ಜರ್ ಹಾಂವ್ … ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 24

JHST 1

ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚಾ ಘಂಭೀರ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಜಾಂವ್…ತಾಚ್ಯಾ ತೀಕ್ಶ್ಣ್ ವರ್ತನಾನ್ ಜಾಂವ್… ರಿಶಭಾಚೆರ್ ಕಸಲೊಚ್ಚ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಘಾಲೊಂಕ್ನಾಂ. ಬದ್ಲಾಕ್… ‘ತುಜ್ಯಾ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಮಾಂದ್ಚೊ ವೆಕ್ತಿ… ಹೊ ರಿಶಭ್ ನ್ಹಂಯ್!’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಬೆಫಿಕೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚೆರ್ ಖಂಚಯ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

‘ಯೆದೊಳ್ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಕಾಲೊಂ…ಭರ್ವೊಸ್ಲೊಂ  ಆನಿ ತ್ಯಾದೆಕುನ್ ಸಲ್ವಾಲೊಂ!’ …ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾಕಾ ಕೊಣಾಚೆರ್-ಚ್ಚ್ ಭರ್ವೊಸೊನಾಂ… ವಿಶ್ವಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಾಂಚ್ಚ್ ನಾಂ. ಹ್ಯಾಮುಕಾರ್ ಕೊಣಾಚೆಂಚ್ಚ್ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮಾಕಾ ನಾಕಾಚ್ಚ್ ನಾಕಾ!!.ಮಾಕಾ ಜಾಯ್-ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಕರ್ತಾಂ.!!! ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ  ಘಟ್ ನಿರ್ಧಾರಾಚಿ ಕಡಕ್ಕ್ ಸಂದೇಶ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ತೀಕ್ಶ್ಣ್ ದೀಶ್ಟೆ ಮುಖಾಂತರ್ ತಾಣೆಂ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಕ್ ದಿಲಿ.!.

‘ಹ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಫುಡಾರಾ ಜಿವಿತಾವಿಶಿಂ ಚಿಂತೊಂಕ್ ಮಾಕಾ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾಂಚ್ಚ್ ಜಾಲಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಅಶೆಂಚ್ಚ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಅಚಾನಕ್ ಅನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತ್ ವೆತಾ ತರ್… ಹಾಂವ್-ಯೀ ಮಾಕಾ ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಚಾನಕ್ ಅನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಕಾಯೀ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾರ್ ಭರ್ವೊಸೊ ನಾತ್ಲೆಲೆಪರಿಂ ಕರ್ತೊಲೊಂ!.’

ಅಸ್ಲ್ಯಾ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ…ವಾಲ್ಟರಾನ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಲಾಗಿಂ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಚೆರ್ ರಿಶಭ್ ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಪ್ಲೆ ರಾಗಿಶ್ಟ್ ವೋಂಟ್ ವೆಗ್ಳೆ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ.

“ಸರ್…ತುಮಿ  ರಾಗಾನ್ ಉಚಾರ್ಲೆಲಿಂ ತಿಂ … ‘ಹ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ತುಕಾ ಜಾಯ್-ತೆಂ ತುಂ ಕರ್’  ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ…ಮಾಕಾ ತುಮಿ ದಿಂವ್ಚಿ ಏಕ್ ಧಮ್ಕಿಗೀ?!.” ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಕ್ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕಶ್ಟಾರ್ ಘಾಲ್ತಾಸ್ತಾಂ…ರಿಶಭಾನ್0ಚ್ಚ್ ಮುಂದರಿಲೆಂ…

“ಎಕಾವೆಳಾ ಹಿ ಧಮ್ಕಿ…ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಕ್ ಸವಾಲ್ ಕರ್ತಾ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾನ್0ಚ್ಚ್ ಜಾಪ್ ದಿತೊಲೊಂ.”

“ರಿಶಭ್…ತುಜೆರ್ ಅವ್ಚಿತ್ತ್ ಸಲ್ವೊಣಿ ಸಾವ್ಳಿ ಪಡ್-ಲ್ಲಿಚ್ಚ್ ತುಂ ಫಕತ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಕ್ ಮಾತ್ರ್  ಚಿಟ್ಕಾತಾಯ್.”

“ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್.! ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಪಾಫ್ಸಿಲ್ಲೊ ಭಾಲೊ ತಸೊಚ್ಚ್ ದವರ್ನ್ ವೊಗೊಚ್ಚ್ ಬಸ್ಚೊ ವೆಕ್ತಿ ನ್ಹಂಯ್. ”

“ ಅಶೆಂ ತುಂ ಚಿಂತ್ತಾಯ್ ತರ್ ಹೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಧಧೆಸ್ಪರಾಚ್ಯಾ ಜಿಧ್ದಾನ್ ತುಂವೆ ಕರ್ಚೊ ಅಮ್ಸೊರಿ ನಿರ್ಧಾರ್. ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಜಾಗಯ್ತಾಂ…ಅಸಲೆಂ ‘ಚ್ಯಾಲೆಂಜ್’ ತುಂವೆಂಚ್ಚ್ ಮಾಂಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜಾಳಾಂತ್ ತುಕಾಚ್ಚ್ ತುಂ ಶಿರ್ಕಾಶೆಂ ಕರ್ತಾಯ್.”

“ಆನಿಂ ಕಸಲೆಂ ಜಾಳ್?” ಮಧೆಂಚ್ಚ್ ಉಲಯ್ಲೊ ತೊ. “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಸರ್ವಸ್ವ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ನಂತರ್ …ಹಾಂವೆ ಜಾಂವ್ ಯಾ ಆನಿಂ ಕೊಣೆಂಯೀ ಜಾಂವ್ ಮಾಂಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜಾಳಾಚಿ ಪರ್ವಾ ಮಾಕಾ ನಾಂ. ಮಾಕಾ ಉರ್ಲಾಂ ಫಕತ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್.” ತಾಚ್ಯಾ ದಾಂತಾಚಿ ಕಿರ್ಲೊಣಿಂ ಆವಾಜ್ತಾಂ ಪರತ್ ತೊ ದಾಂಬೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ…

“ಫಾರಿಕ್ಪಣ್…!… ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಪೂರ್ವ್ ಯೋಜಿತ್ ಕರುನ್ ಸಲ್ವಣಿಂ ಘೆಂವ್ಚಿ ತಸಲಿ ನ್ಹಂಯ್”.ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚಿ ಸಲ್ವೊಣೆ ಥಂಯ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕುನ್-ಶೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. ಮ್ಹಜೆಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ತ್ಯಾತ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ… ತತಕ್ಶಣಾಂಚ್ಚ್…ದೊಳ್ಯಾಂ ಧಾಂಕಾಣ್ ಪಡುನ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆ ಭಿತರ್ ..ಮುಗ್ದೊನ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ!.

ಮಾಕಾ ಜಾಯ್ ಫಕತ್ತ್… ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಮಾರ್ಲೊಲೊ ಭಾಲೊ ನಿಕ್ಳಾವ್ನ್ ಮಾಕಾ ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಮಾರ್ಚೆಂ… ಫಾರಿಕ್ಪಣ್.!.”

“ರಿಶಭ್ ಸೈರಣ್ ಘೆ. ಖಂಚೆಯೀ ಪೂರ್ವ್ ಯೋಜಿತ್ ಕರುನ್ ತಸಲ್ಯಾ ಘಡಿಯೆಕ್ ರಾಕೊನ್ ಹಾತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಶಿವಾಯ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಕರುಂಕ್ ವೊಚುನ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಕರ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ನ್ಹಂಯ್. ಹೆಂ ತುಕಾಚ್ಚ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಜಾಯ್ತ್.”

“ಸರ್… ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪೂರ್ವ್ ಯೋಜಿತಾಚೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್  ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?.  ತೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಲಜೆಕ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ನಾಂ?!. ಆನಿ ಆತಾಂ… ಯೆದೊಳ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೆರ್ ಪುರ್ತೊ ಭರ್ವೊಸೊ ದವರ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮಾಕಾ ತರೀ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಕಸಲೆಂ?!…

ತ್ಯಾ ದಿಸಾ…ಆಪ್ತ್ ಮಿತ್ರಾನ್ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಇಗರ್ಜೆಬಾಯ್ರ್ ಮಾಕಾ ರಾವೊವ್ನ್…ಇಗರ್ಜೆ ಭಿತರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವಾಶೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಆನಿ ಮಾಕಾ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಘಾತ್ ಕೆಲೊ.

ಆಜ್ ತರೀ ಜಾಲೆಂ ಕಸಲೆಂ?!. ತೆಂಚ್ಚ್!. ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚೆರ್ ಭರ್ವೊಸೊನ್ ಇಗರ್ಜೆಭಾಯ್ರ್ ರಾವ್ಲೊಂ. ಆನಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಮ್ಹಜೆ ಜಿಣಿಯೆ ಥಾಂವ್ನ್0ಚ್ಚ್ ನಪೈಂಚ್ಚ್ ಜಾಲೆಂ!!. ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ… ಜರ್ ಆಯ್ಚಿ… ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಿಲನಾಚಿ ಅಪೂರ್ವ್ ಗಜಾಲ್ ಹಾಂವೆಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್0ಚ್ಚ್ ಹಾತಿಂ ಧರ್-ಲ್ಲೆಂ ತರ್…”

“ರಿಶಭ್…ತುಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ …”

“ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್… ಮಧೆಂ ಉಲಯ್ನಾಕಾ!” ರಿಶಭಾಚಿ ಸೈರಣೆಚಿ ಗಡ್ ಚುಕ್ಲಿ… “ಮ್ಹಜೆಂ ಉಲೊವ್ನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ.”  ಪ್ರಥಮ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ರಿಶಭ್…ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾ ವಿರೋಧ್ ಅಸೊ ರಾಗಾನ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲೊ.

ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾರ್ ಮಿರಿಯೊ ಉದೆಲ್ಯೊ. ತವಳ್-ಚ್ಚ್ ರಿಶಭಾನ್ ಮುಂದರಿಲೆಂ…

“ಆಜ್ … ಹ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ… ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ಚುಕ್ಲಾಂ ತರ್…ಹಾಕಾ ಕಾರಾಣ್ ತುಂ.!. ತುಂವೆ ಫಿರ್ಗಜ್ ಯಾಜಕಾ ವಿರೋಧ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಿಚೆವಾಚೆಂ ಫಳ್.”

“ರಿಶಭ್ ರಾವಯ್!” …ಆತಾಂ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚೆಂ ಸೈರಣ್ ಚುಕ್ಲೆಂ. “ತೆಂ ತುಜ್ಯಾಚ್ಚ್ ಗಜಾಲೆ ಖಾತಿರ್…ತುಕಾಚ್ಚ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಡಾಸ್ ದವರ್. ಆನಿ ತುಕಾ ಜರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಿಚೆವಾವಿಶಿಂ ದುಬಾವ್ ಯಾ ಕ್ರೋಧ್ ಆಸಾ ತರ್…ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ಮಾಫ್ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಪೂಣ್…

‘ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜಿ ನೀತ್ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ಪಣ್ ಸಾಂಡುಂಕ್ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಖಾತಿರ್ ಮಾಕಾ ಅಭಿಮಾನ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಮಾಕಾ ಲಾಭ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಲ್ವೊಣೆವಿಶಿಂ ಮಾಕಾ ಕಸಲೆಚ್ಚ್ ಚುರ್ಚುರೆ ನಾಂತ್.”

“ ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ಚುರ್ಚುರೆ ಮಾಕಾ ಆನಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್.!. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತರೀ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಕಸಲೆಂ.?!”

“ರಾವ್ ರಿಶಭ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಯ್ಕ್… ಹಾಂವ್ ನಿತಿ ಶಿಸ್ತೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ನಿಚೆವಾಕ್ ಚಿಟ್ಕೊನ್ ರಾಂವ್ಚೊ ವೆಕ್ತಿ. ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಕಾರಾಣಾನ್ ಜರ್ ಸಲ್ವೊಣಿ ಲಾಭಾತ್ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಆಶಾವಾದಿ ಜಾವ್ನ್ ಝಗಡ್ತಾಂ…ಆನಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆರಾಯ್ತಾಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಮಾಕಾ ಆಸಾ.  ಮ್ಹಜೆರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದವರ್…ಆನಿ ಸೈರಣೆನ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ ಆನಿ ಪಳೆ. ”

“ಆನಿ ಕಸಲೊ ಆಶಾವಾದ್… ಯಶಸ್ವಿ.?…ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಜಿಣಿಭರ್ ವಿಂಗಡ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಪರಿಗತ್ ಉದೆವ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಜಾಲೆಂತ್ ತುಮ್ಚೊ ಆಶಾವಾದ್ ತರೀ ಕಸಲೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಕರಿತ್?!. ಕಿತೆಂ ತರೀ ಸಲ್ವೊಣಿಚಿ ಘಡಿ ಉದೆಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್-ಚ್ಚ್ ತ್ಯಾ ಸಲ್ವೊಣೆಚೆರ್ ತುಮ್ಚಿ ಜಾಣ್ತಿಕಾಯೆಚಿ ತಲ್ವಾರ್ ಖೆಳಾಜಾಯ್ ಆಸ್-ಲ್ಲಿ.

ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಾಂಗಿಜಾಯ್ ತರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಿಲಾನಾಚ್ಯಾ ಗಜಾಲೆಂತ್ ತುಮ್ಚೊ ಹಾತ್ ಉದೆಂವ್ಚ್ಯಾ  ಆದಿಂ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…ತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಗುಪಿತ್ ಮಾಂಡಾವಳೆಚ್ಯಾ ತಯಾರೆರ್ ಆಸ್-ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆನಿ ಕಸಲ್ಯಾಯೀ ಅಡ್ಕಾಳೆಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್-ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತ್ಯಾಮಧೆಂ… ತುಮ್ಚೆಂ ಮೇಟ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತಯಾರೆಚೆರ್ ಪಡ್ಲೆಂ.

ಆನಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭರ್ವೊಶ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಪೂಣ್ ಆಜ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾತ್ಯಾ ಭರ್ವೊಶ್ಯಾರ್ ಆಸ್ತಾಂಚ್ಚ್…ತ್ಯಾ ಫಟಿಂಗ್ ಘಾತ್ಕಿ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚಿ ಘಾತ್ಕಿ ಸಾವ್ಳಿ ಅನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ಥರಾನ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ಪಡ್ಲಿ. ಆನಿ ಆತಾಂ… ಮಾಕಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ದಾಕ್ಶೆಣ್ ಜಾಯ್ನಾಂ…ಕೀ ತ್ಯಾ ಫಟಿಂಗ್ ಫೆಡ್ರಿಕಾಪರಿಂ ತುಮಿಯೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.! ”

‘ಫಟಿಂಗ್ ಫೆಡ್ರಿಕಾ ಸಾರ್ಕೆಂ…!’ … ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ರಿಶಭಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್-ಯೀ ತ್ಯಾ ಘಾತ್ಕಿ ವಂಚಕ್ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚ್ಯಾ ಮೆಳಾಂತ್ ಮೆಳೈಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಕ್ ಬೋವ್-ಚ್ಚ್ ದುಕ್ಲೆಂ. ತರೀ  ಪ್ರಥ್ಸುತ್ ರಿಶಭಾನ್ ಭೊಗ್ಚೆಂ ಮೊಗಾ ವೆಗ್ಳಾಚಾರಾಚ್ಯಾ ಹುಲೋಪಾಚಿ ಪರಿಗತ್ ಜಿರೈತಾಂ…

‘ತಾಕಾ ಹ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಸಲ್ವೊಣೆಚ್ಯಾ ಧೆಧೆಸ್ಪರಾಂತ್ ತೊ ಕಿತೆಂ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಕಳಾಶೆನಾಂ. ಹೆಂ ಸಹಜ್.!’ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಆಪ್ಣಾಕ್-ಚ್ಚ್ ಸಮಧಾನ್ ಕರ್ತಾ. ಪೂಣ್  ರಿಶಭಾನ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಉಡೈಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಲ್ವೊಣೆವಿಶಿಚ್ಯಾ’ ತೀಕ್ಶ್ಣ್ ಉತ್ರಾಂ ನಿಮ್ತಿಂ…

‘ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್-ಗೀ ಆಪೊಣ್ ಸಲ್ವೊಣ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್0ಚ್ಚ್ ಆಸಾ!’ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ತುಫಾನ್  ಲಾರಾಂ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಕ್ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಮಾರಿಲಾಗ್ಲಿಂ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ನಂತರ್ ಏಕ್ ಘಡಿಯೀ ತಾಕಾ ಕಾರಾರ್ ಬಸೊಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾಂ.

ದುಸ್ರೆಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆ ಸಟ್ಟ್ ಕರುನ್ ತೊ ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ದೆವಾಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿ ಖುಧ್ಧ್ ರಿಶಭಾಕ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಭೆಟುಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ!.

ಹೆಂ ಪಳೆಲ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಕ್ರೋಧಾನ್ ಉಸ್ಮಡೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ರಿಶಭ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಉಜ್ಯಾ ಘಾಯಾಂಚ್ಯಾ ದುಕೆನ್ ಉರ್ಡೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾನಿಂ ಘುಣ್ಘುಣ್ಲೊ…

“ತುಜ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಫಟಿಂಗ್ ಘಾತ್ಕಿ ಫೆಡ್ರಿಕಾವರ್ವಿಂ…ಆಜ್ ಹೊ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಮ್ಹಜೆ ವಿರೋಧ್ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲುನ್ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ಕೊಣೀಂ ತೊ ಜಾಂವ್. ಮಾಕಾ ಕೊಣಾಚಿಚ್ಚ್ ಪರ್ವಾನಾಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಮೊಗಾ ವೆಗ್ಳಾಚಾರಾನ್ ಪಾಫ್ಸಾಲ್ಲೆಂ ಕಾಳಿಜ್ … ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕೈಲೆಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಘಾತ್ಕಿ ಜುದಾಸ್ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚೆರ್… ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಖಾತಿರ್ ಚಡ್ಪಡೊನ್ ಆಸಾ.!.

ಆನಿ ತ್ಯಾ ಜುದಾಸಾಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚಿ ದಾವ್ ಲಾಗೊಂವ್ಕ್…ತ್ಯಾ ದಾವೆಂತ್ಲೆ ವಳ್ವಳೆ ದಾಕೊಂವ್ಕ್ … ತುಂ ನಿರಪ್ರಾಧಿ ಆತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಕಶ್ಟುನ್ ಆಸಾಯ್.

ತುಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಉಟ್ಲೆಲೆಂ ಭೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಜಾಂಗಾಂ ಕೊನ್ಶಾಕ್ ಆಪ್ಟೊನ್ ತಾಣೆಂ ಥರ್ಥರೊಂಕ್ ಜಾಯ್!. ”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ ಯೆದೊಳ್-ಚ್ಚ್ ಉಜ್ಯಾ ಘಾಯಾಂನಿಂ ಕಠಿಣ್ ವಳ್ವೊಳೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ತೊ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚೊ ಸಾಂಗಾತಿ ತರ್ನಾಟೊ …ಆತಾಂ ಸಗ್ಳೊಚ್ಚ್ ಭಿಯಾನ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲೊ. ಆನಿ ತ್ಯಾನಂತರ್ ರಿಶಭಾನ್ ದಾಂತ್ ಕಿರ್ಲೊನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಲಿಂ ಕಠೋರ್ ಕ್ರೋಧಾಚಿಂ ಮುಕ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ… ಆಯ್ಕೊನ್ ತೊ ಸಗ್ಳೊಚ್ಚ್ ಘಾಮೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

“ ತ್ಯಾ ಭೆವಿಶ್ವಾಸಿ ಫಟಿಂಗಾಕ್ ತೊ ಚಿಂತುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ತಸಲಿಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚಿ ಉಜ್ಯಾ ಕಿರ್ಣಾಂ … ತಾಚ್ಯಾ ಶಿರಾಂ ಶಿರಾಂನಿ ರಿಗಾಶೆಂ ಕರ್ತೊಲೊಂ. ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಫುಟ್ಲೆಲ್ಯಾ ಶಿರಾಂನಿ  ಉಸ್ಳೊಚೆಂ ರಗಾತ್…ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾಕ್ ತೃಪ್ತಿ ದಿತೆಲೆಂ!!.” ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿಂ ಭಿರಾಂತೆಚಿ ಕಿಟಾಂ ಉಸ್ಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.

ತ್ಯಾ ಆಯಿನ್ನ್ ಘಡ್ಯೆ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮುಕಾರ್ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್  ವಾಲ್ಟರ್… ತಾಕಾ ಮುಖಾಮುಖಿ ಮೆಳುಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲೊ. ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಿ ಜಾಗ್ವೊಣಿ ಉತ್ರಾಂ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೊ…

“ಸರ್ ತ್ಯಾ ಪಿಶ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ತಾಚೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ ಅದಿಕ್ ಬರೆಂ .”

“ವಾಲ್ಟರ್… ಪಿಶ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂಚ್ಚ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ತರ್… ತೊ ಸಮಾಜೆಕ್ ರಿಸ್ಕೆಚೊ ಜಾತೊಲೊ. ಹೊ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್… ಯೆದೊಳ್ ನೈತಿಕ್ ವಿಚಾರಾಂ ವಿಶಿಂ ಕೊಣಾಕ್-ಚ್ಚ್ ಬಿರಾಂತೆನ್ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗ್ವೊನ್ ನೆಣಾಂ. ಹಾಕಾಯೀ ಪಳೆಂವ್ಯಾ…” ಏಕ್ ಅವ್ಯಕ್ತ್ ನದರ್ ರಿಶಭಾಚೆರ್ ಬದ್ಲುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. ಆನಿ ಮುಂದರುನ್…

“ಆತಾಂ ಪ್ರಥಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಚಾಂಬಳಿ ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ವಾಟೆಕ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾಕ್… ಹಾಚ್ಯಾ ಪಿಶ್ಯಾ ಉಚಾಂಬಳೆಕ್ ಕಾರಾಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ವೊಕಾತ್ ವಾಟುಂಕ್ ಜಾಯ್”. ಉತ್ರಾಂ ಬರಾಬರ್ ತೊ ರಿಶಭ್ ಸರ್ಶಿಂ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾಂ ಪಾವ್ತಾಂ…

ರಿಶಭ್-ಯೀ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚೆರ್ ಪಂತಾಹ್ವಾನೆನ್ ತಾಕಾ ಅಧಾಳ್ಚಿ ಆಪ್ಲಿ ದೀಶ್ಟ್ ಖಂಚೊವ್ನ್ ತಾಕಾ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೊ.!.

“ರಿಶಭ್…ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಿಂತ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ವಾಲ್ಟರಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ದಿ.” ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್-ಲ್ಲೊಚ್ಚ್ ಘಂಭೀರಾಯೆನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್.

“ನಾಂ!”. ಧೃಢ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ರಿಶಭ್ … “ತಾಕಾ ಶುಶ್ರೂಶಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಹಾಂವ್-ಚ್ಚ್ ತಾಕಾ ಶುಶ್ರೂಶೆಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾಂ.”

“ತುಂವೆಂ ಯೆದೊಳ್ ತಾಕಾ ದಿಲ್ಲಿ ಶುಶ್ರೂಶಾ ಪುರೊ.” ಘಂಭೀರ್ ತಾಳೊ ಕಾಡ್ಲೊ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾನ್.

“ಕಿತ್ಯಾ?…ಮಾಕಾಚ್ಚ್ ತಾಕಾ ಶುಶ್ರೂಶೆಕ್ ವ್ಹರೊಂಕ್ ಜಾಯ್.” ಮ್ಹಳೆಂ ರಿಶಭಾನ್.”

“ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್…ಕಿತ್ಯಾ ಅಸಲೆಂ ಹಟ್ಟ್.?!”

“ ಹೆಂ ಹಟ್ಟ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಪೆಟೊ ಹಾಡ್ ಘಾಲ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಹಾಡಾಕ್ ಸೊದುನ್ ಯೆತಾ. ಆನಿ ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ಧರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಹಾಡಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ… ”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ ಘಡ್ಯೆನ್ ತಾಣೆಂ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚೆರ್ ಆಧಾರ್ಚ್ಯಾ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚಿ ಸಾಯ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚ್ಯಾ ಗಿನ್ಯಾನಾಂತ್ ರಿಗಾಲಾಗ್ಲಿ. ತವಳ್-ಚ್ಚ್ ತೊ ರಿಶಭಾಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಗೆಲೊ. ಬೋವ್ ಲಾಗಿಂ ಗೆಲೊ. ಆನಿ ತಾಂಚೆ ದೊಳೆ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ಅಂತರಾರ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಅದ್ಳೊನ್ ಆಸ್ತಾಂ… ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚೆ ವೋಂಟ್ ವೆಗ್ಳೆ ಜಾಲೆ…

“ರಿಶಭ್…ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಾಚಿಚ್ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಘಡಿ ಆಸಾ. ಆನಿ ತಿ ಘಡಿ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತುಂವೆಂ ಸೈರಣೆನ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಆಸಾ.”

“ಹಾಂವೆ ಯೆದೊಳ್-ಚ್ಚ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ ಮ್ಹಜೆ ಕಸಲೆಂಯೀ ತೆಂ ಹಾಂವ್-ಚ್ಚ್ ಖುಧ್ಧ್ ಕರುನ್ ಸೊಡ್ತಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಕ್ ವೇಳ್ ಘಡಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂಚ್ಚ್ ನಾಂ. ಕಿತೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ..ತೆಂ ತುರ್ತೆಚೆಂ…ತತಕ್ಶಣ್ ಸಂಪೊವ್ನ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಜಾಲೆಂನಿ ಮಾಕಾ ಯೆದೊಳ್ ಸಲ್ವೊಣ್ ಲಾಬೊಂಕ್ನಾಂ. ಮುಕಾರ್ ಲಾಭ್ಚಿನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಧೃಡ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಮಾಕಾ ಆಸಾ”.

“ಪೂಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ… ಅಸ್ಲ್ಯಾ ‘ಒವರ್ ಕೊನ್ಫಿಡೆನ್ಸಾಂತ್’ ಸಲ್ವೊಣೆಚೆಂ ರಿಸ್ಕ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಸ್ತಾ.”

“ಆನಿ ಕಸಲೆಂ ರಿಸ್ಕ್?!…ಹಾವೆಂ ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಜಿವಿತ್-ಚ್ಚ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲಾಂ…ಆನಿ ಫುಡಾರಾಂತ್ ಕಸಲೊ ಭರ್ವೊಸೊ…ಕಸಲೊ ಆಶಾವಾದ್?!. ಸಗ್ಳೆಂ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಜಾಲಾಂ. ಆನಿ ಜರ್ ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲಾಂ ತರ್… ತೆಂ ಹೆರಾಂಚೆ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಾಂಚೆರ್ ಭರ್ವೊಸೊ…ವಿಶ್ವಾಸ್ ದವರ್ಲೆಲ್ಯಾಚೊ ಫಳ್. ”

“ರಿಶಭ್…ತುಂವೆ ಸಾಂಗ್ಚೆ ತುಜ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಸಾರ್ಕೆಂ. ತರೀ ತುಜೆಂ ಅಮ್ಸರಿ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್…ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಂಡಾವಳೆಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಘಾಲ್ತಾಂ. ಫೆಡ್ರಿಕಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ತುಬಾಂ ಖಾತಿರ್ ಕಶ್ಟಾರ್ ಪಡೊನ್…ತ್ಯಾ ಪರಿಣಾಮೆನ್ ತೊ ನೀಟ್ ವಾಟೆಕ್ ಪರ್ತುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕರುನ್ ಆಸಾಂ.

ಆನಿ ರಿಶಭ್… ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಯೋಜನೆಂತ್ ತುಕಾ ಫಾಯ್ದೊ ಆನಿ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚೆರ್ ಹಾಂವೆಂ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಶ್ ಥರಾನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚಿ ಛಾಯಾ ಆಸಾ.!”

ಪೂಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಭರ್ವೊಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ರಿಶಬಾನ್ ಪರ್ವಾ ಕೆಲೆಂನಾಂ. ಆನಿ ಬಡ್ಭಡ್ಲೊ…

“ತುಕಾಚ್ಚ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಪಾತ್ಯೆಲೊಂ. ಆನಿ ತುಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಹಾತ್ ತುಜ್ಯಾ ಭರ್ವೊಶ್ಯಾ ಸಾಂಕ್ಳೆನ್ ಬಾಂದೊನ್ ಘಾಲೆಂಯ್. ಪರಿಣಾಮ್… ಮಾಕಾ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಚುಕ್ಲೆಂ…ಆನಿ ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ಧೆಧೆಸ್ಪರ್ ಜಾಲಾಂ. ಪಶ್ಚ್ಯಾಥಾಪಾಚೊ ಗುಲಾಮ್ ಜಾಲಾಂ.”

“ನಾಂ ರಿಶಭ್… ತುಂ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ ಆನಿ ಪಳೆ. ಹೊ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಸಲ್ವೊಣಿ ಕೆನ್ನಾಯೀ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲೊಲೊ ವೆಕ್ತಿ ನ್ಹಂಯ್. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾಂ…

ಆನಿಕೀ ಥೊಡೆಂ ಸೈರಣ್ ಘೆ. ಕಾಂಟೊ ಕಾಂಟ್ಯಾನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಶಿವಾಯ್ ತಲ್ವಾರೆನ್ ನ್ಹಂಯ್!. ”

“ಪೂಣ್ ಆಜ್ ತುಂ ಸಲ್ವೊಣೆಂತ್ ಚಡ್ಪಡ್ಚೆಂ ಮಾಕಾ ರೂಪ್ ರೂಪ್ ದಿಸೊನ್ ಆಸಾ.” ರಿಶಭಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಿಚೆವಾಚೆಂ ಹಟ್ ಸೊಡ್ಲೆನಾಂ.

“ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ತುಜೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಸ್ವಭಾವ್ ತಸಲೊ. ಪರಿಣಾಮಾನ್ ತುಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂ ದಿಸ್ಚೆಂ ಸಹಜ್.  ಪೂಣ್ ಹೊ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್… ಕೆನ್ನಾಂಯೀ ಸಲ್ವೊಣೆಚ್ಯಾ ನಿರಾಶೆಂತ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ಚೊ ಹಟ್ಟಿ ‘ರಿಶಭ್’ ಜಾಯ್ನಾಂ. ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಸಲ್ವೊಣೆಂತ್ ಜಿಕ್ಣಿ ಉಸ್ತೊಂಚೊ ಶಾಣೊ ವೆಕ್ತಿ.!.”

“ಸರ್…ಮಾಕಾ ಹ್ಯಾಘಡ್ಯೆ… ತುಮಿ ಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚೆರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಶ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚಿ ಛಾಯಾಚೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ಜಿರೋಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ.”

ರಿಶಭ್…ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಗೊಬ್ರಾ ಭಿತರ್ಲೊ ಕೆಂಡ್. ಆಜ್-ಯೀ ಹಾಂವ್ ಜಾಣ್ತಿಕಾಯೆಚ್ಯಾ ಮಾಂಡಾವಳೆಂತ್….ತುಂವೆ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸಲ್ವೊಣೆಂತ್ ಜಿಕ್ಣೆಚ್ಯೊ ಶಿರೊ ಸೊಡೊವ್ನ್ ಆಸಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧ್ಯೇಯಾಪರಿಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಶಿಸ್ತ್ …ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ ಪಣ್ …ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ವಿಣ್ಲೆಂಲೆಂ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಘಾಲುನ್ ಆಸಾಂ. ತುಂ ಫಕತ್ ಸೈರಣೆನ್ ರಾಕ್ ಆನಿ ಪಳೆ.

ಆಯ್ಕ್… ಕ್ಲೋಡಿಯಾವಿಶಿಂ ತುಂ ನಿರಾಸ್ ಜಾಯ್ನಾಕಾ. ಭರ್ವೊಶ್ಯಾನ್ ರಾವ್!”

ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚಿಂ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ರಿಶಭಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಕೊನ್ಶಾಂತ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಮಿಲನಾವಿಶಿಂ ಕಸಲಿಂಗೀ ಪರ್ಜಳ್ಚಿಂ ಕಿರ್ಣಾಂ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.!. ತವಳ್-ಚ್ಚ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾನ್ ಮುಂದರಿಲೆಂ…

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಿತಳ್ ನಿತಿಚ್ಯಾ ನಿಚೆವಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ತ್ಯಾ ನಶ್ಟ್ಯಾ ಫೆಡ್ರಿಕಾನ್ ಜೊಡ್ಲೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ!. ಪೂಣ್ ಹೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಸಲ್ವೊಣೆಂಚೆಂ ಆರಂಭ್.”

“ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ …?”  ಆತಾಂ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚೆಂ ಸಲ್ವೊಣೆಚ್ಯಾ ಕುತೂಹಲಾಚೆರ್ ಮಾಲ್ವೊನ್ ಆಸ್-ಲ್ಲೊ  ರಿಶಭ್…ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಗಜಾಲೆಚ್ಯಾ ಆತುರಾಯೆನ್ ಮಟ್ವೆಂ ಸವಾಲ್ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೊ.

“ಆತಾಂ ಕ್ರೋಧಾಚ್ಯಾ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ್ ಸ್ವಭಾವೆಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಕರ್. ಆನಿ ಪ್ರಥಮ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ವಳ್ವಳ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಹಾಡ್ ವಾಲ್ಟರಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ದಿ.”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ ತಾಚಾ ಗೂಂಡ್ ಉತ್ರಾಂಚೆರ್ ತೊ ಥೊಡೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ಥೊಡಿಂಚ್ಚ್ ಸೆಕುಂದಾ. ಆತಾಂ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ …ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾ ಘಾಯಾನ್ ವಳ್ವಳ್ಚ್ಯಾ  ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ವಾಲ್ಟಾರಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಕುಶಿನ್ ಲೊಟಿಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿ ಬಡ್ಬಡ್ಲೊ…

“ಆನಿಂ ಆತಾಂ…ಮುಕಾರ್ ಕಿತೆಂ ?” ತೊ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಮೆಟಾಂವಿಶಿಂ ಆತುರಿತ್ ಜಾಲೊ.

“ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಂ ‘ಕೂಲ್’ ರಾವ್. ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಮೆಟಾಂಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಚರವ್ನ್   ಸೈರಣೆನ್ ರಾವ್. ಆನಿಂ ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ…

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಂಡಾವಳೆಚೆಂ ಸುರ್ವಾತ್ ಆರಂಭ್ ಜಾತಾ.”  ಉತ್ರಾಂ ಬರಾಬರ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚಿಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ನಂಬ್ರಾಂ ದಾಂಬೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

♥  ♥  ♥

ಮಿಸಾಚೆರ್ ಆಸ್ಲೊಲ್ಯಾ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚ್ಯಾ ಸುಟಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ‘ಬಜರ್’ ಆವಾಜ್ ಉಟ್ತಾಸ್ತಾಂ…ಭಾಯ್ಲಾ ಭೆಂಭರಿತ್ ಘಡಿತಾಂಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾನಿಂ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್-ಲ್ಲೊ ತೊ… ಖಿಣಾನ್ ತೊ ಇಗರ್ಜೆ ಭಾಯ್ರ್ ಕುಂದ್ಯಾ ಆಡೋಸಾಕ್ ಗೆಲೊ. ಆನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಕಾನಿಂ ಧರಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚೊ ತಾಳೊ!.

ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯಾಕ್ ತೊ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೊ. ಖಿಣಾನ್ ಭಿರಾಂತೆ ಧಡ್ಧಡೆ ದೊಡ್ತೆ ಜಾತಾಸ್ತಾಂ…  ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಆವಾಜ್ಲೊ…

“ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಆತಾಂ ಫಕತ್ತ್ ಆಯ್ಕ್. ಚಡ್ತಿಕ್ ಏಕ್ ಸಭ್ಧ್-ಯೀ ಉಲೈನಾಕಾ. ತುಜೆ ಸಗ್ಳೆ ತರ್ನಾಚೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾರಾರ್ ಭಿರಾಂತೆನ್ ಕಾಂಪ್ತೇ ಆಸಾತ್. ತೆ ತುಜ್ಯಾ ಮಜತೆಕ್ ಆಶೆವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ತುಂವೆಂ ತಾಂಕಾ ಹ್ಯಾ ರಿಸ್ಕೆ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಯ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೆ ತುಕಾ ಶಿರಾಪುನ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂಚೆ ಕಿತೆಂ ಪಳೆ…ಆತಾಂ ಹೆಂ ಆಯ್ಕ್…

ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಪರಿಂ ತಾಂಚೆ ಮಧ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಉಜ್ಯಾ ಘಾಯಾಂನಿ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಾಂತ್ ಎಡ್ಮಿಟ್ ಕೆಲಾ. ತಾಚೆಂ ಶುಶ್ರೂಶಾ ಬಿಲ್ ಭರ್ನ್ ತಾಕಾ ವ್ಹರ್ನ್ ವಚ್. ನಾಂ ತರ್…”

“ಸರ್ ತಾಚೆಂ ಬಿಲ್ ಹಾಂವ್ ಪಳೆತಾಂ…ಪೂಣ್ …ಪೂಣ್ …ಖೈಂಚ್ಯಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಾಂತ್?!.”

“ತೆಂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತುಂ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್. ಕಿತ್ಯಾ… ತೊ ತುಜ್ಯಾ ಮುಕ್ಲೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ತುಂವೆ ಭೊಗೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೆ ಹಾಲ್ ಹವಾಲ್ ತುಕಾ ವಿವರಿತಾಲೊ.”

“ಸ..ಸರ್…ಹಾಂವೆ ಫಕತ್ ಸಮಡ್ತೆ ಖಾತಿರ್ …”

“ತುಜೊ ತೊ ಸಮಡ್ತೆ ಮೊಗಾಚೊ ವೇಸ್…ಫಾ. ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂನಾಂ. ಪೂಣ್ ತಾಚೊ ಖರೊ ಇರಾದೊ ಹೆರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಯೆದೊಳ್-ಚ್ಚ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಾಂ. ಆನಿ ತುಂವೆಂ ತೊ ಸಮಡ್ತೆ ಮೋಗ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವೇಸ್ ಪಾಂಗ್ರೊನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಘಾತ್… ಆತಾಂ ತುಜ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆರ್ ಉಮ್ಕಾಳೊನ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.

ಆನಿಂ ತುಂ ಮೊರಾಸರ್ ತೆಂ ತುಜೆರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚೆಂ ಭೆಂ… ಆಜ್… ಆತಾಂ… ಹ್ಯಾಘಡ್ಯೆ ಉದೆತ್ ಮ್ಹಣ್… ಹರ್ಯೆಕ್ ಘಡಿ ತುಕಾ ಭಿರಾಂತೆಚ್ಯಾ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂತ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.!”

“ಸ…ಸರ್…ಹಾಂವೆ …”

“ಫೆಡ್ರಿಕ್… ತುಜೊ ಮಿತ್ರ್ ತುಂವೆ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜುದಾಸಾ ಉಮ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಉಮೊ ದೀಂವ್ಕ್ ತುಕಾ ಸೊದ್ತೇ ಆಸಾ.”…ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಸಾಂಗಿತ್ತ್ ಗೆಲೊ… “ಆತಾಂ ಘಡ್ಲೆಲಿಂ ಸರ್ವ್ ಘಡಿತಾಂ… ಫಕತ್ ಕಾಣಿಯೆಚೆಂ ಸಾರಾಂಶ್ ಮಾತ್ರ್. ಆನಿ ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಆರಂಭ್ ಜಾತಾ…

ತುಂವೆಂ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಯಶಸ್ವೆ ಖಾತಿರ್… ತುಂವೆಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದೆಣ್ಯಾಚೆಂ ದೆವೆಂ.!.”

ಮುಕಾರುನ್ ಆಸಾ ►

70% feel thumbs up. And how do you feel?
36 :thumbsup: Thumbs up
8 :heart: Love
0 :joy: Joy
7 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.