ಮಿರ‍್ಣ್ಯಾಮ್ ಆನಿ ಘಾಂಟ್

“ಬಯ್ಯಾ, ಮಿಸಾಚಿ ಘಾಂಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲಿಯೆ ತುಕಾ ?”

ಮಾಡಾಕಡೆ ಗಿಮಾಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಣ್ಯೆಂತ್ ತಾಂಬ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಂಡ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಉದಕ್ ಚೆಂಬಾಂತ್ ಕಾಡ್ನ್, ಎಕೊಡೆಂ ತೊಂಡ್ ಧುವ್ನ್ ಮೊಡ್ಲಾಂಚ್ಯಾ ತಟ್ಟೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮುಂಡು ಕಾಡ್ನ್, ಪೆಂಕ್ಡಾಕ್ ಬಾಂಧುನ್ ಖೊಮಿಸ್ ಶಿರ‍್ಕಾವ್ನ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಅಮ್ಸೊರಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ಚೊ ರುಜಾರ್ ಮೆಂದೊಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಾತಿಲಾಗಿಂ ಬೊಬಾಟೊನ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಘರಾ ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಜವಾಬ್ ದಿಲಿ ನಾ.

ಸೊಪ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ವೊಣದಿಚೆರ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ಚ್ಯಾ ಗಡಿಯಾಳಾರ್ ವೊರಾಂ ಸಾಡೆ ಸ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ನಳ್ಯಾಂಚೆಂ ಘರ್ ತಾಂಚೆ. ಝಾಲ್ ಉತರ‍್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾಡಿಯಾಂಚೆ ಲ್ಹಾನ್‌ಶೆಂ ತೋಟ್. ತೊಟಾಚಿ ಗೇಟ್ ಉತರ‍್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾರೊಗ್. ಮಾರ‍್ಗಾರ್ ಸಾತ್ – ಆಟ್ ಮಿನುಟಾಂ ಸರಾರಾಂ ಚಲ್ಲ್ಯಾರ್ ಇಗರ‍್ಜ್ ಮೆಳ್ತಾ.

CK02

ಘರಾಂತ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಸೊಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ದೆಗೆನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ರುಜಾರ್ ಮೆಂದೊಸಾನ್ ನಿದ್ಚೆಂ. ಸದಾಂಯ್ ಮಿಸಾಚಿ ಘಾಂಟ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಉಟೊನ್ ತಾಚಿ ಸಕಾಳಿಂಚಿ ಆಮೊರಿ ಜಾತಾ. ಪಾನ್ಪೊಡ್ ಖಾಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾತಿಕ್ ನಿದ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಖಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾನ್ಪೊಡಿಚಿ ಪೀಕ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಪಿಕ್ತಾಂಡಿ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ಲಾಗಿಂಚ್ಚ್ ದವರ‍್ತಾ. ಸಕಾಳಿಂ ಪಿಕ್ತಾಂಡೆಂತ್ಲಿ ಪೀಕ್ ಮಾಡಾ ಮುಳಾಕ್ ಉಡವ್ನ್, ತಿ ಧುವ್ನ್ ಝಲಾಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾರ್ ಚಿರ‍್ಯಾ ಫಾತ್ರಾರ್ ವೊಮ್ತಿ ಸುಕಾತ್ ಘಾಲ್ತಾ. ಕಾಕುಸ್ ಘರ‍್ಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆತಾಂಯ್ ರಾತಿಂಚೆ ತೊ ತಸ್ತ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ಲಾಗಿಂಚ್ಚ್ ದವರ‍್ತಾಲೊ ಆನಿ ರಾತಿಂ ಮುತೊಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ತರ್ ತಾಂತುಂಚ್ಚ್ ಕರ‍್ತಾಲೊ. ತಸ್ತಾಂತ್ಲೆಂ ಮೂತ್ ತೊಟಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಮಾತಿಯೆಂತ್ ಪೂರ‍್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಟ್ಕ್ಯಾಂತ್ ವೊತುನ್ ತಾಕಾ ಪರ‍್ನೆಂ ಆಯ್ದಾನ್ ತೊ ದಾಂಪ್ತಾಲೊ. ಸಾದಾರ‍್ನ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮಿಸಾಚಿ ಘಾಂಟ್ ಜಾತಾಲಿ.

ಘಾಂಟ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾಂಡ್ಯಾ ಪಂದ್ಲಿ ಕರಿ ಬೊಟಾನ್ ವೋಡ್ನ್, ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ದಾಂತ್ ಘಾಸುನ್, ತೊಂಡ್ ಧುವ್ನ್, ಖೊಮಿಸ್ ಶಿರ‍್ಕಾವ್ನ್, ಮುಂಡು ಬಾಂದುನ್ ತಾಣೆ ಇಗರ‍್ಜೆಕ್ ವೆಚೆಂ. ಇಗರ‍್ಜೆಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಸಾಡೆ ಸ ವೊರಾರ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚಿ ಆಮೊರಿ ಆಕೇರ್ ಜಾತಾ. ತೊ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಚ್ಚ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಕಾಂತಾರ್ ಮಿರೊಣ್ ಸುರು ಕರ‍್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂ.

ಪುಣ್, ಆಜ್ ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಮಿರ‍್ಣಿಚ್ಯಾ ಘಾಂಟಿಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವೊಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ವೊಣದಿರ್ ವೊಚ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತಾಚೆರ್ ವೇಳ್ ಪಳವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರಾಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ತಾಲೊ. ಪುಣ್, ತಸೆಂ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಘಾಂಟಿಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾಂವ್ಚಿ ಜಲ್ಮಾಚಿ ಸವಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ … ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಮಾರಿಚ್ಯಾ ಸವಯೆನ್ ಆಜ್ ಮಿಸಾಕ್ ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಲೊಚ್ಚ್.

ಮಿಸಾಕ್ ವೇಳ್ ಜಾಲೊ ತರ್ ತೊ ದಿಸ್‌ಚ್ಚ್ ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಂ. ದೆವಾಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ನಾ ತರ್ ದೀಸ್ ಉದ್ದಾರ್ ಜಾತಾವೇ? ಆನಿ ಆಯ್ಚೊ ದೀಸ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಡ್‍ಚ್ಚ್…

ಆಜ್ ಕಾಂಯ್ ಮಿರೊಣ್ ಸಕಾಳಿಂ ಉಟೊಕ್‌ಚ್ಚ್ ನಾ ಆಸ್ತಲೊ … ಕಾಲ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಪಿಯೆಲ್ಲೆಂ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ … ಪುಣ್, ಆಮ್ಚೊ ಮಿರೊಣ್ ಘಾಲ್ಚೊ ಮನಿಸ್ ನ್ಹಯ್. ಆಜ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ …. ಹುಶಾರ್ ನಾ ಗಾಯ್? ಬಾಯ್ಲ್ ಹುಶಾರ್ ನಾಂಗೀ? ಘರಾಂತ್ ಕೋಣ್‌ಯ್ ಹುಶಾರ್ ನಾ ತರ್‌ಯ್ ಇಗರ‍್ಜೆಚೆ ಕಾಯ್ದೆ ತೊ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಚುಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ತಸಲೊ ಮನಿಸ್.

ಬಾಗ್ಲಾ ಭಾಯ್ರ್ ವ್ಹಾಣೊ ದವರ‍್ನ್ ಇಗರ‍್ಜೆ ಭಿತರ್ ವೆತಾನಾ ವಾಚಪ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ವಾಂಜೆಲ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೊ.

ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ, ತೊ ಮಿಸಾಕ್ ಇತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಕರ‍್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ.

ಮೀಸ್ ಮುಂದರ‍್ಸುನ್ ಗೆಲೆಂ. ಮಿರ‍್ಣಿಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಮಿರೊಣ್ ಅಪ್ಪು ಮಿರಾಂದ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ವಿಗಾರಾನ್‌ಂಚ್ಚ್ ಕಾಂತಾರ್ ಗಾಯ್ಲೆಂ. ಭಕ್ತಿಕಾಂನಿ ತಾಳೊ ಮೆಳಯ್ಲೊ. ರುಜಾರ್ ಮೆಂದೊಸಾಚಿ ಮತ್ ಮಿಸಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಮಿರ‍್ಣಿಚೊಚ್ಚ್ ಉಡಾಸ್.

ಮಿಸಾಕ್ ವೇಳ್ ಕರ‍್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಸೆಂವ್ಕ್ ವೆಚ್ಯಾಕ್ ತಾಚೆಂ ಕೊಶೆಡ್ದ್ ಆಯ್ಕಾಲೆಂನಾ. ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆಚ್ಚ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಆರ‍್ಗಾಂ ದಿಲಿಂ ತಾಣೆ.

ಮಿಸಾಚೆಂ ಆಕ್ರೆಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ, ವಿಗಾರ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ಮೌನ್ ಜಾಲೊ. ” ಆಜ್ ತುಮಿ ಮಿಸಾಚಿ ಘಾಂಟ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ…”

ಇಗರ‍್ಜೆಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹೆರಾಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ ಆನಿ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ.

CK03

“ಆಮ್ಚೊ ಮಿರೊಣ್ ಆಪ್ಪು ಮಿರಾಂದ್ ಕಾಲ್ ರಾತಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಾ … ಭಾರಿಚ್ಚ್ ದುಕಾಚಿ ಗಜಾಲ್… ಆಮಿಂ ಉಬಿ ರಾವ್ಯಾಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ…”  ಏಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಾ, ತೀನ್ ನಮಾನ್ ಮರಿಯೆ, ಆನಂದ್ ಬಾಪಾ, ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಆನಿ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಚೆ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಬೆಟವ್ನ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಅಂತಿಮ್ ಆಶೀರ‍್ವಾದ್ ದಿಲೆಂ.

ಮೀಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ಚ್, ರುಜಾರ್ ಮೆಂದೊಸ್ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಸವಯೆ ಪ್ರಮಾಣೆ ತಾಚೆಂ ಹೆರ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ‍್ಚ್ಯಾಕ್ ಇಗರ‍್ಜೆ ಭಿತರ್ ರಾವ್ಲೊ ನಾ. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ತೆಂ ಮಾಗೊಂಕ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಘರ‍್ಚ್ಯಾ ಅಲ್ಮಾಂವಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಗರ‍್ಜೆವಂತಾಂಕ್ ಆನಿ ಆಖ್ರೇಕ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾ ಖಾತಿರ್ ತೊ ಮಾಗ್ತಾಲೊ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ನ್ಹಯ್.

ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ, ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಉಬೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಮಿರ‍್ಣಿಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ? ಹುಶಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊಗೀ ? ಕೊಣೆ ಸವಾಲಾಂ ಕರ‍್ತಾನಾ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ತಾಕಾ ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಪಿಡಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ; ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಖರ‍್ಶೆತಾಲೊ… ಜಿವಾನ್ ಬಾರಿಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ… ಗೋಡ್ ಮುತಾಚಿ ಪಿಡಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಕೋಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೆ… ಅಶೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ ಪುಣ್ ಸಾರ‍್ಕೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ….

ಮಿಸಾಚೆಂ ನ್ಹೆಸಣ್ ಬದ್ಲುನ್ ವಿಗಾರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಾವ್ಲೊಚ್ಚ್… ಆನಿ ಮೀಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಜಮ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೆಂ ಗುಜು ಗುಜು ಉಲವ್ಣೆಂ ಬಂಧ್ ಜಾಲೆಂ.

” ಆಯ್ಕಾ … ಕೋಣ್ ಘಾಂಟ್ ಮಾರ‍್ತಾ … ಮಿರ‍್ಣಿ ಸರ‍್ಲಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಮೊರ‍್ಣಾಕ್ ಘಾಂಟ್ ಕೋಣ್‌ಂಯ್ ಮಾರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ?”

ವಿಗಾರಾನ್ ತಾಳೊ ಉಬಾರುನ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸರ‍್ವಾಂಕ್ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ. ಸರ‍್ವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೋಣ್? ಸದಾಂ ಮಿಸಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಮಾತ್ರ್. ಹ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಇಗರ‍್ಜೆಂತ್ ತರ‍್ನಾಟಿಂ ಯಾ ತರ‍್ನಾಟೆ ಝಳ್ಕೊನ್‌ಂಯ್ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಯೆನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ಮಿಸಾಕ್ ಯೆತಾಲಿಂ ತರ್‌ಯ್ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ತೆಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿಂ ಮಾತ್ರ್…ಕೊಣ್‌ಂಯ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲೆ ನಾಂತ್. ಘಾಂಟ್ ಮಾರ‍್ಚಿ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಸುಲಭ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್‌ಯ್ ತಿ ಮಾರುಂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್‌ಚ್ಚ್ ನ್ಹಯ್‌ಗೀ?

“ಕೋಣ್‌ಂಯ್ ನಾಂತ್…..?” ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಲೊಕಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಉಬೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ವಿಗಾರ್ ಚಿಕ್ಕೆ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.” ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮಿರೊಣ್ ಅಪ್ಪು ಮಿರಾಂದಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯೊ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ‍್ಗಜೆಂತ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಘಾಂಟಿ ಮಾರ‍್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಆಜ್ ತೊ ನಾ …. ತಾಚ್ಯಾ ಮೊರ‍್ಣಾಚ್ಯೊ ಘಾಂಟಿ ಮಾರ‍್ತಲೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಎಕ್ಲೊ ಪುಣಿ ನಾಂಚ್ಚ್ ನ್ಹಯ್‌ಂಗೀ ?”

ವಿಗಾರ್ ದೆದೆಸ್ಪಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪಳವ್ನ್, ರುಜಾರ್ ಮೆಂದೊಸಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಭಾಲಿ ತೊಪ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಜಾಲೆಂ. ತೊ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಧೈರ್ ಆರಾಯ್ಲೆಂ. ಮಿರ‍್ಣಿಚ್ಯಾ ಮೊರ‍್ಣಾಚಿ ಘಾಂಟ್ ಮಾರುಂಕ್. ಥೊರಿಚ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ ವೊಣದಿಕ್ ಬಸಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಂಕ್ಡಾಚ್ಯಾ ಕೊಕ್ಕ್ಯಾಕ್ ಶಿರ‍್ಕಾಯಿಲ್ಲಿ ದೊರಿ ತಾಣೆ ಸುಟಯ್ಲಿ. ದೊನೀ ಹಾತಾಂನಿ ಬಳಾನ್ ಧರ‍್ನ್ ತಿ ವೊಡ್ಲಿಚ್ಚ್. ಏಕ್ ನ್ಹಯ್ ದೋನ್ ನ್ಹಯ್… ಪಾಟಾಪಟ್ ಪಾಂಚ್… ಸ ಆನಿ ಸಾತ್… ಫೆಸ್ತ್ ಮಿಸಾಕ್ ಘಾಂಟಿ ಮಾರ‍್ಚ್ಯಾ ಬರಿ…

ವಿಗಾರ್ ಪರತ್ ದೆದೆಸ್ಪಾರ್ ಜಾಲೊ. ರಾಗಾನ್ ಉಂಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲೊ.

“ಹಿ ಕಸಲಿ ಘಾಂಟ್ ಮಾರ‍್ತಾಯ್ ತುಂ ರುಜಾರಿ… ಬಂಧ್ ಕರ್… ಬಂಧ್ ಕರ್… “

ರುಜಾರ್ ಮೆಂದೊಸಾಚೆ ಹಾತ್ ಪಾಯ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಂಚ್ಚ್… ತೊ ಥಂಡ್‍ಚ್ಚ್ ಜಾಲೊ.. ದೊರಿ ತಾಣೆ ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡ್ಲಿ….

“ಆತಾಂ ತುಂಚ್ಚ್ ವಚ್…. ಮಿರ‍್ಣಿಚೊ ಪೂತ್ ಘರಾಚ್ಚ್ ಆಸ್ತಲೊ….” ಪರತ್ ವಿಗಾರ್ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ. ” ತಾಕಾಚ್ಚ್ ಆಪಯ್….. ಪುತಾಕ್ ಘಾಂಟ್ ಮಾರುಂಕ್ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ ಮಿರ‍್ಣಿನ್… ಆತಾಂ ಘಾಂಟ್ ಮಾರಿಜಯ್‌ಚ್ಚ್ ನ್ಹಯ್ ? ದೆವಾಧಿನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಿರ‍್ಣಿಕ್ ಘಾಂಟ್ ಮಾರಿನಾ ತರ್ ಕಿತ್ಲಿ ಲಜ್ ಆಮ್ಕಾಂ…. ಕಸಲೆಂ ಉಣೆಂಪಣ್ ಪಳೆಯಾ….”

ರುಜಾರ್ ಮೆಂದೊಸ್ ಆಪ್ಲೊ ಮುಂಡು ವಯ್ರ್ ಬಾಂಧುನ್ ಮಿರ‍್ಣಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ದಾವ್ಲೊಚ್ಚ್.

***

ಮಿರೊಣ್ ಅಪ್ಪು ಮಿರಾಂದ್ ಸರೊನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ಚ್ ಆಯ್ತಾರಾ ವಿಗಾರಾನ್ ಫಿರ‍್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಿ ಜಮಾತ್ ಆಪಯಿಲ್ಲಿ. ತುರ‍್ತ್ ಜಮಾತ್. ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಸಮಿತಿಚಿ ಜಮಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಚಿ ಜಮಾತ್ ಆಪಂವ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಆಜ್ ತಾಣೆ ಮೊಡ್‌ಲ್ಲಿ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಸಕಾಳಿಂ ಸಾಂಜೆರ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಘಾಂಟಿ ವಾಜ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಮಿರ‍್ಣಿಚ್ಯಾ ಪುತಾನ್‌‌ಚ್ ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಾಂಬಾಳ್‌ಲ್ಲಿ. ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ವಸ್ತುರಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್, ಆಲ್ತಾರಿಚಿ ತಯರಾಯ್ ಸಾಂ. ಮಿಂಗೆಲ್ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಅರ‍್ಧಿ ಮಾದ್ರ್ ಜೆನೆಟ್ ಮಿನೆಜಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಕಾಲ್, ಇಗರ‍್ಜ್ ಝಾಡ್ಚೆಂ ಆನಿ ಬಾಂಕ್ ಪುಸ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ರುಜಾರ್ ಮೆಂದೊಸ್ ಆನಿ ಸಾಲು ಮಾಡ್ತಿಸಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

CK04

ಆಜ್, ಜಮಾತೆಂತ್ ರುಜಾರ್ ಮೆಂದೊಸ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲಿಂತ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಸಾಲು ಮಾಡ್ತಿಸ್. ಮಿರೊಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಾಣಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸೆವೆಕ್ ವಿಗಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಶಾಬಾಸ್ಕೆಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮೆಳ್ತೆಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ಚ್.

ಪುಣ್, ವಿಗಾರಾನ್ ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ದಂಬು-ಉಸ್ಕು ಕಾಡ್ಲೊನಾ.

“ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಗರ‍್ಜೆಂತ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲೊ ಮಿರೊಣ್ ಅಪ್ಪು ಮಿರಾಂದ್ ದೆವಾಧಿನ್ ಜಾಲಾ. ಸರ‍್ಗಾರ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಬಸ್ಲಾ ತೆಂ ಖರೆಂ… ಭಾಗೆವಂತ್ ಮನಿಸ್ ತೊ….ತಾಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಉಬೆ ರಾವೊನ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ…”

ಸರ‍್ವ್ ಉಬೆ ರಾವ್ಲೆ. ಭಾಗೆವಂತ್ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಮಾಗಾಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಚಿಂತ್ಚೆಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್, ಸರ‍್ವಾಂನಿ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಏಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಾ, ತೀನ್ ನಮಾನ್ ಮರಿಯೆ ಆನಿ ಏಕ್ ಅನಂದ್ ಬಾಪಾ ಶಿಕಯ್ಲೆಂ. ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಆನಿ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಚೆ ಮಾಗ್ಣೆಂಯ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ಹೆಂ ಜಾತಚ್ಚ್ ಸರ‍್ವ್ ಬಸ್ಲೆ.

ವಿಗಾರಾನ್ ಮಿರೊಣ್ ಅಪ್ಪು ಮಿರಾಂದಾನ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ‍್ಸಾಂನಿ ಇಗರ‍್ಜೆಂತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಸೆವಾ ವಿವರುನ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ.

ತಿನ್ಶಿಂ ಸಾಟ್ ಆನಿ ಪಾಂಚ್ ದೀಸ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಅಪ್ಪು ಮಿರಾಂದ್.

ದಿಸಾಚ್ಯೊ ಘಾಂಟಿ, ಮೊರ‍್ಣಾಚ್ಯೊ ಜಾಂವ್ ಮಿಸಾಚ್ಯೊ, ದೊನ್ಪಾರಾಂಚ್ಯಾ ಬಾರಾಂಚಿ ಯಾ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಆಮೊರಿಚಿ ಆನಿ ಆಟ್ ವೊರಾಂಚಿ, ಗಿಮಾಂತ್ ಯಾ ಶಿರಾಂದಾರಿಂಚೊ ಪಾವ್ಸ್ ಯೆತಾನಾ ತೊ ಸಾರ‍್ಕೆಂಚ್ಚ್ ಮಾರ‍್ತಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಫಿರ‍್ಗಜೆಂತ್ ಕೊವೆಂತ್ ಲಾಗಿಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾದ್ರಿಂಚೊ ಗೊಂದೊಳ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಸನ್ವಾರಾ ಆಲ್ತಾರ್ ಸೊಬಂವ್ಚಿ; ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸಾರ‍್ಕ್ಯಾ ರಂಗಾಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಮಿಸಾ-ಗ್ರಂಥ್ ಪಳವ್ನ್ ತಯಾರ್ ದವರ‍್ಚಿ; ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ‍್ಚೆಂ; ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ‍್ಗೆ ಯೆನಾಂತ್ ತರ್ ತಾಂಚೊ ಕಾಯ್ದೊ ತಾಣೆಂಚ್ಚ್ ಕರ‍್ಚೊ, ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ತಾನಾ ಕಾಂತಾರ್ ಸುಡಾಳ್ ಆನಿ ಸಾರ‍್ಕೆಂ ಗಾಯನ್ ಕರ‍್ತಾಲೊ. ಸನ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ಇಗರ‍್ಜ್ ಝಾಡುನ್ ಬಾಂಕ್ ಪುಸುನ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ‍್ಚಿ; ಕೊಯರ್ ಆಯ್ಲೆಂ ತರ್ ಮಿರ‍್ನ್ಯಾಮ್ ಥಂಡ್; ನಾ ತರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಿಂದ್ರಿ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮಿಸಾಚಿಂ ಕಾಂತಾರಾಂ ಗಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಕ್ ವಾಡಂವ್ಚೆಂ ತಾಣೆ; ವೋಲ್ ಆಸೊಂದಿ ಯಾ ರೆಸ್ಪೆರ್, ಮೋರ್ನ್ ಯಾ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಸಾಂತೆಸಾಂವ್ ಲಾಂವ್ಚೆಂ, ಗರ‍್ಜೆ ಪ್ರಮಾಣೆ ಮಿರ‍್ಣ್ಯಾಮ್ ಆಸಾಜಯ್ ಆನಿ ಅಪ್ಪು ಮಿರಾಂದ್ ಆಸ್ತಾಲೊಚ್ಚ್….

ಸಬಾರ್ ಕಾಳಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೊರ‍್ಣಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂಕ್ ಒಫಿಸ್ ಮೀಸ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ಲಾತಿನ್ ಬಾಶೆನ್. ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಬೆಸ್ಪಾಕ್ ಲಾತಿನ್ ಬಾಶೆನ್ ಮಾಂಡಾವಳ್. ಖಂಚಾಯ್ ಲಾತಿನ್ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಅರ‍್ತ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ವ ನಾ; ಜೆಂ ಪ್ರದಾನ್ ಯಾಜಕಾನ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂವಿಧಿಂಕ್ ಮಿರ‍್ಣಿ ಮಾತ್ರ್ ಸುಡಾಳ್ ಜವಾಬ್ ದಿತಾಲೊ ಆನಿ ಲಾತಿನ್ ಬಾಶೆನ್ ಗಾಯನ್ ಕರ‍್ತಾಲೊ.

ಅಪ್ಪು ಮಿರಾಂದ್ ತರ‍್ನಾಟೊ ಆಸ್ತಾನಾ ಮಿರೊಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಇಗರ‍್ಜೆಚಿ ಸೆವಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಕಿತ್ಲೊ ಸಾಂಬಾಳ್…? ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಪಾಂಯ್ಶಿ ರುಪಯ್… ತೊ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ದುರ‍್ಸಾಲ್ಲೊ ನಾ…

ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಶಿಕ್ ಬಾರಾ ಕುಟ್ಟಿಂ ದೂದ್ ಕಂಯ್…. ಗಾದ್ ರುಜಾರ್ ಮೆಂದೊಸಾಕ್ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಆಯ್ಲಿ.

ವಿಗಾರಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚ್ ಫಿರ‍್ಗಜ್‌ಗಾರ್ ಮಿರ‍್ಣ್ಯಾಮಾಕ್ ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ದುರ‍್ಸಾಲ್ಲೆ ನಾಂತ್? ಮಿಸಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಕೊ ತೆಂಯ್ ರಾಂದಯ್, ದೂದ್, ನಾರ‍್ಲ್ ಆನಿ ತಾಂದುಳ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಚ್ಚ್ ವೊರ‍್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆನಾಂತ್? ಇಗರ್ಜೆಚೊ ಪೊಂತಾಚೊ ಜಾಗೊ ತಾಕಾ ದೀವ್ನ್ ಫಿರ‍್ಗಜ್‌ಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ಖರ‍್ಚಾರ್ ಘರ್ ಬಾಂಧುನ್ ದಿತಾನಾ ಉಂಚಾಬಳ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಮನಿಸ್ ಆತಾಂ ಥಂಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಚ್ಚ್. ಮಿರ‍್ಣ್ಯಾಮಾನ್ ಡಿಕ್ಲರೇಶನ್ ದೀವ್ನ್ ಕಾಲ್ದೊ ಎಕ್ರೊ ಜಾಗೊ ಭಿತರ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಫಿರ‍್ಗಜ್‌ಚ್ಚ್ ಉಂಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಮಿರ‍್ಣಿಕ್ ಕಾಮಾಂತ್ಲೆ ಕಾಡಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಗಾರಾಕ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಿಸ್ಪಾಕ್ ದೂರ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್, ಮಿರ‍್ಣ್ಯಾಮಾಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಲಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಹಾಲಯಿಲ್ಲೆಂಯ್ ನಾ….

CK05

ಮಾರ‍್ಗಾಯ್ ಚಡ್‍ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಸಾಂಬಾಳ್ ಮಾತ್ರ್ ಚಡವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಿರ‍್ಗಜೆಚೊ ಲೋಕ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಸುರಾತಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬರಿ ಕರ‍್ತಾಲೆ. ಆತಾಂ ತಾಚೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ತರ್‌ಯ್ ಕಿತ್ಲೊ ? ಪೆಂಟೆಂತ್ ಪೊಸ್ಟ್ ಆಫಿಸಾಂತ್ ಝಡ್ಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಮೆಳ್ತಾ ಆಸ್ತಲೊ… ಪುಣ್, ಮಿರ‍್ಣ್ಯಾಮ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ ನಾ.

ತಾಚೆ ಭುರ‍್ಗೆ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲೆ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕರ‍್ನ್ ಎಕ್ಲೊ ಪರ‍್ಧೆಶಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ತರ್ ಆನ್ಯೆಕ್ಲೊ ಆಖ್ರೆಚೆಂ ವರಸ್ ಶಿಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪುತಾಂಕ್ ಇತ್ಲೆಂ ಶಿಕಯ್ಜಾಯ್ ತರ್ ಹಾಚ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಪಯ್ಶೆ ಖಂಚೆ? ಲೋಕ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಕಾಣಿಕಾಚ್ಯಾ ವಾಟ್ಲೆಕ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂನಿ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಾ? ಭಿಸ್ಪಾಚಿ ಕುಮಕ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತ್ಲೆ ಜಣ್ ಉಲಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ? ಪುಣ್, ಮಿರೊಣ್ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಚ್ಚ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ. ಸುಖಾನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ…

“ಆಮ್ಕಾಂ ಆತಾಂ ಮಿರ‍್ನ್ಯಾಮ್ ಜಾಯ್…” ವಿಗಾರ್ ಉಬ್ಯಾ ರಾವೊನ್ ಉಲಯ್ಲೊ. “ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಿತರ್, ಹ್ಯಾ ಫಿರ‍್ಗಜೆಂತ್ ಕೋಣ್‌ಂಯ್ ಆಸಾ…”

ಮಿರ‍್ಣಿಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಕೋಣ್ ಆಸಾ ? ಇಗರ‍್ಜೆ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಅಬುಟ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಜಾಯ್ತ್. ಪುಣ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚಿ ಆನಿ ಸಾಂಜೆಚಿ ಘಾಂಟ್ ಮಾರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ. ತಾಕಾ ಗಾದೆ ಬೆಸಾಯ್ ಆಸಾ. ದುಕ್ರಾಂಚೆ ಫಾರ‍್ಮ್ ಆಸಾ. ರುಜಾರ್ ಮೆಂದೊಸಾಕ್ ಗಿಮಾಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ ಪುಣ್, ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಶೆಳಿಚಿ ಪೊವ್ಲಿಚ್ಚ್ ತೊ. ಟೀಚರ್ ಸೆಲ್ಲಿಚೊ ನೊವ್ರೊ ಜೋನ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಪಿಯೆಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ಆಸಾ. ಜುಜೆ ಮೊರಾಸ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಕೋಣ್‌ಂಯ್ ಸರ‍್ಲೊ ತರ್ ತಾಕಾ ಹಿತ್ಲಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸೊಡ್ನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂಚ್ಚ್ ನಾ.

ಆನಿಕ್‌ಯ್ ಸಬಾರಾಂಚಿ ನಾಂವಾಂ ಮುಖಾರ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ಎಕ್ಲೊಯ್ ಸಮಾಕಟ್ಟ್ ಮಿರ‍್ಣಿಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಜಾಲೆಂಚ್ಚ್ ನಾ… ಕೊಣ್‌ಂಯ್ ಮುಖಾರ್ ಆಯ್ಲೆಚ್ಚ್ ನಾಂತ್…
ಫಿರ‍್ಗಜೆನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಿಕಾಡ್ಡ್ಯಾ ಸಾಂಬಾಳಾಕ್ ತರ‍್ನಾಟೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸರ‍್ವಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂಚ್ಚ್…

ಎಕಾ ಘಂಟ್ಯಾಚಿ ಚರ‍್ಚಾ ಆನಿ ತರ‍್ಕ್….

ಪುಣ್, ಫಿರ‍್ಗಜೆಂತ್ ಮಿರ‍್ನ್ಯಾಮ್ ಮೆಳ್ಳೊಚ್ಚ್ ನಾ…

ಜಮಾತ್ ಆಕೇರ್ ಜಾಲಿ…

***

ಎಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾನ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಪರತ್ ಫಿರ‍್ಗಜ್‌ಗಾರಾಂಚಿ ಜಮಾತ್ ಆಪಯ್ಲಿ.

ಫಿರ‍್ಗಜೆಂತ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಮಿಸಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಪುಣ್ ಜಮಾತೆಂತ್ ಕೊಣ್‌ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ.

ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ಮಾಂಡ್ಡ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ವಿಗಾರ್ ಉಲಯ್ಲೊ…

ಸುರ‍್ವಿಲ್ಲೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಜಾತಚ್ಚ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ” ಆಮ್ಕಾಂ ಮಿರ‍್ನ್ಯಾಮ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ‍್ಗಜೆಂತ್ ಎಕ್ಲೊ ಸಯ್ತ್ ಮುಕಾರ್ ಯೇನಾ… ಹಾಂವೆ ಹರ‍್ಯೇಕಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಫೋನ್ ಕರ‍್ನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ ಆನಿ ಹರ್‌ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಎಕೇಕ್ ಕಥಾ… ತರ್… ತರ್ ಮಿರ‍್ಣಿ ನಾಸ್ತಾನಾ ಇಗರ‍್ಜ್ ಚಲ್ತಾ…? ಚಲಾನಾ…”

ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಚಾರ್ ಜಣ್ ಥಂಡ್‌ಚ್ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ…

“ಆತಾಂ ಮಿರ‍್ಣ್ಯಾಮಾಚಿ ಬಂದೊ‌ಬಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ… ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಘಾಂಟ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲಿಮೂ ? ಸಾರ‍್ಕಿ ಜಾಲ್ಯಾ ನ್ಹಯ್ …? ಬೀದರ‍್ಚೆಂ ನವೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕುಟಾಮ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ… ನವೀನ್ ಕುಟ್ಟಿ ಆನಿ ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಜ್ಯೋತಿ… ಯೆದೊಳ್ ತಾಂಕಾ ದೊಗಾಂ ಭುರ‍್ಗಿಂ ಆಸಾತ್… ಮಿರ‍್ಣ್ಯಾಮಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ದೆಗೆನ್‌‌ಚ್ ಕಾಲ್ದ್ಯಾ ಎಕ್ರ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಘರ್ ಬಾಂಧುನ್ ತಾಂಕಾ ರಾವೊಂಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿಂ ಚಿಂತ್ಲಾಂ ಆನಿ ಭಿಸ್ಪಾನ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳಾಂ……. ಘಾಂಟ್ ಮಾರುಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್…. ಇಗರ‍್ಜೆಚೆಂ ಸರ‍್ವ್ ಕಾಮ್ ತೆ ಕರ‍್ತಾತ್…. ಬೊಟ್ಲೆರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ಚ್ ಕರ‍್ನಾ ಕರಂವ್ಚೆಂ…. ಸಾಂಬಾಳ್‌ಯ್ ವಿಶೇಸ್ ನಾ…”

ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಥಂಡ್ ಜಾಲೊ….

ಹಜಾರ್ ಫಿರ‍್ಗಜ್‌ಗಾರಾಂ ಮಧೆಂ ಎಕ್ಲೊ ಮಿರ‍್ಣ್ಯಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾ ವಿರಾರಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತೆಂ ಖರೆಂ…

ಪುಣ್, ಸತ್ ಗಜಾಲ್ ಲಿಪಂವ್ಕ್ ಜಾತಾ… ಮಿರ‍್ಣ್ಯಾಮ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಆಸಾತ್ ಪುಣ್, ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಯ್…

ವಿಗಾರಾನ್ ಅಂತಿಮ್ ಬೆಸಾಂವ್ ದಿಲೆಂ…

ತೆದ್ನಾಂ, ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಚಿ ಘಾಂಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕಾಲಿ…

ವಿಗಾರಾನ್ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ, ಜಮ್‌ಲ್ಲೆ ಫಿರ‍್ಗಜ್‌ಗಾರ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೆ…

“ನವೀನ್ ಕುಟ್ಟಿ… ನವೊ ಮಿರ‍್ಣ್ಯಾಮ್…”

► ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್, ಕೈಕಂಬ

60% feel thumbs up. And how do you feel?
41 :thumbsup: Thumbs up
16 :heart: Love
0 :joy: Joy
9 :heart_eyes: Awesome
2 :blush: Great
0 :cry: Sad

2 comments

  1. Well narrated story.

  2. Moral of the story is it is easier said than done. It is easy to finds fault or speak negatively about someone, but when it comes to actually doing the job people realize it is not so easy. Thank you Clarence for another beautiful story after that wonderful write-up in memory of your dad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.