Trending Now

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -72

ಸ್ಕಾಯ್‌ಪಾರ‍್ಕ್ ಪಾರ‍್ಟಿಂತ್ ಆಮಾಲಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಶಿಂತಿದ್ ಹರ‍್ವಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆರೊಮಾಕ್ ಹೊಟೆಲಾಚ್ಯಾ ರುಮಾಂತ್‌ಚ್ ನಿದಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಈವಾನ್ ಮೆಥ್ಯುಲಾಗಿಂ ಲಿಫ್ಟ್ ವಿಚಾರ‍್ತಾನಾ ಸಗ್ಳೆಂ ಸನ್ನಿವೆಶ್‌ಚ್ ಬದ್ಲಾಲೆಂ.

ಆನಿ ತೆಂ ಬದ್ಲಾಜೆಚ್ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

‘ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ತುಜ್ಯಾ ವಿಲ್ಲಾಕ್ ಪಾಯ್ತಾಂ.’ ಈವಾಚೊ ಹಾತ್ ಥಾಪ್ಡುನ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಕಸಲ್ಯಾಯಿ ವಿಷಾದಾಂಚಿ ಗರ‍್ಜ್ ನಾ.’ ಆತಾಂ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ಈವಾಚ್ಯಾ ಭುಜಾಚೆರ್ ದವರ‍್ಲೊ; ಎಕಾ ರಿತಿಚಿ ಅರ‍್ವಾಸ್ ವೇಂಗ್ ತಿ.

ಥೊಡ್ಯಾಂಚಿ ಆನಿ ಪ್ರತೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ರಮೋನಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಆಸ್ಚಿ ತಾಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ತೆಂ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಈವಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ಸ್ಕಾಯ್‌ಪಾರ‍್ಕಾಚ್ಯಾ ಲಿಫ್ಟಾಕ್ ಗೆಲೊ. ಲಿಫ್ಟಾಂತ್ ಹೆರ್ ಕೋಣ್‌ಲಿಫ್ಟಾಂತ್ ಹೆರ್ ಕೋಣ್‌ಇ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ. ತ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಸುವಾತಿಂತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಡಿಂಚಿಂ ಸಮೀಪಾಯ್ತಾತಾಂಣಿ ಸೆವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮಾಲಾಚೊ ಊಬ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಯೆಕಾಮೆಕಾ ಥಂಯ್ ಪಾವಂವ್ಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲಿಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತ್ಯೆ ಉಬೆಂತ್ ಆಪ್ಲೆ ಕುಡಿಚೆರ್ ಶಿಂಪ್ಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸುವಾದಾಚೊ ಪರ‍್ಮಳ್‌ಇ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ. ತ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಸುವಾತಿಂತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಡಿಂಚಿಂ ಸಮೀಪಾಯ್ತಾತಾಂಣಿ ಸೆವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮಾಲಾಚೊ ಊಬ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಯೆಕಾಮೆಕಾ ಥಂಯ್ ಪಾವಂವ್ಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲಿಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತ್ಯೆ ಉಬೆಂತ್ ಆಪ್ಲೆ ಕುಡಿಚೆರ್ ಶಿಂಪ್ಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸುವಾದಾಚೊ ಪರ‍್ಮಳ್‌ಇ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಮೆಥ್ಯುಚೆ ಕುಡಿಂತ್ ಅನಾಮಿಕ್ ಮಿರ‍್ಮಿರೆ ಚರ‍್ಲೆ.

ವ್ಹಯ್, ಆತಾಂ ಪಂದ್ರಾ ವರ‍್ಸಾಂ ಉತರ‍್ಲೆಲಿಂ. ತ್ಯಾ ಸ್ಟಾಫ್‌ನರ‍್ಸ್ ಯುಲಾಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ತಾಚಿ ಕೂಡ್ ತಾನೆವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಉತ್ರಾಲ್ಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಈವಾಕ್ ಪಯಿಲ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆತಾನಾ ಆಪ್ಣೆಂ ತಾಚೆಸಂಗಿಂ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ, ಕಾಲ್ಪನಿಕತೆಂತ್ ದಾಟಾಲ್ಲೆಂ ದೃಶ್ ತಾಚೆ ಮತಿಂತ್ ಉದೆಲ್ಲೆಂ. ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ‍್ವಾಂನಿ, ಪ್ರತೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಲೀನಾನ್ ಆನಿ ಜೆರೊಮಾನ್ ಹೆಂ ದೃಶ್ ವಾಸ್ತವೀಕತೆಂತ್ ಬದ್ಲುನ್ ತೆಂ ಘಡ್ಲಾಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸ್ವಫಯ್ಸಲ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ಯಾ ಕೆಲಾ ಆಸ್ತಲೊ.

ತೆಂ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ತರ್ ಆತಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಅವ್ಕಾಸ್, ಪಕ್ಕಾ ಅವ್ಕಾಸ್. ಜೆರೊಮ್ ಅಮಾಲಾಂತ್ ಮತಿಭ್ರಷ್ಟ್, ಮೆಥ್ಯು ಉದ್ರಿಕ್ ಆನಿ ಈವಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಡ್ಪಡೋಂಕ್ ಆಯ್ತೆಂ.

ವಿಚಿತ್ರ್, ಈವಾಚ್ಯಾ (ಜೆರೊಮಾಚ್ಯಾ) ವಿಲ್ಲಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ವರೇಗ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮದೆಂ ಕಸಲೆಂಚ್ ಉಲವ್ಣೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪರಿಗತಿಂತ್ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಪಾತ್ರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

ಮೆಥುನ್ ಈವಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್‌ಪೋರ‍್ಚಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ರಾವಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಣೆ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರುಂಕ್ ರಾಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಈವಾ ಕಾರಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆತಾಂಯಿ ಕಾರಾಂತ್‌ಚ್ ಬಸುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಥ್ಯುಚೆ ಕುಶಿಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

‘ಬಿತರ್ ಯೆ,’ ಈವಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ಯೆದೊಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಮಿರ‍್ಮಿರೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮೆಥ್ಯುಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಆತಾಂ ದಡ್ದಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಇಂಜಿನ್ ಬಂದ್ ಕರುನ್ ತೊ ಕಾರಾಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ.

‘ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಸಾ!’ ದಿವಾನ್‌ಖಾನ್ಯಾಂತ್ ರಿಗ್ತೆಚ್ ಈವಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಹಾಂಗಾಚ್ ಬಸ್ಯಾಂ …ಯಾ ಬೆಡ್‌ರೂಮಾಕ್ ಯಾ?’

‘ಉಲವ್ಣೆಂ, ದಿವಾನ್‌ಖಾನೊ ಆನಿ ಬೆಡ್‌ರೂಮ್ ಹ್ಯಾ ತೀನಾಂಕ್ ಕಸಲೊ ಸಂಬಂದ್?’

‘ಸಂಬಂದ್ ನಾ ತರ್ ಸಂಬಂದ್ ಆಸಾ ಕರ‍್ಯಾಂ.’

‘ಮತ್ಲಬ್?’

‘ಮ್ಹಾಕಾ ಫಕತ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ಖರೆಂ!’ ಈವಾನ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಪುಣ್ ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್, ತಾಕಾ ಸರ‍್ವ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾತ್. ಜೆರೊಮಾನ್, ಹೆಲೀನಾನ್, ರಮೋನಾನ್, ರಚರ‍್ಡಾನ್ ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿನ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ಆನಿ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸತ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಬೆಡ್‌ರೂಮಾಕ್ ಯಾ.’

ಮೆಥ್ಯುಚೆ ಪಾಂಯ್ ಕಾಂಪ್ಲೆ ಆನಿ ತೊ ಬಸ್ಲೊ.

‘ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಸಮ್ಜಾತಾಯ್, ಈವಾ?’

‘ತುಂ, ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ, ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಚೊ ದೇವ್, ನ್ಹಜ್ಯಾ ಪತಿಚೊ ಬೊಸ್ಸ್.’

‘ಹೆರ್ ಕಾಂಯ್? ತುಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹೆರ್ ಕಾಂಯ್ ಆಸಾ?’

‘ತುಂ ದಾದ್ಲೊ ವ್ಹಯ್ ಯಾ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾ.’ ಈವಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಚೆ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಬಸುನ್. ‘ಹ್ಯಾ ಸವಲಾಚಿ ಜಾಪ್ ತುಂವೆಂಚ್ ರುಜು ಕರ‍್ಯೆತ್.’ ತಾಣೆ ಬೆಡ್‌ರೂಮಾ ಕುಶಿನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ‘ಹೊ ಖ್ಹೆಳ್ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ತಾವೊಂಕ್ ಸಕ್ಚೊ ನಾ.’

‘ಖೆಳ್? ತುಂ ಪಿಸುಡ್ಣೆಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಯ್?’

‘ತಯಾರ್ ನಾ ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಯಾರ್ ಕರ್. ತುಜೆ ತಸಲೆ foreplay-ಂತ್‌ಚ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ವಿಸ್ಕಳಾಯ್ತಾತ್ ಖಂಯ್!’

‘ಹಾಂವ್ ತಸಲೊಂ?’

‘ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಂಚ್ ಸಾಂಗ್!’ ಈವಾನ್ ತಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಧರ‍್ಲಿ. ‘ಹಾಂವೆಂ ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಚ್ಚ್ ವಿವಸ್ತ್ರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಯಾ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ—‘

ಮೆಥ್ಯು ಉಟ್ಲೊ ಆನಿ ದೋನ್ಂಚ್ ಕದಮಾಂನಿ ಈವಾ ಸರ‍್ಶಿಂ ಪಾವ್ಲೊ, ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕೆಸಾಂಕ್ ಧರುನ್ ತಾಣೆ ಉಟಯ್ಲೆಂ.

‘ಇತ್ಲ್ಯಾ ಕಠಿಣಾಯೆಚಿ ಗರ‍್ಜ್ ನಾ!’ ಈವಾ ಪಿಂರ‍್ಗಾಲೆಂ. ‘ತರಿ ತುಕಾ ಹೆಂ ಸರ‍್ವ್ ಪಸಂದ್ ತರ್…’

ರಫಕ್ಕ್

ಮೆಥ್ಯುಚೆಂ ಎಕ್ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಥಾಪಾಡ್ ಈವಾಚ್ಯಾ ಕಾನ್‌ಪಟ್ಟೇರ್ ಬಸ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಥಾಪ್ಡಾ ಸಂಗಿಂ ಮೆಥ್ಯುನ್ ತಾಚೆ ಕೇಂಸ್ ಸೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಸೊಫಾಚೆರ್ ಉದಾರೆಂಚ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ತರಿ ಮೆಥ್ಯುಚೆರ್ ಆರಾಧನಾಚೊ ಪ್ರಕಾಸ್‌ಯಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

‘ವರ‍್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಥಾಪ್ಡಾಚಿ ಗರಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ!’ ಈವಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಕಸಲ್ಯಾಗಿ ಸಂತೃಪ್ತೆನ್. ‘ಯೆದೊಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಲೊಯ್?’

‘ತುಜ್ಯಾಚ್ ಶಿಂತಿದಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ!’ ಮೆಥ್ಯು ಬಸ್ಲೊ. ‘ಆತಾಂ ನಾ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಆಮಾಲ್, ನಾ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಯಾ ಸಿಗಾರ್. ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆಂಯ್, ಆತಾಂ ಉಲಯ್.’

‘ತುಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಸಕ್ಶಿ?’

‘ಹಾಂವ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾಂ ಎಕ್ ಅಸಹಾಯಕ್ ದೇವ್!’ ಮೆಥ್ಯುಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತ್ಯಾ ದಿವಾನ್‌ಖಾನ್ಯಾಂತ್ ಗಾಜ್ಲಿಂ. ‘ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಉಲಂವ್ಕ್, ರಡೊಂಕ್ ಆನಿ ಹಾಸೊಂಕ್‌ಯಿ ಸಕ್ತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆರ್ ವಿಂಚವ್ಣ್ ನಾ!’

ಈವಾ ಉಟ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಯೆವ್ನ್ ತಾಣೆ ದಿಂಬಿ ಘಾಲಿ. ತಾಚೊ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೋನಿ ಹಾತಾಂನಿ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂಕ್ ಲಾಯ್ಲೊ.

ಮೆಥ್ಯುಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಣ್ಸಿರ‍್ಲೊ.

ವರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಗ್ರೆಗರಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಚೊ ಹೆಚ್ಚ್‌ಪರಿಂ ತಾಣೆ ಉಮೊ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ.

‘ಕಿತ್ಯಾಚಿ ಹಿ ಸಿನೊಲ್?’ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ, ಈವಾಚೆ ಕೆಂಸ್ ಪೊಶೆವ್ನ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭುಜಾಂಕ್ ಧರುನ್ ತಾಣೆ ತಾಕಾ ಉಟಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸೋಫಾಚೆರ್ ಬಸಯ್ಲೆಂ.

‘ಎಕಾ ಖರ‍್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಕೆ ಖರೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಮಾನ್!’ ಈವಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್-

ಸವ್ಕಾಸ್, ಲಾಂಬಾಯೆನ್ ಈವಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ಜಿಣಿಯೆಚಿ ಕಥಾ ತಾಕಾ ಸುಟಾವಿ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ಕಸಲಿಚ್ ಹರ‍್ಕತ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಮೆಥ್ಯುನ್ ತಿ ಆಯ್ಕಾಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್ ಕಸಲಿಚ್ ಬದ್ಲವಣ್ ಜಾಲಿ ನಾ, ಕಸಲಿಂಯಿ ಉತ್ರಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ಲಿಂ ನಾಂತ್.

‘ಅಬ್ಳೆ!’ ಈವಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ತುಜ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಆಸಾ ಎಕ್ ಖುನಿಗಾರ‍್ನ್.’

ಈವಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಧರುನ್ ತೊ ಥೊಡಿಂ ಖಿಣಾಂಬರ್ ರಾವ್ಲೊ. ‘ಎಕೆ ನಿತಿದಾರ‍್ನಿಕ್ ಹಾಂವ್ ಪಳೆತಾಂ!’ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಖುನಿ ಯಾ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಹೆ ದೋನಿ ಕರುಂಕ್ ಧಯ್ರ್ ಜಾಯ್. ಪಿಶೆಂ ಧಯ್ರ್‌ಯಿ ಸಯ್. ಪುಣ್ ನೀತ್ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾ ಸಕತ್ ಜಾಯ್, ವಿಂಚವ್ಣೆಚೊ ಶೆಗುಣ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಿತಿಚೆರ್ ನಿತಿದಾರಾಕ್/ನಿತಿದಾರ‍್ನಿಕ್ ಕಸಲೊಚ್ ಪಸ್ತಾವ್ ಆಸುಂಕ್ ನಜೊ.’

‘ಮ್ಹಾಕಾ ಕಸಲೊಚ್ ವಿಶಾದ್ ನಾ!’ ಈವಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಆಸಾ ತರ್ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಸಲಿ ನೀತ್ ಹೆರಾಂಚೆರ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರ‍್ಚೆ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್‌ನಾಂತ್.’

‘ತುಂ ಜೆರೊಮಾವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್?’

‘ಜೆರೊಮಾಕ್ ಪತಿ ಕರುನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ ಹಾಂವೆಂ.’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ ಸ್ಥಿಮಿತಾಯೆನ್. ‘ತಾಚೆ ಕುಡಿಲಾಗಿಂ ಹಾಂವ್ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲಿಂ ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮಾನಸಿಕತೆಲಾಗಿಂ ನ್ಹಯ್. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಜೂನ್ ಹಾಂವ್ ತಾಚೆಸಂಗಿಂ ಆಸಾಂ.’

‘ಮತ್ಲಬ್?’

‘ತುಂವೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಅಂಕಲಾಕ್ ವಿಕಾಳ್ ಆಳ್ಮಿಂ ದೀವ್ನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ‍್ಲೊಯ್? ತುಜೆಂ ನಿಸ್ಕಳ್ಪಣ್ ಲುಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್? ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್. ಲಂಯ್ಗಿಕ್ ಕರ‍್ನೆಂತ್ ತೊ ಸ್ವಾರ‍್ಥಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್. ತ್ಯೆ ಕರ‍್ನೆಥಾವ್ನ್ ತುಕಾ ಕಾಂಯ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ನಾ’

‘ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೆ ಪಾಶಾಂವ್ ಉಸ್ಕಾಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಒಪ್ತಾಂ.’

‘ಬರಾಬರ್! ಉಸ್ಕಾಲೆ ಪುಣ್ ಥಾಂಬ್ಲೆನಾಂತ್. ಭೋವ್‌ಶಾ, ಜೆರೊಮಾನ್ ತುಕಾ ಘೆತಾನಾ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪುಣಿ ಅಂಕಲ್, ಅಂಕಲ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಖಿಳಂಚ್ಲಾಂಯ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂಯ್.’

ವಿಸ್ಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತೆಂ ತಾಕಾ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೆಂ.

‘ಜೆರೊಮ್‌ಯಿ….ಕೊಣಾಚೆಂಗಿ ನಾಂವ್…ಹೆಲ್ಸೀಟಾ, ವ್ಹಯ್, ಹೆಲ್ಸೀಟಾ ಮ್ಹಣ್….’

‘ಬರಾಬರ್. ಚೀಂತ್ ಆತಾಂ, ಹಾಂಗಾಸ್‌ರ್‌ಚ್ ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ವಿವಸ್ತ್ರ್ ಕರ‍್ತಾಂ ಆನಿ ಪರಿಪುರ‍್ಣ್ ಉದ್ರಿಕ್ತಾಯೆನ್ ತುಕಾ ಘೆತಾಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಶಾಂವಾಚೊ ಶಿಖರ್ ಯೆತಾನಾ ಜರ‍್ತರ್ ಹಾಂವ್ ಲೀಜಾಕ್ ಉಲೊ ಮಾರಿನ್ ತರ್ ಯಾ ನಿಹಾಳಿನ್ ತರ್ ಆಮ್ಚಿ ಹಿ ಸಗ್ಳಿ ಕರ‍್ನಿ ನಿಸ್ವಾರ‍್ಥಿ ಜಾಲಿ? ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ. ಕೋಣಿ ಎಕ್ಲೊ/ಎಕ್ಲಿ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ನಿಸ್ವಾರ‍್ಥಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತರ್ ಲಂಯ್ಗಿಕ್ ಕರ‍್ನೆಂತ್ ರುಜು ಕರುನ್ ದಾಕಂವ್ದಿ.’

ತಿಂ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಉಲಯ್ಲಿಂನಾಂತ್.

‘ಆಮಿ ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಲಯ್ತಾಂವ್,’ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕಾ ಮಂದ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಈವಾನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. ಮೆಥ್ಯುನ್ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂಚ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಚೆಂ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ತಾಂಕಾ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ. ಫಾಂತೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆನಿಕಿ ವೆಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರಿ ಖಂಚಾಗಿ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಕ್ ಜಾಗ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ಜೆ. ಆಪ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ಂಚ್ ಈವಾ ಉಟ್ಲೆಂ. ‘ಕೊಫಿ ಕರುಂ?’

‘ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ,’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಹಾಂವ್ ತುಜ್ಯಾ ಟೊಯ್ಲೆಟಾಕ್ ವಚುನ್ ಯೆತಾಂ. ಜಿಬೆಕ್ ಮಾಂಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಗ್ರುಂ ಕಾಡಿಜೆ.’

ತಿಂ ದೊಗಾಂಯಿ ಹಾಸ್ಲಿಂ.

ಕಾಳ್ಜಾಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಹಾಸೊ ತೊ, ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಸಲೊ ಹಾಸೊ ತಿಂ ಹಾಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ತಾಂಕಾಂಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಯಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಟೊಯ್ಲೆಟಾಚ್ಯಾ ದಾರಾಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ಮೆಥ್ಯು ರಾವ್ಲೊ ಆನಿ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆತಾಂ ಕಿಚನಾಚ್ಯಾ ದಾರಾಲಾಗಿಂ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಈವಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ‘ಎಕ್ ಸಂಗತ್ ಹಾಂವ್ ವಿಸರ‍್ಲೊಂ.’

‘ಕಸಲಿ ತಿ?’

‘ಗುಡ್‌ಮೊರ‍್ನಿಂಗ್, ಈವಾ!’

ತೆಂ ಎಕ್ ಪರ‍್ಜಳೀಕ್ ಹಾಸೊ ಹಾಸ್ಲೆಂ ಜಾಂತುನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಕಸಲಿಯಿ ಮಾದಕತಾ, ಉದ್ರಿಕ್ತ್ ಹಿಶಾರೆ ಯಾ ಆಪವ್ಣೆಂ. ಪ್ರವೇಶಿತ್ ಮುಗ್ದತಾ, ಎಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚಿ ಮುಗ್ದತಾ, ಮಾತ್ರ್ ದಾಟ್ ಮಾಪಾನ್ ನಿಶೆತಾಲಿ.

‘ನಿಜಾಯ್ಕಿ!’ ತೆ ಉದ್ಗಾರ‍್ಲೆಂ. ‘It is really a good morning.’

‘ಆಮ್ಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಕೊಫಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮುಂದರುಯಾಂ,’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

‘ಕೊಣೆಂಯಿ ಚಿಂತಿಜೆ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದೊತೊರ‍್ನೆಚಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಚಲ್ತಾ ಅಶೆಂ.’

‘ಪುಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾವಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿ ನ್ಹಯ್.’

‘ಈವಾನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಫಿಯೆಚೊ ಸ್ವಾದ್ ಆನಿ ಖಡ್ಪಾಯ್ ಶಿಫಾರಸೆಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಅರ‍್ದೆಂ ಮಗ್ಗ್ ಖಾಲಿ ಜಾತಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ತಿಂ ಉಲಯ್ಲಿಂನಾಂತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್-

‘ಆತಾಂ ತುಜೆಂ ಸವಾಲ್,’ ಮ್ಹಳೆಂ ಮೆಥ್ಯುನ್. ‘ಆಮಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂ ಉಲಯ್ತಾಂವ್?’ ಜಾಪ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಎಕಾ ಪ್ರಮುಕ್ ಸವಲಾಕ್ ಆತಾಂಯಿ ಯೆಂವ್‌ನಾಂವ್.’

‘ಕಸಲೆಂ ತೆಂ ಸವಾಲ್?’

‘ಲಂಯ್ಗಿಕತೆವಿಣೆಂ ಮನಿಸ್ ಕಿತೆಂ?’

‘ಜಾಪ್ ತುಂಚ್ ದಿ.’

‘ಲಂಯ್ಗಿಕತೆವಿಣೆಂ ಮನಿಸ್ ವಾಂಚೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಪುಣ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ನ್ಹಯ್.’

‘ತರ್ ತುಂಯಿ ತ್ಯಾಚ್ ವರ‍್ಗಾಂತ್ ಆಸಾಯ್. ತುಂ ಜಿಯೆನಾಂಯ್ ಫಕತ್ ವಾಂಚ್ತಾಯ್.’

ಥೊಡಿಂ ಖಿಣಾಂಭರ್ ತೊ ಮೊನೊ ರಾವ್ಲೊ.

‘ತೆಚ್ ಖಾತಿರ್’ ತಾಣೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಹಾಂವ್ ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ಲೊ ದೇವ್. ಮ್ಹಯಾ ರಮಿನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿ ಎಕ್ ಮೃಗಾಲಯ್. ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕೇಕಾ ‘ಸ್ಯಾಂಪಲಾ’ಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಿಂಜ್ರ್ಯಾಂನಿ ಫಿಚಾರ್ ಕರುನ್ ದವರ‍್ಲಾಂ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಹಾಂವ್ ಖ್ಹೆಳಯ್ತಾಂ’

‘ಹಾಂವೆಂ ಜೆರೊಮಾಕ್ ಖೆಳಂವ್ಚೆಪರಿಂ?’

‘ಅಶೆಂ ತುಂವೆಂ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂಯ್, ಹಾಂವೆಂ ನ್ಹಯ್.’

‘ಪುಣ್ ಅಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕರ‍್ತಾಂ?’

‘ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ತುಜೆಂಚ್ ಸವಾಲ್.’

‘ಜೆರೊಮಾಚಿ ಪಾಟ್ಲಿ ಜೀಣ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ,’ ಈವಾನ್ ಭುಜಾಂ ಉಡಯ್ಲಿಂ.

‘ಜೆರೊಮ್ ತುಜಿ ಪಾಟ್ಲಿ ಜೀಣ್ ಜಾಣಾಂ?’

‘ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಾ.’

‘ಥೊಡ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ ಪುಣ್ ಹ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ ತ್ಯೊ ಗರ‍್ಜೆಚ್ಯೊ ನ್ಹಯ್. ಆತಾಂ ತುಂವೆಂ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಶಿಕಾಜೆ.’

‘ಯೆದೊಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ತಾಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಚಿಂತಾಯ್?’ ತಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಚಿ ಧಾರ್ ನಾಜೂಕ್ ಜಾಲಿ. ‘ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಿ ಪರಿಗತ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಜಾಯ್.’

‘ಖಂಚೆ ರಿತಿರ್?’

‘ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೊ ಪುತ್ ಜಾಯ್!’

ಹ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ಮೆಥ್ಯು ತಯಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

‘ಆತಾಂ, ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್?’

‘ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಖರೆ ದಾದ್ಲೆ ಉಣೆ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್.’ ಈವಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಎಕಾ ನಿರ‍್ದಾರಿತ್ ತಾಳ್ಯಾನ್. ‘ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ಎಕ್ ಖರೊ ದಾದ್ಲೊ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಜೆ. ಆನಿ ಅಶೆಂ ಕಶೆಂ ಜಿಯೆಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತರ‍್ಬೆತಿ ತಾಕಾ ದಿಂವ್ಚಿ ಪರಿಪಿಕಾಯ್ ಆ‌ಅತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾ!’

‘ತರ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಕಸಲಿ?’ ಜಾಪ್ ಜಾಣಾಂ ಆಸುನ್‌ಇ ಮೆಥ್ಯುನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ.

‘ಜೆರೊಮ್!’

‘ತರ್?’

‘ತುಂವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಜತ್ ದೀಜೆ, ಮೆಥ್ಯು!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಮ್ಹಜೊ ಪುತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ಜಾಯ್.’

‘ತೊ ಖಂಯ್ ಆಸಾ, ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ತಾ, ಕೊಣೆಂಯಿ ತಾಕಾ ಪೊಸ್ಕೊ ಕರುನ್ ಘೆತ್ಲಾಗಿ…..’

‘ಮ್ಹಜೆ ಖಾತಿರ್ ಹ್ಯಾ ಸರ‍್ವ್ ಸವಲಾಂಚಿ ಜಾಪ್ ತುಂವೆಂ ಸೊದಿಜೆ.’

‘ಜಾಪಿ ಮೆಲ್ಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಯಿ ಜೆರೊಮ್ ಆಸ್ತೊಲೊ!’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಜಾಗಯ್ಲೆಂ.

‘ತೆಂ ಮ್ಹಜೆರ್ ಸೊಡ್!’ ಈವಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಕ್ರೂರ್ ಶೆಳೆಂಪಣ್ ನಿಶೆತಾಲೆಂ. ‘ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸವಲಾಂಕ್ ಜಾಪ್ ಮೆಳೊಂದಿ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆರೊಮಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಘೆತಾಂ.’

‘ತಿತ್ಲಿ ಶಾಥಿ ತುಕಾ ಆಸಾ ತರ್, ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?’

‘ಮತ್ಲಬ್?’

‘ತುಜ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತುಕಾ ಮಜತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಫಕತ್ ತುಂ ಸಕ್ತಾಯ್.’

‘ತೆಂ ಸಾರ‍್ಕೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಕರ‍್ತೆಲಿಂ. ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಯ್ತಿಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಜಾಯ್.’

‘ಯಾ ಜೆರೊಮಾಥಾವ್ನ್ ಸುರಕ್ಷಾ?’

‘ತುಂ ಕಿತೆಂಯಿ ಮ್ಹಣ್.’

‘ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ,’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಎಕಾಚಾಣೆ ವಿಶಯ್ ಬದ್ಲಿಲೊ. ‘ತುಂ ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕರ‍್ತಾಯ್?’

‘ಅಶೆಂ ಕರ‍್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಅಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಸಲೆಂ?’

‘ತುಜೆಂ ನ್ಹೆಸಪ್, ಉಲವ್ಣೆಂ, ವಿಸ್ವ್ಯಾಂಚೆಂ ಪ್ರದರ‍್ಶನ್…’

ತೆಂ ಹಾಸ್ಲೆಂ. ‘ಇತ್ಲೆಂ ಕರ‍್ತಾನಾಂಯಿ ಜೆರೊಮ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಯ್ಣಿಪರಿಂ ಪಳೆತಾ ಖಂಯ್!’

‘ಹೊ! ತುಂ ತೆಂಯಿ ಜಾಣಾಂಯ್.’ ಮೆಥ್ಯು ಉದ್ಗಾರ‍್ಲೊ. ‘ಪುಣ್ ಹೆಂ ಸತ್‌ಗಿ, ಈವಾ?’

ಈವಾನ್, ಹ್ಯಾ ಸವಲಾಚೆರ್ ಎಕ್ ಲಾಂಬ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೆವ್ಲೊ. ಆತಾಂಯಿ ಪಾರ‍್ಟಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚಿಂ ಸ್ಥನಾಂ ಉಟೊನ್ ರಾವ್ಲಿಂ. ‘ಎಕಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚಿ ಲಂಯ್ಗಿಕ್ ಪರಿಪಿಕಾಯ್ ತಾಣೆ ಯೆಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಗರ‍್ಭೇಸ್ತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಯಾ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾಂತ್ ರುಜು ಜಾಯ್ನಾ.’ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಹೆಂ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್. ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜೆರೊಮಾನ್ ಸದಾಂಯಿ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಯಾ ನಾಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಸಲೆಂ ಫರಕ್ ಪಡ್ತಾ?’

‘ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ತುಂ ಅಶೆಂ ನಾಡ್ತಾಯ್, ನಾಚಯ್ತಾಯ್?’

‘ಹಾಂವೆಂ ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾ.’ ತೆಂ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಲೆಂ. ‘ತುಮಿ ದಾದ್ಲೆ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್-ಈವಾ ಕೊಣಾಕ್ ನಾಕಾ ಜಾಲಾಂ?’

‘ಪುಣ್ ತುಕಾ ಕೋಣ್‌ಯಿ ನಾಕಾತ್. ರಿಚರ್ಡ್ ಸಯ್ತಿ?’

‘ತುಮಿ ಹ್ಯಾ ರಿಚರ‍್ಡಾಕ್ ಗರ‍್ಜೆ ವರ‍್ತೆಂ ಮ್ಹಹತ್ವ್ ದಿತಾತ್. ವ್ಹಯ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಕಸಲಿಗಿ ಆಯಸ್ಕಾಂತಿಕ್ ಸಕತ್ ಆಸಾ ಪುಣ್….’

‘ಪುಣ್ ವೇಳ್ ಯೆತಾನಾ ತೊ ಆನ್ಯೇಕ್ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ ಜಾತೊಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಚಿಂತಾಯ್?’

ಈವಾನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ ನಾ.

‘ಪಯಿಲ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿ – ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಂ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಭೆಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತುಂವೆಂ ಮ್ಹಲ್ಳೆಂಯ್,’ ಆತಾಂ ಮೆಥ್ಯುಚ್ ಉಲಯ್ಲೊ. ‘ಕಸಲೆಂಗಿ ಜಿದ್ದ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಜಿಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್.’

‘ಹಾಂವ್ ಆತಾಂಯಿ ತೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ.

‘ಕಿತ್ಯಾಕ್?’

‘ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಕಸಲಿಂಯಿ ವಯ್ವಾಟಿ ಜಯ್ತಾಂ ತುಕಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತುಂ ಸುಡಾಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್‌ನಾಂಯ್. ತುಜೊ ಮಕ್ಸದ್ ವೆಗ್ಳೊಚ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತೊ ತುಕಾ ಯೆದೊಳ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ.’

‘ತೊ ಮಕ್ಸದ್ ಕಸಲೊ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಖಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರಿನಾಂಯ್?’

‘ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಗರ‍್ಜೆಚೆಂ ನ್ಹಯ್ ಆನಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಂಯಿ ತುಕಾ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ನ್ಹಯ್.

‘ಕಿತ್ಯಾಕ್?’

‘ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಂ ತುಜೊಚ್ಚ್ ದೇವ್!’ ಎಕ್ ಸ್ಥಿರ್ ಬೊಟ್ ಈವಾನ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಜೊಕ್ಲೆಂ. ‘ತುಂ ಎಕ್ ಅಸಹಾಯ್ ದೇವ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಶಿ.’

‘ಹಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ!’

‘ತುಕಾ ಎಕ್ ಉಲ್ಟೆಂ ಧ್ರುವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್?’

‘ರಮಿ?’

‘ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್.’

‘ತುಂ ರಮಿಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ವಳ್ಕಾತಾಯ್?’

‘ತುಂವೆಂ ವಳ್ಕೊಂಚೆತಿತ್ಲೆಂಚ್’

‘ಇತ್ಲೆ ಮಟ್ವೆ ಆವ್ದೆಂತ್?’

‘ಧ್ರುವಾಂ ಉಳ್ಟಿಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಲಾಗಾನಾ.’

‘ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ತಶೆಂ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಂವೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ?’

‘ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ, ಮೆಥ್ಯು?’ ಈವಾಚೊ ತಾಳೊ ತೀಕ್ ಜಾಲೊ. ‘ರಮಿ ಥಂಯ್ ತುಂ ಆನ್ಯೇಕಾ ಈವಾಕ್ ಪಳೆತಾಯ್?’

ಮೆಥ್ಯುನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ.

‘ಯಾ, ತುಜ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾಂತ್ ತುಂ ಹೆರಾಂ ಥಂಯ್ ಅಂದ್ಳೊ ಜಾಲಾಯ್? ನ್ಹಯ್ ತರ್…..’

‘ನ್ಹಯ್ ತರ್?’

‘ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಕೆದಳಾಗಿ ಜೆರೊಮಾಕ್ ನವ್ಕರೆಂತ್ಲೊ ಉಸ್ಳಾಯ್ತೊಯ್.’

‘ತೊ ತಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ತಾ.’

‘ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತುಜೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ತಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿ ಚಲಾತ್ತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ಲೆ ಸಮ್ಜಲ್ಯಾತ್. ಪಾರ‍್ಟಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ಸಾಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಲಿಫ್ಟಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಹೆರಾಂಚ್ಯೊ – ಆಮಾಲಾಂತ್ ತೆ ಉಪೆತಾಲೆ ತರಿ – ಕಸಲ್ಯೊ ಕಸಲ್ಯೊ ದಿಷ್ಟಿ ಆಮ್ಚೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಜಾಣಾಂಯ್?’

‘ವ್ಹಯ್! ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ suspense ಹ್ ದುಗ್‌ದುಗೊ ಆಕೇರ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಆಶೆತಾಲಿಂ.’

‘ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜಾಲೊಂ ನಾ.’

‘ಫಾಲ್ಯಾಂ, ಜೆರೊಮಾಥಾವ್ನ್ ಧರುನ್ ಒಸಿಸಾಂತ್ಲೊ ಟೊಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ತೊಲೊ – ಮೆಥ್ಯುನ್, ಜೆರೊಮಾಚೆ ಪತಿಣೆಕ್ ಬರೆಂಚ್ ಧಾಡಾಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ತಾಂಚೊ ಆವೇಶ್ ನಿಂವ್ತಲೊ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕಸಲ್ಯಾಯಿ ಸುರ‍್ಸುರ‍್ಯಾಕ್ ತೆ ಸೊದ್ತೆಲೆ.’

‘ಹಾಂತುಂ ರಮಿ, ಹೆಲೀನಾ ಆನಿ ರಿಚರ‍್ಡ್‌ಯಿ ಆಸಾತ್?’

‘ರಮಿ ಭುಜಾಂ ಉದಯ್ತ್ ತರ್, ಹೆಲೀನಾ ಆಂಗ್ ಹಿಂವ್ಳಾಯ್ತೆಲೆಂ ಆನಿ ತುಜೊ ರಿಚರ‍್ಡ್……’

‘ಮ್ಹಜೊ ರಿಚರ‍್ಡ್?

‘ಚಿಟ್ಟ್ಯಾ ವಾಗಾಚೆಂ ಪೀಲ್ ಖಂಯ್ ತೊ?’

‘ತಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರಕ್ಯಾತ್ ಜಾಲೆಂ ಹೆಂ ಬಿರುದ್?’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ, ಎಕಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ಶೂನ್ಯತೇನ್. ‘ತ್ಯಾ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಆಗುಸ್ತಿನಾನ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ.’

ಈವಾನ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ ನಾ.

ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ತಾಂಚೆ ಮದೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ ನಾ.

‘ಆನಿ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಜೆರೊಮಾಕ್ ಕಶೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್ತೆಲೆಂಯ್?’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್.

‘ಆನಿ ಫಾಲ್ಯಾಂ ತುಂ ಜೆರೊಮಾಕ್ ಕಸೊ ಸಾಂಬಾಳ್ತೊಲೊಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್‌ಯಿ ಸೊಂಪೆಂ ಆನಿ ಸೂಕ್ತ್.’

‘ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ತೊಲೊ ತೊ?’ ಈವಾಚ್ಯಾ ಸವಲಾನ್ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಜಾಲೊ ಮೆಥ್ಯು. ‘ಮ್ಹಜೆ ಬಾಯ್ಲೆ ಸ್ಕ್ರೂ ಘಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ‍್ತಲೊ? ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ. ಭಯ್ಣಿ ಸ್ಕ್ರೂ ಘಾಲ್ಚಾಂತ್ ಆನಿ ಪತಿನೆಕ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಘಾಲ್ಚಾಂತ್ ಫರಕ್ ಆಸಾ ಈವಾ.’

(ಅವಸ್ವರ್ 73-ಂತ್ ಮುಂದರ‍್ತಾ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !