Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

SQCVR

ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ನತ್ಲಾಂಚಿ ರಾತ್

ಹ್ಯಾ ಕೊರೋನಾ ಕಾಳಾರ್ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ನತ್ಲಾಂಚಿ ರಾತ್. ನತಾಲ್ ಸದಾಂ ನವಾಲ್‌ಚ್ ಸಯ್. ಗರೀಬಾಂ ಮಧೆಂ ಗರೀಬ್ ಜಾವ್ನ್ ಜನ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಜನ್ಮಾಚಿ ರಾತ್. ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಜಾಡಳ್ತೆಂ ಪ್ರಸಾರ‍್ಪ್ಯಾಂನಿ ‘ಆಪುಣ್ ಕೊಣಾಚೆರ್ ರಾಜ್ ಚಲಯ್ತಾಂವ್ ತಾಣಿಂ ಆಪ್ಲೊಚ್ ಧರ‍್ಮ್ ಪಾಳಿಜೆ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಂಸ್ರಾಚ್ಯಾ ಚಡ್‌ಶ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ‍್ಮ್ ವಿಸ್ತಾರ‍್ಲೊ. ಆಜ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಘೆತ್ಲಾ ತೊ ಕಥೋಲಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ‍್ಮ್ ‘ರೋಮಿ ರಾಯ್ಪಾಟಾಚ್ಯಾ ಗರ‍್ಜೆಕ್ ಆನಿ ಮರ‍್ಜೆಕ್ ತಾಳ್ ಪಡ್ಚೆಪರಿಂ ಪರಿವರ‍್ತಿತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ 15-16 ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ್‌ಷಾಹಿ, ಬಂಡ್‌ವಾಳ್‌ಷಾಹಿ ಹಿತಾಸಕ್ತೆಂಕ್ ಸಾರ‍್ಕೊ ಜಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಆಸಾಕೆಲ್ಲೊ ಕಥೋಲಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ‍್ಮ್. ಹ್ಯಾ ಕಥೋಲಿಕ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆಂತ್ ಹರ‍್ಯೆಕ್ ದಿಸಾ ಫೆಸ್ತ್. ಹರ‍್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ದೆವಾನ್ ಬೆಸಾಂವ್ ಘಾಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಂ ಪಯ್ಕಿ ತೀನ್ ಜನ್ಮಾಚಿಂ ಫೆಸ್ತಾಂ. ಬಾವ್ತಿಜ್ಮ್‌ಗಾರ್ ಜುವಾಂವ್ಚೆಂ (ಜೂನ್ 24), ಸರ‍್ಗಾಚ್ಯಾ ರಾಣಿಯೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚೆಂ (ಸಪ್ತೆಂಬ್ರ್ 8) ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮ್ಯಾಚೆಂ (ದಶೆಂಬ್ರ್ 25).

ಹ್ಯಾ ತೀನ್ ಜನ್ಮಾದಿಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಅರ‍್ಥ್ ಆಸಾ. ಜೂನ್ 24 ವೆರ್ ಗೊಂಯಾಂತ್ ಪೊಣ್ಸಾಪಾತೊಳ್ಯೊ ಕರ‍್ನ್ ದುಕ್ರಾಮಾಸಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾತಾಂತ್ ಬುಡೊವ್ನ್ ಖಾತಾತ್ ಆನಿ ಮಾಗಿರ್ ಬಾಂಯಾಂ ತಳ್ಯಾಂತ್ ಉಡುನ್ ಉಪ್ಯೆತಾತ್ ಖಂಯ್. ಸಪ್ತೆಂಬ್ರ್ 8 ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ನವ್ಯಾ ಬೆಳ್ಯಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್‌ಯಿ ಜಾಲಾಂ. (ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸಭಾರ್ ಲೇಕನಾಂ ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕ್ ಸುರ‍್ಪಾಯೆಚಿಂ ಹರ‍್ಯೆಕಾ ವರ‍್ಸಾ ಯೆತಾತ್) ಆತಾಂ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಜನ್ಮಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಹರ‍್ಯೆಕಾ ವರ‍್ಸಾ ಯೆತಾ ಆನಿ ಹರ‍್ಯೆಕಾ ವರ‍್ಸಾ ತಾಚೆಂಚ್ ನವೆಸಾಂವ್ ಆಸ್ತಾ.

SQ01

ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತ್ ಆಜೂನ್ ಅಧ್ಯಯನಿಂಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ಕಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಾ. ‘ಸೊಂಪ್ಯಾನ್ ತೊ ದೆವಾಚೊ ಪೂತ್, ಆಮ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಜನ್ಮಾಲೊ, ಆಮ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಮೆಲೊ ಆನಿ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪುನರ್ ಜಿವಂತ್ ಜಾಲೊ…’ ಅಶೆಂಚ್ ಮುಂದರ‍್ತಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆಂಚಿ ಸಾಂಕಳ್. ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ತೊ ದೇವ್ ನ್ಹಂಯ್ ಫಕತ್ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಲೆಯ್ ಕೊರೊಡಾಂನಿ ತಾಚೆವಿಶಿಂ ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾವ್ತಾತ್. ಖರ‍್ಯಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲೆ ಪರ‍್ಮಾಣೆಂ ‘ತೊ ದೇವ್‌ಪೂತ್ ತಾಣೆಂ ಕುಡ್ಡ್ಯಾಂಕ್ ದೊಳೆ ದಿಲೆ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂಪ್ರಾಸ್ ತೊ ಏಕ್ ಬಲಿಷ್ಟ್ ಸಕತ್ ತಾಣೆಂ ಕುಡ್ಡ್ಯಾಂಪರಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ದಿಲಿ, ನವೊ ದಿಷ್ಟಾವೊ ದಿಲೊ’ ಮ್ಹಣ್ತಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಮೊಲಾಂಕ್ ಚಡ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸಾತ್. ‘ತಾಣೆಂ ಮೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಪಡುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ, ರೊಮೀ ರಾಯ್ಪಾಟಾಚ್ಯಾ ಆನಾಚಾರಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಜಿವಾಳ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ’ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಕ್ರಿಸ್ತ್‌ವಾದಿ ರೊಮೀ ರಾಯ್ಪಾಟಾಚಿಂ ವಸ್ತುರ್‌ಮೆಂತಾಂ (ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ಸ್) ವಾಪರ‍್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸಾಂಗುನ್ ‘ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಜಿವಂತ್ ಉಟಯ್ಲೆಂ’ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ಅಸ್ಕತ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್.

ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ಕ್ರಿಸ್ತ್‌ಜಯಂತಿ, ನತಾಲ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ನಾಂವಾಂನಿ ಆಜ್ ಪ್ರಚಲಿತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಜನ್ಮಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಲಾಗಿಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ. ಖರ‍್ಯಾನ್ ರೊಮೀ ರಾಯ್ಪಾಟಾಖಾಲ್ ತೆ 5 ದೀಸ್ ಮಜೆಚೆ. ವರ‍್ಸಾಚ್ಯಾ ಅಕೇರಿಚೆ ಆನಿ 30 ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಬಾರಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂ ಭಾಯ್ಲೆ. ಪ್ಲೇಬಿಯನ್ ಗುಲಾಮಾಂಕ್ ಶಿಂವಾಂ ಸವೆಂ ಝುಜಯ್ತಾನಾಂ, ಬಳ್ಜರ‍್ಬಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಕಸ್ರತೆಂತ್ ಝಗ್ಡಯ್ತಾನಾಂ ಪೆಟ್ರೀಶಿಯನ್ ಸಾವ್ಕಾರ್ ಖಾತಾಲೆ, ಪೋಟ್ ಭರ‍್ಲ್ಯಾರ್ ವೊಂಕ್ತಾಲೆ ಆನಿ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಖಾತಾಲೆ (ತೆಚ್ ಖಾತಿರ್ ಸಿಂಕಾಂಚಿ ವಾಪರ‍್ಣಿ ಜಾಲ್ಲಿ), ಅಸ್ಕತ್ ಮನಿಸ್ ಘೊಳ್ತಾಲೆ ಆನಿ ತಾಂಚೊ ದುಡು ರೊಮೀ ಸಾವ್ಕಾರ್ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಅರ‍್ಚಕ್ ಖಾವ್ನ್ ವೊಂಕ್ತಾಲೆ. ‘ರಾ’ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಸುರ್‌ಯಾ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ದೀಸ್ ತೆ. ಆನಿ ಜೆನ್ನಾ ರೊಮೀ ರಾಯ್ಪಾಟಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ‍್ಮ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಕೆಲೊ. ‘ಫೊಂತಿಪುಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮುಸ್’ (ಪ್ರಧಾನ್ ಅರ‍್ಚಕ್) ಹುದ್ದೊ ರಾಯಾಥಾವ್ನ್ ಪಾಪಾಸಾಯ್ಬಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ರಾ’ಚೆ ಬದ್ಲಾಕ್ ಕೊಣಾಕ್ ಪುಣಿಂ ದವರ‍್ಚೆಂ ಗರ‍್ಜೆಚೆಂ ಜಾಲೆಂ, ರಾ’ (ಸುರ್‌ಯೊ) ಸಂಸಾರಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಬದ್ಲಾಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಂಸಾರಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ‘ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತ್’ ರಿಪ್ಲೇಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಜಾಲೊ. ಅಸ್ಸಿಯಾಂತ್ ಜನ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ‍್ಮಾಚೆಂ ಪುರ‍್ತೆಂ ಯುರೋಪೀಕರಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ರೊಮಾಚ್ಯಾ ಪುರೋಹಿತಾಂಕ್ ತೆಂ ಚಡ್ ನಿತಿಚೆಂ ಆನಿ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ ಜಾವ್ನ್ ‘ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್’ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಆತಾಂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕಶೆಂಯ್ ಉದೆಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಪಣಾಂತ್ ತೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಚಡ್ ಆಕರ‍್ಷಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡಿಂ ಕಾರಣಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ, ತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಕುಸ್ವಾರ್, ನಕೆತ್ರ್, ಗರ‍್ದಾನಾಚೊ ಗೊಟೊ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀ ಆನಿ ರಾತಿಚೆಂ ಮೀಸ್ ಮ್ಹಣ್ಚಿಂ ಪಾಂಚ್ ಕಾರಣಾಂ ದಿವುಂಯೆತಾತ್.

ಕುಸ್ವಾರ್ :

ಕಾಂಯ್ 40 ವರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಕುಸ್ವಾರ್ ಕೊಣ್ಂಯಿ ಆಂಗ್ಡಿಥಾವ್ನ್ ಹಾಡಿನಾತ್‌ಲ್ಲೆ, ಆಮ್ಗೆರ್ ಧರ‍್ನ್ ಖಾಂವ್ಚಿ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ದಶೆಂಬ್ರ್ ಸುರ‍್ವಾತ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾಂ ಕುಸ್ವಾರಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾತಾಲಿ. ಕಿಡಿಯೋ, ಗುಳಿಯೊ, ನೆವ್ರ್ಯೊ, ಕೊಕ್ಕಿಸಾಂ, ಚಾಕ್ಲ್ಯೊ, ಪಾತೆಕಾಂ (ಚಿಪ್ಸ್), ಲಾಡು, ತಯಾರ್ ಜಾತಾಲೆ. ದಿಸಾಕ್ ಎಕಾ ಕುಸ್ವಾರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಕುಡಿಂತ್ ಅಸ್ಕತ್ ದೆಕುನ್ ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದಾಂತೊಣೆರ್ ಕಿಡಿ ಚರೊಂವ್ಚೆಂ, ತಳ್ಹಾತಾಂತ್ ಗುಳಿಯೊ ಮೊಳ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ದಿತಾಲಿಂ. ಲಾಡ್ವಾಚೊ ತಾಂದುಳ್ ಘರಾಚ್ ಭಾಜುನ್ ಸುಕಯ್ತಾಲಿಂ ಆನಿ ಗೊಡ್ ಘರಾಚ್ ಕಾಂಡುನ್ ಪೂಡ್ ಕರ‍್ನ್ ಮೇಲ್ ಕರ‍್ತಾಲಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚಿ ರೂಚ್‌ಚ್ ವಿಂಗಡ್. ದಿಸಾಂನಿ ಕೆಕೀ ಮಾತ್ರ್ ಆಂಗ್ಡಿಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್ತಲ್ಯಾಂವ್. ಹೋಲಿ ಏಂಜೆಲ್ಸ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಥಾವ್ನ್ ಮಾರ‍್ಕೆಟಿಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ನಂಬಿಸನ್ಸ್, ಸಿಟಿ ಬೇಕರಿ ಆನಿ ಎಮ್ ಡಿಸೋಜಾಚ್ಯಾ ಬೇಕರಿಂನಿ ನಮೂನ್ಯಾವಾರ್ ಕೆಕಿ ಕರ‍್ನ್ ದವರ‍್ತಾಲೆ.

SQ02

ಎಮ್ ಡಿಸೋಜಾಚ್ಯಾ ಬೇಕರಿಂತ್ ಆರ‍್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೆಟುಲಾ ಭಿತರ್ ವ್ಹಡ್ ತಾರುಂ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಪೊಣೊಸ್, ಆಂಬ್ಯಾಂಚೆ, ಬೊಂಡ್ಯಾಂಚೆ ಕೆಕಿ ಪಳಂವ್ಚೆಂಚ್ ಏಕ್ ಫೆಸ್ತ್. ಆಮಿ ಭುರ‍್ಗೆ ತ್ಯೊ ಕೆಕೀ ತೀಳ್ನ್ ಪಳವ್ನ್ ಆಂಯ್ಡೆ ಗಳಯ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮ್ಗೆರ್ ಆಜೂನ್ ಕುಸ್ವಾರ್ ಘರಾಚ್ ಕರ‍್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ದಾಧೊಸ್ಕಾಯ್ ಆಸಾ, ಕೆಕೀ ಸಯ್ತ್ ಘರಾಚ್ ಜಾತಾತ್. ತ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಪಣಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನ್‌ಯಿ ತಾಟ್ ಭೊಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಕುಸ್ವಾರ್ ವಾಂಟ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ, ಹಾಂವ್ ನಿಮಾಣೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಕುಸ್ವಾರ್ ವ್ಹರ‍್ನ್ ವೆಚೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಆತಾಂಯ್ ಕುಸ್ವಾರ್ ಯೆತಾ ವೆತಾ ಆನಿ ತಾಂತುಂ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳಾ. ಆತಾ’ತಾಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಆಂಗ್ಡಿಂನಿ ಮೆಳ್ತಾ, ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂತೆಕಿತ್ ‘ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್’ ಕುಸ್ವಾರ್ ಕೊಟ್ಲೊ (ಕೊಟ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸುಕಿ ಖೊಲಿ ಆರಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಬೆತಾಂಚೆಂ ಬಂಧ್ಕಣ್) ಕುಸ್ವಾರ್ ಪೊಟ್ಲೊ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಮೆಳ್ತಾ, ಹಾಸ್ತ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ವಾಂಟಪ್ ಚಲ್ತಾ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಮಿಲಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾಕ್ ರಾಕುನ್ ರಾವುಂಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಆಕರ‍್ಷಣ್ ಬಾಳ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ದೀಸ್ ಮೆಳ್ಚಿ ಕುಸ್ವಾರಾಚಿ ಪೊಟ್ಲಿ ಆನಿ ಇನಾಮಾಂ.

ನಕೆತ್ರಾಂ :

ಕಾಂಯ್ 40 – 45 ವರ‍್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾಂಬಿ ಕಾತರ‍್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ತಾಕಾ ಲೊಂಕ್ಡಾಚಿ ತಂತಿ ಬಾಂದುನ್ ನಕೆತ್ರಾಂ ಕರ‍್ಚಿಂ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೇಪರ್ ಮಾರ‍್ಚೆಂ ನಕೆತ್ರಾಂ ಮಧೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ರುಕಾಟಾ ಕುಡ್ಕೊ ದವರ‍್ನ್ ತಾಚೆರ್ ವಾತ್ ಪೆಟಂವ್ಚಿ, ಸೊಭಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ, ನಕೆತ್ರಾಕ್ ಏಕ್ ದೊರಿ ಬಾಂದಿಜೆ. ಸದಾಂ ನಕೆತ್ರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಕರ‍್ನ್ ತಾಂತು ಲೊಂಕ್ಡಾಚ್ಯಾ ಚಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲಿ ವಾತ್ ಪೆಟೊವ್ನ್ ವಯ್ರ್ ಚಡಯ್ಜೆ. ನತ್ಲಾಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್‌ಥಾವ್ನ್ (ನಕೆತ್ರ್ ಚಡೊವ್ನ್ ನತ್ಲಾಂಚ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಮಿಸಾಕ್ ವೆಚೆಂ)

SQ03

ಎಫಿಪಾನಿಚ್ಯಾ (ಜನೆರಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಆಯ್ತಾರ್) ಆಯ್ತಾರಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ನಕೆತ್ರ್ ಆಸಾಜೆ, (ಎಫಿಪಾನಿಚ್ಯಾ ಪುರ‍್ಶಾಂವಾಕ್ {ಎವ್ಕರಿಸ್ತಾಚೊ ಪುರ‍್ಶಾಂವ್} ವಚುನ್ ಯೇವ್ನ್ ನಕೆತ್ರ್ ದೆಂವೊಂವ್ಚೆಂ). ತವಳ್ ಕಾಂಬಿ ಬಾಂದ್ತಾನಾಂ ಬೊಟಾಕ್ ಕಾಂಬ್ಯೆಚಿ ನರಿ ರಿಗ್ತಾಲಿ, ವಯರ್ ಬಾಂದ್ತಾನಾಂ ತೆಂ ಬೊಟಾಕ್ ತೊಪ್ತಾಲೆಂ, ಸಕ್ಕಡ್ ಜಾವ್ನ್ ನಕೆತ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಉಬಾರ‍್ತಾನಾಂ ಪೆಟಯಿಲ್ಲಿ ವಾತ್ ಆಡ್ ಪಡುನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೇಪರ್ ಲಾಸ್ತಾಲೆಂ, ತೆಂ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಬಾಂದಿಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಜ್ ವಾತಿಚೆ ವಾಂದ್ದೆ ನಾಂತ್ ಎಕಾ ನಕೆತ್ರಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಸಾತ್ ಆಟ್ ನಕ್ತಿರಾಂ ಘಾಲ್ಚಿಂ ತರೀ ಘಡಿಯೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೀಷಿಯನಾಕ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಉಜ್ವಾಡ್. ಸಂಸ್ರಾಭರ್ ಭರುನ್ ವೊಮ್ತುಂಚ್ಯಾ ಲಾಯ್ಟ್ ಖಾಂಬ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನಕೆತ್ರಾಂಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಮಾತ್ರ್ ಪುಕ್ಕ್ ಜಾಲ್ಯಾ.

ಗರ‍್ದಾನಾಚೊ ಗೊಟೊ :

ಹೊ ಸಬ್ಧ್‌ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖುಶಿ ದಿತಾ, ಗೊರ‍್ವಾಂಖಾಣ್ ಗರ‍್ದಾನ್ ಮ್ಹಣುಂತರೀ ಹಾಂವೆಂ ಚಡ್‌ಶೆಂ ಘರ್ ಧನ್ಯಾಚೊ ಗೊಟೊ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ದೇವ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಭಾಯ್ರ್ ಪೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ‘ತೊ ಗರೀಬಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಗರೀಬ್, ಖಾವ್ಣೆರ್ ನಿದ್ಲಾ ತಾಕಾ ಪಳಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ತಲ್ಯಾಂನಿ ಗೊಮ್ಟಿ ಬಾಗೊವ್ನ್ ಪಳಯ್ಜೆ’ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಎಕಾ ಸಭೆಂತ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಮ್ಹಾತ್ಭಾರ‍್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ದಮ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

SQ04

ಮ್ಹಾಕಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಪಣಾಥಾವ್ನ್‌ಯೀ ಗರ‍್ದಾನಾಚೊ ಗೊಟೊ ಕರ‍್ಚಿ ಆತುರಾಯ್ ಆನಿ ಪಿಸಾಯ್. ಗಾದೆ ಕರ‍್ಚೆಂ, ತೋಡ್ ಕರ‍್ಚೆ, ಮಾಟೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ, ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಚೆಕಾಂ ಹಾಡ್ಚಿಂ, ಉಬಿರ್ ಹಾಡ್ಚೊ, ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ ಹಾಡ್ಚ್ಯೊ, ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಖುಶೆಚೆಂ ಕಾಮ್. ಜಾಂವ್ ಮಿಲಾರ್, ಜಾಂವ್ ಪೆರ‍್ಮುದೆ, ಜಾಂವ್ ಇಜಯ್, ಜಾಂವ್ ಗುರ‍್ಪುರ್ ಆಮಿ ಗರ‍್ದಾನಾಚೆ ಗೊಟೆ ಕೆಲ್ಯಾತ್, ಹರ‍್ಯೆಕಾ ವರ‍್ಸಾ ನವಿಂ ನವಿಂ ಡಿಜಾಯ್ನಾಂ ವಾಪರ‍್ಲಲ್ಯಾನ್ ಸಭಾರ್ ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಇಮಾಜಿ, ಡೆಕೋರೇಶನ್ ಆಜೂನ್ ತಶೆಂಚ್ ಆಸಾತ್ ತರೀ ಕಾಂಯ್ ದೋನ್ ತೀನ್ ವರ‍್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಘರ‍್ಚ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ಗರ‍್ದಾನಾಚೊ ಗೊಟೊ ಕರ‍್ಚಿ ಪರಿಗತ್ ಉದೆಲ್ಯಾ.

ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀ :

ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್ ಚಾಬುಕಾಚ್ಯಾ ರುಕಾಚೊ ಫಾಂಟೊ ಕಾತರ‍್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀ ಕರ‍್ಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಂನಿ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ‍್ಡಾಂ, ದರ್‌ಯಾ ವೆಳೆರ್‌ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ಸೊಭಿತ್ ಕರ‍್ಲಾಂ, ಮಿಲಾರ್ ಇಗರ‍್ಜೆಂತ್ ಬುಟ್ಟಿಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಕಡೆ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂನಿ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾಂಯ್ ಸೊಭಿತ್ ಸೊಭಿತ್ ಡೆಕರೇಷನ್ ವಸ್ತು ಆಮಿ ತ್ಯಾ ರುಕಾಕ್ ಚಿಡ್ಕಾಯ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ತ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಕರ‍್ನ್ ದೋನ್ ಡೆಕರೇಷನಾಂ ಆಮಿಂಚ್ ಕರ‍್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ಸಿಗ್ರೆಟಿಚೆ ಡಬ್ಬೆ ಆಡ್ ಕರ‍್ನ್ 6-7 ಕುಡ್ಕೆ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ಕುಡ್ಕ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಘಟ್ ಬಸಂವ್ಕ್ ಜಾತಾ. ತಶೆಂ ಲಾಂಬಾಯೆಕ್ ಶಿಂಕಳ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ತಾ. ತಶೆಂಚ್ ಭೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಕ್ಣಾಂಚೊ ಕುಡ್ಕೊ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಧರ‍್ಲ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ಭಿತರ್ ಏಕ್ ಶಿರ‍್ಕಾಯಿತ್ತ್ ಲಾಂಬ್ ಸಾಂಕಳ್ ಕರುಂಯೆತಾ. ತಾಂಚ್ಯೊ ಲಾಂಬ್ ಸಾಂಕ್ಳಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ರುಕಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಥಾವ್ನ್ ತಳಾಪರ‍್ಯಾಂತ್ ದೆಂವೊಂವ್ಕ್ ಜಾತಾ. ಆತಾ’ತಾಂ ತೀಯೀ ರೆಡಿಮೆಡ್ ಮೆಳ್ತಾ, ಜಿಳಿಮಿಳಿ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ತಾ ತರೀ ತಾಕಾ ಘಾಮಾಚೊ ವಾಸ್ ಆಸಾನಾಂ.

ರಾತಿಚೆಂ ಮೀಸ್ :

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್ ಹಾಂವ್ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ‍್ಗೊ, ಮ್ಹಾಕಾ ನತಾಲಾಂಚ್ಯಾ ರಾತಿಚೆಂ ಮೀಸ್ ಎಕ್ದಮ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ರಾತಿಂ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಸಂಗಿಂ ಮಿಸಾಕ್ ವೆಚೆಂ ದೆಕುನ್ ಸಾಂಜೆರ್‌ಚ್ ಭಾಣ್ ತಾಪೊಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ನ್ಹಾಯ್ಜೆ ತರ್ ತೀನ್ ಚಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬಾಣ್ ತಾಪಾಜೆ, ಮುನ್ಸುಪಾಲ್ಟಿ ನಳ್ ರಸ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಲ್ತಡಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾಕೀ ವ್ಹಡ್ಲೊ ರೊನೀ ಕೊಂಪಿಟೇಶನ್ ಮಾರ‍್ನ್ ಭಾಣ್ ಭರ‍್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ಸಕ್ಡಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ಚೆ ಆದಿಂಚ್ ಆಮಿ ಇಗರ‍್ಜೆಂತ್ ಆಸಾಜೆ, ಲೋಬ್ ಘಾಲುಂಕ್. ಹಾ ಕಿತೆಂ ಸೊಭಾಯ್ ರಾತ್ಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಚಿ. ಕ್ಯಾರಲ್ ಜಾತಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್, ಮೀಸ್ ಸುರ‍್ವಾತ್ತಾಂ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಎಕ್ದಮ್ ಜಾಗ್ ‘ಹಿ ಜಾಗಿ ರಾತ್’ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಗೊಡ್ ತುಕ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಕುಟ್ಟಾ ದಿಸ್ತಾಲೊಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಣ್‌ಯಿ ತಾಚೆಂ ಗಣ್ಣೆಂ ಕರಿನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ವ್ಹಳೂ ದೊಂಕುಳ್ನ್ ಉಟಯ್ತಾಲೆ. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಹುನೊನಿ ಕಾಪಿ ಆಸ್ತಾಲಿ. ಕಾಪಿ ಪಿಯೆವ್ನ್ ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾನಾಂ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಾತಿಚೆಂ ಥಂಡ್ ವಾರೆಂ.

SQ05

ಫೆಸ್ತಾದೀಸ್ ಧೊನ್ಪಾರಾಂ ಜೆವ್ಣಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್, ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ದುಕ್ರಾಮಾಸ್ ಆನಿ ಕುಂಕ್ಡಾಮಾಸ್ ಸಂಗಿ ರಾಂದ್ಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಕಾಜಾರಾಂಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ನತ್ಲಾಂಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಮಾತ್ರ್, ಸಂಗಿಂ ಕರಂಬ್ ತಿಯೀ ಬಿಟ್ರೂಟ್ ಘಾಲ್ಲಿ. ಜೆವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಂದರ್‌ಕಾಯ್ ಆನಿ ಚಿತುರ‍್ಲಿ ಖಾಂವ್ಕ್. ಚಿತುರ‍್ಲಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮುಗ್ದಾಲೆನಾಂ, ತಾಚಿ ಸಾಲ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಿಪೊವ್ನ್ ಸಾಲಿಚೊ ರೋಸ್ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಪೀಳ್ನ್ ಮಾರ್ ಖಾಂವ್ಚೊ ಖೆಳ್.

ಹ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಂಸವೆಂ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ಕೊರೋನಾ ಆಸಾ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕರಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್, ವಾಂಟುನ್ ಘೆಯಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತ್ಯಾಚ್ ಜಿಬೆಂತ್ ಜುಬ್ಲೆವಾಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚೆ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ರುಪೊಯ್ ದೀನಾಂತ್ ತರ್ ತುಮ್ಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಬೊರ‍್ಡಾರ್ ಘಾಲ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್, ಖಂಚ್ಯಾ ಜಿಬೆಚೆಂ ಆಯ್ಕುಂ, ಖಂಚ್ಯಾ ಜಿಬೆಚೆಂ ಪಾಳುಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಘುಸ್ಪಡೆಸವೆಂ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್.

► ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ‍್ಮುದೆ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

54% feel thumbs up. And how do you feel?
58 :thumbsup: Thumbs up
3 :heart: Love
2 :joy: Joy
42 :heart_eyes: Awesome
2 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.