ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -65

ಎಕಾ ದಿಸಾ, ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ ಮಾತೆಂ ಉಬಾರೋನ್. ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ಕೆಬಿನಾಂತ್ ಬಸ್ತೊಲೊಂ!

ಅಲೆಕ್ಸಾಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್ ಕಸಲೆಂ ಭಾವನ್ ಉದೆಲೆಂ ತೆಂ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಪಳೆಲೆಂ ನಾ. ಪುಣ್ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ಖಾಂದಾರ್ ಎಕಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ವಜನಾನ್ ಬಸ್ತಾನಾ ಕಸಲಿಗಿ ಎಕ್ ಸಕತ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಥಾವ್ನ್ ಸುಟೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿರಾಂಶಿರಾಂನಿ ಚರ್ಚ್ಯೆಪರಿಂ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಬೊಗ್ಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆ ಉಲಯ್ಲೆನಾಂತ್.

ಎಕ್ ವರ‍್ಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಸ್ಟೋರ್‌ಕೀಪರ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಡ್ತಿ ಮೆಳ್ಳಿ ಆನಿ ತಾಚೊ ಪಾಗ್ ಪಾಂಚಾಯ್ಶಿಂ ದೆನಾರ್ ಜಾಲೊ. ಬೆಂಕಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಠೇವಣೆಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೊ ದುಡು ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಣೆ ಎಕಾಚ್ ವರ್ಸಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಪಳೆತಾನಾ ಆನಿ ಸ ಮ್ಹಯ್‌ನ್ಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಾಂವಾಂಕ್ ವಚುನ್ ಲೀಜಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂಚ್ ಕರುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಜಬ್ಬೊರ್ ಭರ‍್ವಾಸೊ ತಾಚೆಥಂಯ್ ಉಬ್ಜಾಲೊ.

ಸರ‍್ವ್ ಸುಗಮ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರಿ ಕಾಮ್ ಸುಟೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಗ್ರೆಗರಿಚ್ಯಾ ಎಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಉಬ್ದೆಸ್ ಜಾತಾಲೆ. ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಪಾಂಚಾಂಕ್ ತಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸುಟ್ಟಾಲೆಂ ಆನಿ ಕಂಪೆನಿಚೊ ಡ್ರಾಯ್ವರ್ ಮೂಸಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪಿಕ್‌ಅಪ್ಪಾರ್ ತಾಕಾ ಎಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಕ್ ಪಾಯ್ತಾಲೊ. ಮೂಸಾ ಸಾದೊ ಮನಿಸ್, ಕಿತೆಂಗಿ ತಾಕಾ ಮೆಥ್ಯುಚೆರ್ ಭಾರಿಚ್ ಮಯ್ಪಾಸ್.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾನ್ ಮೆಥ್ಯುಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಆನಿ ಮಾನಸಿಕ್ ಪರಿಗತ್ ಸುದ್ರೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಗ್ರೆಗರಿಚಿ ಬಿಗ್ಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ಮಾಟ್‌ಮಂತ್ರಾಂನಿ ತಾಕಾ ಆಸ್ಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಚಡಾತ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಆನಿ ಆಪ್ಣೆಂ ಸೊರೊ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ರುಮಾಂತ್ ತಾಣೆ ಭುತಾಚೆಂ ಸಾಣ್ ಉಬೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಬೊತ್ಲ್ ಆನಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ತ್ಯಾಚ್ ರುಮಾಂತ್ ಬಸ್ತಾಲೊ, ಧುಂವ್ರಾ ಕಾಡಿಯೊ, ದಿವೆ-ಪಂಟಿ ಜಳಯ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಕಸಲಿಂಗಿ ಮಂತ್ರಾಂ ಮ್ಹಣ್ಮಣ್ತಾಲೊ; ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಣ್ಗೊಚ್ ನಿದ್ತಾಲೊ.

ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತೊ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಧೊಶಿನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಣಾಚಿಂ ಕಸಲಿಂಗಿ ಸೊದ್ನಾಂ, ಧ್ಯಾನ್ ತಪಸ್ಸ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಫಳಾಧಿಕ್ ಜಾಂವ್ಚಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಚಡ್ಪಡ್ತಾಲೊ. ಸದಾಂ ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಎಕ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಸೆಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ನ್ಹಯ್ ತರಿ ಗಿರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಮೆಥ್ಯುಕ್; ಸಿಗ್ರೆಟಿಚಿ ಸವಯ್ ತಾಕಾ ಜಾಲ್ಲಿ. ಗ್ರೆಗರಿಚಿ ಭಾಟಿ ಚಾಲು ಆಸ್ತಾನಾ ಮಾತ್ರ್ ತಾಕಾ ಬಿರಾಂತ್ ಆನಿ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಉಟ್ತಾಲಿ. ಖಂಯ್ ಪುಣಿ ವಾಸ್ ಆದ್ಳೊನ್ ಸೆಜಾರ‍್ಯಾಂನಿ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಖಬರ್ ದಿಲಿ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಘಡಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್‌ಚ್ ತಾಕಾ ನಾಕಾಸ್ಲೆಂ. ಪಾವಾನಾತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗ್ರೆಗರಿ ಆಪ್ಲಿಂ ಮಂತ್ರಾಂ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೊಬಾಟ್ತಾಲೊ. ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಪುರೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸೆಜಾರ‍್ಯಾಂಕ್ ಜಾಗಂವ್ಕ್. ಪುಣ್ ಯೆದೊಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ತಸಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ಘಡೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಎಕೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಗ್ರೆಗರಿಚಿ ಬಿರ್ಮತ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ತರಿ ಕಸಲ್ಯಾಗಿ ಎಕಾ ಜಿದ್ದಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಗ್ರೆಗರಿನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಾಡ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಖಚಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆಪುಣ್ ಎಸ್ತೆರ್ ಆಂಟಿಚೊಚ್ಚ್ ಪುತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭೊಗ್ಣಾಂ-ಚಿಂತ್ನಾಂ ತಾಕಾ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಧೊಸ್ತಾಲಿಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲೀಜಾಕ್ ದಿಸಾಕ್ ಎಕ್ ಮಳ್ಳೆಪರಿಂ ತೊ ಚೀಟ್ ಲಿಕ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಗಾಂವಾಂಕ್ ವೆಚಿ ತತ್ಪುರ‍್ತಿ ಎಕ್ ತಾರಿಕ್ ವಿಂಚುನ್ ದೀಸ್ ಮೆಜ್ತಾಲೊ.

ಸಾಂಜೆಚೊ ವೇಳ್ ತೊ ನೆಮಾಳಿಂ (ಗ್ರೆಗರಿ ಅಂತರ್‌ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಖ್ಯಾತೆಚಿಂ ದೈನಿಕಾಂ ಆನಿ ಹಫ್ತಾಳಿಂ ಹಾಡಯ್ತಾಲೊ) ವಾಚುನ್ ಯಾ ಟಿ.ವಿ. ಪಳೆವ್ನ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್‌ನ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಎಕಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ವಳಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ವ್ಹಡಿಲ್ ಮುನೀರ್ ಖಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಅಲೆಕ್ಸಾ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಂತ್ ಕಾಮ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ತಾಣೆ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಅಲೆಕ್ಸಾನ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಚೆಂ ಕಾಮ್ ಫಕತ್ ಅರ್ಧ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮುನಿರ್ ಖಾನ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಚಾರ್ ವರಾರ್‌ಶೆಂ ಅಲೆಕ್ಸಾಚ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿಕ್ ಯೆತಾಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಹಿಸಾಬ್-ಖಿತಾಬ್ ಪಳೆತಾಲೊ.

ಮುನಿರ್ ಖಾನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಶಿಸ್ತೆಚೊ ಗಂಬೀರ್ ಕಾಲೆತಿಚೊ ಮನಿಸ್. ತೊ ಜಾಲೊ ತಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಲೆಂ; ಗರ್ಜೆ ಭಾಯ್ಲೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ರಜಿಯಾ ಎಕ್ ಅಸಾಧಾರಣ್ ಸುಂದರಿ. ಮುನಿರ್ ಖಾನ್ ಆನಿ ರಜಿಯಾ ಮಧೆಂ ಪ್ರಾಯೆಚೊ ಫರಕ್ ಚಡ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಂಕಾಂ ಎಕ್ ಮಾಣ್ಕುಲೆಂ, ಸುಲ್ತಾನಾ. ಮೆಥ್ಯು ಹ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಭೆಟ್ತಾನಾ ಸುಲ್ತಾನಾಕ್ ಪಾಂಚ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯ್.

ವಿಬಿನ್ನ್ ಕಾಲೆತಿಚ್ಯಾ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ವಿಬಿನ್ನ್ ಕಾಲೆತಿಚ್ಯಾ ಮುನಿರ್ ಖಾನಾಲಾಗಿಂ ದೋಸ್ತಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ನವಾಲ್ ನಾ. ಎಕಾ ಪರ‍್ಬೆ ವೆಳಾರ್ ಮುನಿರ್ ಖಾನಾನ್ ತಾಕಾ ಜೆವ್ಣಾಕೂಟಾಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ದಿಲೆಂ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಮೆಥ್ಯುಚಿ ಮುಲಾಕಾತ್ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ರಜಿಯಾ ಸಂಗಿಂ ಜಾಲಿ. ಸೊಭಾಯ್ ವಿಂಗಡ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರಿ ರಜಿಯಾಚೊ ಜಿನೊಸ್ ಮುನಿರ್ ಖಾನಾಚ್ಯಾ ಜಿನೊಸಾಕ್ ಸಾಮ್ಕೊ ಉಳ್ಟೊ. ಎಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಆವಯ್ ತರಿ ರಜಿಯಾಚೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣ್ ಖುದ್ ಮಾಜ್ವೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಹುಳ್ವುಳೆಂ, ಖುಶಾಲಿ ಆನಿ ಮಯ್ಪಾಸಿ. ಎಕಾಚ್ ಮುಲಾಕತೆಂತ್ ಮೆಥ್ಯು ರಜಿಯಾಚೆರ್ ಭುಲ್ಲೊ. ಸುಕಿದಾಡಿಂತ್ ನಿತಳ್ ಉದ್ಕಾಚೆಂ ತಳೆಂ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಎಕ್ ಖರಿ ಇಷ್ಟಾಗತ್ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಕಿರ್ಲಾಲಿ ಆನಿ ವಾಡ್ಲಿ. ಖತ್-ಆಯ್ಬ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಾಗತ್.

ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಕಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾಚೆಂ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಸಿನೆಮಾಕ್ ವೆಚಿ ತಾಂಚಿ ಆದತ್. ಕಾರಾಂತ್ ಜಾಗೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೆಥ್ಯುಯಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಸೆರ್ವಾಲೊ. ಸುಲ್ತಾನಾ, ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಜೀವ್ ದಿತಾಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೆಂಪಾ ಭಿತರ್ ಮುನಿರ್ ಖಾನ್ ಆನಿ ರಜಿಯಾಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಮೆಥ್ಯು ವಳ್ಕಿಚೊ ಜಾಲೊ, ಮೊಗಾಚೊ ಜಾಲೊ. ಗ್ರೆಗರಿಕ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ವಳ್ಕೊಂಚೊ ಮುನಿರ್ ಖಾನ್ ಎಕಾ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸಾಕ್ ರಜಿಯಾ ಆನಿ ಸುಲ್ತಾನಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗುಂಕ್ ಗ್ರೆಗರಿಚ್ಯಾ ಎಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಮೆಥ್ಯು ಆನಿ ರಜಿಯಾ ಹಾಸೊನ್ ಖ್ಹೆಳೊನ್ ಫೊಕಾಣಾಂ ಉಡಯ್ತಾನಾ ಗ್ರೆಗರಿಚಿ ಗೀದಾ ನದರ್ ಮೆಥ್ಯುಚೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

ಪುಣ್ ಹಿ ಸಂಗತ್ ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಗೆಲಿ ನಾ.

ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆ.

ತ್ಯಾ ಎಕೆ ರಾತಿಂ ಘಡ್ಲೆಲೆಂ ಎಕ್ ಘಡಿತ್ ಮೆಥ್ಯುಚೆ ಜಿಣಿಯೆಚಿ ದಿಶಾಚ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ.

ಗ್ರೆಗರಿಚ್ಯಾ ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ಸಾಟಾವೊ ಜಲ್ಮಾ ದಿವಸ್. ತೊ ಮನಿಸ್‌ಯಿ ಭಾಟಿ ಚಡಯ್ತಾಲೊ ಪುಣ್ ಕೆದಳಾಯಿ ಗ್ರೆಗರಿಗೆರ್ ಯೆವ್ನ್ ತಾಚಿ ಎಕ್ ಬೊತ್ಲ್ ಸುಕಯ್ತ್ ತರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಗ್ರೆಗರಿ ತಾಂಗೆರ್ ವಚುನ್ ದೇಡ್ ಬೋತ್ಲ್ ಸುಕಯ್ತಾಲೊ. ಎಕ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗ್ರೆಗರಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಥ್ಯುಯಿ ಹ್ಯಾ ಮಾನೇಸ್ತಾಗೆರ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಆಸಾ. ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್‌ಯಿ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ತ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಗಾಂವಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಆನಿ ತಿಣೆ ಭೋವ್ ವರ್ತ್ಯೆ ಚಲಾಕೆನ್, ದುಕ್ರಾ ಮಾಸಾಚೆರ್ ಬಹಿಷ್ಕಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್, ಪಾಂಚ್ ಕಿಲೊ ದುಕ್ರಾ ಮಾಸ್ ಕಸ್ಟಮಾಂಚೆ ದೊಳೆ ಚುಕವ್ನ್ ಭಿತರ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ನಾಕಾ.

ಮೆಥ್ಯುಯಿ ಪ್ರಫುಲ್ಲ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸತ್ಕಾರ್‌ಕೂಟಾಂತ್ ತಾಣೆ ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಚಡ್‌ಚ್ ಸೆವ್‌ಲ್ಲೆಂ. ದುಕ್ರಾ ಮಾಸ್‌ಯಿ ಸಬಾರ್ ಮ್ಹಯ್‌ನ್ಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ಚಾಕ್ಚೆಂ. ಸತ್ಕಾರ್ ಕೂಟಾಚೊ ಸಾಂಗಾತ್‌ಯಿ ಬರೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕೊಣಾಕಿ ಕಳೊಂಕ್‌ಚ್ ನಾ. ಪಾರ್ಟಿ ಸಂಪ್ತಾನಾ ಮೊದ್ಯಾನ್ ರಾತ್ ಉತ್ರಾಲ್ಲಿ. ಸಯ್ರ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಸೊರೊ ಪಿಯೆನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಗ್ರೆಗರಿಕ್ ಆನಿ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಲಿಫ್ಟ್ ದಿಲೆಂ.

ಎಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯೆತೆಚ್ ತೆ ದೆಂವ್ಲೆ. ಗ್ರೆಗರಿ ಥಾರ‍್ಯಾರ್‌ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಲಿಫ್ಟ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರಿ ರಾತ್ ಮಾಗ್ತೆಚ್ ತೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಚಿ ಮೆಟಾಂ ಚಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಯೆಕಾಚಾಣೆ ಗ್ರೆಗರಿ ರಾವ್ಲೊ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ಂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ತಾಣೆ ಮೆಟಾಂ ಚಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆಡಾಯ್ಲೊ.

‘ದುಕ್ರಾ ಮಾಸ್ ಖೆಲೆಂಯ್?’ ತಾಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

‘ವ್ಹಯ್!’

‘Bloody bastard!’

‘ತುಂ ಜೀಬ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ಹಾಂ!’ ಆತಾಂ ಮೆಥ್ಯುಯಿ ತಾಪ್ಲೊ. ‘ಆಮಿ ದೋಗ್‌ಯಿ ಪಿಯೆಲ್ಯಾಂವ್. ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಂತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಉಟಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ದುಕ್ರಾ ಮಾಸ್ ತುಂವೆಂಯಿ ಖೆಲಾಂಯ್’

ಗ್ರೆಗರಿನ್ ಮೆಥ್ಯುಚೊ ಕೊಲ್ಲರ್ ಧರ‍್ಲೊ. ‘ಹಾಂವೆಂ ಆಪಂವ್ಚೆ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಹಾಂಗಾಸ್‌ರ್‌ಚ್ ರಾವ್. ಎಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆಂಟಾ ಭಿತರ್ ಸರಾನಾಕಾ’ ತಾಣೆ ದಾಂತ್ ಖಿರ್ಲಿಲೆ.

ಚಡ್ ಗಲಾಟೊ ಜಾಂವ್ಚೊ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಮೆಥ್ಯು ವೊಗೊ ರಾವ್ಲೊ, ಥಂಯ್ಚ್ ರಾವ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಪೆಟಯ್ಲಿ. ತಿ ಕಾಬಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮುಳ್ಕಾಟ್ ಉರ್ತಾನಾ ಗ್ರೆಗರಿನ್ ತಾಕಾ ಬಿತರ್ ಆಪಯ್ಲೊ. ‘ಆತಾಂ ಭಿತರ್ ಯೆ, ದಳ್ದಿರ‍್ಯಾ!’ ತೊ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೊ.

ಮೆಥ್ಯುನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ ನಾ. ತೊ ಶೀದಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರುಮಾಕ್ ಗೆಲೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಲಾಯ್ಟ್ ಝಳ್ಟಾಲೊ. ತಾಚೆಂ ಬೆಡ್ಡ್ ಅವೆವಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ (ಗಜ್ಡಿ) ಪರ್ತಿಲ್ಲಿ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾಲಿ ಆನಿ ತಿಚೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲಾಂಬ್ ಶಿಂದಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಪುಸ್ ಭಾಯ್ರ್ ತಿಳ್ತಾಲೊ.

ಗ್ರೆಗರಿ ಆಪ್ಣಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ಂಚ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ದೆಕುನ್ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ – ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಕಿತೆಂ?

‘ತುಕಾ ರಗತ್ ವೊಂಕೊನ್ ಮೊರ್ಚ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಹಾಂವೆಂ ವಾಂಚಯ್ಲೊ!’ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ ಗ್ರೆಗರಿ. ‘ಪಳೆ ದೆಂವ್ಚಾರಾ, ಪಳೆ…’ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾಚಿ ತಾಳು ಉಸವ್ನ್ ದೋನ್-ತೀನ್ ತಾಯಿತಾಂ ಆನಿ ಉರ್ಕು ಆನಿ ತಸಲೆಂ ಕಸಲೆಂಗಿ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ. ‘ತುಜೆಂ ದೆಂವ್ಚಾರ್‌ಪಣ್ ಸುಟಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯೊ ಪವಿತ್ರ್ ವಸ್ತು ಹಾಂವೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಗಜ್ಡೆಂತ್ ಲಿಪಯಿಲ್ಲ್ಯೊ. ದುಕ್ರಾಮಾಸ್ ಖಾವ್ನ್ ಹಾಚೆರ್ ನಿದ್ಲೊಯ್ ತರ್ ಹ್ಯೊ ವಸ್ತು ಭಷ್ಟಾತ್ಯೊ ಆನಿ ತುಂ ರಗತ್ ವೊಂಕೊನ್ ಮೊರ‍್ತೊಯ್.’

ಫುಮಾರ‍್ಯಾಂನಿ ಹಾಸುನ್ ಮೆಥ್ಯು ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಗಜ್ಡೆರ್‌ಚ್ ಬಸ್ಲೊ.

‘This is the fuckin limit!’ ತಾಣೆ ತಾಳೊ ಕಾಡ್ಲೊ ಕಸಲಿಚ್ ಕಾವ್ಜೆಣಿನಾಸ್ತಾಂ. ‘ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜ್ಯಾ ಮಾಟ್-ಮಂತ್ರಾಂನಿ ಶಾಮೀಲ್ ಕರಿನಾಕಾ you bloody hypocrite!’

‘ಆನಿ ತುಂ ಕಿತೆಂ?’ ಗ್ರೆಗರಿ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ. ‘ಗಾಂವಾಂತ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಉತರ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಯ್ ಆನಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಎಕೆ ಕಾಜಾರಿ ಬಾಯ್ಲೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಿರಯ್ತಾಯ್?’

‘ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ತುಂ?’ ಗ್ರೆಗರಿ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾಂ ಆಸುನ್‌ಯಿ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ ಮೆಥ್ಯುನ್. ‘ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನಿ ರಜಿಯಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಪವಿತ್-‘

‘ಪವಿತ್?’ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಾತೆಂ ಪಾಟಿಂ ಉಡವ್ನ್ ಗ್ರೆಗರಿ ಹಾಸ್ಲೊ. ‘ಪವಿತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊಯ್ ತುಂ?’ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೊ ವಿಸ್ವೊ ಪೊಶೆಲೊ. ‘ಹಾಕಾ ಕಸಲ್ಯಾಯಿ ಪವಿತ್‌ಪಣಾಚಿ ವಳಕ್-ಝಳಕ್ ನಾ. ತಾಕಾ ಆಸಾ ಎಕ್‌ಚ್ ದೊಳೊ, ಎಕ್‌ಚ್ ಮೆಂದು ಜೊ ಫಕತ್ ಲಂಯ್ಗಿಕತೆಕ್ ವಳ್ಕೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾ.’

‘ತರ್ ತುಂಯಿ ಎಕ್ ಹಾತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಳೆನಾಂಯ್?’

‘ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಎಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್?’

‘ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ!’

‘ಪುಣ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾತೊಲೊಯ್!’ ಲಾಗ್ಸಾರ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮೆಜಾಕ್ ಗ್ರೆಗರಿನ್ ಮೂಟ್ ಮಾರ್ಲಿ. ‘ಶಿರಾಪ್ ಹಾಂವ್ ಘಾಲ್ತಾಂ ತುಜೆರ್, ಅಸಲಿಚ್ ಎಕ್ಸುರಿ ಜಿಣಿ ತುಕಾ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ತೆಲಿ. ಆನಿ ತವಳ್ ತುಂ ಬೋಬೊ ಘಾಲ್ತೊಲೊಯ್ I want to fuck, I want to fuck!’ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ತೊ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ. ‘ಜಾಣಾಂಯ್ ತುಂ?’ ಯೆಕಾಚಾಣೆ ತಾಳೊ ತಗ್ಸುನ್ ತೊ ಮೆಥ್ಯು ಸರ‍್ಶಿಂ ಆಯ್ಲೊ. ‘ಜಾಣಾಂಯ್ ತುಂ, ತುಜಿ ಆವಯ್ ತೆಚ್ಚ್‌ಪರಿಂ come and fuck me ಮ್ಹಣ್ ವಾಟೆರ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಪಯ್ತಾಲಿ. ತೆಂಚ್ ರಗತ್ ತುಜ್ಯಾ ಶಿರಾಂನಿ ವ್ಹಾಳ್ತಾ ನ್ಹಯ್? ತೆಂ ಕುಸ್ಡೆಂ ರಗತ್ ಹಾಂವ್ ವ್ಹಾಳಯ್ತೊಲೊಂ. ತ್ಯಾಚ್ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ತುಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಜೀವಂತ್ ದವ್ರಿಲಾ.’

‘ತುಂ ಮತಿಭೃಷ್ಟ್ ಜಾಲಾಯ್!’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ತಾಳೊ ಕಾಡ್ಲೊ ತರಿ ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ದಡ್ದಡ್ತಾಲೆಂ. ತ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ ಕಸಲೊಗಿ ಎಕ್ ಘುಟ್ ಉಗ್ಡಾಪೊ ಜಾಂವ್ಚಾರ್ ಆಸಾ, ಕಸಲೊಗಿ ಎಕ್ ಗಾಂಚ್ ಘಡ್ಸುಂಚಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ.

‘ಮತಿಭೃಷ್ಟ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಪುಣ್ ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಮತಿಭೃಷ್ಟ್ ಕರ್ತೊಲೊಂ. ತುಜೆಂ ಘಮಂಡ್ ಮೊಡ್ತೊಲೊಂ, ತುಜೆಂ ಶಿಂತಿದ್ ಭೆಸಾಂ ಕರ್ತೊಲೊಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಹಾಂವ್ ಘೆತೊಲೊಂ.’

‘ಕಸಲೆಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್? ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಕೆಲಾಂ? ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರುಂಕ್ ನಾ, ತುಂವೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಲೆಂಯ್. ಮ್ಹಜೆ ಆವಯ್ ವಿಶಾಂತ್ ಕಸಲೆಂ ಪೊಜ್ಡೆಂ ತುಂ ಉಲಯ್ಲೊಯ್. ಕಸಲ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾನ್. ಮ್ಹಜೆ ಆವಯ್ಕ್ ತುಂ ಖಂಯ್ ಆನಿ ಕಿತ್ಲ್ಯಾನ್ ವಳ್ಕಾತಾಯ್?’

‘ಹಕ್ಕಾನ್? ಎಕ್ ಪಾವ್ಟೀಂ ತುಜೆಂ ಸಾಸಣ್ ಗುಲಾಂಪಣ್ ಕಬೂಲ್ ಕರುನ್ ತುಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾತಾಳ್ವೆಚೊ ಉಮೊ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊಯ್. ಉಡಾಸಾಂತ್ ಆಸಾ? ಆತಾಂ ಹಕ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್? ಯೆದೊಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ತುಕಾ ಕಳಿತ್‌ನಾಸ್ಚಿ ಸಂಗತ್ ತುಕಾ ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ಕಳಯ್ತಾಂ. ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಯ್?’

ಮೆಥ್ಯುಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಫುಟೊನ್ ತಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಕಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಪರಿಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

ಗ್ರೆಗರಿನ್ ತಾಚೊ ಕೊಲ್ಲರ್ ಆರಾಯ್ಲೊ. ‘ಆಯ್ಕ್ ದಳ್ದಿರ‍್ಯಾ!’ ತೊ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ ಸೊರ‍್ಯಾಚೊ ಆಂಬೊಟ್ ಸ್ವಾಸ್ ತಾಚೆರ್ ಸೊಡುನ್. ‘ತುಜೊ ಜಲ್ಮ್ ಎಕ್ ಕಳಂಕ್. ತುಂ ಲಗ್ನಾಬಾಂಧಾ ಭಾಯ್ರ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ ಎಕ್ ಬಾಸ್ಟರ‍್ಡ್.’

‘ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ!’ ಮೆಥ್ಯುಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಟಾಲಿಂ. ‘ತಾಂತುಂ ತುಕಾ ಕಳಂಕ್ ಕಸಲೊ? ಲಗ್ನಾ ಭಾಯ್ರ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಮಾಜ್ ಬಾಸ್ಟರ‍್ಡ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ.’

ಗ್ರೆಗರಿಚೆಂ ಎಕ್ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಥಾಪಡ್ ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ಮುಸ್ಕರಾರ್ ಬಸ್ಲೆಂ. ತಾಚೆ ವೊಂಟ್ ಫುಟೊನ್ ಜಿಬೆಚೆರ್ ರಗ್ತಾಳಿ ರೂಚ್ ಉದೆಲಿ.

‘ಕಳಂಕ್? ಮ್ಹಜೆ ಕಾಜಾರಿ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ನಾಸ್ ಕೆಲ್ಲೊ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ತುಂ. ತುಜಿ ಆವಯ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾಂಯ್? ಮ್ಹಜಿಚ್ಚ್ ಭಯ್ಣ್ ಎಸ್ತೆರ್! ತುಜ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ಲಿ ಎಸ್ತೆರ್ ಆಂಟಿಚ್ ತುಜಿ ಆವಯ್. ಹ್ಯಾ ಸತಾಚೊ ಕುಸ್ಕುಟ್ ಅಂದಾಜ್ ತುಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ?’

ಮೆಥ್ಯುನ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ಲೆ.

‘ವ್ಹಯ್!’ ತಾಣೆ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಉದ್ವೇಗಾನ್. ‘ರಗತ್, ರಗ್ತಾಕ್ ವಳ್ಕಾತಾ.’

‘ರಗತ್? ತುಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ – ತ್ಯಾ ಭಿಕಾರ‍್ಯಾನ್, ಕೀಳ್ ಜಾತಿಚ್ಯಾ ಭಾಂಗಿನ್ – ತುಜ್ಯಾ ಶಿರಾಂನಿ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ ರಗತ್? ತಾಚೆರ್ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲಿ ಮ್ಹಜಿ ಭಯ್ಣ್, ತುಜಿ ಆವಯ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಗ್ತಾಚೊ ಜೋಸ್ ತಡ್ವುಂಕ್ ತಾಂಕಾನಾಸ್ತಾಂ ತಿ ಗರ್ಭೇಸ್ತ್ ಜಾತಾನಾ ಮತಿಭೃಷ್ಟ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಭವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ ಆನಿ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಪರಾತ್ತಿಲಾಗ್ಲಿ come and fuck me!’

ಮೆಥ್ಯುನ್ ತವಳ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಹಾತೆರ್ ವಾಪಾರ್ಲೆಂ – ಮೌನ್.

‘ಆತಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಝಾಂಕುಳ್ನಾಂಯ್, ಸವಾಲಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಡಯ್ನಾಂಯ್? ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಜೀವಂತ್ ಕಿತ್ಯಾ ದವರ್ಲೊ, ಶಿಕಪ್ ದಿಲೆಂ, ರಾಯ್ ಕುಂವರಾಪರಿಂ ವಾಗಯ್ಲೊ ತರಿ ಹೊ ಘುಟ್ ತುಜೆಥಾವ್ನ್ ಲಿಪವ್ನ್ ದವರ‍್ಲೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರಿನಾಂಯ್?’ ಗ್ರೆಗರಿನ್ ಭುಜಾಂಕ್ ಧರುನ್ ಹಾಲಯ್ಲೊ. ತಾಚಿಂ ದಾಡಾಮಾಂ ಯೆಕಾಮೆಕಾ ಆಪ್ಟಾಲಿಂ. ಕಸಲಿಗಿ ಅಮಾನುಷ್ ಸಕತ್ ಗ್ರೆಗರಿಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಸೊರ‍್ಯಾಚಿ ಸಕತ್ ಹಿ ನ್ಹಯ್, ಕಸಲೊಗಿ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಆಂಗಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಉಜಳ್ಟಾಲೆ.

ಹೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಎಕ್ ಝುಜ್.

‘ಕಿತ್ಯಾಕ್?’

ಗ್ರೆಗರಿನ್ ತಾಚಿಂ ಭುಜಾಂ ಸೊಡ್ಲಿಂ ಆನಿ ಎಕಾ ಪೊಕೊಳ್ ಹಾಸ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಪಾಟಿಂ ಸರೊನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ತೊ ಬೊಸ್ಲೊ.

‘ಫಾರಿಕ್ಪಣ್!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ ನಾಟಕಸಂತ್ಲೆಂ ಎಕ್ ಪ್ರಚೋದಿತ್ ದೃಶ್ ಭೊಗ್ಚೆಪರಿಂ. ‘ತುಂ ಪಿಂಪ್ರೆಂ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ತುಕಾ ನಾಸ್ ಕರ‍್ಯೆತೆಂ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಮೆಳ್ಟೆಂ? ತುಜಿ ಕಾಣಿ ಆಕೇರ್ ಜಾತಿ ಆನಿ ಎಸ್ತೆರ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ನಿತಳ್ ನಿರ್ಮಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾ ತರಿ ಹರ್ಧ್ಯಾರ್ ಪಡ್ಟೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಂತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಸಲೊ ಫಾಯ್ದೊ ಮೆಳ್ಟೊ? ಎಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆಂ ಪಾಪ್ ಕೆದೊಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಲಿಪವ್ನ್ ವರ‍್ಯೆತ್?

‘ಎಸ್ತೆರ್, ಮತಿಭೃಷ್ಟ್ ಸ್ಥಿತಿಯೆಚೆರ್‌ಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಡೊಕ್ಟರಾಂನಿ ಸಿ-ಸೆಕ್ಷನ್ ಕರುನ್ ತುಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೊ. ಎಸ್ತೆರ್ ಸ್ಥಿಮಿತಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ಆನಿ ತ್ಯೆ ಪರಿಗತಿಂತ್ ತುಂ ಮೆಲಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಸಲೆಚ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲೆನಾಂತ್. ದುಡು ಕೊಣಾಯ್ಚಿಂಯಿ ತೊಂಡಾಂ ಬಂದ್ ಕರುಂಕ್ ಯಾ ಉಸ್ಕಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಮರ‍್ಯಾದಿಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಹೆಂ ಪುಣ್ ಹಾಯ್! ತುಜೊ ಜಲ್ಮ್ ಲಿಪಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಕ್ಲೊಂ ಪುಣ್ ಎಸ್ತೆರಾಚೆಂ ಪಾಪ್ ಸಬಾರ್ ಖಾಂಚಿಂ-ಇಡ್ಯಾಂನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಸಮಾಜ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಲಯ್ಲಿ ನಾ ಪುಣ್ ಘುಟಾನ್ ಎಸ್ತೆರಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಯೆತಾ, ತಾಕಾ ಗ್ರೆಗರಿನ್ ಟ್ರೀಟ್‌ಮೆಂಟಾಕ್ ಪುಣಿ ವೆಲೆಂ ನಾ. ಭಯ್ಣಿಚ್ಯಾ ಉದರಾಂತ್ಲೆಂ ಪಾಪ್ ಗಳಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಖಂಯ್‌ಗಿ ವರುನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ತೊ ಕಣ್ಣೊಜಿ. ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕುಟಮ್ ಸಯ್ತಾನಾಚೆಂ, ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಮಾಜೆನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ದವರ್ಲೆಂ.

‘ಪುಣ್ ಹೆ ಉಬ್ದೆಸ್ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಎಸ್ತೆರಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ವಿದೇಶಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊಂ ಆನಿ ತುಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ರಾಯ್‌ಕುಂವರಾಪರಿಂ ಫರಾಗಾತ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾಲೊಯ್. ಹೊ ಘುಟ್ ಎಸ್ತೆರಾಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ತರಿ ತಿಚೆಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕೋಣ್ಂಚ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲೆನಾಂತ್. ಎಸ್ತೆರಾನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಪಣ್ ಪಾಂಗುರ‍್ಲೆಂ ಆನಿ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೆವ್ನ್ ಘರಾಚಿ ಖಬಾಡ್ದಾರಿ ಘೆತ್ಲಿ. ಮ್ಹಜೊ ಎಕ್ಲೊ ಭಾವ್ ಅಮೆರಿಕಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ ಆನಿ ಎಕ್ಲಿ ಭಯ್ಣ್ ಮಾದ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಇಟೆಲಿಕ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಸುರೊಂ ಜಾಲೊಂ. ಗಾಂವಾಂತ್, ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕೋಣ್ಂಚ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲಿಂನಾಂತ್ ದರಬಸ್ತ್ ದುಡು ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರಿ.

‘ದೆಂವ್ಚಾರಾಂಚೆಂ ಕುಟಮ್ ತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಕ್ಕಾಣೆ ಮಾಮೂಲ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಕಾಂ ಮಾಟ್-ಮಂತ್ರಾಂಚೆರ್ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಕಸಲ್ಯಾಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ನಾ. ದೆಂವ್ಚಾರಾಚ್ಯಾ ದಾವ್ಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಲ್ಯಾ ಖೆರಿತ್ ತಾಂಕಾಂ ಖಂಡಿತ್ ಸಾಲ್ವಸಾಂವ್ ನಾ. ಹೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂ ಕಳ್ಟಾ.’

‘ಆನಿ ತೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಕರ್ತುಬಾಂನಿ ಆತಾಂ ತುಂ ದಾಕಯ್ತಾಯ್!’ ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಬರಾಬರ್ ಮೆಥ್ಯು ಉಟ್ಲೊ ಆನಿ ಗ್ರೆಗರಿನ್ ಮೆಜಾರ್ ದವರ್‌ಲ್ಲಿಂ ತಾಯಿತಾಂ-ಉರ್ಕು ಕಾಡ್ನ್ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಉಡಯ್ಲಿಂ.

‘ಎಕೆ ಸಕ್ತೆಕ್ ತುಂವೆಂ ಭೃಷ್ಟಾಯ್ಲೆಂಯ್!’ ಸೈತಾನಿಕ್ ಹಾಸ್ಯಾನ್ ಗ್ರೆಗರಿನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ತುಜೆರ್ ಕಸಲೆಂ ಖೆಸ್ತಾಂವ್ ದೆಂವ್ತೆಲೆಂ ತಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತುಜೆರ್‌ಚ್. ಹಾಂವ್ ಖಂಚಾಯ್ಕೀ ಕಾರಾಣ್ ನ್ಹಯ್. ತುಂ ದೇವ್ ಭಿರಾಂತೆಚೊ ಮನಿಸ್ ನ್ಹಯ್? ತುಕಾ ಪಾದ್ರಿಂನಿ ವಾಗಯಿಲ್ಲೊ. ತುಕಾ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಲಾಗಾನಾಂತ್.’

‘ತುಂ ಮ್ಹಜಿ ಖಂತ್ ಕರುನಾಕಾ.’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಸಾದಾರಣ್ ಸಂಭಾಷಣ್ ಥಂಯ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂ.

‘ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಅಲೆಕ್ಸಾನ್ ತುಕಾ ಕಾಮ್ ದಿಲಾಂ, ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಕಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಮುನಿರ್ ಖಾನಾಚಿ ಪತಿಣ್ ತುಕಾ ಆಂವ್ಡೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಲಾಗುನ್? ಅಲೆಕ್ಸಾನ್ ತುಕಾ ಕಾಮ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದಿಲೆಂ? ಫಕತ್ ಎಕ್ ಥರ‍್ಡ್‌ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆನಿ ವಾಣಿಜ್ಯಾಚಿ ಝೀರೊ ಮಾಹೆತ್ ಆಸ್‌ಚ್ಯಾ ತುಕಾ ಅಲೆಕ್ಸಾನ್ ಮತ್ಲಬ್‌ನಾಸ್ತಾಂ ನವ್ಕರಿ ದಿಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಯ್? ಹಾಂತುಂ ಮ್ಹಜೊ ಹಾತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಯ್ ದಳ್ದಿರ‍್ಯಾ? ಹಾಂವ್ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ತುಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ? ರಿಫಾಯ್ನರಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಖರೀದೆಂಚೆಂ ಘುಟ್, ಟೆಂಡರಾಂಚೆಂ ಘುಟ್ ತಾಕಾ ಪಾವಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ವೊಪ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ತುಂ ಆಜ್ ತ್ಯಾ ಅಲೆಕ್ಸಾಚ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಆಸಾಯ್. ಆನಿ ಹಾಂ….ಮುನಿರ್ ಖಾನಾಚೆ ಪತಿಣಿಚಿ ಚಂಗಾಯ್….ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಪ್ರದುವಾರಿಂಚಿ ತಕ್ಲಿ ಉಸ್ಳಾಯ್ತಾತ್.’

‘ಆನಿ ಸೊರೊ ಕಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಚಿ?’ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ ಮೆಥ್ಯುನ್. ‘ಅಸಲೆಂ ಉತಳ್ ಉಲವ್ಣೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ತುಕಾ ತುಜೆಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ನ್ಹಯ್?’

‘ನಾ!’ ಮ್ಹಳೆಂ ಗ್ರೆಗರಿನ್. ‘ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚಿ ಕಥಾ ಸಂಪ್ಲಿ ನಾ. ಅಂಕ್ಯಾನ್ ಅಂಕೊ ಹಂತಾನ್ ಹಂತ್ ತುಕಾ ತಿ ಹಾಂವ್ ವಿವರಿತಾಂ, ಉಗ್ಡಾಪಿ ಕರ‍್ತಾಂ. ತವಳ್ ವೀಕ್ ಸೆವೊನ್ ಪುಣಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಪರಾತ್ತೊಲೊಯ್ ತುಂ.’

ಮೆಥ್ಯುನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ ನಾ.

ಸಲ್ವಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರೆಗರಿನ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಚಡಿತಾಯೆನ್ ಪಿಲ್ಲಾಂವ್ಕ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾನ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲಿ ಕಥಾ ಮುಂದರಿಲಿ.

ಮುಂದರ‍್ತಾ ►►

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !