ಕಥಾಪಾಠ್ – 4: ಕೊಂಕಣಿಂತಲ್ಯೊ ವಿದೇಶಿ ಕಥಾ

ಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಆನಿ ಉಜ್ವಾಡ್ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಹಾಣಿಂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಚೆರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಕಥಾ-ಅಧ್ಯಯನ್ ಶಿಂಕಳೆಚಿ ಚೊವ್ತಿ ಶಿಂಕಳ್ (ವೆಬಿನಾರ್) ದಸೆಂಬ್ರ್ 6 ತಾರಿಕೆಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ಥಾವ್ನ್ 6:00 ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ; ಕೊಂಕಣಿಂತ್ಲ್ಯೊ ಪರ್ಗಾಂವ್ಚ್ಯೊ/ವಿದೇಶಿ ಕಥಾ. ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಉಲವ್ಪ್ ಕರುನ್ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ, ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಸಹ-ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಿಕಾ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ ಸಿಯಾಲಿನಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚಿ ಮಟ್ವಿ ವಳೊಕ್ ಕರುನ್ ದಿತಚ್ ಬಾಯ್ ಕೊನ್ಸೆಪ್ಟಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆಳ್ವಾನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ವಿದೇಶಿ/ಪರ್ಗಾಂವ್ಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಪಿಂತ್ರಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚ್ಯಾರ್-ಪಾಂಚ್ ಕಾಣಿಯೆಂಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಅಪ್ಲೆಂ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ದಿತಚ್ ಗೊಂಯ್ಚೊ ಕಥಾಕಾರ್ ಬಾಬ್ ವಿಲ್ಲಿ ಗೋಯೆಸಾನ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ವಿದೇಶಿ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ಅಪ್ಲೆಂ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ದಿಲೆಂ.

ಬಾಬ್ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಮೆಹ್ತಾನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಥೆಂಚೆರ್ ಖೊಲಾಯೆಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನಾಚೆಂ ’ಕಥಾಪಾಠ್ – ದುಸ್ರಿ ಶಿಂಕಳ್’ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿವುನ್, ಕೊಂಕಣಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಥೆಂಚೆರ್ ತುಲನಾತ್ಮಕ್ ಅಭ್ಯಾಸ್ (Comparative analysis) ಚಲಂವ್ಚಿಂ ಕಥಾಪಾಠ್; ಜನೆರ್-ಫೆಬ್ರೆರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಚಲಂವ್ಚೆವಿಶಿಂ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ವಿವರ್ ದಿಲೊ. ಕಥಾಪಾಠಾಂತ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ ಅಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ವೆಕ್ತ್ ಕರಿತ್ ರಿಟಾಯರ್ಡ್ ಡೀನ್ ತಶೆಂಚ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವ್’ ವಿಧ್ಯಾಲಯಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ವಿಭಾಗಾಚಿ ಆಧ್ಲಿ ಮುಖೇಸ್ತ್ ಡೊ|ಚಂದ್ರಲೇಖ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ಕಥಾಪಾಠ್ ಖೂಪ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಯೋಗ್‍ದಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಣಾಲಿ.

ದಲ್ಗಾದೊ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬಾಬ್ ವಿನ್ಸಿ ಕ್ವಾಡ್ರೊಸ್ ಹಾಣಿಂ ಧಿನ್ವಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ. ಬಾಯ್ ಸಿಯಾಲಿನಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಹೆಂ ವೆಬಿನಾರ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಗೊಂಯ್, ಕರ್ನಾಟಕ್, ಮುಂಬಯ್, ಕೇರಳಾ ಆನಿ ವಿದೇಶ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಠ್ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಹ್ಯಾ ಕಥಾಪಾಠಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !