Trending Now

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -70

ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಯುಸಫ್ ಆಲ್ ಇಸ್ಸಾ ಆಪ್ಣಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಉಬೊ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊಕ್ ಆಸ್ಡ್ಯೊ ಫಾಪ್ಡಿನಾಸ್ತಾಂ ಪಳೆತಾಲೊ. ಆಕ್ರೇಕ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಾತೆಂ ಹಾಲಯ್ಲೆಂ. ‘ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ,’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ ಎಕ್ ಮಾಲ್ಬರೊ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಪೆಟವ್ನ್. ‘ತುಂ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಸಾರ‍್ಕೊ ನಾಂಯ್. ಬಸ್, ಬಸ್. ತುಂವೆಂ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಪಿಶೆಂ ಲಾಗ್ಚೆಂ ನಾ.’

ಮೆಥ್ಯು ಬಸ್ಲೊ.

ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಘಂಟ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ತೊ ಪೊಲಿಸಾಂಚೆ ತಾಬೆನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪೊಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಶನಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್‌ಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾಚ್ಯಾ ‘ಹುಡ್ಡಾ’ಚೆರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸೊರ‍್ಯಾಚಿ ಬೊತ್ಲ್ ಘೆವ್ನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಫಟಾಫಟ್ ಕಯ್ದ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಬೊತ್ಲ್ ಸ್ವಾದೀನ್ ಕರುನ್ ತಾಣಿಂ ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಚೊ ವಾಸ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಮೆಥ್ಯುನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸೊರ‍್ಯಾನ್ಂಚ್ ಘೊಟ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೆ. ಎಕಾ ಪೊಲಿಸಾನ್ ತಾಕಾ ಹಳ್ಟಾಚೆಂ ಎಕ್ ಗುಡ್ದುಲುಸಾಂವ್ ದಿಲೆಂ ಆನಿ ತವಳ್‌ಚ್ ತಾಕಾ ಪಿಶ್ಯಾಂತ್ ದಾಕಲ್ ಕೆಲೊ. ನ್ಹಯ್ ತರ್, ಆಮಾಲ್ ಕಠಿಣಾಯೆನ್ ನಿರ‍್ಬಂದ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್, ಪೊಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಶನಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್, ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಹುಡ್ಡಾರ್ ಬಸುನ್ ಕೋಣ್‌ಯಿ ಸೊರೊ ಪಿಯೆತಾ?

ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ತಾಕಾ ಜೀಪಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾ ಸರ‍್ಕಾರಿ ಕ್ಲಿನಾಕ್ ವೆಲೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ ತಾಚೆ ರಗತ್ ತಪಾಸ್ಲೆಂ. ಆಮಾಲಾಚೆಂ ಕಸಲೆಂಯಿ ಕಿಸರ್ ತಾಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾಂತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.

‘ರಗ್ತಾಂತ್ ದಿಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಕಸಲೆಂ ಆಮಾಲ್?’ ಡೊಕ್ಟರಾಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ ಪೊಲಿಸಾನ್.

‘ಜಾಪ್ ಸಾದಿಚ್ಚ್ ಸಾರ‍್ಜೆಂಟ್,’ ಮ್ಹಳೆಂ ಡೊಕ್ಟರಾನ್. ‘ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶಾನ್ ಆಮಾಲ್ ಸೆವೊಂಕ್‌ಚ್ ನಾ.’

‘ಹೊ ಕಸಲೊ ಖ್ಹೆಳ್?’ ಸಾರ‍್ಜೆಂಟಾನ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ.

‘ಹಾಂವೆಂ ಆಮಾಲ್ ಸೆವೊಂಕ್ ನಾ ಆನಿ ಕಾರ್ ಸಯ್ತ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ ನಾ.’

‘ಚಡ್ ಶಾಣೊ ಜಾಯ್ನಾಕಾ,’ ಸಾರ‍್ಜೆಂಟಾನ್ ತಾಕಾ ಧಮ್ಕಿಲೊ. ‘ಹೊ ಆಮ್ಚೊ ದೇಶ್ ಆನಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾನೂನ್ ಚಲ್ತಾ.’

‘ಜಾಣಾಂ! ಪುಣ್ ತೆಂ ಕಾನೂನ್ ಕಶೆಂ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.’

‘ಮತ್ಲಬ್?’

‘ಮ್ಹಾಕಾ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಜಾಯ್!’

‘ಆನಿ ತುಂ, ಪಿಸಾಂಟಾ, ಕಸಲಿಚ್ ಅಡ್ಕಳ್‌ನಾಸ್ತಾಂ ತಾಕಾ ಬೆಟ್ತೊಲೊಯ್,’ ಮ್ಹಳೆಂ ಸಾರ‍್ಜೆಂಟಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಕ್ ಧರುನ್. ಡೊಕ್ಟರಾಕ್ ತಾಣೆ ವಂದಿಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಬೊತ್ಲ್ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾದೀನ್ ಕೆಲಿ.

‘ಸ್ಟಫ್ ಬರೊ ಆಸಾ!’ ಡೊಕ್ಟರಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಪೊಲಿಸಾಕ್ ದೊಳೊ ಮೊಡುನ್. ‘ಪರ‍್ಮಳಾನ್ಂಚ್ ಪಾರ‍್ಕುವ್ಯೆತ್.’

ಪೊಲಿಸಾನ್ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಳೆಂ ನಾ. ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ತಾಣಿಂ ಜೀಪಾಂತ್ ಬಸಯ್ಲೊ ಆನಿ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ವೆಲೊ. ಎಕಾ ಬಾಂಕಾರ್ ತಾಕಾ ಬಸಯ್ತೆಚ್ ಬೋತ್ಲ್ ಘೆವ್ನ್ ತೆ ಬಿತರ್ ಗೆಲೆ. ಧಾ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ‘ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಯುಸಫ್ ಆಲ್ ಇಸ್ಸಾ ತುಜೊ ವಿಚಾರ್ ಕರ‍್ತೊಲೊ. ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ತುಜೆ ಖ್ಹೆಳ್ ಚಲಾಶೆನಾಂತ್.’

ಸಾರ‍್ಜೆಂಟಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರುನ್ ಮೆಥ್ಯು ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ. ಸಾರ‍್ಜೆಂಟಾಥಾವ್ನ್ ಅಲ್ ಇಸ್ಸಾನ್ ಮೆಥ್ಯುಚಿ ಕಥಾ ಆಯ್ಕಾಲಿ ಆನಿ ತಾಕಾ ಬಸಯ್ಲೊ.

‘ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ವಿಚಾರ‍್ತಾಂ,’ ನಾಕಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಧುಂವರ್ ಸೊಡಿತ್ತ್ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. ‘ತುಂ ಹೆಂ ಸರ‍್ವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕರ‍್ತಾಯ್?’

‘ಮೊಯ್ಜೆಚೆಂ ಕಾನೂನ್ ಪಾಳ್ಚೆ ಖಾತಿರ್.’

‘ಮತ್ಲಬ್?’

‘ದೊಳ್ಯಾಕ್ ದೊಳೊ, ಹಾತಾಕ್ ಹಾತ್, ರಗ್ತಾಕ್ ರಗತ್…ಸಿಂಪಲ್!’

‘ಮ್ಹಣ್ಜೆ…ಫಾರಿಕ್ಪಣ್?’

‘ವ್ಹಯ್!’

‘ಪುಣ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಇಸಾನಭಿನ್ (ಸಮಾದಾನ್ ತಾಚೆರ್ ಆಸುಂ) ತುಮ್ಕಾ ದಾವೊ ಪೊಲೊ, ಉಜ್ವೊ ಪೊಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್?’

‘ಪುಣ್ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ರಚ್‌ಲ್ಲೊ ಸಂಸಾರ್ ಅಸೊ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಂದಾಜ್ ತಾಕಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.’

‘ಪುಣ್ ತೊ ದೆವಾಚೊ ಪುತ್, ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲೊ ಸೊಡ್ವಣ್‌ದಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿಂ ಮಾಂದ್ತಾತ್.’

‘ವ್ಹಯ್! ಪುಣ್ ತಾಚೆಥಂಯ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣ್ಂಚ್ ಚಡ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೊ ಸರ‍್ವ್ ಘೊಟಾಳೊ ಜಾಲೊ.’

ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ ಇಸ್ಸಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೆಜಾಚೆರ್ ಕೊಂಪೊರ್ ತೆಂಕೊನ್ ಮುಕಾರ್ ಭಾಗ್ವಾಲೊ ಆನಿ ಸಿಗ್ರೆಟಿಚೊ ಧುಂವರ್ ತಾಣೆ ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾಕ್ ಫುಂಕ್ಲೊ. ಮೆಥ್ಯುನ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಂ ದಾಕಯ್ಲೆಂ ನಾ.

‘ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ,’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅಲ್ ಇಸ್ಸಾ. ‘ತುಂ ಕಸಲೊ ಮನಿಸ್?’

‘ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಯೆದೊಳ್ಚೆ ಜಿಣಿಯೆಚಿ ಕಥಾ ಸಾಂಗುನ್ ತುಜ್ಯಾ ಸವಲಾಚಿ ಜಾಪ್ ದಿವ್ಯೆತ್, ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್!’ ಫಟಾಫಟ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಮೆಥ್ಯುನ್. ‘ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ತಶೆಂ ಕರಿಸೊಂ ನಾ.’

ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ ಇಸ್ಸಾ ಪಾಟಿಂ ವಣ್ಕಾಲೊ. ‘ತುಕಾ ಜಾಯ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್. ತುಂವೆಂ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ರೇಯ್ಡ್ ಘಾಲಿಜೆ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆ ಸ ವರ‍್ಸಾಂ ಜಯ್ಲ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಥಾವ್ನ್ ತಡಿಪಾರ್ ಕರಿಜೆ.’

‘ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಜಯ್ಲಾಂನಿ ತೊ ಸ ವರ‍್ಸಾಂ ವಾಂಚತ್ ತರ್.’

‘ಜಾಣಾಂಯ್ ತುಂ ಹ್ಯಾ ವರ‍್ವಿಂ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ಪರಿಪೂರ‍್ಣ್ ನಾಸ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್?’

‘ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ನಾಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಾ.’ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಮೆಥ್ಯುನ್. ‘ತೊ ಮನಿಸ್ ಪರಿಪುರ‍್ಣ್ ನಾಸ್ ಜಾಲಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ತಾಣೆ ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂಕ್ ನಾಸ್ ಕೆಲಾಂ. ಹಿ ತಾಚಿ ಆದತ್ ಆನಿಕಿ ಮುಂದರೋನ್ ವಚುಂಕ್ ನಜೊ.’

‘ಕಸೊ ದೀಸ್ ಕಾಡ್ತಾಲೊಯ್ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್?’ ಅಲ್ ಇಸ್ಸಾನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. ‘ಅಸಲೊ ಮನೋಭಾವ್ ಘೆವ್ನ್ ತುಂ ಕಶೆ ದೀಸ್ ಸಾರ‍್ತಾಲೊಯ್?’

‘ಫಾಲ್ಯಾಂ ಹೊ ದೇಶ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಡ್ತಾಂ!’

‘ಖಂಯ್ ವೆತಾಯ್?’

ಮೆಥ್ಯುನ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ‘ಹುಂ,’ ಮ್ಹಳೆಂ ಆಲ್ ಇಸ್ಸಾನ್. ‘ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಪರ‍್ಮಿಟಿಚೊ ಸೊರೊ ಮೆಳ್ತಾ ತ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್.’

ಮೆಥ್ಯುನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ ನಾ.

‘ಫಾಲ್ಯಾಂಚ್ ನ್ಹಯ್?’ ಆಲ್ ಇಸ್ಸಾಚ್ ಉಲಯ್ಲೊ. ‘ತ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ತುಜೊ ನಿಮಾಣೊ ಖ್ಹೊಲೊ ಆಯ್ಚಿ ರಾತ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ರಾಕ್ಲೊಯ್.’

‘ಹೊ ಮ್ಹಜೊ ನಿಮಾಣೊ ಖ್ಹೊಲೊ ನ್ಹಯ್, ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್!’ ಮೆಥ್ಯುಚೆಂ ಮುಕಮಳ್ ಪಾಂಟ್ರೆಲೆಂ. ‘ಹೊ ಮ್ಹಜೊ ಪ್ರಥಮ್ ಖೊಲೊ.’

‘ಕಿತ್ಲೆಂ ವೀಕ್ ತುಂವೆಂ ಜಮಯ್ಲಾಂಯ್, ತರ‍್ನಾಟ್ಯಾ!?’ಆಲ್ ಇಸ್ಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಿಗ್ರೆಟಿಚೆಂ ಮುಳ್ಕಾಟ್ ಪಿರಿಂತ್ ಚಿರ‍್ಡಿಲೆಂ. ‘ಎಕ್ ಬೂದ್ ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾಂ-ತುಜ್ಯಾಚ್ ವೀಕಾನ್ ತುಂವೆಂ ವಿಕಾರೋನ್ ಮರ‍್ಚೆಂ ನಾಕಾ.’

‘ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ತೆಂ ದಿಲಾಂ, ಸರ್!’ಎಕ್ ಶೂನ್ಯ್ ದೀಷ್ಟ್ ಜಾಯ್ರ್ ಕರುನ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಹಾಂವೆಂ ಜೊಡ್ಲಾಂ ಆನಿ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲಾಂ. ಹಾಂವ್ ಆಶೆಲಾಂ ಆನಿ ರಡ್ಲಾಂ…’ ಮೆಥ್ಯುಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಇರ್ಜೊನ್ ಗೆಲಿಂ.

ಪುಣ್ ಅಲ್ ಇಸ್ಸಾ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂಚೊ ಮನಿಸ್ ನ್ಹಯ್.

‘ಹಿ ಕೇಜ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ವರೇಗ್ ತುಂವೆಂ ಹೊ ದೇಶ್ ಸೊಡಿನಾಶೆಂ ಆಮಿ ಕರ‍್ಯೆತ್!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ತುಂವೆಂ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾ ವಿಷಾಂತ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸತ್ ನ್ಹಯ್ ತರ್?’

ಮೆಥ್ಯುನ್, ಅಲ್ ಇಸ್ಸಾಚೆ ದೊಳೆ ಧರ‍್ಲೆ. ‘ತರ್, ತಾಕಾ ಕುಡಾವ್ನ್ ಹಾಡ್ಚೆ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಚ್ ಬಸ್ತಾಂ ಪುಣ್…’

‘ಪುಣ್ ಕಿತೆಂ?’

‘ಎಕ್ ಸವ್ಲತಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್!’ ಆಲ್ ಇಸ್ಸಾಕ್ ಮಾನ್ ಭಾಗಾವ್ನ್ ಮೆಥ್ಯು ಉಬೊ ಜಾಲೊ. ‘ರೇಯ್ಡ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಚ್ಯಾ ಗೇಟಿಲಾಗಿಂ ರಾವೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪರ‍್ವಣ್ಗಿ ಜಾಯ್.’

ಅಲ್ಲ್ ಇಸ್ಸಾಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್ ನಾಪಾತ್ಯೆಣಿ ಉದೆಲಿ. ‘ಅಸಲೆಂ ಆನಿ ಇತ್ಲೆಂ ವೀಕ್? ತುಂವೆಂ ಮನ್ಶಾಂಚಿ ತಕ್ಲಿ ಉಸ್ಳಾಂವ್ಚೊ ಕಸಾಯಿ ಜಾಯ್ಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಎಕಾಚ್ ಮಾರಾನ್ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಉಸ್ಳಾಯ್ತೊಯ್.’

‘ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸುಲಬಾಯೆಚೆಂ ಮರಣ್ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಫಾವೊ ನ್ಹಯ್!’

ಆಲ್ ಇಸ್ಸಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡ್ಲೊ. ‘ತುಜೊ ಹಾತ್ ಧರುಂಕ್‌ಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾವ್ಜೆಣ್ ಭೊಗ್ತಾ!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ದೇವ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತುಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ಲಾಯ್.’

ತಾಣಿಂ ಹಾತ್ ಹಾಲಯ್ಲೆ.

‘ದಾಕ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ತುಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಯೆಂವ್ಕ್‌ಚ್‌ನಾಂಯ್!’

‘ನಾ!’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮೆಥ್ಯು. ‘ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಯೆಂವ್ಕ್‌ಚ್ ನಾ. ಪುಣ್ ವೆಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ನಿಮಾಣೆಂ ಎಕ್ ಸವಾಲ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ – ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಸರ‍್ವ್ ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕರ‍್ತಾಯ್?’

‘ನೀತ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮ್ಹಜೆರ್ ಆಸಾ ತರಿ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಜೆ ಹಾತ್ ಪಾಟಿಂ ಬಾಂದುನ್ ಹ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ತವಳ್, ತುಜೆಪರಿಂ ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ನೀತ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲಿ ತರ್,’ ತಾಣೆಂ ಭುಜಾಂ ಉಡಯ್ಲಿಂ. ‘ದೇವ್ ತುಜೆ ಸಂಗಿಂ ಆಸುಂ!’

ತ್ಯೆ ರಾತಿಂ ಗ್ರೆಗರಿಚ್ಯಾ ಎಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಕ್ ರೇಯ್ಡ್ ಪಡ್ಲಿ.

ಎಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಚ್ಯಾ ಗೇಟಿಲಾಗಿಂ ಬಸುನ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಸಿಗಾರ್ ಪೆಟಯ್ಲೆಂ. ಮಫ್ತಿಚೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಸುಳಿ ವಾರೆಂ ಸುಂಯ್ಪುಚೆಪರಿಂ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ ಇಸ್ಸಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಂತ್ ರಿಗ್ಲೊ.

ಅರ‍್ದ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾನ್ ಕುಡಾವ್ಣಿ ಜಾಲಿ ಜಾಯ್ಜೆ, ಸ-ಸಾತ್ ಜಣಾಂಕ್ ಕುಡಾವ್ನ್ ಮಂಡಳಿ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿ. ಎಪಾರ‍್ಟ್ಮೆಂಟಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಪಾರ‍್ಟಿ ಚಲ್ತಾಲಿ ಕೊಣ್ಣಾ. ಗೇಟಿಲಾಗಿಂ ಬಸುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಥ್ಯು ಸರ‍್ಶಿಂ ಆಯ್ಲೊ ಆಲ್ ಇಸ್ಸಾ.

‘ಹೊಚ್ಚ್ ಮನಿಸ್?’

‘ವ್ಹಯ್!’ ಮೆಥ್ಯು ಚಾರ್ ಮೆಟಾಂ ಮುಕಾರ್ ವಚುನ್ ಗ್ರೆಗರಿ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಕ್ ಖೊಡೊ ಘಾಲ್ಲೊ. ‘ಹೊಚ್ಚ್ ತೊ ಮನಿಸ್!’

‘ಜುದಾಸಾ!’ ಗ್ರೆಗರಿ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ.

‘ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಯಾ ಖರೊಚ್ ಹಾಂವ್ ಜುದಾಸ್! ಪುಣ್ ತುಂ ಕಾಂಯ್ ಕ್ರಿಸ್ತ್ ನ್ಹಯ್.’

‘ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಹೆರ್ ವಾಟೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ?’

ದೊಗಾಂ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಗ್ರೆಗರಿಚಿ ‘ಸ್ಟಿಲ್ಲ್’ (ಭಾಟಿ) ಉಕಲ್ನ್ ಹಾಡ್ಲಿ. ರೇಯ್ಡಾಚೊ ಅಂದಾಜ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಂತ್ಲೆ ಹೆರ್ ನಿವಾಸಿ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಪುಣ್ ಲಾಗಿಂ ಸರಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ಸರ‍್ವಾಂಕ್ ಮೆಥ್ಯು ವಳ್ಕಾತಾಲೊ.

‘ಉಪಾವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ!’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ‘ಪುಣ್ ಹಾಚ್ಯಾಕಿ ಕೀಳ್ ಉಪಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ಸ ವರ‍್ಸಾಂ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಕುಸ್ತಾನಾ ಉಡಾಸ್ ಕರ್ ಎಸ್ತೆರ್ ಆಂಟಿಚೊ, ಲೀಜಾಚೊ, ರಜೀಯಾ ಭಾಬಿಚೆರ್ ತುಂವೆಂ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಝಲೀಲ್‌ಪಣಾಚೊ.’

‘ತುಕಾಯಿ ಕಿತೆಂ ಉರ‍್ಲಾಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ದಳ್ದಿರ‍್ಯಾ?’ ಖರ‍್ಶೆಲೊ ಗ್ರೆಗರಿ. ‘ತುಜೆಂ ಧುವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತೆಲೆಂ ತುಜೊ ಖುರಿಸ್! ತೆಂ ತುಕಾ ಉಳ್ಟೆಂ ಖುರ‍್ಸಾಯ್ತೆಲೆಂ. ಶಿರಾಪ್, ಶಿರಾಪ್ ಆನಿ ಶಿರಾಪ್…..’

ರಫಕ್ಕ್!

ಆಲ್ ಇಸ್ಸಾಚೆಂ ಥಾಪಾಡ್ ಗ್ರೆಗರಿಚ್ಯಾ ಕಾನ್‌ಪಟ್ಟೇಚೆರ್ ಬಸ್ಲೆಂ. ‘ತುಂ ಚಡ್ ಉಲಯ್ತಾಯ್!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ.

ಹೆರಾಂಕ್ ಪೊಲಿಸ್ ವಾಹನಾಂತ್ ಬಸಯ್ತಾನಾ ಗ್ರೆಗರಿ ನಿಮಾಣೊ ಉರ‍್ಲೊ.

‘ಎಕ್ ಬರಿ ಖಬರ್ ಆಸಾ, ಅಂಕಲ್ ಗ್ರೆಗರಿ,’ ಮ್ಹಳೆಂ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಲಾಗಿಂ ವಚುನ್. ‘ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಜಯ್ಲಾಂನಿ ಹಫ್ತ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಮಾಸಾಳ್ ಆನಿ ರೊಸಾಳ್ ಡ್ಯಾನಿಷ್ ಚಿಕನ್ ದಿತಾತ್…..ಚುರು….ಚುರು….ಚುರು…’

ಮೆಥ್ಯುಚಿಂ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ ಇಸ್ಸಾಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಆಯ್ಕಾಲಿಂನಾಂತ್!

***

ಮೆಥ್ಯುಚೊ ಆದೇವ್ಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮಟ್ವೊ; ಖರೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಆದೇವ್ಸ್‌ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಚೆಥಂಯ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಸರ‍್ವ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ ನಾಸ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ತಾಕಾ ಎಕಾ ಜಾಗ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಕ್, ಎಕಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಯಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚಿ ವರ‍್ಗಾವಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ ಎಕ್ ಕಸಿ, ಜಶೆಂ ಝಡಾಕ್ ಕರ‍್ತಾತ್ ತಶೆಂ. ವಾತಾವರಣ್ ಜರ್ ಸಾರ‍್ಕೆಂ ಆನಿ ಅನ್ಕೂಲ್ ಜಾತಾ, ಕಸಿ ಫಲ್ಸಾತಾ.

ಮುನೀರ್ ಖಾನ್, ರಜೀಯಾ, ಸುಲ್ತಾನಾ, ಅಲೆಕ್ಸ್, ಡೇವಿಸ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ತಾಚೆ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಆವ್ಚಿತ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ತೊ ತಾಂಚೆ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ತೆಚ್‌ಪರಿಂ ಪ್ರವೇಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ, ತೆಚ್ ವೇಗಾನ್ ನಿರ‍್ಗಮಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಣಿಂ ತಾಚೆ ಜಿಣಿಯೆಚೆರ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ಛಾಪ್‌ಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ಭೋವ್‌ಶಾ, ತಾಂಚೆ ಜಿಣಿಯೆಂಚೆರ್, ತಾಣೆ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಯ್ಲಿ ಎಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಶೂನ್ಯತಾ ಜಾಂತುಂ ಎಕ್‌ಚ್ ದಿವೊ ಝಳ್ತಾಲೊ.

ಲೀಜಾ.

ಹೆಂ ದೆವೆಂ ಬಾಕಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಲೀಜಾಚೆ ಜಿಣಿಯೆಚೆಂ ದೆವೆಂ. ತೆಂ ಫಾರಿಕ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಯೋಜನ್ ತಾಣೆ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಣೊಂದಿತ್ ಕೊಣ್‌ಯಿ ಹೆಂ ಪೊಳ್ಕುರ್‌ಪಣ್. ಅತ್ಯಂತ್ ಸವಾಯ್ ಉಪಾಯ್ ವಾಪ್ರುನ್ ತಾಣೆ ಗ್ರೆಗರಿಕ್ ಸ ವರ‍್ಸಾಂಚೆಂ ಜಯ್ಲ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಕಸಲೊಚ್ ಪಸ್ತಾವೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಹೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ಎಕ್ ಪ್ರಾರಂಬ್…..

***

ನವೊ ದೇಶ್, ನವಿ ನವ್ಕರಿ.

ತಾಚೆಂ ಜಿಣೆ ಖಂಯ್ಸರ್‌ಯಿ ಥಿರೊಂಕ್ ಆತಾಂ ವೇಳ್ ಲಾಗಾನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ತೆಂ ಥಿರ‍್ಲೆಂ. ವಾವ್ರಾಂತ್ ವೇಳ್, ಶಿಸ್ತ್ ಆನಿ ಅಚೂಕ್‌ಪಣ್ – ಹಿಂ ಹಾತೆರಾಂ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ಎಕಾ ವರ‍್ಸಾ ಬಿತರ್ ರಿಫಾಯ್ನರಿಚ್ಯಾ ವಿದೇಶೀ ಖರೀದಿಂಚ್ಯಾ ವಿಬಾಗಾಂತ್ ರಾಯ್ ಕುಂವರ್ ಜಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆಕ್ ಮಾಂದ್ತಾಲೆ, ತಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಬಿಯೆತಾಲೆ ಪುಣ್ ಗೌರವ್ ದಿತಾಲೆ ಆನಿ ತಾಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಆಶೆತಾಲೆ.

ಪಾಂಚ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ತೊ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಗೆಲೊ ನಾ.

ಆಜಾಳಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರಮೋನಾಕ್ ಸರಾಗ್ ಪಯ್ಶೆ ತೊ ದಾಡ್ತಾಲೊ ಪುಣ್ ಎಕ್‌ಚ್ ಎಕಾ ಗೀಟಾಚಿ ಚೀಟ್‌ಯಿ ಲಿಖಿನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ದಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಡ್ರಾಫ್ಟಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಲೀಜಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಅಶೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ – ಮ್ಹಾಕಾ ಚಿಟಿ ಲಿಕಿನಾಕಾತ್. ರಮೋನಾಚಿ ತಸ್ವೀರ್‌ಯಿ ಧಾಡಿನಾಕಾತ್. ಮ್ಹಜೊ ವಿಳಾಸ್‌ಯಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಗರ‍್ಜೆಚೊ ನ್ಹಯ್. ವೇಳ್ ಯೆತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಯೆತೊಲೊಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಧುವೆಕ್ ವರ‍್ತೊಲೊಂ.

ತಾಚೆಂ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೋಸ್ಟ್‌ಬೊಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸಾಚೆರ್ ಧಾಡ್ತಾಲೊ.

ಪಾಂಚ್ ಲಾಂಬ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ಎಕ್ ಚೀಟ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಧಾಡ್ಲಿ. “ಆತಾಂ ವೇಳ್ ಆಯ್ಲಾ! ಹಾಂವ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೆತಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರಮೋನಾಕ್ ತಯಾರ್ ದವರಾ.’

ಆನಿ ಎಕಾ ದಿಸಾ ತೊ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ.

ಎರ್‌ಪೋರ್ಟಾಂತ್ ಲೀಜಾಚಿ ಆ‌ಆವಯ್ ಆನಿ ಬಾಪಯ್ ತಾಕಾ ರಾಕ್ತಾಲಿಂ.

ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ, ರಮೋನಾ.

ತಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ರಮೋನಾಚೆರ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ, ಚಿಕಾರ್ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎರ್‌ಪೋರ್ಟಾಂತ್ ಫಕತ್ ಆಪುಣ್ ಆನಿ ರಮೋನಾ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

ರಮೋನಾ, ಆಜ್ಯಾ ಆನಿ ಆಜಿಯೆಥಾವ್ನ್ ಮೆಕ್ಳೆಂ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ಧಾಕ್ಟುಲಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುನ್ ತಾಚೆಸರ‍್ಶಿಂ ಆಯ್ಲೆಂ. ತಾಂಚೆ ಮದ್ಲೆಂ ಅಂತರ್ ಫಕತ್ತ್ ದೋನ್ ಫುಟಿಂಕ್ ದೆಂವ್ತಾನಾ ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ-

‘ತುಂ ಮ್ಹಜೊ ಡೆಡಿ, ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ!’

ಮೆಥ್ಯುನ್ ಆಪ್ಲೆ ಧುವೆಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಚರಯ್ಲಿ. ಲೀಜಾಚಿ ಗೊರ‍್ಸಾಣ್ ಜಾಂವ್, ನಾಜೂಕಾಯ್ ಜಾಂವ್, ಕಾಲೆತ್ ಜಾಂವ್ ರಮೋನಾಥಂಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ವಿಸಿಶ್ಟ್ ಪುಣ್ ಅಪ್ರೂಬ್ ರಂಗ್, ಥಳ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ದೊಳೆ, ಚವ್ಕ್ ಭುಜಾಂ.

ಯೆಕಾಚಾಣೆ ತೆಂ ಭುರ‍್ಗೆಂ ವಾಡೊನ್ ಪಂದ್ರಾ-ಸೊಳಾ ವರ‍್ಸಾಂಚಿ ಚಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಉಬಿ ಆಸಾ ತಶೆಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಂಪ್ಲೊ, ಹಾತಾಚೊ ತಾಳು ಖೊರ‍್ಜುಲಿ.

‘ವ್ಹಯ್, ರಮೋನಾ!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಡೆಡಿ, ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ.’

ರಮೋನಾಕ್ ತಾಣೆ ವೆಂಗ್ಲೆಂ ನಾ, ಉಕಲ್ಲೆಂ ನಾ, ಆರಾಯ್ಲೆಂ ನಾ, ಉಮೊ ಘೆತ್ಲೊ ನಾ.

ಆಪ್ಲೊ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡುನ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಯೆ, ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ.’

ತ್ಯೆ ರಾತಿಂ ತೊ ರಮೋನಾಚ್ಯಾ ಆಜಾಳಾಚ್ ರಾವ್ಲೊ. ಲೀಜಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ವರ‍್ತನಾಂತ್ ತಿಂ ಆಪ್ಣಾ ಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಬಿಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಗಮ್ಲೆಂ. ತರಿ, ತ್ಯೆ ರಾತಿಂ ಜೆವ್ಣಾಚೆರ್ ಲೀಜಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆಂ ಶಿಂತಿದ್ ಭೆಸಾಂ ಜಾಲೆಂ, ಪಿಗಳ್ಳೆಂ ಆನಿ ತಿ ರಡ್ಲಿ.

‘ಆಮ್ಚೆಂ ಲೀಜಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲೆಂ!’ ತಿಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ ಬುಳ್ಬುಳ್ಯಾ ರಡ್ಣ್ಯಾ ಮದೆಂ. ಮೆಥ್ಯುನ್ ಆಪ್ಲೆಚ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೀವನಾಕ್ ಘೊಟ್ ಮಾರ‍್ಲೊ.

‘ನಾ,’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ ಆಪ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ವಿಂಚುನ್. ‘ತೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಡುನ್ ವಚುಂಕ್ ನಾ. ತಾಣೆ ವಚಾಶೆಂ ಕೆಲೆಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್.’

ತಿಂ ಉಲಯ್ಲಿಂ ನಾಂತ್. ರಮೋನಾ, ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆತಾಲೆಂ.

‘ತರಿ,’ ಮುಂದರಿಲೆಂ ಮೆಥ್ಯುನ್. ‘ಹಾಂವ್ ರಡ್ಲೊಂ ನಾ, ಪಿಗಳ್ಳೊಂ ನಾ, ಕುಸ್ಕಾಲೊಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಶೆರ‍್ಮೆಲ್ಯಾತ್? ಮರ‍್ಣಾ ವಿಧಿಕ್‌ಯಿ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಲೊ ನಾ. ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳೆ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆನ್? ಲೀಜಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಡೊಕ್ಟರಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮದೆಂ ಕಸಲೊಚ್ ಫರಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.’

‘ತೊ ಪೋಳ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲೊ, ಪುತಾ ಮೆಥ್ಯು!’

‘ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲಾಂ.’

‘ತುಜ್ಯಾ ರಮೋನಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಲಾಪರಿಂ ಪಳೆಲಾಂ.’

‘ಫುಲ್, ಫುಲಾಂ? ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂಚೆರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾನ್ ವಾಂಚೊಂಕ್ ಜಾಯ್ತ್ ಪುಣ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.’

ತಾಣಿಂ ಯೆಕಾಮೆಕಾ ಪಳೆಲೆಂ.

‘ತುಜ್ಯಾತಿತ್ಲಿ ಬುದ್ವಂತ್‌ಕಾಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾ,’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಲೀಜಾಚೊ ಬಾಪಯ್. ‘ಲೀಜಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇತ್ಲೊ ಕಾಳ್ ಆಮಿ ರಮೋನಾಚ್ಯಾ ಆಪುರ‍್ಬಾಯೆಂತ್ ಆಮಿ ಸಾರ‍್ಲಾ. ತೆಂಚ್ ಆಮ್ಚೆಂ ತ್ರಾಣ್, ವಕದ್ ಆನಿ ಬಲಾಯ್ಕಿ.’

ಮೆಥ್ಯುನ್ ತಾಂಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಧರ್ಲಿ.

‘ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ರಮೋನಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆ ಸಂಗಿಂ ವರ‍್ತೊಲೊಂ.’ ತಾಣೆ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ‘ತುಮ್ಚಿ ಉರ್‌ಲ್ಲಿ ಜಿಣಿ ತುಮಿ ಸುಶೆಗಾನ್ ಸಾರಿಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಪಳೆತೊಲೊಂ.’

‘ರಮೋನಾ ವಚತ್ ತರ್ ಆಮಿ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ವಾಂಚ್‌ಚಿಂ ನಾಂವ್.’ ತಿಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಪುಣ್ ವ್ಹಯ್, ತೆಂ ತುಜಿ ಧುವ್.’

‘ವ್ಹಯ್! ರಮೋನಾ ಮ್ಹಜಿ ಧುವ್.’

ಜೆವಣ್ ಜಾತೆಚ್ ತಿಂ ದಿವಾನ್‌ಖಾನ್ಯಾಂತ್ ಬಸ್ಲಿಂ. ಮೆಥ್ಯುನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಸಿಗಾರ್ ಪೆಟಯ್ಲೆಂ. ರಮೋನಾ ತಾಚೆ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಬಸುನ್ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆತಾಲೆಂ, ಭೋವ್‌ಶಾ ತಾಕಾ ತುಕ್ತಾಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯೊ ಜೆರಾಲ್ ಗಜಾಲಿ ಜಾಲ್ಯೊ ಪುಣ್ ಲೀಜಾ ವಿಷಾಂತ್ ನ್ಹಯ್.

ಭಾಯ್ರ್ ಥಂಡಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಲೀಜಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಊಂಚಿ ಕೊನ್ಯಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡ್ಲಿ. ವಾತಾವರಣ್ ಮಾತ್ಸೆಂ ಸದಿಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೀಜಾಚಿ ಆವಯ್‌ಯಿ ಯೆವ್ನ್ ತಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸ್ಲಿ. ಉಲವ್ಣೆಂ ಚಾಲು ಉರ‍್ಲೆಂ.

ವೊರಾಂ ರಾತಿಚಿಂ ಧಾ ಜಾತಾನಾ ಲೀಜಾಚೆ ಆವಯ್ನ್ ರಮೋನಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಲೆಂ. ‘ಡಾರ‍್ಲಿಂಗ್, ತುಂವೆಂ ನಿದುಂಕ್ ವೆಚೊ ವೇಳ್ ಉತ್ರಾಲೊ; ಎಕ್ ಘಂಟೊ ಚಡಿತ್‌ಚ್ ತುಕಾ ಹಾಂವೆಂ ದಿಲೊ. ಆಯ್ಚೆ ರಾತಿಂ ತುಂ ಡೆಡಿಚ್ಯಾ ರುಮಾಂತ್ ನಿದ್ತೆಲೆಂಯ್.’

ರಮೋನಾ ಉಟೊನ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲೆಂ.

‘ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಬೆಡ್‌ರೂಮಾಂತ್ ನಿದ್ತೆಲಿಂ.’ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತೆಂ ಮೆಥ್ಯು ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಯೆವ್ನ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲೆಂ. ‘ಗುಡ್‌ನಾಯ್ಟ್, ಡೆಡಿ.’

‘ಗುಡ್‌ನಾಯ್ಟ್ ರಮೋನಾ.’ಮೆಥ್ಯುನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

‘ನಿದ್‌ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ದಾಂತ್ ಬ್ರಶ್ ಕರ್ ಆನಿ ರಾತಿಚಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಮ್ಹಣ್.’ ಆಜಿಯೆಚ್ಯಾ ಸುಚನಾಂಕ್ ರಮೋನಾನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ ನಾ.

ತೆಂ ವೆತೆಚ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಆಪ್ಲಿ ಕೊನ್ಯಾಕ್ ಸೆವ್ಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊಟಾಂ ಮದೆಂ ಝಳ್ಚ್ಯಾ ಸಿಗಾರಾಚೆ ತುದಿಯೆಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ಬಸ್ಲೊ.

‘ರಮೋನಾ ತುಜೆರ್‌ಚ್ ಗೆಲಾಂ!’ ಕೊಣೆಂ ಪುಣಿ ಉಲಯ್ಜೆ, ಕಿತೆಂ ಪುಣಿ ಉಲಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಲೀಜಾಚಿ ಆವಯ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ.

‘ಲೀಜಾ ಕಷ್ಟಾಲೆಂ?’

ಮೆಥ್ಯುಚೆ ಆವ್ಚಿತ್ ಸವಾಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಿಂ ಘುಸ್ಪಡ್ಲಿಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಖಿಣಾಂಕ್ ಅವಾಕ್ಕ್ ಜಾಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್-

‘ರಗ್ತಾ ಸ್ರಾವ್ ರಾವ್ಲೊಚ್ ನಾ ಖಂಯ್,’ ಬಾಪಯ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ‘ಆಮಿಂ…ಆಮ್ಕಾಂ….ತ್ಯಾ ತುರ‍್ತ್ ಪರಿಗತಿಂತ್ ಹೆರ್ ಡೊಕ್ಟರ್, ಹೆರ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ನಾ.’

‘ವಿಧಿಚಿಂ ನೇಮಾಂ ಕೋಣ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ?’ ಲೀಜಾಚಿ ಆವಯ್ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ರಡ್ಲಿ.

‘ವಿಧಿಚಿಂ ನಿಯಮಾಂ? ಮೆಥ್ಯುನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಉಬೊ ಜಾವ್ನ್. ‘ವಿಧಿಚಿ ನಿಯಮಾಂ ಹಾಂವ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಂ.!’

ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೊ ಮಫ್ಲರ್ ಗೊಮ್ಟ್ಯಾಕ್ ರೆವ್ಡಾಯ್ಲೊ.

ಕೊನ್ಯಾಕಾಚಿ ಬೊತ್ಲ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ತ್ಯೆ ಥಂಡಿಯೆಂತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಿಗಾರಾಚಿ ಝಳ್ತಿ ತುದಿ ಎಕಾ ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ಹಿತ್ಲಾಚೊ ಎಕ್ ಎಕಾಂತ್ ಜಾಗೊ ಸೊದುನ್ ತೊ ಬಸ್ಲೊ. ಬೊತ್ಲ್ ಆನಿ ಗ್ಲಾಸ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂ ಮದೆಂ ದವರ‍್ಲೊ.

ಕಿಡಿಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಳಾಪಾ ಪರಿಂ ಆಯ್ಕಾತಾಲೊ. ತಾಣೆ ಬೊತ್ಲಿಂತ್ಲಿ ಕೊನ್ಯಾಕ್ ಗ್ಲಾಸಾಂತ್ ವೊತ್ಲಿ ಆನಿ ಎಕ್ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಘೊಟ್ ಮಾರ‍್ಲೊ. ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಿಂ ದವರ‍್ಲೊ.

‘ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಡಾನಾಂಯ್ ತುಂ?’ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ ಆನಿ ಸಿಗಾರಾಚಿ ಝಳ್ತಿ ತುದಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾ-ತಾಳ್ವೆರ್ ಚಿರ್ಡಿಲಿ. ಕಾತ್ ಆನಿ ಮಾಸ್ ಚರ್ಚರ್‌ಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಆನಿ ವಾಸ್ ಉಟ್ಲೊ.

ಪುಣ್ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ನಾ.

ಮುಂದರ‍್ತಾ ► ►

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !