ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಮಾನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮೆಳಾನಾ ?

ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಜೆಜುನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಸಾ – ಪ್ರವಾದ್ಯಾಂಕ್ ಪರ್ಕಿ ಗಾಂವಾಂನಿ ಸ್ಥಾನ್ ಮಾನ್ ಮೆಳ್ತಾ, ಪುಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ತಾಂಕಾ ತೊ ಮೆಳಾನಾ.

ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಹೆಂ ಉತರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸತ್ ನ್ಹಯ್ಗಿ? ಹೆಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲಿಂ ತೀಸ್ – ಚಾಳಿಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಅರ್ಪಿಲ್ಲೊ ಸಂಶೋಧಕ್ / ಸಾಹಿತಿ ಪಾವ್ಲು ಮೊರಾಸ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾವರ್ವಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ಸುಪುತ್ರ್ ಉಣೊ ಜಾಲೊ. ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ  ‘ಆರ್ಸೊ’ ಪತ್ರಾಂತ್ ಕಿಟಾಳ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಎಚ್ಚೆಮಾನ್ ಪಾವ್ಲು ಮೊರಾಸಾ ವಿಶಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಂಕಣಾಂತ್, ಹಾಂವೆ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಯ್ರ್ ಲಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಳ್ ಪಡ್ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಿಂ.

ARSO-Sept2020

 

ವ್ಹಯ್… ಪಾವ್ಲು ಮೊರಾಸ್ ಮಂಗ್ಳುರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜಾಂತ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ವಳ್ಕಿಚೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ.  ಕಾರ್ವಾರ್, ಹೊನ್ನಾವರ್, ಕುಮ್ಟಾ, ಉಡ್ಪಿ, ಗೊಂಯ್, ಕೇರಳ್ ಆನಿ ಮುಂಬಯ್ತ್‌ಯಿ ತೊ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಪರಿಚಿತ್ ಆನಿ ಮಾನಾಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೊ. ಅಸಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ‍್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆ ಥಾವ್ನ್ ತೇಂಯ್ ಮಂಗ್ಳುರ‍್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಾ ಲೊಕಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ವಿಶೇಸ್ ಮಾನ್ ಸತ್ಕಾರ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ನಾ – ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಮಾನ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೊಯ್ ನಾ.  ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಫಾವೊ ತೊ ಮಾನ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ಆತಾಂಯ್ ಚಡಾವತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್‌ ವೆಳಾರ್ ಫಾವೊತೊ ಮಾನ್ ಮೆಳಾನಾಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ಹೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಖಾತಿರ್ ಅಶೆಂ ?  ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಮತಿಂತ್ ಉದೆತಾ. ಜಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚಾ ಮತಿಂತ್ ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಉಟ್ಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಾವ್ಲು ಮೊರಾಸಾಕ್ ಮಾನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾಂತ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್. ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್. ಪೂಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳಜೆ ಜಾಲ್ಲೆ ತಸಲೊ ಪರ್ಗಟ್ ಮಾನ್ ತಾಕಾ  ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ – ಅಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ತಾ. ತಾಣೆ ಸಂಸೊಧಿತ್ ಕರುನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬುಕಾಂ ವಯ್ರ್‌ಚ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಜರ್ತರ್ ತೆ ಬುಕ್ ಹೆರ್ ಬಾಸಾಂನಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ವ್ಹಡ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ತಾಕಾ ಖಂಡಿತ್ ಮೆಳ್ತೊ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಕಿತ್ಲಿ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಪಳಯಾ – ಪಾವ್ಲು ಮೊರಾಸಾನ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಘಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಮರ‍್ಣಾಥಂಯ್ ದೂಕ್ ಪಾವೊನ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಲ್ಹಾನ್ ತರೀ ಏಕ್ ಶೃದ್ದಾಂಜಲಿ ಸಭಾ ಆಪಯ್ಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಜಾಯ್ತೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರ್, ಕಲಾಕಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರ್, ಕಲಾಕಾರಾಂಚ್ಯಾ ಮರ‍್ಣಾಥಂಯ್ ದೂಕ್ ಪಾವೊನ್ ಏಕ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಸಂತಾಪ್ ಸಂದೇಶ್ ಸಯ್ತ್ ಯೇನಾ.  ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾ ವಯ್ರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾರೀ ತೆಂ ಖಡ್ಪಾರ್ ಉದಕ್ ವೊತ್‌ಲ್ಲೆಬರಿಂಚ್, ದೆಕುನ್ ತಿ ಗಜಾಲ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ.

Mithr9May2004

 

ಹ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ –  ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆನ್,  ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿನ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ಆತಾಂ ತರೀ ನಿದೆಂತ್ಲೆಂ ಉಟಾಜಾಯ್.  ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ಲ್ಯಾ, ಫಿರ್ಗಜಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ವಳ್ಕಾಜಾಯ್. ಜಾಯ್ತೆ ಲೇಖಕ್ ಸಮಾಜೆಚಾ ಬರಪಣಾ ಖಾತಿರ್ ಬರಯ್ತಾತ್, ವಾವುರ್ತಾತ್. ಲೊಕಾಂಚಾ ಮನೋರಂಜನಾ ಖಾತಿರ್ ಬರಯ್ತಾತ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾದ್ವಾರಿಂ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ವಾಂಟ್ತಾತ್. ಜಾಗೃತಿ ಹಾಡ್ತಾತ್. ಸೊಭಿತ್ ಸುಂದರ್ ಕಥಾ, ಕಾದಂಬರಿ ದ್ವಾರಿಂ ಸಮಾಜೆಕ್ ಆರ್ಸೊ ಜಾತಾತ್. ಜಿವಿತಾಂತ್ಲಿಂ ಸತಾಂ, ಖತಾಂ, ಕಷ್ಟ್, ಸುಖ್ ದುಖ್ ಗುಂತುನ್ ಲೊಕಾ ಮುಕಾರ್ ದವರ‍್ತಾತ್. ನಾಟಕಾ, ಸಿನೆಮಾ, ವಿಡಿಯೊ ದ್ವಾರಿಂ ಲೊಕಾಕ್ ಮನೊರಂಜನ್ ದಿತಾತ್, ಸಮಾಜೆಕ್ ಜಾಗಯ್ತಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಂಕ್, ಕವಿಂಕ್, ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ತಾಂಚಿ ತಾಲೆಂತಾಂ ವಳ್ಕೊನ್ ಪ್ರತೀ ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾ / ದೊಗಾಂಕ್  ವಿಂಚುನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ನಾಂಗಿ?

ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ಸಬಾರ್ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ – ಸತ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ಪೂಣ್ ತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್ –  ಅಶೆಂ ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್.

ಆಮ್ಚಾ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ನಟ್, ನಟಿ ಆಸಾತ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಟನಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಲೊಕಾಂಕ್ ಮನೋರಂಜನ್ ದಿತಾತ್. ತೆ ವೃತ್ತೆನ್ ಕಲಾಕಾರ್ ನ್ಹಯ್ ತರೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾ ಭಾಯ್ರ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ದೀವ್ನ್ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲಿಂ ತಾಲೆಂತಾಂ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾತ್. ತಸಲ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ವರ್ಸಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತರೀ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ಪರ್ಗಟ್ ಮಾನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ತ್ಯಾ ನಟ್ ನಟಿಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಯ್ತ್?

ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಪದಾಂ ರಚ್ಪಿ, ಸಂಗೀತ್ ಸಜಯ್ಣಾರ್, ಸಂಗೀತ್ ವಾಜವ್ಪಿ, ಗಾಯಕ್ – ಗಾಯಿಕಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಧುರ್ ನಾದಾ ದ್ವಾರಿಂ ಲೊಕಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮನೋರಂಜನ್ ದಿತಾತ್, ಮತಿಂತ್ಲಿ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ತಿಂ ಸಕ್ತಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಕಲಾಕರಾಂಕ್ ಆಮಿ ವಳ್ಕಾಜಯ್. ತಾಂಕಾಂ ಮಾನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರಿಜಾಯ್.

ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಆಸಾತ್ ಕಾರ‍್ಯೆಂ ಚಲವ್ಪಿ.  ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ದೆಣ್ಯಾಂಚೆಂ ಉಜಾರ್ ಕರ್ನ್ ಕಾರ‍್ಯೆಂ ಸೊಭಯ್ತಾತ್, ಕಾರ‍್ಯೆಂ ಚಾಪ್ಪೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತೆಂ ರುಚಾಶೆಂ ಕರ್ತಾತ್. ತಾಂಕಾಂಯಿ ಆಮಿ ವಳ್ಕಾಜಯ್. ಜಾವ್ಯೆತ್ ತೆಂ ಕಾರ‍್ಯೆಂ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ರುಸುಮ್ ಘೆತಾತ್. ತೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಫಾವೊ ತರೀ ಎಕಾ ಕಾರ‍್ಯಾಕ್ ಮೀಟ್ – ಮಿರ್ಸಾಂಗ್,  ಗೋಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಮಾಂದ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ಕಾಮ್ ತೆ ಕರ್ತಾತ್ ಆಸ್ತಾಂ ತಾಂಕಾಂಯಿ ಆಮಿ, ಮ್ಹ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿನ್ ತಶೆಂ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ಮಾನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರಿಜಾಯ್.

ಅಸಲಿಂ ಕಾರ‍್ಯಿಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವರ್ವಿಂ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ಎಕ್ವಟ್ ವಾಡ್ತಾ. ಆಪ್ಣಾಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಭಿಮಾನ್ ಬೊಗ್ತಾ. ಫುಡಾರಾಂತ್ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ವಾವ್ರುಂಕ್ ಮನ್ ಜಾತಾ.

ಕೋಣ್ ಲೇಕಕ್,  ಆಮ್ಚಾ ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಮಾನ್ – ಸನ್ಮಾನಾಕ್ ಆಶೆನಾ. ಪತ್ರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಂಭಾವನ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗಾನಾ. ಪೂಣ್ ಪತ್ರಾಂಚಾ ಸಂಪಾದಕಾಂನಿ ಆಪ್ಣಾಶಿಂ ಮೊಗಾಚೊ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನಾಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ದವರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾ. ಜಾಯ್ತೆ ಬರವ್ಪಿ ಆಜ್ ಲಿಪ್ಲ್ಯಾತ್. ಕಾರಣ್ ಪತ್ರ್ ಚಲಂವ್ಚೆ ಜಾಯ್ತೆ  ಸಂಪಾದಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂ ಸಂಗಿಂ ಸಂಪರ್ಕ್‌ಚ್ ದವರಿನಾಂತ್. ಅಪ್ರೂಪ್ ತರೀ ಏಕ್ ಫೊನ್‌ಕಾಲ್ ಯಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸಂದೇಶ್ ಧಾಡಿನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದುರ್ಸೊಣೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ನಾಯೆ. ಎಕಾ ಪತ್ರಾಕ್ ಕಿತ್ಲೆ ವಾಚ್ಪಿ ಗರ್ಜ್‌ಗಿ ತಿತ್ಲೆಚ್ ಬರಯ್ಣಾರ್‌ಯಿ ಗರ್ಜ್!

ಸಂಪಾದಕ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂ ಸಂಗಿಂ ಸಂಪರ್ಕ್ ದವರ್ನ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿತ್ ಕರಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾಂ, ಲೇಖಕ್ ವಾಡ್ತೆಲೆ. ಉತ್ಸಾಹಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಚೆಥಾವ್ನ್ ಬರಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಯೆತೆಲಿಂ.

ಹಾಂಗಾಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆನಿ ಹೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಿಚಾರ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಹಾಂವೆ ಹಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವೆಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಚೆರ್ ಭಾಸಾಬಾಸ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚೆಂಯ್ ವಿಚಾರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್,  ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಲ್ಹಾನ್ಸೊ ತರೀ ಮಾನ್ ಮೆಳ್ಳೊ ಮ್ಹಣ್. ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

► ನವೀನ್,  ಕುಲ್ಶೇಕರ್

65% feel thumbs up. And how do you feel?
13 :thumbsup: Thumbs up
4 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
3 :cry: Sad
0 :rage: Angry

4 comments

 1. ಫಿಲಿಪ್ ಮುದಾರ್ಥ್

  ಹಾಂವೆ‍ಯಿ ವಾಚುನ್ “sad” ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬ್ಲೊ. ಕರ್ಯಾಂ ಕಿತೆಂ?

 2. Richard Alvares

  ಮಾನೆಸ್ತ್ ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಹಾಂಚೆ ವಿಚಾರ್ ಸಾರ್ಕೆ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಭಗ್ತಾ. ಫಿರ್ಗಜ್, ದಿಯೆಸೆಜ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯೊ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ಲಾಭಾಶೆಂ ಕರುಂಕೀ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚೆ ಮುಖೆಲಿ ಜಾಯ್.
  ಆಮ್ಚೆ ಚಡ್ತಾವ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಸಂಭಾವನಾಕ್ ಆಶೆನಾಸ್ತಾಂ ಬರಯ್ತಾತ್. ತಾಂಕಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪುಣಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡ್ನ್, ಫುಲಾಚಿ ಪಾಕ್ಳಿ ತರೀ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾತಲೊ, ಸಂಪಾದಕ್ ಆನಿ ಲೇಖಕಾಂ ಮಧ್ಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ಬರೊ ಉರ್ತಲೊ ಮ್ಚಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಟಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.
  – ರಿಚರ್ಡ್‌ ಅಲ್ವಾರಿಸ್.

 3. Yes, Exactly True. We should remember people who worked for language, culture and tradition. Today we totally forgot names like Pedru Zuvavn Souz, Benet Pinto, Fr. Nelapathi, and many more who worked for our language.

  I still remember the era between 1989 and 1992. We had heavy housing loan and we had given main house for rent. We were living in Dining room and Kitchen. Even though my father, Paul Moras, maintained balance between this and Konkani movement. He visited most places of Karnataka and united Konkani speakers.

  The enthusiasm on peoples face as they were in freedom movement. Mr. Gopal Gowda was coming with 4 people from Yadapadav regularly to represent his community.

  Younger generation should remember these historical facts.

  • ಮಾನೆಸ್ತ್ ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರಾಚಾ ಲೇಖನಾಕ್ ಇಕ್ರಾ ಜಣಾನಿಂ ಖುಶೆನ್‌ thumbs up ಆನಿ ತೆಗಾಂನಿ ಮೊಗಾನ್ Love ದಾಂಬ್ಲಾ! ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜೊ vote ಯೀ ಆಸೊಂದಿ ಮ್ಹಣೊನ್ Sad ದಾಂಬ್ಲೊ!
   ಮ್ಹಾನ್ ಮೆಳಾಜೆ ತರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾನಿಂ ವಾಚಿಜೆ. ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚೆ ಸೊಡ್ಯಾಂ ಸಬಾರ್ ಲೇಖಕ್ ಯೀ ದುಸ್ರ್ಯಾಂನಿ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಸೊಡ್ಯಾಂ ತಾಣಿ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ದುಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚಿನಾಂತ್. ಕನ್ನಡ ಕವಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪಾಚಿ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ:
   “ಹಾಡು ಹಕ್ಕಿಗೆ ಬೇಕೆ ಬಿರುದು ಸನ್ಮಾನ?…
   ಎಲ್ಲ ಕೇಳಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಹಾಡುವುದಿಲ್ಲ
   ಹಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕರ್ಮ ನನಗೆ…….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !