Trending Now

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -71

ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ವೊರಾರ್ ತೊ ಪಾಟಿ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ ತಾಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.

‘ಗುಡ್ ಮೊರ‍್ನಿಂಗ್, ಡೆಡಿ!’ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಪಡ್ಲಿಂ ತರಿ ಸ್ಥಿಮಿತಾಂತ್ ಯೆವ್ನ್ ಪರಿಗತ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ತಾಕಾ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಉಟೊನ್ ಬಸುನ್ ತಾಣೆ ದೊಳೆ ಗಸ್ಟಿಲೆ, ವೊಚ್ಯಾಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲಿ. ಸಕಾಳಿಂಚಿಂ ಸಾಡೆ ಸಾತ್.

ಹಾತಾಂತ್ ಫುಲಾಂಚೊ ಎಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ತುರೊ ಘೆವ್ನ್ ರಮೋನಾ ಉಬೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೀಜಾಚಿ ಆವಯ್.

‘ತುಂ ಖಂಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ಲೆಂಯ್?’ ತಾಣೆ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸೊಬಿತ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಾಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲುನ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ.

‘ಮಾಮ್ಮಿಕ್ ಭೆಟುಂಕ್!’

ಲೀಜಾಚಿ ಆವಯ್ ಆತಾಂ ಲಾಗಿಂ ಸರ‍್ಲಿ ಆನಿ ತೆಣೆ ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ರಮೋನಾಚ್ಯಾ ಖಾಂದಾರ್ ದವರ‍್ಲೆ. ‘ಆಮಿಂ ಸದಾಂಯ್ ಆಟ್ ವೊರಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ವೆತಾಂವ್,’ ತಿಣೆ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ‘ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫುಲಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಲೀಜಾಚ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಲಾಗಿಂ….’

ತಿಚಿಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಆಯ್ಕಾಲಿಂ ನಾಂತ್. ಪಯಿಲ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ರಮೋನಾಕ್ ತಾಣೆ ಆರಾಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಬಸಯ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಫುಲಾಂ ತುರೊ ಘೆವ್ನ್ ತಾಣೆ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ದವರ‍್ಲೊ.

‘ತುಜಿ ಮಮ್ಮಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ನಾ, ರಮೋನಾ!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಹಿಂ ಫುಲಾಂ ತಿಕಾ ಕಾಂಯ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡಾನಾಂತ್.’

‘ಮ್ಹಜಿ ಮಾಮ್ಮಿ ಜೀಸಸಾ ಸರ‍್ಶಿಂ ಗೆಲ್ಯಾ.’

‘ತುಂವೆಂ ಪಳೆಲಾಂಯ್?’

‘ಮ್ಹಾಕಾ ಗ್ರ್ಯಾನಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.’

ಮೆಥ್ಯುನ್ ತಿಕಾ ಪಳೆಲೆಂ. ತಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಇತ್ಲಿ ಶೀಥಳ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿಕಿ ತಿಕ್ ಭಿರಾಂತ್ ದಿಸ್ಲಿ.

‘ಮ್ಹಜೆ ಧುವೆನ್,’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ರಮೋನಾಕ್ ಸಕ್ಯ್ಲ್ ದೆಂವೊನ್. ‘ಮ್ಹಜೆ ಧುವೆನ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂಚೆರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಜಿಣೆ ಉಬಾರ‍್ಚೆಂ ನಾಕಾ.’

‘ಪುಣ್, ಮೆಥ್ಯು….’

‘ಜಾತಾತಿತ್ಲೆ ವೆಗ್ಗಿಂ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಥಾವ್ನ್ ವರ‍್ತಾಂ!’

ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸುಸ್ಕಾರೋನ್ ತಿ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲಿ. ತಾಣೆ ರಮೋನಾಚೆಂ ಮಾತೆಂ ಪೊಶೆಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ದೋನ್‌ಇ ಗಾಲಾಂಚೆ ಉಮೆ ಘೆತ್ಲೆ.

‘ಹಾಂವ್ ಜೀವಂತ್ ಆಸಾಂ!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ತುಜ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್‌ಚ್ ಆಸಾಂ. ತಿಂ ಫುಲಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದೀ.’

ರಮೋನಾನ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೆಲೆಂ.

‘ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ಟಾಫ್ ನರ‍್ಸ್ ಯುಲಾಕ್ ಭೆಟೊಂಕ್ ಜಾಯ್!’ ಮೆಥ್ಯುಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ರಿಸೆಪ್ಶನಾಂತ್ ಬಸುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಚಲಿ ತಾಕಾ ಪಂದ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಪಳೆಲಾಗ್ಲಿ. ಪಾಂಚ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಉರಾಂತ್ ತೆಂ ಯುಲಾ ಹ್ಯಾ ಕ್ಲಿನಿಕಾಂತ್ ಆಸಾ ಯಾ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯಿ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂಚಿ ನಿರ‍್ಮಳಾಯ್ ತಿರ‍್ಸುನ್ ತಾಣೆ ಕೊಣಾಯ್ ಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್‌ನಾಸ್ತಾ ನಾಸ್ಟೊ ಕೆಲ್ಲೊ. ರಮೋನಾ ಶಾಳೆಕ್ ವೆತೆಚ್ ತೊ ನ್ಹೆಸ್ಲೊ ಆನಿ ಲೀಜಾಚೆರ್ ಮರಣ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಲಿನಿಕಾಚಿ ವಾಟ್ ಧರ‍್ಲಿ.

ಫಕತ್ ವೀಸ್ ಬೆಡ್ಡಾಂಚೆಂ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ತೆಂ.

‘ಯುಲಾ ಆಜ್ ಡ್ಯೂಟೆರ್ ನಾ.’ ತ್ಯೆ ಚಲಿಯೆನ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ‘ ತುಂ ಕೋಣ್, ಸರ್?’

‘ಖಂಯ್ ಮೆಳತ್?’

‘ಆನಿ ಖಂಯ್,’ ತ್ಯೆ ಚಲಿಯೆನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕ್ಷುಲ್ಲತೇನ್. ‘ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕ್ವಾಟರ‍್ಸಾಂತ್.’

‘ಕ್ವಾಟರ‍್ಸ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾತ್?’

‘ಗೇಟಿಚ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್. ಕೊಟೇಜ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ.’

‘ಥೆಂಕ್ಸ್.’

‘ಎನಿ ಟಾಯ್ಮ್,’ ತಿಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ ಎಕ್ ಆಹ್ವಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಮೆಥ್ಯುನ್ ತಾಚೆರ್ ಆಪ್ಲಿ ದೀಷ್ಟ್ ಚರಯ್ಲಿ.

ಪಾಂಚ್ ಲಾಂಬ್ ವರ‍್ಸಾಂ…..ಕಸಲೊಚ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಾಂಗಾತ್‌ನಾಸ್ತಾಂ ತಾಣೆ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ. ಪಾಂಚ್ ಲಾಂಬ್ ವರ‍್ಸಾಂ. ತಾಚೆ ಪಾಶಾಂವ್ ಯೆಕಾಚಾಣೆ ಜಾಗೆ ಜಾಲೆ ಆನಿ ವಿಕಾರೋನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಗತಿಕ್ ಪಾವ್ಲೆ. ನರ‍್ಸಿಚ್ಯಾ ಸಮವಸ್ತ್ರಾಚೆರ್ ಆಸ್ಚಿ ತಿ ಚಲಿ ತಾಕಾ ವಿಷೇಸ್ ರಿತಿರ್ ಉದ್ರಿಕ್ತ್ ದಿಸ್ಲಿ ಆನಿ ಆಪ್ಣೆಂ ತಿಕಾ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆಕಡೆನ್ಂಚ್ ಪಿಸ್ಡುಂಚೆಂ ಮಾನಸಿಕ್ ಕರ‍್ತುಬ್ ಉದೆಲೆಂ. ತವಳ್ ತಿಚೆ ಸಮೀಪಾಯೆಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಬುರ‍್ಡೊನ್ ತೊ ಮೆಕ್ಳೊ ಜಾಲೊ.

ಕೊಟೇಜ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಸೊದುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ತಾಕಾ ತ್ರಾಸ್ ಜಾಲೆ ನಾಂತ್. ಹವೊ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರಿ ಕೊಟೇಜಿಚ್ಯಾ ದಾರಾಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ತೊ ಘಾಮೆಲ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಡೋರ್‌ಬೆಲ್ಲಾಚಿ ಸ್ವಿಟ್ಚ್ ದಾಂಬ್ಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಬಿತರ‍್ಲ್ಯಾನ್ ಕಸಲೆಂಗಿ ಪಡೊನ್ ಫುಟ್ಚೊ ಆವಾಜ್ ಆನಿ ಫರ‍್ನಿಚೆರ್ ಹೆಣೆತೆಣೆ ಕರ‍್ಚೊ ಬರ‍್ಬರೊ ಆಯ್ಕಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್-

‘What the bloody hell?’ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರುನ್ ತ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಖಿಳಂಚ್ ಮಾರುನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. ತಿ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಆಯಿಲ್ಲಿಕಿ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಸ್ಕೊಚ್ ವಿಸ್ಕೆಚೊ ವಾಸ್ ಮಾರ‍್ಲೊ.

‘ಯುಲಾ?’

‘ವ್ಹಯ್, ಸಗ್ಳಿಂಚ್!’ ತಿಣೆ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

ಮೆಥ್ಯುನ್ ಯುಲಾಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಚರಯ್ಲಿ.

ಪಾತಳ್ ನಾಯ್ಟಿಚೆರ್ ತೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ಕುಡ್ ಇತ್ಲಿ ಸುಪುಷ್ಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಕಿ ನಾಯ್ಟಿ ನಿಸ್ರೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸ್ಥನಾಂ ಮದ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ರಿಕ್ ಫಾಲ್ಕ್ಯಾಚ್ಯಾಕಿ ಸಕ್ಲಾ ನಿಸ್ರಾಲ್ಲಿ. ತಾಣೆ ಬ್ರಾ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಕನಿಷ್ಟ್ ಕಾಳ್ಯಾ ಪ್ಯಾಂಟಿಚೊ ಆಕಾರ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರ‍್ತಾಲೊ. ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ಉದ್ರಿಕಾಯೆಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ತಾಚ್ಯಾ ಸ್ಥನಾಂಚ್ಯೊ ತುದಿಯೊ ದೋನ್ ಲಂಯ್ಗಿಕತೆಚ್ಯಾ ತಿಬ್ಯಾಂಪರಿಂ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಪಳೆತಾಲ್ಯೊ.

ತೆಂ ಅಸಲ್ಯೆ ಸ್ಥಿಯೆರ್ ಆಸುಂಕ್ ಬಿತರ್ ಕಾಂಯ್ ಎಕ್ ದಾದ್ಲೊ ಆಸಾಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ತಾಕಾ ಜಾಲೊ ಆನಿ ತಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಯುಲಾಚ್ಯಾ ಭುಜಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಿತರ್ ಗೆಲಿ.

ತೆಂ ಹಾಸ್ಲೆಂ.

‘ಬಿತರ್ ಕೊಣ್‌ಇ ನಾಂತ್,’ ಆತಾಂ ತಾಣೆ ಮೆಥ್ಯುಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಚರಯ್ಲಿ. ‘ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕ್ವಾಟರ‍್ಸಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲಿಂಚ್ ಆಸ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಂಗಾರ್ ಕಸಲೆಂಯಿ ವಸ್ತುರ್ ದವರ‍್ಚಿ ಗರ‍್ಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ.’

ತೆಂ, ಆಮಾಲಾಚ್ಯಾ ಭ್ರಮಿದೆಂತ್ ಅಶೆಂ ಉಲಯ್ತಾಲೆಂಗಿ ಯಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ದಿತಾಲೆಂ ತೆಂ ತಕ್ಷಣ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಚೆಂ ದಾದ್ಲೆಂಪಣ್ ವಿಕಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಉದ್ರಿಕ್ತಾಯೆಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಪಾಂಚ್ ಲಾಂಬ್ ವರ‍್ಸಾಂ.

ಧಡಂಗ್ ಕುಡಿಚೊ, ಲಂಯ್ಗಿಕತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾ’ಸ್ಚೊ ಪರಿಪಕ್ವ್ ದಾದ್ಲೊ ತೊ. ಯೆದೊಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಶಾಂವಾಚೆರ್ ಕಾಂಯ್ ಖಾಡುಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ತೆಂ ಲೀಜಾಚ್ಯಾ ಮರಣಾಚೆಂ ಝುಂ ಮಾತ್ರ್, ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚಿ ಲಗಾಮ್ ಮಾತ್ರ್.

ಪುಣ್ ಆತಾಂ?

ಹ್ಯೊ ಪರಿದ್ಯೊ ಉತ್ರೊಂಕ್ ಆತ್ಕಾ ಕಸಲಿ ಪುಣಿ ಅಡ್ಕಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ? ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಲಂಯ್ಗಿಕತೆಂತ್ ಹೆಳೊನ್ ವಳ್ಸಾಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ. ಖಂಡಿತ್, ಪ್ರಾಯೆನ್ ತಾಚ್ಯಾಕಿ ವ್ಹಡ್ ಪುಣ್ What the bloody hell?

‘ಕೋಣ್ ತುಂ?’ ಯುಲಾಚ್ಯಾ ಸವಲಾನ್ ತಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್ಲೊ.

ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಾರ‍್ಕರ್ 51……ಲೀಜಾಚೊ ತಾಳೊ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್‌ಗಿ. ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂ ಭರ‍್ಲಿಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ ಚಲಿ ಜಿ ದಯ್‌ಹಿಕ್ ಆನಿ ಮಾನಸಿಕ್ ರಿತಿರ್ ಪರಿಪೂರ‍್ಣ್ ಸ್ತ್ರೀ. ಪಾಂಚ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮಾನಸಿಕತೆಂತ್ ಕಾಂತಯಿಲ್ಲೊ ತೊ ಮಂದಾಮೆಂತ್ ಜಿವೊ ಜಾಲೊ. ಎಕ್ ತೇಂಪ್ ಯೆತೊಲೊ, ತಿಚೆವಿಣೆಂ ತುಜೆಂ ಜೀವನ್ ಅಪುರ್ಣ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಪಾತಿಯೆತೊಲೊಯ್.

ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ತಾಚೆಂ ಶಿಂತಿದ್ ಜಿವಾಳ್ಳೆಂ.

‘ಆನಿ ತಶೆಂ ಕರ‍್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಕರ‍್ತೊಲೊಂ!’ ತಾಣೆ ತಾಳೊ ಕಾಡ್ಲೊ.

‘Are you crazy, man!’ ಆತಾಂ ಯುಲಾ ಕಾವ್ಜೆಲ್ಲೆಂ. ‘ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ತುಕಾ?’

ತೊ ಕಾಂಪ್ಲೊ ಆನಿ ಕಸಲೆಂಗಿ ಎಕ್ ಕರ‍್ಲ್ ತಾಚೆವಯ್ಲೆಂ ಜಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ‘ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಉದಕ್!’ ತಾಣೆ ಯುಲಾಚ್ಯಾ ಸವಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

‘ತಾಚ್ಯಾಕಿ ಚಡ್ ಮೆಳ್ಚಿ ಸಾದ್ಯತಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ!’ ಯುಲಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಆಪ್ಲಿ ನಾಯ್ಟಿ ಆರಾವ್ನ್. ‘ಪುಣ್ ತುಂ….’ತಾಣೆ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ‘ಬಿತರ್ ಯೆ.’

ಪರಿಪುರ‍್ಣ್ ಅವೆವಸ್ತೆಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ರುಮಾಂತ್ ತೊ ಬಸ್ತೆಚ್ ಯುಲಾನ್ ಫಿಡ್ಜಾಂತ್ಲಿ ಉದ್ಕಾ ಬೊತ್ಲ್ ಹಾಡುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ದವರ‍್ಲಿ.

‘ಉದ್ಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸ್ಕೊಚ್?’ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ.

ಮೆಥ್ಯುನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ, ಉದ್ಕಾಚಿ ಬೊತ್ಲ್ ಉಸವ್ನ್ ವೊಂಟಾಂಕ್ ಲಾಯ್ಲಿ. ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಘೊಟ್ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ದೆಂವಯ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ತಾಣೆ ಬೊತ್ಲ್ ಪಾಟಿಂ ದವರ‍್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಹಾಂವ್ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ.’

‘So what?’

‘ಎಕಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ.’

‘ಸಾಂಗ್?’

‘ಪಾಂಚ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂ,’ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಚಿ ಧಾರ್ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ಕೆಲಿ. ‘ಪಾಂಚ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಕ್ಲಿನಿಕಾಂತ್ ಪ್ರಸುತ್ಪಣಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಲಿ ತರ‍್ನಾಟಿ ಸ್ತ್ರೀ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಿ. ತಿಚೆಂ ಭುರ‍್ಗೆಂ ವಾಂಚ್ಲೆಂ.’

ಯುಲಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಾಂಪ್ತಾಲೊ.

‘ತುಂ ಪೊಲಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಂತ್ಲೊ?’ ಆತಾಂ ತಾಚೊ ತಾಳೊಯಿ ಕಾಂಪೆರ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

‘ನ್ಹಯ್!’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ‘ಹಾಂವ್ ತಿಚೊ ಪತಿ.’

ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಜಿರಂವ್ಕ್ ಯುಲಾಕ್ ಥೊಡೊ ವೆಳ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಆಪ್ಲೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಟೀಪೊಯ್‌ಚೆರ್ ದವರ‍್ನ್ ತೆಂ ಬಿತರ್ ಗೆಲೆಂ; ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ತಾಣೆ ವಿಲುದೆಚೊ ಎಕ್ ದಾಟ್ ದಗ್ಲೊ ಆಪ್ಲೆ ಭಂವ್ತಿಂ ರೆವ್ಡಾಯಿಲ್ಲೊ, ಹಾತಾಚ್ಯಾ ಬೊಟಾಂ ಮದೆಂ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

ತೆಂ ಮೆಥ್ಯು ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಬಸ್ಲೆಂ.

‘ಪಾಂಚ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಯೆಕ್ಲೊ ಹೊಚ್ ವಿಚಾರ್ ಗೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ…..’

‘ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ.’

‘ಪುಣ್ ತುಂ ಪಾಂಚ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಯ್ಲಾಯ್?’

‘ಚಡ್‌ಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ನಾ. ಲೀಜಾ ಜೀವಂತ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಧುವ್ ಪಾಂಚ್ ವರ‍್ಸಾಂಚೆಂ ಜಾಲಾಂ.

‘ಆನಿ ತುಂ ಸೊದ್ನೆರ್ ಆಸಾಯ್?’ ತಾನೆ ಭುಜಾಂ ಉಡಯ್ಲಿಂ.

‘ಸಿಜೇರಿಯನ್ ಒಪರೇಶನ್ ಜಾತಾನಾ ತುಂ ತ್ಯಾ ಡೊಕ್ಟರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂಯ್?’

‘ತೊ ಡೊಕ್ಟರ್…ಡೊ|ಫಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್?’ ತಾಣೆ ಪರತ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲೊ. ‘ವ್ಹಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ…ತರ್?’

‘ಸವಾಲ್ ತುಜೆಂ!’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ‘ಮ್ಹಜೆ ಜೀವನ್ ಕಶೆಂಯಿ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಕೆಲೆಂ ತಾಣೆ.’

‘ಹುಂ! ಸಬಾರಾಂಚ್ಯೊ ಜಿಣಿ ತಾಣೆ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್.’

‘ತ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ತುಜೀಯಿ ಎಕ್?’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ ಭಂವ್ತಿಂ ದೀಷ್ಟ್ ಚರವ್ನ್. ‘ಹಾಕಾ ಜಿಣಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ತರ್.’

‘ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ಎಕ್ ಜಿಣಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ….ಕಿತೆಂ ತುಜೆಂ ನಾಂವ್…ಹಾಂ….ಮೆಥ್ಯು.’ ಆಡೂಕಾಯೆನ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಆತಾಂ ತೊ ಪೋಳ್ನ್ ಗೆಲಾ’

‘ಖಂಯ್?’

‘ಅಮೆರಿಕಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂ ಅಂದಾಜ್ ಕರ‍್ತಾಂ. ನಿವಾಸಾಂತರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಮಾಂಡ್ಣಿ ತಾಕಾ ಪಯ್ಲಿಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ವರ‍್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಭಾಸ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತುಜಿ ಪತಿಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಜಾತೆಚ್ ತೊ ಧಾ ದಿಸಾಂ ಬಿತರ್ ಪೊಳ್ಳೊ.’

‘ತಾಚ್ಯಾ ಪತಿಣೆಚ್ಯಾ ಮರ‍್ಣಾಕ್‌ಯಿ ತೊಚ್ಚ್ ಕಾರಾಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ.’

‘ಹಾಂವೆಂಯಿ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ!’ ಮ್ಹಳೆಂ ಯುಲಾನ್. ‘ಪುಣ್ ತಿಚೆಂ ಮರಣ್ ಹ್ಯಾ ಕ್ಲಿನಿಕಾಂತ್ ಘಡೊಂಕ್ ನಾ. ಶ್ಹೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹೊಸ್ಪಿಟಲಾಂತ್ಲೊ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಗೈನೊ ತೊ.’

‘ತರ್?’

‘ಆಮಾಲ್ ಆನಿ ಲಂಯ್ಗಿಕ್ ಹೊರ‍್ಬೊಸ್.’

‘ತಾಕಾ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಪಾನಾತ್‌ಲ್ಲಿ?’

‘ಸರ‍್ವಾಂಕ್ ತಾತಾಂಚ್ಯೊ ಪತಿಣ್ಯೊಂಚ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ತರ್ ಆಮಿ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ?’

‘ತುಮಿ ಕೋಣ್?’

‘ಸ್ಕೊಚ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚ್ಯೊ ವೆಬಿಚಾರಿಣಿ.’

ಮೆಥ್ಯುನ್ ಎಕ್ ಸಿಗಾರ್ ಪೆಟಯ್ಲೆಂ. ಹೊ ಮಧ್ಯಂತರ್ ತಾಕಾ ಗರ‍್ಜ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

‘ಉಪ್ರಾಂತ್?’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಧುಂವ್ರಾಚೆಂ ಮೋಡ್ ಉಟಯ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಸವಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಯುಲಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಪಾಲ್ವಯ್ಲಿ ಆನಿ ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ಬೊಟಾಂ ಮದ್ಲೆಂ ಸಿಗಾರ್ ವೋಡ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಎಕ್ ದೋನ್ ಧಮ್ಮ್ ಮಾರುಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಖೊರ‍್ವಟೋನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಖೊಂಕ್ಲಿ ಆಯ್ಲಿ. ಖೊಂಕ್ಲೆ ಮಧೆಂಚ್ ತೆಂ ಹಾಸ್ಲೆಂ.

‘ಬಿತರ‍್ಲೆ ಸರ‍್ವ್ ಸ್ಪೇರ್‌ಪಾರ‍್ಟ್ ಮರೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್.’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ತರಿ ಆತಾಂಯಿ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ನರ‍್ಸ್ ವರ‍್ತ್ವೊತ್ತಾಂ.’ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಆತಾಂ ದುಕಾಂ ಉದೆಲಿಂ. ‘ಪುಣ್ ತೊ ಡೊ|ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಚ್ಯಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ವಾಂಚ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ.’

ಮೆಥ್ಯುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂಚೆಂ ಗುಮಾನ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ. ‘ತುಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸವಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್‌ನಾಂಯ್,’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ ಯುಲಾಚ್ಯಾ ಬೊಟಾಂ ಮದ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಸಿಗಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಘೆತ್ಲೆಂ. ‘ತ್ಯಾ ಡೊಕ್ಟರಾಚೆಂ ಕುಟಮ್?’

‘ಎಕ್ ತರ‍್ನಾಟಿ ಮಿವ್ಣಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಖಂಯ್,’ ಯುಲಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಸ್ಕೊಚ್ ಕಾಬಾರ್ ಕೆಲಿ. ‘ತಿಕಾಯಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಶಾಂವಾಂಕ್ ಬಲಿ ಕರುನ್ ಘೆಂವ್ಚಾಂತ್ ತೊ ಸಲ್ವಾಲೊ.’ ತೆಂ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ರೂಮಾಚ್ಯಾ ಸೋಫಾಚೆರ್ ಪಾತಳ್ಳೆಂ. ‘ಮಿವ್ಣಿ, ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಯಾ ಹೊಂಗ್‌ಕೊಂಗ್ ಖಂಯ್ಸರ್‌ಗಿ ಕಾಮ್ ಲಾಗ್ತೆಚ್ ಡೊಕ್ಟರಾಚ್ಯಾ ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪುತಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಗೆಲಿ. ತಿಂ ಖಂಯ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಜೂನ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಹೆಂ ಘಡ್ತೆಚ್ ಶ್ಹರಾಂತ್ಲೆಂ ಹೊಸ್ಪಿಟಲ್ ಸಾಂಡುನ್ ಡೊಕ್ಟರಾನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್ರೊ ಘೆತ್ಲೊ.’

ಮೆಥ್ಯು ಉಟ್ಲೊ ಆನಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ರೂಮಾಚ್ಯಾ ಜನೆಲಾಲಾಗಿಂ ಗೆಲೊ. ‘ತ್ಯಾ ಡೊಕ್ಟರಾಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಕ್ಲಿನಿಕಾಚ್ಯಾ ಫಾಯ್ಲಾಂನಿ ಮೆಳತ್?’

‘ಖಂಯ್ಸರ್‌ಯಿ ಮೆಳ್ಚಿ ನಾ!’ ಖಚಿತಾಯೆನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಯುಲಾನ್. ‘ಸರ‍್ವ್ ಫಾಯ್ಲಾಂ, ಆಪ್ಲೆ ಕ್ವಾಟರ‍್ಸ್ ಸಾಫ್‌ಸುಫ್ ಕರುನ್ ತೊ ಗೆಲಾ. ಕಸಲಿಚ್ ನಿಶಾಣಿ ತಾಣೆಂ ಸೊಡ್ಲೆಲಿ ನಾ. ಪಯ್ಲೆ ಸುವಾತಿರ್ ಉಡಾಸ್ ದವರ್ ಆಪ್ಲೆ ಮಾತೆಂ ಲಿಪಂವ್ಕ್ ಶ್ಹರಾಂತ್ಲೆ ಹೊಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೊಡ್ನ್ ತೊ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.’

‘ತಾಚ್ಯಾ ಕರ‍್ತುಬಾಂಚೆರ್ ಕಸಲೆಂಯಿ ಪೊಲಿಸ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಾ?’

‘Don’t be silly,’ಯುಲಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಕುಸ್ಕುಟ್ ಹಾಸೊನ್. ‘ಹ್ಯಾ ರಾನಾ ಮೊಲ್ಯಾಂತ್ ಹೆಂ ಸರ‍್ವ್ ಸಾದ್ಯ್?’

ಮೆಥ್ಯುನ್ ಎಕ್ ಲಾಂಬ್ ಸ್ವಾಸ್ ಸೆವ್ಲೊ.

‘ಲೀಜಾ ಥಂಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರಿ ಕಿತೆಂ?’

‘ರಾಗ್, ಜಿದ್ದ್, ಹಗೆಂ ಆನಿ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆವ್ನ್ ತುಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಯ್ಲಾಯ್ ತೆಂಯಿ ಪಾಂಚ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್!’ ತೆಂ ನಾಗಿಣೆಪರಿಂ ಮಾತೆಂ ಉಬಾರ‍್ನ್ ನೀಟ್ ಬಸ್ಲೆಂ. ‘ಆತಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ಶಿ?’

‘ತೆಂ ತುಕಾ ಪಡೊನ್ ವಚುಂಕ್ ನಾ,’ ಜನೆಲಾಸರ‍್ಶಿಲೊ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವೊನ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ – ಲೀಜಾ ಅಂತರ‍್ಲೆಂ ತ್ಯಾ ಡೊಕ್ಟರಾಚೆ ನಿರ‍್ಲಕ್ಷೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ವ್ಹಯ್?’

‘ವ್ಹಯ್.’

‘ಸರ‍್ಜರಿ ವೆಳಾರ್ ತಾಣೆ ಆಮಾಲ್ ಸೆವ್‌ಲ್ಲೆಂ?’

‘ನಾಕ್‌ಭರ್! ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಲೀಜಾಕ್ ಕ್ಲಿನಿಕಾಕ್ ಹಾಡ್ತಾನಾ ತೊ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಿಣ್ಗ್ಯಾಚ್ ಕುಡಿರ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.’

‘ಉಪ್ರಾಂತ್?’

‘ಆಪ್ಣಾವರ‍್ವಿಂ ಹಿ ಕೇಜ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಹಾತ್ ಜೊಡ್ಲೆ ಪುಣ್ ಹೆರ್ ವಾಟ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ.’

‘ತುಂ ಕಿತೆಂ ತಾಕಾ ಸೊಡ್‌ದೊಡ್ ದಿತಾಯ್,’ ಆಪ್ಣೆಂ ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ನಜೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ‘ಆನಿ ಸರ‍್ಜರಿ ವೆಳಾರ್?’

‘ಥಿಯೆಟರಾ ಬಿತರ್ ರಿಗ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ತಾಣೆ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾಂಯ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಕೆಲ್ಲೊ….’ತೆಂ ಸುಸ್ಕಾರ‍್ಲೆಂ. ‘ತುಕಾ ಆತಾಂ ತರಿ ಎಕ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಹಾಡುಂ?’

‘ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಬಂದ್ ಕರ್!’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ತಾಳೊ ಕಾಡ್ಲೊ. ‘ಸರ‍್ಜರಿ ವೆಳಾರ್?’

‘ಕಾತ್ರುಂಕ್ ನಜೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ದೋನ್ ಶಿರೊ ತಾಣೆ ಕಾತರ‍್ಲ್ಯೊ!’

‘ಆನಿ ತವಳ್ ತುಮಿ ನರ‍್ಸಾಂ ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ತಾಲ್ಯಾತ್?’

‘ಫಕತ್ ಹಾಂವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಆನಿ ಹಾಂವ್….’

‘ಸಮ್ಜಾಲೊಂ!’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ದಾಡಾಮಾಂ ಅಡ್ಚಿಲಿಂ. ಯುಲಾ ಸರ‍್ಶಿನ್ ಯೆವ್ನ್ ತಾಣೆ ತಾಚಿ ದೋನ್‌ಇ ಭುಜಾಂ ಧರುನ್ ಹಾಲಯ್ಲಿಂ. ‘ಮ್ಹಜೆಂ ಲೀಜಾ ಕಷ್ಟಾಲೆಂ?’

‘ತೆಂ ಮತಿರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.’

‘ಎಕಾ ಘಡಿಯೆಕ್ ಪುಣಿ ತೆಂ ಮತಿರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ?’

‘ನಾ!’

ತಾಣೆ ಯುಲಾಚಿಂ ಭುಜಾಂ ಸೊಡ್ಲಿಂ ಆನಿ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಜನೆಲಾ ಸರ‍್ಶಿಂ ಗೆಲೊ. ಸರೊಳಾಂಕ್ ಧರುನ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲಿ ಕೂಡ್ ಮೊನ್ಯಾ ದುಖಿಂತ್ ಭಾಗಾಯ್ಲಿ ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಎಕ್‌ಚ್ ಎಕ್ ದೂಕ್ ಉದೆಲೆಂ ನಾ. ತೆಂ ಉಟ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮೆಥ್ಯು ಸರ‍್ಶಿಂ ವಚುನ್ ತಾಚೆ ಪಾಟಿರ್ ಹಾತ್ ಭಂವ್ಡಾಯ್ಲೊ. ‘ತುಂವೆಂ ಜಾಯ್‌ತಿತ್ಲೆಂ ರಡ್ಚೆಂ ಬರೆಂ’ ತಾಣೆ ಸುಚಾಯ್ಲೆಂ. ‘ಜಾಯ್ ತರ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಘೆ. ಜಾಯ್ ತರ್ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಆನಿ ರಾತ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್. ಉಡಾಸ್ ದವರ್, ತುಕಾ ಎಕ್ ಮಾಣ್ಕುಲೆಂ ಧುವ್ ಆಸಾ.’

ಮೆಥ್ಯುನ್ ಯುಲಾಕ್ ಫುಡ್ ಕೆಲಿ. ‘ಹೆಂ ಎಕೆ ವ್ಯಬಿಚಾರಿಣಿಚೆಂ ಆಹ್ವಾನ್?’

‘ಆಮಿಂಯಿ ಮನ್ಶಾಂ, ಮೆಥ್ಯು!’

ಎಕಾಚಾಣೆ ಭಾಗ್ವೊನ್ ತಾಣೆ ಯುಲಾಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾಚೊ ಉಮೊ ಘೆತ್ಲೊ.

ತಾಕಾ ಉಮ್ಕಳೋನ್ ಯುಲಾ ಗಳ್ಗಳ್ಯಾಂ ರಡ್ಲೆಂ. ‘ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಾಸತ್ ಹೊ ರುಪ್ಕಾರ್?’

ಮೆಥ್ಯುನ್ ತಾಕಾ ವೆಂಗ್ಲೆಂ.

‘ಭಾಗಿ ತುಂ!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಲೀಜಾಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಘಡಿಯಾಂನಿ ತುಂ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂಯ್.’

ಆನಿ ಆತಾಂ, ಮೆಥ್ಯು ರಡ್ಲೊ.

‘ವ್ಹಯ್!’ ಯುಲಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

‘ಪುಣ್ ತುಂ ಆತಾಂಯಿ ಜೀವ್ ಆಸಾಯ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಲೀಜಾ ಅಂತರ‍್ಲಾಂ.’

‘ವ್ಹಯ್’

‘ಕೋಣ್ಂಚ್ ತಾಚೊ ಜಾಗೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾಂ.’

ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಸವೆಂ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಎಕ್ ಅವಸ್ವರ್ ಸಂಪಯ್ಲೊ ಆನಿ ದುಸ್ರೊ ಎಕ್ ಅವಸ್ವರ್ ಸುರು ಕೆಲೊ. ತವಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಚೆಚ್ಚ್ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ತಾಣೆ ಎಕ್ ದಾಕ್ಲೊ ರಚ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಂತ್ ತಾಣೆ ಕಸಲೆಯಿ ಕೀಳ್ ಉಪಾವ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆ, ಘೆಂವ್ಚಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ, ತೆ ತಾಕಾಚ್ಚ್ ಕೀಳ್ ಕರಿನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಕರ‍್ಚಾರ್‌ಯಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೊ ಎಕಾ ಝುಜಾಂತ್ ಜಿಕೊನ್ ಅಪ್ವಂತ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ವೆಬಿಚಾರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಾಣೆ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾ…….

ನಿಯಮಿತ್ ರಜೆಚಿ ಆವ್ದಿ ಆಕೇರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ದಿಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚೊ ನಿರ‍್ದಾರ್ ತಾಣೆ ಕೆಲೊ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ತಾಣೆ ರಮೋನಾಕ್ ಬರೆಂಚ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ದಿಸಾ ಮದೆಂ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಘಂಟೆ ಖರ‍್ಚಿತಾಲಿಂ, ಲಾಂಬ್ ಲಾಂಬ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ‍್ತಾಲಿಂ. ರಮೋನಾಚ್ಯಾ ಜಿನೊಸಾಥಂಯ್ ತೊ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಜಾತಾಲೊ. ತಾಚೆಥಂಯ್ ಪರಿಪೂರ‍್ಣ್ ನೆಂಟೆಪಣ್‌ಯಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಜಾಂಟೆಂಪಣ್‌ಇ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಸವಲಾಂವಿಣೆಂ ಕಸಲೆಂಯಿ, ಖಂಚೆಂಯಿ ಮಾಂದುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತೆಂ ತಯಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯಾಂತ್ ತಾಚೆಂ ಸುರ‍್ವಿಲೆಂ ಶಿಕಪ್ ಮುಂದರ‍್ತಲೆಂ ಆನಿ ಆಪುಣ್ ರಿಫಾಯ್ನರಿಕ್ ವೆತಾನಾ ತಾಣೆ ಬೇಬಿಸಿಟ್ಟರಾಚೆ ತಾಬೆಂತ್ ಆಸಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ರಮೋನಾಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ಖಿಣ್‌ಭರ್ ಚಿಂತುನ್ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. ‘ಡೆಡಿ, ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ಚ್ ರಾವೊಂಕ್ ಭೆಂ ದಿಸನಾ. ತರ್ ಬೇಬಿಸಿಟ್ಟರ್ ಕಿತ್ಯಾರ್?’

ಮೆಥ್ಯುನ್ ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ ಆನಿ ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮಾಂದ್ಲಿಂಯಿನಾಂತ್. ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಇಕ್ರಾ ವರ‍್ಸಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾತಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ರಮೋನಾಚಿ ಜಿಣಿ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಆದೇಸಾಕ್ ಶಾಳೆಂತ್, ಸಾಂಜೆ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಬೇಬಿಸಿಟ್ಟರಾಚೆ ತಾಬೆಂತ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಕಾಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಬಾಪಾಯ್ಚಾ ತಾಬೆಂತ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆಂ.

ತಾಕಾ ಇಕ್ರಾ ವರ‍್ಸಾಂ ಭರ‍್ತಾನಾ ತೆಂ ಎಕ್ ಅಸಾಧರಣ್ ಚಲಿ ನ್ಹಯ್ ತರಿ ಸಾದಾರಣ್‌ಯಿ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಗಮ್ಲೆಂ. ‘ಹ್ಯಾ ಸರ‍್ವಾಚಿ ಗರ‍್ಜ್ ಆಸಾ, ಡೆಡಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ, ಸಬಾರ್ ಸಂಗ್ತಿಂಚೆರ್ ತಾಣೆ ಸವಾಲಾಂ ಕರ‍್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ‘ಸೊಡ್ಚೊ’ ವೇಳ್ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಸುಸ್ತಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯಾಂತ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಲಾಬ್ಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಚಿಂ ಹಂತಾಂ ತಾಣೆ ಸಂಪಯಿಲ್ಲಿಂ. ಬೋರ‍್ಡಿಂಗಾಂತ್ ರಾವೊನ್ ಶಿಕಪ್ ಮುಂದರುಂಚೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಯೆತಾನಾ ತಾಚೆ ದಿಷ್ಟಿಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ದಿಷ್ಟ್ ಘಾಲುನ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಒ.ಕೆ.,ಡೆಡಿ!’

ಹಿ ಎಕ್ ಕಬ್ಲಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಜಾಣಾಸ್ಲೊ. ತೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ವರ‍್ಜೀನಿಯಾಚೆ ತಾಬೆಂತ್ ರಮೋನಾಚೆ ಶಿಕಪ್ ಆನಿ ಜಿಣಿ ಮುಂದರೊನ್ ಗೆಲೆಂ. ವೀಸ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯಾಂತ್ ನವ್ಕರಿ ಕರುನ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಖಾಯಾಮ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್‌ಚ್ ವಸ್ತಿ ಕರ‍್ಚೊ ಕಾಳ್ ಯೆತಾನಾ ರಮೋನಾಕ್ ವೀಸ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ತವಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಂತ್ ತಾಚಿ ಜಿಣಿ.

ವೀಸ್ ಲಾಂಬ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರಿ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಪಾವೊನ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಕಸಲೊಚ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆತ್ಲೊ ನಾ. ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಪೆಟ್ರೋಸ್ಟೇಟಾಂತ್ (ತವಳ್ ನಾಂವ್ ಹೆಂ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ) ಘೆವ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮಜ್ಬೂತ್ ವಿಲ್ಲಾ ತಾಣೆ ಸ್ವಾದೀನ್ ಕೆಲೆಂ, ಸಜಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ರಮೋನಾಕ್ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಂತ್ಲೆಂ ನಿಕ್ಳಾವ್ನ್ ವಿಲ್ಲಾಕ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ.

ರಮೋನಾ (ರಮಿ) ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. Ramona had come home!

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಯ್ಲಿ ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿ.

ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ ಆನಿ ಈವಾ

ರಿಚರ‍್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್

ಹೆಲೀನಾ ಜೆನಿಸ್

ಲಿಲಿಯನ್ ಜೆನಿಸ್

ಮಾವ್ರಿಸ್ ಆಗುಸ್ತಿನ್

ಆನಿ ಸ್ಕಾಯ್ ಪಾರ‍್ಕಾಂತ್ಲಿ ಪಾರ‍್ಟಿ.

ಆತಾಂ ದೃಶ್ ಬದ್ಲಾಲ್ಲೆಂ.

ತೆಂ ಬದ್ಲಾಜೆಚ್ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

(ಅವಸ್ವರ್ 72-ಂತ್ ಮುಂದರ‍್ತಾ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !