ವಾಟೆರ್…

ನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ಜಿಣೆಂ ಏಕ್ ಪಯ್ಣ್ ತರ್, ಜಿಣ್ಯೆ ಪಯ್ಣಾವಾಟೆರ್ ಸಾಂಗಾತಿ ಪಯ್ಣಾರ‍್ಯಾಂನಿ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಸಹಜ್. ಜಿಣ್ಯೆಪಯ್ಣಾರ್ ಚಲೊನ್ ಥಕ್ತಾನಾ, ಕೋಣ್ ಸಾಂಗಾತಿ ಕುಮ್ಕೆ ಹಾತ್ ದೀತ್ ? ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆಂವ್ಚೆಂಯ್ ಜಿವಾ ಸಂಯ್ಭ್‌ಚ್. ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗದು ಮ್ಹಣ್ ಮಾಲ್ಘಡೆ ಸಾಂಗೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ವೇದ ಬರವ್ನ್ ಘಾಲ್ಲೆ ತರ್, ಗಾದಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಅನ್ಭೊಗಾನ್ ಕಿರ‍್ಲಾಲ್ಲೆ ಆನಿ ಸಂತತಿ ಥಾವ್ನ್ ಸಂತತಿಕ್ ತೊಂಡ್ಪಾಶಿ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ.

ವಾಟ್ ಆನಿ ವಾಟೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾವಿಶ್ಯಾಂತೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚಿಂ ಅಸಲೀಚ್ ಏಕ್ ಗಾದ್ ಆಸಾ. ಮ್ಹಜಿ ಮಾಂಯ್ ಆಮಿ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸ್ತಾನಾ, ಕೆನ್ನಾಂ ಕಟೀಣ್ ಎಕ್ಸುರ್ಪಣಾಂತ್ ವಳ್ವಳ್ತಾನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಲಿ ‘ಕೊಣಾಕ್ ಕೋಣ್ ನಾ, ವಾಟೆಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ನಾ’  ತವಳ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಮತಿಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ಸುಸ್ಕಾರಾಂತ್ ಲಿಪ್‌ಲ್ಲೆಂ ದೂಖ್ ಝಳ್ಕಾಳ್ಳೆಂ ನಾ. ಪೂಣ್ ಆಜ್… ಜಿಣ್ಯೆವಾಟೆರ್ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಸುರೊ ಪಡ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್ನ್ ಭೊಗ್ಲೆಲ್ಯಾ ಎಕ್ಸುರ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಅಸಹಾಯಕ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ದುಕಿಚ್ಯಾ ತೀವೃತೆಚೊ ಅಂದಾಜ್ ಜಾತಾ ಮಾತ್ ನಯ್, ಗಾದ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂನಿ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಸುರ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ದುಕಿಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಸಮೊರ್ ಘೊಂಟೆರ್ ಬಾಂದ್ತಾ.

ಭರ್ವಶ್ಯಾಚೊ ತರ್ನೊ ಕವಿ ಕ್ಲೈವಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತೀ, ಜಿಣ್ಯೆಪಯ್ಣಾರ್ ಎಕ್ಸುರೊ ಜಾವ್ನ್ ಸಹಪಯ್ಣಾರ‍್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಸಾಯೆಕ್ ಆಶೆತಾನಾ, ತಾಣಿ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ವಾಪಾರ್ನ್  ಫಸ್ವಯಿಲ್ಲಿ ದೂಕ್ ಆನಿ ಸ್ವಗತ್ ಆಸಾ. ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಸಮರೋಪಾಂತ್ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಮುಕಾರ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಹಾತ್ ಧರುಂಕ್ ದಿಸ್ಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಮನಿಸ್ ಆನಿ ಮೊನ್ಜಾತಿಮಧೆಂ ಸಂಯ್ಭಾಚೊ ಅಂತರ್ ಉಣೊ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಗಾಯ್ ? ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾವ್ ಪಾಲೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಂದಿಗ್ದ್ ಕಾಳಾರ್ – ಕ್ಲೈವಾಚಿ  ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಆಂಗ್  ಶಿರ್ಶಿರಾಂವ್ಚೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ದಿತಾ.

► ಎಚ್ಚೆಮ್ 

ಎಕ್ಸುರ‍್ಯಾ  ವಾಟೆರ್
ಕೋಣ್ ತರಿ ಮ್ಹಜೊ
ಹಾತ್ ಧರಿತ್ ಮ್ಹಣ್
ರಾಕೊನ್ ಥಕ್ಲೆ ದೊಳೆ.

ಲಾಗಿಂ ಯೆತಾತ್ ಥೊಡೆ
ರಿತೆ ಮ್ಹಜೆ ಹಾತ್ ಪಳೆವ್ನ್
ಸರ್ತಾತ್ ಪಾಟಿಂ.

ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ವೆಗ್ಳಿಚ್
ಆನಿ ವಿಶಿಷ್ಠ್ ಕಾಣಿ
ವೇಳ್ ಕೊಣಾಕ್ ಆಸಾ
ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮಜಿ
ಝರ್‌ಲ್ಲಿ  ಜಿಣಿ.

ಹಾಂ, ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ
ಧರ್ಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಹಾತ್
ಮಾತೆಂ ಪೊಶೆವ್ನ್
ಸಪ್ಣಾಂ ದಾಕವ್ನ್
ತಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಸಂಪ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್.

ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ಜಿಣ್ಯೆಚಾ
ನವ್ಯಾ ಘುವ್ಣೆರ್ ಪರತ್.

ಹಾತಾಂಚೀಯ್ ಭಿರಾಂತ್ ದಿಸ್ತಾ
ಆತಾಂ –
ಪೊಶೆತಾನಾ ಮಾತೆಂ ತಾಳೊ ಸುಕ್ತಾ
ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಶ್ಟ್ ಫಾಯ್ದೊ ಸೊದ್ತಾ

ಮತಿಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸವಾಲ್ ಏಕ್ ಧೊಸ್ತಾ

ಮನಿಸ್‌ಚ್ ತರೀ  –
ತಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಕಶೆಂ ದಿಸ್ತಾಂ ?

✍️ ಕ್ಲೈವ್ ಸೋಜ್, ಬೊಳಿಯೆ

65% feel thumbs up. And how do you feel?
39 :thumbsup: Thumbs up
21 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !