ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -64

ದುಸ್ರೊ ದೀಸ್ ಸುಕ್ರಾರ್. ಸಾರ‍್ವಜನಿಕ್ ಹಫ್ತ್ಯಾವಾರ್ ರಜಾ.

ಮೆಥ್ಯು ಉಟ್ತಾನಾ ಸಕಾಳಿಂಚಿಂ ನೋವ್ ಉತ್ರಾಲ್ಲಿಂ. ಅಡೇಜ್ ಘಂಟ್ಯಾಂಚೆಂ ತಫಾವತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಸಕಾಳಿಂಚಿಂ ಸಾಡೆ ಇಕ್ರಾ ವೊರಾಂ.

ಲೀಜಾ ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ತಾ ಜಾವ್ಯೆತ್? ಹವ್ಯಾಂತ್ ಉಬಾಳ್ ಬದ್ಲವಣ್ ಜಾತಾನಾ ಆಪುಣ್ ಎಸ್ಟೇಟಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆಂ. ಆಪ್ಲಿ ಡಾಯ್ರಿ ಉಗ್ತಿ ಕರುನ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಲೀಜಾಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಪಳೆಲಿ. ತವಳ್ ತಾಚಿಂ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ ಇತ್ಲಿಂ ಉಸ್ಕಾಲಿಂ ಗ್ರೆಗರಿ ಬಿತರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲೊ ನಾ.

‘ಕೊಣಾಚಿ ತಸ್ವೀರ್?’

‘ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಫಿಯಾನ್ಸಿಚಿ.’ ತಸ್ವೀರ್ ಗ್ರೆಗರಿಕ್ ದಾಕವ್ನ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಲೀಜಾ.’

‘ಕಿತ್ತುನ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ತುಜೆಂ ತರ‍್ನಾಟ್‌ಪಣ್?’ ಗ್ರೆಗರಿನ್ ತಸ್ವೀರ್ ಘೆತ್ಲಿ.

‘ತೊ ಮ್ಹಜೊ ಖಾಸ್ಕಿ ವಿಷಯ್.’

ಗ್ರೆಗರಿನ್ ತಸ್ವೀರೆಚೆರ್ ಗಮನಾನ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲಿ ಆನಿ ಪಾಟಿಂ ದಿಲಿ. ‘ಹಿ ತಸ್ವೀರ್ ಡಾಯ್ರಿಂತ್ ಲಿಪವ್ನ್ ದವರ‍್ನ್ ಖರ‍್ಗಾನಾಕಾ.’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಆಜ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಎಕ್ ಫೋಟೊ ಫ್ರೇಮ್ ಘೆ ಆನಿ ತಾಂತುಂ ಹಿ ತಸ್ವೀರ್ ಬಸಯ್. ತುಜ್ಯಾ ಬೆಡ್ಡಾ ಸರ‍್ಶಿಲ್ಯಾ ಟಿ-ಪೊಯ್‌ಚೆರ್ ದವರ್!’

ಮೆಥ್ಯುನ್ ಮಾತೆಂ ಉಬಾರ‍್ನ್ ತಾಕಾ ಪಲೆಲೆಂ.

ಕಸಲೊ ಮನಿಸ್ ಹೊ?

ತರಿ ಉಬ್ಜೊನ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಬಿರ‍್ಮತಿಚೆಂ ಕಿಟಾಳ್ ತಾಣೆ ಥಂಯ್‌ಚ್ ಪಾಲ್ವಯ್ಲೆಂ.

ತ್ಯೆ ಸಕಾಳಿಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಎಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಸ್‌ಚ್ಯಾ ಟಾವ್ನಾಂತ್ ಗ್ರೆಗರಿನ್ ತಾಕಾ ಭಂವ್ಡಾಯ್ಲೊ. ಭಾಯ್ರ್ ಕಠಿಣ್ ಥಂಡಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ತರಿ ತೆ ಚಲೊನ್ಂಚ್ ಗೆಲೆ. ಉಣ್ಯಾ ಖರ‍್ಚಾರ್ ನಿತಳ್-ನಿರ‍್ಮಳ್ ಗಾಂವ್ಟಿ ಜೆವ್ಣಾಂ ದಿಂವ್ಚಿ ಖಾಣಾವಳಿ (ಮೆಸ್ಸಾಂ), ಕೆಲ್ಯ್ಶಾಚೆಂ ದುಖಾನ್, ದಾಕ್ತೆರಾಚಿ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್, ಮಾಸ್ಳೆ ಮಾರ‍್ಕೆಟ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಶೊಪಾಂ ತಾಕಾ ದಾಕಯ್ಲಿಂ. ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿತ್ಲ್ಯಾನ್ ಗ್ರೆಗರಿಚಿ ವಳಕ್ ಚಡ್‌ಶಾ ಜಣಾಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಎಕ್ ಜಾಕೆಟ್ ಆನಿ ಸ್ವೆಟರ್ ತಾಕಾ ದಾಕಯ್ಲೆಂ ಗ್ರೆಗರಿನ್ ಆನಿ ತೆಂ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಪಸಂದ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತೆಂ ಘೆವ್ನ್ ದಿಲೆಂಚ್. ಫೋಟೊ ಫ್ರೇಮ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತೆ ವಿಸರ‍್ಲೆನಾಂತ್.

ದನ್ಪಾರಾಂಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಎಕಾ ಮೆಸ್ಸಾಂತ್ ಕರ‍್ತಾಸ್ತಾನಾ-

‘ಫಾಲ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ನವ್ಕರೆಚೆ ಸೊದ್ನೆರ್ ಲಾಗಾಜೆ,’ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ಂಚ್ ಕಾಡ್ಲೊ. ‘ತುಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಟೆಕ್ಟಾಂನಿ ಹೆಂ ಕಾಂಯ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ.’

‘ಮಾಹೆತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ತುಜೆಂ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಆನಿ ತುಜಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಗ್ರಿ?’

ಹುಂ, ಮನಾಂತ್‌ಚ್ ಹುಂಕಾರ‍್ಲೊ ಮೆಥ್ಯು. ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಹಾಚೆಂ ಶಿಂತಿದ್ ಘುಂವಲ್ಲೆಂ.

‘ತುಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಯೆತಾನಾ ಇತ್ಲೆಂಯ್ ತುಜೆಲಾಗಿಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ!’ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ತಾಣೆ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಪುಣ್ ಮ್ಹಳೆಂ ನಾ. ತೊ ‘ಅಂಕಲ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ಉಚಾರಿನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

‘ತುಕಾ ಆವಡ್ನಾ ತರ್ ತುಂವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ‘ಅಂಕಲ್’ ಮ್ಹಣಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ.’ ಗ್ರೆಗರಿನ್ ಖಚಿತಾಯೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ‘ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ಗ್ರೆಗರಿ ಆನಿ..ಕಸೊಯಿ ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಖರೊ ಅಂಕಲ್ ನ್ಹಯ್.’

ಮೆಥ್ಯುನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ ನಾ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ಮ್ಹಯ್‌ನ್ಯಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ತೊ ಕಿತೆಂಚ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಸಕ್ಲೊ ನಾ.

ಚಾರ್ ಮ್ಹಯ್‌ನೆ ಉತರ‍್ಲ್ಯಾರಿ ತಾಕಾ ನವ್ಕರಿ ಮೆಳ್ಳಿ ನಾ.

ಸದಾಂನೀತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತೊ ಇಂಟರ್‌ವ್ಯೂವಾಂಕ್ ವೆತಾಲೊ. ಗ್ರೆಗರಿಕ್ ದರಬಸ್ತ್ ಕಂಪೆನಿಂಚಿಂ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಪುಣ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಚಡ್ ಉಣೆಂ ಅಸಲೆಂಚ್ ಉಲವ್ಣೆ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಟಾಲೆಂ-

‘ತುಂ ತ್ಯಾ ಗ್ರೆಗರಿ ಲಿಯೊಚೊ ಮನಿಸ್‌ಗೀ?’ ತೆ ವಿಚಾರ‍್ತಾಲೆ, ನಂಜಾಳಿ ಹಾಸೊ ಘೆವ್ನ್. ‘ಭಾರಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ-ಮೂ ತುಜಿ? ಗ್ರೆಗರಿನ್ ಮೋನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ರಿಫಾಯ್ನರಿಂತ್‌ಚ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ತೊ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿನಿ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ? ತುಂವೆಂ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಸ್‌ಥಾವ್ನ್ ಯೇಜೆ. ದೋನ್ ಶಿಫ್ಟಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಹೆಂ. ತ್ಯೆ ಶಿವಾಯ್ ತುಕಾ ಕಾಂಯ್ ಮಾಹೆತ್ ನಾ.’

ತುಕಾ ಕಾಂಯ್ ಮಾಹೆತ್ ನಾ.

ತುಮ್ಕಾಂ ಹಾಂವ್ ದಾಕಯ್ತೊಲೊಂ, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಹಾಂವ್ ದಾಕಯ್ತೊಲೊಂ….ಮೆಥ್ಯು ಭಿತರ‍್ಲೆ ಭಿತರ್‌ಚ್ ಫಾತ್ರೆವ್ನ್ ಯೆತಾಲೊ.

ಖಂಚೊಯೀ ಇಂಟರ್‌ವ್ಯೂವ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾರ್ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಗ್ರೆಗರಿಚ್ಯಾ ಎಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಗ್ರೆಗರಿ ಆಮಾಲಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಶಿಂತಿದ್ ಭಿಜವ್ನ್ ತಾಕಾ ತಯಾರ್ ರಾವ್ತಾಲೊ.

‘ತುಂವೆಂ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಗರಜ್ ನಾ!’ ತೊ ಬೊಬಾಟ್ತಾಲೊ. ‘ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಂಚೆಂ ಫೋನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಕಸಲ್ಯಾ ಭೆಂಕ್ರ್ಯಾಕ್ ತುಂವೆಂ ಧಾಡ್ಲಾಯ್?’ ತಾಣಿಂ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. ವಾಣಿಜ್ಯಾಂತ್ ತಾಕಾ ಕಸಲೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. C&F, FOB, FOR,FAS ಹೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ನೆಣಾಂಯ್ ಖಂಯ್. Stupid bastard! ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಆತಾಂ ಕರೆನ್ಸಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ನೆಣಾಂಯ್? What disgrace to me you swine, bloody bastard!’

ಮೆಥ್ಯು ಜಾಪ್‌ಚ್ ಕಾಡಿನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

‘ಎಕ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ಯಾಂ!’ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗ್ರೆಗರಿಚ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ, ಆಮಾಲಾಚೊ ತಾಂಬ್ಲೆರ್ ಘೆವ್ನ್. ‘ಹಾಂವ್ ಸೊರೊ ಕಾಡ್ಟಾಂ ಆನಿ ತುಂ ಭಾಯ್ರ್ ವಚುನ್ ತೊ ವಿಕ್ರೊ ಕರ್. ದಿಸಾಕ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆ ತೀಸ್ ಪಾಂಚ್ತೀಸ್ ದೆನಾರಾಂಚೊ ವಿಕ್ರೊ ಜಾತೊಲೊಚ್ಚ್.’

ತವಳ್‌ಯಿ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ ನಾ.

ಮೌನ್‌ಪಣಾಚೆಂ ತಾಚೆಂ ಹೆಂ ಹಾತೆರ್ ಫುಡ್ ಕರ‍್ಚಿ ತಾಂಕ್ ಗ್ರೆಗರಿಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಜಾಣಾಸ್ಲೊ.

ಕಿತೆಂಯಿ ತರಿ, ತಾಕಾ ಖಾಣಾ-ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಉಣೆಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಲೀಜಾಚಿಂ ಪತ್ರಾಂ ತಾಕಾ ಸರಾಗ್ ಯೆತಾಲಿಂ ಆನಿ ತಾಣೆ ಘಾಲ್ಲ್ಯೊ ಜಾಪಿ ಗ್ರೆಗರಿ ಕಿತೆಂಚ್ ವಿಚಾರಿನಾಸ್ತಾಂ ಪೋಸ್ಟ್ ಕರ‍್ತಾಲೊ. ವ್ಹಯ್, ತಾಕಾ ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ರಿಫಾಯ್ನರಿಂತ್ ಎಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಕಾಮೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ತಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ; ಪುಣ್ ಕೊಣ್ಂಚ್ ಇಷ್ಟ್ ತಾಕಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆ ಜಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಎಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಕ್ ಯೆತಾಲೆ, ಸೊರ‍್ಯಾಚೆ ಆಶೆನ್. ತೆ ನಾಕ್‌ಭರ್ ಪಿಯೆತಾಲೆ ಆನಿ ಥಂಯ್ಚ್ ನಿದ್ತಾಲೆ. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಸಬಾರಾಂನಿ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಕಾಮ್ ಕಶೆಂ ಲಾಗಾಶೆಂ ಕರ‍್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸುಚನಾಂ ದಿಲ್ಲಿಂ.

‘ತರ‍್ನಾಟೊ ಪುಣಿ ಬರೊ ಆಸಾ,’ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಬರ‍್ಯಾ ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಲಾಗಿಂ – ನರ‍್ಸ್ ಯಾ ಆರ‍್ಬ್ಯಾಂಗೆರ್ ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಭಾರಿಚ್ ಬರೆಂ, ಪತಿಣ್ ಜೋಡ್ನ್ ಹಾಡುಂದಿ, ಹೊ ಘರ್ ಸಾಂಬಾಳುಂದಿ, ಭುರ‍್ಗಿಂ ಕರುಂದಿ ಆನಿ….’

ಸರ‍್ವಾಂಚ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಲಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ‘ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಚ್ ಬೇಬಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ, ಗ್ರೆಗರಿ? ತುಜ್ಯಾ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಲರಿಚಿ ಜತನ್ ಘೆತೊಲೊ….ನಾಂವ್ ಕಿತೆಂ-ರೆ ಬಾಬಾ ತುಜೆಂ?’

ಮೆಥ್ಯುನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್, ಆಮಾಲ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ವೊತುನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಉಟ್ಲೊ ಆನಿ ಲಕೊನ್ ಲಕೊನ್ ಮೆಥ್ಯು ಸರ‍್ಶಿಂ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ತೀಳ್ನ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ.

‘ಆಗ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಿಲಾಕ್ ಪೊಸುನ್ ದವರ‍್ಲಾಯ್, ಗ್ರೆಗ್!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ, ಆಂಬೊಟ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಮೆಥ್ಯುಚೆರ್ ಸೊಡುನ್. ‘ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಆಸ್ಚೆಂ ವೀಕ್ ಪಳೆ. ಎಕ್ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಎಕಾ ದಿಸಾ ತುಕಾ ಖೊಚ್ ಮಾರ‍್ತೊಲೊಚ್. ಚತ್ರಾಯ್. ಹಾಕಾ, ತ್ಯಾ ಇರಾನಿ ಲೇಬರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಶವಲ್ ಮಾರುಂಕ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಹಾಚೊ ಹಂಕಾರ್ ಮೊಡಾತ್.’

ಆತಾಂಯಿ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ ನಾ.

ಜೆವಣ್ ಜಾತೆಚ್ ಥೊಡೆ ಗೆಲೆ ಆನಿ ಸೊರೊ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಥಂಯ್‌ಚ್ ಕಾರ‍್ಪೆಟಿಚೆರ್ ಪರ‍್ತಾಲೆ. ಅಸಲ್ಯೊ ಸೊರ‍್ಯಾಳ್ ಜಮಾತಿ ಆಸ್ತಾನಾ ಗ್ರೆಗರಿ ಎಕಾ ಮಲೆಯಾಳಿ ಮೆಸ್ಸಾಥಾವ್ನ್ ಬಿರಿಯಾಣಿ ಹಾಡಯ್ತಾಲೊ. ಹುಂ. ಯಾಕೂಬ್ ಭಾಯಿಚೆಂ ಮೆಸ್ಸ್!

ತ್ಯೆ ರಾತಿಂ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿ ನಾ.

ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಖಂಯ್ ಪಾವ್ಲೊಂ-ಎಕಾ ಸುಕ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯಾ ಸಂಗಿ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ ದೇಶಾಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್; ಕುಡಿಚೊ ಸುಶೆಗ್ ಆಸಾ ವ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ನವ್ಕರಿ ನಾ. ಸಾಂಗಾತ್ ಆಸಾ ಪುಣ್ ಇಷ್ಟ್ ನಾಂತ್. ಹೆಣೆಂ ಹಿ ಪರಿಗತ್ ಆನಿ ತೆಣೆಂ-ಲೀಜಾ.

ಕಸಲೊ ಪುಣಿ ಗಾಂಚ್ ಆಸ್ತೊಲೊಚ್

ಗ್ರೆಗರಿಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವರ‍್ತನಾಕ್ ಕಸಲೊ ಪುಣಿ ಪಾಟ್ಪೊಡ್ದೊ ಆಸ್ತೊಲೊಚ್. ಹ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಮಧೆಂ ತರಿ ತಾಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯೊ ದೋನ್ ಸಂಗ್ತಿ ಉಟೊನ್ ರಾವ್ತಾಲ್ಯೊ-

ಗ್ರೆಗರಿ, ತಾಣೆ ಸೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಮಾಲಾಕ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್. ತಾಕಾ ಎಕ್ ಬೊತ್ಲ್ ವಿಸ್ಕಿ ದೀ ತುಕಾ ನವ್ಕರಿ ಲಾಗೊನ್ ಘಾಲ್ತಾ ತೊ; ಎಕ್ ಕ್ರೇಟ್ ವಿಸ್ಕಿ ದಿ, ತುಕಾ ವೀಜಾ ತಲಾಸ್ ಕರುನ್ ದಿತಾ ತೊ; ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಹೆಚ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಥೊಡೆ ಮೆಥ್ಯುಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ‍್ತಾಲೆ – ಖಂಚ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ಅಂಕಲಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆರ್ ಆಮಾಲ್ ಆಸಾನಾ ತ್ಯಾಚ್ ಘಂಟ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಯೆತಾಂವ್.

ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಗರ‍್ಜೆಚೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಸಾ!

ಅಸಲಿ ಕುಖ್ಯಾತಿ ಘೆವ್ನ್‌ಯಿ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲಿ ಶಿಸ್ತ್ ಕಶಿ ಸಾಂಬಾಳ್ಳ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಸವಾಲ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಫಾಂತ್ಯಾಚ್ಯಾ ತೀನ್-ಸಾಡೆತಿನಾಂ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಪ್ರಫುಲ್ಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಭರ‍್ತಿ ಸಾತಾಂಕ್ ರಿಫಾಯ್ನರಿಂತ್ ತೊ ಕಸೊ ಹಾಜರ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಎಕ್ ಮಿಸ್ತೆರ್‌ಚ್. ಕಾಂಯ್ ತಾಕಾ ಸಯ್ತಾನಿಕ್ ಸಕತ್ ಆಸಾ?

ಆಸಾ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಮಾಟ್‌ಮಂತ್ರಾಂನಿ ಆನಿ ಭುತ್‌ಪ್ರೇತಾಂನಿ ಕಸಲಿಚ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ದವ್ರಿನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಹೆಂ ಗಮನಾಕ್ ವಚುಂಕ್‌ಯಿ ಕಾರಾಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಗ್ರೆಗರಿ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಂತ್ ಕಸಲ್ಯಾಗಿ ಉರ‍್ಕು-ತಾಯಿತಾಂಚಿ ಪುಜಾ ಕರ‍್ತಾಲೊ, ದಿವೆ, ಪಂಟ್ಯೊ ಪೆಟಯ್ತಾಲೊ, ಧುಂವ್ರಾ ಕಾಡಿಯೊ ಝಳಯ್ತಾಲೊ. ತವಳ್ ತವಳ್ ಮತಿಭೃಷ್ಟ್ ರಿತಿರ್ ಕಸಲಿಂಗಿ ಮಂತ್ರಾ೦ ಉಚಾರ‍್ತಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸರ‍್ವಾಚೆಂ ಎಕ್‌ಚ್ ಎಕ್ ಖುಣ್ ಗ್ರೆಗರಿ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಪಳೆಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್‌ಯಿನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

ಎಕಾ ದಿಸಾ ಮೆಥ್ಯುನ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಹ್ಯಾ ಸರ‍್ವ್ ಪುಜಾ-ಪಂಟೆಂ ವಿಶಾಂತ್ ವಿಚಾರ‍್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂಚ್. ತೊ ದೊಳೆ ವಾಟಾರೋನ್ ಆಂಗಾರ್ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ. ‘ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಸಾಲ್ವಸಾಂವಾಂ ಖಾತಿರ್!’ ತೊ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ. ‘ಮ್ಹಜೆಂ ಕುಟ್ಮಾ ಜಿವಿತ್ ಕಶೆಂ ನಾಸ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್? ತುಂ ನೆಣಾಂಯ್! ತುಕಾ ಚುರುಚುರು ಚಿಕನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಆತಾಂಯಿ ತುಕಾ ಕಾಮ್ ನಾ, ಮ್ಹಜೊ ಸೊರೊ ಪಿಯೆತಾಯ್, ಮ್ಹಜಿ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಸೆವ್ತಾಯ್ ಆನಿ ಲೀಜಾಕ್ ಲವ್‌ಲೆಟರಾಂ ಲಿಖ್ತಾಯ್. ಖೊಟೊ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ನಾಸ್ ಕರಿತ್ತ್ ಆಸಾ, ಬರ‍್ಯಾ ರುಕಾಕ್ ಬೆಂದರ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಸೊಡಿಸೊಂ ನಾ, ತ್ಯಾ ಖೊಟ್ಯಾ ಸ್ಪಿರಿತಾಚೆಂ ಮಸ್ತಕ್ ಮಸ್ತಿತೊಲೊಂ. ಸಕತ್ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗುರುಚಿ ಸಿಧ್ಧಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ.’

ಮೆಥ್ಯು, ತಡ್ವುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಹಾಸ್ಲೊ.

‘ತುಂ ಹಾಸ್ತಾಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೊ ಖೊಟೊ ಸ್ಪಿರಿತ್ ತುಜೆಥಂಯ್‌ಯಿ ರಾಜ್ ಕರ‍್ತಾ. ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಪೊಸ್ತಾಂ ಪುಣ್ ಖರೆಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಪೊಸ್ತಾಂ ತುಜೆ ಭಿತರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಾಯ್ಟ್ ಸ್ಪಿರಿತಾಕ್. ಪುಣ್ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ನ್ಹಯ್. ವೆಗಿಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಜಾತೊಲೊಂ. ಮ್ಹಜಿ ಪತಿಣ್ ಆನಿ ಪುತ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತೆಲಿಂ. ತುಜೆ ಭಿತರ‍್ಲೊ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಪೊಳ್ತೊಲೊ.’

‘ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾ ಮಾಸಾಚೊ ನ್ಹಯ್!’ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಮೆಥ್ಯುನ್. ಗ್ರೆಗರಿನ್ ತಾಚಿಂ ಭುಜಾಂ ಧರುನ್ ಅಮಾನುಶ್ ಸಕ್ತೆನ್ ತಾಕಾ ಹಾಲಯ್ಲೊ.

‘ತುಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾ-ಮಾಸಾಚೊ ನ್ಹಯ್?’ ತೊ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ. ‘ಹೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ತುಜೆಂ ನ್ಹಯ್. ತುಜ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಆಸ್ಚೊ ವಾಯ್ಟ್ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಹೆಂ ಉಲಯ್ತಾ. ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಮೊಡ್ತೊಲೊಂ. ಆಗ್ಗ್ಯಾಚೆಂ ಪೀಲ್ ತುಂ? ಪಳೆವ್ನ್ ಘೆತಾಂ ಹಾಂ!’

ಆನಿ ತವಳ್, ಮೆಥ್ಯುಚೆ ಮತಿಂತ್ ದುಬಾವಾಚೆಂ ಎಕ್ ಕಿಸರ್ ರಿಗ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಎಸ್ತೆರ್ ಆಂಟಿಚೊ ಪುತ್? ಕಸಲೆಂ ಪಿಶೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಹೆಂ? ಖಂಚೊ ನಿರ‍್ದಯಿ ಹೊ ಘುಟ್ ಪುತಾಥಾವ್ನ್ ಲಿಪಯ್ತ್? ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಲಗ್ನಾ-ಬಾಂದಾ ಭಾಯ್ರ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊಂ ತರ್?

ಮೆಥ್ಯುಚೆಂ ಸರ್ವಾಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಂ.

‘ಆತಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಪ್ತಾಯ್, ದೆಂವ್ಚಾರಾ?’ ಗ್ರೆಗರಿಚಿ ಬೊಬಾಟ್ ಮುಂದರೊನ್ ಗೆಲಿ. ಪುಣ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ತಾಚೆಂ ಗುಮಾನ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ.

ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಎಸ್ತೆರ್ ಆಂಟಿಚೊ ಪುತ್?

ಕೊಣಾಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ‍್ಚೆಂ?

ಪುಣ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಬುಡೊನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಯಾ ಹೆರ್ ಕಸಲಿಂಯಿ ಸೊದ್ನಾಂ ಕರುಂಕ್ ತಾಕಾ ವೇಳ್ ಲಾಬ್ಲೊ ನಾ.

ವಯ್ಲೆಂ ಘಟನ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ, ಎಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಂತ್ ಮೆಥ್ಯು ಎಕ್ಲೊಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಗ್ರೆಗರಿ ರಿಫಾಯ್ನರಿಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ.

ಟಿಲಿಫೋನ್ ವ್ಹಾಜ್ಲೆಂ. ಮೆಥ್ಯುನ್ ತೆಂ ಉಕಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ನಂಬರ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ತೆವ್ಶಿಲೊ ತಾಳೊ ಹಾಸ್ಲೊ.

‘ಗ್ರೆಗರಿಚೆಂ ಟ್ರೇಯ್ನಿಂಗ್?’ ತ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. ‘ಹಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಪಾತ್ಯೆನಾ.’

‘ತುಮಿ ಕೊಣ್, ಸರ್?’

‘ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ಅಲೆಕ್ಸ್, ಫಕತ್ ಅಲೆಕ್ಸ್.’ ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ತುಂವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸರ್ ಮ್ಹಣಾಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗರ‍್ಜ್ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಗ್ರೆಗರಿಕ್ ವಳ್ಕಾತಾಂ. ಚಾರ್ ಮ್ಹಯ್‌ನೆಥಾವ್ನ್ ತುಂ ಬೆಕಾರ್ ಆಸಾಯ್ ಮ್ಹಣ್‌ಯಿ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ.’

‘ವ್ಹಯ್, ಅಲೆಕ್ಸ್’ ಸುಟಾವಿ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಮೆಥ್ಯುನ್.

‘ವೆರ್ರಿ ಗುಡ್!’ ದೋನ್ ಖಿಣಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಲೆಕ್ಸಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಹಾಂವ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎರಿಯಾಂತ್ ಲ್ಹಾನ್ ಎಕ್ ಕಂಪೆನಿ ಚಲಯ್ತಾಂ. ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ತೀನ್ ರಿಫಾಯ್ನರಿಂಕ್ ವಿವಿಧ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಸಾಮಾಗ್ರ್ಯೊ ಸಪ್ಲಾಯ್ ಕರ‍್ಚೊ ವಯ್ವಾಟ್ ಆಮ್ಚೊ…..ಎಕಾ ಟಾಯ್ಪಿಸ್ಟಾಚಿ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಉದೆಲ್ಯಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಟಾಯ್ಪಿಸ್ಟಾಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಂತ್ ನವ್ಕರಿ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣೆ ರೆಜಿಗ್ನೇಶನ್ ದಿಲಾಂ. ಫಾಲ್ಯಾಂಚ್ ಯೆಂವ್ನ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾಯ್?’

‘ವ್ಹಯ್!’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ತಕ್ಷಣ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಉದ್ವೇಗ್ ಯಾ ಸಂತೊಸಾಚೆ ಉಮಾಳೆ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ.

‘ಥೆಂಕ್ಯೂ, ಥೆಂಕ್ಯೂ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ!’

ತ್ಯೆ ಸಾಂಜೆರ್ ಹಿ ಖಬರ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಗ್ರೆಗರಿಕ್ ಕಳಯ್ಲಿ.

ಗ್ರೆಗರಿನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ ನಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ನಾ, ಭುಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್, ಸೊರೊ ಸಯ್ತಿ ಪಿಯೆನಾಸ್ತಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೆಡ್‌ರೂಮಾಚಿ ಎ.ಸಿ. (ಆತಾಂ ಕಠಿಣ್ ಉಬಾಳ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ) ತೊ ನಿದುಂಕ್ ಗೆಲೊ!

***

ಅಲೆಕ್ಸಾಚೆಂ ವೆಕ್ತಿತ್ವ್, ಉಲವ್ಣೆಂ ಆನಿ ಚಾಲ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್‌ಚ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಸಮಾಧಾನೆಚೆಂ ಜಾಲೆಂ.

‘ತುಕಾ ಕಸಲಿಯಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಹಾಂವ್ ದೀನಾ,’ ಕಳಯ್ಲೆಂ ಮೆಥ್ಯುನ್. ‘ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರೆಕೊರ‍್ಡಾಂ ಖಾತಿರ್ ಎಕ್ ಎಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗರ‍್ಜ್.’ ಆನಿ ಮೆಥುನ್ ಎಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಿಕ್ಲೆಂ.

‘ಮಾನೇಸ್ತಾ,

ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವಯ್ವಾಟೀ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಟಾಯ್ಪಿಸ್ಟಾಚೊ ಜಾಗೊ ಖಾಲಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಅರ‍್ಜಿ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂ. ಧನ್ಯವಾದ್.

ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ’

ಹಿ ಅರ‍್ಜಿ ವಾಚುನ್ ಪಳೆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಲೆಕ್ಸಾಚ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾರ್ ಎಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಹಾಸೊ ಉದೆವ್ನ್ ಲಿಪ್ಲೊ.

‘ಗ್ರೆಗರಿ ಎಕ್ ಶಿಸ್ತೆವಂತ್ ಕಾಮೆಲಿ,’ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಲೆಕ್ಸಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ಮ್ಹಯ್‌ನ್ಯಾಂನಿ ಕಸಲಿ ತರ್ಬೆತಿ ತುಕಾ ತಾಣೆ ದಿಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಂದಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಕ್ತಾಂ’ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ತೊ ಮೌನ್ ರಾವ್ಲೊ.

ಮೆಥ್ಯುನ್‌ಯಿ ಕಿತೆಂಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ ನಾ.

‘ತುಕಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪನ್ನಾಸ್ ದೆನಾರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ಮೆಳ್ತಲೊ. ಆಫೀಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚಪ್ರಾಸಿಕ್ ಪಾಂಚ್ತೀಸ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ತುಮೆಚೆ ಮಧ್ಲೆಂ ಫರಕ್ ಪಂದ್ರಾ ದೆನಾರಾಂನಿ ಮೆಜ್‌ಚೆಂ ನ್ಹಯ್.’

ಆತಾಂಯಿ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಮೌನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಂ.

‘ತುಕಾ ಟಾಯ್ಪಿಂಗಾಂತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನಾ ಆನಿ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ತುಕಾ ಫಕತ್ ಎಕ್ ಥರ‍್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾತ್ರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ. ಖುಶಿ ಆಸಾ ತರ್ ಹಿ ಮ್ಹಜಿ ಕಂಪೆನಿ ತರ‍್ಬೆತಿಚೆಂ ಥಳ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಂವೆಂ ಘೆವ್ಯೆತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನೇಮ್ ಎಕ್‌ಚ್ – ಆಯ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಫಾಲ್ಯಾಂಕ್ ದವರ‍್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಮಧ್ಯಾನ್ ರಾತ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತರೀ ಬಸುನ್ ತುಂವೆಂ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸಂಪಯ್ಲ್ಯಾರಿ ತುಕಾ ಎಕಾಚ್ ಎಕಾ ಮಿನಿಟಾಚೊ ಒವರ್‌ಟಾಯ್ಮ್ ಮೆಳ್ಚೊ ನಾ.’

ಆತಾಂಯಿ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ ನಾ.

ಅಲೆಕ್ಸಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡ್ಲೊ. ‘ಹೆಂ ತುಜೆಂ ಹಾತೆರ್ – ತುಜೆಂ ಮೌನ್ – ದೋನ್ ಧಾರಿಂಚಿ ತಲ್ವಾರ್.’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಚತ್ರಾಯೆನ್ ತೆಂ ವಾಪರ್, ಪುಣ್ ಜರೂರ್ ವಾಪರ್. Welcome aboard!’

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಗ್ರೆಗರಿಚ್ಯಾ ಎಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ಲೊ ಎಕ್ ದೀಸ್ ಜೊಡ್ಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಖರ‍್ಚಿಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಮೆಥ್ಯುಥಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಗ್ರೆಗರಿ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ಲೊ ನಾ ಆನಿ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆ ನವ್ಕರೆ ವಿಶಾಂತ್ ತಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂಯಿ ನಾ.

ಎಕ್ ಮ್ಹಯ್‌ನೊ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೊ.

ಆಪ್ಲೆಚ್ ವಿಸಿಷ್ಟ್ ರಿತಿನ್ – ಗರ‍್ಜೆ ಭಾಯ್ಲೆಂ ಕಸಲೆಂಯಿ ಉಲವ್ಣೆಂ ನಾಸ್ತಾನಾ – ಮೆಥ್ಯುನ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ‍್ವಾಂಚೆಂ ಮನ್ ಜಿಕುನ್ ಧರ‍್ಲೆಂ. ಕಂಪೆನಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಸಲ್ಯಾಯಿ ಕಾರ‍್ಯಕಲಾಪಾಂಕ್ ಖೊಡಿ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ತಾಣೆ ಕೆಲೆಂ ನಾ ಪುಣ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ತೊ ಸಾಫ್‌ಸುಫ್ ರಿತಿರ್ ತೊ ಕರ‍್ತಾಲೊ.

ಎಕ್ ಮ್ಹಯ್‌ನೊ ಜಾತೆಚ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ಪಯಿಲ್ಲೊ ಪಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ಗ್ರೆಗರಿ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ.

‘ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟೀಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಗ್ ಮೆಳ್ಳಾ!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ರಾವ್ಪಾ-ಜೆವ್ಣಾಚೊ ಖರ‍್ಚ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಅಪೇಕ್ಷಿತಾಂ.’

‘ಆನಿ ತೊ ಖರ‍್ಚ್ ತುಂವೆಂ ದೀಜೆಚ್ಚ್.’ ಗ್ರೆಗರಿನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಜಿಸ್ತ್‌ಜಿಸ್ತ್ ರಿತಿರ್. ‘ಪುಣ್ ರಾವ್ಪಾಚೊ ಖರ‍್ಚ್ ನಾಕಾ. ಜೆವ್ಣಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಮ್ಹಯ್‌ನ್ಯಾಕ್ ತೀಸ್ ದೆನಾರ್ ದೀಜೆ.’

ಮೆಥ್ಯುನ್ ತೀಸ್ ದೆನಾರ್ ಮೆಜುನ್ ದಿಲೆ.

‘ತುಕಾ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಟ್ರಾಸ್‌ಪೋರ‍್ಟಾಚೆ ವಾಂದೆ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ.’ ಮ್ಹಳೆಂ ಗ್ರೆಗರಿನ್. ‘ಹಾಂವೆಂ ರಿಫಾಯ್ನರಿಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಕಾರಾಂತ್ ಜಾಗೊ ಆಸಾ. ತುಜೆಂ ಕಾಮ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಆಟಾಂಕ್ ಸುರು ಜಾತಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಸಾತಾಂಕ್. ತುಕಾ ಮ್ಹಜೆಸಂಗಿ ಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತುಕಾ ತುಜ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿಲಾಗಿಂ ಡ್ರೊಪ್ ದಿತಾಂ ಪುಣ್ ತುಂವೆಂ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಸಾಡೆ-ಸ ಘಂಟ್ಯಾರ್‌ಚ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಜೆ.’

‘ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ತೊಲೊಂ!’

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಥಾವ್ನ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಣೆಂ-ಸಾತ್ ವೊರಾಂಚೆರ್‌ಚ್ ಮೆಥ್ಯು ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಕಂಪೆನಿಂತ್ ದೋಗ್-ತೇಗ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡಾಂನಿ ರಾವ್ತಾಲೆ ಆನಿ ಮೆಥ್ಯು ತಾಂಕಾಂ ಪಸಂದೆಚೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣಿಂ ಸಕಾಳಿಂಚೆ, ಕಂಪೆನಿಚ್ಯಾ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ದಾರ‍್ವಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ದೆಗೆಚೆಂ ಅಶೀರ್ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರುನ್ ತಾಕಾ ಭಿತರ್ ಸೊಡೂಂಕ್ ವಿರರಾಯ್ ದಾಕಯ್ಲಿ ನಾ. ಪಕ್ಕಾ ಕಾಮ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಎಕಾ ಘಂಟ್ಯಾಚೊ ವೇಳ್ ಆಸ್ಚೊ ತೊ ಕಸಲ್ಯೆ ರಿತಿರ್ ಖರ‍್ಚುಂಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕರುನ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

ಜಿಣಿಭರ್ ಟಾಯ್ಪ್‌ರೈಟರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಪುಣ್ ಖಂಯ್ಸರ್‌ಯಿ ಪಾಂವ್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಖಚಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಣೆಂ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಜೊಡಿಜೆ. ದುದಾ-ಮ್ಹೊವಾಂನ್ ವ್ಹಾಳ್ಚೊ ದೇಶ್ ಹೊ. ಜಾಯ್‌ತಿತ್ಲೆಂ ಆಸಾ, ಆರಾಯ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಶಾಥಿ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್.

ರಿಫಾಯ್ನರಿ ಸಾಮಾಗ್ರಿಂಚೊ ವಯ್ವಾಟ್ ಚಲಂವ್ಚಿ ಕಂಪೆನಿ ತಿ. ಮೆಥ್ಯುಕ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಮಾಹೆತ್ ಕಸಲಿಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತಿ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಸಲಿಚ್ ಅಡ್ಕಳ್ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲಿ ನಾ. ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ಲೆ ಸೇಲ್ಸ್‌ಮೆನ್ ಕಾಂಯ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನ್ಹಯ್. ತರ‍್ಜುಬ್ಯಾನ್ ತಾತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಪರಿಣತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಮನಿಸ್. ತಾಂಚೊ ಪಾಗ್ ಆನಿ ಕಮಿಶನ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಮೆಥ್ಯು ಖಳಾಕ್ ದೆಂವ್ಲೊ.

ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಲೊಗ್ ಆನಿ ಕಡ್ತಿಲ್ಯೊ ಉಸವ್ನ್ ತಾಣೆ ರಿಫಾಯ್ನರಿ ಸಾಮಾಗ್ರಿಂಚಿ ವಳಕ್ ಆನಿ ಮಾಹೆತ್ ಧರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಕಂಪೆನಿಚ್ಯಾ ಗೊಡೌನಾಂಕ್ ವಚುನ್ ತ್ಯೊ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ವಸ್ತು ಖುದ್ದ್ ಪಳೆಲ್ಯೊ, ಆಪಡ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಮತಿಂತ್ ಜಿಕುನ್ ಧರ‍್ಲ್ಯೊ. ತ್ಯಾ ಗುದಾಂವಾಂನಿ ಎಕಾ ರಿಫಾಯ್ನರಿಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ಸರ‍್ವ್ ಸಾಮಾಗ್ರ್ಯೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್. ತರಿ, ಫುರ‍್ಸತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಣೆ ಕಂಪೆನಿ ಸೇಲ್ಸ್‌ಮೆನಾಂಲಾಗಿಂ ಧಾರಾಳ್ ಸವಲಾಂ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲಿಂ. ಸಾದ್ಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ರಿಫಾಯ್ನರಿಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವಿನತಿಯಿ ತಾಣೆ ಕೆಲಿ. ಟಾಯ್ಪ್‌ರಾಯ್ಟರಾನ್ ತಾಕಾ ಬರೊಚ್ಚ್ ಶಿಕ್ಷಿತ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ತೊ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ವಯ್ವಾಟೀ ಪತ್ರ್‌ವೆವಹಾರ್ ಕಸೊ ಚಲಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಹುನ್ನರ್ ಶಿಕ್ಲೊ. ಹಾಂತು ಅಲೆಕ್ಸ್ ಭಾರಿಚ್ ನಿಪುಣ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸ್ ಭೋವ್ ಪರಿಣತಾಂಚಿಚ್ಚ್.

ತಾಚೆಂ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೆಂ, ತಜುರ‍್ಬ್ಯಾಚೆಂ ತುಪೆಂ ಭರೊನ್ ಯೆತಾಲೆಂ; ಪುಣ್ ಪರಿಪೂರ‍್ಣತೆಕ್ ಆನಿಕಿ ವೇಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಎಕೆ ಸಕಾಳಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಕಸಲ್ಯಾಗಿ ಗರ್ಜೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಕಂಪೆನಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಭಿತರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಲೆಕ್ಸಾಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್-ಗಮನ್ ಪಡ್ಲೆಂ ನಾ.

‘ಇತ್ಲ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ತುಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ತಾಯ್?’ ಅಲೆಕ್ಸಾನ್ ಶೀದಾ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. ‘ತುಕಾ ಸಕಾಳಿಂ ಜಾಂವ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಜಾಂವ್ ಒವರ್‌ಟಾಯ್ಮ್ ಮೆಳ್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ!’

‘ಹಾಂಗಾಸರ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಕಾರಾಣ್ ಬಲ್ತೆಂಚ್ ಆಸಾ ಅಲೆಕ್ಸ್ ತರಿ ತೆಂ ಕಾರಾಣ್ಂಚ್ ಎಕ್ ಉದ್ದೇಶ್‌ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಪರ್ತಯ್ಲಾಂ. ಪುಣ್, ತೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಒವರ್‌ಟಾಯ್ಮಾಚೊ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್.’

‘ತರ್, ಕಸಲೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಯೆತ್ ತುಜೊ ಉದ್ದೇಶ್?’

ಮೆಥ್ಯುನ್ ಆಪ್ಲಿ ದೀಷ್ಟ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಚೆ ದೀಷ್ಟಿಕ್ ಮೆಳಯ್ಲಿ.

ಉಪ್ರಾಂತ್, ಆಪ್ಲೆಚ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಚ್ಯಾ ಸುಸಜ್ಜಿತ್ ಕೆಬಿನಾಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ಲೆಂ.

‘ಎಕಾ ದಿಸಾ,’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಾತೆಂ ಉಬಾರ್ನ್. ‘ಎಕಾ ದಿಸಾ ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ಕೆಬಿನಾಂತ್ ಬಸ್ತೊಲೊಂ!’

(ಅವಸ್ವರ್ – 65-ಂತ್ ಮುಂದರ್ತಾ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !