ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -62

‘ಹಾಂವೆಂ ವಿವರಿಲ್ಯಾರಿ ತುಂ ಆತಾಂ ಸಮ್ಜೊಂಚೊನಾಂಯ್!’ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಸವಲಾಕ್ ಖುದ್ದ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಜಾಬೆಜಾನ್. ‘ಆತಾಂ ವಚ್, ಲಜೆನಾಕಾ, ಭಿಯೆನಾಕಾ. ಉಡಾಸ್ ದವರ್, ಜೀವ್ ವೆರ‍್ತ್ ಕರಿನಾಕಾ, ಖಿರಯ್ನಾಕಾ. ತುಜೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ ಉತ್ತೀಮ್ ಜೀವಿ ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಬರಾಬ್‌ಚಿ ಜೀವಿ ಖಂಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾ ಆನಿ ತಿಕಾ ಮಾನ್.ದಿ.’

‘ಕೋಣ್ ತಿ ಜೀವಿ, ಜಾಬೆಜ್ ಸರ್?’

‘ಸ್ತ್ರೀ!’ ಜಾಬೆಜಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ‘ಕಿತೆಂ ಕಿತೆಂ ಸ್ತ್ರೀಯೆ ವಿಷಾಂತ್ ತುಂ ಆಯ್ಕಾತೊಲೊಯ್ ಪುಣ್ ತುಂ ತುಜಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕರ್.’

‘ಲಗ್ನ್ಂಚ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲ್ಯಾ ಜಾಬೆಜ್ ಸರ್.’

‘ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಜಾತೊಲೊಯ್, ಪಾದ್ರಿ?’

‘ವ್ಹಯ್ ಜಾಬೆಜ್ ಸರ್. ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಹಜಾರೊ ಪಾದ್ರಿ ಆಸಾತ್.’

‘ವ್ಹಯ್ ಆಸಾತ್. ತುಂ ಸೆರ‍್ವಾಶಿ ತರ್ ಹಜಾರ್ ಆನಿ ಎಕ್ ಜಾತೆಲೆ. ತುಂವೆಂ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ, ಹೆ ಪ್ರಾಯೆರ್?’

‘ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ದಾದ್ಲೊ, ತುಮಿಂಚ್ ಅಶೆ ಮ್ಹಳೆಂ.’

‘ವ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ತುಜೆ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಖರಿ ಸ್ತ್ರೀ ಯೆಂವ್ಚೆ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ತುಂ ದಾದ್ಲೊ ನ್ಹಯ್. ಆನಿ ತಸಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಎಕ್ಲಿಚ್ ಆನಿ ಎಕ್‌ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾಯಿ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಯೆತಾ. ಹೆಂ ಉಡಾಸಾಂತ್ ದವರ್.’

‘ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂ ಸಮ್ಜಾನಾ ತರಿ ಹಾಂವ್ ಉಡಾಸಾಂತ್ ದವರ‍್ತಾಂ, ಜಾಬೆಜ್ ಸರ್.’

ಪುಣ್ ಆತಾಂ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಎಕ್ಸುರ್‌ಪಣ್ – ಕಸಲ್ಯಾಯಿ ಬೊಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಂತ್ ಹೆಂ ಎಕ್ಸುರ್‌ಪಣ್ ಲಿಪೊನ್ ವೆಚೆಂ ತಸಲೆಂ ನ್ಹಯ್.

ತೆ ರಾತಿಂ ಬೊಗ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಾತ್‌ರೂಮಾಂತ್ ಲಾಂಬ್ ಆರ‍್ಶ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ವಿಣ್ಗೊಚ್ ರಾವೊನ್ ಆಪ್ಣಾಚಿಚ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೆಲಿ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊನ್. ಮಟ್‌ವೊ ತರಿ ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಆಖಂಡ್, ಭುಜಾಂ ರೂಂದ್, ಹರ‍್ದ್ಯಾರ್ ಪಾತಳ್ ಲೊಂವ್. ಮಾಸಾಚೆ ಫೊಳಿಯೆಪರಿಂ ತಪ್ಕಟ್ ಪೋಟ್. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಜಾಂಗ್ಳಾಂ ಮಧೆಂ ತೆಂ ದಾದ್ಲೆಂಪಣ್, ಎಕ್ ಹಾತೆರ್. ಯೆದೊಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ತಾಚೊ ಲಂಯ್ಗಿಕ್ ವಿಸ್ವೊ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ನೆಣಾಸ್ಲೊ ತರಿ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಣೆ ಸ್ವರತಿಚೆಂ ಸುಖ್ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕಿತೆಂ ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ನಿಹಾಳ್ನ್ ಆಪುಣ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಉದ್ರೇಕಿತ್ ಕರ‍್ತಾಂ ಆನಿ ಎಕ್ಸುರಾಯೆಂತ್ ಆಪ್ಲೆ ಉದ್ರಿಕ್ತಾಯೆಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಎಕ್ ಮಸ್ಕ್ ಪಿಂತುರ್, ನಾಜೂಕ್ ಚಲಿಯೆಚೆಂ; ಕೋಮಲ್ ವಿಸ್ವೆ, ಫುಲಾಂಚ್ಯಾ ಬೊಂಗ್ಗ್ಯಾಂಪರಿಂ ಆಸ್ಚಿ ಸ್ಥನಾಂ, ಅಸ್ಕತ್ ದಿಸ್ಚೆ ಪುಣ್ ಚಿತ್ಳಾ ಚಾಲ್ ಚಲೊಂಕ್ ಸಕ್ಚೆ ಪಾಂಯ್. ಆನಿ ತೆಲ್ತಿಂ ಜಾಂಗ್ಳಾಂ ಆನಿ ತ್ಯಾಂ ಮದೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ ತಿಚೆಂ ರೊಸಾಳ್ ಸ್ತ್ರೀಪಣ್; ಹುನ್, ರೊಸಾಳ್ ಪುಣ್ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಮಿಸ್ತೆರಾಭರಿತ್. ತಿಚೆ ಥಂಯ್ ಆಪ್ಲೊ ಪ್ರವೇಸ್, ತೊ ಒತ್ತಡ್, ತೊ ದಾಬ್, ತಿ ದೂಕ್ ಆನಿ ಪ್ರಥಮ್ ಅಣ್ಬವಾಚಿ ಪಿಂರ್ಘೊಣಿ ಆನಿ ನಿಮಾಣೆ ತೊ ಶಿಖರ್, ತಿ ದರ‍್ಯಾಗಾಜ್…ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥಂಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ತೆ ಸ್ವಾಸ್ ಆನಿ ಪಾಶಾಂವ್.

ಪುಣ್ ಕೋಣ್ ತಿ ಚಲಿ?

ಯೆದೊಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಶಾಂವಾಂಕ್ ಎಕ್ ನಾಂವ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ನಾಂವ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮುಖಮಳ್‌ಯಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಕೆದೊಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್?

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚಿ ಆನಿ ಚಲಿಯಾಂಚಿ ಸಮೀಪಾಯ್ ಆನಿ ಸ್ಪರ‍್ಶ್ ತಾಕಾ ಅಪರಿಚಿತ್ ನ್ಹಯ್. ಸಮಾಜಿಕ್ ಪಾರ‍್ಟಿಂ ವೆಳಾರ್, ನಾಚಾಚ್ಯಾ ಸಾಲಾಂನಿ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟೀಂ ತಾಚೆ ಹಾತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪೆಂಕ್ಟಾ ಭಂವ್ತಿಂ ರೆವಡ್ಲ್ಯಾತ್, ಪಾಟಿರ್ ಚರ‍್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ತಾಣಿಂ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಬ್ರಾ’-ಚ್ಯಾ ಪತ್ಟೇಂಚೆರ್ ಖ್ಹೆಳ್ಳ್ಯಾತ್. ತಾಂಚಿಂ ಜಾಂಗ್ಳಾಂ ತಾಕಾ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಹುನೊನಿ ಸ್ವಾಸ್ ಆನಿ ಕುಡಿಚೊ ವಾಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪೊಪ್ಸಾಂನಿ ರಿಗ್ಲಾ. ಚಿಕಾರ್ ಬರ‍್ಲೆಲ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣ್ ಕರ‍್ತಾನಾ ತಾಂಚಿಂ ಸ್ಥನಾಂ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯೊ ಕೋಮಲ್ ತುದಿಯೊ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಕ್ ‘ತೊಪ್ಲ್ಯಾತ್’ ಆನಿ ತೊ ಸಭಾವಿಕ್ಪಣಿ ಉದ್ರೇಕಿತ್ ಜಾಲಾ. ಪುಣ್-

ಗೃಂಥಾಂನಿ, ಪುಸ್ತಕಾಂನಿ ಆನಿ ಕಾದಂಬರಿಂನಿ ವರ‍್ಣಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಲಂಯ್ಗಿಕತೆಕ್ ಭುಕೆಲ್ಲಿ ವಾಗಿಣ್/ನಾಗಿಣ್ ತಾಕಾ ಭೆಟೊಂಕ್ ನಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಕಲ್ಸಾಂವಾಕ್ ಉಮ್ಕಾಳೋನ್ ತಾಚ್ಯಾ ರೂಂದ್ ಬೆಲ್ಟಾಕ್ ವೋಡುನ್ ‘ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್, ಮೆಥ್ಯು’ ಮ್ಹಣ್ ಪಿಂರ‍್ಗೊನ್ ತಾಕಾ ನಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಾ. ತರ್, ಸ್ತ್ರೀ ಕಾಮುಕತೆಚೆಂ ತುಪೆಂ, ಥಾಂಬಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಶಾಂವಾಂಚಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವರ‍್ಣನ್ ಸತ್ ನ್ಹಯ್? ಯಾ-

ಆಪುಣ್, ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ, ತಾಂಚೆಥಂಯ್ ಕಸಲೆಚ್ ಪಾಶಾಂವ್ ಉಸ್ಕಾಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾ? ಆಪುಣ್ ಶ್ಹೆಳೊಂ, ಬೆಕಾಮಿ ಆನಿ ಚಲಾಕಿ ನೆಣಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ದಾದ್ಲೊ? ಸದಾಂನೀತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತಾಚೆ ಕೊಲೆಜ್ ಸಾಂಗೊಡಿ ತಾಕಾ ತಾಂಚೆ ಅಣ್ಭವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೆ.

ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ ತಾಂಕಾಂ ಮಂದ್ ಹಾಸೊ ಪಾಟ್ಯ್ತಾನಾ ತೆ ತಾಚಿ ಪಾಟ್ ಥಾಪುಡ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ. ‘ಹ್ಯಾ ಮೆಥ್ಯುಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಚಲಿ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ನಶೀಬ್ವಂತ್. ತಿ ಆಪುಟ್ಟ್ ನಿಸ್ಕಳ್ ನ್ಹಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಪುಣ್ ತಿಕಾ ಮೆಳ್ಚೊ ಹೊ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ ಪ್ರಥಮ್ ರಾತಿ ಪ‌ಋ‌ಆಂತ್ ಆಪುಟ್‌ಚ್ ಉರ‍್ತೊಲೊ!’

ಪುಣ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಹಾಸ್ಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ; ಎಕ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಸತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮೆಥ್ಯುಚೆ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ತೆ ಮಾಂದ್ತಾಲೆ. ‘ಕೋಣ್ ಜಾಣಾಂ,’ ತೆ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ. ‘ಮೆಥ್ಯುಕ್ ತಸಲಿ ಆಪುಟ್ಟ್ ಚಲಿ ಮೆಲ್ಳ್ಯಾರಿ ಮೆಳ್ಳಿ. ಮೆಳತ್ ತರ್, ಮೆಥ್ಯು, ತುಂವೆಂ ತಿಚೆಂ ಆರಾಧನ್ಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ತಿಕಾ ಎಕ್ ಆಲ್ತಾರ್‌ಚ್ ಭಾಂದಿಜೆ.’

‘ಆನಿ ತಿಕಾ ಆಪಡ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಡೆಟ್ಟೊಲಾಂತ್ ಹಾತ್ ಧುಯ್ಜೆ,’ ಅಶೆಂ ತುಕ್ಲಾಯ್ತಾಲೆ.

ಆತಾಂ ಆರ‍್ಶ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಉಬೊ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಹೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಹಾಸೊ ಆಯ್ಲೊ. ‘ಮೆಳತ್‌ಗಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತಸಲಿ ಚಲಿ?’ ತಾಣೆ ತಾಳೊ ಕಾಡುನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. ‘ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಉದೆಲ್ಲ್ಯಾ ರುಪ್ಣ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ ಮುಕಮಳ್ ಮೆಳತ್?’

ತುಂವೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲಾಂಯ್? ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ತಾಣೆ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ. ಕಸಲೆಂಚ್ ಪ್ರೇತನ್ ತುಂವೆಂ ಕರುಂಕ್‌ನಾಂಯ್. ತುಕಾಚ್ಚ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕಶೆಂಯಿ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಹೆರಾಂಕ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್‌ಯಿ ತುಂವೆಂ ಕರುಂಕ್‌ನಾಂಯ್.

ತೊ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ವಚಾಜೆ, ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಎಕ್ಸುರ್‌ಪಣ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರಿಜೆ. ಪುಣ್ ಕಶೆಂ? ತಾಕಾ ಸಲಹಾ ದಿತೆಲೆ ಕೋಣ್ಂಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ವಾಸ್ತವ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ತಾಚೆಚ್ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಕೋಣ್‌ಯಿ ಈಷ್ಟ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ.

ಹುಂ. ಎಕಾ ಲಾಂಬ್ ಉಸ್ವಾಸಾಸಂಗಿಂ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆ ಕುಡಿಚಿ ನಿರ‍್ಮಳಾಯ್ ತಿರ‍್ಸಿಲಿ.

ಸಂಸಾರಾಂತ್ ‘ದೆಂವೊಂಕ್’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ವಿಂಚ್‌ಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಕಾಂಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ತರ‍್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ನವಿ ನ್ಹಯ್. ಖಂಯ್‌ಸರ್ ಚಲಿಯೊ ವ್ಹಡಾ ಜಮ್ಯಾನ್ ಆಸ್ತಾತ್‌ಗಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಆಸಾಜೆ. ಬಸ್‌ಸ್ಟೋಪಾಂ, ಸಿನೆಮಾಂ ಘರಾಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಇತರ್ ವಠಾರಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಂತಸ್ತಾಕ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿಂ ನ್ಹಯ್. ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಶಿಕಪ್ ಕರ‍್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಂಕಲ್ ಗ್ರೆಗರಿ ಕೆದಳಾ ವೀಜಾ ಧಾಡಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಬಿರಾಂತ್. ತರಿ ತಿ ವೀಜಾ ಯೆಂವ್ಚೆ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಗಮ್ಲೆಂ.

ಶೊರ‍್ಟ್‌ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟಾಯ್ಪಿಂಗ್, ಬುಕ್‌ಕೀಪಿಂಗ್ ಆನಿ ಸೆಕ್ರೆಟೇರಿಯಟ್ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟೀಸ್ ಶಿಕಂವ್ಚಿಂ ಕೇಂದ್ರಾಂ ಕಾಂಯ್ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಉಣಿಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಲಿಯಾಂಚೊಚ್ ಸಂಖೊ ಚಡ್.

ರಾತಿಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾ ಫುಡೆಂ ಎಕ್ ಬೊತ್ಲ್ ಬಿಯರ್ ಘೆವ್ನ್ ಬಸ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಉಗ್ತೊ ಕರ‍್ತಾನಾ ದಿಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಸೊಡಾಚ್ಯೊ ಬೊತ್ಲಿ ಪಳೆತಾನಾ ತಾಚಿ ಆಶಾ ಸ್ಕೊಚ್ ವಿಸ್ಕೆಚೆರ್ ಬಸ್ಲಿ. ದಿವಾನ್‌ಖಾನ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಾರಾಂತ್ಲಿ ವಿಸ್ಕಿ ಕಾಡುನ್ ತಾನೆ ಎಕ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ಥಂಯ್ಸರ್‌ಚ್ ತೊ ಬಸ್ಲೊ. ಹೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾಂದ್ಪ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಥೊಡೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕರುನ್ ದಿಲೆ.

ತಾಚಿ ಮೋತ್ ಮಿಶ್ರಿತ್ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಲೊಳ್ತಾಲಿ ತರಿ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಕಸಲೊಗಿ ಹುರುಪ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಪ್ನೆಂ ಆಶೆಲ್ಲೊ ಸಾಂಗಾತ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಮೆಳ್ತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಎಕ್ ಇಸಾರೊ ತಾಕಾ ದೊಳೊ ಮೊಡ್ತಾಲೊ. ದೋನ್ ಪೆಗ್ಗ್ ಜಾತೆಚ್, ಧಾದೊಶಿ ಮನಾನ್ ಆನಿ ನವ್ಯಾನ್ ಕಿರ‍್ಲಾಲ್ಲೆ ಭುಕೆನ್ ತೊ ಜೆವ್ಲೊ. ತ್ಯೆ ರಾತಿಂ ತಾಕಾ ಬರಿಚ್ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ಪ್ರಫುಲ್ಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆ ತ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಚಿ ನಾಮ್‌ಧಾಮ್ ಸೂಚಿ ಘೆವ್ನ್ ಕಮರ‍್ಶಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್‌ಟಿಟ್ಯೂಟಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಪಳೆಲಿ. ಸಬಾರ್ ತಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ತರಿ ತಾಚೆಂ ಗಮನ್ ಎಕಾಚೆರ್ ಬಸ್ಲೆಂ. ಹಾಕಾ ಕಾರಾಣಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ದೋನ್-

ಪಯ್ಲೆಂ, ತೆಂ ಶಾಳ್ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ದುಸ್ರೆಂ, ತ್ಯಾ ಶಾಳೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ‘ಮೂನ್ ಬೀಮ್ ಇನ್ಸ್‌ಟಿಟ್ಯುಟ್ ಒಫ಼್ ಕೊಮರ‍್ಸ್.’ ತಾಕಾ ಹೆಂ ಭೋವ್ ರೊಮಾಂಟಿಕ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂಚೊ ನಾಸ್ಟೊ ಜಾಲ್ಲೊಚ್ ತೊ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ದಿಸ್ಚೆಪರಿಂ ನ್ಹೆಸ್ಲೊ, ವೊಲ್ಲೆಟಾಂತ್ ಪಯ್ಶೆ ಚೆಪ್ಲೆ ಆನಿ ಆಂಗಾಕ್ ಸುಗಂದ್ ಮಾಖ್ಲೊ ಆನಿ ದಡ್ದಡ್‌ಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಘೆವ್ನ್ ಇನ್ಸ್‌ಟಿಟ್ಯೂಟಾಕ್ ಗೆಲೊ; ಹೆಂ ಪಿಶೆಂಪಣ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆಂ ಶಿಂತಿದ್ ತಾಕಾ ಜಾಗಯ್ತಾಲೆಂ ತರಿ ‘ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಎಕ್ ಸಾಂಗಾತಿಣ್, ಚುಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಕ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ,’ ಮ್ಹಣ್ ಶಿಂತಿದಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ದೆಗೆನ್ ಲೊಟುನ್ ತೊ ಮೂನ್‌ಬೀಮಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ.

ತಾಣೆ ಅಂದಾಜ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಚಲಿಯೊ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಲೆ ಉಣೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಎಕಾ ಬ್ಯಾಚ್ಯಾಚೆ ಅಧ್ಯಯನ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ. ದುಸ್ರೆಂ – ಚವ್ಗ್-ಪಾಂಚ್ ಚಲೆ ಆನಿ ವೀಸಾಂ ವಯ್ರ್ ಚಲಿಯೊ ಬಾಂದ್ಪಾಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಎಕಾ ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್ ಬಸುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ತಾಂಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಹಾಚೆ ಪಡ್ತೆಚ್ ಚಲಿಯೊ ಕಿತೆಂಗಿ ಪಿಸ್ಪಿಸೋನ್ ಹಾಸ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಚಲೆ ನಿಸ್ತೇಜ್ ದಿಷ್ಟಿಂನಿ ತಾಕಾ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೆ. ದೊಗಾಂ ತೆಗಾಂಚ್ಯಾ ಬೊಟಾಂ ಮಧೆಂ ಸಿಗ್ರೆಟಿ ಧುಂವರ‍್ತಾಲ್ಯೊ.

ಮೆಥ್ಯು ವಚುನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲಾಕ್ ಭೆಟ್ಲೊ. ದೋನ್ಂಚ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೋರ‍್ಸಾಂತ್ ಆನಿಕಿ ಎಕ್ ಸೀಟ್ ಉರ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಮೆಥ್ಯುಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾತೆಚ್ ಸೀಟ್ ತಾಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ‍್ಲೊ ನಾ. ‘ತುಂವೆಂ ಡಬ್ಬಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ’ ತಾನೆ ಸುಚಾಯ್ಲೆಂ. ‘ತುಕಾ ವೀಜಾ ಯೆಂವ್ಚೆ ಬಿತರ್ ಪಿಟ್ಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕೋರ‍್ಸ್ ಅರ‍್ದೊ ಪುಣಿ ಜಾತಲೊ; ಟಾಯ್ಪಿಂಗಾಂತ್ ತುಕಾ ತ್ರಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತಿಯೆತಾಂ.’

ಮೆಥ್ಯುನ್ ಭಂವ್ತಿಂ ಪಳೆಲೆಂ. ತಸಲೆ ಕಸಲೆಂಯಿ ವಿಶೇಸ್ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲೆಂ ನಾ. ಚಲಿಯಾಂ ಥಂಯ್ ತಸ್ದಲಿ ಕಸಲಿಯಿ ‘ಕ್ಲಾಸ್’ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲಿ ನಾ. ಸರ‍್ವಾಂಯಿ ಸಾಧಿಂ-ಬೊಳಿಂ ಕಶಿಂ ದಿಸ್ತಾಲಿಂ. ‘ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆತಾಂ.’ ತಾಣೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತಾಚೊ ಮತ್ಲಬ್ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹಾಸ್ಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಮೆಥ್ಯುಚಿ ಪ್ರಗತಿ ಟಾಯ್ಪಿಂಗಾಂತ್ ಎ.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಥಾವ್ನ್ ಚಡ್ ವಯ್ರ್ ಗೆಲಿ ನಾ. ಶೊರ‍್ಟ್‌ಹ್ಯಾಂಡಾಚೆ ವಾವಲ್ಸ್ ಆನಿ ಡಿಪ್ತೊಂಗ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಗೆಲೆಚ್ಚ್ ನಾಂತ್. ಶೊರ‍್ಠ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಖುದ್ದ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಚುಕಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸರ‍್ಸರಿತ್ ಧಮ್ಕಿತಾಲೊ ಪುಣ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಮ್ಹಣಾನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ‘ತಾಕಾ ಚುಕಿ ಕರ‍್ಚಿ ತಾಂಕ್ ಆಸಾ,’ ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ. ‘ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಚೊ ಫುಡಾರ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಖಚಿತ್ ಜಾಲಾ.’

ತಾಚೆಂ ಹೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಇಷ್ಟಾಂಚ್ಯಾಕಿ ಮೊಸ್ರಾಳೆ ಸಾಂಗಾತಿಚ್ ಹಾಡುನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಚಲಿಯೊ ತಾಕಾ ಪಳೆತಾನಾ ವೋಂಟ್ ವೊಳಾಯ್ತಾಲ್ಯೊ ಆನಿ ಚಲೆ ತಾಚೆಂ ಗುಮಾನ್ಂಚ್ ಕರಿನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ಎಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಬಿತರ್ ಚಲಿಯಾಂನಿ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ‘ಗಲ್ಫ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ’ ಮ್ಹಲ್ಳೆಂ ನಾಂ ದಿಲೆಂ. ಅಸಲೆ ಕರ‍್ಕಾರ್ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ ತಾಣೆ ‘ಮೂನ್‌ಬೀಮ್’ ಸೊಡ್ಚೊ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕೆಲಿ.

ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ದನ್ಪಾರಾಂ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಟನ್ ತಾಚೆ ಜಿಣಿಯೆಚಿ ದಿಶಾಚ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ-

ಮೆಥ್ಯುಚಿ ಟಾಯ್ಪಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದನ್ಪಾರಾಂ ಅಡೇಜಾಂಕ್ ಸುರು ಜಾತಾಲಿ ಆನಿ ಚಾಳೀಸ್ ಆನಿ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ಲಾಂಬ್ತಾಲಿ. ತ್ಯಾ ದನ್ಪಾರಾಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ‍್ನ್ಯಾ ‘ಹಾಲ್ಡಾ’ ಟಾಯ್ಪ್‌ರಾಯ್ಟರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಟಾಯ್ಪ್‌ರಾಯ್ಟರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಸದಾಂಚಿ ಚಲಿ ಬಸುನ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಣೆ ಮಾತೆಂ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ.

ತಿ ನವಿಚ್ ಕೋಣ್‌ಗೀ.

ತಿ ಚಲಿ ಟಾಯ್ಪಿಂಗಾಂತ್ ಪರಿಪೂರ‍್ಣ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಿಚೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಟಾಯ್ಪಿಂಗಾಂತ್ ತೊ ಕಾಂಯ್ ನೊವಿಸ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ.

ತಾನೆ ಆಪ್ಲಿ ದೀಷ್ಟ್, ಸವ್ಕಾಸ್, ಸುಕ್ಷಿಮಾಯೆನ್ ತಿಚೆರ್ ಚರಯ್ಲಿ. ಪಯ್ಲಿಂ ತಾಚೆ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ ತಿಚಿಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಆನಿ ಕೋನಾಕೃತಿಚಿಂ ಉಟೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲಿಂ ಸ್ಥನಾಂ. ನೀಟ್‌ಚ್ ತಿ ಬಸ್‌ಲ್ಲಿ ತರಿ ತಿಚ್ಯಾ ಸ್ಥನಾಂಚ್ಯೊ ತುದಿಯೊ ಟಾಯ್ಪ್‌ರಾಯ್ಟರಾಥಾವ್ನ್ ಎಕ್ ಯಾ ದೇಡ್ ಇಂಚ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ; ಟಾಯ್ಪ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಾರ‍್ಕೆಂ ಜಾಲಾಂಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಗ್ದಾಚೆರ್ ತೀಳ್ನ್ ಪಳೆತಾನಾ ತಿಚಿಂ ಸ್ಥನಾಂ ಟಾಯ್ಪ್‌ರಾಯ್ಟರಾಚ್ಯಾ ಖಿಳ್ಯಾಂ ಲಾಗ್ತಾಲಿಂ. ಟಾಯ್ಪ್‌ರಾಯ್ಟರಾಚಿ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ತಿ ಲೊಟ್ತಾನಾ ತಿಣೆ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸದಿಳ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಾಚ್ಯಾ ಖಾಕೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಣೆ ಘಾಲ್ಲೊ ಕಾಳೊ ‘ಬ್ರಾ’ ದಿಸ್ತಾಲೊ.

ತಿಚಿ ಕೂಡ್ ಕಾಂಯ್ ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾಕಿ ದೇಡ್-ದೋನ್ ಇಂಚಾಂ ಮಟ್ವೊ ಜಾಯ್ತ್. ಬಸುನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ತಿಚಿ ಡ್ರೆಸ್ಸ್ ದೊಫ್ರಾಂ ವಯ್ರ್ ಚರ್‌ಲ್ಲಿ. ಕೇಸ್ ಲಾಂಬ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಪುಣ್ ಕಸಲೊಚ್ ಶ್ರೊಘಾರ್ ತಾಂಚೆರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಗೊಮ್ಟ್ಯಾ ಮುಳಾಂತ್ ಕೆಸಾಂಕ್ ಆರಾವ್ನ್ ರಾವವ್ನ್ ಎಕಾ ರಬ್ಬರಾಚ್ಯಾ ತೀರಾನ್ ಕಟ್ ಘಾಲೊ. ತಿಚೊ ದಾವೊ ಗಾಲ್ ತಾಕಾ ದಿಸ್ತಾಲೊ ಆನಿ ದಾಡಾಂಆಚಿಂ ಆಕೃತಿ ಪಳೆವ್ನ್ ತಿಚೆಂ ಮುಕಮಳ್ ಉರುಟ್ ಯಾ ಲಾಂಬ್ಶೆಂ ನ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ಚವ್ಕ್‌ಶೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಂದಾಜ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಕೆಲೊ. ತಾಕಾ ಲಾಂಬ್ಸ್ಯಾ, ಘೊಡ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾಂಚಿಂ ಪಸಂದ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ.

ಆಂಗಾಚೊ ರಂಗ್ ಎಕ್ ಕಾತ್ ಸಾವ್ಳೊ. ಸ್ಥಾನಾಂಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ಇತ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ತರಿ ತಿಚೊ ಜೀವ್ ತಿತ್ಲೊ ತಂದ್ರುಸ್ತ್ ದಿಸನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಅಸಕತ್‌ಕಾಯೆಚೆಂ ಹೆಂ ಖುಣ್ ತಿಕಾ ನಾಜೂಕಾಯೆಚೆಂ ರುಪ್ಣೆಮ್ ದಿತಾಲೆಂ.

ಯೆಕಾಚಾಣೆ ತಿನೆ ಟಾಯ್ಪಿಂಗ್ ರಾವವ್ನ್ ತಾಚೆ ಕುಶಿನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತಿಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಅಂದಾಜ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಿಚೆಂ ಪ್ರಥಮ್ ಆಕರ್ಶಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆ ತಿಚ್ಯೊ ಕಾಳ್ಯೊಚ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮಂಡಳ್ಯೊ. ಉಜ್ವೊ ದೊಳೊ ಎಕ್ ಕಿಸರ್‌ಭರ್ ತಿರ‍್ಕಾಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಸ್ಥನಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಚ್ಯಾ ಸೆಕ್ಸ್ ಅಪೀಲಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ಖುರು ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಂಚ್ಯೊ ದಿಷ್ಟಿ ಮೆಳ್ತಾನಾ, ತಿಚ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ ವಯ್ಲಿ ಭಂವ್ರಿ ಚಿಕ್ಕೆಸೆ ದೊಡ್ಲಿ – ಕಿತೆಂ ತಶೆಂಯಿ ಪಳೆತಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರ‍್ಚೆಪರಿಂ.

ಯೆಕಾಚಾಣೆ ಮೆಥ್ಯು ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ವಿಸರ‍್ಲೊ. ತ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ ತಿ ಆಪ್ಲೆ ವೆಂಗೆಂತ್ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಹರ್ ವಿಸ್ವ್ಯಾಕ್ ತಿಚೊ ಹರ್ ವಿಸ್ವೊ ಲಾಗ್ತಾ ಮ್ಹಲ್ಳೆಪರಿಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಜಾಂಗಾಂ ಮಧೆಂ ಊಬ್ ಚರ‍್ಲಿ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ದಾದ್ಲೆಂಪಣ್ ಉದ್ರಿಕ್ತ್ ಜಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಖಿಣಾಕ್. ಉಪ್ರಾಂತ್, ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಉದೆಲ್ಲೆಂ ಭೊಗಾಪ್ – ತಿಚ್ಯಾ ಖಾಂದಾರ್, ತಿಚ್ಯಾ ಹರ‍್ದ್ಯಾರ್, ತಿಚ್ಯಾ ಕೆಸಾಂ ಮಧೆಂ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಾತೆಂ ಲಿಪವ್ನ್ ‘ಹಾಂವ್ ಮೆಥ್ಯು, ಮ್ಹಜೊ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಮೋಗ್ ಕರ್’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ತೆಂ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ತಾಕಾ ಭ್ರಮಿದೆಂತ್ ಚೆಪಿಲಾಗ್ಲೆಂ.

ತೊ ಸನಿನ್ ಜಾತಾನಾ ತಿ ಪರತ್ ಟಾಯ್ಪಿಂಗಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ದನ್ಪಾರಾಂ ಮೆಥ್ಯುಚೆಂ ಎ.ಎಸ್.ಡಿ.ಎಫ್. ಸಾಗ್ಸಾಲೆಂಚ್ ನಾ. ತಾಚಿ ಪ್ರಗತಿ ಪಳೆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತರ‍್ಬೆತಿದಾರಾನ್ ತಾಚೆಂ ಭುಜ್ ಥಾಪುಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ದೊಳೊ ಮೊಡ್ಲೊ. ಮೆಥ್ಯುನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಟಾಯ್ಪಿಂಗ್ ಬಂದ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಬಲ್ಸಾಂತ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಪಾರ‍್ಕರ್-51 ಗೋಲ್ಡ್ ಟೊಪ್ ಪೆನ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡುನ್ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳುಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಗ್ದಾಚೆರ್ ಕಿತೆಂ ಕಿತೆಂ ಸೊಡಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ, ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟೀಂ ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ನಾಂವ್ ತಾಣೆ ಬರಯ್ಲೆಂ, ದಸ್ಕತ್ ವೊಡ್ಲಿ ಆನಿ ನಾಂವ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಮುಖಮಳಾಂ ಸೊದಯ್ಲಿಂ. ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲೆ ಉಬ್ದೆಸ್ ತೀಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸರ‍್ವ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಸೊಡ್ನ್ ಬೆಲ್ಲ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂಚ್ ಉಟೊನ್ ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ ಆನಿ ವಠಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರುಕಾ-ಕಾಟ್ಯಾರ್ ಬಸ್ಲೊ. ಎಕ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಸೆವ್ಯಾಂ ಯಾ ಎಕ್ ಪೆಗ್ಗ್ ಮಾರ‍್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜಬ್ಬೊರ್ ಆಶಾ ತಾಕಾ ಆಯ್ಲಿ. ಆಪುಣ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊಡ್ನ್ ಯೆವ್ನ್‌ಯಿ ರುಕಾ ಕಾಟ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬಸ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯಿ ತಾಚೆ ಮತಿಕ್ ಗೆಲೆಂ ನಾ.

ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೆ ದಡ್ದಡೆ ರಯ್ಲ್‌ವೇ ಇಂಜಿನಾಚ್ಯಾ ಪಿಸ್ಕರಿಪರಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಾಂತ್ ಗುಜ್ಗುಜ್ತಾಲೆ. ತಾಕಾ ಬೆಲ್ಲ್ ಜಾಲ್ಲಿಯಿ ಆಯ್ಕಾಲಿ ನಾ ಆನಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ಂಚ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ‍್ಥಿಂಚೆರ್‌ಯಿ ತಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಪಡ್ಲಿ ನಾ. ಪುಣ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಕಿತೆಂ ತರಿ ಘಡ್ಚಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಲ್ಳಿಂ ಖುಣಾಂ ತಾಚೆ ಮತಿಂತ್ ಉಟ್ತಾಲಿಂ. ಯೆಕಾಚಾಣೆ-

‘ಮಿ| ಪಾರ‍್ಕರ್- 51,’ ಎಕೆ ಚಲಿಯೆಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕೊನ್ ತೊ ಉಡೊನ್ಂಚ್ ಪಡ್ಲೊ. ತಿ ಚಲಿ ಹಾತಾಂತ್ ಎಕ್ ಪೆನ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಉಬಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

‘ಗಲ್ಫಾಚೊ ಪರ‍್ಮಳ್ ಬರೊಚ್ ಪ್ರಸರ‍್ತಾಯ್!’ ತಿನೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಕಾಜುಲೆ ಘೆವ್ನ್. ‘ಹಾಂವೆಂ ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ತಂಟಾಚಿ ಗರ‍್ಜ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ.’ ತಿಣೆಂ ತೆಂ ಪಾರ‍್ಕರ್ ಪೆನ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಕಾ ಪಂದಾಕ್ ಧರ‍್ಲೆಂ. ‘ಹೆಂ ಪೆನ್ನ್ ಎಕ್ ಮತ್ಲಬಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಸೊಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಯ್ ಮ್ಹಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ.’

ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಿ ಹಾಸ್ಲಿ.

ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್‌ನಾಸ್ತಾಂ ಮೆಥ್ಯು ಉಬೊ ಜಾಲೊ.

‘ತುಂವೆಂ ಗಾಗೆಂವ್ಚಿ ಗರಜ್ ನಾ,’ ತಿಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ತಾಲ್ಯಾಣ್. ‘ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಗೃಹಾಂತ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ಎಲೀಜಾ, ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಲೀಜಾ.’

ಆತಾಂ, ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ತಿಚ್ಯಾ ಬೊಟಾಂ ಮದ್ಲೆ ಪೆನ್ನ್ ತಾನೆ ಘೆತ್ಲೆಂ.

‘ತುಕಾ ಗಲ್ಫ್ ಗೊರಿಲಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ!’ ತೆಂ ಕಿಡ್ಕಿಡೋನ್ ಹಾಸ್ಲೆಂ. ‘ತುಜೆಂ ಖರೆಂ ನಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಜಾವ್ಯೆತ್?’

‘ಮೆಥ್ಯು…ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ!’ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ತಾಣೆ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

‘ಚಡ್ ಫರಕ್ ನಾ,’ ಲೀಜಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಕಾ ವಯ್ರ್-ಸಕ್ಲಾ ಪಳೆವ್ನ್. ‘ತುಂ ಎಕಾ ಎವಾಂಜೆಲಿಸ್ತಾಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಯ್.’ ತೆಂ ದೋನ್ ಮೆಟಾಂ ಪಾಟಿ ಗೆಲೆಂ ಆನಿ ಘುಂವ್ಲೆಂ. ‘ಫಾಲ್ಯಾಂ ಮೆಳ್ಯಾಂ!’ ಮ್ಹಣೊನ್ ತೆಂ ಮೂನ್‌ಬೀಮಾ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೆಂ.

ಮೆಥ್ಯು ಪರತ್ ಫುಮಾರ‍್ಲೊ ಆನಿ ಬಸ್ಲೊ.

ಪ್ರಥಮ್ ಮುಲಾಕತೆಂತ್‌ಚ್ ಎಕೆ ಚಲಿಯೆನ್ ‘ಫಾಲ್ಯಾಂ ಮೆಳ್ಯಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ?

ತೆ ರಾತಿಂ ತೊ ನಿದ್ಲೊ ನಾ. ಸ್ಗ್ರೆಟ್ ಜಾಂವ್, ಪೆಗ್ಗ್ ಜಾಂವ್ ತಾಕಾ ಪಡೊನ್ ಗೆಲೆನಾಂತ್. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಮೆಳ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಲೀಜಾಚಿಂ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ ಎಕಾ ಅಂತ್ಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಪ್ಣಾಪರಿಂ ತಾಚೆ ಭಂವ್ತಿಂ ರೆವ್ಡಾಲ್ಲಿಂ. ಆಪುಣ್ ನಿದ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆಂ ಉಜ್ವಡೆಚೆಂ ಸಪಣ್ ಸಂಪತ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ನಿದ್ಲೊಚ್ ನಾ. ಸುಖಾಳ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಲಳೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಲೀಜಾಚೆಂ ರೂಪ್-ಸರೂಪ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಚೆ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ ತರಿ ತೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಲೀಜಾಚೆಂ ಮುಕಮಳ್, ನಾಕ್, ದೊಲೆ ಕಶೆ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಲ್ಲೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಯೆನಾತ್ಲೆಂ. ತವಳ್ ತಾಚೆ ಕುಡಿಂತ್ ಎಕ್ ಪ್ರೇಮಾಳ್ ಊಬ್ ಚರ‍್ತಾಲಿ.

ವ್ಹಯ್, ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ ಲೀಜಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಪಯ್ಕಿ ಬರಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ (ತಾಚಿ ಸರ‍್ವ್ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ವಿದೇಶಿಚ್ ತರ್‌ಯಿ) ನ್ಹೆಸುನ್ ಮೂನ್‌ಬೀಮಾಕ್ ವಚಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಸಾರ‍್ಕ್ಯೆ ರಿತಿರ್ ಖಾಡ್ ಕಾಡುಂಕ್‌ಯಿ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಇನ್ಸ್‌ಟಿಟ್ಯೂಟಾಕ್ ವೆಚೊ ವೇಳ್ ಯೆತಾನಾ ತಾಚ್ಯೊ ದೊಂಕ್ಳ್ಯೊ ಮೆಂಗ್ಯೊ ಜಾಲ್ಯೊ. ಕಸೊ ತೊ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಾವ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾಚ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಟಾಯ್‌ರಾಯ್ಟರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆ ತೆವ್ಶಿನ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ನಾ.

ಲೀಜಾ ತಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಸದಾಂ ಯೆಂವ್ಚಿ ಚಲಿ ಬಸುನ್ ಟಾಯ್ಪ್‌ರಾಯ್ಟರಾಚೆ ಖಿಳೆ ಧಾಡಾಯ್ತಾಲಿ.

ಮೆಥ್ಯು ಥಂಯ್ ಉದೆಲ್ಲಿ ನಿರಾಶಾ ಕ್ರಮೇಣ್ ದುಕ್ಲೆಲಿ ಘಮಂದಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚೆ ಮತಿಂತ್ ಆವ್ತಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ತೆಂ ಸುಡ್ಕಾಡಾಂತ್ ವಚುಂ ಪೆಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆ ಪುಣ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಜಮ್ಲೆಂ ನಾ. ‘ಹಾಲ್ಡಾ’ ಟಾಯ್ಪ್‌ರಾಯ್ತರ್ ತಾಣೆ ಧಾಂಪ್ಲೊ ಆನಿ ಮನಾಂತ್‌ಚ್ ಪುಸ್ಪುಸೋನ್ ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಮೂನ್‌ಬೀಮಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ದೆಂವ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂ ಉದೆಲಿಂ.

ಹಿತ್ಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್ ತೊ ಬಸ್ಲೊ. ತಾಚೆ ಮತಿಂತ್ ಕಸಲೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ ತೆಂ ತಾಕಾಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ಆಂಗ್ ಬಾರೀಕ್ಸಾಣೆನ್ ಕಾಂಪ್ತಾಲೆಂ ಆನಿ ಪೊಲ್ಯಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ದುಕಾಂ ದೆಂವ್ಲಿಂಚ್. ಕಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ತೊ ಥಂಯ್ ಬಸುನ್ ಆಸ್ಲೊ ತಾಚೆ ಯಾದಿಂತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.

—–

‘ಆಮಿ ಯೆಕಾಮೆಕಾ ಖಾತಿರ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಂವ್, ಮೆಥ್ಯು?’ ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ಕೊಣಾಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ವೇಳ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ತೊ ಆನಿಕಿ ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್‌ಚ್ ಬಸುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಲೀಜಾ, ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಉಬೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

‘ಹಾಂವ್ ವೆಳಾರ್ ಆಯ್ಲಿಂ ತರಿ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಬಸುಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ ಕಾಂಪೆರ‍್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್. ‘ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಹಿತ್ಲಾಂತ್‌ಚ್ ಘುಸ್ಪಡೋನ್ ಉರ‍್ಲಿಂ. ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಘಡ್ಲಾಂ. ಕಿತೆಂ ಪುಣಿ ತುಂವೆಂ ಕೆಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಪುಣಿ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಹಿ ಪರಿಗತ್ ಸುದ್ರೊಂಚಿ ನಾ.’

ಮೆಥ್ಯು ಉಬೊ ಜಾಲೊ.

ತಾಚೆಂ ಸಂಯಮ್ ಆತಾಂ ಪರಿಪೂರ‍್ಣ್ ಸ್ಥಿಮಿತಾಯೆಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಉಡ್ತಾಲೆಂ, ದಡ್ದಡ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಂಗಾ ವಯ್ಲೊ ಘಾಮ್ ಆನಿ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ದುಕಾಂ ಸುಕ್‌ಲ್ಲಿಂ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ಲಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಘಡಿ ಹ್ಯಾ ಇನ್ಸ್‌ಟಿಟ್ಯೂಟಾಚ್ಯಾ ರುಕಾ ಪಂದಾಕ್‌ಚ್ ಉದೆಜೆ?

ತಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಎಲಿಜಾಚೆರ್ ಚರ‍್ಲಿ, ಜಶೆಂ ಎಕಾ ವಯ್ಜಾನ್ ಪಿಡೇಸ್ತಾಕ್ ಊಬ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಮುಲಾಮ್ ಪುಸ್ಚೆಪರಿಂ. ಲೀಜಾಚ್ಯಾ ಪೊಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ತಾಂಬ್ಸಾಣ್ ಚರ‍್ದಿ ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಗೆಲಿ. ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾಚ್ ಜಿನಿಸಾಚೆರ್ ಕಸಲೊ ಜಾದೂ ಚಲ್ಲಾ ತೊ ತಾಕಾಚ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೊ ನಾ.

ಪುಣ್ ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸುಟ್ಲಿಂ.

‘ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮೋಗ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಸಾತರ್, ತೊ ಆಮಿ ಕರ‍್ಯೆತ್!’ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ಂಚ್ ನೆಣಾಂ, ಮೋಗ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ತೊ.’

‘ಸೊದಾಪ್ ಕರುಂಕ್ ಸಗ್ಳಿ ಜೀಣ್ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಆಸಾ!’ ಲೀಜಾ ಮ್ಹಳೆಂ, ದೋನ್ ಮೆಟಾಂ ಲಾಗಿಂ ಸರೊನ್. ‘ಆಮಿ ಯೆಕಾಚಾಣೆ ದರ‍್ವಡ್‌ನಾಂವ್ ಮೆಥ್ಯು?’

‘ಇತ್ಲೊ ತೇಂಪ್ ಪಾಟಿಂ ರಾವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆತಾಂ ದರ‍್ವಡ್ ಕಸಲೊ, ಲೀಜಾ?’

‘ಮತ್ಲಬ್?’

‘ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಯೆಕಾಮೆಕಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ವಳ್ಕಾನಾಂವ್ ಪುಣ್ ಯೆಕಾಮೆಕಾ ಜಾಣಾಂವ್!’

ಕಸಲೊಗಿ ಎಕ್ ಗುಪ್ತ್ ಸೊಲ್ಲೊ ತಾಂಚೆ ಮದೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿಂ ಆನಿ ಸಾಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಕಿತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಖಂಯ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ತಿಂ ಚಲ್ಲಿಂ ತೆಂ ತಿಂಚ್ ನೆಣಾಂ ಜಾಲಿಂ. ತಾಂಚೆ ಮದೆಂ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಚಾಲು ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ; ವರ‍್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭೆಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂಪರಿಂ ತಿಂ ಉಲವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ, ಚಲ್ತಾಲಿಂ.

ಸ್ಥಿಮಿತಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ತಿಂ ಖಂಚಾಗಿ ಎಕಾ ಗಾದ್ಯಾ ಮೆರೆರ್ ಉಬಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಡಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಘಾಮ್ ದೆಂವ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ಚ್ಯಾ ಊಬ್ ಉಸ್ವಾಸಾನ್ ನಾಕಾ ಬುಡಾಂ ಫುಲೊನ್ ಉಟೊನ್ ಬಸ್ತಾಲಿಂ. ತಾಂಚೆ ಭಂವ್ತಿಂ ನಿಸರ‍್ಗ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸತಾ ಸಾಂಗಾತಾ, ಯೆಕಾಮೆಕಾಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಹೆರಾಂ ಕೋಣ್ಂಚ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್‌ಯಿ ಎಕಾಚ್ ಮಾಪಾನ್ ಆನಿ ಜಡಾಯೆನ್ ತಾಂಚೆರ್ ದೆಂವ್ಲೆಂ.

ಎಲೀಜಾ, ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಹಿಂವಾಳ್ ಪ್ರದೇಸಾಂತ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್ ಛಾ-ಪಾನಾಂಚಿಂ ತೊಟಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಪ್ರಕೃತಿಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ರಚ್ಣಾರಾಚ್ಯಾ ಸರ‍್ವ್ ನೇಮಾಂಕ್ ಪಾಳೊ ದೀವ್ನ್ಂಚ್ ಸಜ್‌ಲ್ಲಿ. ‘ಎಕೇಕ್ ಪಾವ್ಟೀಂ ಛಾ-ಪಾನಾಂ ಖುಂಟ್ಚ್ಯಾ ಹರ್‌ಯೆಕ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ದೆವಾಚೆಚ್ ಭಡ್ವೆ ರಾವೊನ್ ಶಿಸ್ತ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾತ್ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ.’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಲೀಜಾನ್.

ತಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಎಕಾ ಟೀ-ಎಸ್ಟೇಟಾಂತ್ ಜವಾಬ್ದಾರೆಚ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆವಯ್, ಘರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾಲಿ. ಲೀಜಾ ತಾ‌ಅಂಚೆಂ ಎಕ್ಲೆಂಚ್ ಭುರ‍್ಗೆಂ. ಸಂಯಾನ್ ನಾಜೂಕ್ ಆನಿ ಅಸ್ಕತ್. ಎಸ್ಟೇಟಿಚೊ ಶೀತಳ್ ಹವೊ ತಾಕಾ ಒಂಬಾನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಪ್ರಕೃತಿಚೆಂ ಮೋಗಿ ತೆಂ ತರಿ, ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾನ್ ಐಸ್‌ಕ್ರೀಮ್ ಪಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಾಣೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಪಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಮೆಥ್ಯುನ್ ಆಸ್‌ಚ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಂತ್‌ಚ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಆಕಯ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ರಾವೊನ್ ತಾಣೆ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಶನ್ ಸಂಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜಾನಾಸ್ತಾಂ ತೆಂ ಮೂನ್‌ಬೀಮಾಕ್ ಸೆರ‍್ವಾಲ್ಲೆಂ.

‘ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ನೆಣಾಂ ಆಸುನ್ ಸಾಂಗಾತಾಕ್ ಆಶೆತಾಲಿಂ,’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ, ಮೆಥ್ಯುಚೆ ದಿಷ್ಟಿಂತ್ ದೀಷ್ಟ್ ಮೆಳವ್ನ್. ‘ಪುಣ್ ತುಜಿ ಕಥಾ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ….’ತಾಣೆ ಭುಜಾಂ ಉಡಯ್ಲಿಂ.

(ಅವಸ್ವರ್ – 63 – ಂತ್ ಮುಂದರ‍್ತಾ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !