ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -73

ತೆಂ ಸುಕೊ ಹಾಸೊ ಹಾಸ್ಲೆಂ.

‘ತುಂ ಇತ್ಲೆಂ ಪುಣಿ ಜಾಣಾಂಯ್ ಪುಣ್ ಹಾಂವ್…….’

‘ತುಂ ಜೆರೊಮಾಕ್ ಇತ್ಲೆಂ ಬಿಯೆತಾಯ್?’

‘ವ್ಹಯ್! ಜೆರೊಮಾಚ್ಯಾ ಪೊಳ್ಕುರ್‌ಪಣಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಭಿಯೆತಾಂ. ಪೊಳ್ಕುರೊ ಮನಿಸ್ ಕಠಿಣ್ ಅಪಾಯ್‌ಕಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆ ತಸಲೊ ಈಷ್ಟ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಪುತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ಜಾಯ್.’

ಆಪ್ಲೆಂ ಮುಖಮಳ್ ತಾಳಾಟ್ಯಾಂ ಮದೆಂ ಲಿಪವ್ನ್ ತೆಂ ರಡ್ಲೆ.

ಮೆಥ್ಯುನ್ ತಾಚೆರ್ ಎಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲಿ ಆನಿ ಜೆರೊಮಾಚ್ಯಾ/ಈವಾಚ್ಯಾ ಬಂಗ್ಲ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೊ.

ತ್ಯೆರಾತಿಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಲೆಕ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ.

ಪುಣ್ ಕೋಣ್ ಪಾತಿಯೆತಿತ್?

ಜಶೆಂ ‘ತೆ’ ಈವಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆನಾಂತ್ ತಶೆ ತೆ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೆನಾಂತ್. ಜೆರೊಮಾ ತಸಲೊ ಗಾಂಯ್ದೊಳ್ ಒಸಿಸಾಂತ್ ಆತಾಂಯಿ ಉರ‍್ಲಾ ತರ್ ಕಾರಾಣ್ ಈವಾಚ್ಚ್ ಆನಿ ಆತಾಂ ಜೆರೊಮಾಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಥಿರ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಜೆರೊಮ್ ಇತ್ಲೊ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಜಾತೊಲೊಗಿ ಮೆಥ್ಯುಕ್‌ಚ್ ತೊ ಒಸಿಸಾಂತ್ಲೊ ಉಸ್ಳಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ.

ಹೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಉದೆತಾನಾ ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕ್ ಶಿರ‍್ಶಿರೊ ಧಾಂವ್ಲೊ. ಕಸಲ್ಯಾಗಿ ಥಳ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಂದ್ಕಾಚೆ ದೆಗೆನ್ ಆಪುಣ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಪಾಟಿಂ ಪಳೆತ್ ತರ್….ಆನ್ಯೇಕ್ ಖಂದಕ್.

‘ನಾ!!’ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ‘ಹಾಂವ್ ಬಿಯೆನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ. ಹಾಂಗಾಚೆ ಫಾತರ್ ಉಂಡೆ ಕರಿಜೆ ತರ್ ಕರ‍್ತೊಲೊ ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೆ ಜಿದ್ದ್ ಆನಿ ಹಗೆಂ ಸಲ್ವೊಂಚೆಂ ನಾ. ಲೀಜಾಚ್ಯಾ ಮರ‍್ಣಾಚೆಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಹಾಂವ್ ಘೆತೊಲೊಂಚ್!’

ಆನಿ ಆತಾಂ-

ಜೆರೊಮ್ ತಾಚೆ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಉಬೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

‘….ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪುತ್ ತುಂವೆಂ ಸೊದ್ಚಾ ಡೊ|ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ಲೆಮೆಂತಾಚೊ!’

ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಆಯ್ಕಾಲಿಂ ಪುಣ್ ಶಿಂತಿದಾಂತ್ ಜಿರ‍್ಲಿಂ ನಾಂತ್.

ರಿಚರ‍್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಡೊ|ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟಾಚೊ ಪುತ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲೀಜಾಚ್ಯಾ ಖುನಿಗಾರಾಚೊ ಪುತ್.

ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಾತೆಂ ಹಾತಾಂ-ತಾಳ್ವ್ಯಾಂ ಮದೆಂ ಆದಾರ‍್ಸುನ್ ಧರ‍್ಲೆಂ. ಆಪುಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಮಕ್ಸದಾ ಸರ‍್ಶಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ ಯಾ ಪಯ್ಸ್? ರೆಡ್ಯಾಚಿಂ ಶಿಂಗಾಂ ಸೊಡ್ನ್ ಆಪುಣ್ ಶಿಮ್ಟಿ ಧರುಂಕ್ ಪಳೆತಾಂ? ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಜೆರೊಮಾನ್ ಇತ್ಲೆಂ ಸರ‍್ವ್ ಕೆಲಾಂ ಪುಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

‘ಘಡ್ಗಡೊ ಮಾರ‍್ಲೊ?’ ಜೆರೊಮಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತಾಕಾ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಕಾಲಿಂ.

‘ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ ರೆಡೊ, ರೆಡ್ಯಾಚಿ ಶಿಮ್ಟಿ ನ್ಹಯ್.’

‘ಹಾಕಾಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಮೆಂದು ಹಾಗ್ಣೆಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್!’ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಲೊ ಜೆರೊಮ್.

‘ಕಸಲೊ ಮತ್ಲಬ್ ತುಜೊ?’

‘ಹಾಂವೆಂ ಅಂದಾಜ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾಕಿ ಚಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಹಿಜ್ಡೊ ತುಂ.’ ವಿವರಿಲೆಂ ಜೆರೊಮಾನ್. ‘ತುಕಾ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಜಾಯ್ ಯಾ ನಾಕಾ?’

‘ಜಾಯ್!’

‘ಶಿಮ್ಟಿ ವೊಳಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ರೆಡ್ಯಾಕ್ ದುಕಾತಾ ಆನಿ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವೊನ್ ಪಳೆತಾ.’

ಎಕ್ ಅನಾಮಿಕ್ ಶಿರ‍್ಶಿರೊ ಮೆಥ್ಯುಚೆ ಕುಡಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವ್ಲೊ. ಜೆರೊಮಾಚಿ ತಾಕಾ ಅವೆಕ್ತ್ ಬಿರಾಂತ್ ದಿಸ್ಲಿ.

‘ಮುಂದರ‍್ಸಿ.’

‘ಶಾಣೊ ತೆ, ಮುಂದರ‍್ಸಿಜೆ ತುಂವೆಂ,’ ಮ್ಹಳೆಂ ಜೆರೊಮಾನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ವಿಂಚುನ್. ‘ಪರ‍್ವಾ ನಾ, ಆತಾಂ ತುಜೊ ಮೆಂದು ಕಾಮ್ ಕರಿನಾ ಆಸ್ತೊಲೊ. ಪಯ್ಲೆಂಯಿ ತೊ ಕಾಮ್ ಕೆದಳಾ ಕರ‍್ತಾಲೊ?’ ಜೆರೊಮ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಸವಲಾಚೆ ಕಲ್ಕಲೋನ್ ಹಾಸ್ಲೊ. ‘ಆಸುಂ. ಪರಿಗತ್ ಆಸಾ ತಶಿ ಘೆಂವ್ಯಾಂ – ಫ್ರೆಡ್ ಟೇಯ್ಲರಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಲ್ವಾಸಾಂವ್ ದಿಲಾಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಜ್ವಡಾಂತ್ ಈವಾಕ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತುಕಾ ಆನಿ ರಿಚರ‍್ಡಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಭೊಗ್ಸಿತಾಂ.!’

ಎಕಾಚಾಣೆ ಉಟೊನ್ ಜೆರೊಮಾಚಿ ಗೊಮ್ಟಿ ಲುಂವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಬೊಗ್ಲೆಂ ತರ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಯಮ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಂ.

‘ರಿಚರ‍್ಡಾಚಿಂ ಹೆರ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ಪಳೊವ್ಯಾಂ,’ ಜೆರೊಮಾನ್ ಮುಂದರಿಲೆಂ. ‘ತಾಣೆ ಒಸಿಸ್ ಕಂಪನಿಕ್ ಧಗೊ ಕೆಲಾ. ವಯ್ವಾಟಿಕ್ ಗೂಡಚಾರಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಕ್ ಧಗೊ ಕೆಲಾ.’

‘ತುಜೆ ಮಜತೀನ್?’

‘ಹರ್‌ಯೆಕಾ ಪಡ್ದ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ, ಮೆಥ್ಯು ಆನಿ ಆನಿಕ್‌ಯಿ ಆಸಾಂ.’ ಜೆರೊಮಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಪರಿಪೂರ‍್ಣ್ ಸ್ಥಿಮಿತಾಯೆನ್. ಖರೆಂಚ್, ತಾಕಾ ಆತಾಂ ಕಸಲೆಂಯಿ ಆಮಾಲ್ ಲಾಗಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ‘ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ತಾಣೆ ರಮೋನಾ ಘೆತ್ಲಾಂ. ತುಜಿ ಧುವ್ ಕಾಂಯ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮಾಯ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಜಾಣಾಂ. ಖರೆಂಚ್ ಆಂಕ್ವಾರ‍್ಯಾಂಕ್ ಸರ‍್ಗ್ ನಾ. ಪುಣ್, ತುಜ್ಯಾ ಪತಿಣೆಚ್ಯಾ ಮರ‍್ಣಾಕ್ ಕಾರಾಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ತುಜೆ ಧುವೆಕ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಘಾಲ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್?’

‘ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಿಡಾವ್ನ್ಂಚ್ ರಾವ್ತಾಯ್ ಯಾ ಮುಖ್ಯಾಂಶಾಕ್ ಯೆತಾಯ್?’

‘ಯೆತಾಂ….ಪುಣ್ ತೊ ಡೊ|ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಖಂಯಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಶಿ ತರ್, ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಜಾಪ್ ನಾ.’

‘ತರ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ? ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ ಡೊ|ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್, ತಾಚೊ ಪುತ್ ನ್ಹಯ್. ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್….ಹೆಂ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಕಾತಾನಾಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂಗಿ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲೆಂ.’

‘ಫಾಯ್ದೊ? ಧಾರಾಳ್ ಆಸಾ.’ ಜೆರೊಮ್ ಆತಾಂ ಆಪ್ಲೆ ಖ್ಹೊಲೆ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಖ್ಹೆಳ್ತಾಲೊ. ‘ರಿಚರ‍್ಡಾಚೆರ್ ಫಿರ‍್ಯಾದ್ ಕರ್. ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಜಿ ಆನಿ ರಮೋನಾಚಿ, ಮ್ಹಜಿ ಆನಿ ಈವಾಚಿ ಕಾಂಯ್ ಉರ್‌ಲ್ಲಿ ಮರ‍್ಯಾದ್ ವೆತೆಲಿ ಪುಣ್ ವಚುಂದಿ.’

‘ತುಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಡೊ|ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಉಗ್ತಡಾಂತ್ ಯೆತೊಲೊ? ತೊ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್‌ಚ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್?’

‘ಬರೆಂ ಸವಾಲ್,’ ಜೆರೊಮಾನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಖಾಲಿ ಕೆಲೊ. ‘ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ದೀ. ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಚೆ ಘರ್-ಪತ್ರ್, in-house magazine ಆಸಾ ನ್ಹಯ್?’

‘ತೊ ಜೀವಂತ್‌ಚ್ ನಾ ತರ್?’

‘ತವಳ್ ಮಿ|ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ, ರಿಚರ‍್ಡಾಕ್ ಧರ‍್ಣಿಕ್ ಮಾರ‍್ಚೊ ಮ್ಹಜೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾತೊಲೊ ಆನಿ ತುಂ ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ಲೊ ದೇವ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಜಾತೆಲೆಂ!’

ರಿಚರ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇಕ್ರಾ ವರ‍್ಸಾಂಚೆ ಪ್ರಾಯೆಂತ್ ಜಿಣಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೊ ನೆಣಾಸ್ಲೊ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಪುಣ್ ಮರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಜಾಣಾಸ್ಲೊ.

ಆಜ್, ತಾಚಿ ಆವಯ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿ.

ಸುಂರ‍್ಗಾಯಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪೆಟೆಂತ್ ನಿದಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಚ್ಯಾ ನಿರ‍್ಜೀವ್ ಕುಡಿಕ್, ಆಸ್ಡ್ಯೊ ಫಾಪ್ಡಿನಾಸ್ತಾಂ ತೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ದಾವ್ಯಾಕ್ ತಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಡೊ|ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಆನಿ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ತಾಚಿ ಆಂಟಿ ಜೂಡಿ ಬಸುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ತಾಚೆ ಆವಯ್ಚೆರ್ ನಿಮಾಣಿ ಎಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಲೋಕ್ ಯೆತಾಲೊ, ವೆತಾಲೊ. ಕಿತೆಂಯಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ಪ್ರಕ್ಯಾತ್ ಸರ‍್ಜನಾಚಿ ಪತಿಣ್ ತಿ. ಒಪರೇಶನ್ ಟೇಬಲಾರ್‌ಚ್ ಅಂತರ‍್ಲಿ.

ಕೋಣ್ ತಾಚೆಂ ಮಾತೆಂ ಪೊಶೆತಾಲಿಂ. ಥೊಡಿ ತಾಕಾ ಆರಾವ್ನ್ ಉಮೆ ದಿತಾಲಿಂ, ದೂಕ್ ಉಚಾರ‍್ತಾಲಿಂ. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಸರ‍್ವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ವಚಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ತಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಬಂಗ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಸಾಲ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ರೀದ್ ಆನಿ ಖುರಿಸ್ ತಾಚೆ ಆವಯ್ಚೆ ಕುಡಿಕ್ ಕ್ರಮೇಣ್ ಧಾಂಪುನ್ ವರ‍್ತಾಲೆ. ವೆಗಿಂಚ್, ತಿಚಿ ಕೂಡ್ ಮಾತಿಯೆನ್ ಧಾಂಪುನ್ ವೆತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಜಾಣಾಸ್ಲೊ.

ತೆ‌ಇ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂ ಉದೆಲಿಂನಾಂತ್.

ನಮಿಯಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪಾದ್ರಿ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಕಸಲೆಂಗಿ ಮಾಗ್ಣೆಂ ರಜಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚವ್ಗಾಂನಿ ಪೇಟ್ ಉಕಲ್ಲಿ. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿಂ ಎಕ್ಲೊ ತಾಚೊ ಬಾಪಯ್.

ಇಸ್ಗರ‍್ಜಿ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ಲಿ ವಾಟ್ ಜೂಡಿ ಆಂಟಿಚೊ ಹಾತ್ ಧರುನ್ಂಚ್ ತೊ ಚಮ್ಕಾಲೊ. ಇಗರ‍್ಜಿಂತ್ ಆಟ್ ಯಾಜಕಾಂನಿ ಮೀಸ್ ಭೆಟಯ್ತೆಚ್ ತಾಚೆ ಆವಯ್ಕ್ ನಿಕೆಪಿಲೆಂ. ಪಯ್ಲಿ ಮೂಟ್ ಮಾತಿ ತಾಣೆಂಚ್ ಘಾಲಿ.

ಪಾಟಿಂ ಬಂಗ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ತೆಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನ್ಹೆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕೆಚೆರ್‌ಚ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರುಮಾಕ್ ಗೆಲೊ ಆನಿ ದಾರ್ ಬಂದ್ ಕರುನ್ ಖಾಟಿಯೆ ಉದಾರೊಚ್ ಪರ‍್ತಾಲೊ. ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ತರಿ ತಾಕಾ ಕಾಂಯ್‌ಚ್ ದಿಸನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಾಂಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಆಯ್ಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಅಸೊ ತಾಣೆ ಕಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಕಾಪ್ಲೊ ತೊಚ್ಚ್ ನೆಣಾಂ.

ದಾರಾರ್ ಠೊಕೆ ಪಡುಂಕ್ ಸುರು ಜಾತಾನಾ‌ಅ ತೊ ಶಿಂತಿದಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ.

‘ಹಾಂ ಆಂಟಿ ಜೂಡಿ, ರಿಚರ‍್ಡ್,’ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಳೊ ಆಯ್ಲೊ. ‘ದಾರ್ ಕಾಡ್!’

ರಿಚರ‍್ಡಾನ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೆಲೆಂ.

ಆಂಟಿ ಜೂಡಿ ಬಿತರ್ ಸರ‍್ಲಿ. ‘ಅಸೊ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಬಸ್ಚಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ.’ ತಿಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಲಾಯ್ಟ್ ಪೆಟಯ್.’

ಸಾಸ್ಪೊನ್‌ಶೆಂ ರಿಚರ‍್ಡಾನ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೆಲೆಂ. ಆವ್ಚಿತ್ ಉಜ್ವಡಾಕ್ ತಾಚೆ ದೊಳೆ ದಣ್ಸಾಲೆ. ಪಾಟಿಂ ವಚುನ್ ತೊ ಖಾಟಿಯೆರ್ ಬಸ್ಲೊ. ಜೂಡಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ಟ್ರೇ ತಾಚ್ಯಾ ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲಾರ್ ದವರ‍್ಲಿ. ತಾಚೆರ್ ಎಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ದೂದ್ ಆನಿ ಸೆಂಡ್‌ವಿಚಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ.

‘ಮ್ಹಾಕಾ ಭುಕ್ ನಾ!’ ರಿಚರ್ಡಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

‘ನಾಟಕ್ ಬಂದ್ ಕರ್, ರಿಚರ‍್ಡ್!’ ತಿಣೆ ಹುಕುಮ್ ದಿಲಿ. ‘ತುಜಿ ಆವಯ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ಭಯ್ಣ್ ಅಂತರ‍್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ತುಜೊ ಕಸಲೊಯಿ ಉಪಾಸ್ ತಿಕಾ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡಿಸೊ ನಾ.’

ರಿಚರ‍್ಡಾನ್ ತ್ಯೊ ಸೆಂಡ್‌ವಿಚಸ್ ಖೆಲ್ಯೊ ಆನಿ ದೂದ್ ಪಿಯೆಲೊ. ಹೆಂ ಜಾತಾ ವರೇಗ್ ತಾಂಚೆ ಮದೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ ನಾ.

‘ಭಯ್ಣಿಚ್ಯಾ ಅಂತಿಮ್ ಸಂಸ್ಕಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ವೀಸ್ ದಿಸಾಂನಿ ಸಿಂಗಾಪುರಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾಂ.’ ತಿಣೆಂ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ‘ಆನಿ ತುಂ, ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೆತೊಲೊಯ್!’

ತಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ರಿಚರ್ಡಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಾತೆಂ ಉಬಾರ‍್ನ್ ತಿಕಾ ಪಳೆಲೆಂ. ಕಿತ್ಲಿ ಸೊಬಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ತಾಚಿ ಆಂಟಿ ಜೂಡಿ. ಏರ್‌ಹೊಸ್ಟೆಸಾಚೆಂ ಸಮವಸ್ತ್ರ್ ನ್ಹೆಸತ್ ತರ್, ಎಕ್ ಬಾವ್ಲಿಚ್ಚ್ ಸಯ್.

‘ಹಾಂವೆಂ ಸಿರ‍್ವಿಸ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಏರ್‌ಲಾಯ್ನಾಸಾನ್ ಸರ‍್ವ್ ಮಜತ್ ಭಾಸಾಯ್ಲ್ಯಾ. ತುಜೆಂ ಶಿಕಪ್ ಸಿಂಗಾಪುರಾಂತ್ ಮುಂದರ‍್ತೆಲೆಂ. ಕೊಲೆಜ್ ಕರ‍್ಚೊ ವೇಳ್ ಯೆತಾನಾ ತುಕಾ ಖುಶಿ ಆಸಾ ತರ್ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಯೆವ್ಯೆತ್.’

ರಿಚರ‍್ಡಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ವೊಂಟ್ ಚಾಬ್ಲೆ. ‘ಪುಣ್ ಡೆಡಿ…?’

‘ಪುಣ್ ಡೆಡಿ,’ ತಾಚಿಂಚ್ ಉತ್ರಾಂ ಉಚಾರ‍್ಲಿಂ ಜೂಡಿನ್. ‘ತುಕಾ ಆಜ್‌ಥಾವ್ನ್ ಡೆಡಿ ನಾ ರಿಚರ್ಡ್. ಭಾಯ್ರ್ ಬಸುನ್ ವಿಸ್ಕೆಚಿ ಬೊತ್ಲ್ ಖಾಲಿ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಜಾತಿಕ್ ತುಂ ಡೆಡಿ ಮಾಂದ್ತಾಯ್ ತರ್ ತುಜಿ ಆಂಟಿ ಜೂಡಿಯಿ ಆಜ್ ಮೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಲೇಕ್.’

‘ತಶೆಂ ಮ್ಹಣಾನಾಕಾ.’

‘ಹಾಂವ್ ತಸೊ ಕಸೊಂ ಜಾಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಕೆಲಾಂಯ್, ಜೂಡಿ?’ ಯೆಕಾಚಾಣ್ ಬಿತರ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಡೊ|ಕ್ಲೆಮೆಂಟಾನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. ‘ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಪುಣಿ ಕೆಲಾಂಯ್?’

‘ಪತಿಣ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಆಬ್ಳಾಯ್ ಕರುನ್ ಮ್ಹಜಿ ಕೂಡ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ವಿಚರ್‌ಲ್ಲೊ ಕಾಮುಕಿ ತುಂ.’

ಡೊ|ಕ್ಲೆಮೆಂಟಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ಬೊತ್ಲ್ ರಿಚರ‍್ಡಾಚ್ಯಾ ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲಾರ್ ದವರ‍್ಲಿ. ‘ತ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕರ‍್ತುಬಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಸಲೊಯಿ ಪಸ್ತಾವ್ ಉಚಾರಿನಾ.’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ, ಜೂಡಿಚೆರ್ ಎಕ್ ತೆಲ್ತಿ ಚರವ್ನ್. ‘ತುಂ ವಸ್ತ್‌ಚ್ ತಸಲಿ. ಮಿವ್ಣ್ಯೊ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ತರಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಏರ್‌ಲಾಯ್ನ್ ಸ್ಟುವರ್ಡಾಂನಿ ಆನಿ ಪಾಯ್ಲೆಟಾಂನಿ ತುಕಾ ಕಾಂಯ್ ಯೆದೊಳ್ ಪಿಳುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾಯ್?

ಜೂಡಿಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ವರ‍್ಣೆಲೆಂ.

‘ಆಮಾಲ್ ಆನಿ ಕಾಮುಕ್ಪಣ್, ಹ್ಯಾ ದೊನಾಂಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಪಯ್ಸ್ ದವರ‍್ತೆಲಿಂ, ರಿಚರ‍್ಡ್,’ ಜೂಡಿನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

‘ಆನಿ ತಾಕಾ ಹಿಜ್ಡೊ ಕರುನ್ ದವರ‍್ತೆಲೆಂಯ್?’

ಜೂಡಿನ್ ತಾಚೆಂ ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೆಂ ಗಮನ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ.

‘ತುಜಿ ಆವಯ್ ಮರೊಂಕ್ ನಾ, ರಿಚರ್ಡ್!’ ಆತಾಂ ಜೂಡಿಚೊ ತಾಳೊ ಕಾಂಪ್ತಾಲೊ. ‘ಹಾಚ್ಯಾ ಅಚಾತ್ಯ್ರ್ಯಾನ್ ತಿಚೊ ಜೀವ್ ಗೆಲೊ. ಒಪರೇಶನ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ನಾಕ್‌ಭರ‍್ನ್ ಪಿಯೆಲ್ಲೊ ಹೊ.’

‘ಹಾಂ, ಹರ್‌ಯೆಕಾ ಒಪರೇಶನಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಿಯೆತಾಂ!’ ಡೊ|ಕ್ಲೆಮೆಂಟಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲಾವಯ್ಲಿ ಬೊತ್ಲ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲಿ.’ ಹಾಂವ್ ಆಮಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಸರ‍್ವ್ ಜಾಣಾಂತ್. ತರಿ ತಾಂಕಾಂ ಡೊ|ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್‌ಚ್ ಜಾಯ್….ಪಳೆಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾಚಿ ತಾಳು. ತಿ ದಾಡ್ಡೆವ್ನ್ ಹಳ್ದುವಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಜಾಣಾಂತ್ ಕಶಿ ಮ್ಹಣ್? ಸರ‍್ಜಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್‌ಟ್ರುಮೆಂಟಾಂ ಧರುನ್ ದಿಸಾಕ್ ಚಾರ್, ಪಾಂಚ್ ಯಾ ಸ ಒಪರೇಶನಾಂ. ಪರಾತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಹೊಸ್ಪಿಟಲಾಚ್ಯಾ ಡಾಯ್ರೆಕ್ಟಾರಾ ಲಾಗಿಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯೆ ಜವಾಬ್ದಾರೆಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿಯಾ, ಹಾಂವ್ ಥಕ್ಲಾಂ, ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಶಿರೊ ಉದಕ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕೋಣ್ ಆಯ್ಕಾತಾ? ತಾಂಕಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ದಿಸನಾ, ಫಕತ್ ಡೊ|ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ದಿಸ್ತಾ!’

ಜೂಡಿನ್ ಆವಾಜಾವಿಣೆಂ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟ್ಲ್ಯೊ.

‘ಆನಿ ತುಜಿಂ ಲಂಯ್ಗಿಕ್ ಆತರ‍್ವಣಾಂ?’

‘ಆತರ‍್ವಣಾಂ? ಕಸಲಿಂ ಆತರ‍್ವಣಾಂ?’ ಬೊತ್ಲಿಂತ್ಲೆ ದೋನ್ ಘೊಟ್ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ದೆಂವವ್ನ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘Sex is a two way traffic. ಹಾಂವೆಂ ಆಜ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಕೊಣಾಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್, ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತುಂಚ್ ಆಸಾಯ್ – ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಯೆವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಶೀದಾ ವಿಚಾರುಂಕ್ ನಾ – ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ತುಜಿ ಕೂಡ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್? ತುಂವೆಂ ನಿರಾಕರಿಲೆಂಯ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲೊಂ, ಶಿಣ್ಲೊಂ ಯಾ ತುಜೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಚಲಯ್ಲೊ?’

ಜೂಡಿನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ.

‘ಆತಾಂ ರಿಚರ‍್ಡಾಚೆ ಕಾನ್ ಫುಂಕ್ತಾಯ್?’ ತಾಣೆಂಚ್ ಮುಂದರಿಲೆಂ. ‘ಬರೆಂ. ತಾಕಾ ಸಿಂಗಾಪುರಾಕ್ ವರ‍್ತಾಯ್, ಅಧಿಕ್ ಬರೆಂ. ಪುಣ್ ಕಾನೂನಿ ರಿತಿರ್ ತುಕಾ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಕ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಣಾಂ ಜಾ.’

‘ಪ್ರೇತನ್ ಕರುನ್ ಪಳೆ!,’ ಮ್ಹಳೆಂ ಜೂಡಿನ್. ‘ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಚ್ಯಾ ಖುನಿಯೆಚೊ – ಮೆಡಿಕಲ್ ಮರ‍್ಡರ್ -ಅಪ್ರಾದ್ ತುಜೆರ್ ಥಾಪಿನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ತೊಲೊಯ್? ಒ‌ಅಪರೇಶನ್ ಥಿಯೆಟರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ‍್ವಾಂಕ್ ತುಜೆ ವಿರೋದ್ ಸಾಕ್ಷ್ ದಿವಯ್ಶಿ ಕರ‍್ಚಿ ಶಾಥಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ.’

‘ಪುಣ್ ತುಂ ತಶೆಂ ಕರಿಶೆಂನಾಂಯ್!’ ತೊ ರಿಚರ್ಡಾಚ್ಯಾ ರುಮಾಚ್ಯಾ ಕಾರ‍್ಪೆಟಿರ್‌ಚ್ ಬೊಸ್ಲೊ. ‘ಕಿತೆಂ ಮೆಳ್ತೆಲೆಂ ತುಕಾ ಮ್ಹಜೆರ್ ಕೇಜ್ ಕರುನ್? ಕಾಂಯಿಂಚ್ ನಾ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ವರ‍್ತಾಯ್? ವ್ಹರ್. ತಾಕಾ ಮ್ಹಜೆ ವಿರೋದ್ ಪಿಲ್ಲಯ್ತಾಯ್, ಪಿಲ್ಲಾಯ್.. ವ್ಹಯ್, ಹಾಂವ್ ಕಾಮುಕಿ, ಹಾಂವ್ ಆಮಾಲಿ. ರಿಚರ‍್ಡಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಫಾವೊ ನ್ಹಯ್.’ ತೊ ಗಳ್ಗಳ್ಯಾಂ ರಡ್ಲೊ.

‘’ಪಳೆ ರಿಚರ್ಡ್!’ ತಾಕಾ ದಾಕವ್ನ್ ಜೂಡಿನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಆಮಾಲ್ ಕಶೆಂ ದುಕಾಂ ಕಾಡಯ್ತಾ ಪಳೆ. ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ತುಂ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಶಿ?’

‘ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಸಮ್ಜಾನಾ ಆಂಟಿ ಜೂಡಿ.’

‘ತುಕಾ ಕಾಂಯ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಹಾಂಗಾಥಾವ್ನ್ ವರ‍್ತೆಲಿಂ. ಆತಾಂ ಊಟ್, ನ್ಹೆಸಣ್ ಬದ್ಲಿಯ್ ಆನಿ ನೀದ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್. ಫಾಲ್ಯಾಂಚೊ ದೀಸ್ ನವೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಆನಿ ತೊ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಕಸೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಜೆಂ ಶಿಕಪ್ ಫಾಲ್ಯಾಂಚ್ ಸುರು ಜಾತಾ.’

‘ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡ್ನ್ಂಚ್ ವೆತಾಯ್ ಪುತಾ, ರಿಚರ್ಡ್?’ ಸುಸ್ಕಾರಾಂ ಮದೆಂ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ ಕ್ಲೆಮೆಮ್ತಾನ್. ‘ವಚ್! ಪುಣ್ ಎಕ್ ದೀಸ್ ಯೆತೊಲೊ….ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹಾಂವ್ ತುಜ್ಯಾ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ತೊಲೊಂ. ಆನಿ ತವಳ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಫುಡೆಂ ಪಳೆಂವ್ಚೊ ನಾ….’

‘ಆತಾಂ ತುಂವೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ವಚ್ಯೆತ್, ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್.’

ವ್ಯಂಗ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಜೂಡಿನ್. ‘ಆನಿ ಉಡಾಸ್ ಆನಿ ಚತ್ರಾಯ್ – ರಾತಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬೆಡ್‌ರೂಮಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿನಾಕಾ.!’

ಜೂಡಿನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೀಸ್ ದಿಸಾಂಚಿ ಆವ್ದಿ ಆಕೇರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಎಕ್ ಹಫ್ತೊ ಆಸ್ತಾನಾ ಎಕ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಸಂಗತ್ ಘಡ್ಲಿ-

ಡೊ|ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲೊ.

ಆಪ್ಲೊ ಬೊಂಗ್ಲೊ, ಆಸ್ತ್, ಬೆಂಕಾಂತ್ಲೊ ದುಡು, ಕಾರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ರಿಚರ‍್ಡಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಜೂಡಿಚ್ಯಾ ಜವಳ್ ನಾಂವಾಂಚೆರ್ ಕರುನ್ ತೊ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲೊ. ತಾಣೆ ಪಾಟಿಂ ಸೊಡ್ಲೆಲಿಂ ಸರ‍್ವ್ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ ಜೂಡಿನ್ ಬೆಂಕಾಚ್ಯಾ ಲೊಕರಾಂತ್ ದವರ‍್ಲಿಂ. ತಾಂಚೆರ್ ರಿಚರ‍್ಡಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ನೋಂದಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಜೂಡಿನ್ ತಶೆಂ ಕೆಲೆಂ; ತಾಂಚೆರ್ ಫಕತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್, ತಿಂ ದ್ಸ್ತಾವೆಜಾಂ ತೆಂ ತಕ್ಷಣ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ತೆಂ. ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಹಕ್ಕಾನ್ ರಿಚರ‍್ಡಾಚ್ಯಾ ವಾಮ್ಟ್ಯಾಕ್ ಯೇಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಯೇಜೆಚ್ಚ್ ಮ್ಹಲ್ಳ್ಯಾ ಪಾತಿಯೆಣೆಚೆರ್ ತಾಣೆ ಅಶೆಂ ಕೆಲೆಂ.

ಡೊ|ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟಾಚಿಂ ಸೊದ್ನಾಂ ಕರ‍್ಚೆಂ ಕಸಲೆಂಚ್ ಪ್ರೇತನ್ ಜೂಡಿನ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ.

(ಅವಸ್ವರ್ 74 – ಂತ್ ಮುಂದರ‍್ತಾ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !