರಿಲೆಂ. ಗೋವಾಚಾ ಕಾನಕೋನಾ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ಯಾಸಲ್‌ರಾಕ್ ಪಚೊಂಕ್ ವಾಟ್ ಆಸಾ ತರೀ ದಾಂಡೇಲಿ ಥಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಣಾಚಿ ವಾಟ್ ಉಣಿ ದೆಕುನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕ್ ದಾಂಡೇಲಿ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾತ್. ಯೆವ್ಜಣೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಸಕಾಳಿಂ ಚಾರ್ ವ್ಹರಾರ್ ಕ್ಯಾಸಲ್‌ರಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಪೂಣ್ಸಕ್ಕಡ್ ಆಮಿಂ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆ‌ಚ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ದಾಂಡೇಲಿ ಥಾವ್ನ್ ರಾಮ್‌ನಗರ್ ಆನಿ ತಿನಿಘಾಟ್ ಉತ್ರೊನ್ ಅನ್ಮೊಡ್ ರಸ್ತ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಸಲ್‌ರಾಕ್ ವಚಾಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಬಹುಷ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಡ್ರೈವರಾಕ್ ಸಾರ್ಕಿ ವಾಟ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾನ್‌ಗೀ ವಾ ರಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್‌ಗೀ ರಸ್ತೊ ಚುಕ್ಲೊ. ಆಮಿ ಚುಕಿಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ಆಮಿ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ರಸ್ತೊ ರುಂದಾಯೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ. ಕಾಮ್ ಚಾಲು ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಮುಕಾರ್ ವೆಚೊ ರಸ್ತೊ ವಾಹನ್ ಪಯ್ಣಾಕ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ನಂಯ್ ಮಳ್ಳೊ ಹಿಶಾರೊ ಖಂಯ್ಸರೀ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಸುಮಾರ್ 3 ವ್ಹರಾಂಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಕರುನ್ ದಾಂಡೇಲಿ ಥಾವ್ನ್ ಮುಕಾರ್ 45 ಕಿ ಮೀ ವಾಟ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭಾರೀ ತ್ರಾಸಾಚಿ ಜಾಲಿ. ಆಮ್ಚೆಂ ನಶೀಬ್ ಬರೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ವ್ಮಣ್ಯೆತ್. ಆಮೀ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ಚಾ ಜೈಲೊ ಗಾಡಿಯೆಚೆಂ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಚಡ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಯ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ. ಡ್ರೈವರಾ ಲಾಗಿಂ ವಡ್ ಟಾರ್ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ದೆಕುನ್ ವ್ಹಡ್ ಗೂಂಡಾಯೆಚೆ ಉದಾಕ್ ಭರ್ಲೆಲೆ ಫೊಂಡ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ದೆಂವೊನ್ ಗೂಂಡಾಯ್ ಕಿತ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವಚೊಂಕ್ ಜಾತಾ ತೆಂ ಅಂದಾಜ್ ಕರುನ್ ಮುಕಾರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ಚೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚೆಂ ಬರಿಚ್ಚ್ ರಸ್ತ್ಯಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಚಲ್ತಾ ತೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಯ್ಲೆಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ಕಾರಾಂ ತ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್‌‍ಲ್ಲಿಂ. ಅಶೆಂ 4 ವ್ಹರಾರ್ ಕ್ಯಾಸಲ್‌ರಾಕ್ ಪಾವಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆಮಿಂ ಸಕಾಳಿಂ 6 ವರಾರ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ವಡ್ ಏಕ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಮಾಧಾನ್.

ಕ್ಯಾಸಲ್ ರಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ನಿತಿನ್ ಕಶಲ್‌ಕರಾಚೆಂ ಘರ್ ಆಸಾ. ಹಾಂಗಾ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾರ‍್ಯಾಂಕ್  ಜಾಯ್ ತ್ಯೊ ಸವ್ಲತಯೊ ಮಣ್ಜೆಂ ಖಾಣ್-ಜೆವಾಣ್ ನಿರ್ಮಳಾಯ್ ಆನಿ ಗೈಡ್ ವೆವಸ್ತಾ ತೊ ದಿತಾ. ನಿತಿನಾಕ್ ಆಮಿ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ವಿಶಿಂ ಪಯ್ಲಿಚ್ಚ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ ತಿ ವೆವಸ್ತಾ ಕೆಲ್ಲಿ.

ನಿರ್ಮಳಾಯ್ ಕರುನ್ ನಾಸ್ತೊ ತಯಾರ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಭಂವ್ತಣಿಚಾ ತ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಚೆರ್ ನದರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಲಾಬ್ಲೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ ವಸ್ತೆಚಿಂ ಘರಾ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಲಾಗ್ಸಾರ್‌‌ಚ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪಂಣ್ಗಿಲ್ ಪಡ್ಲೆಲಿ ಸೈಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ( ಬೋವ್‌ಶಾ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್) ಇಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ವೊಣಂದಿಚೆರ್ ತಣ್ ಆಸೊನ್ ತಿ ಪಾಚ್ವಿ ದಿಸ್ತಾ. ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಬಸ್ಚೆ ಬಾಂಕ್ ಆನಿ ಥೊಡಿಂ ಕದೆಲಾಂ ಆಸಾತ್. ಹಾಂಗಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಘಾಂಟ್ ಆನಿ ಇತರ್ ವಸ್ತು ಚೊರಿ ಜಾವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯೊಚ್ ವಸ್ತು ಉರ್ಲ್ಯಾತ್. ನಿತಿನಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಹಿ ಇಗರ್ಜ್ ಸುಮಾರ್ 100 ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲಿ. ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾ ರೈಲ್ವೆ ಕೊಲೊನಿಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಕರುಂಕ್ ಯೆತಾಲೊ. ಥೊಡೊ ಲೋಕ್ ವರ್ಗ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಗರ್ಜ್ ಪಂಣ್ಗಿಲ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ನಿತಿನಾನ್ ವಿವರ್ ದಿಲೊ.

ದೂದ್ ಸಾಗರ್ ಜಳ್ಪಡೊ ಕರ್ನಾಟಕಾಚಾ ಕ್ಯಾಸಲ್‌ರಾಕ್ ಆನಿ ಗೋವಾಚಾ ಕುಲ್ಲೆಂ ಹಾಚ್ಯಾ ಮದ್ಗಾತ್ ಆಸಾ. ಗೋವಾಚಾ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ್ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಆಸ್ಚೊ ಹೊ ಜಳ್ಪಡೊ ಮಾಂಡೊವಿ ನಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಬ್ಜತಾ. ದೂದ್‌ಸಾಗರಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ದೋನ್ ವಾಟೊ ಆಸಾತ್. ಏಕ್ ಗೋವಾಚಾ ಕುಲ್ಲೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಜೀಪ್ ಧರ್ನ್ ಜಲಪಾತಾಚಾ ಮುಳಾಕ್ ವೆಚೆಂ ವ ಚಲೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ (11 ಕಿ ಮೀ). ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ಉತ್ತರ್ ಕನ್ನಡ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚಾ ದಾಂಡೇಲಿ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಕ್ಯಾಸಲ್ ರಾಕ್ ಸ್ಟೇಶನಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಮಾರ್ 14 ಕಿ ಮೀ ವಾಟ್ ರೈಲಾಚಾ ಪಾಟ್ಯಾರ್ ಚಲೊನ್ ವೆಚೆಂ. ಪಾವ್ಸಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಕುಲ್ಲೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಜಳ್ಪಡ್ಯಾಚಾ ಮುಳಾಕ್ ವೆಚಿ ವೆವಸ್ತಾ ಆಸಾನಾ. ಆಮಿ ದಾಂಡೇಲಿಚಾ ಕ್ಯಾಸಲ್‌ರಾಕ್ ಥಾವ್ನ್ ರೈಲಾಚಾ ಪಾಟ್ಯಾರ್ ಚಲೊನ್ ವೆಚೆಂ ವಿಂಚ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಪ್ರಕಾರ್ ನಾಸ್ತೊ ಕರ್ನ್ ದೊನ್ಪಾರಾಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಸುಮಾರ್ 8 ವ್ಹರಾರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಸಬಾರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ರೈಲಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್‌ಚ್ ಆಸ್ತಾತ್. ರೈಲಾಚೊ ಪಾಟೊ ಅಶೀರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದೆಗೆನ್ ರಾವೊನ್ ರೈಲ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಯ್ಣ್ ಮುಕಾರಿಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ನಿತಿನಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಗೈಡ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಆಮ್ಚೊ ಗೈಡ್ ರೈಲ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹಿಶಾರೊ ದಿತಾಲೊ.

ಸುರ್ವೆರ್ ಇಲ್ಲೊಚೊ ಪಿರಿ ಪಿರಿ ಪಾವ್ಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರೀ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾವ್ಸ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ರೈಲಾಚಾ ಪಾಟ್ಯಾರ್ ಚಲೊನ್ ವೆತಾನಾ ಸಬಾರ್ ಸುರಂಗ್ ಉತ್ರೊನ್ (11 ) ವಚಾಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಸುರಂಗಾ ಭಿತರ್ ಚಲೊನ್ ವೆಚೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ವಿಶೇಸ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಸುರಂಗಾಂ ಭಿತರ್ ವಿಶೇಸ್ ಕಾಳೊಕ್ ಆಸೊನ್ ವಾಟ್ ದಿಸಾನಾ. ಸುರಂಗಾ ಭಿತರ್ ಪಾವ್ಸಾಚೆಂ ಉದಾಕ್ ಪಾಜಾರ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾತಡ್ ಆಸ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ಜಾಗ್ರೂತ್ಕಾಯೆನ್ ಚಲಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಂ ಮೊಬೈಲಾಚೊ ಲೈಟ್ ಬರೊಚ್ ಉಪ್ಯೋಗಾಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ರೈಲಾಚಾ ಪಾಟ್ಯಾರ್ ಚಲೊನ್ ವೆಚೆಂ ಸುಲಭ್ ನಂಯ್.

ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸಪ್ಟಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಪಾವ್ಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಚಲೊನ್ ವೆತಾನಾ ಪಾವ್ಸಾಚೆ ಥೊಡೆ ಹಳ್ತಾಚೆ ಜಳ್ಪಡೆ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಥೊಡೊ ಲೋಕ್ ಸೀದಾ ಚಲೊನ್‌ಚ್ ಮುಕಾರ್ ವೆತಾ ತರೀ ಆಮಿ ಹರ್ಯೆಕಾ ಜಳ್ಪಡ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುನ್ ಮುಕಾರ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ರಂಗಾನ್ ಭರ್ಲೆಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂಚ್ ಖುಶಿ.

14 ಕಿ ಮೀ ಚಲೊನ್ ಸುಮಾರ್ 12 ವರಾರ್‌ಶೆಂ ಆಮಿಂ ದೂದ್ ಸಾಗರ್ ಜಳ್ಪಡ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಕೊರೊನಾಚಾ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಚಡ್ ಲೊಕಾಚಿ ಖೆಟ್ ಆಸ್ಚಿನಾ ಮಣ್ ಆಮಿ ಲೇಕ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ (ಆಯ್ತಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್) ಹಾಂಗಾಸರ್ ಯುವಜಣಾಂಚೊ ವ್ಹಡ್ ಎಕ್ ಜಮೊಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಕೊರೋನಾಚಾ ಸಂದರ್ಭಾರೀ ಕೊಣೆಂಚ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಉದ್ಕಾಚೊ ಜ್ಯೋರ್ ಇತ್ಲೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಕಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಘಾಲ್ಯಾರೀ ಭಿಜ್ತೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ.

ಲೊಕಾ ಜಮೊ ಇಲ್ಲೊಸೊ ಉಣೊ ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಮಿಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಜೆವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮಿ ಜೆವಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ ತರೀ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜೆವ್ಣಾ ಖಾಣಾಕ್, ಕಾಪಿ, ಚಾ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ(ಸೆಲ್ಪ್ ಸರ್ವಿಸ್) ವೆವಸ್ತಾ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಕೆಫೆಟೆರಿಯಾಚಾ ಭೊಂವ್ತಣಿ ಆಯ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾರ‍್ಯಾನಿಂ ಖಾವ್ನ್ ಉಡೊವ್ನ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಕಸ್ತಳ್ ಆಸಾ. ಅರ್ಧೆಕುರೆಂ ಖಾವ್ನ್ ಉಡಯ್ಲೆಲೆಂ ಜೆವ್ಣಾಂತ್ಲೆಂ ವಿಂಚುನ್ ಖಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮಾಂಕ್ಡಾಚಿ ವ್ಹಡ್ ಫವ್ಜ್‌ಚ್ ಆಸಾ.

ಜೆವಣ್ ಜಾತಚ್ ಆಮಿ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಜಳ್ಪಡ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ವೆತಾನಾ ಲೊಕಾಚಿ ಖೆಟ್ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಉಣಿ ಜಾಲ್ಯಾ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಬಹುಶ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚೊ ಅಮ್ಸೊರ್. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತೊ ಜಳ್ಪಡೊ ಸುಶೆಗಾಯನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಪಿಂತುರಾಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ಬರೊಚ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳೊ.

ಹ್ಯಾ ಸುವಾತೆ ಥಾವ್ನ್ ಸುಮಾರ್ ಏಕ್ ಕಿಲೊ ಮೀಟರ್ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ದೂದ್‌ಸಾಗರ್ ಜಳ್ಪಡ್ಯಾಚಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸೊಭಾಯ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾತಾ. ಆಮಿಂ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ದೀಸ್ ರೈಲ್ ಪಾಟ್ಯಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾತೇ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಏಕ್ ಗೂಡ್ಸ್ ರೈಲ್ ಹ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಪಾಟ್ಯಾಚೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹೊ ರೈಲಾಚೊ ಪಾಟೊ ಅಶೀರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಾರಿಚ್ಚ್ ಕಷ್ಟಾರ್ ಆಮಿ ಮುಕಾರ್ ಚಮ್ಕಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೆಂ.

ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದೂದ್‌ಸಾಗಾರಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚಾಕೊಂಕ್ ಜಾತಾ. ಲಾಗ್ಶಿನ್ ಥಾವ್ನ್ ಫಕತ್ ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಉದಾಕ್ 300 ಫುಟ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದೆಂವೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಪಳವ್ಯೆತ್. ಪೂಣ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಊಂಚಾಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಉದಾಕ್ ಪಡ್ಚೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಂಕ್ಯಾಚಾ ಪಂದಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ಜಳ್ಪಡ್ಯಾಚೆಂ ಮೂಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದೂದಾಚೊ ವಾಳೊ ವಾಳ್ಚೆಂ ಅಪ್ರೂಪ್ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ.

ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಕಾಫಿ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲಿಂ ಪಿಂತುರಾ ಘೆವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್ಲಿ. ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ 5 ವ್ಹರಾಂಚೆರ್ ರೈಲ್ ಆಸಾ ಮಣ್ ಗೈಡಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಹಿಶಾರೊ ದಿಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಹೆಂ ರೈಲ್ ಧರುಂಕ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ದೇಡ್ ಕಿಲೊ ಮೀಟರ್ ಪಯ್ಸ್ ಚಲಾಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ರೈಲ್ ಫಕತ್ 2 ಮಿನುಟಾಂ ರಾವೊನ್ ಪಯ್ಣ್ಯಾರ‍್ಯಾಂಕ್ ಚಡೊಂಕ್ ಸೊಡ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಹೆಂ ನಿಲ್ದಾಣ್ ಅಧಿಕೃತ್ ನಂಯ್. ಬಹುಶ ದೂದ್ ಸಾಗರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾರಾಂಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಹಿ ವೆವಸ್ತಾ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ.

ಅರ್ಧ್ಯಾ ವ್ಹರಾ ಆದಿಂಚ್ ಪಾಂಚ್ ವರಾಂಚೆಂ ರೈಲ್ ಧರುಂಕ್ ಆಮಿ ತಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂ ತಡೊವ್ ಕರುನ್ ತರೀ ರೈಲ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಬಹುಶ ತೆಂ ಡೆಲ್ಲಿ ವೆಚೆಂ ರೈಲ್. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಸುಮಾರ್ ಅರ್ಧ್ಯಾ ಗಂಟ್ಯಾಚಾ ಪಯ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರೈಲ್ ಕ್ಯಾಸಲ್‌ರಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಹಾಂಗಸರೀ ಅಧಿಕೃತ್ ಜಾವ್ನ್ ರೈಲ್ ರಾವೊಂಕ್ ನಾ ದೆಕುನ್ ರೈಲ್ ಪ್ಲೇಟ್‌ಫಾರ್ಮಾಂತ್ ರಾವೊಂಕ್ ನಾ. ವೊಡ್ ಬಕ್ಕಾರ್ ಕಾಡುನ್ ರೈಲಾಚಾ ಪಾಟ್ಯಾರ್ ದೆಂವಾಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೆಂ.

ಪಾಟಿಂ ನಿತಿನ್ ಕಶಲ್‌ಕಾರಾಚಾ ಘರಾ ಪಾವೊನ್ ಹಾತ್ – ಪಾಯ್ ಧುವ್ನ್ ಚಾ ಪಿಯೆಲ್ಯಾಂವ್. ರಾತಿಚೆಂ ಜೆವಣ್ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸಾಡೆ ಸ ವರಾರ್ ಜೆವಾನ್ ಕರುನ್ 7 ವರಾರ್‌ಶೆಂ ಅನ್ಮೋಡ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಯ್ಣ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಧಾ ವ್ಹರಾರ್ ಹಾಂವ್ ಕಾರ್‌ವಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್ಲಿಂ. ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂನಿ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಚೆರ್ 11.30 ವ್ಹರಾಂಚ್ಯಾ ರೈಲಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಚೊಂಕ್ ರೈಲ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ಬೋವ್‌ಶಾ ನಿದೆಚಾ ಅಮಲಾರ್ ವಾ ಪುರಾಸಾಣೆನ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಕೊರ್ಪೊರೇಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚಾ ಪ್ರಶಾಂತಾಚಿ ಪರ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಚೆರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿ ಕೊಣಾಕೀ ಖಬಾರ್ ನಾ. ತೊ ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾ ರಿಕ್ಷಾಕ್ ಪಯ್ಶೆ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ಪರ್ಸ್ ನಾ ತಿ ಖಾತ್ರಿ ಜಾಲಿ. ತಾಣೆಂ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರಾಕ್ ಫೋನ್ ಕರ್ನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಚೆರ್ ಸೊದ್ತಾನಾ ಪರ್ಸ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಪರ್ಸಾಂತ್ 2,500 ರುಪಯ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸನ್ಸ್ ಆನಿ ತೀನ್ ಎಟಿಎಮ್ ಕಾರ್ಡಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಡ್ರೈವರಾನ್ ದುಸ್ರೆ ದೀಸ್ ಪರ್ಸ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದಿಲಿ. ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ತೆದ್ನಾಂ ಹಾವೆಂ ತಿ ಪ್ರಶಾಂತಾಕ್ ಪಾವಯ್ಲಿ.

ಆಶೆಂ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೂದ್ ಸಾಗರ್ ವೆಚಿ ಮ್ಹಜಿ ಆಶಾ ಸುಫಳ್ ಜಾಲಿ. ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಆನಿ ಕೊರೋನಾ ದ್ವಾರಿಂ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಹ್ಯಾ ಚಾರಣಾದ್ವಾರಿಂ ಸುಶೆಗ್ ಮೆಳ್ಳೊ.

► ಫ್ಲೋರಿನ್ ರೋಚ್, ಕಾರ್ವಾರ್

90% feel thumbs up. And how do you feel?
10 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
1 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

2 comments

 1. ಫಿಲಿಪ್ ಮುದಾರ್ಥ್

  ಬರೆಂ ಪ್ರವಾಸ್ ಲೇಕನ್. ತಸ್ವೀರ‍್ಯೊ‍ಯೀ ರುಚ್ಲ್ಯೊ. ಪ್ರೇರಿತ್ ಜಾವ್ನ್, ಯು-ಟ್ಯೂಬರ್ ಸುಮಾರ್ ವಿಡಿಯೊ ಪಳೆಲ್ಯೊ. ನಯಾಗರಾ ಫೊಲ್ಸ್ ಧರ್ನ್ ಡಜನ್‍ಭರ್ ಜಳ್ಘಡ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಗೆಲಾಂ, ಪೂಣ್ ದೂದ್‍ಸಾಗರ್ ಪಾವೊಂಕ್ನಾಂ. ಆತಾಂ, ಹಾಂಗಾ‍ಯೀ ವಚೊಂಕ್ ಮನ್ ಜಾಲಾಂ. ತಶೆಂ, ಕೇರಳಾಂತ್ ಕೊಲ್ಲಮ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಪಾಲಾರುವಿ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಫೊಲ್ಸ್ ಆಸಾ. ಥೈಂ ಗೆಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ಮಲಯಳಮಾಂತ್ ಪಾಲ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದೂದ್.

 2. Francis Lobo Mangalore

  I good article of the trekking trip and thanks to the author.

  I understand it is a lovely spot to visit during the rainy season. I had tried to go to this place during the year 2000 from Dandeli. But during that time the Iron ore truck business was so high the Ramnagar-Anmod road had almost vanished and traveling by car on this road was a dream. So we had to return half the way without going to Castlerock.

  But with the recent developments in Goa, it is proposed to doubling this rail track for coal transportation to Karnataka from Marmagoa port. Probably this will destroy the heritage of the site and a large tract of the forest area. Already an agitation ” Save Molem” is going on to save the western ghat forest and the natural beauty of the place.

  Hope the activism survives and the natural beauty of the Castlerock, Dudh Sagar, Mahaveer Forest Sanctuary, and the village Molem is preserved for posterity.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !