ದಂ ಮಾರೋ ದಂ!

ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಮಾ ನಟ್ ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಜಪೂತ್ ಹಾಣೆ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊಚ್ ತಡವ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಭಾರತಾಂತ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಮಾದಕ್ ದ್ರವ್ಯಾಂಚಿ, ಮಾದಕ್ ವಸ್ತುಂಚಿ ಘಾಣ್, ಧುಂವೊರ್ ಉಟೊನ್ ಬೊಲಿವುಡ್, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ವುಡ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಪ್ರದೂಷಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಉಸ್ಮೊಂಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಸೈತಾನಾ ಮುಕಾರ್ ಆಮ್ಚಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಕ್ ಕೋವಿಡ್ 19 ಫಕತ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚಾ ಸದಾಂಚಾ ಪಿಡೆಂ ಬರಿಂ ದಿಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ!

ಗಾಂಜಾ ಆನಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ್

ಭಾರತಾಂತ್ ಮಾದಕ್ ವಸ್ತುಂಚೆ (Cannabis) ಸೇವನ್, ಕೋವಿಡ್ ವೈರಸಾ ಬರಿಂ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್. ಹಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಹಿಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಗ್ರಂಥ್ ವೇದಾಂತ್ (ಕ್ರಿ.ಪೂ. 2000) ಧಾರಾಳ್ ಕೆಲಾಂ. ಭಾರತಾಚಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ತಶೆಂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಇತಿಹಾಸಾಂತ್ ಗಾಂಜಾಕ್ ಬೋವ್ ವಿಶೇಸ್ ಮಾನ್ ಆಸಾ. ಸಂಸ್ಕೃತಾಂತ್ ಹಾಕಾ ಗಾಂಜಾ ನಾಂವಾನ್ ಅಪಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ನಾಂವಾನಿಂ ಗಾಂಜಾ, ಭಂಗಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಅಪಯ್ತಾತ್ . ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಗಾಂಜಾ ಝಡಾ ಥಾವ್ನ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಉತ್ಪನ್ನಾಂಕ್ ವೀಡ್, ಮರುವಾನ, ಪೊಟ್, ಹರ್ಬ್, ಗಾಂಜಾ, ಚರಸ್, ಹಶೀಶ್ ಇತ್ಯಾದಿ ನಾಂವಾನಿ ಅಪಯ್ತಾತ್. ಹಿಂದು ಪುರಾಣ ಫರ್ಮಾಣೆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಂ (ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಮಹೇಶ್ವರ ವ ಶಿವ) ಪಯ್ಕಿ ಶಿವಾಕ್ ಗಾಂಜಾ ಅತ್ಯಧಿಕ್ ಮೊಗಾಚೆಂ.

GW01

ಏಕ್ ಜಾನಪದ್ ಕಾಣಿ ಅಶಿ ಆಸಾ: ಕಸಲ್ಯಾಕೀ ಕಾರಣಾ ಲಾಗೊನ್ ಶಿವ-ಪಾರ್ವತಿಚೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ ಜಾವ್ನ್ ವಿರಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಶಿವ ರಾಗಾನ್ ರಪ್ಪ ದಾರ್ ಉಘಡ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ನಿಕಳ್ತಾ. ಅಶೆಂಚ್ ಭಂವೊನ್ ಭಂವೊನ್((ತ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಬಾರಾಂ ನಾತ್ಲಿಂ!) ಪುರೊ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಎಕಾ ರೂಕಾ ಸಾವ್ಳೆಕ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆ ಥಂಯ್ಚ್ ತಾಕಾ ನೀದ್ ಪಡ್ತಾ. ನಿದೆಂತ್ಲೊ ಉಟ್ತಾನಾ ಸಾಂಜೆಚಾ ಕಿರ್ಣಾಂಕ್ ಉಜಳ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಸುಪುಷ್ಟ್ ಝಡ್ ಶಿವಾಕ್ ದಿಸ್ತಾ. ದಾಟ್ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ಖೊಲ್ಯಾಂನಿಂ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಝಡ್ ತಾಕಾ ಅತ್ಯಂತ್ ಆಕರ್ಷಿಕ್ ದಿಸ್ತಾ. ತಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಖೊಲೆ ತೊ ಖುಂಟುನ್ ಚಾಬೊನ್ ಖಾತಾ. ಖೆಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ನಂತರ್ ಶಿವಾಚಿ ಮಾನಸಿಕ್ ಜಡಾಯ್, ತಶೆಂ ವಿರಾರಾಯ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಹಳೂ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರಫುಲ್ಲಿತ್ ಜಾತಾ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಗಾಂಜಾ ಪಾನಾಂಚೆ ಸೇವನ್ ಶಿವಾಚೆಂ ಮೊಗಾಚೆಂ ಸೇವನ್ ಜಾತಾ. [History of Cannabis in India/Jann Gumbiner Ph.D./ Psychology Today , Jun 16, 2011]

ಭಾಂಗ್ ಚಲ್ತಾ ಹೈ

ಭಾರತಾಂತ್ ಸೊರ‍್ಯಾ ನಂತರ್ ಅತ್ಯಧಿಕ್ ಅಮಾಲಿಕ್ ಸೇವನ್ ಗಾಂಜಾ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಾಕಾ ಖಾಡುಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಬ್ರಿಟಿಷಾಂನಿ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಗಾಂಜಾ ಸೇವನ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಅಮೆರಿಕಾಚಾ ವತ್ತಾಯೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ 1985-ತ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಾನ್ NDPS (Narcotic Drugs & Psychotropic Substances) ನಿಷೇಧ್ ಕಾನೂನ್ ಜಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಗಾಂಜಾ ಸೇವನ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಜಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಫಕತ್ ಗಾಂಜಾಚಿಂ ಪಾನಾಂ ವಾಟುನ್ ಪೀವನಾಂನಿ (ದೂಧ್, ಲಸ್ಸಿ, ಮಿಠಾಯಿಂನಿ ಭರ್ಸುನ್) ಹೋಳಿ ತಸಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ಪರ್ಭೆನಿಂ ಸೆಂವ್ಕ್ ಅಡ್ವಾರುಂಕ್ ನಾ. ಹಾಕಾ ‘ಭಾಂಗ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಗಾಂಜಾ ಝಡಾಂತ್ THC (Tetrahydro Cannabinol) ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಮಾಲ್ ಚಡಂವ್ಚೆ ರಸಾಯನಿಕ್ ಆಸ್ತಾ. ಹೆಂ ಗಾಂಜಾಚ್ಯಾ ಪಾನಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಧಾ ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಅಧಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೊಂಗ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಫುಲಾಂನಿಂ ಆಸ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ಪಾನಾಂನಿ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬಾಂಗಾಕ್ ಅಡ್ವಾರುಂಕ್ ನಾ.

GW04

ಪುಣ್ ಆತಾಂಯ್, ಹೆಂ ನಿಷೇಧ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಅಮಾಲ್ ಪಿಯೊಣ್ಯಾ ನಿಷೇಧ್ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಗಾಂಜಾಚಿ ಕೃಶಿ ಚೊರ‍್ಯಾಂ  ರಾನಾಂನಿ ತಶೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕೃಶಿಯೆ ಮಧೆಂ ಚಲೊನ್‌ಚ್ ಆಸಾ. ಕುಂಭಮೇಳ, ಶಿವರಾತ್ರಿಚಾ ದಿಸಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಗಾಂಜಾ ಸೆಂವ್ಚಾ ಸಾಧು-ಸನ್ಯಾಸಿಂಕ್, ಭಕ್ತಿಕಾಂಕ್ ಕಸಲೆಂಯ್ ಕಾನೂನ್ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾ! ಶಿವರಾತ್ರಿಚಾ ದಿಸಾ ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ದಿವ್ಳಾಂನಿ (ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಸಯ್ತ್) ಪ್ರಸಾದ್ ಜಾವ್ನ್ ಗಾಂಜಾ ವಾಂಟ್ತಾತ್!

ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಿಹಾರಿ ಕಾಮಾಗಾರಾ ಲಾಗ್ಗಿಂ ತಾಂಚಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಗಾಂಜಾ ಸೇವನಾವಿಶಿಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಗ್ತಾ, “ಹಮಾರೆ ಗಾಂವ್ ಮೆ ಛೋಟೆ ಛೋಟೆ ಬಚ್ಚೆ ಬೀ ಲೆತೆ ಹೈ ಸರ್. ಮಹುವಾ-ಕಾ ದಾರು ಬಿ ಮಿಲ್ತಾ ಹೈ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಗಾಂಜಾ ಕೃಶಿ ಮಲ್ನಾಡಾಂತ್‌ಯೀ ವ್ಯಾಪಕ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬರಿಂಚ್ ಬಯ್ಲ್‌ಶೀಮ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣಿ ನಾ. ಸದಾಂನೀತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿಂ ಗಾಂಜಾ ಕೃಶಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೆ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್ತೇ ಆಸ್ತಾತ್. ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಪೋನಾಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಹಳ್ಳೆನಿಂ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಖಬರ್ ದಿಂವ್ಚೆ ವ ‘ಶಿಳೊಣ್ಯೊ ಮಾರ್ಪಿ’ (Whistle Blowers) ಚಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.

ಗಾಂಜಾ ಸೇವನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಂನಿಂ!

ಭೂಗತ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಂಚಾ ಭುಲವ್ಣೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಥೊಡೆ ಸಾಹಸಿ ರೈತ್ ಚೊರ‍್ಯಾಂ ಗಾಂಜಾಚಿ ಕೃಶಿ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಳ್ಳೆಂಚಾ ಮುಗ್ಧ್ ರೈತಾಂಕ್ ಆನಿ ಗಾಂಜಾ ಸೇವನಾಕ್ ಕಸಲೊಯ್ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸ್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ, ಬಯ್ಲ್‌ಶೀಮ್ಯಾಂತ್ ಗಾಂಜಾ ಸೇವನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ವ್ಯಾಪಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖುದ್ದ್ ದೆಖೊನ್ ಹಾಂವ್ ಶಿರಿಂ ಚುಕ್ಲೊಂ

ಹಾಂವೆ ಘರ್ ಬಾಂದ್ಪಾಚಿ ವೃತ್ತಿ ಸುರು ಕೆಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಕಾಮ್‌ಚ್ ತೇಗ್ ಬಾಭಾವಾಂಚೆಂ ಘರ್. ಎಕ್ಲೊ ವಕೀಲ್, ಎಕ್ಲೊ ದಾಕ್ತೆರ್, ಎಕ್ಲೊ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್. ಹಾಸನಾಚಾ ಎಕಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ 80*60 ನಿವೇಶನ್. ಕೆ.ಟಿ. ಶಿವಪ್ರಸಾದಾಚೆಂ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ by default ಫಾತೊರ್ ಆಸಾಜೆಚ್! ಸಕಯ್ಲ್ ದೋನ್ ಘರಾಂ ವಯ್ರ್ ಏಕ್‌ಚ್. ಹ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಕೆ.ಟಿ.‌ನ್ ವಿಂಚ್‌ಲ್ಲೆ ಅನಿರ್ಧಿಷ್ಟ್ ಆಕೃತಿಂಚೆ (ರ‍್ಯಾಂಡಮ್) ಫಾತೊರ್. ಖಡಾಪ್ ಫುಟಯ್ತಾನಾ ಕಸ’ಕಸಲ್ಯಾ ಆಕೃತೆರ್ ಫಾತೊರ್ ಫುಟೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಉಸಳ್ತಾತ್‌ಗೀ ತಾಂಕಾ ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆ ಶೃಂಗಾರ್ (ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್) ಕರುನ್ ಗುಂತುನ್ ವೊಣದ್ ಬಾಂಧ್ಚಿ! ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೊ ಮುಕೆಲ್ ಮೇಸ್ತ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಸೆಜಾರಿ ವಿಠ್ಠಲಾ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪಾಂವ್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭಗ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ವಿಠ್ಠಲಾನ್ ಸೂಚಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ತಾಚಾ ಭಾವಾಚೆಂ : ಸುರೇಶಾ! ಥೊಡಿಂ (?) ತಾಲೆಂತಾಂ ತಾ’ತಾಂಚಾ ಕುಟ್ಮಾಚಾ ಜೀನ್ಸಾನಿಂ ದೆಂವೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಕೊಣ್ಣಾ!? ವಿಠ್ಠಲ ಸಂಗಿ ಸುರೇಶ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹೆಂ ಘರ್ ಪೂರ್ಣ್ ಜಾತೆಂಚ್ ನಾ ಕೊಣ್ಣಾ! ಹೆಂ ಘರ್ ಬಾಂದುನ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ ಹಾಂವೆ ಲೇಕ್ ಧವರುಂಕ್ ನಾ. ಹೆಂ ಮ್ಹಜಾ ಮೊಗಾಚೆಂ ಬಾಂದಪ್. ಹ್ಯಾ ಘರಾಚಾ ಬಾಂಧ್ಪಾ ವೆಳಿಂ ಘಡಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್‌ಚ್ ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾಚೊ ತೀರ್ಲ್.

ಹ್ಯಾ ಘರ್ಚಾ ಬಾಂಧ್ಪಾ ಕಾಮಾಕ್ ಸಹಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಮ್ಹಜೆ ಸರ್ಶಿಂ ಸುಮಾರ್ ಸ ಜಣಾಂ (ದೊಗಾಂ ಬಾಯ್ಲಾಂ) ಎಕಾಚ್ ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲಿಂ. ತ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ನಾಂವ್ ‘ದೊಡ್ಡ ಕುಂಡಗುಳ’. ಹಾಸನಾ ಥಾವ್ನ್, ಇಸ್ರೊನ್ ಅಂತ್ರಳಾಕ್ ಧಾಡ್ಚಾ ಉಪಗ್ರಹಾಂಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕೇಂದ್ರ್ (ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಂಟ್ರೊಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ) ಸುಮಾರ್ ಸ ಕಿ.ಮೀ. ಪಯ್ಸ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಏಕ್ ತೀನ್ ಕಿ.ಮೀ., ಪಯ್ಸ್ ವಚೊನ್ ಏಕ್ ದೇಡ್ ಕಿ.ಮೀ. ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಮೆಳ್ಚೆಂಚ್ ದೊಡ್ಡ ಕೊಂಡಗುಳ.

ಹಾಸನಾಂತ್ ಬಾಂಧ್ಪಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚೆಂಚ್ ಸಕಾಳಿಂ ಧಾ ವೊರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್. ತ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಇಕ್ರಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕೊಣಾಚೊಚ್ ಪಾತ್ತೊ ನಾ! ದೊಡ್ಡ ಕುಂಡಗುಳಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಪುಣಿ ವಿಶೇಸ್ ಘಡ್ಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಕೊಣ್ ಪುಣಿ ಮೆಲಾ ಆಸ್ತೊಲೊ! ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಯ್ನ್‌ಯೀ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ನಾಸ್ಲೆಲೊ ಕಾಳ್ ತೊ.

ತ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಆಮ್ಚೆಂ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‍ಫೋರ್ಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ ಸೈಕಲ್. ಹಾಂವ್ ಆನಿ ವಿಠ್ಠಲ ಎಕಾಚ್ ಸೈಕಲಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಳ್ಕಿಚಾ ದೊಡ್ಡಕೊಂಡಗುಳಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ತ್ಯಾ ಮಾತ್ಯೆಚಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಸೈಕಲ್ ವೊಚ್ಚುನ್ ಗಾಂವ್ಚಾ ಮಧೆಗಾತ್ ಆಸ್ಚಾ ಜಯ್ತ್ ಪಿಂಪ್ಳಾ ರೂಕಾ ಸರ್ಶಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ಆಮಿ ದೊಗೀ ಘಾಮಾನ್ ಬಿಜೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಸಕಯ್ಲ್ ದೆಂವ್ತಾನಾಂಚ್ ದೊಡ್ಡಕುಂಡಗುಳಾಂತ್ ಕಿತೆಂಗಿ ವಿಶೇಸ್ ಘಡೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಳೊಂಕ್ ತಡವ್ ಜಾಲೊ ನಾ. ಪಿಂಪ್ಳಾ ರೂಕಾಚಾ ಭಂವ್ತಣಿ ಸುಮಾರ್ ಅಡೇಜ್ ಫೂಟ್ ಉಭಾರಾಯೆಚೆಂ ರೂಂದ್ ಸಿಮೆಟಿಚೆಂ ಕಾಟೆಂ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲೆಂ. ರೂಕಾ ಮುಳಾಂತ್ ಏಕ್ ಬೊಯ್ಲಾಂಚಿ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಚಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಸ್ ದುಸ್ರಿ ಏಕ್ ಉಗ್ತಿ ಬೊಯ್ಲಾ ಗಾಡಿ ರಾವಯಿಲ್ಲಿ.

GW03

ಗಾಡ್ಯೆಚಾ ಜೂಂವಾಕ್ ದೋನ್ ಅಪುಟ್ಟ್ ಧವ್ಯಾ ರಂಗಾಚೆ ಅಮೃತಮಹಲ್ ಪಾಡೆ ಬಾಂಧುನ್ ಆಸೊನ್ ತೆ ನಾತ್ನ್ಯಾಚೆಂ ಭಾತೆಣ್ ಖಾವ್ನ್ ಆಸುಲ್ಲೆ. ತೆ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡೆ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲೆ ತೆ ಅವಾಜ್ ಕರ್ಚೆ ಪರ್ಜಳಿ ಕಿಣ್ಕುಳೆ, ಶಿಂಗಾಂಕ್ ತೊಪ್‌ಲ್ಲಿಂ ಪಿತುಳ್ಚಿಂ ಕವಚಾಂ, ಪಾಟಿರ್ ಹಾಂತುಳ್ನ್ ಪೊಟಾ ಭಂವ್ತಿ ರೆವೊಡ್ನ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕೇಸರಿ ರಸ್ಮಾ ವಸ್ತ್ರ್ ಪಳೆತಾನಾ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಕಳ್ತಾಲೆಂ ಕೀ ತೆಂ ಕೊಣೀ ಸೊಮ್ಗೊಳಾಚೆ ಮ್ಹಣೊನ್. ಬೊಯ್ಲಾ ಗಾಡಿಯೆಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಹೆಣೆ ‘ಕಮಾನುಗಾಡಿ’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾಕೆಂ ಆಸ್ಚಿ. ಗಾಡ್ಯೆ ಭಿತೆರ್ ಭಾತೆಣಾಚೆರ್ ಮೋವ್ ಗಜ್ಡೆ ವಯ್ರ್ ಧವಿ ವೋಲ್ ಹಾಂತುಳ್ಳೆಲ್ಲಿ. ಗಾಡಿ ಕಲಾತ್ಮಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಶೆಂ ಶೃಂಗಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಕೀ, ಹಾಚೆ ಮುಕಾರ್ ಹಾಂವ್  ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಫಾತಿಮಪುರ ಇಗರ್ಜ್ ಉಗ್ತಾವ್ಣೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಿಸ್ಪಾಚೆಂ ಕಾರ್ ದೊಳೆ ರೂಂದಾವ್ನ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಹ್ಯಾ ಗಾಡ್ಯೆ ಮುಕಾರ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ನ್ಹಯ್ ತಶೆಂ ಭಗ್ಲೆಂ. ತಿ ಬೊಯ್ಲಾ ಗಾಡಿ, ಗಾಡಿಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂಚಿ ರೋಲ್ಸ್ ರೋಯ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ.

ಪಿಂಪ್ಳಾ ರೂಕಾ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಸುಮಾರ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಫುಟ್ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಶಿವಾಚೆಂ ದೀವ್ಳ್ ಆಸುಲ್ಲೆಂ. ದಿವ್ಳಾಂತ್ ಗಾಂವ್ಚೆ ದಾದ್ಲೆ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ. ಆಮಿ ಗಾಡ್ಯೆಚಾ ಆಡೊಸಾಕ್ ರಾವೊನ್ ದಿವ್ಳಾ ಕುಶಿಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಗರ್ಭಗುಡಿ ಭಾಯ್ರ್ ವೊಣದಿಕ್ ವೊಣ್ಕೊನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕಾವಿ ನೆಸ್ಲೊಲ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಮಧ್ಯಮ್ ಪ್ರಾಯೆಚೊ ಸೊಮ್ಗೊಳ್ ಹಾಂತುಳ್ಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣಾಜಿನ ವಯ್ರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸುಲ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ಮಾತೆಂ ಕಾವಿ ರುಮಾಲಾಂತ್ ಧಾಂಪುನ್ ಆಸೊನ್ ಕಪಲಾಚೆರ್ ವಿಭೂತಿಚ್ಯೊ ದಾಟ್ ಆಡ್ ಪಟ್ಟಿ ವೊಡುಲ್ಲ್ಯೊ. ಗಳ್ಯಾಂತ್ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲಾ ಆಸೊನ್ ಸೊಮ್ಗೊಳಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಖಾಡ್ ಮಿಶಿಯೊ ನಾಸ್ತಾಂ ಸಫಾಯ್ ತಾಸುನ್ ಆಸೊನ್ ಪರ್ಜಳ್ತಾಲೆಂ. ಸೊಮ್ಗೊಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಸ್ ಭಂವ್ತಣಿ ಗಾಂವ್ಚೆ ದಾದ್ಲೆ ಬಸೊನ್ ಆಸುಲ್ಲೆ. ಪಯ್ಸ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆ ಯೇವ್ನ್ ಜಮ್ಯಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾತಾಲೆ. ಥಂಯ್ ಧುಂವೊರ್ ಭರೊನ್ ಆಸೊನ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಮಸ್ಕ್ ಮಸ್ಕ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ವೇಳ್ ಲಾಗ್ಲೊ ನಾ. ದೊಡ್ಡಕುಂಡಗುಳ ಗಾಂವ್ಚಾ ಶಿವಾಲಯಾಂತ್ ಭಕ್ತಾಂಚೆ ಗಾಂಜಾ ಸಮಾರಾಧನ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ!

ಸೊಮ್ಗೊಳಾಚೆ ದೊಳೆ ಧ್ಯಾನಸ್ತ್ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಆಸುಲ್ಲೆ ತೆ ಥೊಡ್ಯಾ ಕ್ಷಣಾಂಕ್ ಉಗ್ತೆ ಜಾಲೆ. ತೆ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ್ ಗ್ಲಾಸಾ ಬರಿಂ blank ದಿಸ್ತಾಲೆ. ಕಿತ್ಲೆಶೇಗಿ ರೌಂಡ್ ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸೊಮ್ಗೊಳಾಕ್, ತಾಚೆ ಭಂವ್ತಿ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ದೊಡ್ಡಕುಂಡಗುಳಾಚಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ಕಳ್ತಾಲೆಂ. ಎಕಾ ಸಹಾಯಕಾನ್ ಧುಂವರ್ಚೆಂ ಚಿಲ್ಲುಮ್‍ ಸೊಮ್ಗೊಳಾಚಾ ಹಾತಿಂ ಥಾಂಬ್ಲೆಂ. ಚಿಲ್ಲುಮಾಚಾ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಪೊಂತಾಕ್ ಏಕ್ ಧವ್ಯಾ ವಸ್ತ್ರಾಕ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಶೆಂ ರೆವ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ಸೊಮ್ಗೊಳಾನ್ ದೊನೀ ಹಾತಾಂನಿ ಮೂಟ್ ರೆವ್ಡಾವ್ನ್ ಚಿಲ್ಲುಮ್ ಧರ್ಲೆಂ. ಮಾತೆಂ ಧಾವ್ಯಾ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾಕ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ನಿಮಾಣೊ ಶ್ವಾಸ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಉರ್ಡೊಂಚಾ ಮ್ಹನ್ಶಾ ಬರಿಂ ಚಿಲ್ಲುಮಾಕ್ ವೊಡುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ತಾಣೆ ವೊಡುಲ್ಲೆ‌ಬರಿಂ ಚಿಲ್ಲುಮಾಚಿ ತುದಿ ತಾಂಬ್ಶೆಂ ಜಳ್ತಾಲಿ. ಸೊಮ್ಗೊಳಾನ್ ತಾಚೊ ಪೊಸ್ಕಾಟೊ ಭರ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಧುಂವೊರ್ ವೋಡ್ನ್ ಆಪ್ಲೆ ನವರಂದ್ರ ಯೀ ಘಟ್ಟ್ ಧಾಂಪುನ್ ಚಿಲ್ಲುಮ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಹಾಯಕಾಚಾ ಹಾತಿಂ ದಿಲೆಂ. ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಆಸ್ಲೆ.

GW02

ಸಹಾಯಕಾನ್ ಚಿಲ್ಲುಮ್ ಸರ್ಶಿನ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಕಾಚಾ ಹಾತಿಂ ಸಂಪಯ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ವೊಡುಂಕ್ ತಾಂಕ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವೊಡುನ್ ಕುಶಿಲ್ಯಾಕ್ ದಿಲೆಂ. ಅಶೆಂಚ್ ಮುಂದರೊನ್ ಗೆಲೆಂ. ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ಥೊಡೆ ಭರ್ತಿ ಜಾತಾಲೆ. ಹ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಸೊಮ್ಗೊಳ್ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ್ ಸಮಾಧಿಕ್ ಪಾವೊನ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಹೆಣೆ ದಾದ್ಲೆ ಧ್ಯಾನಸ್ಥ್ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಪಾಂವ್ಚಿ ವಾಟ್ ಸೊದುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತೆಣೆ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಮಾತೆಂ ಭರ್ ಪಾಲಂವ್ ಪಾಂಗ್ರೊನ್ ವೊಜಿಂ (ನಾತ್ನೊ, ಜಂದ್ಳೊ, ಗುಲೆ, ಕುಳಿತ್, ನಾರ್ಲ್, ಗುಲೆ ಇತ್ಯಾದಿ) ಮಾತ್ಯಾರ್ ವ್ಹಾವೊನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಸೊಮ್ಗೊಳಾಚಾ ಪಾಂಯಾ ಥಳಾಕ್ ಸಮರ್ಪುನ್ ಬಗ್ಲೆನ್ ಧವರ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚಾ ರುಕಾಡಾಂಚಾ ಪಾದುಕೆಂಕ್ ನಮಾನ್ ಕರುನ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾಲಿಂ. ( ಥಂಯ್ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂಜಾಚಾ ಧುಂವ್ರಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಬಾಯ್ಲಾಂಯೀ ಧ್ಯಾನಸ್ತ್ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಪಾಂವ್ಚಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ದುಬಾವ್ ನಾತ್ಲೊ!) ವೊಜಿಂ ಚಡಲ್ಲೆ ಬರಿಂಚ್ ಸಹಾಯಕ್ ತಿಂ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಗಾಡ್ಯೆರ್ ಧವರ್ನ್ ಯೆತಾಲೊ.

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾವ್ಲೆಲ್ಲೆ ದಾದ್ಲೆ ವೆಗ್ಗಿಂಚಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಭುಂಯ್ಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಬರಿಂ ದಿಸಾನಾತ್ಲೆ. ರಜಾ ಕರ್ಚಿ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಆನಿ ವಿಠ್ಠಲ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಘುಂವ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ಗಾಂಜಾ ಬೀಡಿ

ವಾಟೆರ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಎದೊಳ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲ್ಯೊ ಸಬಾರ್ ಸಂಗ್ತಿ ವಿಠ್ಠಲಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯೊ. ದೊಡ್ಡಕುಂಡಗುಳಾಚಾ ಚಡಾವತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಂಜಾ ಸೆಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ಆಸುಲ್ಲಿ. ಸಗ್ಳ್ಯಾಂ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಬೊಲ್ಸಾಂನಿ ಗಾಂಜಾ ಪಾಲೊ ಆಸ್ತಾಲೊ. ದೊನ್ಪರಾಂ ದೋನ್ ಥಾವ್ನ್ ತೀನ್ ವೊರಾಂ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಸ್ತಾಲಿ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ವೆವೆಗ್ಗಿಂ ಜ್ಹೆವಾಣ್ ತಿರ್ಸುನ್ ದಾದ್ಲೆ ಬಿಡಿಯೆಂನಿ ಲೋಡ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಗಾಂಜಾ ಸೆವ್ನ್ ಸ್ವಸ್ತ್ ನೀದ್ ಕಾಡ್ತಾಲೆ!

ಆಮಿ ಬಾಂಧುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಭಾಭಾವಾಂ ಪೈಕಿ ಮಾಲ್ಘಡೊ ವಕೀಲ್. ಹಾಣೆ ಘರ್ಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಮಾಳಯ್ ತಾಣೆ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ ಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಉಭಾರ್ inclined ಪಾಕೆಂ ಆಸುಲ್ಲೆಂ. ತೊ ಚಿಕ್ಕೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಮ್ಹನಿಸ್. ಧ್ಯಾನ, ಪ್ರಾಣಾಯಮ ಇತ್ಯಾದಿ ಕರ್ತಾಲೊ. ಕೆ.ಟಿ. ನ್ ತಾಕಾ ವೊರೆವಿಂಗಡ್ ಏಕ್ ಧಾಕ್ಟುಲೊ ಮಾಳೊ ವ attic ಕರುನ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಮಾಳ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಜನೆಲ್ ಆಸುಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ವಕೀಲ್ ಸದಾಂ ಸಾಂಜೆರ್ ತ್ಯಾ ಜನೆಲಾಚಾ ಕಾಟ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಹೆಂ ಜನೆಲ್ conservancy lane ಹಾಕಾ ಫುಡ್ ಕರ್ನ್ ಆಸುಲ್ಲೆಂ.

GW06

ಎಕ್ ದೀಸ್ ವಿಠ್ಠಲ, “ಅಣ್ಣೆರೆ ಇಡೆ ಬಲೇ.” ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಪಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಚಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಕನ್ಸರ್ವೆನ್ಸಿಕ್ ಅಪವ್ನ್ ವೆಲೆಂ . ವಕೀಲ್ ಬಸೊನ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ವೊಡುನ್ ಆಸ್ಚಾ ಜನೆಲಾ ಸಕಯ್ಲ್ ಗಣ್ಣ್ ದಾಟ್ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ಖೊಲ್ಯಾಂಚಿ ಝಡಾಂ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ. ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಚಡುಣೆ ಗೊಂಡ್ಯಾಂ ಝಡಾಂ ಬರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲಿಂ. ಭಂವ್ತಣಿ ವಾಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾರ್ಥೆನಿಯಂ ಝಡಾಂಚಾಕೀ ತಂದ್ರುಸ್ತ್ ದಿಸ್ತಾಲಿಂ!

“ಅವ್ವೇ ಅಣ್ಣೆರೆ ಗಾಂಜಾದ ದೈ” ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ಹಾಂಗಾ ಕಶೆಂ?” ಹಾಂವೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

ವಿಠ್ಠಲಾನ್ ವಯ್ರ್ ಜನೆಲಾ ಕುಶಿಕ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕುನ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ. ವಕೀಲ್ ಬಾಬ್ ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಬಸೊನ್ ಸಿಗ್ರೆಟಿಂತ್ ಗಾಂಜಾ ಭರ್ನ್ ವೊಡ್ತಾಲೊ! ಸಿಗ್ರೆಟಿಂತ್ಲಿ ದುಮ್ಟಿ ಖಾಲಿ ಕರ್ನ್ ತಾಂತು ಗಾಂಜಾ ಪಿಟೊ ಭರ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಥಳ್ ಹಾತಾರ್ ಬರೊ ಘಸ್ಟುನ್ ನಾಕಾರಿ ಕೋಯ್ರ್, ಫುಲಾಂಚೊ ಬಿಯೊ ಭಾಯ್ರ್ ಉಡಯ್ತಾತ್. ಹ್ಯೊಚ್ ಬಿಯೊ ಕನ್ಸರ್ವೆನ್ಸಿಂತ್ ಕಿರ್ಲಾಲ್ಲ್ಯೊ! ಆಮ್ಚಾ ಕಾಮಾಗಾರಾಂಚಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಹಿ ಖಬರ್ ಪಡಲ್ಲಿಚ್ ತಡವ್ ದುಸ್ರೆ ದೀಸ್ ಕನ್ಸರ್ವೆನ್ಸಿಂತ್ ಗಾಂಜಾ ಝಡಾಂ ಥಂಯ್ ಆಸುಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ನಿಶಾನಿಚ್ ಉರ್ಲಿ ನಾ.

ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಆಸ್ತ್ ದರಬಸ್ತ್ ಆಸುಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವಕೀಲ್ ಸಾಯ್ಬಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ವೃತ್ತೆಚೆರ್ ಚಡ್ ವರ್ಸಾಂ ಆಸಕ್ತ್ ಉರ್ಲಿ ನಾ. ವಕಾಲತ್ ಕಾಮಾಂ ಸಹಾಯಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಘೆತಾಲೆ. ತೊ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಾಂತ್ ಬುಡೊನ್ ಗೆಲೊ. ಪೂತ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ವಕೀಲ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಸೊಡ್ನ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲೊ. ತೊ ಪೂನಾಚಾ ರಜನೀಶ್ ಆಶ್ರಮಾಕ್ ಗೆಲಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲಿ.

ಆತಾಂ ವಕೀಲ್ ಬಾಬ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲಾ. ಆಪ್ಲೆಂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಗ್ಯಾನ್ ಫೇಸ್ಬುಕಾರ್ ವಾಂಟುನ್ ಆಸಾ. ಸಬಾರ್ ವಿದೇಶಿ ಬಾಯ್ಲಾಂ ತಾಚಾ ಪೋಸ್ಟಾಂಕ್ ಲೈಕ್ ದಾಂಬುನ್ ಆಸಾತ್.

► ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ.

ಕಿಟಾಳಾರ್ ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ ಹಾಸನ್ ವಿಶೇಸ್ ಬರ್ಪಾಂ - ತುಮ್ಕಾಂ ಖಂಡಿತ್ ಪಸಂದ್ ಜಾತೆಲಿಂ
Please Join our Whats App Group

DONATE
ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಖುಶೆಚಿ ವರ್ಗಣಿ ದೀವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಯಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪರ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ವರ್ಗಣಿ ದಿವ್ಯೆತ್. ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

66% feel thumbs up. And how do you feel?
4 :thumbsup: Thumbs up
1 :heart: Love
0 :joy: Joy
1 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

One comment

  1. mm
    ಫಿಲಿಪ್ ಮುದಾರ್ಥ್

    ವಾಚುಂಕ್ ಕುಶಿ ಜಾಲಿ. ಮ್ಹಜಿಂ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ: ಪರತ್ ಗಾಂಜಾ/ಭಾಂಗ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾದಕ್ ದ್ರವ್ಯ್ ವಸ್ತು “ಕಾನೂನಿ” ಕರ್ಚಿ ಘರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಪೆಕೆಟಿರ್ ಕಶೆಂ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಸಾ ತಸಲೆಂಚ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಘಾಲ್ನ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್, ಕುಶಿ ಆನಿಂ ತಾಂಕ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ’ದಂ ಮಾರೊ ದಂ’ ಕರ್ಯೆತಾ. ಸಿಗ್ರೆಟಿ ಆನಿಂ ಸೊರ‍್ಯಾ ತಿತ್ಲೊ ಎಕ್ಸಯ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್, ಸರ್ಕಾರಿ ತಿಜೊರಿ ಸಯ್ತ್ ಭರ್ತಾ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.

Kindly Share ....Please do not COPY !