ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -69

ಅಲೆಕ್ಸಾಚ್ಯಾ ಕೆಬಿನಾಚೆಂ ದಾರ್ ಲೊಟುನ್ ಮೆಥ್ಯು ಬಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊ.

ಎ.ಸಿ.-ಚೆಂ ಥಂಡ್ ವ್ಹಾರೆಂ ತಾಕಾ ಮಾರ‍್ಲೆಂ.

ಡೇವಿಸ್, ಖಾನ್ ಸಾಹೆಬ್ ಆನಿ ರಜಿಯಾ ಭಾಬಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಕೆಬಿನಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.  ಪುಣ್ ತಾಣಿಂ ಮೆಥ್ಯುಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಚುಕಯ್ಲಿ. ಅಲೆಕ್ಸಾನ್ ತಾಕಾ ಬೊಸುಂಕ್ ಇಸಾರೊ ದಿಲೊ. ಪರಿಗತ್ ಕಸಲಿಯೀ ಜಾಂವ್, ತಿಚೆಂ ಥೊರುಂ ಆಲೆಕ್ಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಧರ‍್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಾಲೆಂ.

ಮೆಥ್ಯು ಬಸ್ಲೊ.

ತಾಚಿ ಆನಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಎಕ್ ಜಾಲಿ.

ತಾಪ್ಲೆಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಖಿಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಧೊಮ್ಸಿಂಪರಿಂ ಅಲೆಕ್ಸಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ರಿಗ್ಲಿ.

ಮೆಥ್ಯುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಆಸ್ಡ್ಯೊ ಫಾಪುಡ್ಲ್ಯೊ ನಾಂತ್, ದೀಷ್ಟ್ ಚುಕಯ್ಲಿ ನಾ, ಮಾತೆಂ ಮುಳಾಂತ್ ಘಾಲೆಂ ನಾ.

ಕೆಬಿನಾಂತ್ ಎ.ಸಿ.ಚೊ ಪುಸ್ಪುಸೊ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಆವಾಜ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

‘ಮೆಥ್ಯು!’ ಅಲೆಕ್ಸಾನ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ನಾಂವ್, ವ್ಹಾಜ್‌ಚ್ಯಾ ಗಾಂಟಿ ಬಿತರ್ ಮಾತೆಂ ರಿಗಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂನಿ ವ್ಹಾಜ್ಲೆಂ.

‘ಯೆಸ್, ಅಲೆಕ್ಸ್.’

ಅಲೆಕ್ಸಾನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಬೊಟಾಂ ಯೆಕಾಮೆಕಾ ಗಾಂಟಾಯ್ಲಿಂ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಡೆಸ್ಕಾಚೆರ್ ಆಪ್ಲೆ ಕೊಂಪೊರ್ ತೆಂಕ್ಲೆ.

‘ತುಜೆಂ ಲೀಜಾ, ತುಕಾ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಸ್ಣಾಚ್ಯಾ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲೆಂ.’

ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾ ಹೊ ಅಲೆಕ್ಸ್?

‘ತುಜೆಂ ಲೀಜಾ, ತುಕಾ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಸ್ಣಾಚ್ಯಾ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲೆಂ.’ ಅಲೆಕ್ಸಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತಾಕಾ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಕಾಲಿಂ. ‘ಸಿಜೇರಿಯನ್ ಎಮರ‍್ಜೆನ್ಸಿ ಒಪರೇಷನಾ ವೆಳಾರ್…ತೆಂ ಅಂತರ‍್ಲೆಂ.’

ಕೊಣೆಂಗಿ, ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ರಡ್ಚೆಂ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ.

ರಜೀಯಾ ಬಾಬಿ? ಪುಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಮುನೀರ್ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಆನಿ ಡೇವಿಸ್ ಮೆಥ್ಯುಚೆ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಯೆವ್ನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಆತಾಂಚೆಂ ಆತ್ತಾಂ ಕಯ್ದಿಕ್ ಫಾಶಿಯೆಚೆಂ ತೀರ‍್ಪ್ ವಾಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನಿತಿದಾರಾಪರಿಂ ಅಲೆಕ್ಸ್ ತಾಕಾ ಪಳೆತಾಲೊ.

ರಜೀಯಾ ಎಕಾಚಾಣೆ ಉಟೊನ್ ತಾಕಾ ವೆಂಗೊಂಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ‘ಮೆಥ್ಯು ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾ!’ ತೆಂ ಬೊಬಾಟ್ಲೆಂಚ್. ‘ಹೆಂ ಜಾಲೆಂ ತರಿ ಕಿತೆಂ?’

ರಜೀಯಾಚೊ ವೆಡ್ಕೊಳ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೆಥ್ಯು ಉಬೊ ಜಾಲೊ. ‘ಕೋಣ್ಂಚ್ ಮ್ಹಜೆ ಸರ‍್ಶಿಂ ಯೆನಾಕಾತ್, ಕೊಣೆಂಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪಡ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್.’

ರಜೀಯಾ ಪಾಟಿಂ ಸರ‍್ಲೆಂ.

ಮೆಥ್ಯು ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಬಸ್ಲೊ.

‘ಆನಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಭುರ‍್ಗೆಂ?’

‘ಚೆಡುಂ,’ ಅಲೆಕ್ಸಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ‘ತೆಂ ಬರ‍್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ಆಸಾ. ಗಾಂವಾಥಾವ್ನ್ ಆತ್ತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಫೋನ್ ಕೊಲ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಅಂದಾಜ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾರಿಕೆ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಲೀಜಾಕ್ ದೂಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿ…..ಕೊಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಉದೆಲಿಂ ಆನಿ ಲಾಗ್ಸಾರ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಕ್ಲಿನಿಕಾಕ್ ವೆಲ್ಯಾ ಖೆರಿತ್ ಹೆರ್ ಉಪಾವ್ ನಾ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಲೀಜಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಯ್ಲೆಂ…..’

‘ರಮೋನಾ!’ ಮ್ಹಳೆಂ ಮೆಥ್ಯುನ್. ‘ಆಮ್ಚೆಂ ಧುವ್, ಆತಾಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಧುವ್.’

ತೊ ಉಬೊ ಜಾಲೊ.

‘ಖಂಯ್ ವೆತಾಯ್ ತುಂ?’ ಡೇವಿಸ್ ಗಳ್ಗಳ್ಯಾಂ ರಡೊನ್ ಮೆಥ್ಯು ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ. ‘ತುಂ ಖಂಯ್ ವೆತಾಯ್?’

‘ಸುಮಾರ‍್ಶೆಂ ಕಾಮ್ ಬಾಕಿ ಆಸಾ, ಡೇವಿಸ್!’

‘ತುಕಾ ವಚುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಸೊಡಿಸೊಂ ನಾ, ಫಾತ್ರೆಂವ್ಕ್ ಸೊಡಿಸೊಂ ನಾ! You are too good a person to drink this chalice!’ ಪುಣ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಆಪಡ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ತಾಣೆ ಘೆತ್ಲೆಂ ನಾ. ಮೆಥ್ಯುಚೆ ಕುಡಿಥಾವ್ನ್  ಸರ‍್ಚಿ ಕಸಲಿಗಿ ಅಗಣಿತ್ ಸಕತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ತಾಲಿ. ‘ತುಂವೆಂ ರಡಾಜೆ, ಕೆಂಸ್ ಬುರ‍್ದಿಜೆ, ಮೋತ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡಾಜೆ.’ ಡೇವಿಸ್ ಬೊಬಾಟೊನ್ಂಚ್ ಗೆಲೊ.

‘Shut up and sit down, Davis!’ ಅಲೆಕ್ಸಾಚಿ ಹುಕುಮ್ ಡೇವಿಸಾಕ್ ಬಸಯ್ಲಾಗ್ಲಿ.

‘ತಾಚೆಂ ದೂಕ್ ಆನಿ ಧಕೊ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ವ್ಹಾಳವ್ನ್ ಮೋವ್ ಕರಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಪಿಸೊ ಜಾತೊಲೊ,’ ಡೇವಿಸಾನ್ ಹಾತ್ ಜೊಡ್ಲೆ. ‘ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ ತೊ ಲೀಜಾಚೊ ಕಿತ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಕರ‍್ತಾಲೊ ತೆಂ.’

‘ಆಮಿಂ ಸರ‍್ವ್ ಜಾಣಾಂವ್, ಡೇವಿಸ್!’ ಮ್ಹಳೆಂ ಅಲೆಕ್ಸಾನ್. ‘Now shut up.’

‘ತುಮಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ ನೆಣಾಂತ್!’ ಮ್ಹಳೆಂ ಮೆಥ್ಯುನ್. ‘ದೆವಾಕ್ ಕೋಣ್‌ಯಿ ಸಮ್ಜಾಲಾ?’

‘Look, look, he’s cracking up!’ ರಡ್ಣ್ಯಾ ಮದೆಂಯಿ ಉಲಯ್ಲೊ ಡೇವಿಸ್. ‘ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬ್, ರಜೀಯಾ ಭಾಬಿ…..ತುಮಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವೊಗಿಂ ಆಸಾತ್?’

ತಾಣಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ ನಾ ಯಾ ಕೆಲೆಂ ನಾ.

‘ಬೊಸ್, ಡೇವಿಸ್!’ ಹುಕುಮ್ ದಿಲಿ ಅಲೆಕ್ಸಾನ್ ಪುಣ್ ತಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಮೆಥ್ಯುಚೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ‘ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸಾಂಕ್ ಹೊ ವೇಳ್ ನ್ಹಯ್. ಜಿಣಿಯೆಂತ್ಲಿ ಎಕ್ಸುರಿ ಆನಿ ಎಕ್‌ಚ್ ಖಚಿತಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮರಣ್.’

ಎಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಮೌನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ದೆಂವ್ಲೆಂ ಪುಣ್ ಸಲ್ವಣ್ ಜಾಯ್ರ್ ಕರುನ್ ನ್ಹಯ್. ಅಲೆಕ್ಸಾನ್ ಖಂಯ್‌ತರೀ ಅಪ್ರೂಬ್ ಸೆಂವ್ಚೆಂ ಕ್ಯೂಬನ್ ಸಿಗಾರ್ ಪೆಟಯ್ಲೆಂ.

‘ತುಜ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ.’ ತಾಣೆ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ‘ಆಯ್ಚ್ಯಾ ರಾತಿಚ್ಯಾ ಫ್ಲಾಯ್ಟಾರ್ ತುಂ ಗಾಂವಾಕ್ ವೆತೊಲೊಯ್…..’

‘ಹಾಂವ್ ಖಂಯ್‌ಯಿ ವೆಚೊ ನಾ!’

‘ಲೀಜಾಚ್ಯಾ ಮರ‍್ಣಾ ರಿತಿಕ್…..’

‘ಹಾಂವ್ ವೆಚೊಂ ನಾ.’

‘ಮೆಥ್ಯು!’ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ.

‘ತುಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವಳ್ಕಾತಾತ್, ನ್ಹಯ್?’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ತಾಂಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಚರವ್ನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. ‘ಹೆಂಚ್ ತುಮ್ಚೆಂ ವಳಕ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ? ಲೀಜಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಯಿಲ್ಲೆಂ – ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ – ಜೀವಂತ್. ಮ್ಹಜೆಂ ಲೀಜಾ ಜೀವಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಸಲೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾ?’

‘ತುಜ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಪುಣಿ?’ ಅಲೆಕ್ಸಾನ್ ಸೊಡ್ನ್ ದಿಲೆಂ ನಾ. ತರಿ ಪುಣ್ ತೊ ಜಾಣಾಸ್ಲೊ, ಮೆಥ್ಯು ಕಸಲೆಂ ಎಕ್ ಅಸ್ಥಿತ್ವ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರಿವರ‍್ತನ್ ಜಾತೊಲೊ ಮ್ಹಣ್.

‘ರಮೋನಾ ಖಾತಿರ್?’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಸರ‍್ವಾಂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. ‘ವೆತೊಲೊಂ ಪುಣ್ ವೇಳ್ ಯೆತಾನಾ.’

‘ತವಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್?’

‘ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ ತೆಂ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್, ಅಲೆಕ್ಸ್!’

ಆನಿ ಎಕಾ ಅನಿರೀಕ್ಷತ್ ಕರ‍್ತುಬಾನ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಚ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯುಮಿಡೊರಾಂತ್ಲೆಂ (ಸಿಗಾರ್-ಸಿಗ್ರೆಟ್ ದವರ‍್ಚೆಂ ಎಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪೆಟುಲ್) ಎಕ್ ಕ್ಯೂಬನ್ ಸಿಗಾರ್ ವಿಂಚ್ಲೆಂ.

ಅಲೆಕ್ಸಾಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್ ಆತಾಂ ಚರ್‌ಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಜೆಣ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ದಿಸಾನಾಸ್ತಾಂ ಗೆಲಿ ನಾ. ‘ಆತಾಂ, ತುಮಿ ಬಿಯೆತಾತ್!’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಮ್ಹಳೆಂ, ಸಿಗಾರಾಚೊ ಪರ‍್ಮಳ್ ಘೆವ್ನ್. ‘ಹಾಂವ್ ಪಿಸೊ ಜಾತೊಲೊಂ, ಯಾ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ‍್ತೊಲೊಂ ಯಾ ಆಮಾಲಾಂತ್ ಜಿಣಿ ಬುಡಯ್ತೊಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಬಿಯೆತಾತ್. ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ ಎಕ್ ಬಿರಾಂಕುಳ್ ದರಿಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ಪರಿವರ‍್ತನ್ ಜಾತೊಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿಂ ಬಿಯೆತಾತ್.’

‘ತಶೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ,’ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮುನೀರ್ ಖಾನ್ ಉಲಯ್ಲೊ. ‘ತಶೆಂ ಕೆದಿಂಚ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ.’

ಮೆಥ್ಯುನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ ನಾ; ತೆಂ ಸಿಗಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶರ‍್ಟಾಚ್ಯಾ ಬಲ್ಸಾಂತ್ ಜತ್ನೇನ್ ದವರುನ್ ತೊ ಅಲೆಕ್ಸಾಚ್ಯಾ ಕೆಬಿನಾಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಕಸಲೆಂಗಿ ಬೋರ‍್ಡ್ ಒಫ್ ಡಾಯ್ರೆಕ್ಟರ‍್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಯಶಸ್ವಿ ರಿತಿರ್ ಚಲವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮೆನೆಜಿಂಗ್ ಡಾಯ್ರೆಕ್ಟಾರಾಚಿ ಠೀವಿ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ.

ತ್ಯೆ ಸಾಂಜೆರ್ ಕಾಮ್ ಜಾತೆಚ್ ತೊ ವೆಳಾರ್ ಎಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಅಲೆಕ್ಸಾಚ್ಯಾ ಕೆಬಿನಾಂತ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಂಪೆನಿಂತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಣೆಂಯಿ ತಾಕಾ ಸಾಂತ್ವಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ, ತೆ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ಲೆಚ್ ನಾಂತ್.

ಎಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಂತ್ ತರಿ ರಜೀಯಾನ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ನಾ. ಮೆಥ್ಯುನ್ ತಸಲೊ ಎಕ್ ಖಿಲ್ಲೊ, ತಸಲೊ ಎಕ್ ಪಾಗೊರ್ ಆಪ್ಣಾ ಭಂವ್ತಿ ಉಬಾರ್‌ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಪಾಗೊರಾ ಬಿತರ್ ಕಿತೆಂ ಸಿಜ್ತಾಲೆಂ ಮೆಥ್ಯು ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ರಾತಿಚೆಂ ಜೆವಣ್ ತಾಣೆ ವೆಳಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರೂಮಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಟಿ.ವಿ.ಚೆರ್ ವಾರ‍್ತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಪಳೆಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬಾಕ್, ರಜೀಯಾಕ್ ಬರಿ ರಾತ್ ಮಾಗುನ್ ಆನಿ ಸುಲ್ತಾನಾಕ್ ಉಮೊ ದೀವ್ನ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರುಮಾಕ್ ರಿಗ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ-

‘ಮೆಥ್ಯು!’ ಮುನೀರ್ ಖಾನಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ರಾವಯ್ಲೊ.

‘ಕಿತೆಂ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬ್?’

‘ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆರ್‌ಚ್ ಲಜ್ತಾಂ, ಮೆಥ್ಯು.’ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಇತ್ಲ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಆಸುನ್‌ಯಿ ತುಜ್ಯಾ ದುಕಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಕೊಂಕ್ ನಾ.’

‘ಚೂಕ್ ತುಜಿ ನ್ಹಯ್, ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬ್.’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲೆನಾಂತ್.’

‘ಕೆದೊಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಅಸೊ ಜಿಯೆತೊಲೊಯ್?’

‘ಜಾಪ್ ತುಜ್ಯಾಚ್ ಸವಲಾಂತ್ ಆಸಾ! ಜಿಯೆತೊಲೊಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂಯ್, ವಾಂಚ್ತೊಲೊಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ನಾಂಯ್.’

ಆತಾಂ ದಿವಾನ್‌ಖಾನ್ಯಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ರಜೀಯಾನ್ ಅಸಹಾಯಕತೆನ್ ಖಾನಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ‘ತಾಕಾ ತಾಚೆ‌ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ ಮುನ್ನು ಮಿಯಾಂ’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ತಾಕಾ ತಾಚೆ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್.’

ತ್ಯೆ ಘಡಿಯೆಥಾವ್ನ್ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಜಾಲೊ, ಆಪ್ಣಾ‌ಇತ್ಲ್ಯಾಚೊ ಜಾಲೊ.

ಬೆಡ್‌ರೂಮಾಕ್ ವೆತೆಚ್ ತಾಣೆ ದಾರ್ ಬಂದ್ ಕೆಲೆಂ. ಟೊಯ್ಲೆಟಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಶರ‍್ಟಾಚ್ಯಾ ಬಲ್ಸಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಗಾರಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಣೆ ತೆಂ ಕಾಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆರ‍್ಶ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ರಾವೊನ್ ಪೆಟಯ್ಲೆಂ. ತವಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಫಕತ್ ಸಿಗ್ರೆಟಿಚ್ಯಾ ಧುಂವ್ರಾಕ್ ವಳ್ಸಾಲ್ಲಿಂ ತಾಚಿಂ ಪೊಪಿಸಾಂ ಆತಾಂ ಸಿಗಾರಾಚ್ಯಾ ಧುಂವ್ರಾಕ್ ಮುರ‍್ಗಟ್ಲಿಂ.

ತೊ ಖೊಂಕ್ಲೊ.

‘ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಥರಾಂಚಿ ದೂಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ತುಂವೆಂ ತಯಾರ್ ಕರುನ್ ದವರ‍್ಲ್ಯಾಯ್?’ ಸಿಗಾರಾಚ್ಯಾ ಝಳ್ತೆ ತುದಿಯೆಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. ‘ತುಂ ನೆಣಾಂಯ್ ನ್ಹಯ್? ತುಕಾ ಫಕತ್ ಎಕ್ ಕೆಂಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಝಳೊಂಕ್ ಕಳ್ತಾ. ಯೆ, ಮ್ಹಾಕಾ ಝಳಯ್.’

ಹ್ಯಾ ಆಪವ್ಣ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ತಾಣೆ ತ್ಯಾ ಜಳ್ತ್ಯಾ ಸಿಗಾರಾಚಿ ತುದಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ವೆರ್ ದಾಂಬ್ಲಿ.

ಹಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ ಎಕ್ ಸುರುವಾತ್.

***

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹರ‍್ಶೆಂಚೆಪರಿಂ ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಮೆಥ್ಯು ಪಯ್ಲೆಂ ಮೇಯ್ನ್ ಶೊ-ರೂಮಾಕ್ ಗೆಲೊ. ತಾಕಾ ಗುಡ್‌ಮೊರ‍್ನಿಂಗ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಕೊಣೇಂಯಿ ಧಯ್ರ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ನಾ. ಅಲೆಕ್ಸಾಚೆಂ ಕೆಬಿನ್ ಖಾಲಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ದೆಗೆನ್ಂಚ್ ಉಬೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಡೇವಿಸಾಕ್ ದೊಳ್ಯಾಂನಿಂಚ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ಮೆಥ್ಯುನ್.

‘ತೊ ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ರಾತಿಚ್ಯಾ ಫ್ಲಾಯ್ಟಾರ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಗೆಲಾ.’

‘ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್?’

‘ತುಜ್ಯಾ!’ ಡೇವಿಸಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕ್ರೋದ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ‘ವೆಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ತುಕಾ ಎಕ್ ಮೆಮೊರ‍್ಯಾಂಡಮ್ ದೀವ್ನ್ ಗೆಲಾ.’ ಕಂಪೆನಿಚ್ಯಾ ಲೆಟರ್‌ಹೆಡಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮೆಮೊ ತಾಣೆ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ದಿಲೊ. ತಾಚೆರ್ ಅಶೆಂ ಲಿಖುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ:

“ಮ್ಹಜೆ ಗಯ್ರ್ ಹಾಜ್ರೆಂತ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆ ವರೇಗ್ ಮಿ|ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ, ಮೇಯ್ನ್ ಆನಿ ನವ್ಯಾ ಶೋ-ರುಮಾಚೊ ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿಚೊ ಆಡಳ್ತೆದಾರ್ ಆನಿ ಖಬಡ್ದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತೊಲೊ. ಸರ‍್ವಾಂನಿ ತಾಕಾ ಸಹಕಾರ್ ದೀಜೆ.’

ಮೆಥ್ಯುನ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಚ್ಯಾ ಕೆಬಿನಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ.

‘ಆಕ್ರೇಕ್ ತರಿ,’ ಮ್ಹಳೆಂ ಡೇವಿಸಾನ್. ‘ಅಲೆಕ್ಸಾಚ್ಯಾ ಕೆಬಿನಾಂತ್ ಬಸ್ಚಿ ತುಜಿ ಆಶಾ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂಕ್ ಪುಣಿ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲಿ.’

ಮೆಥ್ಯುನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ ನಾ.

ಅಲೆಕ್ಸಾಚ್ಯಾ ಕೆಬಿನಾಕ್ ವಚುನ್ ತಾಣೆ ಹ್ಯುಮಿಡೊರಾಂತ್ಲೆಂ ಎಕ್ ಸಿಗಾರ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ.

ಅಸೆಂ ಘಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ-

ಮೇಯ್ನ್ ಶೊ-ರುಮಾಂತ್ ಗಿರಾಯ್ಕ್ ಭರೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಮೆಥ್ಯು, ಹೆರಾಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ‍್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಥಂಯ್ಸ್‌ರ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ದೀಸ್ ಬ್ರೇಸ್ತಾರ್. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಧುಳ್‌ವಾದಾಳ್ ಚಾಲು ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಯೆಕಾಚಾಣೆ, ಆರ‍್ಶ್ಯಾಚೆಂ ದಾರ್ ಲೊಟುನ್ ಗ್ರೆಗರಿ ಶೋ-ರುಮಾಂತ್ ರಿಗ್ಲೊ. ಧುಳಿಚೆಂ ಎಕ್ ಮೋಡ್ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲಿ ರೆಂವ್ ಗ್ರೆಗರಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ಂಚ್ ಬಿತರ್ ಆಯ್ಲಿ.

ಗ್ರೆಗರಿಕ್ ಪಳೆತೆಚ್ ಡೇವಿಸ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸೇಲ್ಸ್‌ಮೆನ್ ಸ್ತಬ್ದ್ ಜಾಲೆ. ತಾಂಕಾಂ, ಗ್ರೆಗರಿ ಆನಿ ಮೆಥ್ಯು ಮದ್ಲೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್ ಕಸಲಿಚ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲಿ ನಾ.

‘What may I do for you, Sir!?’

‘Sir!’ ಗ್ರೆಗರಿ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ. ‘ತುಂವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸರ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ಮಾರ‍್ಲೊಯ್, ಬ್ಲಡಿ ಬಾಸ್ಟರ‍್ಡ್?’ ತಾಚ್ಯಾ ಉಸ್ವಾಸಾಂತ್ಲೊ ಸೊರ‍್ಯಾಚೊ ಆಂಬೊಟ್ ವಾಸ್ ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ನಾಕಾಕ್ ಮಾರ‍್ಲೊ.

ಶೊ-ರುಮಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಹಕ್ ಆತಾಂ ಹಾಂಕಾಂ ಪಳೆತಾಲೆ.

‘ತುಂ ಮ್ಹಜೆ ಖಾತಿರ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಶಿ?’ ಗ್ರೆಗರಿ ದೋನ್ ಮೆಟಾಂ ಫುಡೆಂ ಸರ‍್ಲೊ. ಮೆಥ್ಯು, ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಕಡ್ಚೊ ಹಾಲ್ಲೊ ನಾ.

‘ಪಳೆಲೆಂಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶಿರಾಪಾಂಚೆಂ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಕ್ತೆಚೆಂ ಕಮಾಲ್?.’ ತಾಣೆ ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ಶರ‍್ಟಾಚೊ ಕೊಲ್ಲರ್ ಧರ‍್ಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಡೇವಿಸ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ದೋಗ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲೆ.

‘ತುಮಿ ಸರ‍್ವ್ ಪಾಟಿಂ ಸರಾ!’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಹುಕುಮ್ ದಿಲಿ. ‘ಹೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಆನಿ ಫಕತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾತ್ರ್.’

‘ತುಜೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಆಕೇರ್ ಜಾಲೆಂ!’ ಗ್ರೆಗರಿಚೆ ದೊಳೆ ಕೆಂಡಾಂಚ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ‘ತ್ಯಾ ಬೆವಾರಿಸ್ ಅಲೆಕ್ಸಾನ್ ತುಕಾ ನೇಟ್ ದಿಲೊ ಆನಿ ತುಂ ಉಡ್ಲೊಯ್. ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಲೀಜಾ, ಲೀಜಾ ಮ್ಹಣ್ ರಂದಿತಾಲೊಯ್, ಮ್ಹಜೊ ಸೊರೊ ಪಿಯೆತಾಲೊಯ್, ಸಿಗ್ರೆಟಿ ಸೆವ್ತಾಲೊಯ್ ಆನಿ ಚುರು ಚುರು ಕರುನ್ ಚಿಕನಾಚಿಂ ಜಾಂಗ್ಳಾಂ ಚಿಂವ್ತಾಲೊಯ್. ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?’ ಗ್ರೆಗರಿನ್ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಧರುನ್ ಹಾಲಯ್ಲೊ. ‘ಸರ‍್ವ್ ಸಂಪದಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ತಾಯಿತ್ ಭಷ್ಟಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಹಿಜ್‌ಡ್ಯಾ ಖಾನಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಿರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಮೆಳ್ಳೆಂ? ತುಜೆಂ ಲೀಜಾ ಮೆಲೆಂ. ಬರೆಂಚ್ ವಳ್ವಳ್ಳೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ, ಬ್ಲಡಿ ಬಿಚ್ಚ್. ಹಾ ಹಾ. ಅಲೆಕ್ಸಾನ್ ತುಕಾ ವೇರ್‌ಹೌಜ್ ಮೆನೆಜರ್ ಕೆಲೊ ಹಾಂ? ಕಿತೆಂ ರುಸುಮ್ ದಿಲೆಂಯ್ ತಾಕಾ? ಲೀಜಾನ್ ಜಾಂಗ್ಳಾಂ ಉಸಯ್ಲಿಂ?’

ಗ್ರೆಗರಿಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಸಲಿಂ ಕೀಳ್ ಉತ್ರಾಂ ಸರಾಗ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ, ತಿಂ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಪಳೆತಾಲೆ.

ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್ ಕಸಲಿಚ್ ಬದ್ಲವಣ್ ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ ಕಸಲಿಚ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಾಕಯ್ಲಿ ನಾ.

‘ಆವಯ್ಚೆಂ ನಾಂವ್ ವೆಲೆಂಯ್ ತುಂವೆಂ!’ ಗ್ರೆಗರಿನ್ ಮುಂದರಿಲೆಂ. ‘ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಾಜಾರಿ ಸುಖ್ ತುಕಾ ಮೆಳಾತ್? ಹಾಂವ್ ತೆಂ ಮೆಳೊಂಕ್ ಸೊಡಿನ್? ಆತಾಂ ಮ್ಹಜೊ ಪ್ರತೀಕಾರ್ ಪೂರ‍್ಣ್ ಜಾಲೊ.’
ತಾಣೆ ಮೆಥ್ಯುಚೊ ಕೊಲ್ಲರ್ ಸೊಡ್ಲೊ.

‘ತುಂ ಹಾಂಗಾಥಾವ್ನ್ ವಚಾನಾ ಜಾಶಿ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಆಪಯ್ತೊಲೊಂ!’ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ದೆಗೆನ್ ಕರುನ್ ಡೇವಿಸ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲೊ. ‘ತ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಹ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿಂತ್ಲೆ ತುಜಿಂ ಹಾಡಾಂ ಸಂದಾನ್ ಸಂದ್ ಮೊಡುನ್ ದವರ‍್ತೆಲೆ.’ ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ಲೆ ಪಾಂಚ್ ಇರಾಣಿ-ಬಲೂಚಿ ಕಾಮೆಲಿ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲೆ.

ಗ್ರೆಗರಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಯಾನಿಂಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ. ಶೊ-ರುಮಾಂತ್ ಗುಜು ಗುಜು ಉಲವ್ಣೆಂ ಸುರು ಜಾಲೆಂ.

ಮೆಥ್ಯು, ಅಲೆಕ್ಸಾಚ್ಯಾ ಕೆಬಿನಾಕ್ ವಚುನ್ ಬಸ್ಲೊ. ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಬಿತರ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಡೇವಿಸಾನ್ ತಾಕಾ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ –

‘ಮೆಥ್ಯು! ಹೆಂ ಸರ‍್ವ್ ತುಂ ಕಶೆಂ ಸೊಸ್ತಾಯ್?’

ಮೆಥ್ಯು ಎಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಹಾಸೊ ಹಾಸ್ಲೊ. ಆತಾ’ಂತಾ ಸೊವಯೆರ್ ಪಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸಿಗಾರ್ ತಾಣೆ ಪೆಟಯ್ಲೆಂ.

‘ಕೊಣೆ ಮ್ಹಳಾಂ,’ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. ‘ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಹಾಂವ್ ಹೆಂ ಸರ‍್ವ್ ಸೊಸುನ್ ವರ‍್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್?’

ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಉದೆಲ್ಲಿ ಕೆಂಡಾಂ, ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಕ್ರೂರತಾ ಆನಿ ಫಾತ್ರೆಲ್ಲೆಂ ಮುಕಮಳ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಡೇವಿಸ್ ಕಾವ್ಜೆಲೊ ಆನಿ ಕೆಬಿನಾಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ.

***

ಪಂದ್ರಾ ದಿಸಾಂನಿ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ.

ತ್ಯೆ ಸಕಾಳಿಂ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೆಬಿನಾಂತ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಉಟೊನ್ ತಾಕಾ ಕದೆಲ್ ಸೊಡುನ್ ದಿಲೆಂ ಆನಿ ಪಂದ್ರಾ ದಿಸಾಂಚೊ ರಿಪೋರ‍್ಟ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ದವರ‍್ಲೊ.

ಅಲೆಕ್ಸಾನ್ ತೊ ಆಪಡ್ಲೊ ಸಯ್ತ್ ನಾ.

‘ಸರ‍್ವ್ ವಿಲೆವಾರಿ ಕರುನ್ ಆಯ್ಲಾಂ!’ ತಾಣೆ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ‘ತುಂವೆಂ ಕರಿಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸರ‍್ವ್ ಹಾಂವ್ ಕರುನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ತುಜಿ ಖುಶಿ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ರಮೋನಾ ಲೀಜಾಚ್ಯಾ ಆಜಾಳಾ ವಾಗ್ತೆಲೆಂ, ವಾಡ್ತೆಲೆಂ.’ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಅಲೆಕ್ಸಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಲೀಜಾಚಿ ಗೊರ‍್ಸಾಣ್ ತಾಕಾ ಯೆಂವ್ಕ್ ನಾ ಪುಣ್ ಎಕ್ ಅಪ್ರೂಬ್, ವಿಸಿಸ್ಟ್ ರಂಗ್ ತಾಚೆ ಕುಡಿಕ್ ಆಯ್ಲಾ. ಹಾಂವೆಂ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ….’

‘ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾಕಾ!’ ಅಲೆಕ್ಸಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮೆಥ್ಯುನ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಕಾತರ‍್ಲಿಂ. ಅಲೆಕ್ಸಾನ್ ಭುಜಾಂ ಉಡಯ್ಲಿಂ.

‘ಕಾಲ್ ರಾತಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವರುಂಕ್ ಎರ್‌ಪೋರ‍್ಟಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಡೇವಿಸಾನ್ ಗ್ರೆಗರಿನ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಆತರ‍್ವಣಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾಂತ್.’

ಮೆಥ್ಯು ಮೊನೊ ರಾವ್ಲೊ.

‘ಲೀಜಾ ಥಂಯ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್…’

‘ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾಕಾ.’

‘ತುಂವೆಂ ಆಯ್ಕಾಜೆಚ್!’ ಅಲೆಕ್ಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೆಜಾಕ್ ಮೂಟ್ ಮಾರ‍್ಲಿ. ‘ತುಜ್ಯಾ ಬಿತರ‍್ಲೊ ಖರೊ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ ಜಾಗೊ ಜಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಂತ್ಲೊ ಲಾವಾ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಜೆ ತರ್ ಹೆಂ ತುಂವೆಂ ಆಯ್ಕಾಜೆಚ್.’
‘ಸಾಂಗ್!’

‘ತುಜ್ಯಾ ಲೀಜಾಚೆಂ ಮರಣ್ ಎಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮರ‍್ಡರ್!’

‘ಕೋಣ್ ಡೊಕ್ಟರ್?’

‘ಕೋಣ್‌ಗಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್. ಬರೊ ಗಾಯ್ನೊ ಖಂಯ್ ಪುಣ್ ಆಮಾಲಿ ಆನಿ ಬಾಯ್ಲಾಂಡೊ.’

‘ತುಕಾ ಕಶೆಂ ಕಳಿತ್?’

‘ರಮೋನಾಚಿ ಬರ್ಥ್ ಸರ‍್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಯೂಲಾ ಡೆರಿಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನರ‍್ಸಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಒಪರೇಶನಾ ವೆಳಾರ್ ಹೊ ಡೊಕ್ಟರ್ ಆಮಾಲಾಂತ್ ಬುಡ್‌ಲ್ಲೊ ಖಂಯ್. ತಾಚೆ ಅಚತ್ರಾಯೆನ್…’

‘ತೊ ಆತಾಂ ಖಂಯ್ ಆಸಾ?’

‘ವಿದೇಶಾಕ್ ಪೊಳ್ನ್ ಗೆಲಾ ಖಂಯ್. ಆಪ್ಲೆಚ್ ಪತಿಣೆಚೆರ್ ಹಿಸ್ಟರೆಕ್ಟಮಿ ಶಸ್ತ್ರ್‌ಕ್ರಿಯಾ  ಚಲಯ್ತಾನಾ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಅಚತ್ರಾಯೆನ್ ತಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿ ಖಂಯ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ತಾಚೆ ಮಿವ್ಣೆನ್ ಪಯ್ಸ್ ವೆಲೊ ಆನಿ ತಿಂ ಖಂಯ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಹೊ ಡೊಕ್ಟರ್ ವಿದೇಶಾಕ್ ವೆಚಿ ಮಾಂಡ್ಣಿ ಕರುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆತಾಂ ಲೀಜಾ…’

‘ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ತುಕಾ ತ್ಯಾ ಯೂಲಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ?’

‘ವ್ಹಯ್! ತಾಕಾ ಆನಿ ಡೊಕ್ಟರ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟಾಕ್ ಪಾಶಾಂವಿ ಸಂಬಂದ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಕ್ ಧಗೊ ಮ್ಹಣ್ ಯೂಲಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ…..ಆಯ್ಕ್, ಮೆಥ್ಯು.  ಕಸಲೆಂಯಿ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ತುಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಕಿರ‍್ಲಾಲಾಂ ತರ್ ತೆಂ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ತುಕಾ ಆಸ್ಚೆ ಅವ್ಕಾಸ್ ಶೆಂಬರ್ ಮಿಲಿಯಾಂತ್ ಎಕ್…’

‘ಮ್ಹಾಕಾ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಪುರೊ!’ ತೊ ಎಕಾ ಝುಜಾರ‍್ಯಾಪರಿಂ ನೀಟ್‌ಚ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ. ‘ಸ ಮ್ಹಯ್‌ನ್ಯಾಂ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಥಾವ್ನ್, ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ ಕಳಿತ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ, ಲೀಜಾಕ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್, ಸೆಜಾರಿ ದೇಶಾಂತ್ ನವ್ಯಾನ್ ತಬ್ದೀಲ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ರಿಫಾಯ್ನರಿಂತ್ ರಿಗೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಸತತ್ ಪ್ರೇತನಾಂ ಕರ‍್ತಾಲೊಂ. ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಯ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್‌ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಕ್ರೇಕ್ ಹಿ ನವ್ಕರಿ ಆನಿ ಹೆಂ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಹಾಂವ್ ಸೊಡ್ತಾಂ!’

ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಅಲೆಕ್ಸಾನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ ನಾ ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್ ಎಕ್ ಅಪೂರ‍್ವ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಉದೆಲೊ. ತಾಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಪೂರ‍್ಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ, ಆತಾಂ ಖರೊಚ್ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಥಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

***

‘ಫಾಲ್ಯಾಂ ತುಂ ಹೊ ದೇಶ್ ಸೊಡ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸೊರೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್?’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಜಾಪೊಣ್ ಡೇವಿಸಾನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ. ‘ಹಾಂವೆಂ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಬಾಳೋನ್ ದವರ‍್ಲೆಲಿ ಸ್ಕೊಚ್ ಆಸಾ.’

‘ನಾ!,’ ಮ್ಹಳೆಂ ಮೆಥ್ಯುನ್. ‘ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ ಬೊತ್ಲ್ ಕಂಟ್ರಿಚ್ ಜಾಯ್. ‘ಭರ‍್ಟಿ ಧಾ ಘಂಟ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಯೆತೊಲೊಂ, ಬೊತ್ಲ್ ತಯಾರ್ ದವರ್.’

ಡೇವಿಸಾನ್ ವರ‍್ತ್ಯೆ ಆತ್ಮೀಯತೆನ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತೊ ಖಂಚ್ಯಾ ಹುನ್ನರಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಅಂದಾಜ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಪುಣ್ ತ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ, ಮೆಥ್ಯುಚೆ ವಿಂಚವ್ಣೆಂತ್ ತಾಕಾ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಖಂಚಾಯಿ ದೆವಾಚ್ಯಾನ್ ಸಾದ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯಿ ಡೇವಿಸ್ ಜಾಣಾಸ್ಲೊ

ಮುಂದರ್ತಾ ►►

DONATE
ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಖುಶೆಚಿ ವರ್ಗಣಿ ದೀವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಯಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪರ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ವರ್ಗಣಿ ದಿವ್ಯೆತ್. ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

Join KITTALL WhatsApp Group, connect to KONKANI Literature

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.

Kindly Share ....Please do not COPY !