Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಹೆಂಟ್ರಿ ಅಂಕಲ್

ಹೆಂತಕ್ಲೇನಾಂವ್ ವಾಚ್ತಾನಾಂಚ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಗಮೊಂಕ್ ಪುರೊಕಿ ಲೇಖಕಾನ್ ಕಾಂಯ್ ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಆನಿ ‘ಹೆನ್ರಿ ಅಂಕಲ್’ ಮ್ಹಣ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹೆಂಟ್ರಿ ಅಂಕಲ್ ಮ್ಹಣ್ ಬರಯ್ಲಾಂ. ವಾಸ್ತವ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಖರೆಂ ನ್ಹಯ್, ತೊ ಅಂಕಲ್ ಹೆನ್ರಿ ಅಂಕಲ್ ನ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ಹೆಂಟ್ರಿ ಅಂಕಲ್‌ಚ್. ಹೆಂ ನಾಂವ್ ಕಶೆಂ ಆಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ ಕಥಾ ಆಸಾ.

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆ ಪ್ರತಿಶ್ಟಿತ್ ಭಾವಾರ‍್ಥ್ ಸರ‍್ವ್ ಕಥೆಂ ಭಂವ್ತಿಂಚ್ ವಿಣ್ಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಹೆ ಸಾದೆ ಗೊಡ್ಶ್ಯೆ ಉಡಾಸ್ ಎಕ್ಯೆ ಕಥೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ? ವಾಸ್ತವ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಿ ಕಥಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಆವ್ಚಿತ್ ನ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ಕ್ರಮೇಣ್ ಪ್ರವೇಸ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಹೆನ್ರಿಚಿ. ಕಸೊ ತೊ ಚಿಲ್ಲರ್ -ಬುಟ್ಟಿ ಕಾಮಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಆಮ್ಗೆರ್ ಪ್ರವೇಸ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ವರ‍್ಸಾಂ ಸರ‍್ತಾಂ ಸರ‍್ತಾಂ ಘರಾಚೊ ಸಾಂದೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಎಕ್ ಕಥಾಚ್ ಸಯ್ ಆನಿ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂಚೆ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ತಾಣೆ ಆಳ್ವೊಂಕ್ ನಜೊ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ ಘಾಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊಚ್ ತೀರ‍್ಲ್ ಹ್ಯಾ ಬರ‍್ಪಾಚೊ.

EJFD01

ತೊ ಹೆನ್ರಿ (ಆಮಿಂ ತಾಚೆಂ ತೆಂ ನಾಂವ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಯಾಂ ಆನಿ ಮುಂದರುಯಾಂ) ಖಂಚ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಆನಿ ಕ್ರಮೇಣ್ ಆಮ್ಚೆ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಪ್ರವೇಸ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸುರ‍್ವೆಚ್ಯಾ ಸುರ‍್ವೆರ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ : ತವಳ್ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಾರಾ-ತೆರಾ ವರ‍್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯ್. ಪ್ರವೇಶಿತ್ ತರ‍್ನಾಟ್ಪಣ್, ಡೆಸ್ಕಾ ಪಂದಾಕ್ ಲಿಪವ್ನ್ ‘ಕಾಮಸೂತ್ರಾ’ ವಾಚ್‌ಚಿ ಪ್ರಾಯ್, ಗುಪಿತ್ ಚಿತ್ರಾಂ ಆಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಆಡೊಸಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಪ್ರಾಯ್. ತವಳ್ ಹೊ ಹೆನ್ರಿ ಕಾಂಯ್ ಸೊಳಾ-ಸತ್ರಾ ವರ‍್ಸಾಂಚೊ, ಘಟ್‌ಮೂಟ್ ವಾಡಾವಳಿಚಿಂ ಖುಣಾಂ ದಾಕಂವ್ಚಿ ತವಳ್‌ಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾಲಿಂ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಮ್ಮಿನ್ ಯಾ ಆಜಿಯೆನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಕಸಲೆಂಯಿ ಬೆಸೊರಾಚೆಂ ಯಾ ಬಳಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಖಾಂದ್ ಮಾರ‍್ಚೊ ಭುರ‍್ಗೊ. ಆತಾಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಹೊ ಹೆನ್ರಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಭಾವಾರ‍್ಥಾಕ್ ಕನ್ವೆಡ್ತರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ‘ನವೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್’; ಹೊ ಎಕ್ ತಾಕಾ ಬಿಲ್ಲೊ, ತಾಚೊ ಜಿನೊಸ್‌ಯಿ ತಸಲೊಚ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸ್ಚೊ ಜಿನೊಸ್ ತಾಕಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ, ತಾಚಿ, ಕಾಳಿ ದೊರಗ್ ಕಾತ್, ಗುಂಗ್ರೆ ಕೇಸ್ ಆನಿ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್, ಪಾನ್ಪಡ್ ಖಾಂವ್ಚಿ ಸವಯ್.  ಬೀಡಿ ಸಿಗ್ರೆಟಿಚೊ ವಾಸ್ ತಾಕಾ ಯೆದೊಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ, ಪುಣ್ ಪಾನ್ಪಡ್ ನಾಸ್ತಾಂ ತಾಚ್ಯಾನ್ ಆವಡ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ.

ಮಟ್ವೆಂ ಖಾಕಿ ಇಜಾರ್ ತೊ ಘಾಲ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಎಕೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಣೆ ಬಾಂದ್ಚಿ ತಾಂಬ್ಡಿ ಕಾಚಾ ತ್ಯಾ ಖಾಕಿ ಇಜಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ಮ್ಹಣ್ತಾಕೂಚ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ತಾಲೊಂ, ತೇಂವಿ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಮಾದ್ಯಮಾಂತ್. ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವ್ ಟಿಪ್‌ಟೋಪ್ ನ್ಹೆಸುನ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾನಾ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಪಳೆತಾಲೊ, ತಾಚೆ ಮತಿಂತ್ ಕಿತೆಂ ಘುಂವ್ತಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೊ ಅಂದಾಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಮ್ಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಕಾಂಯ್ ಚಡ್‌ಉಣೆ ಎಕ್‌ಚ್, ಫಕತ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಫರಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಬಾರ್. ವ್ಹಯ್, ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಹೊ ಹೆನ್ರಿ ಕಸೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಪ್ರವೇಸ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಚಿ ಜಾಪ್ ಸವಾಲಾತಿತ್ಲಿಚ್ ಆತುರಿತ್.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಮ್ಮಿಚೊ ಮಾವ್ಳೊ ಕಂಕನಾಂಡಿಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಎಕಾ ದಿಸಾ ತಾಂಗೆರ್ ಸೊಪ್ಯಾಕ್ ಧಾಂಪ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಾಂಬಿಂಚ್ಯಾ ತಟ್ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪೇಂಯ್ಟ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಉದೆಲೆಂ ಆನಿ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಜೆಪ್ಪು ಮಾದ್ರಿಂಚ್ಯಾ ಕೊಂವೆತಾಥಾವ್ನ್ (ಆಸ್ರ್ಯಾಥಾವ್ನ್) ಎಕಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಯ್ಲೊ. ಹೊಚ್ಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆಮ್ಚೊ ಹೆನ್ರಿ. ಆಮ್ಚೆಂ ಘರ್ ಪುರಾತನ್ ಸಂಪ್ರಾದಾಯಾಂಚೆಂ, ಆಮಿಂ ತುಮಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನ್‌ಮರ‍್ಯಾದ್ ಜಾಯ್ರ್ ಕರ‍್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಜೀಬ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ ಮ್ಹಜಿ ಆಜಿ ಹೆನ್ರಿಕ್ ‘ಬಲಾ-ಪೋಲಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾಲಿ ಆನಿ ತಾಕಾ ತಿ ಚಾಯ್-ಕಾಫಿ ದಿತಾಲಿ ತರಿ ವಿಂಗಡ್‌ಚ್ ಗೊಬ್ಳ್ಯಾಂತ್ ಯಾ ಬಶಿಯೆಂತ್. ಅಸಲೊ ಫರಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಸಮ್ಜಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಅಶೆಂ ಉಲಯ್ತಾಂ ಉಲಯ್ತಾಂ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಹಾಂವೆಂ ಹೆನ್ರಿಕ್ ‘ಹೆಂಟ್ರಿ ಅಂಕಲ್’ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ಮಾರ‍್ಲೊ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೆಜಾರ್ಚೆ ಚಲೆ ತಾಕಾ ಅಂಕಲ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ಕರ‍್ತಾಲೆ. ಆನಿ ಹೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಸಾರ‍್ಕೊ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ಲೊ ಆನಿ ಕಸೊಯಿ ತೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾಕೀ ಪ್ರಾಯೆನ್ ವ್ಹಡ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಚ್ಯಾ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜಿ ಆಜಿ ಆನಿ ಆಂಟಿ ಆನಿ ಮಾಮ್ಮಿ ಬಸುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ಹೆನ್ರಿಕ್ ‘ಅಂಕಲ್’ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ಮಾರ‍್ತಾನಾ ಎಕ್ ಅಸಹನೀಯ್ ಮೌನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ದೆಂವ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆ ಆಜಿಯೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಧರುನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಕೊನ್ಶಾಕ್ ವೆಲೊ ಆನಿ ಧಮ್ಕಿಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ‘ಬಾಬು ತೊ ಹೆನ್ರಿ ಕಾಂಯ್ ತುಜ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೊ ಭಾವ್ ನ್ಹಯ್. ತಾಕಾ ತುಂ ಅಂಕಲ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್. ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಸಾರ‍್ಕೆಂ ಉಚಾರುಂಕ್ ತುಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾ. ತೊ ಹೆನ್ರಿ, ಹೆಂಟ್ರಿ ನ್ಹಯ್. ತೊ ಅಸ್ಪರ‍್ಶ್ ವರ‍್ಗಾಚೊ, ತುಕಾ ಆತಾಂ ತೆಂ ಸರ‍್ವ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ ನಾ. ತೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ… ತೊ ಕಾಂಯ್ ಬಾಮೊಣ್ ನ್ಹಯ್. ಚಲ್ ಭಿತರ್ ಆನಿ ತುಜೆಂ ಹೋಮ್‌ವರ‍್ಕ್ ಕರ್.’ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮ್ಹಜಿ ಮಾಮ್ಮಿ ಮಧೆಂ ಪಡ್ಲಿ ಆನಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ‘ಮಾಂಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಬುಕ್ ಹೆಂ ಸರ‍್ವ್ ಫರಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಭಂವ್ತಿಂ ಭುರ‍್ಗಿಂ ಹೆರಾಂಕ್ ಆಂಟಿ – ಅಂಕಲ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಾಣೆ ಹೆನ್ರಿಕ್ ಕಾಂಯ್ ಹೆಂಟ್ರಿ ಅಂಕಲ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ಮಾರ‍್ಲಾ ಆಸ್ತೊಲೊ. ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಸಿಯ್ ಮಾಂಯ್.’ ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಜಿಯೆಚೊ ರಾಗ್ ಕಾಂಯ್ ದೆಂವ್ಲೊ ನಾ. ‘ತುಂ ತುಜ್ಯಾ ಬಾಬುಚಿ ವಕಾಲಾತ್ ಕರಿನಾಕಾಯ್ ಎಸ್ತೆಲಾ.’ ತಿಣೆ ಧುವೆಕ್ ಧಮ್ಕಿಲೆಂ ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೆತಕ್ಲೇಂತ್ ಉದೆಲ್ಲಿ ಘುಸ್ಪಡ್ ಮಾತ್ರ್ ನಿತಳ್ಳಿ ನಾ.

ಪುಣ್ ತೆಂ ಹೆಂಟ್ರಿ ಅಂಕಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಒಕ್ಕಾಣೆ ಮ್ಹಜೆಮತಿಂತ್ ಖಂಚೊನ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ಹಿ ಎಕ್ ರಿವಾಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಂತ್ ಖಂಚೊನ್ ಉರ‍್ಲ್ಯಾ, ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಕಲ್/ಆಂಟಿ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ಕರ‍್ಚೆಂ. ಹೆಂಚ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಹಂತನ್ಪಣ್. ಆಸುಂ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಮ್ಮಿಚ್ಯಾ ಮಾಮಾಗೆಲೆಂ ಕಾಂಬಿಚ್ಯಾ ತಟ್ಟ್ಯಾಂಕ್ ರಂಗ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸಂಪ್ಲೆಂ ತರ್,  ‘ಬಲಾ ಮಗ ಹೆನ್ರಿ, ಅವು ಮೂಲು ದೀಲಾ ಇಂದ್ ಎಲ್ಲೆ ಆವ್ಲು ದೀಲಾ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಗರ‍್ಜ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಎಕ್ ಅವ್ಯೆಕ್ತ್ ಸುಖ್ ಭೊಗ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಜಿಯೆಚ್ಯಾ ಕಾಮ್ ಕರಂವ್ಚ್ಯಾ, ‘ಪಿಶೆಂಪಣಾಕ್’ ಕೊಣೆಂಚ್ ಅಡ್ಕ್‌ಳ್ ಹಾಡ್ಲಿ ನಾ. ತಿಚಿಂ ಸರ‍್ವ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಿ ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಾಂನಿ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ಠಿಕಲ್ಲಿಂ, ದುಡ್ವಾಚಿ ಕಮಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಅಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಹೆನ್ರಿಕ್ ಸದಾಂನೀತ್ ಗರ‍್ಜ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲ್ ಕೂಲ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕೊಣೆಂಯಿ ‘ಹೆಂಟ್ರಿ ಅಂಕಲಾಕ್’ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಆಜಿಯೆಕ್ ಮ್ಹಟ್ವೊ ಹಾತ್ ಕೆಲೊ ನಾ. ಕಸಲೆಂ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಕಸಲೆಂ ಪುಣಿ ಕಾಮ್ ಹೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸದಾಂಯಿ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ಸದಾಂಯಿ ತೊ ಕಾಮಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾತಾಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಆಜಿಯೆನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಮಾಂಯ್‍ಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ‍್ತಾಲೊ – ‘ಅಜ್ಜಿ, ಇನಿ ಎಂಚಿನಾ ಮಾಲ್ಪೊಡ್?’ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಜಿಯೆಲಾಗಿಂ ಹೆಂಟ್ರಿ ಅಂಕಲಾಕ್ ದೀಸ್‌ಭರ್ ಅಶೆಂ ಕರ್, ತಶೆಂ ಕರ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಕಾಮಾಂ ತಯಾರ್ ಆಸ್ತಾಲಿಂ!

ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಹೆಂಟ್ರಿ ಅಂಕಲ್ ಘರಾ ಭಿತರ‍್ಲಿಂ/ಭಾಯ್ಲಿಂ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಕಾಮಾಂಯಿ ಶಿಕ್ಲೊ : ಬಲ್ಪ್ ಬಸವ್ಚೊ, ಹೋಲ್ಡರ್ ಶಿರ‍್ಕಾಂವ್ಚೆ ಹೆಂ ಸರ‍್ವ್ ತೊ ಶಿಕ್ಲೊ. ಆಮಿ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ತೊ ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲೊ. ತಾಕಾ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪುಣ್ ಉಚ್ಚಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಚುಕಿಭರಿತ್. ‘ಫ್ರಿಡ್ಜಾಕ್’ ತೊ ‘ಬ್ರೇಡ್ಜ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ, ಬಲ್ಬಾಕ್ ‘ಬೊಲ್ಪು’. ಪುಣ್ ಕಾಂಯ್ ನಜೊ, ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅರ‍್ಥ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ಎಕಾ ಭಾಶೆಂತ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ? ತಾಚಿ ವೀಕ್ಷಣ್ ಸಕತ್ ಆನಿ ಕಾಮ್ ಜಿಕುನ್ ಧರ‍್ಚಿ ಸವಯ್ ಸುಮಾರಾಚಿ ನ್ಹಯ್. ಆಪ್ಣೆಂ ‘ಶಿಕಾಜೆ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಠ್ ತಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಮಾವ್ಳೆ-ಬಾಪ್ಲೆ ಕೆದಳಾಯಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ ಹ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹೆಂಟ್ರಿಕ್ ಶಿಕಪ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ತೊ ಎಕ್ ಬರೊ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಕಾಮೆಲಿ ಜಾತೊ.

ಪುಣ್ ಅಶೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ, ತೊ ಫಕತ್ ಆಡ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಕಾಮಾಂ ಕರ‍್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸಮಾಧಾನಿ ಜಾಲೊ. ಗಾಂವಾಂತ್‌ಚ್ ಠಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಾವ್ಳ್ಯಾಕ್ ಮರ‍್ಣಾಚ್ಯೊ ಪೆಟೊ ‘ಫರಾರ್’ ಕರ‍್ಚಿ ವ್ಯಾಪ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಕಾ ಕುಮ್ಕೆಚೊ ಹಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಹೆನ್ರಿ ಮರ‍್ಣಾಚ್ಯೊ ಪೆಟೊ ಸುರ‍್ಗಾರಾಂವ್ಚೆಂಯಿ ಶಿಕ್ಲೊ. ಹೆರ್ ಕಸಲೆಂ ಸರ‍್ವ್ ತೊ ಶಿಕ್ಲೊ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಕಾಯಾಮ್ ಡುಮ್ಕಿ ಮಾರಿತ್ತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಾವ್ಳ್ಯಾಚೆ ಕೃಪೆನ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ವೆಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಲಾಬ್ಲೊ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಮಾಯ್ ಗಾಂವಾಂಥಾವ್ನ್ ಸೊಳಾ ಲಾಂಬ್ ವರ‍್ಸಾಂಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಉರ‍್ಲೊಂ.

EJFD02

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜಿ ಪ್ರೇಮಿಕಾ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಲಗ್ನಾಚಿ ಸರ‍್ಬರಾಯ್ ಆನಿ ತಯಾರಾಯ್ ವೇಗಾನ್ ಚಲ್ತಾಲಿ. ಸೊಳಾ ವರ‍್ಸಾಂನಿ ಸಬಾರ್ ಸಂಗ್ತಿ ಹಾಂವ್ ವಿಸ್ರಾಲ್ಲೊಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಕಿತೆಂಗಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹೆಂಟ್ರಿ ಅಂಕಲಾಕ್‌ಯಿ ಪರಿಪೂರ‍್ಣ್ ವಿಸ್ರಾಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಜಿಯೆಚೆಂ ದೇಹಾಂತ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪುಣ್ ತೊ ಹೆಂಟ್ರಿ ಅಂಕಲ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಯೆತಾಲೊ ಖಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗೊಡ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಚಡಿತ್ ವಜಾನಾನ್ ಮತಿಕ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ನಾ. ಗಲ್ಫಾಥಾವ್ನ್ ಕೋಣ್‌ಯಿ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಫರಾ ಸೊ-ಕೊಲ್ಡ್ ಸಾಂಗೊಂಡ್ಯಾಂಚೆಂ ಭಿರೆಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸಹಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಸೊಳಾ ವರ‍್ಸಾಂನಿ ಚಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪುಣಿ ಹಾಂವ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ – ಹೆಂಟ್ರಿ ಅಂಕಲಾಕ್ ನ್ಹಯ್ ತರಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪ್ರೇಮಿಕಾಕ್ ಭೆಟೊಂಕ್. ಬರೆಂ. ಹಿ ಸಂಗತ್ ಹಾಂವ್ ಲಗ್ನಾಚ್ಯಾ ಮೆಳಿಂತ್ ಪರಿಪೂರ‍್ಣ್ ವಿಸ್ರಾಲ್ಲೊಂ.

ತಿ ಸಾಂಜ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರೊಸಾಚಿ. ಹಾಂವ್ ಕಸಲ್ಯಾಯಿ ಸಂಪ್ರಾದಾಯೆಂಕ್ ಮಾಂದಿನಾತ್‌ಲ್ಲೊಂ ಜಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವೊವ್ಯಾ-ವೆರ‍್ಸಾಂನಿ ಕಸಲಿಚ್ ಆಸಕ್ತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಹೆರಾಂನಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ನೆಸ್ಣಾರ್ ಮಾಟ್ವಾಕ್ ಯೇಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವತ್ತಾಯ್ ಕೆಲೊ ತರಿ ಹಾಂವ್ ಉಪ್ರಾಟೋನ್ ಸುಟಾರ್‌ಚ್ ಮಾಟ್ವಾಕ್ ದೆಂವ್ಲೊಂ. ಆಜಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರ‍್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಪುಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಮಾಮ್ಮಿ ಭಿಗಡ್ಲಿ. ಮ್ಹಜೆಂ ನ್ಹೆಸಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಟಾಯೆಚಿ ಗಾಂಟ್ ಭಾಂದ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಸ್ತಾಂ ಆವ್ಚಿತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರೂಮಾಚೆಂ ದಾರ್ ಬಡ್‌ಯ್‌ನಾಸ್ತಾಂ ಉಸವ್ನ್ ಭಿತರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಥಟಾಕ್ಲೊಂ ಪುಣ್ ತೆ ವ್ಯಕ್ತೆಚಿ ವಳಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಿ ನಾ. ಪುಣ್ ತೆಚ್ಚ್ ಗುಂಗ್ರು ಕೇಸ್, ಆತಾಂ ಮುಳಾಂತ್ ಪಿಕ್ಲೆಲೆ, ತೊಚ್ ಧೃಡ್ ಜೀವ್‌ಕಟ್ಟ್, ತೆಚ್ಚ್ ಪಾನ್ ಬಿಡಾ ಖಾವ್ನ್ ಕಾಳ್ಬೆ ಆನಿ ಪೀಕ್ ದಾಟ್ಲೆಲೆ ದಾಂತ್. ತ್ಯೆ ವಕ್ತೆಕ್ ಹಾಂವ್ ವಳ್ಕಾಲೊಂ – ಹೆಂಟ್ರಿ ಅಂಕಲ್! ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವೊಂಟಾಚೆರ್ ಉತ್ರಾಂ ಉದೆಲಿಂ ಪುಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ಲಿಂ ನಾಂತ್. ಪುಣ್ ಆಕ್ರೇಕ್ ತರಿ ಹಾಂವ್ ಉದ್ಗಾರ‍್ಲೊಂ, ‘ಹೆಂಟ್ರಿ ಅಂಕಲ್ ತುಂ ಹಾಂಗಾಸರ್? ತುಕಾ ಕಶೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಜ್ ಮ್ಹಜೊ ರೋಸ್ ಮ್ಹಣ್?’

CVREJFD

‘ಸಗ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ‍್ಗ್‌ಜೀಂತ್ ಖಬಾರ್ ಆಸಾ, ಜ್ಯೋಬಾಬು. ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಣಾಯ್ಚೆಂಯಿ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾ ತರಿ ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಅಮ್ಮಾ, ಮ್ಹಜಿ ಆಜಿ ಅಂತರ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ಮರ‍್ಣಾ ವಿಧಿಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಭಾಂಗಾರ್ ಮನಿಸ್ ತಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಬಿಚ್ಯಾ ತಟ್ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪೇಂಯ್ಟ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ದಿಲ್ಲೊ ಮಾಮ್‌ಯಿ ಅಂತರ‍್ಲೊ ಖಂಯ್. ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಲೆ ಚಲ್ತಾತ್ ಜ್ಯೊಬಾಬು. ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಪಳೆ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಫುಲಾಂ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂತ್, ದೀಷ್ಟ್ ಸಾರ‍್ಕಿ ನಾ, ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಲಿಂ ವರ‍್ಸಾಂ ಆಸಾತ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ. ಆಮಿ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಪಣಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ವ್ಹಯ್, ಸಬಾರ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಫರಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಆಸಾ ತರಿ ತುಂವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಭಾವಾಪರಿ ಮೋಗ್ ದಿಲಾಯ್.’

‘ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ವಿದೇಶಾಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ತರಿ ತುಜೆ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಹಾಡುಂಕ್ ನಾ, ಹೆಂಟ್ರಿ ಅಂಕಲ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಫ್ ಕರ್’

‘ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ನಾಕಾ ಜ್ಯೋಬಾಬು! ತುಮಿಂ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ.’

‘ತುಜಿ ಪತಿಣ್ ಭುರ‍್ಗಿಂ..’

‘ತಾಂಚಿ ಖಬರ್ ನಾಕಾ ಜ್ಯೊಬಾಬು, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಂತ್‌ಯಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ತುಮುಲಾಂ ಆಸಾತ್!’

‘ತರಿ ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ತರಿ ಹಾಡಿಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ಜಾಲಿ.’

ತೊ ವಿಚಿತ್ರ್ ಎಕ್ ಹಾಸೊ ಹಾಸ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯಾಚೊ ಅರ‍್ಥ್ ಆನಿ ಮತ್ಲಬ್ ಹಾಂವ್ ಆಜ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ನಾ. ‘ಮ್ಹಾಕಾ ಕಸಲ್ಯಾಚಿಚ್ ಆಶಾ ನಾ ಆನಿ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಹಾಂವ್ ಕಸಲ್ಯಾಕ್‌ಚ್ ಆಶೆಲ್ಲೊಂ ನಾ. ಪುಣ್…’

‘ಪುಣ್ ಕಿತೆಂ ಹೆಂಟ್ರಿ ಅಂಕಲ್?’

ಹಾಂವೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಖಾಂದಾರ್ ಮಯ್ಪಾಸಾನ್ ಹಾತ್ ದವರ‍್ಲೆ.

ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ತುಮುಲಾಂನಿ ದಣ್ಸಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚೆ ಕುಡಿಥಾವ್ನ್ ಎಕ್ ಸಕತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶಿರಾಂಶಿರಾಂನಿ ವ್ಹಾಳ್ಚೆಪರಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ತ್ಯೆ ಸಕ್ತೆಂತ್ ಕಸಲಿಚ್ಚ್ ಮೆಳಾಯ್, ಕಸಲಿಚ್ ಕಾಳ್ಬಾಣ್, ಕಸಲಿಚ್ಚ್ ಮಾಲಿಸಾಯ್.

‘ತುಂವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ತೆಂ ದಿಲಾಂಯ್ ಜ್ಯೋಬಾಬು. ತುಜೆ ಆಜಿಯೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪೊಸುನ್ಂಚ್ ವಾಗಯ್ಲಾ. ಕಸಲೆಂಚ್ ರೂಣ್ ಆಮ್ಚೆಮಧೆಂ ನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಜಾವ್ನಾಸಾಂವ್ ಮನಿಸ್, ಚಡ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾ ಕಸಲೆಂಚ್ ಶಿಕಪ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ ಪುಣ್ ಮನ್ಶಾ ಮುಳಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ವಳ್ಕೊಂಚೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಶಿಕಪ್ ಸಂಸಾರಾನ್ಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲಾಂ. ತುಜಿ ಲಗ್ನಾ ಜಿಣಿ ನಂದ್‌ನ್ ಜಾಂವ್.’

ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂಯಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆ ದೋನ್‌ಯಿ ಹಾತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊರಗ್ ಹಾತಾಂನಿ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ಘಳ್ಗಳ್ಯಾಂ ರಡ್ಲೊ. ಆತಾಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಯೆದೊಳ್ ಲಾಬ್‌ಲ್ಲಿಂ ಸರ‍್ವ್ ಲಿಸಾವಾಂ ವಿಸ್ರೊನ್ ತಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ ವೆಂಗ್ಲೊ.

► ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಫ್. ಡಿಸೊಜಾ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

66% feel thumbs up. And how do you feel?
10 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
2 :joy: Joy
1 :heart_eyes: Awesome
2 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

2 comments

  1. mm
    ಫಿಲಿಪ್ ಮುದಾರ್ಥ್

    ಬರೆ ಉಗ್ಡಾಸ್ ವಾಗೊನ್ ಯೇತಾನಾಂ ದೆಕ್ಲೆಲ್ಯಾ “ಲ್ಹಾನ್” ಮನ್ಷ್ಯಾಂಚ್ಯೆಂ. ವಾಚುನ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್ ಮೆಳ್ಲೆಲ್ಯಾ ದಲಿತ್ ಲೋಕಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಂಬೂರ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ್ ಕುಳಿಯೆಚಿಂ ಧಾ-ಬಾರಾ ಘರಾಂ ಆಸ್ಲಿಂ. ಕೊಣಾಕ್‍ಯೀ ನಾಂವಾನ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾಂ. ಮೂಲ್ ಬಲಾ ಕೊರಗಾ, ಅವ್ವು ಮಲ್ಪುಲಾ ಕೊರಗಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಆಸ್ಲಿ. ಘರಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಅಂಗ್ಣಾಂತ್ ವೋಡಿನಾತ್ಲಿ ಏಕ್ ಅದ್ರಶ್ಯ್ ಗಡ್ ಉತ್ರೊನ್ ತಿಂ ಯೆನಾತ್ಲಿಂ. ಪೊಪ್ಳಾ-ಮಾಡಿಯೆಚ್ಯಾ ಪಿಕೊನ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಪೊವ್ಲೆ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಮೊರ್ಗೊಲ್ ತಿಂ ವೊಳ್ತೆಲಿಂ. ತಾಂಕಾ ಪೇಜ್ “ಘಾಲ್ಚಿ” (ವಾಡ್ಚಿ ಮ್ಹಣಾನಾತ್ಲ್ಯಾಂವ್), ನೀಸ್ “ವೊತ್ಸೊ” ಆನಿ ಅಪ್ರೂಪ್ “ಚಾಯ್-ಕಾಫಿ”, ಹ್ಯಾಚ್ ಮೊರ್ಗೊಲಾಂತ್. ತಾಂಚಿಚ್ ಭಾಸ್ ಆಸ್ಲಿ. ತಾಂಚ್ಯೆಚ್ ಕುಳಿಯೆಚ್ಯೆ ದೇವ್ ಬಣಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆ. ಪುಣ್, ನವೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಥೊಡೆ ಜಾಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಗೆ ಖಬರ್ ಆಸ್ಲಿ. ಪುಣ್, ಹೆಂಟ್ರಿ ಅಂಕಲ್ ತಸ್ಲ್ಯಾಂ ’ನವ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಅಸ್ಪರ‍್ಶ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಚಿ” ಒಳೊಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಹಾಂವ್ ದೋನ್ ವ್ಹರ್ಸಾಂ ಕೊಡಿಯಾಳಾಂತ್ ಕೊಲೆಜ್ ಶಿಕ್ಪಾಲಾಗುನ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತನಾಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ವಸ್ತಿ-ಘರ್ ಜೆಸ್ವಿತ್ ಪಾದ್ರ್ ಚಲವ್ನ್ ವರ್ತೆಲೆ. ಥೈಂಸರ್ ಹೆಂಟ್ರಿ ತಸ್ಲೊ ಏಕ್ಲೊ ಘರಾ ಭಾಯ್ಲಿ ನಿತಳಾಯ್ ತಶೆಂ ಕಾಕುಸ್ ಸಾಫ್ ಕರುಂಕ್ ಯೇತಾಲೊ. ತಾಂಕಾಂ ಕೋಣೆಂಯಿ ಆಪಡ್ಲೆಲೆಂ ನಾಂ. ವೆಂಗ್ಚ್ಯೆ ಸೊಡ್. ದೆಕುನ್, ಅಖ್ರೆಕ್ ಹ್ಯಾ ಜ್ಯೋನ್ ತಾಕಾ “ವೆಂಗುನ್” ಧರ‍್ಲೊ ಆನಿಂ ಸರ್ವ್ ಶಿಕ್ಪಾಂ ವಿಸ್ರಾಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಾಚುನ್ ಬರೆಂ ಭಗ್ಲೆಂ.

  2. mm
    Alphonse Mendonsa

    Wonderful article,… good old memories of a good hearted pals..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.