ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -63

‘ಆಮಿ ಯೆಕಾಮೆಕಾ ಖಾತಿರ್‌ಚ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ?’

‘ಹಿಂ ಎಕಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಚಿಂ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ, ಮೆಥ್ಯು!’ ಲೀಜಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಎಲೀಜಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ ಕೂಡ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತಿ ದಯ್‌ಹಿಕ್ ಆನಿ ಮಾನಸಿಕ್ ರಿತಿರ್ ಭುಕೆತಾ, ಸದಾಂಚ್.’

‘ತಿ ಭುಕ್ ಥಾಂಬಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಖಂಚಾಯಿ ರಿತಿಚಿ ಅಡ್ಕಳ್ ಆಸ್ಚಿ ದಿಸನಾ.’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಭಂವ್ತಿಂ ಪಳೆವ್ನ್.

‘ತರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮುಕಾರ್ ಸರಾನಾಂಯ್?’

‘ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ತುಕಾಯಿ ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ‍್ಯೆತ್.’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ.

‘ತಿ ಭುಕ್ ಥಾಂಬಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಖಂಚಾಯಿ ರಿತಿಚಿ ಅಡ್ಕಳ್ ಆಸ್ಚಿ ದಿಸನಾ.’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಭಂವ್ತಿಂ ಪಳೆವ್ನ್.

‘ತರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮುಕಾರ್ ಸರಾನಾಂಯ್?’

‘ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ತುಕಾಯಿ ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ‍್ಯೆತ್.’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ ಲೀಜಾಚ್ಯಾ ದೋಣ್‌ಇ ಖಾಂದಾಂಚೆರ್ ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ದವರ‍್ನ್.

‘ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ!’ ಲೀಜಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ದಿಗಂತಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್. ‘ಖಂಚಾಯಿ ಸಂಸಾ‌ಎರಿ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾರಿ ಚಲಿ ನ್ಹಯ್, ಮೆಥ್ಯು.’ ಲೀಜಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಯೆಕಾಚಾಣೆ ತಾಚ್ಯಾ ಹರ‍್ಧ್ಯಾರ್ ಮಾತೆಂ ತೆಂಕೊನ್.

‘ಹಾಂವ್ ಸಾದಿ ಚಲಿ, ತತ್ವ್‌ಜ್ಞಾನಿ ನ್ಹಯ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ಜಾಯ್, ಎಕಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೊ ಪಾಶಾಂವ್ ಜಾಯ್. ಜೆಂ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿತಾ ತೆಂಚ್ ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ಮಾಪಾನ್ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ದಿತೆಲಿಂ.’

‘ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ದೊತೊರ್ನಿಂತ್ಲಿಂ ಸಿದ್ದಾಂತಾಂ?’

ತಾಣೆ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ ಲೀಜಾಚೆ ಕೇಸ್ ಪೊಶೆವ್ನ್. ತಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾ-ತಾಳ್ವೆಚೊ ಪರ‍್ಮಳ್ ಘೆತಾನಾ ನವ್ಯಾನ್ ಕಾತರ‍್ಲೆಲ್ಯಾ ಭಾ-ಕಣ್ಶೆಚೊ ಸ್ವಾದ್ ತಾಕಾ ಮಾರ‍್ಲೊ. ಎಲೀಜಾಚ್ಯಾ ಹರೆಕ್ ಕಣಾಚೆರ್ ಹೊಚ್ಚ್ ಪರ‍್ಮಳ್ ಆಸ್ತೊಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಸುಪ್ತ್ ಆಸ್ಚೊ, ಎಕ್‌ಚ್ ಭಾಸ್ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್ಚೊ, ಮುಳಾವೊ ಪಾಶಾಂವ್ ಜಾಗೊ ಜಾತಾನಾ ಆಪುಣ್ ಪರಿಪೂರ‍್ಣ್ ರಿತಿರ್ ಉದ್ರೇಕಿತ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ. ಎಲೀಜಾಕ್ ತಾಣೆ ಎಕೆ ಬಳಿಷ್ಟ್ ವೆಂಗೆಂತ್ ಆರಾಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆತಾಂ ತಾಂಚೆ ಕುಡಿಂ ಮಧೆಂ ವಾರೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆತಿತ್ಲೊಯಿ ಜಾಗೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

‘ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್, ಲೀಜಾ!’ ತೊ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಶಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ದಾಟಾಯೆನ್ ಮೆಥ್ಯು ಪಿಂರ‍್ಗಾಲೊ. ‘ಮ್ಹಜೆ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಸಬಾರ್ ಮಧುರತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಚುಕ್ಲ್ಯಾ, ಪುಣ್ ಸಬಾರ್ ಅಂದ್ಕಾರ್ ಖಂದಕ್-ಖಾಂಚಿ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ಲ್ಯಾತ್. ತೆ ಹಾಂವ್ ಉತ್ರೊಂಕ್ ಸಕ್ಲಾಂ ಯಾ ನಾ, ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ. ತುಂ ಮೆಳುಲ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಆವ್ರ್ ಆಯ್ಲಾಂ, ಲೀಜಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಡುನ್ ವಚಾನಾಕಾ.’ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಹುನೊನಿ ಪಾವ್ಳೆ ಲೀಜಾಚ್ಯಾ ಕೆಸಾಂಚೆರ್ ಗಳ್ಳೆ.

ಸಬಾರ್ ವೇಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಲೀಜಾನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಮ್ಹಳೆ ನಾ. ತಾಚೆ ವೆಂಗೆಂತ್‌ಚ್ ತೆಂ ರಾವ್ಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್, ‘ಮ್ಹಜೆ ಪಾಶಾಂವ್ಯಿ ಜಾಗೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್!’ ಉತ್ರಾಂ ವಿಂಚುನ್ ತೆಂ ಉಲಯ್ಲೆಂ. ‘ಆಜ್ ಹಿ ಸಂಸಾರಿ ಕೂಡ್ ತುಕಾ ಪರಿಪುರ‍್ಣ್ ರಿತಿರ್ ಅರ‍್ಪುಂಕ್ ಕಸಲಿಚ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಮಧೆಂ ನಾ.’

‘ತರ್?’

‘ಫಕತ್ ಎಕ್ ಸವಾಲ್ ಆಸಾ,’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಫುಡೆಂ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್….ಕಿತೆಂ?’

ಎಲೀಜಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸವಲಾನ್ ಮೆಥ್ಯು ಸ್ಥಿಮಿತಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಆಪ್ಲೆ ವೆಂಗೆಥಾವ್ನ್ ಮೆಕ್ಳೆಂ ಕರಿತ್ತ್ ತೊ ಗಾದ್ಯಾ ಮೆರೆವಯ್ಲ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾಚೆರ್ ಬಸ್ಲೊ. ತೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಎಕ್ ಮೂರತೆಪರಿಂ ಉಬೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

‘ಅಬ್ಳೆ! ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ ಎಕ್ಲಿ ಚಲಿ ಜಿ ದಯ್‌ಹಿಕ್ ಆನಿ ಮಾನಸಿಕ್ ರಿತಿರ್ ಪರೀಪೂರ‍್ಣ್ ಸ್ತ್ರೀ ಜಾವ್ನಾಸಾ.’ ಕೊಣೆಂಗಿ ಎಕ್ ಮಂದಾಮೆಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕೊಶೆಡ್ದಾಂತ್ ಖಂಚಯ್ಲೊ. ‘ಎಕ್ ತೇಂಪ್ ಯೆತೊಲೊ, ತಿಚೆವಿಣೆಂ ತುಜೆಂ ಜಿಣೆಂ ಅಪೂರ‍್ಣ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಪಾತಿಯೆತೊಲೊಯ್. ತಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸೊಡಿನಾಕಾ, ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ.’

ಮೆಥ್ಯು ಉಟ್ಲೊ ಆನಿ ಎಲೀಜಾಚೆ ದೋನ್‌ಯಿ ಹಾತ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಘೆತ್ಲೆ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂಕ್ ಲಾಯ್ಲೆ ಆನಿ ಭಕ್ತಿಪಣಿಂ ತಾಂಚೊ ಉಮೊ ಘೆತ್ಲೊ.

‘ಆನಿ ತಶೆಂ ಕರ‍್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಕರ‍್ತೊಲೊಂ!’, ತಾಣೆ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ, ಸೊಪುತ್ ಘಾಲ್ಚೆಪರಿಂ.

‘ಹೇಯ್! ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ತುಂ?’ ಎಲೀಜಾ, ಕಿಣ್ಕುಳೆ ಹಾಲಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಹಾಸ್ಲೆಂ.

‘ಸರ‍್ಗಾರ್ ಆನಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ಆಸಾ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್, ಲೀಜಾ, ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಖರೊ ಮೋಗ್ ಕರ‍್ತಾಂ!’

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ವಿದೇಶಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಲೀಜಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ.

***

ಮಧ್ಯ್‌ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಎಕ್‌ಪೋರ‍್ಟ್ ಇಮ್ಮಿಗ್ರೇಶನಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ, ವಿಮಾನಾಥಾವ್ನ್ ಕೋಚಾರ್ ಬಸುನ್ ಥಂಯ್‌ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಹಿಂವಾಂತ್ ಕಾಣ್ಸಿರ್ಲಲೊ ಮೆಥ್ಯುಚೊ ಜೀವ್ ಆತಾಂ ಬಿತರ‍್ಲೆ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ್ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ಪಾಟಿ ಸ್ಥಿಮಿತಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಲಾಯ್ನಿರ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆ ಖಂಯ್ ಪುಣಿ ಅಂಕಲ್ ಗ್ರೆಗರಿ ದಿಸ್ತಾಗಿ ಮ್ಹಣ್ ತಿಳ್ಳೆಂ. ಚಾರಾಂಯಿ ಕುಶ್ಂನಿ ಆರ‍್ಸ್ಯಾಚಿಂ ದಾರಾಂ ಆಸ್‌ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವಿಶಾಲ್ ಸಾಲಾ ಭಾಯ್ರ್ ದೀಗಾಯೆನ್ ಉಬೊ ಆಸ್ಚೊ ಅಂಕಲ್ ಗ್ರೆಗರಿ ತಾಚೆ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡೊಂಕ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾಲೆನಾಂತ್ , ವೇಳ್ ಲಾಗ್ಲೊ ನಾ. ಯೆಕಾಚಾಣೆ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಸುಪ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಉಬ್ದೆಸ್ ಉಣೆ ಜಾಲೆ ಪುಣ್ ನಾಂವ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಎಕ್ ಬಿರಾಂತ್ ತಾಚೆಥಂಯ್ ನವ್ಯಾನ್ ಉದೆಲಿ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಾಯ್ನಿರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾರ‍್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಕುಟೀತಾನಾ ತೊ ಜಾಗೊ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲೊ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಆನಿ ಇಮ್ಮಿಗ್ರೇಶನ್ ಕಾರ‍್ಡ್ ತಾಣೆ ಕಾಂವ್ಟರಾಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಅದಿಕಾರಿಕ್ ದಿಲೆಂ. ವೀಜಾ ದಾಡ್ತಾನಾ ಪಯ್ಣಾರ್ ಆನಿ ಎಕ್ಪೋರ್ಟಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಿಸ್ತಾರಾಯೆನ್ ಅಂಕಲ್ ಗ್ರೆಗರಿನ್ ತಾಕಾ ಕಳಯಿಲ್ಲೆಂ.

ಕಾಂವ್ಟರಾ ಪಾಟ್ಲೊ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೆಥ್ಯುಲಾಗಿಂ ಅರೆಬಿಕಾಂತ್‌ಚ್ ಉಲಯ್ಲೊ ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಕಸಲಿಚ್ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಮೆಥ್ಯು ಸಕ್ಲೊ ನಾ. ತರಿ ತಾಚಿ ವೀಜಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ ಸಾರ‍್ಕಿಂ ಆಸ್ಚಿಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆನಿ ಭೋವ್‌ಶಾ, ತಾಚ್ಯಾ ಊಂಚಿ ಸುಟಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಆಪ್ಲೊ ಹಂಕಾರ್ ಆನಿ ಘಮಂಡ್ ಚಾಬೊನ್ ಧರುನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ಪಾಸ್‌ಪೋರ‍್ಟಾಚೆರ್ ಮ್ಹೊರ್ ಮಾರ‍್ಲಿ ಆನಿ ಹುಂಕಾರೊನ್, ‘ಕಸ್ಟಮ್ಸ್, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್’ ಮ್ಹಣ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾ ಸಾಲಾಚೆಂ ದಾರ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ.

ಹಾತಾಂತ್ ಬ್ರೀಫ್‌ಕೇಜ್ ಘೆವ್ನ್ ‘ಲಗ್ಗೇಜ್’ ಮ್ಹಲ್ಳೊ ಬೋರ‍್ಡ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹೊಲಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಎಕ್ಲೊ ಸಹ್‌ಪ್ರಯಾಣಿಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

‘ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟೀಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ?’

‘ವ್ಹಯ್.’

‘ಲಗ್ಗೇಜಿಂತ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ-ಮೂ?’

‘ಮತ್ಲಬ್?’

‘ಕಾಂಯ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಹಾಡ್ಲಾಯ್?’

‘ನಾ! ಪುಣ್….’

‘ಕಸ್ಟಮ್ಸಾಂಚ್ಯಾಂಕ್ ಸೊರೊ ಸಾಂಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕಾಕ್ ಸ ಮ್ಹಯ್‌ನೆ ಜಯ್ಲ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್ತಾತ್; ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಸಾದ್ಯ್‌ಚ್ ನಾ.’

‘ಪುಣ್-‘ಆಮಾಲ್ ನಿಶೇದಾವಿಶಿಂ ಅಂಕಲ್ ಗ್ರೆಗರಿನ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾ.

‘ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂ ಬಿತರ್ ಕಾಂಯ್ ಸೊರೊ ಕಾಡ್ಶಿ ಆನಿ ಸಾಂಪಡ್ಶಿ ತರ್ ಎಕಾ ವರ‍್ಸಾಚೆಂ ಜಯ್ಲ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್…ಸಾಫರ್!’

‘ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್?’

‘Deportation!’

‘ಹೊ! ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್-‘

‘ಆನಿ ಮಾದಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಪಡ್ತಿತ್ ತರ್-capital punishment ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಾಶಿಚ್ಚ್! ಹರಾಮ್ಯಾಂಚೊ, ನಿರ‍್ದಯಿಂಚೊ ಆನಿ ನೀತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ದೇಶ್ ಹೊ.’

ಮೆಥ್ಯುನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ ನಾ.

‘ಪುಣ್ ಆಮಿ ಥೊಡೆ ಭಾರಿಚ್ ಸ್ಮಾರ‍್ಟ್ ಆಸಾಂವ್!’ ತೊ ಪ್ರಯಾಣಿಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ‘ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಖೂಬ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕಾಡ್ಟಾಂವ್ ಆನಿ ಜೊಲ್ಲಿ ಕರ‍್ತಾಂವ್!’

ಲಗ್ಗೇಜ್ ಹೊಲಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ತೆ ಮೆಕ್ಳೆ ಜಾಲೆ.

‘ಆನಿ ಯೆದೊಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಶಿರ‍್ಕೊನ್ ಪಡೊಂಕ್‌ನಾಂವ್!’ ಪಯ್ಸ್ ಸರ‍್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

‘ತೆಂ ದಿಸ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ!’ ಮ್ಹಳೆಂ ಮೆಥ್ಯುನ್ ನಿರುತ್ಸಾಹಾನ್.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫ್ಲಾಯ್ಟಾಚೆ ನಂಬರ್ ಲಿಖ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕನ್ವೇಯರ್ ಬೆಲ್ಟಾ ಸರ‍್ಶಿಂ ವೆತಾನಾ ಮೆಥ್ಯುಚಿ ಮೋಟ್ ಘುಸ್ಪಡಿತ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಅಂಕಲ್ ಗ್ರೆಗರಿ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಣ್ ಮೊಗಾನ್ ಎಕ್ ಬೋತ್ಲ್ ಪುಣಿ ಆಪ್ಣೆಂ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ತರ್?

ತಾಚಿ ಕೂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿ.

ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂ ನಂತರ್ ತಾಚಿ ಸುಟ್‌ಕೇಜ್ ಬೆಳ್ಟಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ತಿ ಸ್ವಾದೀನ್ ಕರುನ್ ದಾವ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಂವ್ಟಾರಾಕ್ ತೊ ಗೆಲೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸುಟ್‌ಕೇಜಿಚೆಂ ಸುಕ್ಷಿಮಾಯೆನ್ ತಪಾಸಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅದಿಕಾರಿನ್ ತಾಕಾ ಎಕಾ ರುಮಾಕ್ ವೆಲೊ ಆನಿ ವಿವಸ್ತ್ರ್ ಕರುನ್ ತಾಕಾ ತಪಾಸ್ಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಲ್ಯಾಂಕ್ ಥಾಪ್ಡುನ್ ಪಾಸ್‌ಪೋರ‍್ಟ್ ಪಾಟಿಂ ದಿತಾನಾ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಕಿತೆಂಶೆ ಜಾಲೆಂ. ನ್ಹೆಸುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆವ್ನ್ ಸುಟ್‌ಕೇಜಿ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಆಪ್ಲಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ವಸ್ತು ತಾಣೆ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್ಯೊ, ಸುಟ್‌ಕೇಜ್ ಧಾಂಪ್ಲಿ ಆನಿ ಟ್ರೊಲ್ಲಿ ಘಾಲ್ನ್, EXIT ಮ್ಹಣ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಾರ‍್ವಟಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ತಾಣೆ ಪಾಂಯ್ ದವರ‍್ಲೊ.

ಪ್ರಯಾಣಿಕಾಂ ಖಾತಿರ್‌ಚ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ವ್ಹಡ್ ಎಕ್ ಜಮೊಂಚ್ ತಾಕಾ ಮೆಲ್ಳೊ ಆನಿ ತಾಂತುಂ ಅಂಕಲ್ ಗ್ರೆಗರಿಚಿಂ ಲಾಂಬಾಯ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ಮಾತ್‌ಯೆ ರಂಗಾಚೆಂ ಪೇಂಟ್, ಧವೆಂ ಶರ‍್ಟ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಚಾಮ್ಡ್ಯಾಚಿ ಕಾಳಿ ಜಾಕೆಟ್ ತಾಣೆ ಘಾಲ್ಲಿ. ತಾಚೆಂ ಮುಕಮಳ್, ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಾವ್ಳೆಂ, ಕಾಳೆಂಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ದಾಡಾಮಾಂ ಅಡ್ಚಿಲ್ಲಿಂ ದಿಸ್ತಾಲಿಂ.

ತೆ ಮುಖಾಮುಖಿಂ ಜಾತಾನಾ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಮಾನ್ ಭಾಗಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ವಂದನ್ ಕೆಲೆಂ ಪುಣ್ ಗ್ರೆಗರಿನ್ ತಾಚೆಂ ಗುಮಾನ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಟ್ರೊಲ್ಲಿ ವಯ್ಲಿ ಸುಟ್‌ಕೇಜ್ ಝೊಂಪಯ್ ಮಾರುನ್ ವಿಂಚ್ಲಿ ಆನಿ ಲಾಂಬ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ಕಾಡುನ್ ತೊ ಎರ್‌ಪೊರ್ಟಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಮುಕ್ ದಾರ‍್ವಟಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ.

ಮೆಥ್ಯುನ್ ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲೊ.

ಭಾಯ್ಲಿ ಕಠೀಣ್ ಥಂಡಿ ತಾಕಾ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ದಣ್ಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಗ್ರೆಗರಿಚಿಂ ಲಾಂಬ್ ಲಾಂಬ್ ಕದಮಾ ಧರುಂಕ್ ತೊ ಉರ‍್ಡಾಲೊ ಆನಿ ಖರ‍್ಶೆಲೊ. ಆಕ್ರೇಕ್ ತರಿ ಏರ್‌ಪೋರ‍್ಟಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್-ಪಾರ‍್ಕಿಂಗಾಕ್ ತೆ ಪಾವ್ಲೆ. ಥಂಯ್ಸರ್, ಮೆಥ್ಯುನ್ ಯೆದೊಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ದೆಕೊಂಕ್‌ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನಮೂನ್ಯಾಂಚಿಂ ಕಾರಾಂ-ವಾಹನಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಕಾರ್ ಪಾರ‍್ಕಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಸ್ಬರಿತ್ ದಿವ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಡಾಂತ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಮೊಡಾಂಪರಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಕಾ-ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾಲೊ.

‘ಹಾಂಗಾಸರ್, ಆಫೀಸಾಂತ್ಲೆ ಚಪ್ರಾಸಿ ಆನಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಂತ್ ಕಾಕುಸ್ ಧುಂವ್ಚೆ ಸಯ್ತ್ ಕಾರಾಂಚೆ ಧನಿ!’ ಗ್ರೆಗರಿನ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ಖಾಂದಾರ್ ಹಾತ್ ದವರೊನ್. ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಚೆಂ ವಜನ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಜಡ್ ಮಾರ‍್ಲೆಂ.

‘ತುಜೆಂ ಕಾರ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ, ಅಂಕಲ್?’

‘ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಕಾರ್ ನಾ!’ತಾಳೊ ಕಾಡ್ಲೊ ಗ್ರೆಗರಿನ್. ‘ಪುಣ್ ಆಯ್ಕ್-ಕಾಕ್ಸಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಟೆಕ್ಸಿ ಕರುನ್ ವೆಚಿ ತಾಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ!’

ಮೆಥ್ಯುಚೊ ಜೀವ್ ಬಿತರ‍್ಲೆ ಬಿತರ್ ಕಾಂಪ್ಲೊ.

ಕಸಲೆಂಗಿ, ಕಿತೆಂಗಿ ಸಾರ‍್ಕೆಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಕಾನ್ ಪುಟಂವ್ಚೊ ಆವಾಜ್ ಕರುನ್ ಎಕ್ ವಿಮಾನ್ ತಾಂಚೆಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಬೊನ್ ಗೆಲೆಂ. ಆನಿ ತವಳ್ ಆಪುಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್‌ಗಾಂವಾಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲೀಜಾಥಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಲೊಂ ಪಯ್ಸ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಗೆಲೆಂ. ತೀನ್ ಹಜಾರ್ ಕಿಲೊಮೀಟರ್.

‘ಕಿತೆಂ ಚಿಂತಾಯ್?’ ಖೆಂಚ್ಕುರ‍್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಗ್ರೆಗರಿನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ.

‘ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವೆಗಿಂಚ್ಯಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳಾನಾ, ಗಾಂವಾಕ್ ವಚುಂಕ್‌ಯಿ ಮೆಳಾನಾ!’ ಗ್ರೆಗರಿನ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಹಳ್ತಾನ್ ಮುಕಾರ್ ಲೊಟ್ಲೊ. ‘ಪಳೆ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟಾಕ್ ಹಾಡುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸಿ. ತಿಚೆಂ ಇಂಜಿನ್ ಚಾಲು ಆಸಾ, ಬಿತರ್ ಊಬ್ ವಾತಾವರಣ್ ಆಸಾ. ಉಡಾಸ್ ದವರ್ 1946 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ-ಉಜೊ ಆನಿ ಥಂಡಿ ಮಾತ್ರ್. ನಿತಳ್ ಉದಕ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ದೀಕಾಪರಿಂ ದಾಟ್ ಕಜೆಂ ಉದಕ್ ಚಾಮ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೊತ್ಯಾಂನಿ ಬಸ್ರಾಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ತುಜೆಂ ರಾಯ್ಪಣ್ ಪಳೆ. ಅಮೆರಿಕನ್ ಕ್ಯಾಪ್ರಿಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕಾರ್ ತುಕಾ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾ.’

‘ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಚುಕಿದಾರ್ ನ್ಹಯ್, ಅಂಕಲ್ ಗ್ರೆಗರಿ,’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಸ್ಥಿಮಿತ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಂ. ‘ತವಳ್ಚಿ ಪರಿಗತ್‌ಚ್ ತಶಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.’

‘ಕೋಣ್ಂಚ್ ಖಂಚಾಯಿ ರಿತಿರ್ ಚುಕಿದಾರ್ ನ್ಹಯ್, ಗುನ್ಯಾಂವ್ಕಾರ್ ನ್ಹಯ್!’ ಗ್ರೆಗರಿಚ್ಯಾ ಉಬಾರ‍್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ದೊಗಾಂ-ತೆಗಾಂನಿ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವೊನ್ ಹಾಂಕಾಂ ಪಳೆಲೆಂ. ‘ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಪಾತ್ಕಿ ಆನಿ ಗುನ್ಯಾಂವ್ಕಾರ್ ಹಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್. ಮ್ಹಜಿ ಪತಿಣ್ ಹೆಂಚ್ ತೀರ‍್ಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಎಕ್ಸುರ‍್ಪಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್?’

‘ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಲಾಂ ನ್ಹಯ್, ಅಂಕಲ್.’ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಸಯ್ರಾಣಾಚೆರ್ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಜಾಲೆಂ. ‘ಯೆಕಾಮೆಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿವ್ಯಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆಂಶೆ ಎಕ್ ಕಾಮ್—‘

‘ಬರೆಂಶೆಂ ಕಾಮ್?! ಮತ್ಲಬ್ ಕಸಲೊ ತುಜೊ? ಸುಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕಾಮಾಕ್ ವೆತೊಲೊಯ್? ತುಕಾ white collar job ಮೆಳ್ತೊಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಯ್? ತುಜಿ ತಿ ಪುಸ್ಕಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಘೆವ್ನ್? ಹಾಂವೆಂ….ಹಾಂವೆಂ ಗ್ರೆಗರಿ ಲಿಯೊನ್ ಕಂಪ್ನಿಚ್ಯಾ ಕಿಚನಾಂತ್ ಮಾಸ್ ಚಾಚಾಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ಬ್ರಿಟಿಷಾಂಚೆ ಕಾಕುಸ್ ಧುಲ್ಯಾತ್.’

ಆತಾಂ ತೆ ಟೆಕ್ಸೆ ಸರ‍್ಶಿಂ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆ. ಚಾಲಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ ನಾ. ಗ್ರೆಗರಿ ಆನಿ ಮೆಥ್ಯು ಪಾಟ್ಲೆ ಸಿಟಿರ್ ಬಸ್ಲೆ. ಗ್ರೆಗರಿನ್ ಚಾಲಕಾಕ್ ಕಸಲಿಂಗಿ ಸುಚನಾಂ ದಿಲಿ, ಟೆಕ್ಸಿ ಚಾಲು ಜಾಲಿ.

‘ತುಂವೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸೊಸ್ಲಾಂಯ್ ತರಿ ಆಜ್ ಎಕಾ ಹಂತಾಕ್ ತುಂ ಪಾವ್ಲಾಯ್. ಖಂಡಿತ್, ಹಾಂವ್‌ಯಿ ತೆಚ್‌ಪರಿಂ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ತೊಲೊಂ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ಜಾತೊಲೊಂ.’

‘ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣಾಂಯ್?’ ಗ್ರೆಗರಿನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸವಲಾಚ್ಯಾ ಫೊರ‍್ಸಾಕ್ ಚಾಲ್ಕಾನ್ ಪಾಟೀಂ ಪಳೆಲೆಂ. ‘ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಛಾಲೆಂಜ್ ದಿತಾಯ್, ಮೆಥ್ಯು?’

‘ತಶೆಂ ನ್ಹಯ್, ಅಂಕಲ್,’ ಮೆಥ್ಯುಚೆ ಬಿತರ್ ಕಸಲೆಂಗಿ ಫುಮಾರೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ‘ತುಜೆಂ ಮಾರ‍್ಗ್‌ದರ‍್ಶನ್ ಹಾಂವ್ ಘೆತೊಲೊಂ. ತುಜ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಚಿ ಧಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾ ಕುಶಿನ್ಂಚ್ ಮಾಲ್ವೊನ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ’

‘ಕಸಲೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ?’ ತುಂವೆಂ ಯೆದೊಳ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ? ತವಳ್ ಪಾಳ್ಣ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಹಾಂವ್ ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾಲೊಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ—‘

‘ಹಾಂವ್ ತರ‍್ನಾಟೊ ಜಾಲಾಂ.’

‘ಕಿತ್ಲೊ ತರ‍್ನಾಟೊ ಜಾಲಾಯ್ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಪಳೆತೊಲೊಂ.’

ಟೆಕ್ಸಿ ಎಕಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನೆಲಾಲಾಗಿಂ ಥಾಂಬ್ಲಿ.

‘ಕಾಂಯ್ ಪುಣಿ ಹಾಡ್ಲಾಂಯ್?’ ತವಳ್ ಗ್ರೆಗರಿನ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ಯಾಂನಿ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ ಮೆಥ್ಯುಲಾಗಿಂ.

‘ಕಿತೆಂ ತೆಂ? ತುಂವೆಂ ಕಾಂಯ್ ಹಾಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಬರಂವ್ಕ್‌ನಾಂಯ್. ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಸರ‍್ವ್ ಮೆಳ್ಟಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊಯ್.’

‘ಸೊರೊ ಸೊಡ್ನ್ ಸರ‍್ವ್, ವ್ಹಯ್, ಮೆಳ್ಟಾ!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ ದಾಡಾಮಾಂ ಅಡ್ಚುನ್. ‘ತುಜ್ಯಾ ಅಂಕಲಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ದೋನ್ ಬಾಟ್ಲ್ಯೊ ಪುಣಿ ಹಾಡ್ತೊಯ್.’

‘ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಮಾಲಾಚೆರ್ ಕಠಿಣ್ ನಿಷೇದ್ ಆಸಾ, ಅಂಕಲ್ ಗ್ರೆಗರಿ!’

‘ಹೆಂ ತುಕಾ ಕೆದಳಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ bloody bastard? ಹಾಂಗಾಸರ್ ಏರ್‌ಪೋರ‍್ಟಾಂತ್ ದೆಂವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ವ್ಹಯ್‌ಮೂ? ಗಾಂವಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸ್ಕೊಚ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಚಿಕನಾಚಿಂ ಜಾಂಗ್ಳಾಂ ಚುರು ಚುರು ಕರುನ್ ಖಾಂವ್ಚೊ ತುಂ, ಮ್ಹಜೆ ಖಾತಿರ್ ಇಲ್ಲಿಶಿ ರಿಸ್ಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಬಿಯೆಲೊಯ್, ಸ್ವಾರ‍್ಥಿ ಜಾಲೊಯ್?’

ಆತಾಂಯಿ, ಅಂಕಲ್ ಗ್ರೆಗರಿ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಘೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಂತಿದಾಕ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಮೆಥ್ಯು ಉರ್ಡಾಲೊ ಪುಣ್ ಜಿಕ್ಲೊ ನಾ. Bloody bastard. ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ bastard, ಎಕ್ ಲಾವಾರಿಸ್…ಪುಣ್ ಅಸಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ?

‘ಹಾಂತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಸಲೊಯಿ ಸ್ವಾರ‍್ಥ್ ದಿಸನಾ.’

‘ತರ್ ಕಿತೆಂ ದಿಸ್ತಾ, ಹಾಂ? ಕಿತೆಂ ದಿಸ್ತಾ?’

ಮೆಥ್ಯುಕ್, ಏರ್‌ಪೋರ್ಟಾಂತ್ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲೆ ಘಡಿಯೆಥಾವ್ನ್ ಸಬಾರ್ ಸಂಗ್ತಿ ಉಜ್ವಡಾಕ್ ಯೆವ್ನ್ ದಿಸುಂಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾಂ ಜಾತಾಂ ತ್ಯೊ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾತಿತ್ತ್ ಯೆತಾಲ್ಯೊ. ಗ್ರೆಗರಿಚೆಂ ಖರೆಂ ರೂಪ್ ಉಜ್ವಡಾಕ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಹೆಂಚ್ ತಾಚೆಂ ಖರೆಂ ರೂಪ್ ಯಾ ಹೆರ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ರೂಪಾಂ ತಾಕಾ ಆಸಾತ್ ಯಾ ಆಸ್ತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಂದಾಜ್ ತ್ಯೆ ಘಡಿಯೆಕ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಜಾಲೊ ನಾ.

ತೊ ಮಾವ್ನ್ ರಾವ್ಲೊ.

ಪುಣ್ ತಾಚೆಂ ಅಸ್ಥಿತ್ವ್ ಮೊನೆ ರಾವ್ಲೆಂ ನಾ – ಹಾಚ್ಯಾ ದಾವ್ಲ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಸುಟೊನ್ ಆಪುಣ್ ಅಜಾದ್ ಜಾತೊಲೊಂ ಆನಿ ಲೀಜಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ತೊಲೊಂ – ಹೊಚ್ಚ್ ಎಕ್ ಮಕ್ಸದ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಉದೆಲೊ, ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಗ್ರೆಗರಿಚ್ಯಾ ಎಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಂತ್ ರಿಗ್ಚೆ ಬಿತರ್, ಥಿರ್ ಜಾಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಥಿರಾಸಣೆಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಜಾವ್ನ್ ಎಕ್ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಹಾತೆರ್ ತಾಣೆ ವಿಂಚ್ಲೆಂ – ಮೌನ್‌ಪಣ್.

ತರಿ, ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ – ಗ್ರೆಗರಿಚೆಂ ಹೆಂ ವರ‍್ತನ್ ಅಚಾನಕ್ ವ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ಆಕಸ್ಮಿತ್ ನ್ಹಯ್. ಕಿತ್ಲೆಶಾ ವರ‍್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಕಸಲೆಂಗಿ ಕುಸವ್ನ್, ಸಿಜವ್ನ್, ಉಕ್ಡೊನ್‌ಯಿ ಜಿರಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಗ್ರೆಗರಿ ಆತಾಂ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಪರಿಂ ಲಾವಾ ವೊಂಕ್ತಾಲೊ. ಕಸ್ಲೊ ಉಜೊ ತೊ ಜಾವ್ಯೆತ್?

ದೆಸ್ವಾಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತಾಚಿ (ಗ್ರೆಗರಿಚಿ) ಕುಟುಂಬಿಕ್ ಜಿಣಿ ಎಕ್ ಕಾರಾಣ್ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಕಾ ಜಾಳ್ಕಾಯ್? ಆಪುಣ್ ಕಾಂಯ್ ಕಾರಾಣ್ ಗ್ರೆಗರಿಚೆಂ ಕುಟಮ್ ಫಾಸಾಳ್ಚಾಕ್? ಪೋಟ್ ಫುಟ್ಚೆ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಅಮೃತ್ ಬೊರವ್ನ್ ಆತಾಂ ಕೊಂಬ್ರೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ಮಜ್ಬೂತ್ ಫಾಂಟೆ ಜಾವ್ನ್ ಫಯ್ಲೊಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ವೀಕಾಚಿ ಕುರಾಡ್?

ಖಂಯ್ಸರ್‌ಗೀ ಎಕ್ ಗಾಂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಗ್ರೆಗರಿಚ್ಯಾ ತ್ರಿ-ಬೆಡ್‌ರೂಮ್ ಎಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಫಾಂತ್ಯಾಚಿಂ ಅಡೇಜ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಗ್ರ್ಗರಿನ್ ತಾಕಾ ತಾಚೆಂ ರೂಮ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗಾ ವಯ್ಲೊ ಸುಟ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಗ್ರೆಗರಿನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ವಿಮಾನಾರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಂವೆಂ ಸುಟ್ ಶಿಂವಯ್ಲೊಯ್ ತರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ಪಯ್ಶೆ ವೊಬಾಡ್ಲೆಯ್. ವಿಮಾನ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಹ್ಯಾ ಸುಟಾನ್ ತುಜಿ ವಳಕ್ ಧರುಂಕ್ ಜಾತೆಂ ನಾ!’ ತೊ ಎಕ್ ವಿಕಟ್ ಹಾಸೊ ಹಾಸ್ಲೊ.

ಆನಿ ತವಳ್, ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ, ತ್ಯಾ ಪರ‍್ಗಾವಾಂತ್, ಮೆಥ್ಯುನ್ ಗ್ರೆಗರಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದೊಳೆ ಘಾಲುನ್ ಪಳೆಯ್ಲೆಂ.

ಕುಸ್ಡೆಂಪಣ್, ಜಿದ್ದ್ ಆನಿ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ವೀಕಾಚೆಂ ಎಕ್ ತಳೆಂ ಕಶೆಂ ತ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಸುಳಿ ಮಾಂಡುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲೆಂ.

‘ಹಾಂವೆಂ ಶಿಕುಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಆನಿಕಿ ಸಬಾರ್ ಆಸಾ!’ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಲೆಂ ಮೆಥ್ಯುನ್.

ಕುಡಿಚಿ ನಿರ‍್ಮಳಾಯ್ ಆನಿ ಗರಮ್ ಉದ್ಕಾನ್ ನ್ಹಾಣ್ ಕರುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ರೂಮಾಂತ್ಲಿ ಥಂಡಿ ತಾಕಾ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ದಣ್ಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಎಕಾ ರೂಂದ್ ಸೆಟಿಚೆ ಗ್ರೆಗರಿ ಬಸುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಬ್ಲೆರಾಂತ್ ರಂಗ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ದ್ರವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

‘ಹಿಂವ್ ಖಾತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬಿತರ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹೀಟರ್ ಆಸಾ, ಹಾಡ್ ಆನಿ ಚಾಲು ಕರ್.’ ತಾಚೊ ತಾಳೊ ದಾಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ‘ಮ್ಹಾಕಾ ಕಸಲ್ಯಾಯಿ ಹೀಟರಾಚಿ ಗರಜ್ ನಾ. ಹೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಣಾಂಯ್?’ ತಾಣೆ ತಾಂಬ್ಲೆರ್ ಉಕ್ಲೊನ್ ಧರ‍್ಲೊ. ಮೆಥ್ಯು, ಮೌನ್‌ಪಣಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಸೊಫಾಚೆರ್ ಬಸ್ಲೊ. ‘ಹಾಕಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಬಾರ್ ನಾಂವಾಂ ಆಸಾತ್- ಕಂಟ್ರಿ, ಫ್ಲ್ಯಾಶ್, ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ., ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಆನಿ ಹೆರ್. ಜಾಣಾಂಯ್ ತುಂ, ಹಾಂವ್, ತುಜೊ ಅಂಕಲ್ ಗ್ರೆಗರಿ ಸೊರೊ ಉಕಡ್ತಾ.’ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಬೆಡ್‌ರೂಮಾಕ್ ತಾಣೆ ದಾಕಯ್ಲೆಂ. ‘ಥಂಯ್ಸರ್ ಮ್ಹಜಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಭಾಟಿ ಆಸಾ.

ಮೆಥ್ಯುನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ ನಾ.

ಏರ್‌ಪೋರ್ಟಾಂತ್ ಭೆಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ತಾಕಾ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂಚೆರ್ ಎಕ್ ಹಾಸೊ ಉದೆವ್ನ್ ಲಿಪ್ಲೊ. ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾಂ ಜಾತಾಂ ಆಪ್ಣಾಥಂಯ್ ಕಸಲಿಗಿ ಬದ್ಲವಣ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಯೆತಾ ತಶೆಂ ತಾಕಾ ಭ್೦ಗ್ತಾಲೆಂ.

‘ಡ್ರಿಂಕ್ ಘೆತಾಯ್ ಯಾ ಸ್ಕೊಚ್ ಪಿಯೆತೆಲ್ಯಾ ತುಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಂಟ್ರಿ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆವಡ್ಚೆಂ ನಾ?’

‘ಹಾಂವ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಘೆತಾಂ!’ ಚಡಿತ್ ಸರ‍್ಬಾರಾಯೆವಿಣೆಂ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಮ್ಹಳೆ. ‘ತುಂವೆಂ ಉತಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ, ಮ್ಹಾಲ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್.’

ಗ್ರೆಗರಿಚ್ಯೊ ಭಂವ್ರ್ಯೊ ವಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಯೊ. ಸೋಫಾಚ್ಯಾ ಆಡೊಸಾಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಬೊತ್ಲೊ ಕಾಡುನ್ ತಾಣೆ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ವೊಡ್ಡಾಯ್ಲಿ. ‘ಹೊ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ರಾಂವ್ದಾಚೊ,’ ತಾಣೆ ಕಲಯ್ಲೆಂ. ‘ಭರ‍್ಸುಂಕ್ ಸೊಡಾ ಯಾ ಸೆವೆನ್-ಅಪ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಫ್ರಿಡ್ಜಾಂತ್ ಆಸಾ.’

ಮೆಥ್ಯು ಉಟೊನ್ ಕಿಚನಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಗ್ರ್ಗರಿನ್ ತಾಳೊ ಕಾಡ್ಲೊ. ‘ಭುಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ ತರ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ರಿಲ್ಲಾಂತ್ ಚಿಕನ್ ಆಸಾ.’

ಸಿಂಹಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆಲೆಂ.

ಗ್ರೆಗರಿ, ತಾಕಾ ಎಕಾ ಪೊಳ್ಕುರ‍್ಯಾ ಕೊಲ್ಯಾಪರಿಂ ದಿಸ್ಲೊ.

‘ಹಾಂ! ಚುರು ಚುರು ಕರ‍್ನ್ ಜಾಂಗ್ಳಾಂ ಚಿಂವೊಂಕ್?’ ತಾಚೆಂ ಸವಾಲ್, ಹಾಸೊ ಮಿಸ್ಳಾಲ್ಲೆಂ ತರಿ, ಗ್ರೆಗರಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ರಿತಿನ್ ದಣ್ಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ, ದಣ್ಸುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ.

ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಲಿ ನಾ.

ಎಕಾ ಹಾತಾಂತ್ ಸೊಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಬ್ಲೆರ್ ಘೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಆಪ್ಲೆಚ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಎಕ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಘೊಟ್ ಮಾರ‍್ಲೊ. ಜಿವ್ಯಾ ಮದ್ಯರಸಾಚೊ ಘಾಟ್ ಆನಿ ವಾಸ್ ಸೆವೆನ್-ಅಪ್ ಸೊಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕಾನ್ ಚಡ್ ಕಾಂಯ್ ತೆಲ್ತೊ ಕರಿನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೆಥ್ಯುಚೊ ತಾಳೊ ಹುಲ್ಪಾಲೊ. ತರಿ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್ ಕಸಲಿಚ್ ಬದ್ಲವಣ್ ದಾಕಯ್ಲಿ ನಾ.

ದೋನ್-ತೀನ್ ಘೊಟ್ ದೆಂವಯ್ತೆಚ್ ತೊ ಉಟ್ಲೊ ಆನಿ ಟೀಪೊಯ್‌ಚೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಮಾರ‍್ಲ್‌ಬರೊ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಪೆಕೆಟ್ ಕಾಡುನ್, ಗ್ರೆಗರಿಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರಿನಾಸ್ತಾಂಚ್ ಎಕ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ತಾನೆ ಪೆಟಯ್ಲಿ. ಹೊ ಅನ್ಬೊಗ್‌ಯಿ ತಾಕಾ ನವೊಚ್ ಪುಣ್ ತೊ ಉಸ್ಮಡ್ಲೊ ನಾ.

‘ಭುಕ್ ಲಾಗುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ,’ ತಾಣೆ ಗ್ರೆಗರಿಕ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ‘ಪುಣ್ ಚಿಕನ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖಾತಾಂ.’ ತಾಣೆ ಗ್ರೆಗರಿಚೆ ದೊಳೆ ಚುಕಯ್ಲೆ. ‘ಚುರು ಚುರು!’ ತಾಣೆ ಕುಡ್ಸಿಲೆಂ.

ಕಾಂಯ್ ಎಕಾ ಸ್ವೆಲಾಪರಿಂ ತೊ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಉಡ್ತಾ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.

ಪುಣ್ ತಸಲೆಂ ಕಸಲೆಂಚ್ ಘಡ್ಲೆಂ ನಾ. ಗ್ರೆಗರಿ ಪಿಶಾಪರಿಂ ಹಾಸ್ಲೊ.

ತವಳ್ ತಾಚೆಂ, ಗ್ರೆಗರಿಚೆಂ ಪ್ರಮುಕ್ ಅಸ್ಕತ್‌ಪಣ್ ಕಸಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಗಮ್ಲೆಂ –

ಆಮಾಲ್!

[ ಅವಸ್ವರ್ – 64 – ಂತ್ ಮುಂದರ‍್ತಾ ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !