ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -61

ಮೆಥ್ಯುಚೆ ಮತಿಂತ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಚಡ್ಪಡ್ಲೆಂ. ಅಂಕಲ್ ಗ್ರೆಗರಿ ಯೆದೊಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಹೆಪರಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

‘ಉದಾರ್ ಮನ್….ಕಿತೆಂ ತುಂ ಮ್ಹಣ್ತೊಲೊಯ್?’ ಗ್ರೆಗರಿ, ಎಕ್ ಘೊಟ್ ಸ್ಕೊಚ್ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ದೆಂವವ್ನ್ ವಿಷಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ. ‘ಚಿಯರ‍್ಸ್!’ ತಾಣೆ ಕುಡ್ಸಿಲೆಂ.

ಸೊಡಾ ಭರ‍್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಕೊಚಾಚೊ ಪ್ರಥಮ್ ಘೊಟ್ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ದೆಂವ್ತಾನಾ, ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ಶಿರಾಂ-ಪಾಳಾಂನಿ ಖತ್ಕತ್ಯಾ ಲೋಹಾಚ್ಯೊ ಶಿರೊ ಮಿಸ್ಳಾಲ್ಯೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಣ್ಚೆ ಪಾಳು ಮಿರ‍್ಮಿರೋನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆ. ‘ಚಿಯರ‍್ಸ್!’ ತಾಣೆ ಪಾಟಿಂ ವಂದನ್ ಕೆಲೆಂ. ಕಾಂಪೆರ‍್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್.

‘ಆಮಾಲ್!’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅಂಕಲ್ ಗ್ರೆಗರಿ. ಥೊಡೆ ವಿಸ್ರುಂಕ್ ಪಿಯೆತಾತ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡೆ ಉಡಾಸ್ ಜಿವೆ ದವರುಂಕ್ ಪಿಯೆತಾತ್.’

‘ಆನಿ ತುಂ, ಅಂಕಲ್ ಗ್ರೆಗರಿ?’ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ವೊಟಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೆಂ.

‘Remarkable!’ ಉದ್ಗಾರ‍್ಲೊ ಗ್ರೆಗರಿ. ‘ಎಕಾಚ್ ಘೊಟಾನ್ ತುಂ ಶಾಣೊ ಜಾಲೊಯ್.’

‘ತೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಮ್ಹಜೊ ನ್ಹಯ್, ಅಂಕಲ್!’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ವಿಸ್ಕೆಚ್ಯಾ ಗ್ಲಾಸಾಚೆರ್ ದವರ‍್ಲೊ. ‘ತುಕಾ ಸವಾಲ್ ಘಾಲ್ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಮ್ಹಜೊ ನ್ಹಯ್. ಕಿತೆಂಗಿ….’

‘ಗಲ್ಫಾಕ್ ಯೆತಾಯ್?’

‘ಪುಣ್…..’

‘ಹಾಂವೆಂ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ತಾಯ್?’

‘ಮ್ಹಾಕಾ ಕಸಲಿಚ್ ಮಾಹೆತ್ ನಾ, ಅಂಕಲ್.’

‘ಆನಿ ತವಳ್‌ಯಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರುಣಾಂತ್ ಆಸ್ತೊಲೊಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕರ‍್ಗಾತಾಯ್?’ ಗ್ರೆಗರಿಚಿಂ ಸವಲಾಂ ಥಾಂಬ್ಲಿಂನಾಂತ್. ‘ಮತ್ಲಬ್‌ನಾಸ್ತಾಂ ಹಾಂವ್ ಖಂಚೀಂಯಿ ಕಾಮಾಂ ಕರಿನಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್.’

‘ಮ್ಹಜೆಥಾವ್ನ್ ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಮೆಳಾತ್, ಅಂಕಲ್?’ ಸ್ಕೊಚ್ಯಾಚೆ ದೋನ್ ಘೊಟ್ ಸೆವ್ಲೆ ಮೆಥ್ಯುನ್. ‘ತುಂ ಹಾತ್ ಸೊಡ್ಶಿ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಎಕ್‌ಚ್ ಎಕ್ ಮಿನುಟ್ ಬಾಳ್ಚೊಂ ನಾ.’

‘ತೆಂ ಉಡಾಸಾಂತ್ ದವರ್!’ ಹುಕುಮ್‌ಶಿ ದಿಲಿ ಗ್ರೆಗರಿನ್, ಆಪ್ಲೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಖಾಲಿ ಕರುನ್. ಇಸಾರ‍್ಯಾಣ್ಂಚ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಹಾಡ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ವೇಯ್ಟರಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ‘ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ವರ‍್ತೊಲೊಂ, ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ದಿತೊಲೊಂ ಆನಿ ತುಂ ಮ್ಹಜೆಸಂಗಿಚ್ ರಾವ್ತೊಲೊಯ್!’

‘ಹಾಂವ್ ತುಜೆ ಆಧೀನ್‌ಯಿ ರಾವ್ತೊಲೊ, ಅಂಕಲ್!’ ಯೆಕಾಚಾಣೆ ಉಟೊನ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ ಮೆಥ್ಯು. ‘ತುಜ್ಯಾಚ್ ಪುತಾಕ್ ಮೆಳಾಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಭಾಗ್ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿತಾಯ್.’ ಗ್ರೆಗರಿ ಸರ‍್ಶಿಂ ವಚುನ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ತಾಚೊ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ಧರ‍್ಲೊ ಆನಿ ಭಾಗ್ವೊನ್ ತ್ಯಾ ಹಾತಾಚೊ ಉಮೊ ಘೆತ್ಲೊ.

‘ಹ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಕರ‍್ತುಬಾಚೊ ಅರ‍್ಥ್-ಸ್ದಾಂಖಾಲ್ ತುಜೊ ಗುಲಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ರಾವ್ತೊಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ.’ ಗ್ರೆಗರಿನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಫಾಲ್ಯಾಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಹಾತಾಚೆ ಥುಕ್ಚೊ ಸಂದರ‍್ಬ್ ಉದೆಂವ್ಚೊ ನಾ-ಮೂ?’
‘ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೆರ್ ಕೋಣಿ ಥುಕ್ತಾತ್‌ಗೀ?’ ಮೆಥ್ಯು ಪಾಟಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಬಸ್ಲೊ.

ವೇಯ್ಟರಾನ್ ಗ್ರೆಗರಿಚೆಂ ಡ್ರಿಂಕ್ ಆನಿ ರೋಸ್ಟ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಕೊಂಬಿ ಹಾಡ್ಲಿ.

‘ಕಾರ‍್ವ್ ಕರುಂ ಸರ್?’ವೇಯ್ಟರಾನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. ಗ್ರೆಗರಿನ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾತೆಂ ಹಾಲಯ್ಲೆಂ. ವೇಯ್ಟರಾನ್ ಕೊಂಬಿಯೆಚೆಂ ಕಾರ‍್ವಿಂಗ್ ಕರ‍್ಚೆ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ತೆ ಉಲಯ್ಲೆನಾಂತ್. ಮೆಥ್ಯುನ್ ಆಪ್ಲೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಸುಕಯ್ಲೊ. ವೇಯ್ಟರಾನ್ ಥೊಡ್ಯೊ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಫೊಡಿ ಗ್ರೆಗರಿಚ್ಯಾ ಪ್ಲೇಟಿಂತ್ ಘಾಲ್ಯೊ. ತವಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ವೊಗೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರೆಗರಿನ್ ತಿ ಬೊಶಿ ಲಟ್ಟ್ ಕರುನ್ ಮೆಥ್ಯುಚೆ ಕುಶಿನ್ ಲೊಟ್ಲಿ.

‘ಆತಾಂ…ಖಾ!’ ಗ್ರೆಗರಿಚಿ ಹುಕುಮ್ ಘರ‍್ಚ್ಯಾ ಪಾಲ್ತು ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ಶಿಂತಿದಾಕ್ ಕೊಣೆಂಗಿ ಕುಟೂನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಚೆಂ ಗಮನ್ ಕರ‍್ಚೆ ಸ್ಥಿತಿಯೆರ್ ಮೆಥ್ಯು ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

‘ತುಜಿ ಕಬ್ಲಾತ್ ಆಸಾ ತರ್, ಅಂಕಲ್’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಮ್ಹಾಕಾ ಆನ್ಯೇಕ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಜಾಯ್.’

‘ತುಜೆ ಸವಾಲ್,’ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೊ ಗ್ರೆಗರಿ. ‘ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಚೆರ್ ಕೋಣ್‌ಯಿ ಥುಕ್ತಾತ್‌ಗಿ? ಜಾಪ್ ಹಾಂವ್ ದಿತಾಂ, ಮೆಥ್ಯು. ತುಜೊ ಬಾಪಯ್ ತರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಂ ತಾಚೆರ್ ಥುಕ್ತೊಯ್!’

ಮೆಥ್ಯುಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ವೊಳಾಲೆಂ.

‘ಮ್ಹಜೆ ಪಾಟ್ಲೆ ಜಿಣಿಯೆ ವಿಷಾಂತ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ತುಂವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್‌ನಾಂಯ್, ಅಂಕಲ್.’ ಮೆಥ್ಯುನ್, ಗ್ರೆಗರಿಚೆ ಕಬ್ಲಾತೆನ್ ರಾಕಾನಾಸ್ತಾಂ ವೇಯ್ಟರಾಕ್ ಇಸಾರೊ ಕರುನ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಹಾಡಯ್ಲೆಂ.

‘ಹಾಂವೆಂ ತುಜೆ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಪ್ರವೇಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ತುಕಾ ಎಕ್ ಪಾಟ್ಲಿ ಜಿಣಿಂಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ, ಮೆಥ್ಯು!’ ಮ್ಹಳೆಂ ಗ್ರೆಗರಿನ್. ‘ಹೆಂ ತುಂವೆಂ ಉಡಾಸಾಂತ್ ದವರಿಜೆ!’

‘ಕಿತೆಂಗಿ….’ಮ್ಹಳೆಂ ಮೆಥ್ಯುನ್. ‘ತುಜೆಂ ಹೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ನವೆಂಚ್ ಆನಿ ವಿಚಿತ್ರ್ ಆಯ್ಕಾತಾ.’

‘ವಿಸ್ಕೆಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಜಾವ್ಯೆತ್!’ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಗ್ರೆಗರಿನ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೇಯ್ಟರಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘I’ll have my roast chicken now and one more scotch.’

****

ತ್ಯಾಚ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಫ್ಲಾಯ್ಟಾರ್ ಮೆಥ್ಯು ಆನಿ ಗ್ರೆಗರಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆ.

ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಚಡ್ ಉಲವ್ಣೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಅಂಕಲ್ ಗ್ರೆಗರಿಚೊ ಬೊಂಗ್ಲೊ ಬಂದ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತತ್ಕಾಲಾಕ್ ಡ್ಯೂಟೆಕ್ ಲಾಗಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೊಚ್‌ಮೆನಾನ್ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ‍್ತೆಚ್ ತೆ ಬಿತರ್ ರಿಗ್ಲೆ. ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾ ಬಿತರ್ ಬೆಳ್ಶೆಲ್ಲೆಂ ವಾರೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಎಸ್ತೆರ್ ಆಂಟಿಚಿ ಮೃತ್ ಕೂಡ್ ಆನಿಕ್‌ಯಿ ಮೋರ‍್ಗಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಮರ‍್ಣಾ ರಿತಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಘಂಟ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಅಂಡರ್‌ಟೇಕರ್ ತಿಚಿ ಕೂಡ್ ಹಾಡುನ್ ಯೆತೊಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಗ್ರೆಗರಿನ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ.

‘ಕಸಲೆಂ ಫರಕ್ ಪಡ್ಟಾ?!’ ತಾನೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಮರ‍್ಣಾಚೆ ರಿತಿಕ್ ಚಾಳೀಸ್-ಪನ್ನಾಸ್ ಜಣ್‌ಯಿ ಯೆಂವ್ಚೆನಾಂತ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಕೋಣ್‌ಯಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ನ್ಹಯ್ ಕೊಣೆಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ?’

‘ಆಮ್ಚೆಂ ಕುಟಮ್ ಅಶೆಂಯೀ ಫಾಸ್ಳೋಕ್ ಕಾರಾಣ್ ಕಿತೆಂ, ಅಂಕಲ್?’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ.

‘ತುಜಿಂ ಸವಲಾಂ ಬಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾತ್!,’ಸುಕ್ಷಿಮಾಯೆನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಗ್ರೆಗರಿ. ‘ಕಾರಾಣ್? ಕೋಣ್ ಜಾಣಾಂ, ತುಂ ಜಾಂವ್ಕ್‌ಯಿ ಪುರೊ.’ ತೊ ಹಾಸ್ಲೊ.

ಮೆಥ್ಯುನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ ನಾ ಪುಣ್ ತಾಚೆ ಮತಿಂತ್ ಗ್ರೆಗರಿಚೆಂ ಹಾಸ್ಯ್ ಗಂಬೀರಾಯೆನ್ ಖಂಚ್ಲೆಂ. ತೆ ರಾತಿಂ ತಾಕಾ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿ ನಾ. ಆಪುಣ್ ಭೆಷ್ಟೊಚ್ ಲಿಯೊ ಕುಟಮಾಂತ್ ಶಾಮೀಲ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ, ಕಸಲೊಗೀ ಎಕ್ ಗಾಂಚ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಘಡ್ಸಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಚಿಂತಪ್ ತಾಚ್ಯಾ ಶಿಂತಿದಾಕ್ ಕೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಕಸಲೆಗೀ ನಿಘೂಡ್ ಘುಟ್ ಗ್ರೆಗರಿ ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಲಿಪಯ್ತಾಲೊ. ಪಾಟಿಂ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಾದರ್ ಮೊರ್ರಿಸಾಲಾಗಿಂ ಥೊಡಿಂ ಖಾಸ್ ಸವಾಲಾಂ ಆಪ್ಣೆಂ ವಿಚಾರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಿಚೆವ್ ತಾಣೆ ಕೆಲೊ.

ಫಾಂತ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಜಾಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಟೊಯ್ಲೆಟಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಪೊಟಾಂತ್ ಆಡ್ವಳೋನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೊ ಹಳ್ದುವೆಂಚ್ ಪೀಂತ್ ವೊಂಕ್ಲೊ. ನಿರ‍್ಮಳಾಯ್ ತಿರ‍್ಸುನ್ ಡಾಯ್ನಿಂಗ್ ಹೊಲಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ಅಂಕಲ್ ಗ್ರೆಗರಿ ಕೊಫಿ ಪಿಯೆತಾಲೊ.

‘ಫ್ರಿಡ್ಜಾಂತ್ ಗ್ರೇಪ್ ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಆಸಾ.’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ, ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಸುಕ್ಷಿಮಾಯೆನ್ ಪಳೆವ್ನ್. ‘ಎಕ್ ಗ್ಲಾಸ್‌ಭರ್ ಪಿಯೆ. ಖದ್ವಳ್ಳೆಲೆಂ ಪೀಂತ್ ಬಸ್ತೆಲೆಂ.

ಮೆಥ್ಯುಚೆ ಕುಡಿಂತ್ ಎಕ್ ಶಿರ‍್ಶಿರೊ ಧಾಂವ್ಲೊ. ಕಸಲೆಂಚ್ ಗ್ರೆಗರಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಚುಕೊನ್ ವಚಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಎಕಾ ಲಾಂಬ್ ಉಸ್ವಾಸಾನ್ ತೊ ಕಿಚನಾಕ್ ಗೆಲೊ ಆನಿ ಎಕ್ ಗ್ಲಾಸ್‌ಭರ್ ಗ್ರೇಪ್‌ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಿಯೆಲೊ.

ಸಕಾಳಿಂಚಿಂ ಸಾಡೆನೋವ್ ಜಾತಾನಾ ಅಂಡರ್‌ಟೇಕರಾಚಿ ಶಿಬಂದಿ ಬಿತರ್ ಸರ‍್ಲಿ ಆನಿ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ‘ನೆಟಯಿಲ್ಲಿ’ ಆಂಟಿ ಎಸ್ತೆರಾಚಿ ಕೂಡ್. ಮರ‍್ಣಾಚ್ಯಾ ಧೊವ್ಸಾಣೆಚೊ ಕಾಲೊರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಿಕಾ ಪಳೆತೆಚ್ ಮೆಥ್ಯು ಕಸ್ಕಸೋನ್ ರಡ್ಲೊ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪುಣ್ ತೊ ರಡ್ಲೊ. ಅಂಕಲ್ ಗ್ರೆಗರಿನ್ ತಾಚೆಂ ಕಸಲೆಂಚ್ ಗಮನ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ. ವೊರಾಂ ಧಾ ಜಾತಾನಾ ಥೊಡಿಂ ಸೆಜಾರಿಂ ಆನಿ ಎಸ್ತೆರಾಕ್ ವಳ್ಕೊಂಚಿಂ ಹೆರ್ ಥೊಡಿಂ, ಲೀಜನ್ ಒಫ್ ಮೇರಿ, ಸಾಂ ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲಾಚ್ಯೊ ಭಯ್ಣಿ ಆಯ್ಲಿಂ. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಥೊಡ್ಯೊ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ವಯ್ಲ್ಯಾಭಾರ್ ವಳ್ಕಾತಾಲ್ಯೊ ಆನಿ ತಾಣಿಂ ತಅಕಾ ಮಟ್ವೊ ಹಾಸೊ ದಿಲೊ. ದೊಗಾಂ-ತೆಗಾಂ ತಾಕಾ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆನಿ ಎಸ್ತೆರಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಉಲಯ್ಲಿಂ ಆನಿ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲಿಂ.

ಧಾ ಜಾವ್ನ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಫಿರ‍್ಗಜಿಚೊ ಪಾದ್ರಿ ಆಯ್ಲೊ. ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ರಿತಿರ್ ಮರ‍್ಣಾಚಿ ವಿಧಿ/ಮಾಗ್ಣಿಂ ಜಾತೆಚ್ ಕೂಡ್ ಉಕಲ್ಲಿ. ಇಗರ‍್ಜಿಂತ್ ಮೃತ್ ಕುಡಿ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಮೀಸ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ನಾಟಕ್ ಸಂಪ್ತೆಚ್ ಎಸ್ತೆರ್ ಆಂಟಿಚಿ ಕೂಡ್ ಮಾತಿಯೆಕ್ ಪಾಯ್ಲಿ. ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಭಯ್ಣಿಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್ ವೇಯ್ಲ್ ಧಾಂಪ್ತಾನಾ ಗ್ರೆಗರಿ ತಿಚ್ಯಾ ಕಾನಾಲಾಗಿಂ ಭಾಗ್ವೊನ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೊ. ತಾಚಿಂ ದಾಡಾಮಾಂ ಅಡ್ಚಾಲ್ಲಿಂ, ಮುಟಿ ಅಂರ‍್ದಾಲ್ಲ್ಯೊ. ಪಾದ್ರಿನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಭುಜಾಕ್ ಥಾಪುಡ್ತೆಚ್ ವಿವರ‍್ಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮುಕಮಳ್ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ಉಬೊ ಜಾಲೊ. ಪೇಟ್ ದೆಂವಯ್ತೆಚ್ ಎಕ್ ಮೂಟ್ ಮಾತಿ ಉಡವ್ನ್ ತೊ ಮೆಥ್ಯು ಸರ‍್ಶಿಂ ಆಯ್ಲೊ.

‘ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಫ್ಲಾಯ್ಟಾರ್‌ಚ್ ತುಂವೆಂ ಪಾಟಿ ವಚಾಜೆ!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ಂಚ್ ನಾ; ಧುಳ್ ಆನಿ ಮಾತಿ ಮಾತ್ರ್. ಸಿಂತಿಮೆಂತಾ ಉಪ್ಕಾರಾನಾಂತ್. ತುಜಿ ಫಾಯ್ನಲ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಂವೆಂ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಯೆವ್ನ್ ರಾವಜೆ. ವೀಜಾಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಹಾಂವ್ ಕರ‍್ತಾಂ. ಕಸಲೆ ಕಮರ‍್ಶಿಯಲ್ ಕೋರ‍್ಸ್ ಕರ‍್ತಾಯ್ ತರ್, ಕರ್….’ಎಕಾ ಧಮ್ಮನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತೊ ಉಲಯ್ಲೊ.

‘ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಚುನ್ ಸರ‍್ವ್ ಸಮಾಧಾನೆನ್ ಉಲೊವ್ಯೆತ್ ನ್ಹಯ್, ಅಂಕಲ್?’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಕಾತರ‍್ಲಿಂ.

‘ಸಮಾಧಾನ್?’ ಗ್ರೆಗರಿನ್ ದೊಳೆ ವಾಟಾರ‍್ಲೆ. ‘ಹೆ ಸೆಮಿತರಿಂತ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಸಮಾಧಾನ್ ನಾ ತರ್ ಬೊಗ್ಳ್ಯಾಂತ್ ಆಸಾತ್?’

ಮೆಥ್ಯುನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ. ಭಾಂದ್ಪಾಸ್ ತಾಚೆಥಂಯ್ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾಲೆ. ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಬಿತರ್ ಅಂಕಲ್ ಗ್ರೆಗರಿ ತಾಕಾ ಎಕ್ ಬೊಲ್ತೊಚ್ ಬೊಲ್ಪೊ ಜಾವ್ನ್ ದಿಸುಂಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೊ.

ತ್ಯೆ ಸಾಂಜೆರ್ ತಾಕಾ ಎರ್‌ಪೋರ‍್ಟಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರೆಗರಿ ಆನಿ ತಾಚೆ ಮಧೆಂ ಚಡಿತ್ ಉಲವ್ಣೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ ನಾ. ತಾಂಚೊ ಆದೇವ್ಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊಯಿ ಮಟ್ವೊ. ಎಕಾ ಘಂಟ್ಯಾಚೆ ಫ್ಲಾಯ್ಟ್ ಸುಗಮ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರಿ ಮೆಥ್ಯುಚೆ ಮತಿಕ್ ಕಸಲೊಯಿ ಸುಶೆಗ್ ಲಾಬೊಂಕ್ ನಾ. ಹೊಸ್ಟೆಲಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ತಾಚಿ ಕೂಡ್ ಸಲ್ವಾಲ್ಲಿ ಆನಿ ತಕ್ಲಿ ಸಣ್ಸಣ್ತಾಲಿ. ತರಿ, ಆಪ್ಲೆಂ ಒವರ್‌ನಾಯ್ಟ್ ಬೇಗ್ ಘೆವ್ನ್ಂಚ್ ತೊ ಫಾದರ್ ಮೊರ್ರಿಸಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಗೆಲೊ.

‘ಹಾಂವೆಂ ಬಿತರ್ ಯೆವ್ಯೆತ್, ಫಾದರ್?’

‘ತುಂ ಯೆತೊಲೊಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ, ಮೆಥ್ಯು!’

‘ಮ್ಹಜೆ ವಿಶಾಂತ್ ಸರ‍್ವಯಿ ಜಾಣಾಂತ್, ಫಾದರ್,’ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ಖೊಸಾಳ್ಳೊ ಮೆಥ್ಯು. ‘ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ವಿಶಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನೆಣಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ.’

‘ತಸಲೆ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ, ಮೆಥ್ಯು?’ ಫಾದರ್ ಮೊರ್ರಿಸಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಸಿಗಾರ್ ಪೆಟಯ್ಲೆಂ. ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಥಂಡಿಯೆಂತ್ ದೋನ್ ಪೆಗ್ಗ್ ರಮ್ಮ್ ಆನಿ ಸಿಗಾರ್ ಸೆಂವ್ಚಿ ತಾಚಿ ಸವಯ್ ಸರ‍್ವಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಚ್. ‘ತುಜ್ಯಾ ಖಾಂದಾಂ ವಯ್ರ್ ಸ್ಥಿಮಿತಾಯೆಚಿ ಎಕ್ ತಕ್ಲಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲೊಂ?’

‘ತರೀ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಕೊನ್ ಬಸ್ಲೊಯ್, ಫಾದರ್?’

‘ಹಾಂವ್ ಇತ್ಲೆ ವೆಗ್ಗಿಂ ನಿದುಂಕ್ ವಚಾನಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್, ಮೆಥ್ಯು.’

‘ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್, ಫಾದರ್?’

‘ತುಂ, ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ.’

‘ತೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್, ಕೊಣೆಂಗೀ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್?’

‘ತುಂವೆಂ ತುಜ್ಯಾಚ್ ವಿಷಾಂತ್ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾಕಿ ಚಡ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನೆಣಾಂ.’

‘ಮತ್ಲಬ್….ಹಾಂವ್ ಕೊಣಾಗಿ ಎಕ್ಲೆಕ್ ಜಲ್ಮಾಲೊ. ಭೋವ್‌ಶಾ ಲಗ್ನಾ ಬಾಂದಾ ಭಾಯ್ರ್…ತಾಂಣಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಅನಾಥಾಶ್ರ್ಯಾಂತ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ಗ್ರೆಗರಿ ಲಿಯೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಂಚ್ಲೊ, ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲೆಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಪೊಸ್ಲೊ, ವಾಗಯ್ಲೊ, ಶಿಕಪ್ ದಿಲೆಂ…..ಕಿತ್ಯಾಕ್?’

‘ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಗ್ರೆಗರಿ ತಸಲೆ ಉಣೆಂ ನಾಂತ್, ಮೆಥ್ಯು.’

‘ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖರಿ ಗಜಾಲ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾ.’

‘ವ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ತೆಂ ಹಕ್ಕ್ ತುಂವೆಂಚ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರಿಜೆ. ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್‌ನ್ಯಾಂನಿ ತುಕಾ ಸ್ವತಂತ್ರಾಯ್ ಮೆಳ್ತೆಲಿ. ಸವಲಾಂಕ್ ಜಾಪ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಉದೆಂವ್ಚೊ ಕಾಳೊ ತೊ.’

‘ತರ್ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಸಾಂಗಾನಾಂಯ್?’

‘ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನೆಣಾಂ, ಮೆಥ್ಯು.’

‘ಯಾ, ತುಕಾ ಗ್ರೆಗರಿನ್ ಬಂದಡ್ ಘಾಲ್ಯಾ?’ ಸವಾಲ್ ಉಡಯ್ಲೆಂ ಮೆಥ್ಯುನ್. ‘ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಾದ್ರಿಪಣಾಕ್ ವೊಡ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ತುಮಿ ಕರ‍್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ಪುಣ್ ತುಂವೆಂ ಅಸಲೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರುಂಕ್‌ನಾಂಯ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಮ್ಹಾಕಾ ವೆಗ್ಳೊಚ್ ಸಂಸಾರ್ ಗ್ರೆಗರಿನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಖಾತಿರ್?’

ಫಾದರ್ ಮೊರ್ರಿಸ್ ಹಾಸ್ಲೊ. ‘ತೊ ಸಂಸಾರ್ ನಾಕಾ ತರ್ ತುಂ ಪಾದ್ರಿ ಭೆಸಾಕ್ ರಿಗೋಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಯ್, ಮೆಥ್ಯು?’ ತಾಚೆಂ ತೀಕ್ ಸವಾಲ್ ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾ ಭಂವ್ತಿಂ ಅಂರ್ದಾಲೆಂ. ‘ಸಂಸಾರ್ ಎಕ್ ಬಂದಡ್ ನ್ಹಯ್,’ ಮುಂದರಿಲೆಂ ಫಾದರ್ ಮೊರ್ರಿಸಾನ್. ‘ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂಚಿ ವಿಸ್ತಾರ್ ಸ್ವತಂತ್ರಾಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಸಂಸಾರ್. ಹಾಂತುಂ ಕಸಲಿಯಿ ಬಂದಡ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಆಮಿ ಪಾದ್ರಿ ಜಾವ್ನಾಂವ್ ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾಯಿ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ಲಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಆನಿ ಘೊಟಾಳೆ ಸೊಡಂವ್ಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾ. ಪಾದ್ರಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಫರಾ ಆಮಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆ ಉಟೊನ್ ವೆತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿಂ ಚಿಂತಾತ್. ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನಿಘಂಟ ಆಸಾ, ಫಾಲ್ಯಾಂಚಿ ಖಂತ್ ನಾ, ದಿಸಾಕ್ ಎಕ್ ಮೀಸ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಆಯ್ತಾರಾ ಎಕ್ ಶೆರ‍್ಮಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಚಿಂತಾತ್. ಪುಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಯಿ ತುಕ್ಲಾಂ?’

‘ಹಿ ಸ್ವತಾಚಿ ಭಿರ‍್ಮತ್, ಫಾದರ್ ಮೊರ್ರಿಸ್?’

‘ವ್ಹಯ್ ತರ್, ಹಾಂವ್ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತೊಂ!’ ಫಾದರ್ ಮೊರ್ರಿಸಾನ್ ಸಿಗಾರಾಚೊ ಧುಂವರ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ‘ಆತಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚೆಂ ತುಂವೆಂ!’ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ತಾಣೆ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ಲೆಂ. ‘ಯೆದೊಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ವಣದಿಂಚ್ಯಾ ಭದ್ರತೆಂತ್ ತುಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಯ್. ವೆಗಿಂಚ್ ತುಂ ಖರ‍್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಪಾಂಯ್ ದವರ‍್ತಾಯ್. ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ತೊ ಸಂಸಾರ್ ಕೊಣೆಂಯಿ ರಚ್‌ಲ್ಲೊ, ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ತೊ ಸಂಸಾರ್ ಎಕ್ ಮೃಗಾಲಯ್. ಪುಣ್ ಉದಾಸ್ ದವರ್, ಮೃಗಾಲಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಂದಡೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ಮನ್ಜಾತಿ ಸಯ್ತ್ ಸಂದರ‍್ಭಾಂಕ್ ಅನುಸಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಚೊಚ್ ಸಂಸಾರ್ ರಚ್ತಾತ್.’

‘ತುಂವೆಂ ರಚ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ?’ ಮೆಥ್ಯು ಯೆಕಾಚಾಣೆ ಉಬೊ ಜಾಲೊ. ‘ಹೆಂ ಎಕ್ ಮೃಗಾಲಯ್‌ಚ್ ಸಯ್. ಬಂದಡ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಖಾಣ್, ಜೆವಣ್, ಪೀವನ್ ಆನಿ ಭದ್ರತಿ ಜರೂರ್ ಆಸಾ.’

‘ವ್ಹಯ್!’ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಫಾದರ್ ಮೊರ್ರಿಸಾನ್. ‘ಪುಣ್ ತುಂವೆಂ ರಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಕೊಣೆಂಯಿ ಮೃಗಾಲಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಸಂದರ‍್ಬ್ ಯೆತಾನಾ ಚತ್ರಾಯಿತ್ ಜಾ ಮೆಥ್ಯು!’

ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊಚಿ ಫಾಯ್ನಲ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಪ್ಲಿ.

ಆಪ್ಣೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತರಿ ಪುಣ್ ತೊ ಘಾಬರ‍್ಲೊ ನಾ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಂತ್‌ಚ್ ಖರ‍್ಚುನ್ ತಾಣೆ ಸರ‍್ವಾಂಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ ಆನಿ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಚೆಂ ನಿಮಾಣೆಂ ದೆಂವೆಂ ಫಾರಿಕ್ ಕರ‍್ತೆಚ್ ತಾಣೆ ಫಾದರ್ ಮೊರ್ರಿಸಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ.

‘ಉಡಾಸ್ ದವರ್, ಮೆಥ್ಯು.’ ಫಾದರ್ ಮೊರ್ರಿಸಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ತುಜೆ ನ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತುಜೆ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಪ್ರವೇಸ್ ದೀನಾಕಾ, ಸ್ಥಾನ್ ದೀನಾಕಾ. ಹರ್‌ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಂಚೆಂ ತಾಂಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆಸಾ. ಆವಯ್ಕ್ ಆವಯ್ಚೆಂ, ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ, ಭಯ್ಣಿಕ್….ಹಿಂ ಸ್ಥಾನಾಂ ಅದ್ಲಿಬದ್ಲಿ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ಸಂಸಾರಾಂತ್ ದೋಗ್ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ ಆಸುಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾ.’

‘ಗುಡ್‌ಬಾಯ್, ಫಾದರ್ ಮೊರ್ರಿಸ್.’

‘ಗುಡ್‌ಬಾಯ್, ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ.’

ತೊ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೊ.

ಅಂಕಲ್ ಗ್ರೆಗರಿಚ್ಯಾ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ. ಗ್ರೆಗರಿನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ ವೊಚ್‌ಮೆನ್/ರಾಂದ್ಪಿ ತಾಕಾ ರಾಂದುನ್ ಘಾಲ್ತಾಲೊ. ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಸುಶೆಗ್ ಆನಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಬೆಂಕಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಎಕೌಂಟಾಂತ್ ಗ್ರೆಗರಿನ್ ಜಮೊ ಕೆಲ್ಲೊ ದುಡು.

ಸ್ವತಂತ್ರ್?

ತ್ಯೆ ರಾತಿಂ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರ‍್ನ್ ಮೆಥ್ಯು ಜಾಪಿಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೊ. ಕಸಲ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್? ಆಪುಣ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ಂಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತೆಂ ಕಳಿತ್? ಪರಿಪಿಕಾಯೆಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ ತಾಚಿ. ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್‌ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಆಪ್ಲಿ ಕೂಡ್ ತಾನೆ ಜೊಗಾಸಾಣೆನ್ ವಾಗಯಿಲ್ಲಿ/ವಾಡಯಿಲ್ಲಿ. ಜಿಮ್, ಬೊಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಸ್ವಿಮಿಂಗ್, ಬುಲ್‌ವರ್ಕರ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ಫುಟ್‌ಬೊಲ್ ಗೇಮ್. ತಾಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಹ್ಯಾ ಸರ‍್ವಾಥಾವ್ನ್ ಅಲಕ್, ಅಲಗ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಯಂತ್ರಾಚಿ ಘಡಾವಳ್ ಬಸಯಿಲ್ಲಿ. ತರಿ, ಹರ್ ವಿಸ್ವ್ಯಾಂನಿ ಪರಿಪಿಕಾಯೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ತರ‍್ನಾಟೊ.

ತಾಚೆಥಂಯ್ ಲಂಯ್ಗಿಕತಾ ತೆರಾ ವರ‍್ಸಾಂಚೆ ಪ್ರಾಯೆರ್‌ಚ್ ಜಾಗಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಎಕೆ ರಾತಿಂ ತಾಕಾ ಸ್ವಪ್ಣಾಸ್ಕಲನ್ ಜಾಲ್ಲೆವೆಳಿಂ ತೊ ಘಡ್ಬಡೋನ್ ಉಟ್‌ಲ್ಲೊ. ಸಕಾಳಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಬೆಡ್‌ಶೀಟಿಚೆರ್ ಸುಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಖತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಬೋರ‍್ಡಿಂಗಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹೆರಾಂನಿ ತಾಚ್ಯೊ ಚೆಷ್ಟಾಯೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ. ‘ಆಫ್ರಿಕಾಚೊ ಭುಖಂಡ್‌ಚ್ಚ್ ತುಂವೆಂ ಸೊಡಯ್ಲಾಯ್.’ ತಾಂಣಿ ಮ್ಹಳೆಂ. ಪುಣ್ ಮೆಥ್ಯು ಲಜ್ಲೊ ನಾ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಥಂಯ್ ಫುಲೊನ್ ಫುಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲಂಯ್ಗಿಕತೆಕ್ ಕಾಂಟಾಳ್ಳೊ ನಾ. ತಸಲೆಂ ಎಕ್ ವಾತಾವರ‍್ಣ್ ತ್ಯಾ ಬೋರ‍್ಡಿಂಗಾಂತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಎಕ್ ಲಾಯ್ಕ್, ಬೋರ‍್ಡಿಂಗಾಚೊ ಆಡಳ್ತೆದಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪಾದ್ರಿಂಚೆ ಬೋರ‍್ಡಿಂಗ್ ತೆಂ ವ್ಹಯ್ ತರಿ ಎಕಾ ಲಾಯಿಕಾಕ್ ಆಡಳ್ತೆದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ದವರಿಲ್ಲೆಂ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಆಡಳ್ತೆದಾರ್ ‘ಜಾಬೆಜ್’ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಂ ತಿತ್ಲೊಚ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಆನಿ ವಿರಳ್ ಮನಿಸ್. ತಾಚೆಂ ಆಡಳ್ತೆಂ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ರಿತಿಚೆಂ. ಬೋರ‍್ಡಿಂಗಾಂತ್ ತಾಚೆಂ ಆದಳ್ತೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾಲೆಂ, ಬಂದಡ್ಯೊ ನ್ಹಯ್.

ರೂಲಿ, ರೆಗ್ರೊ ಆನಿ ನಿಯಮಾಂ ತ್ಯಾ ಬೋರ್ಡಿಂಗಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಪುಣ್ ತ್ಯೊ ಮೊಡುನ್ ವೆಚಿ ಕಸಲಿಯಿ ಪರಿಗತ್ ಉದೆಂಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೋರ‍್ಡರಾಂನಿ ತಿಂ ನಿಯಮಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಚೊ ಎಕ್ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಬೋರ‍್ಡಿಂಗಾಂತ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಆನಿ ಘಡ್ಚೆಂ ಕಸಲೆಂಯಿ ಜಾಬೆಜ್ ಸರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾಂ ವೆತಾಲೆಂ.

‘ಬೊಸ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ.’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜಾಬೆಜ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಪವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಪಾಳೊ ದೀವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಪಳೆವ್ನ್.

ಮೆಥ್ಯು ಬಸ್ಲೊ.

‘ತುಕಾ ಪಯ್ಲ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸ್ಕಲನ್ ಜಾಲಾಂ.’

ಹೆಂ ಎಕ್ ಸವಾಲ್ ಯಾ ಜಾಬೆಜಾಚೆಂ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ.

‘ತುಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ ಕಸಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್?’

‘ವ್ಹಯ್, ಸರ್!’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ತಕ್ಷಣ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

‘ಹಿ ಜಾಣಾಯ್ ತುಕಾ ಕಶಿ ಆಯ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ವಿಚಾರಿನಾ.’ ಮುಂದರಿಲೆಂ ಜಾಬೆಜಾನ್. ‘ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಉಲವ್ಣ್ಯಾನ್, ಪುಸ್ತಕಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಯಾ ಚಿತ್ರಾಂ ಪಳೆವ್ನ್.’ ಬೋರ‍್ಡಿಂಗಾಂತ್ಲೆ ಸೀನಿಯರ್ ಹಳ್ದುವ್ಯಾ ಸಾಹಿತಾಚಿ ಎಕ್ ಗುಪ್ತ್ ಲಾಯ್ಬ್ರೆರಿ ಚಲಯ್ತಾಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಬೆಜಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

‘ಹ್ಯಾ ಬದ್ಲವಣೆಥಂಯ್ ತುಂ ಲಜೆಲಾಯ್?’

‘ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ, ಸರ್!’

‘ಬರೆಂ. ಲಂಯ್ಗಿಕ್ ಉಮಾಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಹಾರಾಕ್ ಬಂದಡ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ‌ಆನಿ ಘಾಲುಂಕ್ ನಜೊ.’ ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಧೌನ್ ಜಾಬೆಜಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಆತಾಂ ತುಜಿ ಕುಡ್ ಎಕ್ ಪರಿಪೂರ‍್ಣ್ ತೇಂಪ್ಲ್ ಜಾಲಾಂ. ತುಜೆ ಕುಡಿನ್ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ವೀರ‍್ಯಾನ್ ತುಂ ಎಕೆ ಚಲಿಯೆಕ್/ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಗರ‍್ಬೇಸ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಯ್. ಸೊಂಪ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಎಕಾ ರಚ್ಣಾರಾಚಿ ಸಕತ್ ತುಜೆಥಂಯ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ.’ ತೊ ದೋನ್-ತೀನ್ ಖಿಣಾಂಭರ್ ರಾವ್ಲೊ. ‘ತುಂವೆಂ masturbation ಯಾ ಸ್ವರಿತಿ ವಿಷಾಂತ್ ಆಯ್ಕಾಲಾಂಯ್?’

‘ವ್ಹಯ್, ಸರ್.’

‘ಕೆಲಾಂಯ್?’

‘ಯೆದೊಳ್ ನಾ ಸರ್.’

‘ಯೆದೊಳ್ ನಾ,’ ತಾಚಿಂಚ್ ಉತ್ರಾಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಚಾರ‍್ಲಿಂ ಜಾಬೆಜಾನ್. ‘ಪುಣ್…ಕರ‍್ತೊಲೊಯ್.’

‘ಪುಣ್ ಸ್ವರತಿ ವಾಯ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ ದೊತೊರ‍್ನ್ ಶಿಕಯ್ತಾ, ಸರ್.’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ತಾಚೆ ದೊಲೆ ಉಜಳ್ತಾಲೆ. ‘ಆಪ್ಲೆಂ ಭಿ ಧರ‍್ಣಿರ್ ಸಂಪಾಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ದೆವಾನ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲಿ.’

‘ವ್ಹಯ್-ಧರ‍್ಣಿರ್ ಶಿಂಪಾಡಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವೆರ‍್ಥ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್. ಹಾಂತುಂ ಫರಖ್ ಆಸಾ.’

‘ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜಾಲೊಂ ನಾ, ಸರ್.’

‘ವ್ಹಯ್ ತುಂ ಸಮ್ಜಾಲೊನಾಂಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಿ ದೊಟೊರ‍್ನ್ ತುಕಾ ಪಾದ್ರಿನ್ಂನಿ ಶಿಕಯಿಲ್ಲಿ. ಲಂಯ್ಗಿಕತೆಚೊ ಪ್ರಹಾರ್ ದಾಂಬೂನ್ ಧರ‍್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ ಶಿಕಯಿಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಅಹಂಗಾಚೆ ಪಾದ್ರಿ ಶಾಣೆ. ತಾಣೀಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕಾ ಕಾಜರಿ ಲಾಯಿಕಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಬೊರ್ಡಿಂಗಾಚೊ ಆಡಳ್ತೆದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ನೆಮ್ಲಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್?’

[ಅವಸ್ವರ್ – 62-ಂತ್ ಮುಂದರ‍್ತಾ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !