ಟ್ರಂಪ್ ಜಿಕೊಂಕ್ನಾಂ ಪುಣ್ ಲಾಂಬ್ ಜಿಯೊಂ ಟ್ರಂಪಿಸ್ಮ್

1. ಟ್ರಂಪಾಚ್ಯೊ ಫೇಕ್ ಟ್ವೀಟ್ಸ್ ಆನಿಂ STOP THE COUNT: 

“ಚಾರ್ ವ್ಹರ್ಸಾಂ ಫಿರ್ಜೆಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಟ್ರಂಪಾನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ರಾಜ್‍ಕಾರಣಿ ಕ್ಶೇತ್ರಾಂತ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಕೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ ಹಾಂವ್. ಹಾಚ್ಯಾ ಪೈಲೆಂ, ತಸ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಕೆಲ್ಲೊ ಅಬ್ರಮ್ ಲಿಂಕನ್ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಚಿಂತಪ್. ಅಮೇರಿಕನ್ ರಾಜ್‍ಕಾರಣ್ ವಿಷಿಂ ತುಂ ವ್ಹಡ್ ಪಂಡಿತ್ ನೇ? ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?” ಹ್ಯಾ ನವೆಂಬ್ರ್ 5 ತಾರಿಕೆರ್ ರಾತಿಂ ಮದಾಮ್ ಆನಿಂ ಹಾಂವ್ ಸಾಲಾಂತ್ ಸಾಂಗತಾ ಬಸೊನ್ ಟಿವಿರ್ CNN ನ್ಯೂಸ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾಂವ್. “ಟ್ರಂಪ್ ಪೈಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಂಚೊನ್ ಯೇತನಾ, ತುಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಆಸ್ಲೊಯ್. ದೆಕುನ್, ತುಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಖಂಯ್ಸರ‍್ಯೀ ಪಬ್ಲಿಶ್ ಕರುಂಕ್ನಾಂಯ್ ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ಯೆಜ್ಮಾನ್.

“ವ್ಹಯ್, ಚಾರ್ ವ್ಹರ್ಸಾಂ ಘಡ್ಯೆ ಭಿತರ್ ದಾಂವ್ಲಿಂ, ನೈಂವೆ? ತವಳ್ ಹಿಲರಿ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಫಿರ್ಜೆಂತ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಅಪೆಕ್ಷಾ ಆಸ್ಲಿ. ಜಾಲ್ಲೆಂ ದುಸ್ರೆಂಚ್. ತುಜ್ಯಾ ಪಸಂದೆಚೊ ಟ್ರಂಪ್ ಜಿಕೊನ್ ಆಯ್ಲೊಲೊ ನೇ?” ಉಗ್ದಾಸ್ ಕೆಲೊ ಹಾಂವೆಂ.

2016 ಇಸ್ವಿ ಮ್ಹಜಿ ನೈಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ರಗ್ತಾ-ಶಿರೊ ಅಶೀರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಆನಿಂ ಕೂಡ್ಲೆ ಉಗ್ತಿ ಸರ್ಜರಿ ಕರಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಕಠೀಣ್ ಮಾನಸಿಕ್ ದಬಾವಾಂತ್ ಆಸ್ಲೊ ಹಾಂವ್. ಚಾಳಿಸ್ ವ್ಹರ್ಸಾಂನಿಂ ಪೈಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಮೇರಿಕನ್ ಪ್ಹಿರ್ಜೆಂತ್ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಖಬ್ರೆ-ವಿಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಉಗ್ತಿ ಸರ್ಜರಿ ಜಾಲಿ ಪುಣ್ ಘಾಯ್ ಗೂಣ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪೈಲೆಂ ಮಾತ್ಸೊ ಏಕ್ brain stroke ಜಾಲ್ಲೊ. ಅಮೇರಿಕನ್ ಫಿರ್ಜೆಂತ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪರ್ಗಟ್ತಾನಾಂ, ಹಾಂವ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಆಸ್ಲೊಂ. ಟಿವಿರ್ ಖಂಯ್ಚೆಂ ಚೆನೆಲ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್, ವ್ಹಡ್ ಖಬ್ರೆಂತ್ ದೋಗ್‍‍ಚ್ ಮಾನಾಯ್. ಪೈಲೊ, ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ನವೊ ಫಿರ್ಜೆಂತ್ ದೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್; ಆನಿಂ ದುಸ್ರೊ, ಆಮ್ಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆಂದ್ರ ಮೋದಿ.

“ಹಾಂವೆಂ ವಾಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆಂ, ಡಿಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಹಿಲರಿ ಕ್ಲಿಂಟನಾಕ್ 48.2% ವೋಟ್ ಪಡ್ಲೆಲೆ. 46.1% ಮತ್ ಮೆಳ್ಳಲೊ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಅಧಿಕ್ರತ್ ಉಮೇದ್ವಾರ್ ದೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಲಗ್ಬಗ್ 3 ಮಿಲಿಯನ್ ವೋಟಾಂನಿಂ ಪಾಟಿಂ ಆಸ್ಲೊ”. ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕೆಲೊ ಮದಾಮೆನ್.

“ತುಂವೆಂ ವಾಚ್ಲೆಲೆಂಚ್ ಹಾಂವೆಂ‍ಯ್ ವಾಚ್ಲಾಂ. ಟ್ರಂಪಾ-ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಲೊಕಾಮೋಗಾಳ್ ಹಿಲರಿ. ತಿ ಫಿರ್ಜೆಂತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತರ್, ಆಜ್ ಹಾಂಗಾ ಬಸೊನ್ ಟ್ರಂಪ್ ಜಿಕ್ತಾಗೀ, ವ ಹಿಲರಿಚ್ಯಾ ಬದ್ಲೆಕ್ ಡಿಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಅಧಿಕ್ರತ್ ಉಮೇದ್ವಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಜ್ಯೊ ಬೈಡೆನ್ ಜಿಕ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾತ್ಲೊ.” ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

“ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ, ಡಿಮೊಕ್ರೆಟ್ ಉಮೆದ್ವಾರ್ ಜ್ಯೊ ಬೈಡೆನ್. ಯೆದೊಳ್ಚ್ಯೆ ಆಂಕ್ಡೆ ಪಳೆತನಾ ಹಿಲರಿ ಭಾಶೆನ್ ತೊ ಲೊಕಾಮೋಗಾಳ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಾ. 51.0% ವೊಟ್ ಮೆಳೊನ್ ತೊ ಮುಕಾರ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್, 47.1% ವೋಟ್ ಲಾಭ್ಲಲೊ ಟ್ರಂಪ್ ಪರತ್ ಫಿರ್ಜೆಂತ್ ಜಾತಲೊ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಕಾಚ್ ನೈಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾಂ ಕ್ಲಾಸ್-ಮೇಟಾಂಚ್ಯಾ whatsapp group ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿಂ ಭಾವಡ್ತ್ ದವರ್ಲಾ”.

“ತುಂ ಆನಿಂ ತುಜೊ whatsapp group. ಹ್ಯಾಂ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ-ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಫಟ್ಕಿರ‍್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ಪಾಯ್ಸ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಾಮ್ ನಾಂ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ, ಮ್ಹಣ್ಜೆ 2016 ಇಸ್ವೆಂತ್, ಟ್ರಂಪ್ ವೊಶಿಂಗ್ಟನಾಕ್ ಎಕ್ಲೊ ಭಾಯ್ಲೊ ಮನಿಸ್(outsider). ಹಿಲರಿ 8 ವ್ಹರ್ಸಾಂ First Lady (FLOTUS) ಜಾವ್ನ್, ಆಟ್ ವ್ಹರ್ಸಾಂ ನ್ಯು ಯೊರ್ಕ್ ರಾಜ್ಯಾಚಿ ಸೆನೆಟರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚ್ಯಾರ್ ವ್ಹರ್ಸಾಂ ಫಿರ್ಜೆಂತ್ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾಚಿ Secretary of State ಜಾವ್ನ್ ವಾಶಿಂಗ್ಟನ್ ಅಧಿಕಾರ್ ವ್ಯವಸ್ತೆಂತ್ ಹೆಳ್ಲೆಲಿ ಭಿತರ‍್ಲಿ (Insider). ದೆಕುನ್, ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಶೆರಾಂ ಅನಿಂ ಹಳ್ಳ್ಯಾಂನಿಂ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್, ತಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡ್ಚಿ ತಸ್ಲಿ ನೈಂ; ಹಾಂವ್ ವೊಶಿಂಗ್ಟನಾಚಿ ಅಧಿಕಾರ್ ಪದ್ದತ್ ಬದ್ಲಿತಾಂ. ಮ್ಹಕಾ ಅಮೆರಿಕಾಚೊ ಲೋಕ್ ಪೈಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಟ್ರಂಪಾನ್ ಗಾಜಯ್ಲೆಂ. ಹೊ ಸಾದೊ ಆನಿಂ ಭೊಳೊ ಲೋಕ್ ತಾಕಾ ಪಾತಿಯೆಲೊ.”

“ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ rural ಆನಿಂ urban ಮ್ಹಣ್ ದೋನ್ ದ್ರುವ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಟ್ರಂಪ್ rural ಆನಿಂ ಉಪ-ನಗರಿ (suburban) ಮತ್‍ದಾರಾಂಕ್ ಪಸಂದೆಚೊ. ಹೊ ಲೋಕ್ ಸಾಧೊ, ಭೊಳೊ, ದೆವಾಕ್ ಆನಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ದೊತೊರ್ನೆಕ್ ಖಾಲ್ ಜಾಂವ್ಚೊ. ಹೊ ಲೋಕ್ ಸದಾಂ ಬಾಯ್ಬಲ್ ವಾಚ್ತಾ. ಆಯ್ತರಾ ಚುಕನಾಸ್ತನಾಂ ಇಗರ್ಜಿಂಕ್ ವೆತಾ. ದೇವ್-ಭಿರಾಂತಿಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಲೋಕಾಕ್ ಡಿಮೊಕ್ರೆಟ್ ಪಾಡ್ತಿಚಿಂ ’ಲಿಬರಲ್’ ಆನಿಂ ’ಸೆಕುಲರ್’ ವಾಕ್ಮೂಲಾಂ ವೊಂಬ್ವನಾಂತ್”.

“ತುಂವೆಂ ಸಾರ್ಖೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಯ್”, ಮದಾಮೆಚ್ಯೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ಮಾಂದ್ಚ್ಯೆಂ ತಸ್ಲೆಂ. “ಅಮೇರಿಕನ್ ಫಿರ್ಜೆಂತ್ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕರ್ಚಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದೂರ್-ದ್ರಷ್ಟಿ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂನಿಂ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಅಸಲ್ಯಾ conservative ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ತಾಳೊ ಅಧಿಕಾರಾರ್ ಬಸ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಫಷ್ಟ್ ದ್ಯೇಯ್ ತಾಂಚೊ. ವ್ಹಡ್ ಶೆರಾಂನಿಂ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂ ಆನಿಂ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಪ್ರತ್ಯೆಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಲೆಜಿಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಹ್ಯಾ ಲೋಕಾ ಥಾವ್ನ್ ವೆಗ್ಳೆಂ. ಹೊ ಲೋಕ್ ವ್ಹಡ್ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಹಾಂಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ತಾ ಪರ್ದೆಶಿ ದಂದ್ಯಾಂಚ್ಯೆರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಆಸ್ತಾ. wall street ಟೈಪಾಚ್ಯಾ ಲೋಕಾಚೊ ಮನೊ-ಭಾವ್ ಹಾಂಚೊ. ಅಮೇರಿಕಾ ’ಸಂಸರಾಚೊ ಮುಕೆಲಿ ದೆಕುನ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಪೊಲಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಂತರ‍್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಝುಜಾಂ ಆನಿಂ ಗಜಾಲಿಂನಿಂ ಮೆತೆರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಹೊ. ಹಾಂಕಾಂ ಆನಿಂ ಹಳ್ಳೆಂಚ್ಯಾ ಲೋಕಾಕ್ ತಾಳ್ ಪಡಾನಾಂ. ಹೆಂ ಸಮ್ಜಲ್ಲೊ ಟ್ರಂಪ್ populism ಆನಿಂ nationalism ಗುಮ್ಟಾಂ ಬಡವ್ನ್ ಚ್ಯಾರ್ ವ್ಹರ್ಸಾಂ ವೈಟ್ ಹೌಸಂತ್ ಠಿಕ್ಲೊ ನೇ.”

“ಟ್ರಂಪ್ 2016 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಎಲೆಕ್ಟೊರಲ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ 304 ಮತ್ ಮೆಳೊನ್ ಜಿಕ್ಲೊ ಆನಿಂ ಫಿರ್ಜೆಂತ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ವಾಚ್ಲಾಂ. ಹಿ ಎಲೆಕ್ಟೊರಲ್ ಕೊಲೆಜ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ?” ವಿಚಾರಿ ಯೆಜ್ಮಾನ್, “ಅಸಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾತ್ಲಿ ತರ್, ಟ್ರಂಪಾಕ್ ಫಿರ್ಜೆಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್ಲೆಂ, ನೈಂ ಗೀ?”

“ಪಳೆ, ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೆ ರಾಜ್ಯ್ ಆಸಾತ್? ಪನ್ನಾಸ್. ಹೆ ರಾಜ್ಯ್ ವೆವೆಗ್ಳಾ ಕಾಳಾರ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಯೂನಿಯನಾಂತ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೆ. ದೆಕುನ್ United States of America ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಆಮಿಂ dominion of India. ಆಮ್ಕಾಂ ಆನಿಂ ಅಮೆರಿಕಾಕ್ ಸಂವಿಧಾನಿಕ್ ಫರಕ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾಂ ರಾಜ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯೆಚ್ ಸಂವಿಧಾನ್ ಆಸಾ. ಲೋಕಾನ್ referendum ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಬಹುಮತೆನ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ ತರ್, ಯುನಿಯನ್ ಸೊಡ್ನ್ ವಚೊಂಕ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸಾ. ವ್ಹಡ್ ವಟಾರ್ ಆಸೊನ್ ಪೂಣ್ ಉಣೊ ಲೋಕ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂ ರಾಜ್ಯಾಂಚೊ, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಮಿನೊರಿಟಿಚೊ ತಾಳೊ ಘರ್ಜೆಚೊ. ಮ್ಹಣ್, ಹಿ ಎಲೆಕ್ಟೊರಲ್ ಕೊಲೆಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಂತ್ 538 ಜಣಾಂಕ್ ಸಾಂದೆ ಜಾವ್ನ್ 50 ರಾಜ್ಯ್ ವಿಂಚ್ತಾತ್. ಹರ್ಯೇಕಾ ರಾಜ್ಯಾಕ್, ಜಣ್-ಸಂಕ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆಂ, ಸಾಂದ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ಆಂಕ್ಡೆ ವಾಂಟುನ್ ದಿಲ್ಯಾತ್. ಪೂಣ್, ಉಣ್ಯಾರ್ 3 ಸಾಂದೆ ಕಡ್ಡಾಯೆಚೆ”.

“ಎಲೆಕ್ಟೊರಲ್ ಮ್ಯೆಪ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಲಾ. ಅಸ್ತಮ್ತಿಕ್ ಕರಾವಳಿಚೆ ರಾಜ್ಯ್ ಆನಿ ಬಡ್ಗಾ-ಉದೆಂತಿಕ್ ಕರಾವಳಿಚೆ ರಾಜ್ಯ್ ಪುರಾ ನಿಳ್ಶೆ. ಮಧೆಗಾತ್, ಭಾರಿಚ್ ವ್ಹಡ್ ಸುವಾತೆರ್, ಪುರಾ ತಾಂಬ್ಡೆ. ನಿಳ್ಶೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಡಿಮೊಕ್ರೆಟ್ ಆನಿಂ ತಾಂಬ್ಡೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್. ನೈಂವೆ?

“ತುಂವೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಯ್. ತುಕಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸಾ, ತೀಸ್-ಪಾಂತಿಸ್ ವ್ಹರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಆಮಿಂ prairies ಮ್ಹಣ್ ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಪಳೆತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಅಸಲ್ಯೊ prairies ಆಸ್ಚ್ಯೊ ಹ್ಯಾ ಮಧೆಗಾತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂನಿಂ. Great Plains, Mid-west ಆನಿಂ Continental ಅಮೆರಿಕಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್ ಹ್ಯಾಂ ಪ್ರದೇಶಾಂಕ್. ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತನಾಂ, ಆಮಿಂ ಅಸಲ್ಯಾಂ ವಟರಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ರಾತ್ ಫಾಲಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಆಸಾ. Country Kitchen, family Restaurant ಆನಿಂ Village Bar ಮ್ಹಣ್ ಬೋರ್ಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಬಿಜ್ನೆಸಾಂ ಆಸಾತ್. ಆಮಿಂ ತಿಂ ವಾಪರ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಬಾಪೈ ಕುಜ್ನಾಂತ್ ಆನಿಂ ಆವೈ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಹೊಟ್ಲಾಂತ್. ಬಾಪೈ ಗೊರ್ವಾಂ ಪೊಸುಂಕ್ ಆನಿ ದೂಧ್ ಕಾಡುಂಕ್; ಅವೈ ಆಯ್ಸ್‍ಕ್ರಿಮ್ ಆನಿಂ ಚೊಕ್ಲೆಟಾಂ ಕರುಂಕ್. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ವ್ಯೊಮಿಂಗ್ ರಾಜ್ಯ್ ಘೆಂವ್ಯಾಂ. ಹ್ಯಾ ಎದ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್, ಸ ಲಾಕ್ ಲೋಕ್ ನಾಂ. ಜಾಲ್ಯಾರ‍್ಯಿ, ಹಾಂಕಾಂ ಎಲೆಕ್ಟೊರಲ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ತೀನ್ ಸಾಂದೆ ಆಸಾತ್. ಲ್ಹಾನ್-ಲ್ಹಾನ್ ಶೆರಾಂ ಆನಿಂ ವ್ಹಡ್-ವ್ಹಡ್ ಸಾಗ್ವಳಿಚ್ಯೆ ಗಾದೆ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪಾಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಹೊ. ಕೊಲೆಜಿಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ನಾಂ. ಆಜುನ್ ಏಕ್-ದೋನ್ ಕೊಲೆಜಿ ಮಾತ್ರ್. ಚಡ್ ಶಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಲೋಕಲ್ ಕಾಮಾಂ ನಾಂತ್. ತಾಣಿಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂಕ್ ವಲಸೆ ವಚಾಜೆ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಉಡ್ಪಿ-ದಕ್ಶಿಣ್ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿಂ ಪಳೆ: ಸುಣ್ಯಾಂ-ಮಾಜ್ರಾಂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪರಿಂ ಕೊಲೆಜಿ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್!”.

“ಅಮೇರಿಕಾ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಪ್ರಾಸ್ ಭಾರಿಚ್ ಪಾಟಿಂ ಉರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಯ್!. ಪಾತಿಯೆತಾ ಕೋಣ್?” ಮದಾಮೆನ್ ದುಸ್ರೊ‍ಚ್ ಆರ್ಥ್ ಕೆಲೊ.

“ತುಂ ಕಾಲೆಂ ಉಳ್ಟೆಂ ಗುಮಟ್ ವಾಜಯ್ತಾಯ್? ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್, ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಕೊಲೆಜಿಚೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಮಾರಗ್. ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಪರ್ವಡ್ನಾ. ದೆಕುನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಆನಿಂ ಕಸಲಿ ಏಕ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ವಿದ್ಯಾ ಶಿಕೊನ್, ಧಾಕ್ಟುಲ್ಯಾಂ ಫೆಕ್ಟರಿಂನಿಂ, ಇಂಗ್ಳ್ಯಾಚ್ಯಾ, ತೆಲಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಗ್ಯಾಸಾಚ್ಯಾ ಖಣಿಯಾಂನಿಂ ಘೊಳ್ತಾ. ಅಸಲೊ “Blue Collar” ಲೊಕ್ ಮ್ಹಸ್ತ್ ಆಸಾ. ಸ್ಟೊರಾಂನಿಂ ವಿಕ್ರ್ಯಾ-ಏಜೆಂಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚಿಂ, ರೆಸ್ಟರೆಂಟಾಂನಿಂ ವೈಟ್ರೆಸ್ ಜಾವ್ನ್, ಮಾರ‍್ಕೆಟಿಂತ್ ಚೆಕ್-ಔಟ್ ಗರ್ಲ್/ಬೊಯ್ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಹರ್ಸಾಕ್ 20-25 ಹಜಾರ್ ಡೊಲರ್ ಜೊಡ್ತೆಲಿಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್. ಆಪ್ಲಿಂ “Blue Collar” ಕಾಮಾಂ ಚೀನ್ ತಸ್ಲೆ ಏಸಿಯನ್ ದೇಸ್ ವರ್ತಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಫೆಕ್ತರಿ ಬಂಧ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಅಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಡಿಮೊಕ್ರೆಟ್ ರಾಜ್‍ಕಾರಣಿಂಚಿ ಕರ್ತುಬಾಂ ಮ್ಹಣ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಮುಕೆಲಿ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಚೀನಾಕ್ ಚಡ್ಡ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಲೊ ರಿಚಾರ್ಡ್ ನಿಕ್ಸನ್ ಏಕ್ಲೊ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಕೋಣ್‍ಯೀ ಉಡಾಸ್ ಕರಿನಾಂ”.

“ಹಾಂ, ದೆಕುನ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಟ್ರಂಪ್ ಇತ್ಲೊ ಲೊಕಾ-ಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲೊ. ತಾಣೆಂ ’ಅಮೆರಿಕಾ ಪರತ್ ಮಹಾನ್ ಕರ‍್ಯಾಂ. Make America Great Again (MAGA) ದಿಲ್ಲೊ ಉಲೊ ಹ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಭಾರಿಚ್ ರುಚ್ಲಾ. ಚ್ಯಾರ್ ವ್ಹರ್ಸಾಂನಿಂ America First ಧೊರಣಾಂ ತಾಣೆಂ ವಾಪರ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಫಿಜೂಳ್ ಕರ್ಚ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾಂ, ಡೊಲರ್ ತಾಣೆಂ ಉರಯ್ಲ್ಯಾತ್. Climate Change, Global Warming, Paris Accord ಇತ್ಯಾದಿ ಲೊಕಾಕ್ ಬೆಕೂಪ್ ಕರ್ಚಿಂ ಭಾಶಣಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೊ. World Health Organization (WHO) ತಾಣೆಂ ಸೊಡ್ಲಾಂ. ಆಂತರ‍್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ವೆಪಾರಾಂತ್, ಅಮೆರಿಕಾಕ್ ರಫ್ತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಅಮದ್ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್, ತಸಲೆ ಸೊಲ್ಲೆ ತಾಣೆಂ ಮೊಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಚ್ಯಾರ್ ವ್ಹರ್ಸಾಂನಿಂ ತಾಣೆಂ ಕಸಲಿಂ ಝುಜಾಂ ಸುರು ಕೆಲ್ಯಾಂತ್ ತೆಂ ಮ್ಹಕಾ ತೊಂ ಸಾಂಗ್.”

“ತಸಲ್ಯಾಂ ಧೊರಣಾಂ ವರ್ವಿಂ ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯೆಂ ಮುಕೆಲ್‍ಪಣ್ ಗೆಲಾಂ. ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಅಮೆರಿಕಾಚಿ ಮರ‍್ಯಾದ್ ಉಣಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ರಸಿಯಾ ಆನಿಂ ಚೀನ್ ಚಡ್ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ನೇ? ಅಶೆಂ ಡಿಮೊಕ್ರೆಟ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಅಮೆರಿಕಾನ್ ಸಂಸರಾಚ್ಯೆಂ ಮುಕೆಲ್‍ಪಣ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನಜೊ. 50% ವಯ್ರ್ ಲೋಕ್ ಅಶೆಂ ಆಶೆತಾ. ಹಾಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಟ್ರಂಪ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಆಯ್ಕನಾಂ. ದೆಕುನ್, ತೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೆ ಕರ್ಚೊ ಮನಿಸ್. ಲೋಕಾಕ್ ಏಕ್ವಟಾಂವ್ಚೊ ತಸ್ಲೊ ನಹಿಂ.” ಹಾಂವೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ದಿಲೆಂನಾಂ.

ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ, ತೊ ಸಲ್ವಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಬೈಡೆನ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಸಹಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಪಾಚಾರ್ತಾತ್ ಶಿವಾಯ್, ಯೆದೊಳ್ ಅಧಿಕ್ರತ್ ಆಂಕ್ಡೆ ಯೇವ್ನಾಂತ್. ಎಲೆಕ್ಟೊರಲ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ 270 ಆಂಕ್ದೆ ಯೆದೊಳ್ ಬೈಡೆನಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾಂತ್. ವೋಟ್ ಮೆಜ್ಚಿಂ ಖುಣಾಂ ಪಳೆತನಾಂ, ಟ್ರಂಪ್ ಸಲ್ವತಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತಿಯೆನಾ. ತೊ ಸಲ್ವಜೆ ತರ್, ಎಲಿಸಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪೊಸ್ಟಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ವೋಟ್ ಮೆಜುಂಕ್ ನಜೊ. ದೆಕುನ್, STOP THE COUNT.”

“ತುಂ ಟ್ರಂಪಾಚಿ ಭಾಸ್ ಉಲಯ್ತಾಯ್! ಹರ‍್ಯೆಕ್ ವೋಟ್ ಮೆಜುಂಕ್ ಜಾಯ್. ನವೆಂಬ್ರ್ 3 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಪೊಸ್ತ್-ಮಾರ್ಕ್ ಆಸ್ಲೆಲೆ ಸರ್ವ್ ವೋಟ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಚ್ಯೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾಂನಿಂ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಚೆಂ ವೋಟ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಕಾಡ್ನ್ ಘಾಲ್ತಾಂವ್. ದೆಕುನ್, COUNT EVERY LEGAL VOTE!”

2. ಕೊರೊನಾ ಆನಿಂ ಪೊಸ್ಟಲ್ ವೋಟ್: 

ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಮ್ಹಸ್ತ್ ರಾಜ್ಯಾಂನಿಂ ನವೆಂಬ್ರ್ 3 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಾತ್ರ್ ವೊಟ್ ಘಾಲಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂ. ಬದ್ಲೆಕ್, ದೋನ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಂ ಪೈಲೆಂ ಥಾವ್ನ್ ವೋಟ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸವ್ಲತ್ ಆಸಾ. ಹಾಕಾ early voting ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಪೊಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಲಟ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಡವ್ನ್, ವೋಟ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್, ಪಾಟಿಂ ಪೊಸ್ಟ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಆನಿವಾಸಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸರಾಂತ್ ವಿಸ್ತರ್ಲ್ಯಾತ್. ಹಾಂಕಾಂ, ಮಿಲಿಟರಿಂತ್ ತಸೆಂ ರಾಜ್‍ದೂತ್ ಸರ್ವಿಸಾಂತ್ ದೇಸಾ-ಭಾಯ್ರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ postal vote ಆನಿಂ absentee vote ಮ್ಹಣ್ ಸವ್ಲತ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊರೊನಾ ವೊಸ್ಯಾ-ಪಿಡೆ ವರ್ವಿಂ, ವೋಟಿಂಗ್ ಬೂತಾಂನಿಂ ಮತ್‍ದಾರಾಂಚಿ ಖಾತಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ mail-in vote ಸವ್ಲತ್ ವಾಡಯ್ಲ್ಯಾ. ಪ್ರತ್ಯೆಕ್ ಜಾವ್ನ್, ವ್ಹಡ್ ಜಣ್-ಸಂಖೊ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂ ರಾಜ್ಯಾಂನಿಂ ಅರ್ವಾಸ್ ಲೋಕಾನ್ ಪೈಲೆಂಚ್ ಆಪ್ಲೊ ವೊಟ್ ಘಾಲಾ. ವ್ಹಡ್ ಜಣ್-ಸಂಖೊ ಆಸ್ಲೆಲೆ ಹೆ ರಾಜ್ಯ್ ಚಡ್ತಾವ್ ನಿಳ್ಶೆ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಡಿಮೊಕ್ರೆಟ್. ವ್ಯೊಮಿಂಗ್ ತಸ್ಲೆ ಪಾತಳ್ ಲೊಕ್ ಅಸ್ಚ್ಯೆ ರಾಜ್ಯ್ ಜ್ಯೆ ತಾಂಬ್ಡೆ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್, mail-in vote ಸವ್ಲತ್ ದೀನಾಂತ್. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ನೆವೆಂಬ್ರ್ 3 ವ್ಯೆರ್, ವೋಟಿಂಗ್ ಬೂತಾಂಕ್ ವಚೊನ್ ವೊಟ್ ಘಾಲ್ತೆಲ್ಯಾಂ ಪೈಕಿಂ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾಡ್ತಿಚೆ ಸಪೊರ್ಟರ್ ಮ್ಹಣ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಜಣ್ ಚಡ್. postal ಆನಿಂ mail-in vote ಅಧಿಕ್ ಕರ್ನ್ ನಿಳ್ಶೆ. ಪೈಲೆಂ, ಬೂತಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲೆ ವೋಟ್ ಮೆಜ್ಚ್ಯೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್, postal ಆನಿಂ mail-in vote ಮೆಜ್ಚ್ಯೆಂ. ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಕಟ್ಟ್ ನಿಳ್ಶ್ಯಾ ಆನಿಂ ಕಟ್ಟ್ ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂನಿಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫರಕ್ ಪಡಾನಾ. ಪುಣ್, ಥೊಡೆ ರಾಜ್ಯ್ ಆಸಾತ್ ತೆ ವೋಟ್ ಮೆಜ್ತಾಂ ಮೆಜ್ತಾಂ ನಿಳ್ಶೆ ವ ತಾಂಬ್ಡೆ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲತಾತ್. ಏಕಾ ಎಲಿಸಾಂವಾಂತ್, ನಿಳ್ಶೆ ಆಸ್ಲ್ಯ್ಯರ್, ದುಸ್ರ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಬ್ಡೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ವ ಉಳ್ಟೆಂ. ಹೆಂ ಪಾಡ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಉಮೇದ್ವಾರಾಂಚ್ಯೆರ್ ಆನಿಂ ಸಪೊರ್ಟ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂ ಸ್ವಯಂ-ಸೇವಕಾಂಚ್ಯೆ ಮಿನತೆ ವಯ್ರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಆಸಾ: ಅಶೆಂ ಉಲಟ್-ಪಲಟ್ (flipped) ರಾಜ್ಯಾಂಕ್ battleground states ಮ್ಹಣ್ ಲೇಕಾಕ್ ಧರ್ತಾತ್. ಹೆ battleground states ಕೋಣ್ ಜಿಕ್ತಾ, ತಾಕಾ ಎಲೆಕ್ಟೊರಲ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ 270 ಮಿಕ್ವೊನ್ ಆಂಕ್ಡೆ ಲಾಭೊಂಕ್ ಜಾತಾ.

ತೆನ್ಕಾಂತ್ ಏಕ್ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾ ಭಾಶೆನ್ ಆಸ್ಚೊ ರಾಜ್ಯ್ ಫ್ಲೊರಿಡಾ; ತಾಕಾ ಲಾಗೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ಜ್ಯೊರ್ಜಿಯಾ; ತಾಚ್ಯಾ ವಯ್ಲೊ ನೊರ್ತ್ ಕರೊಲಿನಾ. ವಯ್ರ್, ಬಡ್ಗಾ-ಉದೆಂತಿಂತ್ the great blue wall ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲೆ ತೀನ್ ರಾಜ್ಯ್: ಮಿಶಿಗನ್, ವಿಸ್ಕನ್ಸಿನ್, ಆನಿಂ ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾ. ಹೆ ಆನಿಂ ಹೆರ್ ತೀನ್-ಚ್ಯಾರ್ ರಾಜ್ಯ್ ಮೆಳೊನ್ ನೋವ್-ಧಾ ರಾಜ್ಯಾಂನಿಂ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಆನಿಂ ಡಿಮೊಕ್ರೆಟ್ ಲೋಕ್ ಸಮಾಸಮ್ ಆಸಾ. ವಣದಿರ್ ಬಸ್ಲಲೊ non-party affiliated (NPA) ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಲೋಕ್ ಅಕ್ರೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ವೋಟ್ ಕೊಣಾಕ್ ಘಾಲ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್ತಾ. ಹಾಂಕಾಂ ವೊಟಿಂಗ್ ಬೂತಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಕೋಣ್ ಪಾಡ್ತ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಕರ್ತಾ, ತ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಹೊ ಲೋಕ್ ವೋಟ್ ದಿತಾ.

3. Battleground States ಆನಿಂ ವೋಟ್ ಮೆಜ್ಚ್ಯೆಂ ಝುಜ್:

ತೀನ್ ಹಫ್ತೆ ಉಬೊನ್ ಗೆಲೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅಪುಣ್ ಜಿಕ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಗುಮಟ್ ವಾಜಾಯಿತ್ತ್ ಗೆಲಾ. ಹರ್ಯೆಕಾ battleground states ಕೊಡ್ತಿಂನಿಂ ವೋಟ್ ಮೆಜ್ಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ್ ಕೇಜಿ ದಾಕಲ್ ಕರ‍್ನ್, ಸಲ್ವಣಿಂ ಮಾಮ್ಧುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ನಾಂ. “ತಾಣೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಸೊಡ್ನ್ ದೀಜೆ? 2016 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಹೆ ಸ ರಾಜ್ಯ್ ಟ್ರಂಪಾನ್ ವೆಲ್ಲೆ ನೇ? ದೆಕುನ್ ತೊ ಜಿಕ್ಲೊಲೊ-ಮೂ? ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹೆ ರಾಜ್ಯ್ ತಾಚ್ಯೆಚ್, voter fraud ರಾವಯ್ಲ್ಯಾರ್.” ಮ್ಹಣಾಲಿ ಯೆಜ್ಮಾನ್.

” ಫ್ಲೊರಿಡಾ 29 ಎಲೆಕ್ಟೊರಲ್ ವೋಟ್ ಆಸ್ಚೊ ವ್ಹಡ್ ರಾಜ್ಯ್. ಹಾಂಗಾ ಜಣ್-ಗಣಾನಾ ಪ್ರಮಾಣೆಂ, ಸ್ಪೆನಿಶ್ ಭಾಸ್ ಉಲಂವ್ಚ್ಯೆ, ಗೊರೆ ನೈಂ ಅಸ್ಲೆಲೆ, ಹಿಸ್ಪಾನಿಕ್ (ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ಯುಬಾ ಥಾವ್ನ್ ದಾಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ), ಕಾಳೆ ಆಫ್ರಿಕನ್-ಅಮೆರಿಕನ್ ಆನಿ ಏಸಿಯನ್ ಮ್ಹಣ್ ಲಗ್ಬಗ್ 40% ಆಸಾತ್. ತೆ ಮೂಳಾನ್ ಕಮುನಿಸ್ಟ್ ಆನಿಂ ಸೊಶಲಿಸ್ತ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂ ದೇಸಾಂ ಥಾವ್ನ್. ದೆಕುನ್, ಡಿಮೊಕ್ರೆಟ್ ಪಾಡ್ತ್ ತಾಂಚಿಂ ಮನಾಂ ಜಿಕೊಂಕ್ ಸಕೊಂಕ್ನಾಂ. ವಯ್ಲ್ಯಾನ್, ಸೀನಿಯರ್ ನಾಗ್ರಿಕ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾಫಾನ್, 17%, ಆಸಾತ್. ತೆ ಕಟ್ಟ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್. ಹಾಂಗಾಚ್ಯೆ ಕಾಳೆ ವೋಟ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. 2008 ಆನಿಂ 2012 ಇಸ್ವೆಂತ್, ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಳಿಯೆಚೊ ಆನಿಂ ತಾಕಾ ಜಿಕಯ್ಜೆಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಾಳೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಬೂತಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ. ದೆಕುನ್, ಹೊ ರಾಜ್ಯ್ ನಿಳ್ಸೊ ಜಾಲ್ಲೊ. 2016 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಹಿಲರಿಕ್ ವೋಟ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಹೆ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆವ್ನಾಂತ್. ಜಶೆಂ 2016 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಶೆಂ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ, ಟ್ರಂಪ್‍ಚ್ ಫ್ಲೊರಿಡಾ ಜಿಕ್ತಲೊ.”

“ತರ್, ಟ್ರಂಪ್ ಫಿರ್ಜೆಂತ್ ಜಾತಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆಂ, ಏಕ್ ಸಾಂಗ್ಣಿಂ ಆಸಾ: ಕೋಣ್ ಫ್ಲೊರಿಡಾ ಜಿಕ್ತಾ ತೊ ಫಿರ್ಜೆಂತ್ ಜಾತಾ. ಚ್ಯರಿತ್ರಾ ತಶಿ ಆಸಾ”.

“ಹರ್ ರುಲಿಕ್ ಏಕ್ ಅಪವಾದ್ ಆಸಾ. ಫೊಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚೆನೆಲ್ ಪಳೆ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ. ಹೆಂ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಸಹಮತ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಚೆನೆಲ್. ಹೆಂ ಆನಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯೆಂ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಚೆನೆಲ್ ಹಾಂವ್ ಪಳೆನಾಂ. ಪೂಣ್, ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ತುಕಾ ಗೊತ್ತಾಸಾ? ಅಪವಾದ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್, ಹಾಣಿಂ ಅರಿಜೊನಾ ರಾಜ್ಯ್ ಬೈಡೆನಾಕ್ ದಿಲಾ. ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾಕ್ ಲೆಗುನ್ ಹೊ ರಾಜ್ಯ್ ಜಿಕೊಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟೀಂ ಬೈಡೆನ್ ಕೇವಲ್ 11 ಹಜಾರ್ ವೋತಾಂನಿಂ ಹೊ ರಾಜ್ಯ್ ಜಿಕ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ 11 ಎಲೆಕ್ಟೊರಲ್ ವೋಟ್ ಆಸಾತ್. ಹೆ ಮೆಳೊನ್ ಬೈಡೆನ್ 270+ ಎಲೆಕ್ಟೊರಲ್ ವೋಟ್ ಜಿಕ್ಲಾ. ಫೊಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚೆನೆಲಾನ್ ಬೈಡೆನಾಕ್ ಫಿರ್ಜೆಂತ್-ವಿಂಚವ್ಣಿ ಮ್ಹಣ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಾಂ. ಡಿಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಿ-ಎನ್-ಎನ್ ಚೆನೆಲಾನ್ ಲೆಗುನ್ ಅಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಾಂ”.

“ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಹೆಂ ನವಾಲ್ ಕಮಲಾ ಹೆರ್ರಿಸಾ ವರ್ವಿಂ ಜಾಲೆಂ? ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರ್, ಆಮಿಂ ಆರಿಜೊನಾಂತ್ ಗ್ರೇಂಡ್ ಕೇನ್ಯನ್ ಆಚರ್ಯೆಂ, ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಆನಿಂ ಟೂಕ್ಸನ್ ಶೆರಾಂ ಭೊಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಥೈಂ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಜೆವ್ಣಾಂ ಚಿಂ ಹೊಟ್ಲಾಂ ಆಮಿಂ ಪಸಂದ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಶೆರಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಲೋಕ್‍ಚ್ ನಾತ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಶೆರಾಂನಿಂ ಆಮ್ಚೊ ಏಸಿಯನ್ ಮೂಳಾಚೊ ಲೋಕ್ ಆಮಿಂ ಪಳೆಲಾ. ಬಹುಶಾ, ಹ್ಯಾ ಶಹರಿ ಲೋಕಾನ್ ಬೈದೆನಾಕ್ ವೋಟ್ ಘಾಲಾ? ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ಕ್, ಟ್ರಂಪ್” ಸುಸ್ಕಾರ್ಲಿ ಮದಾಮ್.

“ಹಾಂವ್ ನಕ್ಕಿಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ಟ್ರಂಪ್ ಸಲ್ವಲೊ. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಜಯ್ತ್ ಆನಿಂ ಸಲ್ವಣಿಂ ದೋನ್ಯಿ ಯೆತಾತ್. 2016 ಇಸ್ವಿ ತಾಚಿ; 2020 ಇಸ್ವಿ ಬೈಡೆನಾಚಿ. ತಾಣೆಂ ಮಾಂಧುನ್ ಘೆವ್ನ್, ಬರ‍್ಯಾ ಜೆಂಟ್ಲ್‍ಮೆನಾ ಭಾಶೆನ್ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಸೊಡ್ನ್ ದೀಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ”.

“ಅರಿಜೊನಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಟ್ರಂಪ್ ರಾಜ್ಯ್-ಕೊಡ್ತಿಂಕ್ ಗೆಲಾ. ಮಿಶಿನಾಂನಿಂ ಮೆಜ್ತಾನಾಂ, ಸ್ಕೇನಿಂಗ್ ಚೂಕಿ ಜಾತಾತ್. ಕೋಣ್ ಜಾಣಾಂ ಶೆರಾಂ ಭಾಯ್ಲೆಂ ವೋಟ್ ಸ್ಕೇನ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್-ಗೀ ನಾಂ. ಪರತ್ ಹಾತಾಂನಿಂ manual ಮೆಜ್ಲ್ಯಾರ್, ಇಕ್ರಾ ಹಜಾರ್ ಉಣೆಂ ಆಸ್ಲೆಲೆ ಇಕ್ರಾ ಹಜಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಜಾತಿತ್?”

“ಪಳೆ, ನವೆಂಬ್ರ್ 12 ತಾರಿಕೆ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಪಾವಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ postal, absentee ಆನಿಂ mail-in ವೊಟಾಂಕ್ ಮೆಜಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಹರ‍್ಯೆಕಾ ರಾಜ್ಯ್ ಸಂವಿಧಾನಾಂನಿಂ ಸ್ಫಷ್ಟ್ ಆಸಾ. ಮೆಜ್ತೆಲ್ಯಾಂ ಮಿಶಿನಾಂನಿಂ ಪೊಸ್ಟ್-ಮರ್ಕ್ ನವೆಂಬ್ರ್ 3 ತಾರಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಕೇನ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, valid ಆನಿಂ invalid ಮ್ಹಣ್ ವಿಂಗಡ್ ಜಾತಾತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್, ನಿಳ್ಶೆ ಆನಿ ತಾಂಬ್ಡೆ ವೋಟ್ ಪಾಡ್ತಿ-ಚಿಹ್ನ (party symbol) ವಾಚುನ್ ಮಿಶಿನ್ ಮೆಜ್ತಾ. ಹಾಂತು, ಚೂಕಿ ಜಾಂವ್ ಆಸಾಧ್ಯ್. ಹಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ನಿಯಮಾಂ ಪ್ರಮಾಣೆಂ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ದೊನ್‍ಯೀ ಪಾಡ್ತಿಂಚ್ಯೆ ಇಲೆಕ್ಶನ್ ಒಬ್ಸೆರ್ವರ್ ಆಸ್ತಾತ್ ನೈಂ-ಗೀ? voter fraud ಜಾಲಾ ಆನಿಂ ಎಲೆಕ್ಶನ್ ಚೊರ‍್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಸ್ಸಲೊ ತೀಳ್ ನಾಂ. ಟ್ರಂಪ್ ಆದತ್ ಸೆ ಮಜ್ಬೂರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಪಡ್ಲ್ಯಾರ‍್ಯೀ ಗಾಂಡ್ ವಯ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಮನಿಸ್ ತೊ”.

“ಜಾಂವ್ದಿ; ಪೈಲೆಂ ಹರ್ಯೇಕ್ ರಾಜ್ಯ್ ಎಲೆಕ್ಶನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ದಿಂವ್ದಿ. ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಒಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವ ಗವರ್ನರ್ ಹಾಣಿಂ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಸಂಪ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯೆ ಹೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಎಲೆಕ್ಟೊರಲ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಬಸ್ಕಾ ಘೆತೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಹಿರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ. ಹಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ರಾಜ್ಯ್ ನಿಯಮಾಂನಿಂ ಮಾಂಡ್ಲ್ಯಾ. ನಿಮಾಣೊ ರಾಜ್ಯ್, ವಿಸ್ಕನ್ಸಿನ್, ದಸೆಂಬ್ರ್ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಟಿಫಿಕೇಟ್ ದಿತಾ. ದಸೆಂಬ್ರ್ 8 ತಾರಿಕೆ ಭಿತರ್, ರಾಜ್ಯ್-ಕೊಡ್ತಿಂನಿ ಎಲೆಕ್ಶನ್ ಸಂಬಂದಿ ತರ್ಕ್ ಸಂಪಯ್ಜೆ. ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ರಾಜ್ಯ್ ಮಟ್ಟರ್ ಕಸ್ಸಲೆ ವಾದ್-ವಿವಾದ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ನಾಂತ್. ಫೈನಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟಿ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ದಸೆಂಬ್ರ್ 14 ತಾರಿಕೆರ್, ರಾಜ್ಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟೊರಲ್ ಕೊಲೆಜ್ ಸಭಾ ಜಮ್ತಾ. ರಾಜ್ಯ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಂನಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾಚ್ ಫಿರ್ಜೆಂತ್-ಉಮೇದ್ವಾರಾಕ್ ವೋಟ್ ಘಾಲಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಖಡ್ಡಾಯ್ ನಾಂ. ವಯ್-ಮೂ? ಜರ್ ಟ್ರಂಪ್ ದಸೆಂಬ್ರ್ 14 ತಾರಿಕೆ ಪೈಲೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಡಿಮೊಕ್ರೆಟ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಂಕ್, ಪ್ರತ್ಯೆಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಅರಿಜೊನಾ, ಜ್ಯೊರ್ಜಿಯಾ ಆನಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾ ತಸ್ಲ್ಯಾ, battelground states ಹಾಂತ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಆಫ್ಣಾ ಕುಶಿಂ ವೋಡಿತ್ ತರ್? ತಸೊ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಂಯ್ ಕಾಯ್ದೊ ನಾಂ, ನೇ?” ಮ್ಹಕಾ ಭಗ್ತಾ ಟ್ರಂಪ್ ಕಶೆಂ ಪುಣಿ ಜಿಕ್ತಾ, ಶೀದಾ ವಾಟೆನ್ ನೈಂ ತರ‍್ ಘುಟ್ಮಳೆನ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಯೆಜ್ಮಾನಿಚೆಂ ಲೇಕ್.

“ತುಂವೆಂ ಟ್ರಂಪಾಚೊ ಸಲಹಾದಾರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಆಸ್ಲೆಂ. ತುಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯೆ ಸರ್ವ್ ಸಹಜ್. ಪೂಣ್, ಯೆದೊಳ್ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಮೋಸ್ ಕರ್ನ್, ವೋಟ್ ಘಾಲಿನಾಸ್ತಾನಾಂ ವ ವಿದುದ್ಧ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾಕ್ ವೋಟ್ ಘಾಲ್ನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಜೆಂತ್-ವಿಂಚವ್ಣಿಕ್ ಸಲ್ವಯಿಲ್ಲೊ ದಾಕ್ಲೊ ಚ್ಯರಿತ್ರೆಂತ್ ನಾಂ. ತಶೆಂ‍ಯೀ 37 ಜಣಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ವೊಡ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಟ್ರಂಪಾಚಿ ನೈಂ. ಹೆಂ ತುಂ ಮಾಂಧುನ್ ಘೆ.”

“ವ್ಹಡ್ ನಾಂ. ದಸೆಂಬ್ರ್ 23 ತಾರಿಕೆರ್ ಎಲೆಕ್ಟೊರಲ್ ಕೊಲೆಜ್ ವೋಟ್ ಸಂಪ್ತಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್, ನತಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚಿ ರಜಾ ಜನೆರ್ 5 ಪರ‍್ಯಾಂತ್. ಜನೆರ್ 6 ತಾರಿಕೆರ್, ಹಾಲಿ ಉಪ-ಫಿರ್ಜೆಂತಿಚ್ಯಾ (ಮೈಕ್ ಪೆನ್ಸ್) ಅಧ್ಯಕ್ಶ್‍ಪಣಾರ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಜಮ್ತಾ ಆನಿಂ ಎಲೆಕ್ಟೊರಲ್ ವೋಟ್ ಮೆಜ್ತಾ ತಶೆಂ ಪರ್ಗಟ್ತಾ. ತೆದೊಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್, ಟ್ರಂಪಾಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಸಾ. ತಾಕಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ವಚ್ಯೆತ್. ಸುಪ್ರಿಂ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ತಾಣೆಂ ನೆಮ್ಲೆಲೆ conservative judge ಚಡ್ ಆಸಾತ್. ತಾಣಿಂ, ಉಲತ್-ಪಲಟ್ ರಾಜ್ಯಾಂಚಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೆನ್ಸಲ್ ಕೆಲಿ ತರ್?” ನಿಮಾಣಿ ಆಶಾ ಹಿ ಟ್ರಂಪಾಚಿ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಬುಡ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಆವ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಖೊಲಿಯೆಚೊ ಆಧಾರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್, ತಶೆಂ.

” ಡಾರ್ಲಿಂಗ್, ಹೆಂ ಏಕ್ ಸಪಣ್, ತುಜ್ಯಾ ತಸ್ಲ್ಯಾ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾವಡ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯೆಂ. It is a hopless case. ಜನೆರ್ 21 ತಾರಿಕ್ ಯೆಂವ್ದಿ. ಟ್ರಂಪ್ concession speech ದೀವ್ನ್, ನವ್ಯಾ ಫಿರ್ಜೆಂತಿಕ್ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಸೊಡ್ನ್ ದೀಂವ್ದಿ ವ ನಾ, ತಾಕಾ ತಾಚ್ಯೆಚ್ ಅಂಗ್-ರಕ್ಶಕ್ ಜಬರ್ದಸ್ತೆನ್ ಉಕ್ಲುನ್ ವರ‍್ನ್ ಹೆಲಿಕೊಪ್ಟರಾರ್ ಬಸಯ್ತೆಲೆ. ಹೆಂ ಖಂಡಿತ್. ಆಮ್ಚ್ಯೆಂ ತರ್ಕ್ ಸಮಾಪ್ತ್.” ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ..

4. ಅಮೆರಿಕನ್ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಕೇವಲ್ ಫಿರ್ಜೆಂತಿಚ್ಯೆಂ ನೈಂ:

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಂಡಿಯಾಂತ್, ಲೋಕ್ ಸಭೆಕ್ ಪಾಂಚ್ ವ್ಹರ್ಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚುನಾವ್ ಚಲ್ತಾ. ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಅಶೆಂ ನೈಂ. ಥೈಸರ್, ಹೌಸ್ ಒಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಹಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚಿ ಸಕಯ್ಲಿ ಸಭಾ. ಹಾಂತುಂ 438 ಸಾಂದೆ ಆಸಾತ್. ತೆ 50 ರಾಜ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ರಾಜ್ಯ್ ಜಣ್-ಸಂಖ್ಯಾ ಬರೋಬರ್ ವಿಂಚೊನ್ ಯೇತಾತ್. ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್, ಸಕ್ಟಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ವ್ಹಡ್ ರಾಜ್ಯ್, ಕೆಲಿಫೊರ್ನಿಯಾ, 53 ಸಾಂದ್ಯಂಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಧಾಡ್ತಾ. ವ್ಯೊಂಮಿಂಗ್ ತಸ್ಲೆ ಉಣ್ಯಾ ಲೋಕಾಚ್ಯೆ ರಾಜ್ಯ್ ಕೇವಲ್ ಏಕ್ ಸಾಂದ್ಯಾಕ್ ಧಾಡ್ತಾತ್. ಹಾಂಚ್ಯೆಂ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಫಿರ್ಜೆಂತಿಚ್ಯಾ ಎಲಿಸಾಂವಾ ಸಾಂಗತಾ ಜಾಲೆಂ. ತಾಂಚಿ ಆವ್ಧಿ ಜನೆರ್ 21, 2021 ಸುರು ಜಾತಾ ಆನಿ ಜನೆರ್ 20, 2023 ಕ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾತಾ. ಮ್ಹಣ್ತಚ್, 2022 ನವೆಂಬ್ರ್ 3 ವ್ಯೆರ್ ಪರತ್ ಚುನಾವ್ ಚಲ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಚುನಾವಾಕ್ mid-term election ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.

2018 ನವೆಂಬ್ರ್ 3 ವ್ಯ್ರೆರ್ ಚುನಾವ್ ಜಾತಾನಾಂ, ಟ್ರಂಪ್ ಫಿರ್ಜೆಂತ್ ಆಸ್ಲೊ. ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಕಂಟ್ರೊಲಾರ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಚುನಾವಾಂತ್, 235 ಡಿಮೊಕ್ರೆಟ್, ಕೇವಲ್ 199 ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಆನಿಂ ಚ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಸಾಂದೆ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ಮ್ಹಸ್ತ್ ಸೀನಿಯರ್ ಡಿಮೊಕ್ರೆಟ್ ನೇನ್ಸಿ ಪೆಲೊಸಿ ಹೌಸ್ ಒಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸಾಚಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಹಿಕಾ ಆನಿಂ ಟ್ರಂಪಾಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಲಾಗೊನ್ ಯೆತೆಲೆಂ, ತೆಂ ಅಮೇರಿಕನ್ ರಾಜ್‍ಕಾರಣ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಖಳಿತ್ ಆಸ್ಲೆಲಿ ಗಜಾಲ್. ಫಿರ್ಜೆಂತ್ ಟ್ರಂಪಾಕ್ ವೀಟೊ ಪವರ್ ಆಸ್ತಾ ಆನಿಂ ಎಕ್ಸೆಕ್ಯುಟಿವ್ ಒರ್ಡರ್ ಕರ್ನ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಜಾತಾ ತೆಂ ದುಸ್ರಿ ಗಜಾಲ್. ತರ‍್ಯೀ, ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್, ಅಧಿಕಾರ್ ಚಲವ್ನ್ ವರುಂಕ್ ಭಾರಿ‍ಚ್ ಕಷ್ಟ್. ಟ್ರಂಪಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಹೌಸ್ ಒಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸಾಂನಿಂ “ರಸಿಯನ್ ಗೇಟ್” ಗೊಂದೊಳಾಂತ್ ಮಿಸ್ಲಾವ್ನ್, impeach ಲೆಗುನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್, ಸೆನೆಟ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಕಂಟ್ರೊಲಾರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್, ತೊ ಬಚಾವ್ ಜಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಟ್ರಂಪ್ ಆನಿಂ ಹೌಸ್ ಒಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಸಾಂಗತಾ ಮೆಳೊನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮ್ ಚಲವ್ನ್ ವರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ನಾಪಾಸ್ ಜಾಲೆ.

2020 ನವೆಂಬ್ರ್ 3 ವ್ಯೆರ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಚುನಾವಾಂತ್, 222 ಡಿಮೊಕ್ರೇಟ್, 210 ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಆನಿ 3 ಹೆರ್ ಸಾಂದೆ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಅಶೆಂ ಹೆ ಘರ್ ಡಿಮೊಕ್ರೆಟ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಕಂಟ್ರೊಲಾರ್ ಉರ‍್ಲಾಂ ಪೂಣ್ ಕೇವಲ್ 12 ಸಿಟಿಂಚ್ಯೆಂ ಬಹುಮತೆನ್. ಮ್ಹಣ್ತಚ್, ನೇನ್ಸಿ ಪೆಲೊಸಿಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶೆಳಿಯಾಂಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ವರುಂಕ್ ಬರೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ತೆಲೆಂ. ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಡಿಮೊಕ್ರೆಟ್ ಬೈಡೆನ್-ಕಮಲಾ ಹೆರ್ರಿಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್, ತಿಸ್ರೆಂ ಆಂಗ್, ಸೆನೆಟ್, ಭಾರಿಚ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಜಾತೆಲೆಂ.

ಅಮೆರಿಕಾನ್ ಫೆಡರಲ್ ಸರ್ಕಾರಾಂತ್ ತಿಸ್ರೆಂ ಅಂಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ, ಸೆನೆಟ್. ಹೆಂ ವಯ್ಲೆಂ ಘರ್. ಹಾಂತು 100 ಸಾಂದೆ. ಹರ್ಯೆಕಾ ರಾಜ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್, ಲ್ಹಾನ್ ವ ವ್ಹಡ್, 2 ಸೆನೆಟರ್. ಅಶೆಂ ಕೆಲಿಫೊರ್ನಿಯ 2 ಸೆನೆಟರ್ ವಿಂಚ್ತಾ ಆನಿ ವ್ಯೊಮಿಂಗ್ ಲೆಗುನ್ 2 ಸೆನೆಟರ್. ಹೌಸ್ ಒಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಆನಿಂ ಸೆನೆಟ್ ಸಾಂಗತಾ ’ಅಮೇರಿಕನ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಸೆನೆಟರಂಚಿ ಆವ್ದಿ ಸ ವ್ಹರ್ಸಾಂ. ಹರ್ ದೋನ್ ವ್ಹರ್ಸಾ, ತೀನಾಂತ್ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಸೆನೆಟರ್ ರಿಟಾಯರ್ಡ್ ಜಾತಾತ್. ತಾಣಿಂ ಫರತ್ ವೋಟಾಕ್ ರಾವ್ಯೆತ್. 2018 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸೆನೆಟ್ ಚುನಾವಾಂತ್, ಸೆನೆಟ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಕಂಟ್ರೊಲಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. 52 ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಆನಿಂ 46 ಡಿಮೊಕ್ರೆಟ್, 2 ಹೆರ್.

ಅಮೆರಿಕನ್ ಸೆನೆಟಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸಾ. ಫಿರ್ಜೆಂತಿನ್ ವಿಂಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕೆಬಿನೆಟ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ “confirm” ಕರ್ಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಸೆನೆಟಾಚೊ. ನವೆ ಕಾಯ್ದೆ, ಜ್ಯೆ ಫಿರ್ಜೆಂತಿನ್ ದಿಲ್ಲೆ ವ ಹೌಸ್ ಒಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಹಾಣೀಂ ಪಾಸ್ ಕೆಲ್ಲೆ, ಸೆನೇಟಾಂತ್ ಪಾಸ್ ಜಾಯ್ಜೆ‍ಚ್. ಫಿರ್ಜೆಂತ್ ಟ್ರಂಪಾನ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ನವ್ಯಾ ನೀತಿದಾರಾಂಕ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ನೇಮಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಚ್ಯೆಂ ಸೆನೆಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮೆಶನ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಜಾಲೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸೆನೆಟ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಂ.

2020 ನವೆಂಬ್ರ್ 3 ವ್ಯೆರ್, 35 ಸಿಟಿಂಕ್ ಚುನಾವ್ ಜಾಲ್ಲೊ. 13 ಡಿಮೊಕ್ರೆಟ್, 20 ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಆನಿಂ 2 ಹೆರ್ ರಿಟಾಯರ್ಡ್ ಜ್ಜಾತಾತ್ ದೆಕುನ್. ಯೆದೋಳ್ 33 ಸಿಟಿಂಚ್ಯೆಂ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಯ್ಲಾಂ. 98 ಸೆನೆಟರಾಂ ಪೈಕಿಂ 48 ಡಿಮೊಕ್ರೇಟ್ ಆನಿಂ 50 ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್. ಜ್ಯೊರ್ಜಿಯಾಂತ್, 2 ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಸಿಟಿ ಕಾಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ. ಹಾಂಗಾಂ ಕೋಣಾಕ್‍ಯ್ 50% ಬಹುಮತ್ ಮೆಳೊಂಕ್ನಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಜನೆರ್ 6 ತಾರಿಕೆರ್ runoff ಎಲಿಸಾಂವ್ ಆಸಾ. ಕೇವಲ್ ದೊಗಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್, ದೊನ್ಯೀ ಪಾಡ್ತಿಂಕ್ ಹ್ಯೊ ದೋನ್ ಸಿಟಿ ಭಾರಿಚ್ ಮಹತ್ವಾಚ್ಯೊ. ಜ್ಯೊರ್ಜಿಯಾಂತ್ ಬೈದೆನಾಕ್ ಬಹುಮತ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ ದೆಕುನ್ ಡಿಮೊಕ್ರೆಟ್ ಉತ್ಸಾಹಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಸೊಡ್ನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ನಾಂತ್. ಜರ್ ಸೆನೆಟ್ ಕಂಟ್ರೊಲ್ ಡಿಮೊಕ್ರೆಟ್ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಗೆಲೊ, ತೀನಿ ಅಂಗ್ -ವೈಟ್ ಹೌಸ್, ಹೌಸ್ ಒಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಆನಿಂ ಸೆನೆಟ್ ಎಕ್ಯೆ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಕಂಟ್ರೊಲಾರ್ ಯೆತೆಲೆಂ. ಹೆಂ ಏಕ್ ಚ್ಯಾರಿತ್ರಿಕ್ ಘಡಿತ್. ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಬೈಡೆನಾಕ್ ತಾಚ್ಯೆಂ ಲಿಬರಲ್ ಆನಿಂ ಇಂಟರ್ನೆಶನಲ್ ಎಜೆಂಡಾ ಮುಕಾರುನ್ ವರುಂಕ್ ಕಾಂಯ್‍ಚ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾಂ.

ಹ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ರಾಜ್ಯ್ ಸಭೆಂಕ್, ಗವರ್ನರ್ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್, ರಾಜ್ಯ್ ಎಟೊರ್ನಿ ಜೆನರಲ್ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್, ಕಂವ್ಟಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತ್ಯಾ ಲೊಕಲ್ ಸಭೆಂಕ್, ಪೊಲಿಸ್ ಶೆರಿಫ್ ಪೊಸ್ಟಾಕ್, ಕಂವ್ಟಿ ಪ್ರೊಸೆಕ್ಯುಟರ್ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಚುನಾವ್ ಜಾತಾ. ಅಶೆಂ ಎಕ್‍ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ, ಥೊಡೆಶೆ ವೋಟ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಪಡ್ತಾ. ಅಮೆರಿಕನ್ ವೋಟರಾ ಮುಕಾರ್ ಕಿತ್ಲಿ ವ್ಹಡ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಸಾ! ಪುಣ್, ಹಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರಜಾ-ತಂತ್ರಾಚಿ ದೆಣ್ಗಿ. ತರ‍್ಯೀ ಅಮೆರಿಕಾ ತಸ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಲೋಕ್-ತಂತ್ರಾಂತ್ voter turnout 55% ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್.

ಅನ್ಯೆಕ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಥೊಡ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂನಿಂ initiatives ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ referendum ಆಸ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ, ಚ್ಯಾರ್ ರಾಜ್ಯಾಂನಿಂ ಮಾರಿಜುವಾನಾ ಸೆಂವ್ಚೆಂ ಲೀಗಲ್ ಕರಿಜೆ ಗೀ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಹೆ ರಾಜ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್, ಅರಿಜೊನಾ, ಮೊಂಟಾನಾ, ನ್ಯು ಜರ್ಸಿ ಆನಿ ಸೌತ್ ಡಕೊಟಾ. ಹ್ಯಾ ಚ್ಯಾರ್ ರಾಜ್ಯಾಂನಿಂ ಬಹುಮತ್ ಲೋಕಾನ್ ಮಾರಿಜುವಾನಾ ಲೀಗಲ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ವೋಟ್ ಘಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ರಿಸಳ್ಟ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಕೊಲೊರಾಡೊ ಆನಿಂ ಲುವಿಸಿಯಾನಾ ರಾಜ್ಯಾಂನಿಂ ಗರ್ಬ್-ಪಾತ್ ಲೀಗಲ್ ಕರಿಜೆ ಗೀ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ referendum ಆಸ್ಲೆಂ. ಕೊಲೊರಾಡೋ ರಾಜ್ಯಾನ್ ’ನಜೊ” ಮ್ಹಣ್ ಆನಿಂ ಲುವಿಸಿಯಾನಾ ರಾಜ್ಯಾನ್ “ಕರಿಜೆ” ಮ್ಹಣ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಮ್ಹಣ್ತಚ್, ಕೊಲೊರಾಡೊಚಿಂ ಗರ್ಭ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಲುವಿಸಿಯಾನಾ ರಾಜ್ಯಾಕ್ ವೆತೆಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. (ಜಾಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಭಾವಾನ್, ಹೆರ್ 46 ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಕಸಲಿಂ referendum ಆಸ್ಲಿಂ ತೆಂ ಹಾಂಗಾಂ ಹಾಂವ್ ದೀನಾಂ).

“ಜಾಲೆಂ ಗೀ ತುಜೆಂ ಬರವ್ನ್? ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮುಂಬೈಂತ್ ಥೊಡಿಂ ಬೊಲಿವುಡ್ ತಾರಾಂ ಮಾರಿಜುವಾನಾ ಘೆತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೈದ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್; ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್. ಮುಂಬಯ್ತ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ಗರ್ಬ್-ಪಾತ್ ಜಾತಾತ್. ಕೋಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾ? ಕಾಯ್ದೊ ಕಸಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಲೋಕಾಕ್‍ಚ್ ಖಳಿತ್ ನಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ಯೆಜ್ಮಾನ್.

“ಕಾಯ್ದೊ ಮ್ಹಕಾ‍ಯೀ ಖಳಿತ್ ನಾಂ. ಚರಸ್, ಗಾಂಜಾ ಆನಿ ಮಾರಿಜುವಾನಾ ತಸ್ಲಿಂ ಮಾದಕ್ ದ್ರವ್ಯಾಂ ಲೀಗಲ್ ಕರಿಜೆ ಗೀ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ ನೈಂ”. ಮ್ಹಣ್ ಅಕೇಯ್ರ್ ಕೆಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ..

► ಫಿಲಿಪ್ ಮುದಾರ್ಥ್ 

76% feel thumbs up. And how do you feel?
10 :thumbsup: Thumbs up
1 :heart: Love
0 :joy: Joy
2 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

5 comments

 1. ಅಮೆರಿಕಾಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಚುನಾವಾಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸರಳ್ ರಿತಿನ್ ವಿವರಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿಲಿಪ್ಪಾಕ್ ಧನ್ಯವಾದ್.

 2. Happy to read on Trump in our Kittrall. Though hilarious, this article is very informative on electoral process, senate, early voting and so on of USA. I too believe Trump was one among unpopular US Presidents by virtue of his policies, the way he handled Covid crisis and the leadership. Hope new President will bring cool breeze as world almost depends on America and its $. A wonderful article, keep it up Philip!

  1
  1
 3. Nice article sir

 4. Michael Sequeira

  Educativee on US election process.
  Clear understanding .
  Fun reading too.
  Simple and great flow.

 5. Mark Twain had said “Politicians and diapers must be changed frequently, and for the same reason”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !