Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -67

Reventhlefathor 2ಎರ್‌ಪೋರ‍್ಟ್ ಟೆಕ್ಸಿ ಪಾರ‍್ಕಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸಿ ಕರಾವಳಿಚೊ ರಸ್ತೊ ಧರುನ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಶ್ಹೆರಾ ಕುಶಿನ್ (ಆತಾಂಚೆಂ ಪೆಟ್ರೊಸ್ಟೇಟ್) ಧಾಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಸುಮಾರ್ ದೆಡಾ ಘಂಟ್ಯಾಚಿ ವಾಟ್ ಕಾಪ್ತೆಚ್ ಆಂಟಿಚೆಂ ಘರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತಿಚಿ ವಸ್ತಿ ಅಂಕಲ್ ಗ್ರೆಗರಿಚ್ಯಾ ಬಂಗ್ಲ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ಮೂನ್‌ಬೀಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಾಥಾವ್ನ್ ಚಡ್ ಪಯ್ಸ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಲಾಗ್ಸರ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಶಾಳೆಂತ್ ತಿ ಮೆಸ್ತಿರ‍್ಣ್; ಭೆಸಾಂತ್ ಆಂಕ್ವಾರ್.

ವಾಟೆರ್ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಸುಕೆಂ ಆನಿ ಸಂಸಾರಿ ಉಲವ್ಣ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಚಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಚಾಲಕಾಚೆ ಕುಶಿನ್ ಬಸುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮೆಥ್ಯು ಮಾತ್ರ್ ಆಂಟಿಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ನೀಬ್ ಘೆವ್ನ್ ಘಡಿಯೆ ಘಡಿಯೆ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವೊನ್ ಲೀಜಾಕ್ ಪಳೆತಾಲೊ.

ಮಧ್ಯ್‌ಪ್ರಾಚ್ಯಾಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಯೆತಾನಾ ಆಂಟಿನ್ ಖಂಚಾಯಿ ರಿತಿರ್ ಮೆಥ್ಯುಚೆ ನವ್ಕರೆ ವಿಷಾಂತ್, ಆರ‍್ಥಿಕ್ ಪರಿಗತೆ ವಿಶಾಂತ್ ಜಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ ತೆಂ ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಕಸಲೆಂಚ್ ಆ‌ಅಯ್ಬ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೀಜಾನ್ ವಿಂಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಅಸಲಿಂ ಸವಲಾಂ ವಿಚಾರ‍್ಚಿಂ ಗರ‍್ಜೆಚೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ. ಮೆಥ್ಯುಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಅಬಿಮಾನಾನ್ ಫುಗ್ಲೆಂ.

ತರಿಪುಣ್ ಲೀಜಾಥಂಯ್ ಎಕ್ ವ್ಯೆಕ್ತ್ ಬದ್ಲವಣ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಪಳೆಲಿ. ತಾಚೊ ರಂಗ್ ಎಕೊಡೊ ಉಬ್‌ಲ್ಲೊ. ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಅಸ್ಕತ್ ಕಾಲೆತಿಚೆಂ ತೆಂ ಆತಾಂ ಎಕ್ ಸರ‍್ಲ್ ನಿಸ್ತೇಜ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಕಾಂಯ್ ಮಧ್ಯ್‌ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ವಾರೆಂ ಲಾಗ್ತೆಚ್ ಆನಿ ಸುಪುಷ್ಟ್ ಖಾಣ್ ಪೊಟಾಕ್ ಪಡ್ತೆಚ್ ತೆಂ ಪರತ್ ಫುಲ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಯೆತೆಚ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಫಿಕಿರ್ ಸೊಡ್ಲಿ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಚೆಂ ವಾರೆಂ ಸೆಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಬುಡ್ಲೊ.

ಆಂಟಿಚೆಂ ಘರ್ ಲ್ಹಾನ್ ತರಿ ಸುಶಿಸ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಾವ್ತೆಚ್ ತಾಣಿ ಥೊಡೊ ನಾಸ್ಟೊ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಆರಾಮ್ ಕೆಲೊ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿ ದನ್ಪಾರಾಂಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಚೆ ತಯಾರಾಯೆರ್ ತಿಂ ಪಡ್ಲಿಂ. ವಿಮಾನಾಚೆ ನೀದ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಸಲ್ವಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಥಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಮೆಥ್ಯು ವೆರಾಂಡಾಚೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆರಾಮ್ ಕದೆಲಾಚೆರ್ ಗಳ್ಳೊ ಆನಿ ಖಿಣಾ ಭಿತರ್ ತಾಕಾ ಝೆಮ್ ಪಡ್ಲಿ.

ತಾಕಾ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ದೊಂಕ್ಳುನ್ ಲೀಜಾನ್ ಉಟಯ್ತಾನಾ ಆಂಟಿಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ರುಚೀಕ್ ರಾಂದ್ಪಾಚೊ ಪರ‍್ಮಳ್ ಚರ‍್ತಾಲೊ.

‘Feeling better?’ ಆರಾಮ್ ಕದೆಲಾಚ್ಯಾ ದೋನ್‌ಯಿ ಹಾತಾಂಚೆರ್ ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ದವರ‍್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾ ವಯ್ರ್ ಭಾಗ್ವಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲೀಜಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿಚೊ ಸ್ವಾದ್ ಆನಿ ಉಸ್ವಾಸಾಚಿ ಊಬ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಆಪ್ಟಾಲಿ.

‘A million times!’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ಜಿಣಿಬರ್, ಜಿಣಿ ಸರಾಸರ್ ಹಿ ಸೊಬಾಯ್ ಮ್ಹಜೆ ವೆಂಗೆಂತ್ ಆಸ್ತೆಲಿ, ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಮೆಥ್ಯುನ್.

‘ತ್ಯಾ ವಿಶಾಂತ್ ದುಬಾವ್‌ಚ್ ನಾ!’ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ವಾಚ್ಲಿಂ ಲೀಜಾ. ‘ಚಲ್ಯಾಂ, ಜೆವಣ್ ಕರ‍್ಯಾಂ. ಡ್ರಿಂಕ್ ಘೆತಾಯ್?’

‘ತಿ ತಯಾರಾಯ್‌ಯೀ ಕೆಲ್ಯಾಯ್?’ ತೊ ಅಜಾಪ್ಲೊ.. ‘ಆತಾಂ ನಾಕಾ. ಸಾಂಜೆರ್ ಪಳೊವ್ಯಾಂ.’

ಜೆವ್ಣಾರ್, ಆಂಟಿನ್ ಘರಾಚ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ತಾಂದ್ಳಾ-ವಾಯ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಜೆವಣ್ ಜಾತೆಚ್ ಆಂಟಿ ನ್ಹೆಸುನ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಿ. ‘ಆತಾಂ, ದನ್ಪಾರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪುಣಿ ಹಾಂವೆಂ ಶಾಳೆಕ್ ವಚಾಜೆ.’ ತಿಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ.

‘ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸುರು ಜಾತಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಥೊಡೆಂ ಪೋರ್ಶನ್ ಬಾಕಿ ಆಸಾ.’ ವರ್ತಿ ಫಿಕ್ರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ತಿಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್.

ಲೀಜಾನ್ ಆನಿ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಯೆಕಾಮೆಕಾ ಪಳೆತಾನಾ ತಿ ಹಾಸ್ಲಿ. ‘ಹೆರ್ ಕಾಂಯ್ ನ್ಹಯ್ ತರಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಧಾರಾಳ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.’ ತಿಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಕಾಜುಲೆ ಘೆವ್ನ್.

ತಿ ಮೆಟಾಂ ದೆಂವೊನ್ ವೆತೆಚ್ ಹಾಂಚೆರ್ ಮೊಗಾಳ್ ಎಕಾಂತ್ ದೆಂವ್ಲೊ.

‘ಆದ್ಲ್ಯಾಚ್ ವರ‍್ಸಾ ತಿಚೆರ್ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಬೈಪಾಸಾಚಿ ಸರ‍್ಜರಿ ಜಾಲಿ.’ ಕಳಯ್ಲೆಂ ಲೀಜಾನ್. ‘ಪಯ್ಲೆಂಥಾವ್ನ್ ತಿಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಅಸ್ಕತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ತಿ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲಿ ನಾ. ಆತಾಂ, ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಶಿಕಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸೊಡಿನಾ. ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ, ಮ್ಹಜಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮ್ಹಣ್ ರಂದಿತಾ.’

ಮೆಥ್ಯುನ್ ಎಕಾ ಲಾಂಬ್ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ.

‘ತುಂ ಎಕೊಡ್ಯಾನ್ ಗಳ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಯ್, ಲೀಜಾ.’ ತಾಚೆರ್ ಎಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ಚರವ್ನ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಧೊವ್ಶೆಲಾಂಯ್.’

‘ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ!’ ತಾಣೆ ಸಟ್ಟ್ ಕರುನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ‘ಹಾಂವ್ ಕೆದಳಾಯಿ ಎನೇಮಿಕ್. ಮ್ಹಜೆಂ ಬ್ಲಡ್ ಕೌಂಟ್ ಕೆದಳಾರಿ ಉಣೆಂಚ್.’

‘ಕಾಂಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ?’ ತಾಚೆ ದೋನ್‌ಯಿ ಹಾತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಘೆವ್ನ್ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. ‘ಇತ್ಲೊ ತೇಂಪ್ ಹಾಂವ್ ತುಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರಿ ತುಕಾ ಕಾಂಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ?’

ಯೆಕಾಚಾಣೆ ಲೀಜಾನ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ವೇಂಗ್ ಮಾರ‍್ಲಿ. ‘ತಶೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಉಲಯ್ನಾಕಾ!’ ತಾಚಿಂ ಹುನೊನಿಂ ದುಕಾಂ ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ಶರ‍್ಟಾಕ್ ಬಿಜಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ‘ತಶೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಉಲಯ್ನಾಕಾ.’

ಕಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ತಿಂ ಯೆಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ವೆಂಗೆಂತ್ ರಾವ್ಲಿಂ ತಾಚೊ ಹಿಸೊಪ್ ತಾಂಕಾಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಹಿಸ್ಪಾ ಭಾಯ್ರ್ ತಿಂ ಸ್ಥಿಮಿತಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ಲೀಜಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ತುಕಾ ಪಯ್ಣಾಚಿ ಪುರಾಸಣ್ ಆನಿಕೀ ಆಸ್ತೆಲಿ. ವಚ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಆಡ್ ಪಡ್, ಹವೊ ಬರೊ ಆಸಾ, ಬರಿಚ್ ನೀದ್ ಪಡ್ತೆಲಿ.’

‘ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಸಾ.’

‘ಖಂಯ್ ಪುಣಿ ಲಗ್ನ್ ಕರುನ್ ಯೆಂವ್ಕ್‌ನಾಂಯ್-ಮೂ?’

‘ನಾ, ಪುಣ್ ಲಗ್ನ್ ಕರುನ್ಂಚ್ ವೆತೊಲೊಂ.’

‘ಬರೆಂ, ತುಜ್ಯಾ ಲಗ್ನಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ಇನ್ವಿಟೇಶನ್ ದೀ. ಆತಾಂ ಯೆ, ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ರೂಮಾಕ್ ಯಾ.’

ಭಿತರ್ ವೆತೆಚ್ ತೆಂ ಎಕಾ ಲಾಂಬ್ ಸೆಟಿಚೆರ್ ಬಸ್ಲೆಂ.

‘ಆತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಂಡಿಯೆರ್ ತುಜೆಂ ಮಾತೆಂ ದವರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಮುಕಮಳಾಕ್ ಪಳೆ ಆನಿ ಕಿತ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಉಲಯ್.’

ಮೆಥ್ಯುನ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೆಲೆಂ.

ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ತಿಂ ಯೆಕಾಮೆಕಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ಂಚ್ ರಾವ್ಲಿಂ. ಲೀಜಾಚಿಂ ಬೊಟಾಂ ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ಕೆಸಾಂ ಮಧೆಂ ಚರ‍್ತಾಲಿಂ. ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮೌನ್ ಮೊಗಾಚೆ ಆವ್ದೆಂತ್ ಲೀಜಾನ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾಚೊ ಉಮೊ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ, ಆರಾದನಾನ್.

‘ಪರ‍್ಗಾಂವಾಂಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಿಷಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಸಂಗ್ತಿ ತುಕಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ.’ ಮೆಥ್ಯುಚೊ ತಾಳೊ ಕಾಂಪ್ತಾಲೊ.

ಲೀಜಾನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ ನಾ.

‘ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತವಳ್ ತ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್‌ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ.’ ತೊ ಫುಮಾರ‍್ಲೊ. ‘ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ಜಾಣ್ವಾಯಿತ್ ಜಾಲಾಂ.’

‘ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಕಾತಾಂ, ಮೆಥ್ಯು.’

‘ಆಯ್ಕಾತೆಚ್ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಡಿಶೆಂ ನಾಂಯ್-ಮೂ?’

‘ತಸಲೊ ದುಬಾವ್ ಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ದುಬಾವಾಚೆಂ ಕಿಸರ್ ತುಜೆಥಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ತುಂ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತೊಚ್‌ನಾಂಯ್!’

ಆನಿ ಲೀಜಾಚಿಂ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಲಿಪಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಪಿಂತುರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಕೆಲೆಂ.

ಲೀಜಾನ್ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ ಪುಣ್ ಎಕ್‌ಚ್ಚ್ ಎಕ್ ಸವಾಲ್ ತಾಣೆ ಕೆಲೆಂ ನಾ.

‘ಹೊಚ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ತುಜೊ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ.’ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಥನ್ ಆಕೇರ್ ಕರುನ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಎಕ್ bloody bastard!’

ತಾಚೆಂ ಮಾತೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹರ‍್ಧ್ಯಾಕ್ ದಾಂಬೂನ್ ಧರುನ್ ಥೊಡಿಂ ಖಿಣಾಂ ತೆಂ ರಾವ್ಲೆಂ.

‘ಆತಾಂ ತುಂ ಎಕ್ಸುರೊನಾಂಯ್!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಲೀಜಾಚಿಂ ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್ ಎಸ್ಟೇಟಿಂಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿಂ.

ಮೆಥ್ಯುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಭೆಟ್ಚೆಂ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ. ತಿಂ, ತಾಕಾ ಬರಿಂಚ್ ರುಚ್ಲಿಂ ತರಿ ತಾಂಕಾಂ, ಆಪ್ಣಾಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತೊ ತಯಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಎಸ್ತೆರ್ ಆಂಟಿ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಲೀಜಾಚ್ಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ ಸರ್ವಸ್ವ್.

ಸಂಪ್ರಾದಾಯೆ ಪರ‍್ಮಾಣೆ ಖರಾರಾಕ್ ದೀಸ್ ನಿಘಂಟ್ ಕರ‍್ತೆಚ್ ತಿಂ ಲೀಜಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲಿಂ. ತರಿ ತಾಕಾ ಖಂಚಾಯಿ ರಿತಿಚಿ ಎಕ್ಸುರಾಯ್-ಎಕಾಂತ್ ಭೊಗ್ಲೊ ನಾ. ಲೀಜಾ ಸದಾಂಚ್ ತಾಚೆ ಸಂಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಖರಾರಾಚೊ ದಿಸ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಆಂಟಿಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ತಾಣೆ ಸಮಾಧಾನಿ, ಮಯ್ಪಾಸಿ ಆನಿ ಮೊಗಾಳ್ ದೀಸ್ ಖರ‍್ಚಿಲೆ. ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೂನ್‌ಬೀಮ್ ಇನ್ಸ್‌ಟಿಟ್ಯುಟಾಕ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ; ಗ್ರೆಗರಿಚ್ಯಾ ಬಂಗ್ಲ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್‌ಯಿ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೊ. ಪುಣ್ ವಿಚಿತ್ರ್ – ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ಭೋಗಾಚಿಂ ಆಡೂಕ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತಾಚೆ ಮತಿಂತ್ ಉದೆಲಿಂಚ್ ನಾಂತ್. ಲೀಜಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಮುಲಾಮೆನ್ ಸರ‍್ವ್ ಘಾಯ್ ಆನಿ ಮಾವೊ ಮಾಜ್ವಯಿಲ್ಲ್ಯೊ.

ಸಂಪ್ರಾದಾಯಿಕ್ ರಿತಿರ್ ತಾಂಚೆಂ ಖರಾರ್ ಜಾಲೆಂ; ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ದೀಸ್ ರಾತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಭಂವ್ಚಿ ‘ಪರ್ವಣ್ಗಿ’ ತಾಂಕಾಂ ಲಾಬ್ಲಿ. ಮೆಥ್ಯುಚಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಕೋಣ್ಂಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೀಜಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಎಸ್ಟೇಟಾಂತ್‌ಚ್ ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಗೆರ್ ರಾಂವ್ಚಿ ವೆವಸ್ತಾ ಕೆಲ್ಲಿ. ಲಗ್ನಾ ದಿಸಾ, ಹ್ಯಾಚ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ಸರ‍್ವಾಂ ಮೆಥ್ಯುಚಿ ಪಾಡ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚೆ ಬರಾಬರ್ ರಾವ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಠರಾವ್ ತಾಣಿ ಕೆಲೊ.

ನಯ್‌ಸರ್ಗಿಕತೆಚೆಚ್ಯಾ ಮಾಂಡಿಯೆರ್ ಮೆಥ್ಯು ಆನಿ ಲೀಜಾ ಕಸಲಿಚ್ ರುಖಾವಟ್ ಯಾ ಥಖಾವಟ್‌ನಾಸ್ತಾಂ ಫರಾಗತ್ ಭೊಂವ್ಲಿಂ; ಪ್ರಕೃತಿಚ್ಯಾ ಆನಿ ಲೀಜಾಚೆ ಸೊಬಾಯೆಕ್ ಕಸಲ್ಯೊಚ್ ಗಡಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ ಲೀಜಾಚೆ ಕುಡಿಕ್ ಎಕೊಡೊ ರಂಗ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ಚಾಲಿಂತ್ ಕಕ್ವಿತಾಯ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ.

ಎಕೆ ಶೀತಳ್ ಸಾಂಜೆರ್, ಊಬ್ ವಸ್ತ್ರಾಂನಿ ಆಪ್ಣಾಂಕ್‌ಚ್ ಗುಟ್ಲಾವ್ನ್ ಎಕಾ ದೊಗ್ರಾಚ್ಯಾ ತುದಿಯೆರ್ ತಿಂ ಬಸುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಲೀಜಾಕ್ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಶಿಂಕೊ ಆಯ್ಲ್ಯೊ. ಮೆಥ್ಯುನ್ ತಾಕಾ ಆರಾವ್ನ್ ಧರ‍್ಲೆಂ.

‘ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಸಲಿಯಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಉದೆಲ್ಯಾರ್, ಕಾಂಯ್ ಕೋಣ್ ಸಿಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ? ಹೊ ಪ್ರದೇಸ್ ಶಹರಾಥಾವ್ನ್, ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ನಾಗರಿಕತೆಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಸ್ ಆಸಾ.!’

‘ಹುಂ,’ ಲೀಜಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ನಾಕ್ ಪಿಳುನ್. ‘ಹಾಂಗಾಥಾವ್ನ್ ಇಕ್ರಾ ಕಿಲೊ ಮೀಟರ್ ಪಯ್ಸ್ ಎಕ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಆಸಾ. ಎಕ್ಲೊ ಸರ‍್ಜನ್ ಆಸಾ, ಗರ್ಜೆಕ್ ತಾಪಾ-ಶೆಳಿಕ್ ವಕ್ತಾಂಯೀ ದಿತಾ ಖಂಯ್.’ ತೆಂ ಹಾಸ್ಲೆಂ. ‘ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಶಿಂಕೊ ಕಾಡುಂ?’

‘ಕಿತ್ಯಾಕ್?’

‘ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ಯಾ ಕ್ಲಿನಿಕಾಕ್ ವರ‍್ತಾಯ್ ತರ್ ಆನಿ ತೀನ್-ಚಾರ್ ಘಂಟೆ ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಉರ‍್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.’

‘ಫೊಕಾಣಾಂ ನಾಕಾತ್, ಲೀಜಾ!’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಗಂಬೀರಾಯೆನ್. ‘ಹ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಕೆದಳಾಯಿ ಘಡ್ತಾತ್. ಆಮಿ ತಯಾರ್ ಆಸಾಜೆ. ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತುಂ ಇತ್ಲೆಂ ಅಸ್ಕತ್ ಆಸಾಯ್…’

‘ಪುಣ್ ತುಜೆಪರಿಂ ತಕ್ಲೆಂತ್ ನ್ಹಯ್!’ ಲೀಜಾನ್ ತಾಕಾ ವೆಂಗ್ ಮಾರ‍್ಲಿ. ‘ಮ್ಹಜೊ ತಿತ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಕರಿನಾಕಾ, ಮೆಥ್ಯು!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ ಗದ್ಗದೀತ್ ತಾಳ್ಯಾನ್. ‘ಇತ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಕರ‍್ತೆಲ್ಯಾಂ ಮದೆಂ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಜಾತಾ ಖಂಯ್.’

ಮೆಥ್ಯುನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ ನಾ.

ದಬಾಜೊ, ಸರ್ಬಾರಾಯ್‌ನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಂಚೆಂ ರೆಸ್ಪೆರ್ ಎಸ್ಟೇಟಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಉಗ್ತಡಾಂತ್ ಜಾಲೆಂ. ಲೀಜಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಸ್ಟೇಟಿಕ್ ಲಾಗೊನ್ಂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವಿಸ್ತಾರ್ ಎಸ್ಟೇಟಿಥಾವ್ನ್ (ಕೋಣ್ ಶ್ರೀ ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜೆನಿಸಾಂಗೆಲ್ಯಾ ಎಸ್ಟೇಟಿಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ) ಎಕ್ ಪಾದ್ರಿ ಆಯಿಲ್ಲೊ ರೆಸ್ಪೆರ್ ಕರುಂಕ್.

ರೆಸ್ಪೆರ್ ಜಾತೆಚ್ ಎಕ್ ಲ್ಹಾನ್‌ಶೆಂ ಸತ್ಕಾರ್‌ಕೂಟ್. ಲೀಜಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾನ್ ನವ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಗೆಸ್ಟ್‌ಹೌಜ್ ಸೊಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ.

ತಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಥಮ್ ರಾತಿಂ ತಿಂ ಗೆಸ್ಟ್‌ಹೌಜಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾ ಆಗ್ಟ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಮಾವ್ನ್‌ಪಣಿಂ ಯೆಕಾಮೆಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಲಾಂಕ್ಡಾಂ ಕಿಟಿ ಕಿಟಿ ಕಿಟಾಳಾಂ ಉಬವ್ನ್ ಪೆಟ್ತಾಲಿಂ. ಎಕಾ ಆಯಿನ್ನ್ ಘಡಿಯೆ, ತಿ ಘಡಿ ಪಯ್ಲಿಚ್ ಥಿರಾಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಲೀಜಾಕ್ ತ್ಯಾ ಆಗ್ಟ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಹಾಂತುಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ದಾಟ್ ರತನ್ ಕಾಂಬ್ಳಿಚೆರ್ ದಯ್‌ಹಿಕ್ ರಿತಿರ್ ಪರಿಪೂರ‍್ಣ್ ಥರಾನ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಕರುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ತಾಂಚೊ ಪಾಶಾಂವ್ ಶಿಖರಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಮೆಥ್ಯುಚೆ ಮತಿಂತ್ ತಾಚಿಂಚ್ ಆದ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಉದೆಲಿಂ. ‘….ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಎಕ್ ಮಸ್ಕ್ ಪಿಂತುರ್, ನಾಜೂಕ್ ಚಲಿಯೆಚೆಂ. ಕೋಮಲ್ ತಿಚೆ ವಿಸ್ವೆ, ಫುಲಾಂಚ್ಯಾ ಬೊಂಗ್ಗ್ಯಾಂಪರಿಂ ಆಸ್ಚಿಂ ಸ್ಥನಾಂ, ಅಸ್ಕತ್ ದಿಸ್ಚೆ ಪುಣ್ ಚಿತ್ಳಾ ಚಾಲಿಚೆ ಪಾಂಯ್. ಆನಿ ತಿಂ ತೆಲ್ತಿಂ ಜಾಂಗ್ಳಾಂ ಆನಿ ತ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಲಿಪೊನ್ ಆಸೆಂ ತೆಂ ಸ್ತ್ರೀಪಣ್, ಹುನ್, ರೊಸಾಳ್ ಪುಣ್ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಮಿಸ್ತಿಕ್. ತಿಚೆ ಥಂಯ್ ಆಪ್ಲೊ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರವೇಸ್, ತೊ ವತ್ತಡ್, ತೊ ದಾಬ್, ತಿ ರುಚೀಕ್ ದೂಕ್; ಅನ್ಭೊಗಾಂಚಿ ಪಿಂರ್ಗೊಣಿ ಆನಿ ಆಕ್ರೇಕ್ ಫುಲೊನ್ ಕಾಟ್ ತುಟೊನ್ ಫುಟ್ಚ್ಯಾ ವಿಸ್ವ್ಯಾಂಚಿ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಮುಕ್ತ್….’

ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ, ನಾಂವ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಶಾಂವಾಂಕ್ ಆತಾಂ ಎಕ್ ನಾಂವ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ, ಮುಖಮಳ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಶಾಂವಾಂಕ್ ಆತಾಂ ಎಕ್ ಮುಖಮಳ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ – ಲೀಜಾ.

‘ಸರ್ಗಾವಯ್ಲೆ ಆಂಜ್ ಕೆದಳಾಥಾವ್ನ್ ಸಂಸಾರಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ?’ ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ಲಗ್ನಾನಾಚೊ ಆಲ್ಬಮ್ ಪಳೆತಾನಾ ಅಲೆಕ್ಸಾನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. ‘ನಿಜಾಯ್ಕೀ, ತುಂ ಎಕಾ ಆಂಜಾಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲಾಯ್.’

ತೀನ್ ಮ್ಹಯ್‌ನ್ಯಾಂಚಿ ರಜಾ ಕಾಬಾರ್ ಕರುನ್ ಕಂಪನಿಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಅಲೆಕ್ಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಂತ್ ಲ್ಹಾನ್‌ಸೊ ಎಕ್ ಸತ್ಕಾರ್ ಕೂಟ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಮುನೀರ್ ಖಾನ್, ರಜೀಯಾ, ಸುಲ್ತಾನಾ ಆನಿ ಡೇವಿಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಖಂಯ್‌ಥಾವ್ನ್‌ಗಿ ಅಲೆಕ್ಸಾನ್ ಎಕ್ ಬೊತ್ಲ್ ಸ್ಕೊಚ್ ತಲಾಸ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಮುನೀರ್ ಖಾನ್ ಆಮಾಲ್ ಸೆವಿನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ತೊ ಆನಿ ರಜೀಯಾ ಥಂಡ್ ಪೀವನ್ ಸೆವ್ತಾನಾ, ಉಪ್ರಾಳಿಂಚೆಂ ಸುಲ್ತಾನಾ ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಬಸುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ತಾಂಬ್ಲೆರಾಂತ್ಲೆಂ ಚಾಕೊನ್ ಉರ‍್ಡಾತಾಲೆಂ.

‘ತುಮಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾತ್ ತರ್,’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಮ್ಹಜೊ ಸಂತೊಸ್ ವೆಗ್ಳೊಚ್ ಆಸ್ತೊ.’

‘ಪುಣ್ ಆಮಿಂ ತುಜೆ ಸಂಗಿಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್.’ ಅಲೆಕ್ಸಾಚೆ ಪತಿಣಿನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

‘ರೆಸ್ಪರಾಕ್ ಕಶೆಂಯಿ ಹಾಂವೆಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಧವೆಂ ಫ್ರಿಲ್ಲ್ಡ್ ಶರ‍್ಟ್ ಘಾಲ್ಲೆಂಯ್,’ ಕುಡ್ಸಿಲೆಂ ಅಲೆಕ್ಸಾನ್. ‘ಸಂತೊಸ್. ಮ್ಹಜೊಚ್ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಪುತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್ ಅಸಲೊಚ್ ಸಂತೊಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾತೊ.’ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ಜಾಲೊ ಅಲೆಕ್ಸ್. ‘ತುಮ್ಕಾ ಸರ‍್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್ ಆಮಿ ಸರ‍್ವಾಂ.’ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಉಕಲ್ಲೊ.

ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂ ಭರ‍್ಲಿಂ

‘ತುಜ್ಯಾ ರೆಸ್ಪೆರಾ ದಿಸಾ ಗ್ರೆಗರಿಚೆಂ ಫೋನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ!’ ಕಳಯ್ಲೆಂ ಅಲೆಕ್ಸಾನ್. ‘…ಸಗ್ಳೊಚ್ ದೆದೆಸ್ಪ್ರಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ತುಕಾ ಆನಿ ಲೀಜಾಕ್ ಶಿರಾಪ್ತಾಲೊ.’

ತಕ್ಷಣ್ ಕೊಣೆಂಯಿ ಕಿತೆಂಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ ನಾ.

‘ಬರ‍್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಗ್ರೆಗರಿಚೊ ಉಡಾಸ್ ಹಾಡ್ಲೊಯ್,’ ದುರ‍್ಸಾಲಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಚಿ ಪತಿಣ್. ‘ಮುನೀರ್ ಖಾನಾನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವಿಸ್ಮಿತ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗಾನಾಂಯ್?’

‘ಹಾಂವೆಂ ತೆಂ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ,’ ಮ್ಹಳೆಂ ಅಲೆಕ್ಸಾನ್. ‘ರಜೀಯಾಚ್ ಸಾಂಗೊದಿ.’

ಮೆಥ್ಯುಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ದಡ್ದಡ್ಲೆಂ.

ಮುನೀರ್ ಖಾನಾನ್ ‘ಸಾಂಗ್’ ಮ್ಹಣ್ ರಜೀಯಾಕ್ ಇಸಾರೊ ದಿಲೊ. ಮೆಥ್ಯುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಫುಡೆ ಕೆಲಿ.

‘ಆಮ್ಕಾಂ,’ ಸುರು ಕೆಲೆಂ ರಜೀಯಾನ್. ‘ಆಮ್ಕಾಂ ಎಕಾ ಸುಡಾಳ್ ಎಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜಬ್ಬೊರ್ ಆಶಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ, ಬೇಟಾ. ಆತಾಂ ಆಮಿ ತೀನ್ ಬೆಡ್‌ರೂಮಾಚೆಂ ಎಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಘೆತ್ಲಾಂ….ತೀನ್ ಬೆಡ್‌ರೂಮಾಂ, ತೀನ್ ಟೊಯ್ಲೆಟಾಂ, ತೀನ್ ಬಾಲ್ಕನಿ, ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ರೂಮ್, ಕಿಚನ್…’

‘ತುಮಿಂ ಆಮ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ವಸ್ತಿ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಮ್ಚಿ ಖುಶಿ!’ ರಜೀಯಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮಧೆಂಚ್ ಕಾತ್ರುನ್ ಮುನೀರ್ ಖಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ‘ಆನಿ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಧರ್ಮಾರ‍್ಥ್ ನ್ಹಯ್. ರಾವ್ಪಾಚೊ ಖರ‍್ಚ್ ಆನಿ ಭಾಡೆಂ ಆಮಿ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತೆಲ್ಯಾಂವ್. ತುಜೆಂ ಘಮಂಡ್ ಆಮಿಂ ಜಾಣಾಂವ್, ಬೇಟಾ!’ ತೊ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಲೊ. ‘ತುಂ ಫುಕಟ್‌ಲಾಲ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ಜಾಣಾಂವ್. ತಾಚ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯ ಮದೆಂಯಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮೌನ್ ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ಸುಸ್ಕಾರಾಂವರ್ವಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಫುಟ್ಲೆಂ.

‘ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ, ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಾನಾ, ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬ್, ರಜೀಯಾ ಬಾಬಿ….’ತೊ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ರಡ್ಲೊ.

‘ತುಂವೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ನಾಕಾ!’ ರಜೀಯಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ, ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂ ಘೆವ್ನ್. ‘ವೆಗಿಂಚ್ಯಾ ವೆಗಿಂ ಲೀಜಾಕ್ ವೀಜಾ ಧಾಡ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಸುನೆಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಾಡ್.’

ತ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ ಲೀಜಾ ಥಂಯ್ಸರ್‌ಚ್ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜಿ ಜಿಣಿ ಪರಿಪೂರ‍್ಣ್ ಜಾಲಿ, ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತರೀ, ಹಿಂ ಸರ‍್ವ್ ಬರೆಪಣಾಂ ಎಕಾಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕ್, ಇತ್ಲೆ ಸುಗಮಾಯೆನ್? ಬರೆಪಣಾಂಚೆಂ ಆವ್ರ್‌ಚ್ ಹೆಂ. ತಾಕಾ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಭೊಗ್ಲಿ.

ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಲೀಜಾಕ್ ಮೊಗಾಭರಿತ್, ದುಕಾಂ ಭರಿತ್ ಆದೇವ್ಸ್ ತಾಣೆ ಮಾಗ್ತಾನಾ, ಖಂಚೆಂಯಿ ನಿಶ್ಚಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ತೆಲಾ ಸಂಪತ್ತೆಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ತರಿ ಎಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಂಚೊ ತತ್ವಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಎಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ತರಿ, ಮೆಥ್ಯುಕ್ ತೆಂ ಪರ‍್ವಡ್ತೆಂ ನಾ. ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬಾಕ್ ಆನಿ ರಜಿಯಾಕ್ ಹೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಆತಾಂ ಸರ‍್ಗಾಚಿಂ ಸರ‍್ವ್ ಕುಪಾಂ ಆನಿ ಕುಸಾಂ ಉಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಕಸಲೆಂಚ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಸರ‍್ವ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾತಾಲೆಂ.

ಮಧ್ಯಾನ್ ರಾತ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಂಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಸಂಪ್ಲೆಂ. ಡೇವಿಸ್ ಬರೊಚ್ ಪಿಕಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನಿದುಂಕ್ ಗೆಲೊ. ಅಲೆಕ್ಸಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಕಿಚನಾಂತ್ ಘುಸ್ಲಿ.

‘One for the bed?’ ಹಳ್ಟಾರ್ ಆಮಾಲ್ ಚಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಲೆಕ್ಸಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ಮೆಥ್ಯು ಒಪ್ಲೊ ಆನಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಘೆತೆಚ್ ತಾಣೆ ಬೆನ್ಸನ್ ಆಂಡ್ ಹೆಡ್ಜಸ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಪೆಟಯ್ಲಿ. ಅಲೆಕ್ಸಾಕ್ ಹಿ ಸವಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ.

‘ಲೀಜಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ?’ ತಾಣೆ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ.

‘ವ್ಹಯ್!’ ತಾಂಬ್ಲೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾನಕಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

‘ವೆಗಿಂಚ್ ತಾಕಾ ವೀಜಾ ಮೆಳಾಶಿ ಕರ‍್ತಾಂ!’

‘ಹೆಂ ಸರ‍್ವ್ ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕರ‍್ತಾಯ್?’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಧಯ್ರ್ ಘೆವುನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. ‘ಹೆಂ ಸರ‍್ವ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗರಜ್ ತುಕಾ ನಾ. ತುಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರೂಣಾಂತ್ ನಾಂಯ್. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಕಾ ಕಸಲಿಚ್ ಕಡ್ಡಾಯ್ ನಾ, ಗರಜ್ ನಾ.’

‘ಗರಜ್ ಆಸಾ!’

‘ಪುಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?’

‘ಆಮ್ಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ತುಟಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್!’

‘ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್, ಅಲೆಕ್ಸ್?’

‘ರಾಜಾಂವ್ಂಚ್ ಉಲಯ್ತಾಂ.’ ಅಲೆಕ್ಸಾನ್ ತಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಧರ್ಲಿ. ‘ಆಸಾ ಉಡಾಸ್ ತುಕಾ – ಎಕಾ ದಿಸಾ ತುಂವೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ – ಹಾಂವ್ ತುಜ್ಯಾ ಕೆಬಿನಾಂತ್ ಬಸ್ತೊಲೊಂ ಮ್ಹಣ್?’

‘ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ! ಆನಿ ತೆಚ್ಚ್ ಖಾತಿರ್…?’

‘ವ್ಹಯ್ ತೆಚ್ಚ್ ಖಾತಿರ್!’ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಅಲೆಕ್ಸಾನ್. ‘ಪುಣ್ ಹೆಂ ಘಡೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಸೊಡಿಸೊಂ ನಾ.’

‘ಪುಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?’

‘ತುಂವೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಪ್ರಗತಿಚಿ, ಹವೆಸಾಂಚಿ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ambitions – ಚಿ ಗಡ್ ತಿತ್ಲಿಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್. ಹಾಂವೆಂ ತುಜೆ ಥಂಯ್ ಗಡ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ, ಅಂತ್ಯ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ, ಪಿಗ್ಳಾನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಜಳವ್ ದೆಕ್ಲಾ. ಹೆರಾಂ ಥಂಯ್ ಅಸಲಿ ಶಾಥಿ, ಅಸಲೊ ಜಳವ್ ದೆಕ್ಚಿ ಶಾಥಿ ತುಕಾ ಯೆತಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ತುಜ್ಯಾ ambitions – ಂಕ್ ಕಸಲಿಚ್ ಗಡ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನಜೊ. ಆತಾಂಚೆ ಆತಾಂ ತುಕಾ ಭೊಗ್ಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ – ಸರ‍್ವ್ ಸುಗಮಾಯೆನ್ ಹಂತಾನ್ ಹಂತ್ ಘಡಾತ್ತ್ ವೆತಾ ಮ್ಹಣ್. ಅರ್ಥಾತ್ – ಮ್ಹಾಕಾ ನವ್ಕರಿ ಆಸಾ, ಮೊಗಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಆಸಾ,, ಅಲೆಕ್ಸ್ ಆಸಾ, ಮುನೀರ್ ಖಾನ್ ಆಸಾ….ಹ್ಯಾ ಸರ‍್ವಾಂಚೆ ಪಾಸ್ಳೆಂತ್ ಆನಿ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ತುಂವೆಂ ತುಕಾಚ್ – ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊಕ್ – ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ನಜೊ. ಫಾಲ್ಯಾಂ, ಆಮ್ಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಕೋಣ್‌ಯಿ ಎಕ್ಲೊ ನಾ ಜಾಲೊ ತರ್?’

‘ತಸಲೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ನಾಕಾ, ಅಲೆಕ್ಸ್!’

‘ಪಳೆ, ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಚಿಂತಪ್ ತುಕಾ ಸೊಸನಾ.’ ಅಲೆಕ್ಸಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

‘ತುಂ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತಾಯ್, ಯೆದೊಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ತುಂವೆಂ ಜಾಯಿತ್ತೆಂ ಸೊಸ್ಲಾಂಯ್ ಆನಿ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್? ಪುಣ್ ಹೆಂ ತೀರ‍್ಲ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಚಿಂತಪ್. ತುಂವೆಂ ಯೆದೊಳ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಸೊಸುಂಕ್‌ನಾಂಯ್!’

ಅಲೆಕ್ಸ್, ಎಕ್ ಘೊಟ್ ಮಾರುಂಕ್ ಥಾಂಬ್ಲೊ.

‘ಆಯ್ಕ್! ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೊಚ್ಚ್ ದೇವ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಚಿತಾಯ್ ತುಜೆಥಂಯ್ ಅಖಂಡ್ ರೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ತುಂ ಎಕ್ ನೊವಿಸ್, ಆಪ್ಲೊ ಆಕಾಣೊ ಚಿಂವ್ಚೆಂ ಬಾಳ್ಶೆಂ. ಉಡಾಸ್ ದವರ್ – ದೇವ್ ಆಸಾ, ದೇವ್ ಪಳೆತೊಲೊ, ಸರ್ಗಾರ್ ಪುಣಿ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಪಾತ್ಯೆನಾಕಾ. ಹಿಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ದೆಂವ್ಚಾರಾಚಿಂ ತೆಂತೆಸಾಂವಾಂ. ಹಾಂವ್ ಆಸಾಂ, ಹಾಂವ್ ಪಳೆತೊಲೊಂ, ಹಾಂವ್ ಜಿಯೆತೊಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಹಾಂವ್‌ಕಾರಿ ಜಾ! ಸ್ವಾರ‍್ಥಿ ಜಾ, be a selfish bastard!’

‘ತಶೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಯೆದೊಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ.’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ತಾಂಬ್ಲೆರ್ ಧರ್‌ಲ್ಲಿಂ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಕಾಂಪ್ತಾಲೊ.

‘ಚಿಂತ್ಲಾಂಯ್ ಪುಣ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಪಷ್ಟಾತೆನ್ ನ್ಹಯ್.’

‘ಪುಣ್ ಅಸಲೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಕೆದ್ನಾ ಜೂನ್ ಜಾಯ್ತ್?’

‘ಹಾಂವ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ನೆಣಾಂ!’ ಮ್ಹಳೆಂ ಮೆಥ್ಯುನ್. ‘ಹಾಂವ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ನೆಣಾಂ.’

ತಾಂಚೆಂ ಡ್ರಿಂಕ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾತಾನಾ ವೊರಾಂ ಸವಾಯ್ ಎಕ್ ಜಾಲ್ಲೀಂ.

ಅಲೆಕ್ಸಾಕ್ ಬರಿ ರಾತ್ ಯಾ ಸಕಾಳ್ ಮಾಗುನ್ ಮೆಥ್ಯು ನಿದುಂಕ್ ಗೆಲೊ.

ಪುಣ್ ತಾಕಾ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿ ನಾ.

ವಯ್ಲೆಂ ಸನ್ನಿವೆಶ್ ಘಡೊನ್ ದೇಡ್‌ಚ್ ಮ್ಹಯ್‌ನ್ಯಾನ್ ಲೀಜಾ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ.

ಮುಂದರ್ತಾ ►►

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.