ದೊ|ತಾನಾಜಿ ಹಳರ್ಣೆಕರಾಚಿ ಏಕ್ ಯಾದ್

ಅಕ್ತೋಬರ್ 20 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಅಧೇವ್ಸ್ ಮಾಗುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ, ವರಿಶ್ಟ್ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕ್ಷಕ್, ವಾವ್ರಾಡಿ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ; ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಆಧ್ಲೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ದೊ|ತಾನಾಜಿ ಹಳರ್ಣೆಕರ್ ಹಾಂಚಿ ಯಾದ್ ಕಾಡುನ್ ಹಾಂಣಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಶಿಕ್ಷಣ್, ಸಂಘಟನ್ ಅಶೆಂ ವೆಗ್-ವೆಗಳ್ಯಾ ಶೆತಾಂನಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಮೊಲಿಕ್ ದೇಣ್ಗೆಚಿ ಯಾದ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಚೆರ್ 21 ನವೆಂಬರ್ 2020 ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ಥಾವ್ನ್ 5:30 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ.

 

ಬಾಬ್ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಮೆಹ್ತಾನ್ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರುನ್ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗುನ್ ದೊ|ತಾನಾಜಿ ಬಾಬ್ ಕಸೊ ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗರ್ ಏಕ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಕಸೊ ಆಸ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ವಿವರುನ್ ಸಾಂಗ್ತಚ್, ದೊ|ತಾನಾಜಿ ಹಳರ್ಣೇಕರಾಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ವ್ಹಳ್ಕಲ್ಲೆ ತಶೆಂಚ್ ತಾಂಚೆಸವೆಂ ಸಭಾರ್ ರಿತಿನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚೊ ಅಣ್ಭವ್ ವಿವರುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೊ; ಬಾಬ್ ಮುಕೇಶ್ ಥಳಿ (ಗೊಂಯ್), ಬಾಬ್ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣಯ್ (ಮಂಗ್ಳುರ್), ಬಾಬ್ ಸಂಜಯ್ ಹರ್ಮಳಕರ್ (ಗೊಂಯ್), ಬಾಯ್ ಉಶಾ ರಾಣೆ (ಕಾರವಾರ್), ಬಾಬ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ (ಗೊಂಯ್), ಬಾಬ್ ಗೋಕುಳದಾಸ್ ಪ್ರಭು (ಕೇರಳ), ಬಾಬ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದ್ ಫಡ್ತೆ (ಗೊಂಯ್) ತಶೆಂಚ್ ಬಾಬ್ ದಾಮೋದರ್ ಮಾವ್ಜೊ (ಗೊಂಯ್) ಹಾಣಿಂ ದೊ|ತಾನಾಜಿವಿಶಿಂ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ರಿತಿನ್ ಅಪ್ಲೊ ಅನ್ಭೋವ್ ವಾಂಟ್ಲೊ.

 

ಬಾಬ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಫಡ್ತೆನ್ ದೊ|ತಾನಾಜಿ ಹಾಂಚೊ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆಯ್ಕಾಶೆಂ ಕರ್ತಚ್, ಭಾಯಿ ಮಾವ್ಜೊ ಹಾಣಿಂ ದೊ|ತಾನಾಜಿಚೆರ್ ಏಕ್ ಡೊಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಕರ್ಪಾಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ವಾವ್ರಾಚೊ ವಿವರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾಜೆನ್ ಯಾದ್ ದವರ್ಪಾಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ದೊ|ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು (ಅಮೆರಿಕಾ), ದೊ|ಜಯವಂತ ನಾಯ್ಕ್ (ಮಂಗ್ಳುರ್), ದೊ|ತಾನಾಜಿಚೊ ಸುಪುತ್ರ್ ಬಾಬ್ ತುಶಾರ್ ಹಳರ್ಣೇಕರ್ (ಗೊಂಯ್), ಬಾಯ್ ಅನ್ವೇಶಾ ಸಿಂಗ್ಬಲ್ (ಗೊಂಯ್), ದೊ|ಪೂರ್ಣಾನಂದ್ ಚ್ಯಾರಿ (ಗೊಂಯ್), ಬಾಬ್ ಗ್ಯಾನೇಶ್ವರಿ ತರಿ (ಗೊಂಯ್), ಬಾಯ್ ಯೋಗಿತಾ ಆನಿ ಗೌರೀಶ್ ವೆರ್ಣೇಕರ್ (ಗೊಂಯ್), ಬಾಯ್ ಅಂಜು ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆ (ಗೊಂಯ್), ಬಾಬ್ ಗೋಪಿನಾತ್ ಕಾಮತ್ (ಮುಂಬಯ್), ಬಾಯ್ ಫಿಲೊಮೆನಾ ಸಾಂಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ (ಮುಂಬಯ್), ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ (ಮುಂಬಯ್), ಬಾಬ್ ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ (ಮುಂಬಯ್), ಬಾಬ್ ಆರ್.ಎಸ್.ಭಾಸ್ಕರ್ (ಕೊಚಿನ್) ತಶೆಂಚ್ ಸಭಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಬರವ್ಪಿ, ವಾವ್ರಾಡಿ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಉಪಸ್ತಿತ್ ಆಸ್ಲಿಂ.

ಖಬರ್: ಆಮ್ಚೊ ಭಾತ್ಮಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !