Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -68

Reventhlefathor 2ಮೆಥ್ಯು ಸಾಂಗಾತಾ ಮುನೀರ್ ಖಾನ್, ರಜೀಯಾ ಆನಿ ಸುಲ್ತಾನಾ ಎರ್‌ಪೋರ‍್ಟಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ. ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಆಜೂನ್‌ಯಿ ಡ್ರಾಯ್ವಿಂಗ್ ಲಾಯ್ಸೆನ್ಸ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮುನೀರ್ ಖಾನ್ಂಚ್ ತಾಕಾ ಪಾವ್ತಾಲೊ. ಲೀಜಾಚೆಂ ಫ್ಲಾಯ್ಟ್ ಧರ‍್ಣಿಕ್ ತೆಂಕ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಎಯ್ಲಾನ್ ಜಾತೆಚ್ ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂ ಉಸ್ಕಾಲಿಂ, ಜಮ್ಲಿಂ ಆನಿ ಪೊಲ್ಯಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ದೆಂವ್ಲಿಂ.

‘ಹೇಯ್ ಬುದ್ದು!’ ಉದ್ಗಾರ್ಲಿ ರಜೀಯಾ ಹೆ ಪಳೆವ್ನ್. ‘ದುಲ್ಹನಿಯಾಚೆಂ ಫ್ಲಾಯ್ಟ್ ದೆಂವ್ಲಾಂ ಆನಿ ತುಂ ಸುಟ್‌ಬೂಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಬಸುನ್ ರಡ್ತಾಯ್. ವೀಜಾ ಹಾತಿಂ ಘೆ ಆನಿ ಇಮ್ಮಿಗ್ರೇಶನಾಕ್ ವಚ್. ಭಿತರ್ ಹಾಡ್ ಮ್ಹಜೆ ಸುನೆಕ್!’

ನಾಕ್ ಪಿಳಿತ್ತ್ ಮೆಥ್ಯು ಭಿತರ್ ಗೆಲೊ.

ಇಮ್ಮಿಗ್ರೇಶನ್ ಲಾಯ್ನಿರ್ ಉಬೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೀಜಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಮೆಥ್ಯುಚೊ ಉಸ್ವಾಸ್ ಬಾಂದ್ಲೊ. ಎರ್‌ಪೋರ‍್ಟಾಂತ್ ದೆಂವೊನ್ ವೀಜಾ ಮಾರ‍್ತೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಲಾಯ್ನ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಹೆರಾಂಕ್ ಹಳ್ಟಾನ್ ದೆಗೆನ್ ಲೊಟುನ್ ತೊ ಲೀಜಾ ಸರ‍್ಶಿಂ ಪಾವ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಣೆ ತಾಚ್ಯಾ ಖಾಂದಾರ್ ಹಾತ್ ದವರ‍್ಲೊ.

ಲೀಜಾ ಸಟ್ಟ್ ಕರುನ್ ಘುಂವ್ಲೆಂ.

‘ತುಂ!?’ ತೆಂ ಉದ್ಗಾರ‍್ಲೆಂ. ‘ತುಂ ಹಾಂಗಾಸರ್, ತುಕಾ ತಾಣಿಂ ಭಿತರ್ ಸೊಡ್ಲೊ?’ ತಾಚೆಂ ತೆಂ ಮುಗ್ದ್ ಸವಾಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳೊಂಕ್ ನಾ. ಆರ‍್ಬ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಸನಾತನಿ ರಿವಾಜಿ ಡಬ್ಬ್ಯಾಕ್ ಗೆಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಭಾಗ್ವೊನ್ ಲೀಜಾಚ್ಯಾ ದೋನ್‌ಯಿ ಪೊಲ್ಯಾಂಕ್ ಉಮೆ ದಿಲೆ.

ಇಮ್ಮಿಗ್ರೇಶನ್ ಕೌಂಟರಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಂಕಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಂತೃಪ್ ಹಾಸೊ ಹಾಸ್ಲೊ.

‘ಭುರ‍್ಗಿಂ ನಾಂತ್?’ ವೀಜಾಚಿ ಮ್ಹೊರ್ ಮಾರ‍್ತಾನಾ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಚ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊ ಹಾಸ್ಲೊ.

‘ಸವ್ಕಾಸ್, ಸವ್ಕಾಸ್ ಹಾಂ!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ ಲೀಜಾಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಚರವ್ನ್.

‘ಆಮ್ಚೆಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲಾಂ ತಿತ್ಲೆಂಚ್.’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ.

‘ಮಬ್ರೂಕ್!’ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಚೆಂ ಉತ್ತೀಮ್ ಖಾಣ್ ಆನಿ ನಿತಳ್ ವಾರೆಂ ಸೆವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂ…’ತೊ ಮತ್ಲಬಾನ್ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಲೊ, ಲೀಜಾಚ್ಯಾ ಪಾತಳ್ ಕುಡಿಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಚರವ್ನ್.

ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ಹರ‍್ಧ್ಯಾಂತ್ ‘ಕಲ್ಲ್’ ಜಾಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಲೀಜಾ ಹಾಂಕಾಂ ಇತ್ಲೆಂಯಿ ಅಸ್ಕತ್ ದಿಸ್ಲೆಂ? ಮಧ್ಯ್‌ಪ್ರಾಚ್ಯಾಚಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ತೆಂ ಎಕ್ ಬಾಳ್‌ಚ್ ಸಯ್ ಪುಣ್…

ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ತಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಸಂತೊಸಾಚಿಂ ದುಕಾಂ ಘೆವ್ನ್ ರಜೀಯಾನ್ ಲೀಜಾಕ್ ವೆಂಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸುಲ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ತಕ್ಷಣ್ ಚಿಡ್ಕಾಲೆಂ. ಮುನೀರ್ ಖಾನ್ ಪಕ್ಕಾ ಸಾಂಪ್ರಾದಾಯಿಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆ ಫಕತ್ ಲೀಜಾಚೊ ಹಾತ್ ನಾಜೂಕಾಯೆನ್ ಧರ‍್ಲೊ.

ಲೀಜಾ ಯೆವ್ನ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂಚ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಹೆವ್ಶಿಲಿ ಸಗ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಶಿಸ್ತೆನ್ ತಾಕಾ ಕಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಫುಡೆಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಕಾಂ ರಜೀಯಾನ್ ಅಮಾನತ್ ಕರುನ್ ದವ್ರಿಲ್ಲೆಂ ರೂಮ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾತಾತಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ಸಜವ್ನ್ ದವ್ರಿಲ್ಲೆಂ. ಅನಾವಶ್ ಖರ‍್ಚ್ ಕರುಂಕ್ ರಜೀಯಾನ್ ತಾಕಾ ಸೊಡ್ಲೆಂ ನಾ. ಮುನೀರ್ ಖಾನಾಚೆಂ ಕುಟಮ್ ಆನಿ ಖುದ್ದ್ ಖಾನ್ ಸಾಹೆಬ್ ಲೀಜಾಕ್ ಬರೆಂಚ್ ಆವಡ್ಲೆಂ.

‘ಮ್ಹಾಕಾ ತುಂ ಸರ‍್ಗಾಕ್‌ಚ್ ಹಾಡುನ್ ಆಯ್ಲಾಯ್,’ ಮುನೀರ್ ಖಾನಾಚ್ಯಾ ಕಾರಾಂತ್ ಬಸ್ತಾನಾ ತೆಂ ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೆಂ.

‘ರಾವ್, ಹಾಂಗಾಚಿ ಗರ‍್ಮಿ ಸುರು ಜಾಂವ್ದಿ,’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮೆಥ್ಯು.

‘ರೂಮಾಂತ್ ಎ.ಸಿ. ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊಯ್?’ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ ಲೀಜಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಗ್ದತೇನ್.

‘ಆಸಾ!’ ಮೆಥುನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಜಾಂಗ್ಳಾಕ್ ಹಳ್ಟಾಚೊ ಚಿಮ್ಟೊ ಕಾಡುನ್. ಉಗ್ತಡ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತರ್ ತೊ ಲೀಜಾಕ್ ವೆಂಗ್ತೊ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮೆಥ್ಯುನ್ ತಾಕಾ ಕಂಪೆನಿಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಅಲೆಕ್ಸ್, ತಾಂಕಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಅಬಿಮಾನಾನ್ ಫುಲ್ಲೊ. ಚಾ-ಯೆಚೊ ಸತ್ಕಾರ್ ಜಾತೆಚ್ ಥೊಡೆಂ ಸಂಸಾರಿ ಆನಿ ಗಾಂವ್‌ವರ್ ಉಲವ್ಣೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್-

‘ತುಮ್ಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಕಸಲೆಂ?’ ಅಲೆಕ್ಸಾನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. ‘ವಿಚಾರ‍್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ ತರ್?’

ಲೀಜಾನ್ ಆನಿ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಯೆಕಾಮೆಕಾ ಪಳೆಲೆಂ.

‘ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಪುಣಿ….ನಾ…..’

‘ವೆರ್ರಿ ಗುಡ್!’ ಮ್ಹಳೆಂ ಅಲೆಕ್ಸಾನ್. ‘ಲೀಜಾಕ್ ಎಕ್ ಮ್ಹಯ್‌ನೊ ರಜಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗಾಜೆ, ನ್ಹಯ್ ತರಿ ತ್ಯಾ ರಜೀಯಾಚಿಂ ಪಕ್ವಾನಾಂ ಖಾವ್ನ್ ತೆಂ ಫುಗ್ತೆಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚೊ ಚುರುಕ್ ಮೆಂದು ದಾಟ್ ಜಾತೊಲೊ.’

‘ಕಾಮ್, ನವ್ಕರಿ?’

‘ಲಾಗ್ಸಾರ್‌ಚ್, ಹಾಂವ್ ತಲಾಸ್ ಕರುನ್ ದಿತಾಂ, ಮೆಥ್ಯು!’ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಧರುನ್. ಮೆಥ್ಯುನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಾತೆಂ ಮುಳಾಂತ್ ಘಾಲುನ್.

‘ಆಜ್ ರಜಾ ಜಾಯ್?’

‘ನಾಕಾ ಅಲೆಕ್ಸ್…ಹಾಂವ್…’

‘ಬರೆಂ ಕಂಪೆನಿಚ್ಯಾ ಪಿಕ್‌ಅಪಾಚೆರ್ ಡ್ರಾಯ್ವರ್ ಮೂಸಾ ತುಕಾ ಆನಿ ಲೀಜಾಕ್ ಮುನೀರ್ ಖಾನಾಚ್ಯಾ ಎಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಕ್ ಪಾಯ್ತೊಲೊ ಆನಿ ತುಂ…ಫಟಾಪಾಟ್ ಪಾಟಿಂ ಕಂಪೆನಿಕ್ ಯೆ.’

‘ಯೆಸ್ ಸರ್, ಅಲೆಕ್ಸ್ ಬೊಸ್ಸ್!’ ಮೆಥ್ಯು ಉಬೊ ರಾವ್ಲೊ.

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯಾಂತ್ಲಿ ತಾಂಚಿ ಜೀಣ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿ.

♦ ♦ ♦

ಲೀಜಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಅಲೆಕ್ಸಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಎಕಾ ಮ್ಹಯ್‌ನ್ಯಾಚಿ ‘ರಜಾ’ ಭೋವ್ ಸುಶೆಗಾನ್ ಚಾಲು ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಎಕಾ ದಿಸಾ ಆವ್ಚಿತ್ ತೆಂ ಮೆಥ್ಯು ಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. ‘ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಅಂಕಲ್ ಗ್ರೆಗರಿಕ್ ಭೆಟ್ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ?’ ತೊ ಮನಿಸ್ ಕಸಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ.’

‘ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಯಿಲ್ಲೊ ಪಾವಾನಾ?’ ಮೆಥ್ಯು ಸಣ್ಸಣ್ಲೊ. ‘ತುಜಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ತತ್ವಾಂ ದೆಗೆನ್ ದವರ್ ಲೀಜಾ. ದುಸ್ರೊ ಪೊಲೊ ದಾಕಂವ್ಚ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊ ನ್ಹಯ್!’

ಲೀಜಾನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ ನಾ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ಹ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲೊ ನಾ.

ಎಕಾ ಮ್ಹಯ್‌ನ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಲೆಕ್ಸಾನ್ ಮೆಥ್ಕು ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೆಬಿನಾಕ್ ಆಪಯ್ಲೊ.

‘ಕಂಪೆನಿ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾ,’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಬಸುಂಕ್ ಇಸಾರೊ ದೀವ್ನ್. ತಾಚೆಂ ಮುಕಮಳ್ ಅಖಂಡ್ ವಯ್ವಾಟ್ ಪಾಚಾರ‍್ತಾಲೆಂ. ‘ಹ್ಯಾಚ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎರಿಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ವೇರ್‌ಹೌಜ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಸಾಂಗ್, ತುಜೆಂ ಡ್ರಾಯ್ವಿಂಗ್ ಲಾಯ್ಸೆನ್ಸ್ ಖಂಯ್ ಪಾವ್ಲೆಂ?’

‘ಹ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಸಾ.’

‘ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ವೇರ್‌ಹೌಜಾಚೊ ಮೆನೆಜರ್ ನೆಮ್ತಾಂ.’ ಅಲೆಕ್ಸಾನ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ ಚಡಿತ್ ಸರ್ಬರಾಯ್ ನಾಸ್ತಾನಾ.. ‘ಸರ‍್ವಾಂಕ್ ಪಗಾರಾಂತ್ ಭಡ್ತಿ ಆಸಾ ವ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ತುಕಾ ಚಡಿತ್ ಭಾತೆಂ ಹಾಂವ್ ದಿತಾಂ.’

ಕಿತೆಂಗಿ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ವೊಂಟ್ ಉಸಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಅಲೆಕ್ಸಾನ್ ಥಾಂಬೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

‘ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್,’ ಅಲೆಕ್ಸಾನ್ ಮುಂದರಿಲೆಂ. ‘ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕಾ ಪ್ರಾಯ್ವೇಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಲೀಜಾ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗುಂದಿ!’

ಮೆಥ್ಯುನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತೊಂಡ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ ಪುಣ್-

‘ಆತಾಂ ತುಂವೆಂ ವಚ್ಯೆತ್!’ ಅಲೆಕ್ಸಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಖಡ್ಪಾಯೆನ್. ‘ಸ್ಟೊಕ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಪಂದ್ರಾ ದಿಸಾಂ ಬಿತರ್ ತಯಾರ್ ಜಾಯ್ಜೆ.

ಮೆಥ್ಯು ಕೆಬಿನಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಹೆಂ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಜೀವನ್ ತಾಕಾ ಭಾರಾದೀಕ್ ಮಾರ‍್ಲೆಂ.

ಅಲೆಕ್ಸ್ ಹೆಂ ಸರ‍್ವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕರ‍್ತಾ?

ಹಾಂವೆಂ ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರಾಜೆ ಮ್ಹಣ್?’

ಗ್ರೆಗರಿ ಸಾಮ್ಕೊಚ್ ಉಳ್ಟೊ. ತಾಣೆ ಕೊಣಾಯಿ ಖಾತಿರ್ ಬರೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ – ತ್ಯಾ ಫಲಾಣ್ಯಾನ್ ಜಿಣಿಭರ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಗುಲಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾವಾಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಾನ್.

ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪರಿಗತ್ ತುಕ್ತಾನಾ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ-ಹೆಂ ಸರ‍್ವ್ ಚಡ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಘಡೊನ್ ಯೆತಾ. It is too good to be true. ಖಂಯ್‌ತರಿ ಕುರಾಡ್ ಪಡ್ತೆಲಿಚ್. ಅಸಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತಾಕಾ ಧೊಸ್ತಾಲಿಂ.

ಲೀಜಾ, ವಿಲುದೆಚ್ಯಾ ಲುಂವಾಂನಿ ಹಾತ್ ರಿಗ್ಚೆಪರಿ ಎಕಾಚ್ ಹಫ್ತ್ಯಾನ್ ನವ್ಕರೆಂತ್ ಠಿಕ್ಲೆಂ. ಕಂಪೆನಿಂತ್ ತೆಂ ಪ್ರಥಮ್ ಆನಿ ಎಕ್ಲಿಚ್ ಚಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸರ‍್ವ್ ತಾಕಾ ಪುಲಾಪರಿಂ ಪಳೆತಾಲೆ ಆನಿ ಕಾಮಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ತಾಕಾ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಕಾಂಯ್ ಧಮ್ಕಿಲೆಂ ತರ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್‌ಚ್ ತೆ ಧಮ್ಕಿತಾಲೆ.

ಹೆಂ ಸರ‍್ವ್ ಘಡ್ಲೆಂ ಮಾರ‍್ಚ್ ಮ್ಹಯ್‌ನ್ಯಾಂತ್. ತವಳ್ ಮಧ್ಯ್‌ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಥಂಡಿ ಮಾಜ್ವೊನ್ ಯೆತಾಲಿ ಆನಿ ಕಠಿಣ್ ಗೀಮ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ ಚರಯ್ತಾಲೊ. ಉಬಾಳಾಚಿಂ ಖುಣಾಂ ದೀಸಾನ್‌ದೀಸ್ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾಲಿಂ. ಆನಿ ಎಪ್ರಿಲ್ ಮ್ಹಯ್‌ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಋತುಚೆಂ ಪ್ರಥಮ್ ‘ಶಿಮೊಲ್’ (ಧುಳ್‌ವಾದಾಳ್) ಉಟ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ (ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬಾಚ್ಯಾ) ಎಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಕ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಲೀಜಾಕ್ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಶಿಂಕೊ ಸುರು ಜಾಲ್ಯೊ. ಆಂಗ್ ಖೊರ‍್ಜುತಾ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ಬಾತ್‌ರೂಮಾಕ್ ಧಾಂವ್ಲೆಂ ಪುಣ್ ಪಾಂಚ್‌ಚ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ತಾಚಿ ಖಿಳಂಚ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಆಯ್ಕಾಲಿ.

ಸಗ್ಳೊಚ್ ಘಾಬ್ರೆವ್ನ್ ಬಾತ್ ರೂಮಾ ಸರ‍್ಶಿಂ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಲೀಜಾ ಖಿಳ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ದಿಸ್ಲಿ ಆನಿ ತೊ ದಾರ್ ಲೊಟುನ್ ಬಿತರ್ ಗೆಲೊ.

ಲೀಜಾ ಬಾತ್ ಟಬ್ಬಾಂತ್ ವಿಣ್ಗೆಂಚ್ ಉಬೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಬಾರೀಕ್ಸಾಣೆನ್ ಕಾಂಪ್ತಾಲೆಂ.

‘ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?’

‘ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಕಿತೆಂ ಪಡ್ಲಾಂ ಪಳೆ!’ ಶಿಂಕೊನ್ ನಾಕ್ ಪಿಳಿತ್ತ್ ಲೀಜಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ಲಾಗಿಂ ಸರೊನ್ ಪಳೆತಾನಾ ಮೆಥ್ಯುಚೆಂ ಮುಕಮಳ್ ವಿವರ‍್ಣ್ ಜಾಲೆಂ-

ಲೀಜಾಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ಥನಾಂಚೆರ್ ಸ್ಥನಾಂಚೆರ್, ಜಾಂಗ್ಳಾಂಚೆರ್ ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ನಾಣ್ಯಾ ತೆದಿಂ ದಾಟ್ ದಾಟ್ ದಾಡ್ಕಾಂ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿಂ.

‘ಮ್ಹಾಕಾ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡುಂಕ್‌ಚ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾತಾತ್!’ ತೆಂ ಉಸ್ಮಡ್ಲೆಂ. ‘ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಮರ‍್ತಾಂ ಕೊಣ್ಣಾ.’

‘ತೊಂಡ್ ಧಾಂಪ್, ಲೀಜಾ!’ ತೊ ಖೆಂಚ್ಲೊಚ್. ‘ಮರ್ಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸುಲಬಾಯೆಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ರಾವ್ ರಜೀಯಾಕ್ ಧಾಡ್ತಾಂ.’ ತಾಕಾ ಎಕ್ ಬಾತ್‌ಟವಲ್ ದಿತೆಚ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ.

ರಜೀಯಾ ಯೆತಾನಾ ಲೀಜಾ ಬೆಡ್‌ರೂಮಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ರಜೀಯಾನ್ ಸುಕ್ಷಿಮಾಯೆನ್ ತಾಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೆಲಿ.

‘ಧುಳ್‌ವಾರ‍್ಯಾಚಿ ಅಲರ‍್ಜಿ!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಹಾಂಗಾಸರ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಅರ‍್ವಾಸ್ ಜಣಾಂಕ್ ಹಿ ಅಲರ‍್ಜಿ ಲಾಗ್ತಾ. ಪುಣ್ ಕಾಂಯ್ ನಜೊ, ಬಿಯೆನಾಕಾ, ಅಲರ‍್ಜಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಸಾ ಪುಣ್ ಸಿಟಿಂತ್ ಆಸಾ. ಆತಾಂ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಲೀಜಾಕ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾಚ್ ಸರ‍್ಕಾರಿ ಕ್ಲಿನಿಕಾಕ್ ವ್ಹರ್. ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಕಸೊಯಿ ವೆಗಿಂಚ್ ಆಯ್ಲಾ, ತುಮ್ಕಾಂ ಕ್ಲಿನಿಕಾಕ್ ವರ‍್ತೊಲೊ.’ ರಜೀಯಾನ್ ಲೀಜಾಕ್ ಆರಾವ್ನ್ ಧರ‍್ಲೆಂ. ‘ಖೊಲಿಯೆಪರಿಂ ಕಾಂಪ್ತಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಪಿಶೆಂ,’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಘರಾಚ್ ಬಸ್ತೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಬಾಳ್, ಭೆಷ್ಟೆಂಚ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಯ್ಲೆಂಯ್.’

ಮೆಥ್ಯುನ್ ರಜೀಯಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಗಮನ್ ದಿಲೆಂ ನಾ. ಮಧ್ಯ್‌ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂತ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಗರಾನ್ ಕಾಂಯ್ ಸಿಜಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮುನೀರ್ ಖಾನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ತಿಂ ಕ್ಲಿನಿಕಾಕ್ ಗೆಲಿಂ. ಎಗಿಪ್ತಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಉಲಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಲೀಜಾಕ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಪ್ಲೆಂ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯೊ ಗುಳಿಯೊ ದಿಲ್ಯೊ. ನಿದುಂಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಲೀಜಾಚಿ ದಾಡ್ಕಾಂ ಮಾಜ್ವಲಿಂ; ಶಿಂಕೊ ಉಣೆ ಜಾಲ್ಯೊ ಪುಣ್ ನಿಂವ್ಲ್ಯೊ ನಾಂತ್. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆನಿ ಗುಳಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಬಾವಾನ್ ತ್ಯೆ ರಾತಿಂ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿ.

ಸಕಾಳಿಂ ಪ್ರಫುಲ್ಲ್ ಜಾವ್ನ್ ತೆಂ ಉಟ್ಲೆಂ. ಭಾಯ್ಲೆಂ ಧುಳ್‌ವಾದಾಳ್ ಶಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪುಣ್ ಗರ‍್ಮಿ ಚಡ್‌ಲ್ಲಿ; ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಎಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಂತ್ ಧುಳಿಚೆ ಎಕ್ ಪಾತಳ್ ಕರ‍್ಲ್‌ಶೆಂ ಮಾಂಡ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಎಕಾ ದಿಸಾಚಿ ರಜಾ ಕರುನ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಲೀಜಾಕ್ ಸಿಟಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಲರ‍್ಜಿ ಕ್ಲಿನಿಕಾಕ್ ವೆಲೆಂ. ‘ಹ್ಯಾ ಮಧ್ಯ್‌ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂತ್ ಧುಳ್‌ವಾದಾಳ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವರೇಗ್ ಲೊಕಾಕ್ ಹಿ ಅಲರ‍್ಜಿ ಆಸ್ತೆಲಿ.’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಡೊಕ್ಟರ್, ಲೀಜಾಚೆರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿವಿದ್ ಟೆಸ್ಟಾಂಚೆ ರಿಪೋರ‍್ಟ್ ಪಳೆವ್ನ್. ‘ವಕ್ತಾಂ ಹಾಂವ್ ದಿತಾಂ ಪುಣ್ ಸುಶೆಗ್ ತತ್ಕಾಲಿಕ್ ಆಸ್ಯೆತ್. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತುಮಿ ರಿಫಾಯ್ನರಿ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಜಿಯೆತಾತ್. ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರದೂಷಿತ್ ವಾತಾವರಣಾಕ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ? ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ , ತಿಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾಂತ್ ಥೊಡಿ ಅಸ್ಕತ್‌ಕಾಯ್-ಎನೇಮಿಯಾ-ಆಸಾ. ಜೊಡ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಪಾವಾನಾ, ಪುಷ್ಟಿ ಖಾಣ್‌ಯಿ ಖಾಯ್ಜೆ.’

ಮೆಥ್ಯುನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ ನಾ.

ಹರ್‌ಎಕ್ ಪಾವ್ಟೀಂ ಧುಳ್‌ವಾದಾಳ್ ಉಟ್ತಾನಾ ಲೀಜಾ ವಳ್ವಳ್ತಾಲೆಂ. ವಕ್ತಾಂ ಕಾಂಯ್ ತಾಕಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಸುಶೆಗ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊ. ಪುಣ್ ಖೊರೊಜ್ ಆನಿ ದಾಡ್ಕಾಂ ತಾಕಾ ಕಂಗಾಲ್ ಕರ‍್ತಾಲಿಂ. ಜೂನ್-ಜುಲಾಯ್ ಮ್ಹಯ್‌ನ್ಯಾಂತ್ ಖಳ್ಮಿತ್‌ನಾಸ್ತಾಂ ತೀಸ್-ಚಾಳೀಸ್ ದೀಸ್ ಲಾಂಬ್ಚ್ಯಾ ಧುಳ್‌ವಾದಾಳಾಕ್ ಭಿರಾಂತ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಮೆಥ್ಯು ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ತಿ ಆವ್ದಿ ಸುರು ಜಾತಾನಾ ಲೀಜಾಚಿ ವೀದ್‌ವಾವ್ಳಿಚ್ ಸುರು ಜಾಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ ನಿತ್ರಾಣ್ ಆನಿ ಛಾರ‍್ಯಾಂತ್ ಧವ್ಸಾಣ್ ಚರ‍್ಲಿ. ಮಾಸಿಕ್ ಸ್ರಾವ್ ಅವೆವ್ಯಸ್ತ್ ಜಾಲೊ. ನವ್ಕರೆಚಿ ಹಾಜ್ರಿ ಅಡಾದಿಡ್ಡಿ ಜಾಲಿ. ಅಲೆಕ್ಸಾನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ ನಾ ತರಿ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಕಾಂಟಿಯೆರ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ಲೀಜಾಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ತಾಕಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಧಾಡ್ಚಿ ಆಲೋಚನ್ ತೀನ್-ಚಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಘುಸ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತಾಣೆ ತಶೆಂ ಕೆಲೆಂ ನಾ. ರಜೀಯಾಚೊ ಆನಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಚೊ ನಯ್ತಿಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್ ತೊ ಪಿಸೊಚ್ಚ್ ಜಾತೊ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮ್ಹಯ್‌ನೊ ಯೆತಾನಾ ಹವೊ ಬದ್ಲಾಲೊ ಆನಿ ಪ್ರಸನ್ನ್ ಜಾಲೊ. ಲೀಜಾ, ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಜಿವಾಳ್ಳೆಂ. ತ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್‌ನ್ಯಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಮಹತ್ವಾಚ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಘಡ್ಲ್ಯೊ-

ಲೀಜಾಚಿ ಆಂಟಿ ಆವ್ಚಿತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ-ಘಾತಾನ್ ಅಂತರ‍್ಲಿ. ಲೀಜಾ ಸಗ್ಳೆಂಚ್ ಬಾವ್ಲೆಂ ಪುಣ್ ಮರ‍್ಣಾಚೆ ವಿದಿಕ್ ವಚುಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾನ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ.

ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಡ್ರಾಯ್ವಿಂಗ್ ಲಾಯ್ಸೆನ್ಸ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ.

ಎಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಲೀಜಾನ್ ವೇಂಗ್ ಮಾರ‍್ಲಿ.

‘ಭೋವ್‌ಶಾ….ಆನ್ಯೇಕ್ ಬರಿ ಖಬರ್ ಆಸಾ,’ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೆಂ. ‘ಮ್ಹಜೊ ಮಾಸಿಕ್ ಸ್ರಾವ್ ಚುಕ್ಲಾ!’

‘ಕಸಲಿ ಘಡ್ಬಡ್ ಕೆಲಿಯ್?’ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ.

‘ಹಾಂವೆಗೀ, ತುಂವೆಂ?’ ತಾಚ್ಯಾ ಖಾಂದಾರ್ ಹಾತ್ ದವರ‍್ನ್ ಲೀಜಾನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. ‘ಹೆಂ ಭುರ‍್ಗೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್?’

ರಜೀಯಾಕ್ ಹಿ ಖಬರ್ ಮೆಳ್ತೆಚ್-

‘ಫಡ್ಪಶಿ ತುಮಿ!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಅಲ್ಲ್ಹಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ನಾಕಾ ನಾಕಾ, ಆತಾಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್ಚೆಂ. ಅಲ್ಲ್ಹಾಕ್ ಪುಣಿ ರಾಕೊವ್ಯೆತ್ ಪುಣ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಚಡ್ಪಡ್ಚ್ಯಾ ರೂಹ್‌ಕ್ ನ್ಹಯ್. ತರೀ ಅಲ್ಲ್ಹಾಹ್ ಖರೀಮ್, ಮಬ್ರೂಕ್!’ ತಾಣೆ ಲೀಜಾಕ್ ವೆಂಗ್ಲೆಂ.

ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ, ಲೀಜಾಕ್ ಮೆಟರ‍್ನಿಟಿ ಹೊಸ್ಪಿಟಲಾಕ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಚಿ ಕೇಜ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಇಂಡಿಯನ್ ದಾಕ್ತೆರ‍್ನಿನ್ ಲೀಜಾಚೆಂ ಗರ‍್ಭೇಸ್ತ್‌ಪಣ್ ಖಚಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ರಿಪೊರ‍್ಟ್ ದಿಲೊ. ಲೀಜಾಚೆ ತಿಣೆ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಸರ‍್ವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನೊರ‍್ಮಲ್ ಆಯ್ಲ್ಯೊ. ಬಾಂಳ್ಟೆರ್ ಜೂನ್ ಮ್ಹಯ್‌ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮದ್ಗಾತ್‌ಚ್ ಜಾತೊಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆ ತತ್ಕಾಲಿಕ್ ತಾರೀಕ್ ದಿಲಿ.

ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮೆಥ್ಯುಚೆ ಮುಕಮಳ್ ಸಾವ್ಳೆಲೆಂ.

ಲೀಜಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಡುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಅಲರ‍್ಜಿ ವಿಷಾಂತ್ ಲಾಂಬಾಯೆನ್ ದಾಕ್ತೆರ‍್ನಿಲಾಗಿಂ ತೊ ಉಲಯ್ಲೊ.

‘ತಸೊ ಅಲರ‍್ಜಿಚೊ ಹಲ್ಲೊ ಜಾಂವ್ಚೊ ಗರ‍್ಭೇಸ್ತ್‌ಪಣಾಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಆವಯ್ಕ್ ಆನಿ ಪಿಂಪ್ರ್ಯಾಕ್ ಬರೊ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಂಗತ್ ವಯ್ಜಕೀಯ್ ದಿಷ್ಟಿಂತ್ ಖರಿ.’ ತಿಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ, ಚಡಿತ್ ಆಕಾಂತಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸುಚಾವ್ನ್. ‘ಪಳೊವ್ಯಾಂ, ಆನಿಕಿ ವೇಳ್ ಆಸಾ. ಎಕಾವೆಳಿಂ ಪರಿಗತ್ ಬಿಗ್ಡಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಲೀಜಾಕ್ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಧಾಡ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಂಚ್ ಘಾಬ್ರಿ ನಾಕಾ. Take it easy.’

ದೀಸ್ ಧಾಂವ್ಲೆ, ಮ್ಹಯ್‌ನೆ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆ. ಲೀಜಾವ್ಯಾ ಗರ‍್ಬಾಂತ್ ಪಿಂಪ್ರೆಂ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಭರ‍್ಲೊ, ಸ್ಥನಾಂ ಫುಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ಪೆಂಕ್ಟಾಚೊ ಕಟ್ ರೂಂದ್ ಪಡ್ಲೊ, ಸೊಬಾಯ್ ತಿದೊಡಿ ಜಾಲಿ. ಗರ‍್ಬೇಸ್ತ್‌ಪಣ್ ಇತ್ಲೆಂಯಿ ಸೊಬಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ತವಳ್ ಗಮ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಚಿ ಥಂಡಿ ಕಠಿಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಸಾಂಜೆಚೆಂ ತಿಂ ಎಕ್ ಘಂಟೊಭರ್ ಚಲ್ತಾಲಿಂ. ಮೆಥ್ಯುನ್ ಎಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್‌ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ತಿಂ ಕಾರಾರ್ ಭಂವ್ತಾಲಿಂ. ಎಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಕ್ ಯೆತೆಚ್ ಊಬ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ನ್ಹಾಣ್ ಕರುನ್, ಜೆವಣ್ ಕರುನ್, ನೀದ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹೀಟರಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಯೆಕಾಮೆಕಾಚೆ ವೆಂಗೆಂತ್ ಬಸ್ತಾಲಿಂ ಆನಿ ಉಲಯ್ತಾಲಿಂ.

‘ಮ್ಹಜೆ ಧುವೆಕ್ ರಮೋನಾ ಮ್ಹಣ್ಂಚ್ ನಾಂವ್ ದಿತೆಲಿಂ!’ ಎಕೆ ಸಾಂಜೆರ್ ಲೀಜಾ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

‘ಆನಿ ಪುತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಗಲ್ಫ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ.’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

ಲೀಜಾ ಹಾಸ್ಲೆಂ.

ತಾಚೊ ಹೊ ಹಾಸೊ ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ಶಿಂತಿದಾಂತ್ ಕಾರ‍್ವಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಖಂಚೊನ್ ರಾವ್ಲೊ.

♦ ♦ ♦

What can go wrong, will (ವಾಯ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಕಸಲೆಂಯಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಜಾತೆಲೆಂಚ್) ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಿದ್ದಾಂತಾ ಪ್ರಕಾರ್‌ಗಿ ಕಿತೆಂಗೀ ಎಪ್ರಿಲಾಂತ್‌ಚ್ ಲೀಜಾಚೆರ್ ಅಲರ‍್ಜಿಚೆ ಹಲ್ಲೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆ. ದಾಡ್ಕಾಂ, ಶಿಂಕೊ ಆನಿ ಆತಾಂ ತಾಕಾ ಖರಸ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿ.

‘ಅಶೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪರಿಗತ್ ಆಸ್ಮಾಚೆರ್ ಪಡ್ಚೊ ಸಂಬವ್ ಆಸಾ,’ ಮ್ಹಳೆಂ ದಾಕ್ತೆರ್ನಿನ್. ‘ಎನೇಮಿಯಾಚಿಂ ಖುಣಾಂಯಿ ಚಡೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಲೀಜಾಕ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಧಾಡ್ಚೆಂಚ್ ಬೆಹತ್ರೀನ್, ಮಿ|ಲಿಯೊ. ಸಾತ್ವೊ ಮ್ಹಯ್‌ನೊ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕಾ ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣಿಕ್ ವಾರ‍್ಯಾ ಪಯ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆ ದಿಷ್ಟಿನ್ ಕಾನೂನ್ ಆಡ್ವಾರ‍್ತಾ.’

ಎಕಾ ಸಂದಿಗ್ದ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೆಂತ್ ಮೆಥ್ಯು ಶಿರ‍್ಕಾಲ್ಲೊ.

ಪುಣ್ ತ್ಯೆ ಸಾಂಜೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಘಡೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಮಾಮೂಲ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಲೀಜಾ ವಿಸ್ಮಿತ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಸ್ಕತ್ ಆನಿ ನಾಜೂಕ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಧಯ್ರ್ ಆರಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಲೀಜಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

‘ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಾವ್ಜೆತಾಯ್, ಡಾರ್ಲಿಂಗ್?’ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ ಲೀಜಾನ್. ‘ಹಾಂವ್ ವೆತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಆವಯ್-ಬಾಪಾ ಸರ‍್ಶಿಂ. ಎಸ್ಟೇಟಾಂತ್ ಪಾಂಯ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಷಣ್ ಹಾಂವ್ ಸುಡ್ಸುತಿತ್ ಜಾತೆಲಿಂ. ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಧೊವ್ಸೆಲ್ಯಾಯ್? ಬಾಳಂತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಹಾಂವೆಂ, ತುಂವೆಂ ನ್ಹಯ್.’

‘ಪುಣ್ ತುಕಾ ಎಸ್ಟೇಟಿಚೊ ಹವೊಯಿ ಜಾಯ್ನಾ.’

‘ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾಕಿ ಚಡ್ ವೊಂಬ್ಬತಾ.’ ಲೀಜಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ವ್ಯಕ್ತ್ ತ್ರಾಸಾನ್. ‘ಜೂನ್ ಮ್ಹಯ್‌ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮದ್ಗಾತ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೆ. ಹಾಂವ್ ತುಜ್ಯಾ ರಮೋನಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ತೆಲಿಂ.’

ಜೂನ್ ಮ್ಹಯ್‌ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ವಚುಂಕ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಸಾದ್ಯ್‌ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಂಪೆನಿಚ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾವಾರ್ ಹಿಸಾಬ್-ಖಿತಾಬಾಂಚೆ ದೀಸ್ ತೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್.

‘ಪುಣ್ ಕಾಂಯ್ ಎಮರ‍್ಜೆನ್ಸಿ ಉಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಸ್ಟೇಟಿಂತ್ ಯಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಹೊಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಸಾ ನ್ಹಯ್?’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ತಗ್ಸಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

‘ಬಾಂಳ್ಟೆರಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಶ್ಹರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಕಲ್ ಜಾತಾಂ!’

‘ತುಂ ಸಕ್ಕಡ್‌ಯಿ ಚಿಂತುನ್ ಆನಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ಕರುನ್ ದವರ‍್ತಾಯ್ ನ್ಹಯ್?’

‘ಕಿತೆಂ ಕರುಂ? ತುಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಪ್ರಥಮ್ ಬಾಳ್ ನ್ಹಯ್?’ ಲೀಜಾನ್ ತಾಚೆ ಕೆಂಸ್ ಪೊಶೆಲೆ.

ತೆಂ ಹಾಸ್ತಾನಾ, ಮೆಥ್ಯು ರಡ್ಲೊ.

ಎರ್‌ಪೋರ‍್ಟಾಂತ್ ಲೀಜಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ತಾನಾ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಉಸ್ಕಾಲಿಂ. ‘ಸದಾಂಯಿ ಫೋನ್ ಕರ್!’ ತಾಚೆಂ ಉದರ್ ಆಡ್ ಯೆತಾಲೆಂ ತರಿ ತಾಣೆ ಲೀಜಾಕ್ ವೆಂಗ್ಲೆಂ.

‘ಸದಾಂಯಿ?’ ತೆಂ ಹಾಂಕ್ರೆಲೆಂ. ‘ಮಾಮ್ಮಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖ್ಹಾವಂವ್ಚ್ಯಾ ಮದೆಂ ವೇಳ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್, ಕರ‍್ತಾಂ.’ ಎರ್‌ಪೋರ‍್ಟಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬ್, ರಜೀಯಾ ಆನಿ ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಖಾಂದಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ದೊಳೊ ಮೊಡುನ್ ಲೀಜಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಹಾಚಿ ಜತನ್ ಘೆಯಾ ತುಮಿ.’ ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾಚೊ ಉಮೊ ತಾಣೆ ಘೆತ್ಲೊ.

‘My dear saint, I love you.’

♦ ♦ ♦

ಎಕಾಚಾಣೆ ಮೆಥ್ಯು ಎಕ್ಸುರೊ ಜಾಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಎಕ್ಸುರಾಯೆಚೊ ಕಾಳೊಕ್ ಇತ್ಲೊ ದಾಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊಕಿ ಗಾಂವಾಥಾವ್ನ್ ಲೀಜಾಚೆಂ ಕೊಲ್ ಯೆತೆಚ್ ತಾಚಿ ಮೋತ್ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾ ಜಾಲಿ. ಮುನೀರ್ ಖಾನಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಆನಿ ಹುರುಪ್ ಭರ್ಚೆಂ ಹರ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ ತರಿ ಫಲ್ಸಾಲೆಂ ನಾ.

ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲೀಜಾಚೆಂ ಫೋನ್ ಯೆತೆಚ್ ತೊ ಸವ್ಕಾಸ್ ಸ್ಥಿಮಿತಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ಜೂನಾಚೆ ಚವ್ದಾ ತಾರಿಕೆರ್ ತಾಣೆ ಗಾಂವಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾಕ್ ರಜಾ ಮಾಗ್ಲಿ ಆನಿ ತಿ ಮೆಳ್ತೆಚ್, ವಿಮಾನಾಚಿ ಟಿಕೆಟ್ ಅಮಾನತ್ ಕೆಲಿ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಕುಪಾಂಚೆರ್‌ಚ್ ಚಲೊಂಕ್ ನ್ಹಯ್, ಉಬೊಂಕ್‌ಚ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಕಾ ತಿತ್ಲೊ ಸುಡಾಳ್, ತಿತ್ಲೊ ಖುಶಾಲಿ ಆಮಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್‌ಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆ ಸಾಂಗೊಡಿ ಮ್ಹಣಾಲೆ.

ಹೆಣೆಂ, ಎಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಂತ್, ಯೆಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ರಜೀಯಾನ್ ಎಕ್ ಸುಖಾಳ್ ಪಾಳ್ಣೆಂ ಆನಿ ಖ್ಹೆಳಾ-ವಸ್ತು ಆತಾಂಚ್ ಹಾಡುನ್ ದವ್ರಿಲ್ಲ್ಯೊ.

ತೆಣೆಂ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಸ್ಟೊಕ್-ಚೆಕ್ಕಿಂಗಾಚೊ ಒವರ್ ಟಾಯ್ಮ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೊದ್ಯಾನ್ ರಾತ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ತೊ ಕಂಪೆನಿಂತ್‌ಚ್ ನಿದ್ತಾಲೊ. ಲೀಜಾ ನಾಸ್ತಾನಾ ಆತಾಂ ಎಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಕೆ ವೆಚೆಂ ಯಾ ಕಂಪೆನಿಂತ್‌ಚ್ ನಿದ್‌ಚೆಂ ತಾಕಾ ಕಸಲ್ಯಾಯೀ ಫರಕಾಚೆಂ ನ್ಹಯ್.

ಅಶೆಂ, ಜೂನಾಚೆ ನೋವ್ ತಾರಿಕೆರ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್‌ಚ್ ನಿದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಧಾ ತಾರಿಕೆರ್ ಜಾಗ್ ಜಾತಾನಾ ತಕ್ಲಿ ಫಡ್ತಾಲಿ. ನಿರ‍್ಮಳಾಯ್ ತಿರ‍್ಸುನ್ ಡೇವಿಸಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಛಾ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಎಕ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಪೆಟವ್ನ್ ತೊ ಟೊಯ್ಲೆಟಾಕ್ ಗೆಲೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ ತಾಚೆಂ ಸರ‍್ವಾಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಂ, ಬೊಟಾಂ ಮದ್ಲಿ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಝಡೊನ್ ಪಡ್ಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾರ್ ಘಾಮ್ ಫುಟ್ಲೊ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ನ್ಹೆಸ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಪಟಲಾರ್ ಕಾಳಿಂ ಕಾಳಿಂ ವೃತ್ತಾಂ ಘುಂವ್ತಾಲಿಂ.

ಆಪ್ಣೆಂ ನವ್ಯಾನ್ ಖಬಾಡ್ದಾರಿ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೇರ್‌ಹೌಜಾಂತ್ ಎಕ್ ರಾಂವ್ಡ್ ಮಾರುನ್ ಜಾತಾನಾ ವೊರಾಂ ನೋವ್ ಜಾಲಿಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೆಬಿನಾಕ್ ವಚುನ್ ಎಕ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಪೆಟಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮೇಯ್ನ್ ಶೊ-ರೂಮಾಂತ್ಲೊ ಚಪ್ರಾಸಿ ಮುರಾದ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಬಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊ.

‘ಕಾಂಯ್ ಸಾಮಾನ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ, ಮುರಾದ್?’

‘ನಾ ಸಾಹೇಬ್’ ಮುರಾದಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ‘ಅಲೆಕ್ಸ್ ಸಾಹೇಬಾನ್ ತುಕಾ ಆತಾಂಚ್ ಆಪಯ್ಲಾ.’

ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯೊ ಭಂವಿಯೊ ಗಾಂಟಾಲ್ಯೊ. ನವ್ಯಾ ವೇರ್‌ಹೌಜಾಚೆಂ ಛಾರ‍್ಜ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಸಲಿಯಿ ಗರ‍್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಲೆಕ್ಸ್ ತಾಕಾ ಫೋನ್ ಕರುನ್ ಆಪಯ್ತಾಲೊ, ಎಕಾ ಚಪ್ರಾಸಿಕ್ ತಾಣೆ ಯೆದೊಳ್ ದಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ನಾ. ಮೇಯ್ನ್ ಶೊ-ರೂಮ್ ಫಕತ್ ಶೆಂಬರ್ ಮೀಟರ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ ನಾ. ಮುರಾದ್ ಆನಿ ತೊ ಸಾಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಚಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.

‘ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಆನಿ ರಜೀಯಾ ಬಾಬಿಯಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್.’ ಮುರಾದಾನ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ಮೆಥ್ಯುನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ ನಾ. ಸುಲ್ತಾನಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಪುಣಿ ಜಾಲೆಂಗಾಯ್?

ಕಠಿಣ್ ಗರ‍್ಮೆಚೊ ಮ್ಹಯ್‌ನೊ ತೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಶೋ-ರೂಮಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಮೆಥ್ಯು ಸಗ್ಳೊಚ್ ಘಾಮೆಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಅಲೆಕ್ಸಾಚ್ಯಾ ಸುಸಜ್ಜಿತ್ ಕೆಬಿನಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಪಾವವ್ನ್ ಮುರಾದ್ ಗೆಲೊ. ಕೌಂಟರಾವಯ್ಲೆ ಆನಿ ಶೊ-ರೂಮಾಂತ್ಲೆ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಶೀದಾ ದಿಷ್ಟಿನ್ ಪಳೆನಾತ್‌ಲ್ಲೆ.

ಅಲೆಕ್ಸಾಚ್ಯಾ ಕೆಬಿನಾಚೆಂ ದಾರ್ ಲೊಟುನ್ ಮೆಥ್ಯು ಭಿತರ್ ಗೆಲೊ.

ಮುಂದರ್ತಾ ►►

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.