ಸನ್ವಾರಾ 19 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ವಿನೊದಾಂಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ – ಫೆಲಿಸ್ ನವಿಡಾಡ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್

ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ಫಾಮಾದ್ ತರುಣ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ರೋಶನ್ ಮೆಲ್ಕಿ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾಚ್ಯಾ ವಿನೊದಿಕ್ ಬರ್ಪಾಂಚೊಂ ತಿಸ್ರೊ ಸಂಗ್ರಹ್ ಫೆಲಿಸ್ ನವಿಡಾಡ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಸನ್ವಾರಾ 19 ದಸೆಂಬರ್ 2020ವೆರ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣಾಕ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲಾ ಆಸುನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೊ ಶೆಂಭರೊಂ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಪೋಸ್ ಕರುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆಜ್ವಿತ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಸಾನಿಧ್ಯ ಸಭಾಗೃಹಾಂತ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 3.30 ವ್ಹರಾರ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಸುವಾಳೊ ಚಲ್ತಲೊ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗಾವ್ಪಿ, ನಟ್ ಆನಿ ಅನಿವಾಸಿ ಉದ್ಯಮಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕರ್ನ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ರೋಶು, ಬಜ್ಪೆ ಆನಿ ಕಿಟಾಳ್ ಪ್ರಕಾಶನಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಲೊ. ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರೇಮಿ ಆನಿ ಸಮರ್ಥಕ್ ಮಾ| ದೊ| ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಜೆ. ಸ. ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೊ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಂದೇಶ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತಾಲೆ. ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 3.30 ವ್ಹರಾರ್ ಫಳ್ಹಾರಾಸವೆಂ ಸುರ್ವಾತ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಫಾಮಾದ್ ರೇಡಿಯೊ ಆನಿ ಟಿ.ವಿ. ನಿರೂಪಕ್, ಎಮ್ಸಿ ರೋಶನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಸಾರಂಗ್ ಚಲವ್ನ್ ವರ್ತಾಲೊ.

   

ಫೆಲಿಸ್ ನವಿಡಾದ್ ಬುಕಾಂತ್ ಬಜ್ಪೆ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆಂ ಪತ್ರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಶೆತ್, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆಂ ಪತ್ರ್ ಉಜ್ವಾಡ್, ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಸೆವಕ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಳೆಂ ಪತ್ರ್, ಕಾತೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಹಾಂಚೆ ಪತ್ರ್ ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಆನಿ ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ವೀಸ್ ವಿನೋದ್ ಆಸಾತ್. ಚಡಾವತ್ ವಿನೋದ್ ಫೆಸ್ತಾಂಕ್ ಸಂಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲೆವರ್ವಿಂ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ವಿನೊದಾಂಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್‌ಂಚ್ ವೊಲಾಯ್ಲಾಂ ಆಸುನ್ – ವೀಸ್ ವಿನೊದಾಂ ಪಯ್ಕಿ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಗಿಫ್ಟ್, ಬಾಳ್ಕಾ ಜೆಜುಚಿ ಭೆಟ್, ಗರ್ದನಾ ಗೊಟ್ಯಾಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ, ಫೆಲಿಸ್ ನವಿಡಾಡ್, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಬುಡ್ತುಗೋಲ್ – ನತಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ವಿನೋದ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಫುಲಾಂಚಿಂ ಖುಣಾಂ, ಶಿಂವ್ತಿಂ ಆಬೊಲಿಂ ಡೊಟ್‌ಕೊಮ್ – ಮೊಂತಿ ಸಾಯ್ಭಿಣಿಚ್ಯಾ ಪೆಸ್ತಾಕ್, ದುಕೊರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್, ರಡೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಯಾಂ ಆಮಿ ಸಮೆಸ್ತ್ – ಪಾಸ್ಕಾಂ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಆನಿ ಏಕ್ ವಿನೋದ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಹೆರ್ ವಿನೋದ್ ವಿವಿಧ್ ಪ್ರಸಂಗಾಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಖರ‍್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್  ಹಾಸ್ಯಾಂಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಸಲೊಚ್ ದುಬಾವ್ ನಾ.

ಬುಕಾಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನಾಂತ್ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಬರಯ್ಣಾರ್, ತರ್ಜಣ್‌ದಾರ್ ಜೆ. ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್ ಅಶೆಂ ಬರಯ್ತಾತ್  –

ಆಮ್ಚೊ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾಚೊ ಸಂಸಾರ್ ವಿಶೇಸ್ ಕಾಂಯ್ ವಿಶಾಲ್ ನ್ಹಯ್. ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಧರ್ಯೊ ಉತ್ರೊನ್ ಅಮೆರಿಕಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಕೆನಡಾ, ತೆಣೆ ಪಾವ್ಲಾ ತರೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್‌ಚ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಲಾಗ್ಶಿಲೆ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. (ಆಧಿಂ ಬೊಂಬಯ್ ಆಸ್ಲೆ ಬರಿಂ). ಆಮ್ಚಾ ಕೊಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಚೊ ಸುರ್ಯೊ ವ ಕೇಂದ್ರ್ ಬಿಂದು ಜಾವ್ನಾಸಾ ಫಿರ್ಗಜ್. ತ್ಯಾ’ಪ್ರಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪಾದ್ರಿ, ಕಾಜಿತೊರ್, ವಾಡೊ, ಗುರ್ಕಾರ್, ಮಿರ್ನ್ಯಾಮ್, ಮಾದ್ರಿ, ತೆ, ಹೆ ಸಂಘ್, (ತಾಂಚೆ ಮಧ್ಲೆಂ ರಾಜಕೀಯಚ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಖರೆಂ ರಾಜಕೀಯ್.) ಆಮ್ಕಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ನವೊ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ನವೊ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ, ನವೊ ರಾ?ಪತಿ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವನಿಂ ನವೊ ವಿಗಾರ್ ಕೋಣ್? ತಾಚ್ಯೊ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯೊ ಕಸಲ್ಯೊ? ಆದ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ತಾಚೆಂ performance ಕಶೆಂ? ಮೋದಿ ಸಾಯ್ಬಾಚಾ ’ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್’ ವರ್ನಿ ಆಮ್ಕಾಂ .ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೊ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಕಸೊ ಆಸುಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂತ್ ಚಡ್ ದಿಲ್ ಚಸ್ಪಿ! ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಲೊಕಾಕ್ ವಿಗಾರ್ ಜೆರಾಲ್.. ಬಿಸ್ಫ್..ಚಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಶಿಲೆ ತರ್ ತಾಚೆ’ಪ್ರಾಂತ್ಲೆ ಆರ್ಚ್ ಬಿಸ್ಫ್, ಕಾಡ್ದಿನಾಲ್, ನುನ್ಸಿಯೋ(!) ಚಂದ್ರ್, ಆನಿ ಮಂಗಳ್ ಗ್ರಹ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಕೊಣ್ಣಾ! ರೋಶನಾಚೆ ಹೆ ಅಟ್ರಾ ವಿನೋದ್ ಹಾಂವೆ ವಯ್ರ್ ಸಾಂಗುಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚಾ ಅಪುಟ್ಟ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ರಧಾರಿಂಚೆರ್, ತಾಂಚಾ ಜೀವನ್ ಶೈಲೆ ವಯ್ರ್ ವಿಣುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ. ರೋಶನಾನ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಬಾಕಿ ದವರುಂಕ್ ನಾ. ದುಕೊರ್‌ಯೀ ಆಸಾ, ಸೊರೊ‌ಯೀ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚೆಂ ರಾಜಕೀಯ್‌ಯೀ ಆಸಾ

ಫೆಲಿಸ್ ನವಿಡಾಡ್ ಪುಸ್ತಾಕಾಚಿಂ ಪಾನಾಂ ಆನಿ ಫ್ಹೊರ್ ಫಾಮಾದ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಪಿಂಟೊ ವಾಮಂಜೂರ್ ಹಾಣೆ ಸಜಯ್ಲಾ ಆಸುನ್ ಹರ್ ವಿನೋದಾಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಆಕರ್ಷಕ್ ರೇಖಾಚಿತ್ರಾಂನಿ ಸಜಯ್ಲಾಂ. ಎಕುಣ್ 140 ಪಾನಾಂಚ್ಯಾ ತೆಲ್ತ್ಯಾ ರಂಗೀನ್ ಫ್ಹೊರಾಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚೆಂ ವಿಕ್ರ್ಯಾ ಮೋಲ್ ಫಕತ್ ರುಪಯ್ : 200/- ಆಸುನ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣಾ ದಿಸಾ ವಿಶೇಸ್ ರಿಯಾಯ್ತೆ ದರಾರ್ ಬೂಕ್ ವಿಕ್ರಾಪಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ಆಸ್‌ಪಾಸ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂನಿ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರೇಮಿಂನಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಪುಸ್ತಕ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ರಿಯಾಯ್ತೆ ಮೊಲಾರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚೊ ತರುಣ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ರೋಶು, ಬಜ್ಪೆಕ್ ಉಮೆದ್ ಭರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಿಟಾಳ್ ಪ್ರಕಾಶನಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಲ್ ಹಾಣೆ ವಿನತಿ ಕೆಲ್ಯಾ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿನೊದಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶೆತಾಕ್ ನವೊ ಜೀವ್ ಭರ್‌ಲ್ಯಾ ರೋಶು, ಬಜ್ಪೆನ್ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಹಾಸ್ಯ್ ಎಟ್ಯಾಕ್ (2015) ಆನಿ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ (2017) ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ದೋನ್ ವಿನೋದಿಕ್ ಬರ್ಪಾಂಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್ ಪ್ರಕಾಶನಾಖಾಲ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಆಸುನ್, ಹಾಂತು ಹಾಸ್ಯ್ ಎಟ್ಯಾಕ್ ಪುಸ್ತಕಾಚೆ ಸಗ್ಳೆ ಪ್ರತಿಯೊ ವಿಕುನ್ ವಚೊನ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾಂತ್ ದಾಕ್ಲೊ ರಚ್ಲಾ ತರ್ ದುಸ್ರೊ ಪುಸ್ತಕ್ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಹಾಚ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊಚ್ ಪ್ರತಿಯೊ ಉರ್ಲ್ಯಾತ್.

2018 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕವಿತಾ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನಾನ್ ರೋಶುಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೊ ಜಮೊ ತೀಂತ್ ಜಾಲೆಂ ರಗತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆಸುನ್, ಹ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ ವರ್ಸಾಚೊ ಉತ್ತೀಮ್ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. 2013 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸಮನ್ವಯ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಯುವ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಯುವಕಿರಣ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆನಿ 2017 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕುಟಮ್ ಅಬುದಾಬಿ ಹಾಣಿ ಪಾಟಂವ್ಚೊ ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ರೋಶುಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಅಣ್ಕಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತೀ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ರೋಶುನ್ ಪಿ. ಲಂಕೇಶ್ ಹಾಚೊ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ್ ಟಿ. ಪ್ರಸನ್ನನ ಗ್ರಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ – ಹೋಮ್ ಸ್ವೀಟ್ ಹೋಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಅನುವಾದ್ ಕೆಲಾ ಆಸುನ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪದ್ವಾ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಅಸ್ಥಿತ್ವ ನಾಟಕ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್, ಕ್ಲ್ಯಾನ್ವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಖಾಲ್ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂಚಿಂ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್.

ಹೋಮ್ ಸ್ವೀಟ್ ಹೋಮ್ ನಾಟಕಾಚೆಂ ಏಕ್ ದೃಶ್ಯ್

ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ಆನಿ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ವರ್ಸಾವಾರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಚಡಾವತ್ ಹರ್ ವಿಭಾಗಾಂಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ರೋಶುನ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ವಿಭಾಗ್, ಕಾದಂಬರಿ, ಲೇಖನ್ ವಿಭಾಗಾಂನೀಯ್ ಇನಾಮಾಂ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ ನಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಕೊವ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಪದಾಂಯ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್.

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ರೋಶು, ಬಜ್ಪೆ ಎಸ್‌ಬಿ‌ಐ ಲೈಫ್ ಆನಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಹಾಂತುನ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಲಹಾದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಬಜ್ಪೆಂತ್, ಆವಯ್ ಮೇರಿ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಭಯ್ಣ್ ರೇಖಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಪತಿಣ್ ಸಿಂತಿಯಾ ಆನಿ ಭುರ್ಗಿಂ ರೇಜಲ್ ಆನಿ ರೇನಲ್ ಬೊನವೆಂಚರ್ ಹಾಂಚೆಸವೆಂ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ರೋಶುಚಿ ಪತಿಣ್ ವೃತ್ತೆನ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜಾವ್ನಾಸುನ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕಯ್ತಾ.

ತಪ್ಪಾಲಾರ್ ಬೂಕ್ ಹಾಡಂವ್ಕ್ ಆಶೆತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಹಾಂಗಾ ಸಕಯ್ಲ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಗೂಗಲ್ ಫೊರ್ಮ್ ಭರ್ನ್, ಬರಯ್ಣಾರ್ ರೋಶು, ಬಜ್ಪೆ ಹಾಚೆಂ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ನಂಬರ್ : 9880119515 ಹಾಕಾ ಐವಜ್ ಧಾಡುನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಭಾರತಾ ಭಿತರ್ ಅನ್‌ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಾರಿಫಾತ್ ಬುಕ್ ಪೊಸ್ಟಾರ್ ಪಾವಿತ್ ಜಾತಲೊ. ಐವಜ್ ಬ್ಯಾಂಕಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಟ್ರಾನ್ಪರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಶೆತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಕಿಟಾಳ್ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ಎಕಾಂವ್ಟಾಕ್ ಐವಜ್  ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಕಿಟಾಳ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕಾಂವ್ಟ್ ವಿವರ್ ಹ್ಯಾ ಪರಿಂ ಆಸಾತ್ : Account Name : KITTALL.COM, Account Number : 43570200000303 , Account Type : Current Account, Bank : Bank of Baroda, Branch : Pumpwell, IFSC Code : BARB0PUMPWE  ಯು.ಪಿ.ಐ ಐ.ಡಿ. ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಶೆತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಕಿಟಾಳ್ ಪ್ರಕಾಶನಾಚಿ Bhim UPI ID  : kittall@barodampay ಹಾಂಗಾಸರ್ ಐವಜ್ ಧಾಡುನ್ ದಿವ್ಯೆತ್.   ವಿದೇಶಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ತಪ್ಪಾಲ್ ಖರ್ಚ್ ಚಡ್ ದೆಕುನ್, ಕಿತ್ಲೊ ಅಸಲ್ ಖರ್ಚ್ ಲಾಗ್ತಾ ತಿತ್ಲೊ ಮಾತ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ಚೊ ಪಡ್ತಲೊ.

 

100% feel thumbs up. And how do you feel?
2 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

One comment

  1. Lawrence V Barboza

    Nice one , wish the event and the book a success.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !