ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ – 20 ವ್ಯಾ ವರ್ಸುಗೆಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್

2000 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ 20 ವರ್ಸುಗೆಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ದಸೆಂಬ್ರ್ 20 ತಾರಿಕೆಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4 ಥಾವ್ನ್ 7 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಚೆರ್ ಚಲಯ್ಲೊ.

ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಹಿಂದಿ ವಿಭಾಗಾಚಿ ಮುಖೆಸ್ತ್ ದೊ|ರೂಪಾ ಚಾರಿನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ತಚ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾಗತ್ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ “ಆಶಾವಾದಿ ಆನಿ ಪಿಸೊ – ಹ್ಯಾ ದೊನಾಂ ಮಧ್ಲೊ ಅಂತರ್ ಎಕಾ ಸುತಾಚೊ, ಆನಿ ಹಿ ಕೊಂಕಣಿ ಪಿಸಾಯ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಕಶಿ ಲಾಗ್ಲಿ ಆನಿ ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮಕಾಳಿನ್ ಬರವ್ಪಿ ಮಿತ್ರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇರಣ್ ತಶೆಂಚ್ ಪಾಟಿಂಬೊವಿಶಿಂ ಉಲಯಿತ್, ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಚೊ ತಶೆಂಚ್ ಪ್ರಗತಿ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಂತ್ ಚಡ್ಣಿ ಆನಿ ಪಡ್ಣೆಂತ್ ಆಧಾರ್, ಪಾಟಿಂಬೊ ತಶೆಂಚ್ ಭರ್ವಸೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್, ಹೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಫಕತ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಸಮೇಸ್ತಾಂಚೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಕೊಂಕಣಿ ಸರ್ದಾರ್, ವಿಶ್ವ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ಮುಖೇಸ್ತ್ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣಯ್ ಹಾಣಿಂ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂದೇಶಾಂತ್ “ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶಾನ್ ಅಶೆಂಚ್ ಅಪ್ಲೊ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾತ್ಲೊ ಕೊಂಕಣಿ ವಾವ್ರ್ ಮುಖಾರುನ್ ವರುನ್ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವಾಚೊ ಸುವಾಳೊ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಯ್ತ್ ಸಂಭ್ರಮುಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ ತಾಂತುಂ ಮೆತೆರ್ ಕರುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ”.

ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿ’ಕುನ್ಹಾನ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಚೆರ್ ಖೊಲಾಯೆನ್ ಉಲವ್ನ್ ” ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಆನಿ ವಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್ ತೊ ಆಶಾವಾದಿ. ಹೊ ವಾವ್ರ್ ಎಕಾ ಪ್ರತಿಶ್ಟಿತ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚ್ಯಾಕೀ ಕಾಂಯ್ ಉಣೊ ನಾ, ಹೊಚ್ ವಾವ್ನ್ ಜರ್ ಎಕಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ತರ್ ತ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಮಾನ್ ವೆಗ್ಳೊಚ್ ಆಸ್ತೊ ಜೊ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಕ್ ಮೆಳುಂಕ್ ನಾ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಮುಖಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ವಲ್ಲಿಕ್ ಜೊಕ್ತೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೊ ಪ್ರತಿಫಳ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಲಾಭ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಭಾವ್ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಲಾನ್ ‘ದಾಯ್ಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಣಾರಿ’ ಅಶೆಂ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ 1990 ಇಸ್ವೆಥಾವ್ನ್ ಕಶಿ ಅಪ್ಣಾಚಿ ಒಳೊಕ್ ವಲ್ಲಿಸವೆಂ ಜಾಲ್ಲಿ ಆನಿ ಆಜ್ ಪಾಸೊನ್ ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭಾಭಾವಾಂಪರಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಮನ್‌ಭೇದ್ ಆಸುನ್‍ಯೀ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿವುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ದಾಯ್ಜ್ ಆನಿ ಪಯ್ಣಾಚಿ ಮಧೆಂ URL ಮಾತ್ರ್ ಬದಲ್ಲಾಂ ಶಿವಾಯ್ ವಲ್ಲಿಕ್ ಬರವ್ಪಿ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ಆಸ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಕುಸ್ಕುಟಾಚೊಯ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ನಾ. ಬದ್ಲಾಕ್ ದಾಯ್ಜ್ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಲಿಪಿಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ ತರ್ ಪಯ್ಣಾರಿಂತ್ ತಾಣೆಂ ವಿಶ್ವ್ ವ್ಯಾಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲುನ್ ತೀನ್ ಲಿಪಿಂತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪರ್ಗಟ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಪಯ್ಲೆಂ ಫಕತ್ ಬರ್ಪಾರುಪಾರ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆತಾಂ ಆಡಿಯೊ ರುಪಾರ್ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಮೆಳ್ತಾ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಹೆಚ್ ವೆಳಾರ್ ಸಮಕಾಳಿನ್ ಬರವ್ಪಿ; ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ, ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕುರ್, ಪಂಚು ಬಂಟ್ವಾಳ್, ಮಾವ್ರಿಸ್ ಶಾಂತಿಪುರ್ ಕಶೆಂ ಫಕತ್ ಬರವ್ಪಿ/ಕವಿ ಜಾವ್ನ್ ಉರುಂಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಪ್ರಕಾಶಕ್, ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆರ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವುನ್ ಮುಕಾರ್ ಚಲ್ಲೆ ಪುಣ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಹೆಂ ಕಾಮ್ 2003 ಇಸ್ವೆಥಾವ್ನ್‌ಚ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗೋವಾ-ನ್ಯೂಸ್.ಕೊಮ್‌ಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಬಾಬ್ ಸಂಧೇಶ್ ಪ್ರಭುದೇಸಾಯ್ ಹಾಣಿಂ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್; ಕೋವಿಡ್ ಮಾ-ಪಿಡೆನ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಧೊಸ್ಲೆಂ ಆನಿ ಭೆಶ್ಟಾಯ್ಲೆಂ ಪುಣ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾಳಾರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಏಕ್ ವರದಾನ್ ಕಶೆಂ ಜಾಲೆಂ, ಆನಿ ಆಜ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾವಿಶಿಂ ಆಯ್ಕುನ್ ಖರೆಂಚ್ ಅಶೆಂ ಭಗ್ಲೆಂ, ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಗೊಂಯಾಂತ್ ಜಾವ್ಪಾಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಪುಣ್ ಗೊಂಯಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಖೂಪ್ ಅಭಿಮಾನಾಚೆಂ ಕಾಮ್. ಆನಿ ಆಮಿ ೩೫೦ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಟಿಂ ವಚುಂಕ್ ಸಕಾನಾಂವ್ ಪುಣ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಚೊ ಥೆಂಕೊ ಘೆವುನ್ ಆಮಿ 350 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಟಿಂ ವಚುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕುಟಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳೆಖಾತಿರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಬಾಬ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಗಿನ್ಯಾನಾಕ್ ಹಾತೆರ್ ಕರುನ್ ಮುಖೇಲ್‌ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪರಿಶದೆಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬಾಯ್ ಉಷಾ ರಾಣೆನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ವಳೊಕ್ ಆಯ್ಕುನ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಅಶೆಂ ಭಗ್ಲೆಂ ಅಮಿ ಕೊಂಕಣಿ ಪಾಸತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಭೋವ್ ಥೊಡೆಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚಿ ಥೊಕ್ಣಾಯ್ ಕೆಲಿ.

ಗೊಂಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ‘ಅನನ್ಯ’ ಜರ್ನಲಾಚಿ ಸಂಪಾದಕ್ ಬಾಯ್ ದೊ|ಜಯಂತಿ ನಾಯ್ಕಾನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್; ’ಬಾಬ್ ವಲ್ಲಿಚಿ ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ಒಳೊಕ್ ಸ ವರ್ಸಾಧಿಂ ಜಾಲ್ಲಿ, ಜೆದ್ನಾಂ ತಾಚಿ ಏಕ್ ಕಥಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾವ್ಲಿ ಆನಿ ತಿ ಕಥಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಇತ್ಲಿ ಆವಡ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಫೋನ್ ಕರುನ್ ಪರ್ಬಿಂ ಪಾಟಯ್ಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೆಂಪಾನ್ ಹಾಂವ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪರಿಶದೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ಮುಂಬಯ್ ಪಾವ್ಲಿಂ ಆನಿ ತೆದ್ನಾಂ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಳೊ ಪುಣ್ ಜೆದ್ನಾಂ ತೊ ಗೊಂಯಾಂ ಆಯ್ಲೊ ತೊ ಪಯ್ಲೊ ಯೆತಾಲೊ ಗೊಂಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆನಿ ಆಮಿ ವೊರಾಂಗಟ್ಲೆಂ ಕಥೆವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲಿ ಏಕ್ ದೂಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ; ’ಆಮ್ಚೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಆಸಾ, ಪುಣ್ ತೆಂ ಲಿಪಿಚ್ಯಾ ಬಂದಡೆಂತ್ ಭಾಂದುನ್ ಆಸಾ, ಆಮಿ ತ್ಯಾ ಬಂಧಡೆಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಘೆಂವ್ಚ್ಯೊ ವಾಟೊ ತಯಾರ್ ಕರಿಜಯ್’ ಮ್ಹಣುನ್. ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗುನ್ ಹೆಂ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಖರೆಂಚ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಇತಿಹಾಸಾಂತ್ ಏಕ್ ಮಯ್ಲಾಫಾತರ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ.

ಬಾಯ್ ರೂಪಾ ಚಾರಿನ್ ’ಪುಸ್ತಕ್ ವಿಮೋಚನ್’ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಚ್ಯಾ ಬೆಸೆಂಟ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮ್ ವಿಭಾಗಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಸ್ತ್ ಬಾಯ್ ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಣಯ್ ಹಿಚಿ ಒಳೊಕ್ ಕರುನ್ ದಿತಚ್ ಬಾಯ್ ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಣಯ್ ಹಿಣೆಂ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ವಿಮೋಚನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತೀನ್ ಬುಕಾಂಚಿ ತಶೆಂಚ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಒಳೊಕ್ ಕರುನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ (ಯುಕೆ) ಥಾವ್ನ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ವಿನೋದ್ ಬಾರ್ಬೋಜಾಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಲಾರೆನ್ಸ್ ವಿನೋದ್ ಬಾರ್ಬೋಜಾನ್ ಮೊನಿಕಾ ಡೆ’ಸಾಚಿ ತಶೆಂಚ್ ತಿಚ್ಯಾ ‘ನವಿ ದಿಶಾ’ ಪುಸ್ತಕಾಚಿ, ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆ ತಶೆಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ‘ಫಾಂತ್ಯಾಪಾರಾಚೆಂ ಸಪಣ್’ ಪುಸ್ತಕಾಚಿ, ಆನಿ ಸ್ಟೀಫನ್ ಪಿಂಟೊ ಕುಂಟಲ್ಪಾಡಿ ತಶೆಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ‘ಕೊಂಬೊ ಆನಿ ಝುಜ್’ ಪುಸ್ತಕಾಚಿ ವಳೊಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ.

ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸಾನ್ ‘ನವಿ ದಿಶಾ’ ಪುಸ್ತಕಾಚೆಂ ವಿಮೋಚನ್ ಕರುನ್ ಅಪ್ಲೊ ಸಂಧೇಶ್ ದಿವುನ್ ‘ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಖರೊಂಚ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವ್ಲೊಂ, ಆನಿ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಅಪ್ಲೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಫುಡೆಂಯ್ ಆಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ’, ಮೊನಿಕಾ ಮಥಾಯಸಾನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ’ಮನಿಸ್ ಜರ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಸ್ತೊ ತರ್ ತೊ ಎಕಾ ಫಾತ್ರಾಪರಿಂ ದಿಸ್ತೊ, ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ರೂಪ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಟಾಂವ್ಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚೊ, ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಧಿನ್ವಾಸ್ ಕೆಲೊ’.

ಮಾನೆಸ್ತ್ ದಾಮೋದರ್ ಮಾವ್ಜೊನ್ ‘ಫಾಂತ್ಯಾಪಾರಾಚೆಂ ಸಪಣ್’ ಪುಸ್ತಕಾಚೆಂ ವಿಮೋಚನ್ ಕರುನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂಧೇಶಾಂತ್ ‘ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಜೆದ್ನಾಂ ವೆಗ್-ವೆಗಳ್ಯಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಲಾಗಿಂ ಯೆತಾ, ತೆದ್ನಾಂಚ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಖರಿ ತಾಂಕ್ ಕಳ್ತಾ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹಿಲರಿ ಟೆಲ್ಲಿಸ್ ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್ ಹಾಣೆಂ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ಪಿಂಟೊಚ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾವಿಶಿಂ ತಶೆಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂವಿಶಿಂ ಉಲವ್ನ್, ಹ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಬುಕಾರುಪಾರ್ ಪ್ರಕಾಶಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಕ್ ಧಿನ್ವಾಸ್ಲೆಂ.

ಬಾಯ್ ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಣಯ್ ಹಿಣೆಂ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಚೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ವಿಭಾಗಾಚೊ ಮುಖೆಸ್ತ್ ದೊ|ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಚ್ಯಾರಿಚಿ ಒಳೊಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ.

ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಇನಾಮಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ‘ಪಯ್ಣಾರಿ-ವೀಜ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ’ ವಿಶಿಂ ಉಲಯಿತ್ತ್ ದೊ|ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಪ್ರಭುನ್ ಕಶೆಂ ಪಯ್ಣಾರಿ-ವೀಜ್ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಅಮ್ಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರುನ್ ಆತಾಂ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪಯ್ಲಿಂ, ಆನಿ ಫುಡೆಂ ಸಯ್ತ್ ಕೊಂಕಣಿಚ್ಯಾ ಉತ್ತೀಮ್ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ದುಭಯ್ ಹಾಣಿಂ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಪಯ್ಣಾರಿ-ವೀಜ್ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಇನಾಮಾಂ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಘೋಶಿತ್ ಕೆಲಿಂ;

ಲೇಖನಾಂ ಬರಂವ್ಚೊ ವಿಭಾಗ್:

ಲಾರೆನ್ಸ್ ವಿನೋದ್ ಬಾರ್ಬೋಜ್ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಯುಕೆ
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ಬುಕಾಂಚೆರ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಬರಂವ್ಚೊ ವಿಭಾಗ್: ದೊ|ಅರವಿಂದ ಶ್ಯಾನ್‌ಭಾಗ್ ಕುಮಟಾ ಆನಿ ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ

ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚೊ ವಿಭಾಗ್:

ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ – ಮಹಾದೇವ್ ಗಾಂವ್ಕಾರ್ ಗೊಂಯ್ (ಕವಿತಾ: ಫ್ಲೇಟಾಂತ್ ರಾವ್ಪಿ ಕವಿ)
ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ – ನಾಮ್‌ದೇವ್ ಜಿ. ಸುರ್ತಿಕಾರ್ ಗೊಂಯ್ (ಕವಿತಾ: ವೃದ್ದಾಶ್ರಮ್)
ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ – ಮನೋಜ್ ನರೇಂದ್ರ ಕಾಮತ್ ಗೊಂಯ್ (ಕವಿತಾ: ಆರ್ಸೊ)
ಚೊವ್ತೆಂ ಇನಾಮ್ – ಪ್ರಥಮಿ ನಾಯ್ಕ್ ಗೊಂಯ್ (ಕವಿತಾ: ಶ್ರಾವಣಾಂತ್ಲೊ ಶಿರ್ಶಿರೊ)
ಪಾಂಚ್ವೆಂ ಇನಾಮ್ – ನೀತಾ ಕುರ್ತಿಕಾರ್ ಗೊಂಯ್ (ಕವಿತಾ: ಪಾವ್ಸಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ)

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ ಬರಂವ್ಚೊ ವಿಭಾಗ್

ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ – ನಯನಾ ಅಡಾರ್ಕರ್ ಗೊಂಯ್ (ಕಥಾ: ವಾಲ್ಮೀಕಿ)
ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ – ರಿಚಾರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾರಿಸ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ (ಕಥಾ: ನಾಲಿಸಾಯ್)
ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ – ಚೇತನ್ ಕಾಪುಜಿನ್ ನಾಂವಾರ್ ಬರಂವ್ಚೊ ಮಾ|ಬಾ|ಚೇತನ್ ಲೋಬೊ ಉಡ್ಪಿ (ಕಥಾ: ಕರ್ಮ್)
ಚೊವ್ತೆಂ ಇನಾಮ್ – ಸಂಧೇಶ್ ಭಾಂದೇಕರ್ ಕಾರ್ವಾರ್ (ಕಥಾ: ನಿರ್ಣಯಾಚೊ ನಿರ್ಣಯ್)
ಪಾಂಚ್ವೆಂ ಇನಾಮ್ – ತಾನ್ಯ ಕಿರ್ತನಿ ಗೊಂಯ್ (ಮನಿಸ್‌ಪಣ್ ಕಾಯ್ ಮೊಗ್)

ಇನಾಮಾಂ ಘೋಶಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾನ್; ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ತಸಲ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮನ್ಶಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮಾನಾಕ್ ಹೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾರಿ-ವೀಜ್ ಕಾರ್ಭಾರಿಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಇನಾಮಾಂ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ಪರ್ಬಿಂ ದಿಲಿ.

ತ್ಯೇ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ ಹಾಣಿಂ 2019 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ದಸೆಂಬ್ರಾಂತ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಚೊ ಕವಿ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಭಾರಾ ಕವಿಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ತಶೆಂಚ್ ವರ್ಸಾಚೊ ಕವಿ ‘ನೀಲ್ಬಾ ಖಾಂದೇಕರ್’ ಹಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕವಿ ಬಾಬ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಘೋಶಿತ್ ಕರುನ್ ಅಪ್ಲೊ ಸಂಧೇಶ್ ಪಾಟಯ್ಲೊ.

ಗೊಂಯ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ವಿಭಾಗಾಚಿ ಆಧ್ಲಿ ಮುಖೆಸ್ತ್ ದೊ|ಚಂದ್ರಲೇಖ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ International Konkani Icon – 2020 ಪುರಸ್ಕಾರ್ SKA (South Karana Association) ಹಾಂಕಾಂ ಘೋಶಿತ್ ಕರುನ್ ಅಪ್ಲೊ ಸಂಧೇಶ್ ದಿಲೊ.

ತ್ಯೇ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಥಾ ಸಾದರೀಕರಣಾಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದೆ|ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚ್ಯಾ ಯಾದಿಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಘೋಶಿತ್ ಜಾಲೊ.

ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ರೋಶನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚಿ ಮಟ್ವಿ ಒಳೊಕ್ ಕರುನ್ ದಿವುನ್ ಕಶೆಂ ತೊ ಕೊಂಕಣಿ ಲೊಕಾಂನಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಆಧಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸಪಣ್ ಧರುನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎಡ್ಡಿ ಸಿಕೇರ್ ಹಾನೆಂ ಹ್ಯಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಘೋಶಿತ್ ಕೆಲೆಂ;

ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ :ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಡಿ’ಸೋಜ್, ನೀನಾಸಮ್ (ಕಥಾ: ಲೋಕ್‌ಡಾವ್ನ್)
ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ : ಡೋನಿ ಕೊರೆಯಾ ಪೆರ್ನಾಲ್ (ಕಥಾ: ಬಂಧಡ್)
ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ (ದೊಗಾಂಕ್): ವಿ.ಪಿ.ಲೋಬೊ (ಕಥಾ: ಸಯ್ರಿಕ್), ಆನಿ ಜೆರಿ ಡಿ’ಮೆಲ್ಲೊ ಬೆಂದುರ್ (ಕಥಾ: ಧುಳ್ ತಿ ಧುಳ್’ಚ್)
ಚೊವ್ತೆಂ ಇನಾಮ್ (ದೊಗಾಂಕ್): ಲಿನೆಟ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ (ಕಥಾ: ಬೊಂಬೊಯ್ಚೊ ಮಾಮ್) ಆನಿ ಶಾಂತಿ ನೊರೊನ್ಹಾ (ಕಥಾ: ಜಲ್ಮಾದಿಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್)
ಪಾಂಚ್ವೆಂ ಇನಾಮ್ (ದೊಗಾಂಕ್): ಲಾರೆನ್ಸ್ ವಿನೋದ್ ಬಾರ್ಬೋಜ್ (ಕಥಾ: ಜಿಣ್ಯೆ ಸೂತ್ರ್) ಆನಿ ಕ್ವೀನೀ ವೇಗಸ್ (ಕಥಾ: ಲುಂಗಿ)
ಸವೆಂ ಇನಾಮ್ (ದೊಗಾಂಕ್): ದೊ|ಜೂಡಿ ಪಿಂಟೊ (ಕಥಾ: ಲಕ್ಷ್) ಆನಿ ದೊ|ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಚ್ಯಾರಿ (ಕಥಾ: ಏಕ್ ಮೊರ್ನಾಚೀಟ್)

ದೊ|ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಚ್ಯಾರಿನ್ ಮುಕ್ಲೊ ವಿಭಾಗ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಾಬ್ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಮೆಹ್ತಾಚಿ ಒಳೊಕ್ ಕರುನ್ ದಿತಚ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಂನಿ; ಸುನಿಲ್ ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್, ಮಾ|ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಡಗಾಂವ್ಕರ್ ಗೊಂಯ್, ಜೆರಿ ಡಿ’ಮೆಲ್ಲೊ ಬೆಂದುರ್ ಕೆನಡಾ, ಕನ್ಸೆಪ್ಟಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆಳ್ವ, ವಿನ್ಸಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಗೊಂಯ್, ಫಿಲೊಮೆನಾ ಸಾಂಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ ಮುಂಬಯ್ ಹಾಣಿಂ ಅಪ್ಲೆ ಸಂಧೇಶ್ ದಿಲೆ.

ಬಾಬ್ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಮೆಹ್ತಾನ್ ಧಿನ್ವಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !