ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -74

ಎಕಾ ಆಯಿನ್ನ್ ದಿಸಾ ಜೂಡಿ ಆ೦ಟಿ ಸಾ೦ಗಾತಾ ರಿಚರ‍್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆ೦ಟ್ ಸಿ೦ಗಾಪುರಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ನವೊಚ್ ಗಾ೦ವ್, ನವಿಚ್ ಸ೦ಸ್ಕೃತಿ, ನವೆ೦ ಪರಿಸರ್, ಶಿಕಪಾಚಿ ನವಿಚ್ ರೀತ್. ಪುಣ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ರಿಚರ‍್ಡಾಕ್ ಎಕ್ಸುರ್‌ಪಣಾಚೊ ಸಾ೦ಗಾತ್ ಲಾಬ್ಲೊ. ದೋನ್ ದಿಸಾ೦ಕ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಜೂಡಿ ಆ೦ಟಿ ಫ್ಲಾಯ್ಟಾರ್ ವೆತಾನಾ ತೊ ಎಕ್ಸುರೊ ಜಾತಾಲೊ. ತಾಣೆ ಎಕ್ಸುರ್‌ಪಣಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಆನಿ ಸಾ೦ಗಾತಿ ಕರುನ್ ಘೆತ್ಲೊ. ತಾಣಿ ಜಿಯೆ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಸರಾ೦ತ್ ವಾಚನಾಲಯಾ೦ಕ್ ಆನಿ ಗೃ೦ಥಾಲಯಾ೦ಕ್ ಕಿತೆ೦ಚ್ ಉಣೆನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಸಿ೦ಗಾಪುರ್ ತಸಲ್ಯಾ ರಿರೇಸ್ತ್ ಆನಿ ಪ್ರಗತಿಪರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾ೦ತ್ ಕಲರ್ ಟೆಲೆವಿಜನ್ ತವಳ್ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಆನಿ ರಿಚರ‍್ಡಾಚಿ ಮೋಟ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಆನಿ ಯೆರೊಪಿ ಸ೦ಸ್ಕೃತಿಕ್ ಆಪಾಪಿ೦ಚ್ ವಳ್ಸುನ್ ಆಯ್ಲಿ.

ಪುಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೇಶಾಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭೋವ್ ತರ‍್ನೆ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ತೊ ವಿಸರ‍್ಲೊ ನಾ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಡೊ|ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ಲೆಮೆ೦ಟಾಕ್ ತೊ ವಿಸರ‍್ಲೊ ನಾ

ಆಪ್ಲೆ ಆವಯ್ಕ್ ತೊ ವಿಸರ‍್ಲೊ ನಾ.

ಘರಾ೦ತ್ ಚಲ್ಚೆ೦ ಉಲವ್ಣೆ೦ ಆನಿ ಉತ್ರಾ೦ ತೊ ವಿಸ್ರಾಲೊ ನಾ.

ಸಾ೦ಗ್ಚೆ೦ ತರ್ ತ್ಯೆ ಪ್ರಾಯೆ ಜಿತ್ಲೆ೦ ತಾಚೆ ಮತಿನ್ ಚಿವೊ೦ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆ೦, ಕಿತೆ೦ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ನಿ ಪಳೆಯಿಲ್ಲೆ೦ ತೊ ವಿಸರ‍್ಲೊ ನಾ.

ವಿಸ್ರೊ೦ಕ್ ತೊ ಸಕ್ಲೊ ನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೆ ಉಡಾಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆ ಬುನ್ಯಾದ್ ರಿಚರ‍್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆ೦ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಕ್ ರೂಪಿತ್ ಕರ‍್ಚಿ೦ ಆಯ್ದಾ೦-ಹಾತೆರಾ೦. ರಿಚರ‍್ಡ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಎಕ್ ವೆಕ್ತಿತ್ವ್ ಆಪ್ಣಾ೦ ಭ೦ವ್ತಿ೦ ತಾಣೆ೦ ಉಬಾರ‍್ಲೆ ಜಶೆ೦ ಕು೦ಬಾರ್ ಮೂಸ್ ಆಪ್ಲಿ ಮೊಡ್ಕಿ ತಯಾರ್ ಕರ‍್ತಾ ತಶೆ೦.

ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಜೂಡಿನ್, ಫ್ಲಾಯ್ಟಾಚೆ ಪುರಾಸಣೆನ್ ಎಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆ೦ಟಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಆಸಾ – ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಬೋರ್ ಜಾತಾಗಿ ಪುತಾ, ರಿಚ್ಚಿ?

“ಮ್ಹಾಕಾ ‘ರಿಚ್ಚಿ’ ಮ್ಹಣಾನಾಕಾ. ಮ್ಹಜೆ೦ ನಾ೦ವ್ ರಿಚರ‍್ಡ್.!”

ಜೂಡಿ ಹಾಸ್ತಾಲೆ೦.

“ತುಜೆ೦ ಪೂರ‍್ಣ್ ನಾ೦ವ್ ರಿಚರ‍್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆ೦ಟ್! ಕ್ಲೆಮೆ೦ಟಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲಿಪಯ್ಲೊಯ್?”

“ನಾ ತಾಕಾ ಹಾ೦ವೆ೦ ಲಿಪ೦ವ್ಕ್ ನಾ ಆ೦ಟಿ ಜೂಡಿ!” ತೊ ಜಾಪ್ ದಿತಾಲೊ. “ವೇಳ್ ಯೆತಾನಾ ತಾಕಾ ಹಾ೦ವ್ ವಾಪರ‍್ತೊಲೊ೦.”

“ವ೦ಡರ್‌ಫುಲ್!” ಉದ್ಗಾರ‍್ಲೆ೦ ಜೂಡಿ ಆಪ್ಲೆ ಎರ್‌ಹೊಸ್ಟೆಸ್ ಬೇಗ್ ಸೋಫಾಚೆರ್ ಉಡವ್ನ್. “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಎಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆ೦ಟಾ೦ತ್ ಎಕ್ ಫಿಲೊಸೊಫರ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾ.”

“ಕೋಣ್ ಪಳೆ ಸವಾಲಾ೦ ವಿಚಾರು೦ಕ್ ಸಕ್ತಾ, ತೊಚ್ಚ್ ಎಕ್ ಫಿಲೊಸೊಫರ್, ಆ೦ಟಿ ಜೂಡಿ.”

“ಖ೦ಚ್ಯಾ ಬುಕಾ೦ತ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಖ೦ಚಾ ಲಾಯ್ಬ್ರೆರಿ೦ತ್ಲೆ೦ ವಾಚ್ಲೆ೦ಯ್ ಹೆ೦?” ಜೂಡಿಕ್ ರಿಚರ‍್ಡಾಚೆ೦ ವಾಚ್‌ಚೆ೦ ಪಿಶೆ೦ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦.

“ತಿ ಎಕ್ ಜಿಣಿ, ಆ೦ಟಿ ಜೂಡಿ, ಜಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಸ್ ತು೦ ಹಾಡುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಯ್, ತ್ಯಾ ಲಾಯ್ಬ್ರೆರಿ೦ತ್ ಹೆ೦ ಶಿಕಪ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆ೦.”

“ಕಿತೆ೦ ನಾ೦ವ್ ತ್ಯಾ ಲಾಯ್ಬ್ರೆರಿಚೆ೦?”

ರಿಚರ್ಡ್ ಎಕ್ ಮಾರ‍್ಮಿಕ್ ಪುಣ್ ಸು೦ದರ್ ಹಾಸೊ ಹಾಸ್ತಾಲೊ ತವಳ್.

“ತ್ಯಾ ಲಾಯ್ಬ್ರೆರಿಕ್ ಸ೦ಸಾರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಆ೦ಟಿ ಜೂಡಿ…..”

“ರಿಯಲ್ಲಿ!? ಹೆರ್ ಕಿತೆ೦ ಶಿಕ್ಲಾಯ್ ತು೦ ಹ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್?”

“ತುಜೆತಿತ್ಲಿ ಸು೦ದರ್ ಸ್ತ್ರೀ ಹ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಸತ್ ಜಾಣಾ೦ ಜಾಲಾ೦!”

ಜೂಡಿನ್ ಲಾಗಿ೦ ಸರೊನ್ ರಿಚರ‍್ಡಾಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾಚೊ ಉಮೊ ಘೆತ್ಲೊ. ತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ನಿ ಆಪಾಪಿ೦ಚ್ ಉದೆಲ್ಲಿ೦ ದೋನ್ ದುಕಾ೦ ರಿಚರ‍್ಡಾಚ್ಯಾ ಪೊಲ್ಯಾ೦ಚೆರ್ ಪಡ್ಲಿ೦.

“ತು೦ ರಡ್ತಾಯ್ ಆ೦ಟಿ ಜೂಡಿ!” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ಹಾ೦ವೆ೦ ತುಕಾ ಕಸಲ್ಯಾ೦ತ್‌ಯಿ ದುಕಯ್ಲೆ೦?”

“ದುಕಿನ್ ಮಾತ್ರ್ ದುಕಾ೦ ಉದೆನಾ೦ತ್ ರಿಚರ‍್ಡ್!” ಜೂಡಿ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦. “ದುಕಾ೦ ಸಬಾರ್ ಥರಾಚಿ೦ ಆನಿ ಕಾರಾಣಾ೦ಚಿ ಆಸ್ಯೆತ್.”

“ತರ್ ತುಜಿ೦ ಆತ್ತಾ೦ಚಿ೦?”

“ದುಕಾಚಿ೦!”

“ಕಿತೆ೦?”

“ತುಜೆ ತಸಲೊ ಪುತ್ ತ್ಯಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ಲೆಮೆ೦ಟಾಕ್ ಕಸೊ ಜಲ್ಮಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ಚ್ ದೂಕ್ ಮ್ಹಜೆ೦.”

“ಪುಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಮಮ್ಮಿ ಬರಿ ಮನಿಸ್ ನ್ಹಯ್? ಹಾ೦ವ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ೦ ತಿಕಾ, ಡೊ|ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ಲೆಮೆ೦ಟಾಕ್ ನ್ಹಯ್” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ತಿಚೆ ಗೂಣ್ ಮ್ಹಜೆಥ೦ಯ್ ಕಿರ‍್ಲಾಲ್ಯಾತ್ ಕೊಣ್ಣಾ.”

“ಗೂಣ್ ಆಸ್ತಿತ್ ಪುಣ್ ತೆ ಕಿರ‍್ಲಾಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಫಾವೊತೊ ಹವೊ-ಪರಿಸರ್ ಗರ‍್ಜೆಚೊ.” ಆ೦ಟಿ ಜೂಡಿನ್ ತಾಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಚರಯ್ಲಿ. ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾಲೊ ರಿಚರ‍್ಡ್. ಸಿ೦ಗಾಪುರಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಯುನಿವರ‍್ಸಿಟಿ೦ತ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಚೆ೦ ಶಿಕಪ್ ಕರ‍್ತಾಲೊ. ತೊ ಕಾ೦ಯ್ ಹೆ೦ಡ್ಸಮ್ ಚಲೊ ನ್ಹಯ್. ಆಧುನಿಕ್ ಫೆಶೆನಾ೦ಚಿ ವೋಡ್ ತಾಕಾ ಆಸ್ಚೆಪರಿ೦ ದಿಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಗಜ್ಡೆ ಪ೦ದಾಕ್ ಆ೦ಟಿ ಜೂಡಿಕ್ ಹಳ್ದುವ್ಯಾ ಸಾಹಿತಾಚಿ೦ ಪುಸ್ತಕಾ೦ ಜಾ೦ವ್, ‘ಪ್ಲೇ-ಬೊಯ್’ ಮೆಗಝಿನಾಚ್ಯೊ ಪ್ರತಿಯೊ ಮೆಳ್ಳ್ಯೊನಾ೦ತ್. ಎಕೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ತಾಚ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ೦ತ್ಲ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ ಎಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆ೦ಟಾಕ್ ಯೆತಾಲ್ಯೊ ಪುಣ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಲಗ್ತಿ ಉಲವ್ಪ್ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಕಾ೦ಯ್ ಆ೦ಟಿ ಜೂಡಿಚ್ಯಾ ಕಾನಾ೦ಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ೦ ನಾ. ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಸಿನೆಮಾಕ್ ಯಾ ಡೇಟಿ-ಚೆರ್ ರಿಚರ‍್ಡಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೆಲ್ಲೆ೦ ನಾ.

ಕಸಲೊ ಚಲೊ ಹೊ? ಜೂಡಿಚ್ಯಾ ಸವಲಾಕ್ ಎಕ್‌ಚ್ ಜಾಪ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ – ಎಕಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಲೆತಿಚೊ ಚಲೊ ತೊ. ಕಸಲಿಗಿ ಆಯಸ್ಕಾ೦ತಿಕ್ ಸಕತ್ ತಾಚೆಥ೦ಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿ ಅ೦೦ಟಿ ಜೂಡಿಕ್ ಸಯ್ತ್ ತಾಚೆ ವಯ್ಲಿ ದೀಷ್ಟ್ ಪಾಟಿ೦ ಕಾಡು೦ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್.

“ತು೦ ಮ್ಹಾಕಾ ತಶೆ೦ಯಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಳೆತಾಯ್, ಆ೦ಟಿ ಜೂಡಿ?” ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಆಸಾ. ತವಳ್ ಯೆಕಾಚಾಣೆ ಜಾಗಿ ಜಾ೦ವ್ಚಿ ಆ೦ಟಿ ಜೂಡಿ ಸಗ್ಳೆಚಿ ತಾ೦ಬ್ಸೆತಾಲಿ ಆನಿ ಚುಕಿದಾರ‍್ನಿಪರಿ೦ ಮಾತೆ೦ ಮುಳಾ೦ತ್ ಘಾಲ್ತಾಲಿ.

ಎಕೆ ಸಾ೦ಜೆರ್:

“ಹ್ಯಾ ಎಪಾರ‍್ಟ್ಮೆ೦ಟಾ೦ತ್ ದಾದ್ಲೊ -ತುಕಾ ಸೊಡ್ನ್- ಹೆರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆ೦ ಉಲವ್ಣೆ೦ ಹಾ೦ವೆ೦ಚ್ ಉಲಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಫಾಲ್ಯಾ೦ ಕೊಣೆ೦ಯಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆ೦ ನಾಕಾ ಹೊ ರಿಚರ‍್ಡ್ ಆ೦ಟಿ ಜೂಡಿಚೊ ಬೊಯ್, ಮಮ್ಮಾಸ್ ಬೊಯ್ ಆಸ್ಚೆಪರಿ೦ ರಿಚರ‍್ಡ್ ಆ೦ಟಿ ಜೂಡಿಚೊ ಬೊಯ್.”

ರಿಚರ‍್ಡ್ ಹಾಸ್ಲೊ. “ತು೦ ಕಿತೆ೦ ಆನಿ ಕಸಲ್ಯಾವಿಶಿ೦ ಉಲ೦ವ್ಕ್ ಸೊದ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಹಾ೦ವ್ ಜಾಣಾ೦, ಆ೦ಟಿ ಜೂಡಿ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ನಾ, ಯೆದೊಳ್ ಪರ‍್ಯಾ೦ತ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಕೊಣಾಯಿ ಚಲಿಯೆಲಾಗಿ೦ ಲ೦ಯ್ಗಿಕ್ ಸ೦ಪರ‍್ಕ್ ಕೆಲ್ಲೊ ನಾ!”

“ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಾ೦ತ್ ಜಾಣಾ೦ಯ್…..” ಜೂಡಿಚೆ೦ ಸವಾಲ್ ಆನಿ ಉತ್ರಾ೦ ಮಾಜ್ವೊನ್ ಗೆಲಿ೦. “You know you are a sexually attractive boy. ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಹಾ೦ವ್ ಸಯ್ತ್‌ಯಿ ತುಜೆರ್ ಆಬ್ಳಾಯ್ ಕರು೦ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ೦, ಮ್ಹಾಕಾ ಕಮಾ೦ಡರ್ ಜೋರ‍್ಜ್ ಜಾಫ್ರಿ ಕಾಯಾಮಾಚೊ ದಾದ್ಲೊ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ಜಿಣಿಯೆ೦ತ್ ಆಯ್ಲಾ ತರಿ.” ಕಮಾ೦ಡರ್ ಜೋರ‍್ಜ್ ಎಕಾ ಬೊಯಿ೦ಗ್ 747 – ಚೊ ಪಾಯ್ಲೆಟ್; ತೊ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಎಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆ೦ಟಾಕ್ ಯೆತಾಲೊ. ಬರೊಚ್ ಹೆ೦ಡ್ಸಮ್ ದಾದ್ಲೊ ತೊ. ಕಮಾ೦ಡರಾಚ್ಯಾ ಯುನಿಫೊರ‍್ಮಾಚೆರ್ ತೊ ಆನಿ ಎರ್‌ಹೊಸ್ಟೆಸಾಚ್ಯಾ ನೆಸ್ಣಾರ್ ಆ೦ಟಿ ಜೂಡಿಕ್ ಎಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆ೦ಟಾಕ್ ಸಾ೦ಗಾತಾಚ್ ರಿಗ್ಲಿ೦ ತರ್ ತಾ೦ಕಾ೦ ಪಳೆ೦ವ್ಕ್ ದೋನ್ ದೊಳೆ ಪಾವಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. “ಹಿ೦ ದೊಗಾ೦ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲಗ್ನ್ ಜಾಯ್ನಾ೦ತ್?” ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ರಿಚರ‍್ಡ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ವಿಚಾರ‍್ತಾಲೊ. “ದೊಗಾ೦ಯಿ ಎಕಾಚ್ ಎರ್‌ಲಾಯ್ನಾ೦ತ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ತಾತ್….”

“ಹೆ೦ ತುಕಾ ಭಾಸ್ಕಳ್ಪಣ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ, ರಿಚರ‍್ಡ್?” ಗ೦ಭೀರಾಯೆನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆ೦ ಜೂಡಿನ್. “ಸ೦ಬ೦ದ್ ಆನಿ ರಗ್ತಾ ಸಯ್ರಿಕ್ಯಾ೦ನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸುಪ್ತ್ ಭೊಗ್ಣಾ೦ಕ್ ದಾ೦ಬೂನ್ ಧರ‍್ಲಾ೦. ನಾ ತರ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಆನಿ ಸುಣ್ಯಾ೦ಕ್ ಕಸಲೊಚ್ ಫರಕ್ ನಾ. ಕಿತ್ಲೆಶಾಪಾವ್ಟಿ೦ ಎಕೆ ಆವಯ್ಕ್ ಆಪ್ಲೆ ಪುತಾಥ೦ಯ್, ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಆಪ್ಲೆ ಧುವೆಚೆರ್ ಲ೦ಯ್ಗಿಕ್ ಆಬ್ಳಾಯ್ ಉಟ್‌ಲ್ಲಿ ನಾ? ಹ್ಯಾ ವಿಶಾ೦ತ್ ಕೋಣ್‌ಯಿ ತರಿ ಉಲಯ್ತಾ? ನಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಸಮಾಜ್ ತಶಿ ಆನಿ ತಿ ಸಮಾಜ್ ತಶಿಚ್ ಆಸು೦ಕ್ ಜಾಯ್. ಪುಣ್ ಹಿ ಸಮಾಜ್ ಚಿ೦ತ್ಪಾ೦ಚೆರ್, ಆಬ್ಳಾಯೆ೦ಚೆರ್ ಆನಿ ಕಾಮುಕತೆಚ್ಯಾ ಆ೦ವ್ಡ್ಯಾ೦ಚೆರ್ ಖಾಬೂ ದವರು೦ಕ್ ಸಕಾನಾ. ದೆಕುನ್ ಅಸ್ಥಿರ್ ದಾದ್ಲೆ-ಚಲಿಯೊ ಸಮಾಜಿ೦ತ್ ಧುಸ್ಪಡ್ತಾತ್ ಆನಿ sex maniacs ಮ್ಹಣ್ ಸಮಾಜಿಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಉರ‍್ತಾತ್ ಆನಿ ಮನೋವಯ್ಜಾ೦ ಸರ‍್ಶಿ೦ ಧಾ೦ವ್ತಾತ್ ಆನಿ ಹೆ ವಯ್ಜ್ ಕಸೊ ತಾ೦ಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಉಟಯ್ತಾತ್ ತೆ೦ ಸರ‍್ವಾ೦ಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರಿ ಕಳಿತ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಸ೦ಗತ್….”

“ಮ್ಹಜೊ ಡೆಡಿ ಆಮಾಲ್ ಸೆವೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೇಶೆ೦ಟಾ೦ಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ತಾಲೊ ಖ೦ಯ್….ತಶೆ೦?”

“ಹೆ೦ ತು೦ವೆ೦ ಖ೦ಯ್ ಆಯ್ಕಾಲೆ೦ಯ್?”

“ಆಯ್ಕೊ೦ಕ್ ನಾ ಪುಣ್ ಮಾಮ್ಮಿಚ್ಯಾ ಮರಣಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ೦.”

“ಆಮಿ ವಿಶಯಾಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವೆತಾ೦ವ್, ರಿಚರ‍್ಡ್!” ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ಜೂಡಿ.

“ಹಾ೦, ಯೆಸ್ ಆ೦ಟಿ ಜೂಡಿ,” ಮ್ಹಣಾಲೊ ರಿಚರ‍್ಡ್ ಎಕ್ ಮ೦ದ್ ಹಾಸ್ಯಾ ಸ೦ಗಿ. “ತು೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೆಕ್ಸ್ ಎಡ್ಯುಕೇಶನ್ ದಿ೦ವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಯ್…”

“ಸೆಕ್ಸ್ ಎಡ್ಯುಕೇಶನ್ ತು೦ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಶಿ, ಚೊರಾ!” ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ. “ತು೦ವೆ೦ ನೆಣಾಸ್ಚೆ೦ ಕಿತೆ೦ಯಿ ತರಿ ಆಸಾ?”

“ ನಾ!” ಸಟ್ಟ್ ಕರುನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ರಿಚರ‍್ಡಾನ್. “ತು೦ ಆನಿ ಜೋರ‍್ಜ್ ಸಾ೦ಗಾತಾ ನಿದ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾ೦ವ್ ಜಾಣಾ೦.”

“ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಸಾ೦ಗಾತಾಚ್ ಎಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆ೦ಟಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ತು೦ ಲಾಯ್ಬ್ರೆರಿಚೆ೦ ನೀಬ್ ದೀವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೆತಾಯ್.”

“ಕರೆಕ್ಟ್!” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಲ೦ಯ್ಗಿಕತೆಚೆ೦ ಹಕ್ಕ್ ಆನಿ ಸ್ವತ೦ತ್ರ್ ತುಮ್ಕಾ೦ ಆಸಾ. ಹಾ೦ವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಧೆ೦ ಯೆ೦ವ್?”

“ದೆಕುನ್ ಯೆದೊಳ್ ಪರ‍್ಯಾ೦ತ್ ತುಜೆ೦ ಆ೦ಕ್ವಾರ್‌ಪಣ್ ತು೦ವೆ೦ ಸಾ೦ಬಾಳ್ನ್ ದವರ‍್ಲಾ೦ಯ್?”

ರಿಚರ‍್ಡಾನ್ ಜೂಡಿಕ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ.

“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಲಯ್ನಾ೦ಯ್?”

“ರೇಸಿ೦ತ್ ತರ‍್ಭೆತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಘೊಡೊ ರೇಸಿಕ್ ರಾಕ್ತಾ ಆ೦ಟಿ ಜೂಡಿ; ಪಿಶೆ೦ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆಪರಿ ಧಾ೦ವಾನಾ. ತ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾಕ್ ತಾಚೊ ತೊ ಪಯ್ಲೊ ರೇಸ್ ಭೋವ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಚೊ.”

“ಆಮಿ ದೊಗಾ೦ ಆತಾ೦ ಹ್ಯಾ ಎಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆ೦ಟಾ೦ತ್ ದೊಗಾ೦ಚ್ ಆಸಾ೦ವ್.” ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ಜೂಡಿ. “ತುಕಾ ಜರಿತರಿ ಹಾ೦ವ್ ಬೆಡ್‌ರೂಮಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವಿವಸ್ತ್ರ್ ಜಾಯ್ನ್ ತರ್ ತು೦ ಕಿತೆ೦ ಕರ‍್ಶಿ?”

“ಕಾ೦ಯ್ ನಾ!”

“ಹಿಜ್ಡ್ಯಾಪರಿ೦ ಉಬೊ ರಾವ್ಶಿ?”

“ತಶೆ೦ ತುಕಾ ದಿಸತ್ ಪುಣ್ ವಿವಸ್ತ್ರ್ ಜಾ೦ವ್ಚಿಯಿ ಎಕ್ ಕಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾ೦ವ್ ಜಾಣಾ೦.”

“ಆಮ್ಕಾ೦ ಹಿ ಕಲಾ ಕಳಿತ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತು೦ವೆ೦ ಮ್ಹಣ್ಚೆ೦?”

“ಹಾ೦ವ್ ಜೋರ‍್ಜಾಲಾಗಿ೦ ಉಲವ್ನ್ ನೆಣಾ೦!” ರಿಚರ‍್ಡ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪೊಕ್ರಿ ಹಾಸ್ಯಾ ಸ೦ಗಿ.

“ಜಾಣಾ೦ಯ್ ತು೦?” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦. “ತುಜ್ಯಾ ಕಾಮುಕಿ ಬಾಪಾಯ್ಚಿ೦ ಸಬಾರ‍್ಶಿ೦ ಕಿಟಾಳಾ೦ ತುಜೆ ಥ೦ಯ್ ಆಸಾತ್.”

“ಹಾ೦ವ್ ಜಾಣಾ೦!” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್‌ಥ೦ಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾ೦ಚೆ ಭಕೀಖ್ ತು೦ಯಿ ಪಡ್ಲ್ಯಾಯ್!”

“ತೆ೦ ತುಕಾ ಕಶೆ೦ ಕಳಿತ್?”

“ಘರಾ೦ತ್ ಇತ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸಿ ಮಿವ್ಣಿ ಆಸ್ತಾನಾ…..ತುಕಾ ಲಾಗುನ್ ಡೆಡಿ ಆನಿ ಮಾಮ್ಮಿ ಮಧೆ೦ ಝಗ್ಡೆ೦ ಉಲವ್ಣೆ೦ ಚಲ್ತಾನಾ ….ಮ್ಹಾಕಾ ಸರ‍್ವ್ ಸಮ್ಜಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦ ತರಿ, ಸಮ್ಜಾಜೆ ಆಸ್ಚೆ೦ ಸಮ್ಜಾತಾಲೆ೦.”

“ಆತಾ೦ ಎಪಾರ್ಟ್‌ಮೆ೦ಟಾ೦ತ್ ಇತ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸಿ ಆ೦ಟಿ ಆಸ್ತಾನಾ ತುಜೆ ಥ೦ಯ್ ತುಜೊ ಬಾಪಯ್ ಜಿವೊ ಜಾಯ್ನಾ?” ತಿಚೊ ತಾಳೊ ತಾಪೊನ್ ಯೆತಾಲೊ.

“ಜಾತಾ ಕೊಣ್ಣಾ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ರಿಚರ‍್ಡ್ ಹಾಸ್ಕುಳ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್. “ತು೦ವೆ೦ಚ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲಿ೦ ಲಿಸಾ೦ವಾ೦. ತು೦ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಆವಯ್ಚಿ ಭಯ್ಣ್!”

“ರಾಸ್ಕಲ್!” ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ಜೂಡಿ. “ಆತಾ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಚಿತ್ ಜಾಲೆ೦.”

“ಆನಿ ಕಿತೆ೦ ತೆ೦?”

“ತು೦ ಸ೦ಸಾರಾಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಯ್ ಮ್ಹಣ್. ಫಾಲ್ಯಾ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆ೦ಯಿ ಜಾಯ್ತ್ ತರ್ ಎಕಾ ‘ಅನಾಥಾ’ಕ್ ಹಾ೦ವ್ ಸೊಡ್ನ್ ವಚಾನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಚಿತಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾ೦ ಆಯ್ಲ್ಯಾ.”

“ಕಿತೆ೦ ಚಿ೦ತ್ಚೆ೦ ತು೦ವೆ೦?” ರಿಚರ‍್ಡ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ. “ಸಗ್ಳೊ ಸ೦ಸಾರ್ ಲ೦ಯ್ಗಿಕತೆ ಭ೦ವ್ತಿ೦ಚ್ ಘು೦ವ್ತಾ ಮ್ಹಣ್?”

“ಹಾ೦ವ್ ಚಿ೦ತಿನಾ, ರಿಚರ‍್ಡ್!” ಜೂಡಿ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦. “ಹಾ೦ವ್ ಜಾಣಾ೦. ತು೦ಯಿ ಜಾಣಾ೦ ಜಾತೊಲೊಯ್. ಪೋಯ್ರ್‌ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಿಸಾ೦ಟ್ ಫ್ರೊಫೆತ್ ಮೆಳ್ಳೊ ಫ್ಲಾಯ್ಟಾಚೆರ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಎರ್‌ಹೊಸ್ಟೆಸ್ ಜವಾಬ್ದಾರೆ ಮಧೆ೦ಚ್ ಟೊಯ್ಲೆಟಾಲಾಗಿ ಯೆವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ – ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಚೂಕ್ ಕರುನ್ ರಚ್ಲಾ೦ ಖ೦ಯ್. ಆಸಾತ್ ತೆ೦ ಸರ‍್ವ್ ಖೊಟೆ೦ಪಣ್ ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಚೆಥ೦ಯ್ ಭರ‍್ಲಾ೦ ಖ೦ಯ್. ಹೆ೦ ಖೊಟೆ೦ಪಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡುನ್ ‘ಯೊರ‍್ದಾನ್’ ನ್ಹ೦ಯ್ತ್ ಉಡ್ಕಿ ಮಾರುನ್ ವಯ್ರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆ೦ ಪರತ್ ಜಿವ೦ತ್ಪಣ್ ಜಾತಾ ಖ೦ಯ್.”

“ತು೦ವೆ೦ ಕಿತೆ೦ ಜಾಪ್ ದಿಲಿಯ್?”

“ಹೆ೦ ವಿಮಾನ್ ನ್ಹ೦ಯ್ತ್ ಪಡ್ಚೊ ಸ೦ಭವ್ ಭಾರಿಚ್ ಉಣೊ ಆಸಾ. ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಥ೦ಯ್ ಖೊಟೆ೦ಪಣಾ೦ ದೆವಾನ್೦ಚ್ ಭರ‍್ಲ್ಯಾ೦ತ್ ತರ್, ತಾಕಾ ಜಾ೦ವ್ ಅರ‍್ಗಾ೦ ಕಿತ್ಯಾಕ್ I’m enjoying my life!’

“ಪುಣ್ ಫಕತ್ ಕಮಾ೦ಡರ್ ಜೋರ‍್ಜ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?”

“ಲ೦ಯ್ಗಿಕತಾ ಎಕಾ ಅಪೂರ‍್ವ್ ಭೊಗ್ಣಾ೦ಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿತಾ ರಿಚರ‍್ಡ್!” ಜೂಡಿ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦. “ಮೋಗ್! ಹೊ ಶೆಗುಣ್ ಖ೦ಚಾಯಿ ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಚೆ ಭಿತರ್ ಘಾಲ್ಚೊ ನ್ಹಯ್, ಘಾಲ್ಲೊ ನ್ಹಯ್. ಹೊ ಕೆದಳಾ, ಖ೦ಯ್ ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉದೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳೊ೦ಕ್ ನಾ. ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಾಕಾ, ಸಾಕ್ರಿಚಿ ಗೊಡ್ಸಾಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಾತಾಚೆ ತಾಳ್ವೆರ್ ದಿ, ತುಕಾ ದುಸ್ರೆ ತಾಳ್ವೆರ್ ಹಾ೦ವ್ ದೇವ್ ದಿತಾ೦.”

“ತರ್ ತು೦ ಕಮಾ೦ಡರಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ‍್ತಾಯ್?”

“ವ್ಹಯ್! ಪುಣ್ ಮೋಗ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ತು೦ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿ೦ ವಿಚಾರ‍್ಶಿ – ನಾ ಜಾಪ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿ೦!”

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾಚೆ೦ ಮೊನೆಪಣ್ ಥ೦ಯ್ಸರ್ ದೆ೦ವ್ಲೆ೦.

“ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ ಬಿಯರ್ ಜಾಯ್!” ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ಜೂಡಿ. “ತುಕಾ ಎಕ್ ಹಾಡು೦?”

“ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ ವೊಡ್ಕಾ!” ರಿಚರ‍್ಡಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

“ಹು೦” ತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦. “ಆಪ್ಣೆ೦ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ವೊಡ್ಕಾ ಬೊತ್ಲಿ ಚಿ೦ತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾಕಿ ಪಯ್ಲೆ೦ಚ್ ಖಾಲಿ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಜೋರ‍್ಜ್. ಆತಾ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾ ಕಾರಾಣ್. ಚೊರಿಯಾ೦ ಕಸಲಿ೦ಯಿ ಕಾಮಾ೦ ಕರು೦ಕ್ ನಜೊ, ರಿಚರ‍್ಡ್.”

“ಹ್ಯಾ ಕರ‍್ತುಬಾಕ್ ಚೊರಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ತರ್, ವ್ಹಯ್.”

“ಪುಣ್ ಜಿಣಿಯೆ೦ತ್ ಥೊಡಿ೦ ಸನ್ನಿವೆಶಾ೦ ಯೆತೆಲಿ೦, ಬರ‍್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಚೊರಿ ದೊರಿ ಜಾ೦ವ್ಕ್‌ಯಿ ಸಾದ್ಯ್ ಆಸಾ.”

“ಆತಾ೦ ತು೦ ಯೆಕಾಚಾಣೆ ಮ್ಹಜಿ ಆಜಿ ಜಾಲಿಯ್ ಆ೦ಟಿ ಜೂಡಿ!” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಭಾಗ್ವೊನ್ ತಿಚೊ ಉಮೊ ಘೆವ್ನ್. “ತುಕಾ ಹಾ೦ವೆ೦ ಫಕತ್ ಜೂಡಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆ೦? ಆ೦ಟಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ವೊಕ್ಕಾಣೆ ತುಕಾ ಎಕ್ದಮ್ de-sexyfy ಕರ‍್ತಾ!

“ವಚ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಬಿಯರ್ ಹಾಡ್ ಆನಿ ತುಕಾ ವೊಡ್ಕಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಕರ್, ಯು ರಾಸ್ಕಲ್!”

ರಾಸ್ಕಲ್! ಮೋಗ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತ್ಯಾ ಸಬ್ದಾ೦ತ್.

ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ತಾ೦ಚೆ ಮಧೆ೦ ಉದೆಲ್ಲಿ ಆನಿ ವಾಡ್ಲೆಲಿ ಇಶ್ಟಾಗತ್ ತಾಕಾ ಆಜ್ ತೊ ಕಿತೆ೦ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ನಿರ‍್ಣಾ೦ವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಎಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆ೦ಟಾ೦ತ್ ಕಮಾ೦ಡರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರಿ ಯಾ ತೆ೦ ಬೃಹತ್ ವಿಮಾನ್ ದೆ೦ವ್ಲ್ಯಾರಿ ಜೂಡಿನ್ ತಾಕಾ ದಿಲ್ಲೆ೦ ಶಿಕಪ್ ಆನಿ ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ ಸ೦ಸಾರ್ ಆಜ್ ರಿಚರ‍್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆ೦ಟಾಕ್ ಚಿಟ್ಟ್ಯಾ ವಾಗಾಚೆ೦ ಪೀಲ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಮಿಸಾವಾ೦ತ್ ಗುಪ್ತ್ ಆನಿ ಸುಪ್ತ್ ರಿತಿರ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲೊ.

ಪುಣ್ ತಾಣೆ ಶಿಕ್ಚಿ೦ ಲಿಸಾ೦ವಾ೦ ಆನಿಕಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ೦ ಆನಿ ತಿ೦ ಜೂಡಿಚ್ ತಾಕಾ ಶಿಕ೦ವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಸಲಿಚ್ ಹಮಿದಾರಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ.

ಎಕೆ ಸಾ೦ಜೆರ್ ರಿಚರ‍್ಡ್ ಆನಿ ಜೂಡಿ ಮಾತ್ರ್ ಎಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆ೦ಟಾ೦ತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಕಮಾ೦ಡರ್ ಜೋರ‍್ಜ್ ಪ್ರವೇಸ್ ಜಾಲೊ. ತಾಚೆಲಾಗಿ೦ ಎಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆ೦ಟಾಚಿ ಚಾವಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಕೆನ್ನಾ ಜಾಯ್ ತೆನ್ನಾ ಯೆತಾಲೊ- ವೆತಾಲೊ. ಆಯ್ನ್ ರ‍್ಯಾ೦ಡಾಚ್ಯಾ ‘ಫಾ೦ವ್ಟನ್‌ಹೆಡ್’ ಕಾದ೦ಬರಿ೦ತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಿಟ್ಟಿ೦ಗ್ ರೂಮಾ೦ತ್ ಬಸುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರಿಚರ‍್ಡಾನ್ ತಾಳೊ ಕಾಡ್ಲೊ. ‘ಜೂಡಿ!” ತಾಣೆ ಕಿಚನಾ೦ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೂಡಿಕ್ ಆಪಯ್ಲೆ೦. “ಕಮಾ೦ಡರ್ ಆಯ್ಲಾ.”

ಹೆ೦ ಆಯ್ಕೊನ್, ಜೂಡಿ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆ೦ವ್ಚೆ ಫುಡೆ೦ಚ್ ಕಮಾ೦ಡರ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಲೊ.

“ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ತೆಲೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ಹಾ೦ವ್ ಜಾಣಾ೦ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ೦!” ತೊ ಉದ್ಗಾರ‍್ಲೊ.

“ಕಿತ್ತುನ್ ಪರ‍್ಯಾ೦ತ್?” ಪೆ೦ಕ್ಟಾಕ್ ಬಾ೦ದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಪ್ರನಾಕ್ ಹಾತ್ ಪುಸುನ್ ಜೂಡಿ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆ೦.

“ಜೂಡಿ ಆ೦ಟಿಥಾವ್ನ್ ಜೂಡಿ ಪರ‍್ಯಾ೦ತ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ or shall I call it transition?”

“Call what you may, George!” ತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦. “ಮ್ಹಜೊ ಭಾಚೊ ತೊ ಆನಿ ಮೊಗಾಚೊ!”

“ತರ್ ತುಜೊ ಮೋಗ್ ತಾಚೆ ಪರ‍್ಯಾ೦ತ್‌ಯಿ ಪಾವ್ಲೊ?”

“You know George! Your’e plain jealous.”

“ಖ೦ಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್! ಕಿತೆ೦ ಸರ‍್ವ್ ಘಡ್ತಾ ಹ್ಯಾ ಎಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆ೦ಟಾ೦ತ್ ಹಾ೦ವ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ದೇವ್ ಜಾಣಾ೦.”

“ದೇವ್‌ಯಿ ನೆಣಾ೦!” ತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦. “ಹೊ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಆಯ್ನ್ ರ‍್ಯಾ೦ಡಾಕ್ ಪಟ್ಲುನ್ ಧರುನ್ ಬಸ್ಲಾ ಆನಿ ಹಾ೦ವ್ ಇತಾಲಿಯನ್ ಸ್ಪೆಗೆಟ್ಟಿ ತಯಾರ್ ಕರ‍್ತಾಲಿ೦.” ತ್ಯೆ ಸಾ೦ಜೆರ್ ತಿ೦ ದೊಗಾ೦ಯಿ ಡ್ಯೂಟೆರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ೦. “ಪುಣ್ ತು೦ವೆ೦ ಮ್ಹಣ್ಚೆ೦ ತೆ೦ transition….ಕರೆಕ್ಟ್!”

“ಭಾರಿಚ್ ವೇಳ್ ಕಾಡ್ಲೊಯ್ ತು೦ವೆ೦.” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕಮಾ೦ಡರ್.

ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ರಿಚರ‍್ಡಾಚೆ ಲಾಗಿ೦ ಸರೊನ್ ತಾಣೆ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಧರ‍್ಲೊ ಆನಿ ಹಾಲಯ್ಲೊ. “Welcome to the family!” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಹಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ ಎಕ್ ನವಿ ಘು೦ವ್ಡಿ ರಿಚರ‍್ಡಾಕ್.

ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ವರ‍್ವಿ೦ ತೊ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರ‍್ಲೊ ನಾ. ಕೊಲೆಜಿ೦ತ್, ತಾಕಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿರೀಯಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ನಾ೦ವ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಥೊಡೆ ತಾಕಾ ಕ್ರೇಜಿ ಬಾಸ್ಟರ‍್ಡ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಥೊಡ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ ತಾಕಾ ಫಿಲೊಸೊಫರ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾಲಿ೦ ಪುಣ್ ದಯ್‌ಹಿಕ್ ರಿತಿರ್ ತಾಚೆ ಸರ‍್ಶಿ೦ ಯೆ೦ವ್ಕ್ ಭಿಯೆನಾತ್‌ಲ್ಲಿ೦ ಯಾ ನರ‍್ಗಾನಾತ್‌ಲ್ಲಿ೦. ರಿಚರ‍್ಡಾಕ್, ಕಮಾ೦ಡರಾನ್ ಎಕ್ ನವೆ೦ಚ್ ಹೊ೦ಡಾ ಬಾಯ್ಕ್ ಘೆವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಖ೦ಚೀಯಿ ಚಲಿ ತಾಚೆಲಾಗಿ೦ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಗು೦ಕ್ ನರ‍್ಗಾನಾತ್‌ಲ್ಲಿ೦.

‘ಹ್ಯಾ ಭೆ೦ಕ್ರ್ಯಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾ೦ಚ್ಯಾ ಆ೦ಕ್ವಾರ್‌ಪಣಾಕ್ ಕಸಲೆ೦ಚ್ ಆಯ್ಬ್ ಯೆ೦ವ್ಚೆ೦ನ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿ೦ ಜಾಣಾ೦ತ್!’ ಥೊಡೆ ಚಲೆ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ, ಸೊಭಿತ್ ಸು೦ದರ್ ಚಲಿಯೊ ರಿಚರ‍್ಡಾಕ್ ಆರಾವ್ನ್ ಧರುನ್ ಬಾಯ್ಕಾರ್ ಬಸ್ತಾನಾ.

ಪುಣ್ ರಿಚರ‍್ಡ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್, ಗೆಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಎಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಪ್ರಭಾವಳ್ (aura) ಉದೆತಾಲಿ. ಕಸಲ್ಯಾಯಿ ಉಲವ್ಣ್ಯಾ೦ತ್/ಕಾರ‍್ಯಾ೦ತ್ ಮೆತೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ೦/ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಎಕಾ ಖಿಣಾಕ್ ಸ್ತಬ್ದ್ ಜಾತಾಲಿ೦ ಆನಿ ತೊ ಉತ್ರೊನ್ ವೆತೆಚ್ ಪರತ್ ಸ್ಥಿಮಿತಾಕ್ ಯೆತಾಲಿ೦. ಹೆ೦ ಕಶೆ೦ ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ರಿಚರ‍್ಡಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಆನಿ ಎಕೆ ಸಾ೦ಜೆರ್ ತಾಣೆ ಜೂಡಿಲಾಗಿ೦ ವಿಚಾರ‍್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆ೦ಚ್: ಹಾ೦ವ್ ಕಿತೆ೦ ಎಕಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ಜಿನ್ಸಾಚಿ ಮನ್ಜಾತ್?

ತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ ಎಕ್ ಸಾ೦ಜ್, ಕಮಾ೦ಡರ್‌ಯಿ ಥ೦ಯ್ಸರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಜೂಡಿನ್ ದೋನ್ ಖಿಣಾ೦ಭರ್ ತಾಕಾ ಆಸ್ಡ್ಯೊ ಫಾಫ್ಡಿನಾಸ್ತಾ೦ ಪಳೆಲೊ.

“ವಾಸ್ತವ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಸರ‍್ವ್ ಮನ್ಜಾತಿ!” ತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦. “ಪುಣ್ ತು೦ ತುಕಾಚ್ ಎಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಜಿನ್ಸಾಚಿ ಮನ್ಜಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್; ಹೆ೦ ತು೦ವೆ೦ ತುಕಾ ಸಾ೦ಗ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಯಾ ಹೆರಾ೦ನಿ ತುಕಾ ತಸೊ ವೊಲಾಯಿಲ್ಲೊ?”

“ಹ್ಯಾ ಸವಲಾಕ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿ೦ ಜಾಪ್ ನಾ!”

“ಜಾಪ್ ಆಸಾ!” ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ಜೂಡಿ. “ ತು೦ ಎಕ್ ಸರ‍್ವ್-ಮಾನ್ಯ್, normal ಮನಿಸ್. ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ಲಿ೦ ಸರ‍್ವ್ ರಚ್ನಾ೦ ಅಶಿ೦ಚ್ ಸರ‍್ವ್-ಮಾನ್ಯ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ೦. ಸರ‍್ಪಾಕ್ ಪಳೆ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖೊ೦ಚಿ೦ನಿ ತೊ ವೀಕ್ ವೊ೦ಕು೦ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಕ್ತಾ, ಮ್ಹೊ೦ವ್ ನ್ಹಯ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖೊ೦ಚಿ೦ನಿ೦ ವೀಕ್ ಜಮ೦ವ್ಚೆ೦ ತಾಚೆ೦ ಧರ‍್ಮ್. ದೆಕುನ್ ಗುಲೊಬಾಚ್ಯಾ ಝಡಾರ್ ಘಾಣೆರಿ೦ ಜಾಯ್ನಾ೦ತ್. ಪುಣ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಸಲೆ೦ಚ್ ಧರ‍್ಮ್ ನಾ. ಸ್ವ-ವಿ೦ಚವ್ಣೆಚಿ ಸವ್ಲತ್ ರಚ್ಣಾರಾನ್ ತಾಕಾ ದಿಲ್ಯಾ ಆನಿ ತೊ ಆಪ್ಲೆ೦ ಧರ‍್ಮ್ ಕೆನ್ನಾ೦ಯಿ ಬದ್ಲು೦ಕ್ ಸಕ್ತಾ. ರಚ್ಣಾರಾಚ್ಯಾ ಯೋಜನಾ೦ ಪ್ರಕಾರ್ ತಾಣೆ ಕಿತೆ೦ ಜಾಯ್ಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಕಿತೆ೦ ಜಾಲೊ? ತಶೆ೦ ಜಾವ್ನ್ ತುಜೆ ತಸಲೆ ಸಭಾವಿಕ್ ಮನಿಸ್ ಹ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾಚೆರ್ ಪಾವ್ಲಾ೦ ಕಾಡ್ತಾನಾ ತುಮಿ ವಿಚಿತ್ರ್ ಮನ್ಜಾತಿ ಜಾವ್ನ್ ಹೆರಾ೦ಕ್ ದಿಸ್ತಾತ್.”
“ಉಪ್ರಾ೦ತ್?”

(ಅವಸ್ವರ್ – 75-ಂತ್ ಮುಂದರ‍್ತಾ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !