ದೆವಾಚೊ ಸೆವಕ್ ಮೊ| ರೇಮಂಡ್ ಮಸ್ಕರೆನ್ಹಾಸ್ – 60 ವೆಂ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಸ್ಮರಣ್

ರೆಂ ಕುಟಮ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚೆಂ ಮೊಲಾದಿಕ್ ದಾಯ್ಜ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚಿ ಬುನ್ಯಾದ್ ಆಸ್ಚಿಚ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್. ತ್ಯಾಚ್ ದೆಕುನ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭಾ ಕುಟ್ಮಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಮಹತ್ವ್ ದೀವ್ನ್ಂಚ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಬೆಥನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮೆಳಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್, ದೆವಾಚೊ ಸೆವಕ್ ರೇಮಂಡ್ ಮಸ್ಕರೆನ್ಹಾಸಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆರ್ ನದರ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಜಿಣಿ ತಾಚೆರ್ ಕಶಿ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಯಾಜಕೀ ಜೀವಿತಾಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಆಪಸ್ತಲಾದ್ ಚಲವ್ನ್ ವರೊಂಕ್ ತಾಕಾ ಕಶಿ ಪ್ರೇರಿತ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳ್ತಾ.

ಮೊ| ರೇಮಂಡ್-ಬರ‍್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಫುಲ್‌ಲ್ಲೆಂ ದೆಣೆಂ

ಮೊ| ರೇಮಂಡ್ ಎಕಾ ಬರ‍್ಯಾ ದೆವೊತ್ ಆನಿ ಭಕ್ತಿವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲೊ. ಅಟ್ರವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಂತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾನ್ ಕರಾವಳಿಚೆರ್ ದಾಡ್ ಘಾಲುನ್ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣಾಕ್ ಅಂಬುಡ್ನ್ ವರ್ತಾನಾ ತಾಚಿಂ ಮಾಲ್ಗಡಿಂಯ್ ತಾಂತು ಆಸ್ಲಿಂ. ಟಿಪ್ಪುಚಾ ಮರ‍್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ತ್ಯಾ ಮಸ್ಕರೆಞ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಪಾವ್ಲು ಆನಿ ತಾಚ್ಯೊ ದೊಗಿ ಭಯ್ಣಿಂ ಆನ್ನಿ ಆನಿ ರೆಜಿನಾ ಮಾತ್ರ್ ಉರ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಪಾವ್ಲುಚೊ ಪುತ್ ದುಮಿಂಗ್ ಜುಜೆ ಮಸ್ಕರೆಞ ಮೊ| ರಾಯ್ಮುಂದಾಚೊ ಆಜೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಸಾತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಮಾಲ್ಗಡೊ ಲಾಜರ್, ಜುವಾನ್ನಾ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲೊ. ಲಾಜರ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗಾಂತ್ ಸಹಾಯಕ್ ಕಮಿಷನರಾಚ್ಯಾ ಆಫಿಸಾಂತ್ ವಾವುರ್ತಾಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಜೊಡೆಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆಂ. ಹಾಂಚ್ಯಾ ತೆರಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ರಾಯ್ಮುಂದ್ ಸಾತ್ವೊ.

ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಾಚೊ ಲೋಕ್ ಭರುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಮೊಗ್ಗಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ ಧಾ-ಬಾರಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕುಟ್ಮಾ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಆಪ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಸಂತೊಸ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ವರ್ವಿಂ ತಿಂ ಆಪ್ಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯೆಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿತಾಲಿಂ. ಲಾಜರ್ ಆನಿ ಜುವಾನ್ನಾ ಖೆರಿತ್ ರಿತಿರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾಸ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ವಿಶ್ವಾಶಿಪಣಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾ ವರ್ವಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಭಾವಾರ್ಥಾಕ್ ನಾಂವಾಡ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ರಾಯ್ಮುಂದಾಚಿಂ ದೆಣಿ ಫುಲ್ಲಿಂ. ರಾಯ್ಮುಂದಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ವರ್ತೊ ಆಸಾ.

ದೆವಾಚಿ ಭಕ್ತ್, ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಆನಿ ವಡಿಲಾಂಕ್ ಗೌರವ್ ತಶೆಂ ಸೆಜಾರ‍್ಯಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ಹೆ ಶೆಗುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಶಿಕ್ಲೊ. ಹೆ ವರ್ವಿಂ ಶಿಸ್ತೆಚೊ ಗೂಣ್, ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಉದಾರ್‌ಪಣ್ ಆನಿ ಸೆವಾ, ದುಬ್ಳ್ಯಾ ದಾಕ್ಟ್ಯಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಶೆಗುಣ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಬರ್ಪೂರ್ ವಾಡ್ಲೆ ಆನಿ ಫುಲ್ಲೆ. ಕಠೀಣ್ ಪರಿಶ್ರಮ್ ಆನಿ ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಫುಡೆಂ ವೆಚೊ ಗೂಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಶಿಕ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಕ್ ಏಕ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್, ಶಿಸ್ತೆಭರಿತ್ ಆನಿ ಖಾಲ್ತೊ ಸೆವಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ಮೊ| ರೇಮಂಡ್ – ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಆಪಸ್ತಲಾದ್

ಬಾಪ್ ರಾಯ್ಮುಂದ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕೀ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಆಪಸ್ತಲಾದ್ ಮುಕಾರುನ್ ಗೆಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶೆರ್ಮಾಂವಾನಿ ತೊ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಜವಾಬ್ದಾರೆ ವಿಷಿಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ತಾಳಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಬೆಂದುರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ತಾಣೆ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಶೆರ್ಮಾವಾಚೊ ಥೊಡೊ ವಾಂಟೊ ಹಾಂಗಸರ್ ಆಸಾ.

ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ತುಮ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಿತೆಂ? ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಖರ‍್ಯಾ ಶೆವಟಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಚಿ. ಹರ‍್ಯೇಕಾ ಸಂಗ್ತಿಕ್ ಏಕ್ ಶೆವಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್ತಾ. ತೊ ಶೆವಟ್ ಜೊಡಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ? ಏಕ್ ಘಡಿಯಾಳ್ ಕಿತ್ಲೈಂ ಸೊಭಿತ್ ಆಸೊಂ ತೆಂ ಚಲಾನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೊ ಶೆವಟ್ ವ್ಯರ್ಥ್. ಏಕ್ ದಿವೊ ಬಾರಿಚ್ ಆಕರ್ಷಕ್ ಆಸೊಂ ಜರ್ ತೊ ಪೆಟಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತರ್ ತಾಚೊ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ? ತಶೆಂ ಏಕ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶೆವಟಾಕ್ ಪಾವಾನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಜಲ್ಮೊನ್ ಕಿತೆಂ ಉಪ್ಕಾರ್? ತರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಶೆವಟ್ ಕಸಲೊ? ದೆವಾಚೆಂ ಸ್ವರೂಪ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ದೆವಾಕ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಚೆಂ, ತಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚೊ, ತಾಚಿ ಸೆವಾ ಕರ್ಚಿ ಆನಿ ನಿಮಾಣೆ ತ್ಯಾ ದೆವಾ ಸರ್ಶಿಂ ವಚೊನ್ ಎಕ್ವಟ್ಚೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತುಮಿ ದೇವ್‌ತೆಂಪ್ಲಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾತ್. ದೆವಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಪ್ಣಾಚಿಂ ಕರ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಪರತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂ ದಿಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಚಾ ಪವಿತ್ರ್ ಆಲ್ತಾರಿ ಥಾವ್ನ್ ತುಮಿ ತಾಂಕಾಂ ಘೆತ್ಲಾಂ. ದೆಕುನ್ ದೆವಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ತಾಬೆನ್ ದಿಲ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಚಿ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಜತನ್ ಕರುಂಕ್. ದೇವ್ ತಾಂಚೊ ಖರೊ ಬಾಪುಯ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಹರ‍್ಯೇಕಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ದೆವಾಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ತಾಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ಮೋಗ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಕರ್ನ್ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವಾಗಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಪುಣ್ ಆಜ್ ಜಾತಾ ತರೀ ಕಿತೆಂ? ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಕಿತೆಂ ಖಾಂವ್ಚೆಂ, ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ, ಕಸೆಂ ಉಟ್ಚೆಂ ಬಸ್ಚೆಂ, ಬರಂವ್ಚೆಂ. ಶಿಕ್ಚೆಂ, ಉಲಂವ್ಚೆಂ, ಖೆಳ್ಚೆಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಕ್ ಚಡಿತ್ ಗಮನ್ ದಿತಾತ್. ಬರೆಂ ಶಿಕಾಪ್, ಕಾಮ್, ಹುದ್ದೊ, ಮಾನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ವದ್ದಾಡ್ತಾತ್. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಸಂಸಾರಿ ಮನ್ಶಾನಿ ಕರ್ಚೆಂ. ತುಮಿ ತಾಚಾಕೀ ಚಡ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಸಾಂ ಕ್ರಿಸೊಸ್ತಮ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೆ ವೋಂಟ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕಂವ್ಚೆ ಬೂಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ದೆಕುನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಭಿತರ್ ಸರ್ಚೆ ಬರಿ ಶಿಕಯಾ ಆನಿ ತಾಂಚೊ ಆತ್ಮೊ ಘಟ್ ಕರಾ. ತಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ತುಮಿ ದೆವಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಾ ಆನಿ ರಚ್ನಾರಾ ವಿಷಿಂ ಉಲಯಾ, ತಾಚಾ ಮೊಗಾ ವಿಷಿಂ, ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ವಿಷಿಂ, ಜೆಜುಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆವಿಷಿಂ, ಖುರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ ವಿಷಿಂ, ಪಾತ್ಕಾ ಥಾವ್ನ್ ವಿಮುಕ್ತ್ ರಾಂವ್ಚೆ ವಿಷಿಂ ಖರಿ ಸಮ್ಜಣಿ ದಿಯಾ. ಸಂಸಾರಿ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ತುಮಿ ಕಿತ್ಲೆಂ ಮಹತ್ವ್ ದಿತಾತ್ ತಶೆಂ ದೊತೊರ್ನೆಕೀ ದಿಯಾ. ತಾಂಕಾಂ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ದೊತೊರ್ನೆಕ್ ಧಾಡಾ. ತಾಂಚೆ ವಯ್ರ್ ಏಕ್ ದೊಳೊ ದವರಾ. ತಾಂಚ್ಯಾ ದೊತೊರ್ನೆಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ವಚೊನ್ ಮೆಳಾ ಆನಿ ತುಮ್ಚಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಖಶೆಂ ಶಿಕ್ತಾತ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಯಾ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಧಾಡಾ. ಹ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ತಾಂಕಾಂ ಸಂಸಾರಿ ಶಿಕ್ಪಾ ಸವೆಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಆತ್ಮಿಕ್ ವಾಡಾವಳೆಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚಿ ದೊತೊರ್ನ್‌ಯೀ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಯಾ. ಹ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ತಾಂಕಾಂ ಸರ್ಗಿಂಚ್ಯಾ ದೆಣ್ಯಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್, ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾ ಭಾಷೆನ್ ಮೀಸ್ ಭೆಟಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ನಿಮಾಣೆ ಭಾಗಿ ಶೆವಟಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್.

ಹ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಬರ‍್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಜಿವಿತಾಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ಕಿತ್ಲೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಾತಾ. ಆಪ್ಣೆ ಸ್ಥಾಪ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬೆಥನಿ ಮೆಳಾಚ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಂನಿ ಕುಟ್ಮಾಂಚಿ ಭೆಟ್ ಕರುನ್ ಬರಿಂ ಕುಟ್ಮಾ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡಿಜೈ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ತೊ ಪ್ರೇರಿತ್ ಕರ್ತಾಲೊ.

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ಮಹಾನ್ ಸಾಹಿತಿ ವಿಜೆಪಿ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್) ಲಾಗಿಂ ಬೆಥನಿ ಭಯ್ಣಿನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂದರ್ಶನಾಂತ್ ತೊ ಸಾಂಗ್ತಾ:  1931 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮ್ಹಜಿ ಭಯ್ಣ್ ಪೆರ್ಪೆತುಆ ಬೆಥನಿ ಮೆಳಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲಿ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಹಾಂವ್ ತಿಕಾ ಭೆಟೊಂಕ್ ವೆತಾಲೊಂ. ಬೆಥನಿ ಭಯ್ಣಿಂಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಡಿಲಾಂಕ್ ಆನಿ ಭಾವಾ ಭಯ್ಣಿಂಕ್ ಮೊ| ರಾಯ್ಮುಂದ್ ಭೆಟ್ತಾಲೊ. ತೊ ಏಕ್ ಪಾತ್ರಿಯಾರ್ಕಾ ಬರಿ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕಾಮಳಾರ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಅನ್ಭೋಗಾಚೊ ಏಕ್ ಪ್ರಕಾಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಭೆಟೆ ವೆಳಾರ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ: ’ ತುವೆಂ ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಘೆತ್ಲಾಯ್‌ಮೂ? ತುಮ್ಗೆರ್ ಸದಾಂ ಕೊಂತಾಚೊ ತೇರ್ಸ್ ಆಸಾಮೂ? ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಸರ್ವಾಂ ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಯೆತಾತ್‌ಮೂ?’ ಬೆಥನಿ ಭಯ್ಣಿಂಚಿಂ ಕುಟ್ಮಾ ಹೆರಾಂಕ್ ಆದರ್ಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚಿ ಆಪೇಕ್ಷಾ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾಪಕಾಚ್ಯಾ ಮೆಟಾಂನಿ ಚಲ್ಚೊ ಬೆಥನಿ ಮೇಳ್ ಕುಟ್ಮಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಚಡಿತ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿಜೆಪಿ ಸಾಂಗ್ತಾ : ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕುಟ್ಮಾಂಚಿ ಭೆಟ್ ಕರ್ಚೊ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮೇಳ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ತೊ ಬೆಥನಿ. ಥಳೀಯ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೊ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮೆಳಾಚ್ಯೊ ಭಯ್ಣಿ ಕುಟ್ಮಚ್ಯಾ ಭೆಟೆ ಬರಾಬರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಆನಿ ಕಂತಾರಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ರಿತಿನ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ.

ಮೊ| ರೇಮಂಡ್-ಆಲ್ತಾರಿಚೊ ಮಾನ್ ಫಾವೊ ಜಾಂವ್

ನತಾಲಾಂಚ್ಯಾ ಪರ್ವ್ ಕಾಳಾರ್ ಆಮಿ ಆಸಾಂವ್. ನಜರೆತ್ಚ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಆನಿ ವಿಶ್ವಾಶಿಪಣಾಚೆಂ ಕರಾರ್ ಹರೆಕಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ರೂಪ್ ದಿತಾ ಆನಿ ತೆಂ ತತ್ವ್ ಉಜ್ವಾಡಾಯ್ತಾ ಆನಿ ಜಿವಿತ್ ತಶೆಂ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಚಡ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿತಾ. ನಜರೆತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕುಟ್ಮಾ ಜಿವಿತಾಚೊ ಅರ್ಥ್, ತಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ ಎಕ್ತಾರ್, ತಾಚಿ ಸಾದಿ ಆನಿ ತ್ಯಾಗಿ ಸೊಬಾಯ್ ಪವಿತ್ರ್ ಆನಿ ಬದ್ಲುಂಕ್ ನಜೊ ತೊ ಗೂಣ್ ಶಿಕಯ್ತಾ. ಆಬ್ಳೆ ಸೊಮಿಯಾಚಿ ಚರಣ್ ದಾಸಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಹರೆಕಾ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಹರೆಕಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಥಂಯ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಅನ್ಬೋಗಾಂಚೊ ಅರ್ಥ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾ ಜಿವಿತಾ ವರ್ವಿಂ ಪರ್ಗಟುಂಕ್ ದೇವ್ ಆಶೆತಾ ತಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ತಿ ಆಧಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ.

ಮರಿಯೆಚೊ ವಿಶೇಷ್ ಭಕ್ತ್ ದೆವಾಚೊ ಸೆವಕ್ ಮೊ| ರಾಯ್ಮುಂದ್ ಹಾಚೆಂ 60 ವೆಂ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಸ್ಮರಣ್ (23-12-2020) ಕರ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಜಿಣ್ಯೆಚಿ ದೇಕ್ ಬರಿಂ ಕುಟ್ಮಾ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಂವ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸೆವಕಾಕ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಆಲ್ತಾರಿಚೊ ಮಾನ್ ಮೆಳೊಂ. ಹ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಮಂಗ್ಳುರ‍್ಚೊ ಏಕ್ ಸಾಂತ್ ಫಾವೊ ಜಾಂವ್.

► ರಿಚರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾರಿಸ್, ಕೊರ್ಡೆಲ್

DONATE
ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಖುಶೆಚಿ ವರ್ಗಣಿ ದೀವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಯಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪರ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ವರ್ಗಣಿ ದಿವ್ಯೆತ್. ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

Join KITTALL WhatsApp Group, connect to KONKANI Literature

44% feel thumbs up. And how do you feel?
4 :thumbsup: Thumbs up
1 :heart: Love
1 :joy: Joy
2 :heart_eyes: Awesome
1 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.

Kindly Share ....Please do not COPY !