ಕ್ರೀಸ್ತ್ ರಾಯಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಚೊ ಕಾಳ್ … ಅದ್ವೆಂತ್

ವೆಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಹಿಂವ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಆರಂಭ್ ಕರ್ತಾಸ್ತಾನಾಂ…ಆಮ್ಕಾ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಚಿ ಪರಬ್ – ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾಚಿ ಯಾದ್ ಯೆತಾ. ನೀಜ್ ತರ್ ಹೊ ಕಾಳ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲ್ಚೊ…ಅದ್ವೆಂತ್ ಕಾಳ್. ಅದ್ವೆಂತ್ ಕಾಳ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕ್ರೀಸ್ತ್ ರಾಯಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಚೊ ಕಾಳ್.

RR05

ಆದಿಂ ಆಮ್ಚೆ ಮಾಲ್ಘಡೆ ಹೊ ಅದ್ವೆಂತ್ ಕಾಳ್ ಬೋವ್ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಥರಾನ್ ಆಚರಣ್ ಕರುನ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಪಾಳ್ತಾಲೆ. ಆನಿಂ ಅಶೆಂ ತಾಂಚೆಂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಆಚರಣ್‌ಯೀ ಬೋವ್ ಅದ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಥರಾನ್‌ಚ್ ಆರಂಭ್ ಜಾವ್ನ್… ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಮುಂದರುನ್ … ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಆಚರಣ್ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ತಶೆಂ ಲೌಕಿಕ್ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಚಲೊನ್ ವೆತಾಲೆಂ.

ಪೂಣ್ ವೇಳ್ ವೆತಾಂ ವೆತಾಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬದ್ಲುನ್ ಆಯ್ಲೆಲೆಪರಿಂ ಆಚರಣಾಂತ್‌ಯೀ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿ. ತ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಅದ್ವೆಂತ್ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಆಚರಣೆಂತ್ಲೆಂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಮಹತ್ವ್, ಕಾಳ್ ಬದ್ಲುನ್ ಆಯ್ಲೆಲೆಪರಿಂ ಬದ್ಲುನ್ ಯೇವ್ನ್ ಅದ್ವೆಂತಾಚೆಂ ಅದ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಆಚರಣ್ ಮಾಜ್ವೊನ್ ಗೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಆನಿ ಆತಾಂ ಹೊ ಅದ್ವೆಂತಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್, ಫಕತ್ ಇಗರ್ಜೆ ಆಲ್ತಾರೆರ್ ಯಾಜಾಕಾಂಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂನಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಉರ್ಲಾ.

ತರೀ ಕಿತ್ಯಾ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ನಿರಾಶ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡುನ್ ಆಮಿ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಕ್…ಆಚರಣಾಕ್, ದುರ್ಸೊಂಚೆಂ ನಯ್. ಕಾಳ್ ಬದ್ಲುನ್ ಯೆತಾಸ್ತಾಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಚರಣ್ ಬದ್ಲುನ್ ಯೆತಾ. ಹೆಂ ಸಹಜ್ –  ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ . ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕಾಲಾರ್ ಬದ್ಲುನ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಸವ್ಲತ್ಯಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚರಣ್ ಬದ್ಲುನ್ ಆಸ್ತಾ. ತಶೆಂ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕಾಲಾಕ್ ತೆಂ – ತೆಂ ಆಚರಣ್. ದೆಕುನ್ ತ್ಯಾ ಕಾಲಾರ್ ತಶೆಂ ಆಚರಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ‘ಆತಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂ?!’ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಜನಾಂಗಾಕ್ ದುರ್ಸೊಂಚೆಂಯೀ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸಾನಾಂ.

ಪೂಣ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಳಾರ್ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಪವಿತ್ರ್‌ಪಣ್… ತಶೆಂ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆವ್ನ್, ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಕಾಳಾಕ್ ಸಹಜ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಧುನಿಕ್ ಆಚರಣೆಂತ್‌ಯೀ ಮಿಸ್ಳೊನ್… ಹೆಂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಅದ್ವೆಂತ್ ಆಚರಣ್ ಅಶೆಂಚ್ಚ್ ಮುಕಾರೀ ಮುಂದರುನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಗಿನ್ಯಾನಾಂತ್ ದವರ್ಚೆಂ ವಾಜ್ಬಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ದೆಕುನ್ ಸಮಡ್ತೆಚೆ ಕಾಯ್ದೆ ಫೆಸ್ತಾ ಆಚರಣ್, ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಕ್ತಿಪಣಿ ಉರ್ಬೆನ್ ಪಾಳುನ್, ತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಬೆಫಿಕೆರ್‌ಪಣ್ ದಾಕಯ್ನಾಸ್ತಾಂ, ಹೆರಾಂಕ್‌ಯೀ ತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಉತ್ತೇಜಿತ್ ಕರುನ್ ತೆಂ ಪಾಳುಂಕ್ ಆಚರ್ಸುಂಕ್ ಆಮಿ ದೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಕಾ ಜಾಗೊವ್ನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್.

ಆಮ್ಚೆ ಆದ್ಲೆ ಮಾಲ್ಘಡೆ, ಕ್ರೀಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಚೊ ಅದ್ವೆಂತ್ ಕಾಳ್ ಉದೆಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾಸ್ತಾನಾಂ, ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚಾ ಆಚರಣಾ ಖಾತಿರ್ … ತೊ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಕಾಳ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ಲೆಕ್ತಾಲೆ ಆನಿ ಅತ್ಮೀಕ್ ಥರಾನ್ ಪಾಳ್ತಾಲೆ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಉಪಾಸ್, ಘರಾಂ ಘರಾಂನಿಂ ವಿಶೇಸ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ರಜಾರ್,  ಕಾಂತಾರಾಂ ವ್ಹಡಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲಿಂ.

RR03

ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಕುಮ್ಸಾರಾಂ, ರೆತಿರ್, ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚೆಂ ಆರಾದನ್, ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಕಡ್ಡಾಯೆಚೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಅತ್ಮಿಕ್ ಆಚರಣೆವರ್ವಿಂ… ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಫೆಸ್ತ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಏಕ್ ಜಾಗರಣ್ ರುತಾ ಜಾತೆಲೆಂ. ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಮಡ್ತೆಂಚ್ಯಾಕ್‌ಯೀ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಗಮನಾಕ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಆನಿಂ ಹೆಂ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಶ್ ಥರಾನ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಚ್ಯಾ ವಳ್ಕೆಚೆಂ, ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಶಿಕೊವ್ಣೆಚೆಂ ಪ್ರಸಾರ್‌ಯೀ ಜಾತೆಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕೊರೋನಾ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ಚಡಾವತ್ ಲೋಕ್ ಚಾರ್ ವಣದಿಂ ಮಧೆಂ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುನ್ ಎಕಾ ಥರಾಚ್ಯಾ ಧೆಧೆಸ್ಪರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆರ್ ಪಾಶ್ಚ್ಯಾತ್ಯ್ ಗಾಂವಾಂನಿ ನವೆಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್‌ಚ್ ಗಡ್ದೆಚೆಂ ಉರ್ಬೆಚೆಂ ಆಚರಣ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ ಆಸಾ.

ಆತಾಂ ಪರತ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಅದ್ವೆಂತ್ ಆಚರಣ್ ವಿಶಿಂ ಮತಿಂ ವರ್ಚೆಂ ತರ್ ಹೊ ಅದ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಅದ್ವೆಂತ್ ಕಾಳ್ ಸಂಪೊನ್ ಯೆತಾಸ್ತಾಂ … ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾದಿಸಾಚೆಂ ಆಚರಣ್ … ತ್ಯಾ ಮೊದ್ಯಾನೆ ರಾತಿಂ ಆರಂಭ್ ಜಾತೆಲೆಂ.

ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾಚ್ಯಾ ಮೊದ್ಯಾನೆ ರಾತಿಂ, ಆತಾಂಚೆಪರಿಂ ವೀಜ್ ದಿವೆ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್, ಸೆಜಾರ್ಚಿಂ ಸರ್ವಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಹಿಂಡ್ ಹಿಂಡಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಚುಡೆತಿಚ್ಯೊ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ದಂದ್ಯೊ ಪೆಟೊವ್ನ್, ಮಯ್ಲಾಂ ಮಯ್ಲಾಂಚಿ ವಾಟ್ ಚಲುನ್ ಮಿಸಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾತಾಲೆ.

ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಾಂತ್ಯಾ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್, ಗುಮ್ಟಾಂ ಪೊದಾಂ ಗಾವ್ನ್ ಪರತ್ ಪಾಟಿಂ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾಲೆ. ನಂತರ್ ಸರ್ವ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಸುರ್ ಮಾರುನ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರುಂಕ್ ವೆತಾಲೆ . ಆನಿ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಲಾಂಬ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಸಂವೆಂ ಸನ್ನಾ ಮಾಸ್ಳೆಚೆಂ ಗಡ್ದ್ ಜೆವಾಣ್. ಅಶೆಂ ತಾಂಚೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್‌ಯೀ ಏಕ್ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ತಶೆಂ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಲೌಕಿಕ್ ಮಿಸ್ಳೊಣೆಚ್ಯೆಂ ಆಚರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಪೂಣ್ ಕಾಳ್ ಬದ್ಲೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಆದ್ಲೊ ನಿತಳ್ ದೆವಾಸ್ಪಣಾಚೊ ತೊ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಚಾ ತಯಾರಾಯೆಚೊ ಅದ್ವೆಂತ್ ಕಾಳ್, ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಯ್ತ್ ಆಯ್ಲೊ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಚಡಾವತ್ ಗಲ್ಫ್‌ಗಾರಾಂ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್, ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ರಜೆರ್ ಮ್ಹಣ್ ಅದ್ವೆಂತ್ ಕಾಳಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಯೆತಾಲೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಕುಟ್ಮಾ ಮಧೆಂ  ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಅದ್ವೆಂತ್ ಆಚರಣ್ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಅಲ್ತಾರಾರ್‌ಚ್ ಉರ್ಲೆಂ.

ಹಿ ಪರಿಗತ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜೆ ವ್ಹಡಿಲ್‌ಯೀ ತಸಲ್ಯಾ ಸೊಡ್‌ದೊಡೆಕ್ ಚಿಟ್ಕಾಲೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಸಮಾಜ್ ಅದ್ವೆಂತಾತ್ಲೆಂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಆಚರಣ್ ಬಲತ್ಕಾರಾನ್ ವಿಸ್ರಾಲಿ ಆನಿ ಕ್ರಮೇಣ್ ಅದ್ವೆಂತಾಚೊ ಮಹತ್ವ್ ನಪೈಂಚ್ಚ್ ಜಾಲೊ. ಆನಿ ಅಶೆಂ ಅದ್ವೆಂತಾಂತ್ ಅಡ್ವಾರ್ಲೆಲಿ ಗೊವ್ಜಿ ಗದ್ದಾಳಾಯ್, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದಬಾಜೆಚೊ ಸುರ್ವಾತ್‌ಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

RR04

ಅದ್ವೆಂತಾಂತ್ಲಿ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್, ರೋಸ್, ಕಾಜಾರಾಂ ತಸಲಿಂ ನಾನಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಘಡ್ದ್ ಗದ್ದಾಳಾಯೆಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಮಾಜ್ವೊನ್ ಗೆಲಿ. ಆದಿಂ ಅದ್ವೆಂತಾಂತ್ ನಾತ್ಲೆಲೆಂ ಕಾಜಾರ್, ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾ ವೆಳಾ ಪರ್ಗಾಂವ್ಚೆ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ವೆಳಾ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ದವರ್ಚೆಂ ನಿಯಮ್ ಚಾಲ್ತೆರ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಜಾರಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಅದ್ವೆಂತಾಂತ್‌ಚ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲಿ.

ಅಶೆಂ ಆಮ್ಚಾ ಮಾಲ್ಘಾಡ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೆಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತ್ ರಾಯಾಚಾ ಯೆಣ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಿ ಆತ್ಮೀಕ್ ತಯಾರಾಯ್, ದೆವಾಸ್ಪಣ್ ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾರ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್, ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಜನಾಂಗಾಕ್ ‘ಅದ್ವೆಂತಾವಿಶಿಂ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಸಮ್ಜಣಿ ನಾ’ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲಿ ಬಿರ್ಮೊತೆಚಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ.

ಆನಿ ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾರ್ ಪರತ್ ತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಸಮ್ಜಣಿಂ ಹಾಡ್ಚಿ ಬರಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್, ಟಿವಿ, ಮೊಬಾಯ್ಲ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಆಧುನಿಕ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ತಾಂಕಾ ಸಮ್ಜಣಿಂ ರುತಾಕರ್ಚಿ ಕಶೆಂ ಕೆನ್ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ಚ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಸಮಸ್ಯಾ ಜಾಲ್ಯಾ.

ಆಧುನಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್, ಥೊಡ್ಯಾಂ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಲಾಗಿಂ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ವೇಳ್ ನಾಂ,  ಥೊಡ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ವೇಳ್ ಖರ್ಚುಂಕ್ ಪುರ್ಸೊತ್ ನಾ. ಅಸಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್, ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಂವಾದ್, ಸಮ್ಜಣಿ, ಸೊಡ್-ದೊಡ್, ಮೋಗ್ – ಮಾಯ್ಪಾಸ್, ಮಾಗ್ಣೆಂ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ತರೀ ಕಶೆಂ?

RR01

ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್, ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಜುಂವಾಂವ್ನ್  ‘ಮನ್ ಬದ್ಲಿಯಾ ಪಾತ್ಕಿ ಜಿಣಿ ಬದ್ಲಿಯಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಯೆಣೆಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಹೊಚ್ ಅದ್ವೆಂತ್ ಕಾಳಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್. ಹಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್. ಆತಾಂ ಆಮಿ ಪರತ್ ಜೆಜುಚಾ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅದ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಥರಾನ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರಿಜಾಯ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾವೆಳಾ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆತ್ಮಿಕ್ ತಶೆಂ ಲೌಕಿಕ್ ತಯಾರಾಯೆವರ್ವಿಂ, ಆಮ್ಚೆಥಂಯ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿಜಾಯ್. ಆನಿ ಹೆರಾಂಕ್‌ಯೀ ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ಜಾಗಯ್ಜಯ್.

► ರೋನ್ ರೋಚ್, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ

33% feel thumbs up. And how do you feel?
20 :thumbsup: Thumbs up
16 :heart: Love
0 :joy: Joy
9 :heart_eyes: Awesome
14 :blush: Great
0 :cry: Sad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.