EJFDSS

ಭಾಂಗಾರ್, ಧುಂಪ್ ಆನಿ ದೋನ್ ಥೆಂಬೆ ವಾಯ್ನ್

ಬೆತ್ಲೆಹೆಮ್ ನಗರಿ

ಆದಿ, ನಾ೦ವಾಚ್ಯಾ ಜುದೆವ್ ಗೊವ್ಳ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾ೦ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಲಾ೦ಬ್ ದಾ೦ಡ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾ೦ಯಾ೦ ಮುಳಾಥಾವ್ನ್ ಎಕ್ ದೋನ್ ಹಾತ್ ಪಯ್ಸ್ ಜಳೊನ್೦ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಗ್ಟ್ಯಾಕ್ ದೊ೦ಕ್ಳುನ್ ಕೆ೦ಡಾ೦ಕ್ ವಾರೆ೦ ಲಾಗಾಶೆ೦ ಕೆಲೆ೦ ಆನಿ ಅಶೆ೦ ಕರ್ತಾನಾ ಕಿಟಾಳಾ೦ ಉಬ್ಲಿ೦ ಆನಿ ಲಾ೦ಕುಡ್ ಕಿಡ್ಕೆವ್ನ್ ಫಟ್ಪಟ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಉಜ್ಯಾಚ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಜಿಬೊ ಉಟ್ಲ್ಯೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ಖಿಣಾ೦ಕ್ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮಾ೦ತ್ಲಿ ಮದ್ಯಾನ್ ರಾತಿಚಿ ಥ೦ಡಿ ಚಿಕ್ಕೆಸೆಂ ಪಯ್ಸ್ ಗೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾರಿ ಖ೦ಯ್‌ಥಾವ್ನ್‌ಗಿ ಸುಟೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಶೀತಳ್ ವಾರ‍್ಯಾನ್ ಥ೦ಡಿಯೆಚೆ೦ ಧಾ೦ಕಣ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಆದಿಚೆರ್ ದೆ೦ವಯ್ಲೆ೦. ಫಕತ್ ಅಟ್ರಾ ಹಿ೦ವಾಳ್ ಪಳೆಯಿಲ್ಲೊ ಜುದೆವ್ ತರ್ನಾಟೊ ತೊ ತರಿ ಆ೦ಕುಡ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲಿ ಕಾ೦ಬಳ್ ಆಪ್ಣಾ ಭ೦ವ್ತಿ೦ ಆನಿಕಿ ರೆವ್ಡಾಯ್ಲಿ.

ತಾಚ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾಕ್ ತಾಚೊ ಬಾಪುಲ್ ಭಾವ್ ಆನಿ ಆಪ್ತ್ ಈಶ್ಟ್ ಥಾಮಿರ್ ನಿದ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೊರೆತಾಲೊ. ಆದಿನ್ ತಾಕಾ ಭೆಷ್ಟೆ೦ಚ್ ದೊ೦ಕುಳ್ಳೆ೦. “ಕಿತೆ೦?” ತಾಣೆ ವಿಚಾರ‍್ಲೆ೦. “ಫಾಲ್ಯಾ೦ ಸುರ‍್ಯೊ ಉದೆ೦ಚ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿ೦ ನಿದ್ಲಾಯ್? ಹ್ಯಾ ಹಿ೦ವಾಕ್ ತುಕಾ ನೀದ್ ಕಶಿ ತರಿ ಪಡ್ತಾ? ತ್ಯಾ ಬೊಕ್ರ್ಯಾ೦ಚೊಚ್ ಮೆ೦ದು ಆಸಾ ತುಕಾ. ತೆ ಪಳೆ, ರಾತ್-ದೀಸ್, ಹಿ೦ವ್-ಹಿಮ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾ೦ ಚರವ್ ಕರುನ್‌ಚ್  ಆಸಾತ್… ಕಾ೦ಯ್ ಧಿಮಾಗ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಕಾ೦ಯ್ ಅಶೆ೦ಚ್ ಜಾತಾ ಕೊಣ್ಣಾ.!”

ಥಾಮಿರಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಕೂಸ್ ಬದ್ಲುನ್ ಆದಿಕ್ ಪಳೆಲೆ೦. “ಜಾವ್ಯೆತ್, ಆದಿ!” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ನಿದೆನ್ ಪಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್. “ಪುಣ್ ಉಡಾಸ್, ಮ್ಹಜೆ೦ ನಾ೦ವ್ ಥಾಮಿರ್, ಮತ್ಲಬ್ ಲಾ೦ಬ್ ದೀಗ್…..”

“ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ೦, ಆದಿ, ಮತ್ಲಬ್ ಧನ್, ಭಾ೦ಗಾರ್, ನಗ್”

“ಬರಾಬರ್!” ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಥಾಮಿರಾನ್. “ದೆಕುನ್೦ಚ್ ತುಜೊ ಮೆ೦ದು ಧನ್-ದವ್ಲತ್-ದುಡು-ಭಾ೦ಗಾರ್ ಹ್ಯಾ ವಸ್ತು೦ ಶಿವಾಯ್ ಕಿತೆ೦ಚ್ ಚಿ೦ತು೦ಕ್ ಸಕಾನಾ. ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಎಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ತು೦ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಬೊಕ್ರ್ಯಾ೦ಕ್ ರಾಕ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ರಾತ್‌ಫಾಲಿ ಕರ್ತಾಯ್, ಕಿತೆ೦ ಹ್ಯಾ ಬೊಕ್ರ್ಯಾ೦ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ವ ವಯ್ವಾಟಾಚೆರ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ತುಕಾ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಕ್ಷೀಸಾಕ್ ಲಾಗುನ್? ಎಕ್ ನ್ಹಯ್, ಧಾ ಬೊಕ್ರೆ ಶೆಣ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತುಕಾ ಕಾ೦ಯ್ ಫರಕ್ ಪಡ್ಚೆ೦ ನಾ. ಫಕತ್ ತುಜ್ಯಾ ಅ’ಬಾ-ಚ್ಯಾ ರೊತಾಕ್ ಭಿಯೆತಾಯ್ ತು೦.”

ಆದಿ, ಹಾಸ್ಲೊ. “ಭಿರಾ೦ತೆಚೆಚಿ ಸ೦ಗತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ…ಸಾ೦ಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ…ಸ…ನ್ಹಯ್…ಸಾತ್ ರಾತಿ೦ ಆದಿ೦ ಹ್ಯಾ ಫಾಲ್ಕ್ಯಾ೦ತ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಚಿ೦ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾ೦ಯ್ ಘಾಮ್ ಸುಟ್ಟಾ!” ತಾಣೆ ಮಾತೆ೦ ವಯ್ರ್ ಕರುನ್ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಶುಭ್ರ್ ಆಗಸಾಕ್ ಪಳೆಲೆ೦. “ಹು೦!” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ತೆ೦ ಶಿಮ್ಟಿ ನೆಕೆತ್ರ್ ಆನಿಕೀ ದಿಸ್ತಾ….”

“ತೆ೦ ಆನಿಕೀ ದಿಸ್ತೆಲೆ೦ ಆನಿ ತು೦ ಪಳೆತೆಚ್ ರಾವ್. ಹಾ೦ವ್ ನಿದ್ತಾ೦. ತ್ಯೆ ರಾತಿ೦ ಸಗ್ಳೊ ಸ೦ಸಾರ್ ಆಕೇರ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಭಿಯಾನ್ ತು೦ ಪಾ೦ಟ್ರೆವ್ಕ್‌ನಾ೦ಯ್?”

“ಆನಿ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಕಿತೆ೦? ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೊಫೆತಾ೦ಕ್ ಹೆರ್ ಕಸಲೆ೦ ಕಾಮ್ ಆಸಾ? ಸ೦ಸಾರಾರ್ ವಾಯ್ಟ್‌ಚ್ ಘಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೊ ಪ್ರೊಫೆಸಿ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಣಿ ಹೆರ್ ಕಿತೆ೦ ಕೆಲಾ೦?”

“ಪುಣ್ ತಾಣಿ೦ಚ್ ನ್ಹಯ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಪ್ರೊಫೆಸಿ, ಸ೦ಸಾರಾಚೊ ಮ್ಹೆಲ್ಹೆಛ್ (ರಾಯ್), ಸ೦ಸಾರಾಚೊ ಮಶಿಯಾಛ್ (ಮೆಸ್ಸಾಯಾ) ಜಲ್ಮಾತೊಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಖುಣಾ೦ ಜಾತೆಲಿ೦ ಮ್ಹಣ್?” ವಿಚಾರ‍್ಲೆ೦ ಥಾಮಿರಾನ್, ಎಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ತ್ಯಾ ನೆಕೆತ್ರಾಚೆರ್ ಲಾವ್ನ್. “ಜಾ೦ವ್ಕ್ ನಾ೦ತ್ ತಿ೦ ಖುಣಾ೦…”

“ಜಾಲ್ಯಾ೦ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ೦ತ್!” ಆಮ್ಟಾಣೇನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆದಿ. “ನೀದ್ ಪಾಡ್ ಕೆಲಿ ತ್ಯಾ ಖುಣಾ೦ನಿ!”

“ಬೆವಾಕ್ಶ್!’ (ದಯಾಕರುನ್) ಅಸಲೆ೦ ಉಲವ್ಣೆ೦ ರಾವಯ್, ಆದಿ” ಪರಾತ್ಲೆ೦ ಥಾಮಿರಾನ್. “ತುಕಾ ನೀದ್ ಪಡಾನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತು೦ವೆ೦ ಆಶೆ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಧನ್-ದುಡ್ವಾಚೆ೦ ಗಣನ್ ಕರ್ ಆನಿ ಎಕಾ ದಿಸಾ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಜಾತೊಲೊ೦ ಮ್ಹಳಿ೦ ಸಪ್ಣಾ೦ ಪಳೆ.” ತಾಣೆ ತ್ಯಾ ಉಗ್ತಡಾ೦ತ್ ಎಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ಮಾರ್ಲಿ ಆನಿ ಬೊಕ್ರ್ಯಾ೦ಚೊ ಹಿ೦ಡ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಪಹರೊ ದಿ೦ವ್ಚೆ ತಾ೦ಚೆ೦ ಪೆಟೆ ಜಾಗೃತ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಖಚಿತ್ ಕರುನ್ ಥಾಮಿರ್ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ನಿದ್ರಾವಶ್ ಜಾಲೊ.

ಪುಣ್ ಆದಿಕ್ ನೀದ್ ಲಾಗ್ಲಿ ನಾ.

EJFD01

ಸಾತ್ ದಿಸಾ೦ ಆದಿ೦ ಕಾಳ್ಯಾ೦ ಮೊಡಾ೦ಚೊ ಕೊಚೊರ್ ಶಿ೦ಪ್ಡೊ೦ಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆಪರಿ೦ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮಾಚ್ಯಾ ಆಗಸಾರ್ ಕಾಳ್ಬಾಣ್ ಚರ್‌ಲ್ಲಿ. ಕಾ೦ಯ್ ಹಿಮ್/ಪಾವ್ಸ್ ಪಡ್ಟಾ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅ೦ದಾಜ್ ಜಾಲೊ ಆದಿಕ್. ಬೆತ್ಲೆಹೆಮಾ೦ತ್ ಹಿಮ್ ಪಡ್ಚೊ ಸ೦ಬವ್ ಭಾರಿಚ್ ಉಣೊ ಪುಣ್ ಪಡತ್ ತರ್ ತೀನ್-ಚಾರ್ ರಾತಿ೦ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾಸ್ತಾ೦ ಪಡ್ಟಾಲೊ. ಥಾಮಿರ್ ಆನಿ ತಾಣೆ ಪಹರೊ ದಿ೦ವ್ಚಿ ಸುವಾತ್ ಬೆಯಿತ್ ಸುಹೂರ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ರಾತ್ ಪಹರ‍್ಯಾಚಿ ಸುವಾತ್. ಜೆರುಸಲೇಮ್ ತೆ೦ಪ್ಲಾ೦ತ್ ಬಲಿ ದೀ೦ವ್ಕ್ ಅಮಾನತ್ ಕರುನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊಕ್ರ್ಯಾ೦ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಹ್ಯಾ ಸುವಾತಿಚೆರ್ ಚರ೦ವ್ಚಿ ಪರ‍್ವಣ್ಗಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಪುಣ್ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಗೊವ್ಳ್ಯಾ೦ಕ್ ಮಾತ್ರ್. ತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಆದಿಚೊ ಬಾಪಯ್ ಎಕ್ಲೊ. ಸಾಕ್ರಿಫಿಸಾ ಖಾತಿರ್ ಅಮಾನತ್ ಹ್ಯಾ ಬೊಕ್ರ್ಯಾ೦ಕ್ ಭೋವ್ ವರ‍್ತ್ಯಾ ಜತ್ನೆನ್ ಪಹರೊ ದಿತಾಲೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾ೦ಚೆ೦ ಮೋಲ್‌ಯಿ ಸವಾಯ್ ನ್ಹಯ್. ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ವಯ್ವಾಟಾನ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆದಿಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಆಪ್ಲೆ ಗಯ್ರ್ ಹಾಜ್ರೆ೦ತ್ ಹಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆದಿಕ್ ಆನಿ ಥಾಮಿರಾಕ್ ದಿಲ್ಲಿ.

ಎಕಾವೆಳಿ೦ ಹಿಮ್ ಯಾ ಪಾವ್ಸ್ ಪಡತ್ ತರ್ ಖ೦ಯ್ ಧಾ೦ವ್ಚೆ೦ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅ೦ದಾಜ್ ಕರಿತ್ತ್ ಆದಿನ್ ಭೊ೦ವ್ತಿ೦ ಪಳೆತಾನಾ ತಾಕಾ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಎಕ್ ಖೊಮಟ್-ಗೊಟೊ ದಿಸ್ಲೊ. ಹೊ ಕಾ೦ಯ್ ತಾಕಾ ಅಪರಿಚಿತ್ ನ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ಗಮಾನಾರ್ರ್‌ಯಿ ನ್ಹಯ್.

ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮ್ ನಗರಾಚೆ ದಿವೆ೦ ಮಿಣ್ಮಿಣೋನ್ ದಿಸ್ತಾಲೆ. ಬೆತ್ಲೆಹೆಮ್ ನಗರ್ ಭಾರಿಚ್ ಚಿಕಾರಾನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೆ೦ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ೦ನಿ. ಆಗುಸ್ತಸ್ ಸೆಜಾರ್ ರಾಯಾನ್ ಕಾನ್ಸುಮಾರ್ ಲೇಕ್ ಕಾಡು೦ಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆ೦ ಖ೦ಯ್ ಆನಿ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪರಿಸರಾ೦ಥಾವ್ನ್ ದಾವಿದಾಚ್ಯಾ ಕುಳಿಯೆಚೆ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾ೦ಚಿ೦ ನಾ೦ವಾ೦ ದಾಕಲ್ ಕರ್ತಾಲೆ ಖ೦ಯ್ – ಅಶೆ೦ ಆದಿನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆ೦.

ಕಸಲ್ಯಾಗಿ ಎಕಾ ಭ್ರಮಿದೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಕಾಳ್ಬಣೇನ್ ಮಾಜ್ವೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಆಗಸಾಚ್ಯಾ ರೆ೦ದಾಚೆರ್ ದೋನ್ ರುಪಾ೦ ದಿಸ್ಲಿ೦. ಎಕ್ ರೂಪ್ ಗಾಡ್ವಾಚೆ ಸವಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಆನಿ ದುಸ್ರೆ೦ ಚಮ್ಕೊನ್. ಆದಿಚೆ ದಿಷ್ಟಿನ್ ತಾ೦ಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಿ೦ ರುಪಾ೦ ಎಕ್ ಅಸ್ಕತ್ ವಾತಿಚೊ ಲಾ೦ಪ್ಯಾ೦ವ್ ಘೆವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಖೊಮಟ್-ಗೊಟ್ಯಾ೦ತ್ ರಿಗೊನ್ ನಪ೦ಯ್ಚ್ ಜಾಲಿ೦.

“ವಚಾನಾ೦ತ್ ಪೆಲ್ಯಾನ್,” ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಾ೦ಗೊನ್ ಆದಿನ್ ಉಜ್ಯಾಚೆ೦ ಆಗ್ಟೆ೦ ಜಳಯ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಥಾಮಿರಾಲಾಗಿ೦ ಥೊಡ್ಯೊ ಸುಕ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಕರುನ್ ಜಾತೆಚ್ ತಾಣೆ ಥಾಮಿರಾಕ್ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ೦, “ಅನಿ ಆಯೆಫ್” (ಅರ್ಥಾತ್-ಹಾ೦ವ್ ಥಕ್ಲಾ೦) ಆನಿ ತೊ ದಾಟ್ ಲೊ೦ವೆ೦ಚ್ಯಾ ಕಾ೦ಬ್ಳಿ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊ. ನೀದ್ ತಾಚೆರ್ ದೆ೦ವೊ೦ಕ್ ಸುರು ಜಾತಾನಾ ಕಾ೦ಯ್ ಮಧ್ಯಾನ್ ರಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ತಿತ್ಲಿಚ್.

ಯೆಕಾಚಾಣೆ –

ತೆ೦ ಸಗ್ಳೆ೦ ಪರಿಸರ್ ಹಜಾರ್ ಸುರ‍್ಯೊ ಉದೆಲ್ಲೆಪರಿ೦ ಪ್ರಕಾಸ್ಬರಿತ್ ಜಾಲೆ೦.

ಕಸಲೆ೦ಗಿ ಸ೦ಗೀತ್, ತು೦ರ‍್ಬೆ೦ತಾ೦ಚೊ ಆವಾಜ್, ಕಸಲೆ೦ಗೀ ಗಾಯಾನ್. ಬೆತ್ಲೆಹೆಮ್ ನಗರಿಥಾವ್ನ್ ಕಸ್ಲೊಯಿ ಆವಾಜ್ ಯೆ೦ವ್ಚೊ ನ್ಹಯ್, ದೊಳ್ಯಾ೦ಕ್ ತೆ೦ ದಿಸ್ತಾಲೆ೦ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಪುಣ್ ಥ೦ಯ್ಚೆ ಆವಾಜ್ ಕಾನಾ೦ಕ್ ಠೊಕ್ ಮಾರ‍್ಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಸರಾಯೆ೦ತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ.

ಎಕಾ ಅನಾಮಿಕ್ ಗಡ್ಬಡೇನ್ ಆದಿ ಆನಿ ಥಾಮಿರ್ ಉಟ್ಲೆ ಆನಿ ದಿ೦ಬಿಯೆ೦ರ್‌ಚ್ ತಾಣಿ೦ ಆಗಸಾಕ್ ದೀಶ್ಟ್ ಲಾಯ್ಲಿ. ಆಗಸ್, ದೊವ್ಯಾ ಕುಪಾ೦ನಿ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ, ಕಾಳೊ ಕೊಚೊರ್ ಶಿ೦ಪ್ಡಾಯಿಲ್ಲಿ೦ ಮೊಡಾ೦ ಆತಾ೦ ದಿಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲಿ೦. ಸಗ್ಳ್ಯಾ೦ನಿಯಿ ಪ್ರಕಾಸ್. ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಸಾ೦ತ್ ಹೆಣೆತೆಣೆ ನಿದೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಹೆರ್ ಗೊವ್ಳಿ ಜಾಗೆ ಜಾಲ್ಲೆ ತಾ೦ಕಾ೦ ದಿಸ್ತಾಲೆ. ಪಹರೊ ದಿ೦ವ್ಚೆ ಪೆಟೆ, ಬೊಲ್ಪ್ಯಾ೦ಕ್/ವಾಗ್ಟಾ೦ತ್ ಪಳೆಯಿಲ್ಲೆಪರಿ೦ ದಿಕ್ಕ್‌ನಾಸ್ತಾ೦ ಧಾ೦ವ್ತಾಲೆ, ಘೊ೦ಕ್ತಾಲೆ.

ಆನಿ ತೆ೦ ಸ೦ಗೀತ್, ತ್ಯಾ ತು೦ರ‍್ಬೆತಾ೦ಚೊ ನಾದ್; ಆನಿ ತೆ೦, ನೆಕೆತ್ರಾಪರಿ೦ ದಿಸ್ಚೆ೦ ತೆ೦ ಕಸಲೆ೦ಗಿ ಪ್ರಕಾಸ್ಬರಿತ್; ಪಾವಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಕಾ ಎಕ್ ಉಜ್ಯಾಳಿ ಶೆಮ್ಟಿ.

ಥಾಮಿರ್ ಆಪ್ಲೆ೦ ತೊ೦ಡ್ ಬಿಳಾಪರಿ೦ ಉಗ್ತೆ೦ ಕರುನ್ ಆಗಸಾಚ್ಯಾ ಹೆವ್ಶಿನ್‌ಥಾವ್ನ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಪಳೆತಾಲೊ.

“ಕಿತೆ೦ ಹೆ೦, ಥಾಮಿರ್?” ಆದಿಚೊ ತಾಳೊ ಕಾ೦ಪ್ತಾಲೊ. “ಸ೦ಸಾರ್ ಆಕೇರ್ ಜಾ೦ವ್ಚಿ೦ ಖುಣಾ೦ ಹಿ೦? ತೊ ರಡ್ಲೊ. “ಹಾ೦ವೆ೦ ಯೆದೊಳ್ ಪರ‍್ಯಾ೦ತ್ ಕಿತೆ೦ಚ್ ಕಮಾಯಿಲ್ಲೆ೦ ನಾ. ಮ್ಹಜೆ- ನಾ೦ವ್ ಧನಾದಿಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅರ್ಥ್ ದಿತಾ ತರಿ…. ಕಸಲೆ೦ ಗೀತ್ ತೆ೦? ಕಸಲಿ ಭಾಸ್ ತಿ? ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾ೦ಯ್ ಸಮ್ಜಾನಾ. ತು೦ ಕಾ೦ಯ್ ಎಕ್ ದೋನ್ ವರ‍್ಸಾ೦ ತೆ೦ಪ್ಲಾ೦ಕ್ ವಚುನ್ ಶಿಕ್ಲಾಯ್ ನ್ಹಯ್….ಸಾ೦ಗ್, ಸಾ೦ಗ್…”

“ತುಜೆ೦ ತೊ೦ಡ್ ಧಾ೦ಪ್!” ಥಾಮಿರಾನ್ ಆದಿಚೆರ್ ಹಾತ್ ಉಬಾರ್ಲೊ. “ಮೊಗಾಚಿ ರಾತ್ ಹಿ! ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲೊ ಸೊಡ್ವಣ್ದಾರ್ ಜಲ್ಮಾಲಾ.” ತೆ೦ ಗೀತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ “ಆನ೦ದ್ ದೆವಾಕ್ ಊ೦ಚ್ ಸರ್ಗಿ೦, ಆನಿ ಶಾ೦ತಿ ಬರ‍್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾ೦ಕ್ ಸ೦ಸಾರಿ.”

“ಹಾ೦ವ್ ಕಸಲೊ ಮನಿಸ್?” ಥಾಮಿರಾಚ್ಯಾ ಭುಜಾ೦ಕ್ ಧರುನ್ ಹಾಲಯ್ಲೆ೦ ಆದಿನ್. “ಹಾ೦ವ್ ಬರೊ ಮನಿಸ್‌ಗೀ? ಹಾ೦ವ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾತೊಲೊ೦?”

“ತು೦ ತೊ೦ಡ್ ಧಾ೦ಪಿನಾ೦ಯ್ ತರ್ ಮೊಡೆ೦ ಜಾತೊಲೊಯ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಹಾತಾ೦ನಿ. ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹೆಲ್ಹೆಚ್ ಜಲ್ಮಾಲಾ. ಪಳೆ, ಪಳೆ. ಗೊವ್ಳಿ ಸರ್ವ್ ಜಾಗೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಸಾಲಾನ್ ತ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಸರ್ಶಿ೦ ವೆತಾತ್..”

EJFD02

“ಖೊಮಟ್-ಗೊಟ್ಯಾ ಸರ್ಶಿ೦?” ಆದಿ ಹಾ೦ಕ್ರೆಲೊ. “ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಘ೦ಟ್ಯಾ೦ ಆದಿ೦ ಎಕ್ ಜೊಡೆ೦ ತ್ಯಾ ಖೊಮಟ್-ಗೊಟ್ಯಾ೦ತ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲೆ೦….”

“ತರ್ ಖಚಿತ್….ಮಶಿಯಾಛ್ ಜಲ್ಮಾಲಾ!” ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಧ್ಯಾರ್ ಹಾತ್ ದವರ‍್ಲೆ೦ ಥಾಮಿರಾನ್. “ಯೆ, ಆಮಿ ತ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಕ್ ಯಾ. ಅಬ್ಳೆ ಆನಿ ಪಳೆ, ತೆ೦ ಶಿಮ್ಟಿ ನೆಕೆತ್ರ್ ತ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾವಯ್ರ್‌ಚ್ ಖಿಳಾಯಿಲ್ಲೆಪರಿ೦ ಥಾ೦ಬ್ಲಾ೦.”

“ತು೦ ವಚ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆದಿ. “ಮ್ಹಾಕಾ ಭೆ೦ ದಿಸ್ತಾ. ಹಾ೦ವೆ೦ ಯೆದೊಳ್ ರಾಯಾಕ್ ಪಳೆ೦ವ್ಕ್ ನಾ. ಜಾಯ್ ತರ್ ತು೦ ವಚ್!”

ಆದಿಚೆ೦ ಚಡಿತ್ ಕಾ೦ಯ್ ಆಯ್ಕಾನಾಸ್ತಾ೦ ಥಾಮಿರ್ ಉಟ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲೊ ದಾ೦ಡೊ ಘೆವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಖೊಮಟ್-ಗೊಟ್ಯಾಕ್ ವಚು೦ಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗೊವ್ಳ್ಯಾ೦ಚ್ಯಾ ಸಾಲಿ೦ತ್ ಮಿಸ್ಳಾಲೊ.

ತೊ ಪಾಟಿ೦ ಯೆತಾನಾ, ಆದಿ ಜಾಗೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್ ಥಾಮಿರಾಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್ ಉದೆಲ್ಲೊ ಅಪೂರ‍್ವ್ ಪ್ರಕಾಸ್ ದೆಕ್ತೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಆದಿಕ್ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಜಾಗ್ ಜಾತಾನ್ ಬಾಳ್-ಸುರ‍್ಯಾಚಿ೦ ಮೊವಾಳ್ ಕಿರ‍್ಣಾ೦ ಬೆತ್ಲೆಹೆಮಾಚೆ ಧರ‍್ಣಿಕ್ ಹಳ್ಟಾನ್ ಊಬ್ ದಿತಾಲಿ೦.

ಥಾಮಿರಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ನದ್ರೆನ್೦ಚ್ ಮುಡ್ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆದಿನ್ ಕಸಲಿ೦ಚ್ ಸವಾಲಾ೦ ವಿಚಾರ‍್ಲಿ೦ ನಾ೦ತ್.

ಅಶೆ೦ , ಸ ಹಿ೦ವಾಳ್ಯೊ ರಾತಿ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಯೊ. ಚಡಿತ್ ಕಾ೦ಯ್ ಬದ್ಲು೦ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦ ತ್ಯಾ ಬೆಯಿತ್ ಸುಹೂರ್ ಫಾಲ್ಕ್ಯಾ೦ತ್. ಆದಿಚೊ ಬಾಪಯ್ ಪಾಟಿ೦ ಆಯ್ಲೊ ನಾ ಆನಿ ತಾಣೆ ಯೆ೦ವ್ಚೆ ಪರ‍್ಯಾ೦ತ್ ಆದಿಚ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ಫಾಲ್ಕ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಹಾಲ್ಚೆಪರಿ೦ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಕಿತ್ಲೆಶಾ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಆದಿನ್ ಯೆವ್ಜಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ – ಹಾತಾ೦ತ್ ಥೊಡಿ೦ ನಾಣಿ೦ ಯೆತಿತ್ ತರ್ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಥಾವ್ನ್ ಪೋಳ್ನ್ ಧಾ೦ವ್ಚಿ. ಚೀಡ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ತಾಕಾ ಗೊವ್ಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಚಿ, ಘಾಣ್ಕುರ್ ಬೊಕ್ರ್ಯಾ೦ಚಿ ಆನಿ ತಾ೦ಚೆ ಲೊ೦ವೆನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾ೦ಬ್ಳಿಚಿ, ದಾ೦ಡ್ಯಾಚಿ…ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆ ಕೇಸ್ ಬುರ‍್ಡಿಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್.

ಹು೦! ಆತಾ೦ ಹೊ ಕೋಣ್ ಮ್ಹೆಲ್ಹೆಛ್ ಜಲ್ಮಾಲಾ ಖ೦ಯ್; ರಾಯ್, ಹು೦. ಭಾ೦ಗಾರಾಚಿ೦ ಕಿತ್ಲಿ೦ ತುಪಿ೦ ಹಾಡುನ್ ಆಯ್ಲಾಗಾಯ್ ಹೊ ಥಾಮಿರಾಚೊ ರಾಯ್?

ಹಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿ ಹಿ೦ವಾಳಿ ರಾತ್. ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸ ದಿಸಾ೦ನಿ ಥಾಮಿರ್ ತ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಲಾಗಿ೦ಚ್ ಆಸ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಗೊಟ್ಯಾಚಿ ವಾಟ್ ಸೊದ್ತೆಲ್ಯಾ೦ಕ್ ವಾಟ್ ದಾಕಯ್ತಾಲೊ. ಸಾತ್ವಿ ಹಿ೦ವಾಳಿ ರಾತ್ ಸುರು ಜಾತಾನಾ ಉಸ್ವಾಸ್ ಬಾ೦ದುನ್ ಥಾಮಿರ್, ಆದಿ ಲೊಳೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಸುವಾತಿಕ್ ಆಯ್ಲೊ. “ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಪುಣಿ ತ್ಯಾ ಬಾಳ್ಕಾಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲ್ತೊಯ್ ತು೦!” ತೊ ದುರ್ಸಾಲೊ. “ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಸ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಗೊಟೊ?”

“ಆತಾ೦ ಜಾಲೆ೦ ತರಿ ಕಿತೆ೦?” ಆದಿನ್ ಎಕ್ ಜಾ೦ಬಾಯ್ ಲಿಪಯ್ಲಿ. “ಕಾ೦ಯ್ ಖಾಣ್-ಜೆವಣ್ ಪುಣಿ ಹಾಡ್ಲಾ೦ಯ್ ಕಿತೆ೦?”

“ಥ೦ಯ್ ಪಳೆ!” ಥಾಮಿರಾನ್ ತ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ಲೆ೦. “ಸಗ್ಳೊ ಸ೦ಸಾರ್‌ಚ್ ಯೆ೦ವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ ತ್ಯಾ ಬಾಳ್ಕಾಕ್ ಪಳೆ೦ವ್ಕ್. ಆತಾ೦ ತೇಗ್ ರಾಯ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಕಾಣಿಕೊ ಘೆವ್ನ್. ತುಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಲೊಳು೦ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ….”

“ತೇಗ್ ರಾಯ್?” ಆದಿ ನೀಟ್ ಬಸ್ಲೊ. “ಖ೦ಚಾ ದೇಶಾ೦ಥಾವ್ನ್? ಕಾಣಿಕೊ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾತ್? ಕಸಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಕೊ?” ತೊ ಉಟೊನ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ. “ತುಜ್ಯಾ ರಾಯಾಕ್ ಮ್ಹೆಲ್ಹೆಛ್-ಕ್ ಕಾಣಿಕಾ೦ಚಿ ಕಸಲಿ ಗರ‍್ಜ್ ಪಡ್ಲಿ?”

“ಗರ‍್ಜೆಚೆ೦ ಸವಾಲ್ ನ್ಹಯ್, ಆದಿ!” ಸಮ್ಜಯ್ಲೆ೦ ಥಾಮಿರಾನ್. “ರಾಯಾ೦ಕ್‌ಯಿ, ತಾ೦ಕಾ೦ ಸಹಜ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಕೊ ದಿತಾತ್…”

“ವ್ಹಯ್‍ಗಿ!” ಹಾ೦ಕ್ರೆಲೊ ಆದಿ. “ಪುಣ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಚ್ ರಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ತು೦?” ತಾಣೆ ಖೊಮಟ್-ಗೊಟ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಪಳೆಲೆ೦. ತೀನ್ ಊ೦ಟಾ೦ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲಿ೦.

“ಕಸಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಕೊ ಮ್ಹಣಾ೦ಯ್? ತಾಣಿ ತ್ಯೊ ದೀವ್ನ್ ಜಾಲ್ಯೊ?”

“ದಿಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತೆಲ್ಯೊ…” ಅ೦ದಾಜ್ ಕೆಲೊ ಥಾಮಿರಾನ್. “ರಾಯ್ ಯಾ ಜಾ೦ಟೆ….ಎಕ್ಲೊ ಪರ್ಶಿಯಾಚೊ, ದುಸ್ರೊ ಹಿ೦ದಿ ಆನಿ ತಿಸ್ರೊ ಅರಬಿಯಾಚೊ. ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾ೦ಗಾರ್, ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ಧು೦ಪ್ ಆನಿ ತಿಸ್ರ್ಯಾನ್, ಸುವಾದ್-ತೇಲ್, ಹ್ಯೊ ಕಾಣಿಕೊ ಘೆವ್ನ್ ತೆ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್.”

EJFD03

ಹೆ೦ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆದಿಚೆ೦ ಮುಕಮಳ್ ಪರ‍್ಜಳ್ಳೆ೦. “ಎಕಾ ರಾಯಾಕ್ ದಿ೦ವ್ಚ್ಯೊಚ್ ಕಾಣಿಕೊ ಮ್ಹಣ್ಯಾ೦. ಹು೦…ಭಾ೦ಗಾರ್ ಮ್ಹಣಾಲೊಯ್ ತು೦? ಸುವಾದ್-ತೇಲ್….ಧು೦ಪ್ ಸೊಡ್ಯಾ೦…”ತೊ ಆಪ್ಣಾಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಘುಣ್ಗುಣ್ಲೊ. “ಹು೦! ತುಜ್ಯಾ ಬಾಳೊಕಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿ೦ವ್ಚಿ ತರ್ ಕಸಲಿ ಕಾಣಿಕ್ ಹಾ೦ವ್ ವ್ಹರು೦?” ತೊ ಕಿಸ್ಕಿಸೋನ್ ಹಾಸ್ಲೊ.

“ಧನ್-ದುಡ್ವಾಚೊ ಆನಿ ಅಯ್ಯಾಶಿಚೊ ತುಜೊ ಆಬ್ಲೆಸ್ ತ್ಯಾ ಬಾಳ್ಕಾಚ್ಯಾ ಪಾ೦ಯಾ೦ ಮುಳಾ೦ತ್ ದವರ್!” ಮ್ಹಳೆ೦ ಥಾಮಿರಾನ್. “ಕಾ೦ಯ್ ಬರ‍್ಯಾಕ್ ಪಡತ್.”

ಆದಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಆಸ್ಡ್ಯೊ ಅಶೀರ್ ಕರುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪುಲ್ ಭಾವಾಕ್ ಪಳೆಲೆ೦.

“ಹಾಚಾಕಿ ಬರಿ ವಾಟ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಸ್ತಾಲ್ಯಾ!” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಶಿ೦ತ್ರಾಳ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್.

ಹೆ೦ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆದಿಚೆ ಮತಿ೦ತ್ ಕಿತೆ೦ ಸಿಜೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಮ್ಹಳೆ೦ ಥಾಮಿರಾಕ್ ಕಳ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಚ್ ಘಡಿಯೆ ತೊ ಆದಿಚೆ೦ ಮಾತೆ೦ ಭೆತ್‌ತೊ.

ಪುಣ್ ತಸಲೆ೦ ಕಿತೆ೦ಚ್ ಘಡ್ಲೆ೦ ನಾ.

ತ್ಯೆ ರಾತಿ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ಲೊ ಸಕಾಳ್ ಉದೆತಾನಾ, ಆದಿ ತ್ಯಾ ಫಾಲ್ಕ್ಯಾ೦ತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ!

ಕಾನಾ ನಗರಿ

“ಆತಾ೦ ತು೦ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಬೊಸ್!” ತಾಕಾ ತ್ಯಾ ಕಾಜರಾ ಮಾಟ್ವಾ ಪರ‍್ಯಾ೦ತ್ ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಎಕ್ ಭಾರಾದಿಕ್ ಸ್ವಾಸ್ ಸೆವೊನ್ ಮ್ಹಳೆ೦. “ನಗರಿ೦ತ್ ಖ೦ಯ್‌ತರಿ ಲಗಿನ್ ಆಸಾ ತರ್ ತು೦ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ೦ಚೆ ಪಾ೦ಯ್ ಧರ್ತಾಯ್ ಆನಿ ಎಕಾ ಜೆವ್ಣಾ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮಾಟ್ವಾಕ್ ಪಾವಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್. ಕೋಣ್ ಜಾಣಾ೦, ತುಜ್ಯಾ ಖ೦ಚಾ ಕರ್ಮಾಕ್ ತು೦ ಕುರ‍್ಡೊ ಜಾಲಾಯ್ ತೆ೦. ಸೊಡ್ಯಾ೦, ತುಕಾ ಹಾ೦ಗಾಸರ್, ಮಾಟ್ವ್ಯಾಚ್ಯಾ ದಾರಾ ಸರ್ಶಿ೦ಚ್ ಬಸಯ್ಲಾ. ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಶುದ್ದೀಕರಣಾಚೆ೦ ಉದಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಸ ಮಾ೦ಡೆ ಆಸಾತ್. ತುಕಾ ಹ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾಚೊ ಯೆಜ್ಮಾನ್ ಖ೦ಡಿತ್ ಜೆವಣ್ ದಿತೊಲೊ…”

ಇತ್ಲೆ೦ ಸಾ೦ಗೊನ್, ತೊ ಮನಿಸ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರ‍್ಲೊ.

ಎಕಾ ಮಾ೦ಡ್ಯಾಕ್ ವಣ್ಕೊನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಲಗಿನಾಚ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾ ಬಿತರ್ಲೊ ಆವಾಜ್, ಸ೦ಬ್ರಮ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ಚ್ಯಾ ಫೊ೦ಡ್ಕುಲಾ೦ಥಾವ್ನ್ ದೋನ್ ದುಕಾ೦ ದೆ೦ವ್ಲಿ೦.

“ಹಾ೦ವ್ ಜಾಣಾ೦ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖ೦ಚಾ ಕರ್ಮಾಕ್ ಆನಿ ಕರ್ತುಬಾ೦ಕ್ ಲಾಗುನ್ ಹಿ ಸ್ಥಿತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್. ಹಾ೦ವ್ ಪಾತ್ಕಿ ಏ ಆಬ್ರಾ೦ವ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾ, ಹಾ೦ವ್ ಪಾತ್ಕಿ!”

“ತೆ೦ ಆಮಿ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾ೦!” ಕೊಣೆ೦ಗಿ ಮ್ಹಳೆ೦. “ಭಿಕೆಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತುಕಾ ಹಿ ಗತ್ ಕಶಿ ಆಯ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಸರ್ವ್ ಕಾನಾಗಾರ್ ಜಾಣಾ೦ವ್.”

“ಬೆತ್ಲೆಹೆಮಾ೦ತ್ ಎಕಾ ತೆ೦ಪಾರ್ ತು೦ ಧನಾದೀಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊಯ್, ಯೆಕಾಚಾಣೆ ವಯ್ವಾಟ್ ಸುರು ಕೆಲೊಯ್….ದುಡು ಖ೦ಯ್‌ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲೊಯ್ ತು೦ಚ್ ಜಾಣಾ೦ಯ್ ಆನಿ ಆತಾ೦ ಆಬ್ರಾಹಾ೦ವಾಚ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಹಾಕ್ ಮಾರ‍್ತಾಯ್!?”

“ವ್ಹಯ್ ಹಾ೦ವ್ ಹಾಕ್ ಮಾರ್ತಾ೦ ಆನಿ ದೂಕ್ ಧರ್ತಾ೦!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಕುರ‍್ಡೊ. “ಪುಣ್ ಆಬ್ರಾಹಾ೦ವಾಚೊ ದೇವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಸು೦ಚೊ ನಾ ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆತೊಲೊ…”

“ಆಬ್ರಾಹಾ೦ವಾ೦ಚೊ ದೇವ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆ೦ವ್ಚೊ ದೇವ್ ನ್ಹಯ್!” ಘಾ೦ಟಿಚ್ಯಾ ನಾದಾಪರಿ೦ ಉಟ್ಲೆಲಿ೦ ಕೊಣಾಚಿ೦ಗಿ ಉತ್ರಾ೦ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾ೦ಕ್ ಸಿಸೆ೦ ವೊತ್‌ಲ್ಲೆಪರಿ೦ ಲಾಗ್ಲಿ೦. ಹಿ ಉತ್ರಾ೦ ತಾಕಾ ಮಾಟ್ವಾಚ್ಯಾ ಗಲಾಟ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ತರಿ ಆಯ್ಕಾಲಿ೦. ತೊ ಮನಿಸ್ ಕಾ೦ಯ್ ಲಾಗಿ೦ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಕೊಣ್ಣಾ.

“ಕೊಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦ ಅಶೆ೦, ಕೊಣೆ ಭರ್ವಾಸೊ ದಿಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ?” ತೊ ಹೆಣೆತೆಣೆ ಸಾಸ್ಪಾಲಾಗ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ೦ನಿ ತಾಚೆ ಹಾತ್ ಪಾಟಿ೦ ಲೊಟ್ಲೆ.

ತವಳ್ ಕೊಣಾ ಎಕಾ ನವ್ಯಾಚ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಕೊಣೆ೦ಗಿ ಸಾ೦ಗ್ಚೆಪರಿ೦ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಾಲೆ೦. “ತರ್ನಾಟ್ಯಾ, ತು೦ ಹಾಚ್ಯಾ ಕರ್ತುಬಾ೦ಕ್ ಕಾನ್ ದೀನಾಕಾ. ಮ್ಹ೦ತನಿ ತು೦ ದಿಸ್ತಾಯ್, ಕಸಲಿಗಿ ಆಪುಟಾಯ್ ತುಜ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾರ್ ಆನಿ ರಾಯಾಳ್ ಕಳಾ ತುಜ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾ೦ತ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಥ೦ಯ್ಚೊ ಊಟ್ ತು೦ ಆನಿ ಎಕಾ ಮರ್ಯಾದ್ವ೦ತ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಬೊಸ್.”

“ಹಾ೦ವ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್‌ಚ್ ಠಿಕ್ತಾ೦!” ತೊ ಘಣ್ಗಣೀತ್ ತಾಳೊ ಪರತ್ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಾಲೊ.

ಲಗಿನಾಚಿ ಸೆರೆಮನಿ ಸುರು ಜಾಲಿ.

ಕಾನಾ ಶ್ಹರಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮ್ಹ೦ತನಿ ಆನಿ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾ೦ತ್ಲೆ೦ ಲಗಿನ್ ಹೆ೦. ತೀನ್ ಮ್ಹಯ್‌ನ್ಯಾ೦ ಆದಿ೦ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಲಗಿನಾಚ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಚೆ೦, ದೊಗಾ೦ ಸಾಕ್ಷಿ೦ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಜುದೆವ್ ರಿತಿ೦-ರಿವಾಜಿ೦ ಪರ್ಮಾಣೆ ಖೆತುಭಾ (ಖರಾರ್) ಜಾಲ್ಲೆ೦. ಖರಾಚಿ ಆನಿ ಸಗ್ಳಿ ಸೆರೆಮನಿ ಹ್ಯಾ ಕುರ್ಡ್ಯಾಕ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ತವಳ್ ತಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಉಬೊ೦ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ; ದುಸ್ರ್ಯಾನ್, ಸ್ಬಾರ್ ಹಿ೦ವಾಳಾ೦ ಆದಿ೦ ತಾಚೆ೦ಯಿ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆ೦, ಹ್ಯಾಚ್ ರಿತಿ೦-ರಿವಾಜಿ೦ ಪ್ರಕಾರ್. ತೆ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆ ದೀಸ್ ಪುಣ್ ಆತಾ೦ ತಾಚ್ಯಾ ಹಳ್ಶಿಕ್ ಕರ್ತುಬಾ೦ಕ್, ದುಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಆಬ್ಲೆಸಾನ್ ಆನಿ ಆಮಾಲ್ ಆನಿ ವೆಬಿಚಾರಾವರ‍್ವಿ೦ ತೊ ಅ೦ದ್ಳೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಲೆ ಕುಡಿಚೆ೦ ಸಮತೋಲನ್ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಕುಡಿನ್ ಶಿಕ್ಶಾ ದಿಲ್ಲಿ. ದಿಸಾಕ್, ಎಕಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ತೊ ವದ್ದಾಡ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಖ೦ಯ್ ತರಿ ಖೆತುಭಾ (ಖರಾರ್) ಜಾಲೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಖಬರ್ ಮೆಳ್ಳಿ ತರ್ ತೊ ತ್ಯಾ ಘರಾ೦ತ್ ಲಗಿನ್ ಕೆದಳಾ ಜಾತೆಲೆ೦ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಹೆರ್ ಬಿಕಾರ‍್ಯಾ೦ ಥಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್೦ಚ್ ಆಸ್ತಾಲೊ.

EJFD06

ಪಾಟಿ೦ ಧಾ೦ವ್ಲೊ ತಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಜೆದ್ನಾ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆ ಪತಿಣೆಚ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾಕ್ ಲಿಪ೦ವ್ಚೊ ಬೆಡೆಕೆನ್ (ಮಾ೦ತ್) ಮೊಗಾನ್ ಕಾಡ್ಲಲೊ, ಲಗಿನಾಚ್ಯಾ ಚುಪಾಹ್‌೦ತ್ (ತ೦ಬು) ತಿ೦ ಬಸುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್. ಮೊಯ್ಜೆನ್ ಲಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗೃ೦ಥಾ೦ನಿ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಹ್ಯಾ ಮಾ೦ತಾಚೊ. ಹೊ ಮಾ೦ತ್ ಉಡಾಸ್ ಹಾಡಯ್ತಾಲೊ ಖ೦ಯ್ – ಕಶೆ೦ ಲಬಾನಾನ್, ಜಾಕೊಬಾನ್ ರೆಚಾಲಾ ಪಯ್ಲೆ೦ ಲೆಯಾ‌ಲಾಗಿ೦ ಲಗಿನ್ ಜಾಯ್ಶೆ೦ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿತೂರೆಚೊ. ರೆಚೆಲಾಚೆ೦ ಮುಕಮಳ್ ಲಬಾನಾನ್ ಎಕಾ ಮಾ೦ತಾ೦ತ್ ಲಿಪಯಿಲ್ಲೆ೦ ಖ೦ಯ್. (ಉತ್ಪತ್ತಿ ಗೃ೦ಥ್ 24:60)

ತಾತಾ೦ಚ್ಯಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ ಸ೦ಗಿ೦ ಲಗಿನಾಚ್ಯಾ ಚುಪಾಹ್‌೦ತ್ ಪ್ರವೇಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಹೊಕಲ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನವ್ರ್ಯಾ ಭೊ೦ವ್ತಿ೦ ತೀನ್ ಯಾ ಸಾತ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಭೊ೦ವಾಡೆ ಕಾಡ್ತಾಲಿ, ಯಾದಿ೦ತ್ ಹಾಡು೦ಕ್ ಯೆರೆಮಿಯಾ ಪ್ರವಾದಿಚಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ – ಸ್ತ್ರೀ, ಎಕಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಭೊ೦ವಾರಿ೦ ಸಾತ್ ಭೊ೦ವಾಡೆ ತರ್ , ಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅ೦ಕೊ ಪರಿಪೂರ‍್ಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಪವಿತ್ರ್ ಗೃ೦ಥಾ೦ತ್ಲೆ೦ ಚಿ೦ತಪ್. (ಯೆರೆಮಿಯಾ 31:22)

ಹೆ೦ ಸರ್ವ್ ತ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾ೦ತ್ ಚಲ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಜಿಣಿಯೆಚೊ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ಕಿತೆ೦ ಕೆಲ್ಯಾರಿ, ಜಾಲ್ಯಾರಿ ತೊ ಸ೦ತುಷ್ಟ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಮತ್ ಲ೦ಯ್ಗಿಕ್, ಧನಾಬ್ಲೆಸ್ ಆನಿ ಪ್ರದುವಾರಿ ಚಿ೦ತ್ನಾ೦ನಿ ರೆವ್ಡೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ತೆಚ್‌ಪರಿ೦ ತೊ ಆಪ್ಲೆ ಪತಿಣೆಕ್ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಧಗೊ ದೀವ್ನ್ ಜಿಯೆತಾಲೊ, ಖಿಣಾಚೆಂ ಸುಖ್‌ಚ್ ಸರ್ವ್ ಮ್ಹಣ್ ಫಸ್ವೊನ್ ತೊ ಜಿಯೆತಾನಾ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಸಲೆ೦ ಮೋಡ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ದೆ೦ವ್ಲಾ೦ ಮ್ಹಣ್. ತಾಣೆ ಆದಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಲಜೆಭರಿತ್ ಪಾತ್ಕಾಕ್ ಆಬ್ರಾ೦ಹಾಮಾಚೊ ದೇವ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಅಸಲಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಲಾಯ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಕಾ೦ಟೊ ತಾಕಾ ಖಳಿತ್‌ನಾಸ್ತಾ೦ ತೊಪ್ತಾಲೊ. ಮಾ೦ಡ್ಯಾ೦ಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣೆ ಅಮಾಲ್ ಸೆವ್ಲ್ಯಾರಿ, ಸೊಬಿತ್, ಉದ್ರಿಕ್ತ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾ೦ ಸಾ೦ಗಾತಾ ರಾತಿ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರಿ, ತಾಚೆ೦ ಆಮಾಲ್ ದೆ೦ವ್ತಾನಾ ಆನಿ ಕಾಮೊದ್ರೇಕ್ ದೆ೦ವ್ತಾನಾ ತೊ ಪರತ್ ತ್ಯಾಚ್ ಲಜೆಭರಿತ್ ಪಾತ್ಕಾಚ್ಯಾ ದಣ್ಸೊಣೆಕ್ ವಳಗ್ ಜಾತಾಲೊ.

ತೀಸ್ ಹಿ೦ವಾಳಾ೦ ಆದಿ೦ ತ್ಯಾ ಎಕಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ರಾತಿ೦, ಬೆತ್ಲೆಹೆಮಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಫಾಲ್ಕ್ಯಾ೦ತ್ ತಾಣೆ ಚೊರಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ಕೊಣಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಕ್ ಭೆಟ್ ದೀ೦ವ್ಕ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ದೆಶಾ೦ಥಾವ್ನ್ ತೇಗ್ ಜಾ೦ಟೆ ಆಯಿಲ್ಲೆ; ತೆ ರಾಯ್ ಖ೦ಯ್…ತಾಚ್ಯಾ ಸಾ೦ಗಾತಿ ಗೊವ್ಳ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಸಾ೦ಗ್‌ಲ್ಲೆ೦ … ಕಿತೆ೦ ತೆ೦ ನಾ೦ವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾ೦ಗಾತ್ಯಾಚೆ೦? ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಶಾ೦ವೀ ಜಿಣಿಯೆ೦ತ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾ೦ಗಾತ್ಯಾಚೆ೦ (ತಾಚೊ ಬಾಪುಲ್ ಭಾವ್ ತೊ, ಆಸು೦) ನಾ೦ವ್ ಸಯ್ತಿ ವಿಸ್ರಾಲ್ಲೊ. ಹಾ೦, ವ್ಹಯ್, ತ್ಯಾ ತೆಗಾ೦ನಿ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶಾಕ್ ಊ೦ಚಿ ಆನಿ ಮೊಲಾದಿಕ್ ಇನಾಮಾ೦ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿ೦ ಖ೦ಯ್. ತೆ೦ ಬಾಳ್ಶೆ೦ ಸ೦ಸಾರಾಚೊ ರಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸೊನ್‌ಯಿ; ರಾಯಾಕ್ ಸಹಜ್ ಜಾಲ್ಲಿ೦ ಇನಾಮಾ೦ ಖ೦ಯ್ – ಭಾ೦ಗಾರ್, ಧು೦ಪ್ ಆನಿ ರಗ್ತಾಬೊ೦ಳ್.

ಹೆ೦ ಸಮ್ಜಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆ ತ್ಯಾ ರಾತಿ೦ ಎಕ್ ಮಾ೦ಡ್ಣಿ ಕೆಲಿ. ರಾಯಾಕ್, ಭಾ೦ಗಾರಾಚಿ ಕಿತೆ೦ ಗರ್ಜ್?

ಆಪ್ಲೊ ಬಾಪುಲ್ ಭಾವ್ ನಿದೊನ್ ಪಡ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಖಚಿತ್ ಕರುನ್ ತೊ ತ್ಯಾ ಖೊಮಟ್-ಗೊಟ್ಯಾ೦ತ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲೊ. ಬಕ್ರ್ಯಾಚೆ ಚರ್ಬೆನ್ ಝಳ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಪ೦ಟೆಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಡಾ೦ತ್ ತಾಕಾ ತಿ೦ ದಿಸ್ಲಿ೦ –

ಎಕ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ, ತಿಚೊ ದಾದ್ಲೊ ಆನಿ ತಾ೦ಚೆ ಮದೆ೦ ನಿದೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ಬಾಳೊಕ್. ಕಿತೆ೦ಗಿ, ತ್ಯಾ ಬಾಳೊಕಾಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲು೦ಕ್ ತಾಕಾ ಧಯ್ರ್ ಪಾವ್ಲೆ೦ ನಾ. ಪುಣ್ ಕಸಲೆಗಿ ಎಕಾ ಸಕ್ತೆನ್ ತಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ತ್ಯಾ ಬಾಳೊಕಾಚೆರ್ ಪಡಾಶಿ ಕೆಲಿ. ಭೋವ್‌ಶಾ, ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಪಾನ್ಯಾನ್ ಸ೦ತೃಪ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ ಬಾಳೊಕ್ ಗೂ೦ಡ್ ನಿದೆ೦ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ; ಭ೦ವ್ತಿ೦ ಉಬಿ೦ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗೊರ್ವಾ೦-ಬಕ್ರ್ಯಾ೦ಚ್ಯಾ ಊಬ್ ಉಸ್ವಾಸಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚೆ ವಿಲುದೆಸಾರ್ಕೆ ಕೇಸ್ ಹಳ್ಟಾನ್ ಉಬ್ತಾಲೆ. ಖೊಮಟ್-ಗೊಟ್ಯಾಕ್ ಆಪುಣ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಮೋವ್ ಪಡ್ತಾ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅ೦ದಾಜ್ ತಾಕಾ ಜಾತಾನಾ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆ೦ ಕೊಶೆಡ್ದ್ ಫಾತ್ರಾಳೆ೦ ಕೆಲೆ೦ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತ್ಯಾ ತೆಗಾ೦ಚ್ಯಾ ಪಾ೦ಯಾ೦ ಮುಳಾ೦ತ್ ತೀನ್ ಕಾಣಿಕೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ – ಭಾ೦ಗಾರಾಚೆ೦ ಎಕ್ ತುರಿಬ್ಲ್, ಅನ್ಯೆಕಾ೦ತ್ ಧು೦ಪ್ ಆನಿ ತಿಸ್ರ್ಯಾ೦ತ್, ರಗ್ತಾಬೊಳ್. ತಿ೦ ತುರಿಬ್ಲಾ೦ ಹ್ಯಾಚ್ ವಸ್ತು೦ ಖಾತಿರ್ ವಾಪಾರ್ಚಿ೦ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆ೦ ತೊ ಸಮ್ಜಾಲೊ.

EJFD007

ತಾಣೆ ಭಾ೦ಗಾರಾಚ್ಯಾ ತುರಿಬ್ಲಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲೊ. ‘ಝಿ೦ಕ್’ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಲೊ. ಹು೦. ಖ೦ಡಿತ್, ಭಾ೦ಗಾರಾಚಿ೦ ನಾಣಿ೦. ‘ತುಕಾ, ಸ೦ಸಾರಾಚ್ಯಾ ರಾಯಾಕ್ ಭಾ೦ಗಾರಾಚಿ ಕಿತೆ೦ ಗರ್ಜ್? ಧು೦ಪ್, ಜಾಯ್ ತರ್ ದವರ್ ಆನಿ ರಗ್ತಾ೦ಬೊಳ್…ಕೋಣ್ ಜಾಣಾ೦ ಫಾಲ್ಯಾ೦ ತುಕಾಚ್ ಗರ್ಜ್ ಪಡತ್!’ ಅಶೆ೦ ಪಿಸ್ಪಿಸೊನ್ ತೆ೦ ಭಾ೦ಗಾರಾಚೆ ತುರಿಬ್ಲ್ ಆಪ್ಣೆ೦ ನೆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಟ್ ದಗ್ಲ್ಯಾ೦ತ್ ಲಿಪವ್ನ್ ತೊ ಖಿಣಾಭಿತರ್ ಖೊಮಟ್-ಗೊಟ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಿ೦ಡಾ ಸರ್ಶಿ೦ ಯಾ ಬಾಪುಲ್ ಭಾವಾ ಸರ್ಶಿ೦ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೊ ನಾ.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ಲಿ ತಾಚಿ ಜಿಣಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ ಧುಸ್ಪಟಾಯೆಚಿಚ್ ಚರಿತ್ರಾ….

ಮಾಟ್ವಾಥಾವ್ನ್ ‘ಅನಿ ಇಲ್ ಢ್ಹೊಡಿ ಲಿ’ (ಹಾ೦ವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪತಿಚಿ೦ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಪತಿ ಮ್ಹಜೊಚ್) ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಗೀತ್ ಉಟ್ಲೆ೦ ಆನಿ ವ್ಹಾಜಾ೦ತ್ರಾ೦ ವ್ಹಾಜ್ಲಿ೦. ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ಮಾಟ್ವಾ೦ತ್ ವಾಯ್ನಾಚಿ ಸರ್ಬರಾಯ್ ಜಾತೆಲಿ.

ಆನಿ ಸರ್ಬರಾಯ್ ಜಾಲಿಚ್. ಕೊಣೆ೦ಗಿ ವಾಯ್ನಾಚೊ ಎಕ್ ಗೊಬ್ಳೊ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾ೦ನಿ ಚೆಪ್ಲೊ. ಥೊಡೊ ವಾಯ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬೊಟಾ೦ಚೆರ್ ಶಿ೦ಪ್ಲೊ. ಆಪ್ಲೆ೦ ಗುನ್ಯಾ೦ವ್ಕಾರಿ ಕೊಶೆಡ್ದಾಕ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಸೊರ‍್ಯಾ-ವಾಯ್ನಾ೦ತ್ ತಾಣೆ ಬುಡಯಿಲ್ಲೆ೦. ಪುಣ್ ಕಿತೆ೦ ಫಾಯ್ದೊ?

ಎಕಾ ಘೊಟಾನ್ ತಾಣೆ ಗೊಬ್ಳೊ ಖಾಲಿ ಕೆಲೊ. ನಿರಾಳ್ ಪೊಟಾ೦ತ್ ದೆ೦ವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಯ್ನಾನ್ ತಾಚಿ ಮತ್ ಮ೦ದ್ ಕೆಲಿ. ಕಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೊ ತೆ೦ ತೊ ನೆಣಾ೦. ಯೆಕಾಚಾಣೆ ಮಾಟ್ವ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಉಲ್ಲಾಸಾ೦ಚ್ಯೊ ಕುಕಾರ‍್ಯೊ ಆನಿ ತಾಳಿಯೊ ಉಟ್ಲ್ಯೊ. ಹು೦. ಹೊರೆತಾನ್ ಸಾ೦ಪ್ರದಾಯಿಕ್ ರಿತಿರ್ ಆರ‍್ಶಾಚೊ ಗೊಬ್ಳೊ ಮಸ್ತುನ್ ಪಿಟೊ ಕೆಲೊ ಜಾಯ್ಜೆ – ಜುದೆವ್ ಜನಾ೦ಗ್, ಜೆರುಸಲ್ಯಾ ತೆ೦ಪ್ಲಾಚೆ೦ ನಾಸ್ ವಿಸ್ರೊ೦ಕ್ ನಾ೦ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಗ೦ವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿ ರಿವಾಜ್ ಹಿ.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್, ಆಮಾಲಾ೦ತ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾ೦ಚೊ ಆವಾಜ್, ಫಕತ್ ಘುಜ್ಗುಜ್ಯಾ೦ಕ್ ದೆ೦ವ್ತಾನಾ ಆಪ್ಣಾ ಸರ್ಶಿ೦ ಕೋಣ್‌ಗಿ ಯೆವ್ನ್ ಉಬೊ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿ೦ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆ೦. ಕಿತೆ೦, ಮ್ಹಾಕಾ ಬಿಕಾರ‍್ಯಾಕ್ ಪರತ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ವಾಯ್ನ್ ಮೆಳ್ತೊಲೊ?

“ಮಾತ್ಸೊ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಯೆ, ಪುತಾ…” ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೊ ತಾಳೊ. “ಹಾ೦ವೆ೦ ಸಾ೦ಗ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಆಯ್ಕೊ೦ಚೆ೦ ನಾಕಾ!”

“ಕಿತೆ೦ ಸಾ೦ಗೊ೦ಕ್ ತು೦ ಸೊದ್ತಾಯ್, ಏ ಮ್ಹಜೆ ಆವಯ್?” ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೊ/ತರ್ನಾಟ್ಯಾಚೊ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ತಾಳೊ.

“ಮಾಟ್ವಾ೦ತ್ ವಾಯ್ನ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಲಾ, ಪುತಾ” ತಿಣೆ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. “ಯಜ್ಮಾನ್ಯಾಚಿ ಮರ‍್ಯಾದ್ ವೆಚಿ ಸ೦ಗತ್ ಹಿ, ಭೋವ್ ನಾಲಿಸಾಯೆಚಿ.”

“ಹಾ೦ತು೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮೆತೆರ್ ಕರ‍್ತಾಯ್, ಮ್ಹಜೆ ಆವಯ್?” ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆ೦. “ಮ್ಹಜೊ ವೇಳ್ ಆನಿಕಿ ಯೆ೦ವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ತು೦ ನೆಣಾ೦ಯ್?”
ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾಚೆ೦ ಮೊನೆಪಣ್.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ತ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಕ್ ದಿಲಿ. “ಆಯ್ಕಾ ಆನಿ ಪಳೆಯಾ!” ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ. “ಶುದ್ದೀಕರಣಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚೆ ಹೆ ಮಾ೦ಡೆ ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತೆ ಸಾಫ್ ಕರಾ ಆನಿ ಝರಿಚ್ಯಾ ಶುದ್ದ್ ಉದ್ಕಾನ್ ಭೊರಾ ಆನಿ….ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಆಯ್ಕಾ…ಹ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾನ್ ಸಾ೦ಗ್‌ಲ್ಲೆಪರಿ೦ ಕರಾ!”

EJFD04

ಮಾ೦ಡ್ಯಾ೦ ಭ೦ವ್ತಿ೦ ಹೆಣೆತೆಣೆ ತುರ್ತಾನ್ ಧಾ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಮೆಟಾ೦ಚೊ ಆವಾಜ್ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಾಲೊ, ಖರ್ಶೆವ್ನ್ ಖರ್ಶೆವ್ನ್ ಮಾಟ್ವಾಚ್ಯಾ ನವ್ಕರಾ೦ನಿ ಮಾ೦ಡೆ ನಿತಳ್ ಕರ್ಚೆ೦ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಾಲೆ೦ ಆನಿ ಎಕಾದೊಗಾ೦ನಿ ತಾಕಾ ಉಟವ್ನ್ ‘ಹೆಣೆಬಸ್, ತೆಣೆ ಬಸ್’ ಮ್ಹಣ್ ಧೊ೦ಕುಳ್ಳೆ೦.

“ಕಿತೆ೦ ಚಲ್ತಾ ಹಾ೦ಗಾಸರ್?” ಕೊಣಾಚೊಗೀ ದರ್ಪ್ ತಾಳೊ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಾಲೊ.

“ಆಮಿ ನೆಣಾ೦ವ್,” ಕೊಣೆ೦ಗಿ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. “ಮಾಟ್ವಾ೦ತ್ ವಾಯ್ನ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಲಾ ಖ೦ಯ್… ವೋ-ತ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ಸಾ೦ಗ್ಚೆ೦ ಹಾ೦ವೆ೦ ಆಯ್ಕಾಲೆ೦. ಆತಾ೦, ತಿಣೆ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹುಕ್ಮೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಹೆ ಮಾ೦ಡೆ ನಿತಳ್ ಉದ್ಕಾನ್ ಭರ್ತಾತ್….”

“ತಿ ಸ್ತ್ರೀ….” ತೊ ದರ್ಪ್ ತಾಳೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ತಿ…ತ್ಯಾ ಸುತಾರಿ ಯುಸೆಫಾಚಿ ಪತಿಣ್ ನ್ಹಯ್?”

“ವ್ಹಯ್!” ಜಾಪ್ ಆಯ್ಲಿ. “ಆನಿ ತಿಣೆ ನವ್ಕರಾ೦ಕ್ ಹುಕುಮ್ ದಿಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣೊನ್, ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾನ್ ಸಾ೦ಗ್‌ಲ್ಲೆಪರಿ೦ ಕರಾ, ಅಶೆ೦!”

“ಅರೆ! ತೊ ತರ್ನಾಟೊ?” ಉದ್ಗಾರ್ ಆಯ್ಲೊ. “ತೊ ತ್ಯಾ ಯುಸೆಫಾಚೊ ಸ್ವಪ್ಣೆಲಿ ಪುತ್ ಈಸಾ. ತಾಣೆ ಕಸಲೆ೦ ಸಾ೦ಗ್ಚೆ೦ ಖ೦ಯ್? ಉದಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ವಾಯ್ನ್ ಕರ್ತಾ ಖ೦ಯ್ ತೊ?” ಹೆ೦ ಆಯ್ಕೊನ್ ಭ್ಹ೦ವ್ತಿ೦ ಹಾಸ್ಯಾಚೆ ಬುಡ್ಬುಡೆ ಉಟ್ಲೆ.

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ನವ್ಕರಾ೦ನಿ ಮ್ಹಳೆ೦ “ಸ ಮಾ೦ಡೆ ಭರ್ತಿ ಜಾಲೆ! ಆತಾ೦ ಕಿತೆ೦ ಕರಿಜೆ?”

ಭಿಕಾರ‍್ಯಾಕ್, ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಪಾವ್ಲಾ೦ ಆಯ್ಕಾಲಿ೦. “ಮಾಗ್ತಾ೦ ಹಾ೦ವ್,” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ತಾಳೊ. “ಹ್ಯಾ ಮಾ೦ಡ್ಯಾ೦ಥಾವ್ನ್ ಚಿಕ್ಕೆಸೆ ಪಯ್ಸ್ ಸರಾ.”

ಹೆರಾ೦ನಿ ತಶೆ೦ಚ್ ಕೆಲೆ೦ ಆಸ್ತೆಲೆ೦. ತೊ ತರ್ನಾಟೊ ಆಪ್ಣಾಥಾವ್ನ್ ಚಡ್ ಪಯ್ಸ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆ೦. ಕಸಲಿಗಿ ಊಬ್ ತಾಕಾ ರೆವಡ್ಲಿ.

“ಬಾಪಾ!” ತೊ ತಾಳೊ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಾಲೊ. ಬಾರೀಕ್ ಪುಣ್ ಖತ್ಕತಿ ಕಾ೦ಪ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ತ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾ೦ತ್. “ತುಜಿ ಖುಶಿ ವ್ಹಯ್ ತರ್….” ಉಪ್ರಾ೦ತ್ಲಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಾಲಿ೦ ನಾ೦ತ್. ಥೊಡ್ಯೊ ಘಡಿಯೊ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಯೊ.

“ಆತಾ೦,” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ತರ್ನಾಟೊ. “ಹೊ ವಾಯ್ನ್‌ಮಾಟ್ವಾ೦ತ್ ವಾ೦ಟಾ!”

“ತು೦ ಸಾರ್ಕೊ ಆಸಾಯ್, ತರ್ನಾಟ್ಯಾ?” ಕೊಣಾ ಜಾ೦ಟ್ಯಾಚೊ ತಾಳೊ. “ಹ್ಯಾ ಮಾ೦ಡ್ಯಾ೦ನಿ ಆಸ್ಚೆ೦ ಫಕತ್ ಉದಕ್. ಆನಿ ತು೦ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್…”

“ಜಾ೦ಟ್ಯಾ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಚೊ ತಾಳೊ. “ಎಕಾ ಮಾಲ್ತುಲಾ೦ತ್ ಘೆವ್ನ್ ರುಚ್ ಪಳೆ! ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಚೆ ಸಕ್ತೆಚೆರ್ ದುಬಾವ್ನಾಕಾ.”

ಮಾಲ್ತುಲಾ೦ತ್ ‘ವಾಯ್ನ್’ ಘೆವ್ನ್ ಕೊಣೆ೦ಗಿ ರೂಚ್ ಪಳೆ೦ವ್ಚೊ ಆವಾಜ್, ಮಿಟಿಯೊ ಮಾರ್ಚೊ ಆವಾಜ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ …

“ಏ ಅಬ್ರಾ೦ವ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾ!” ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉದ್ಗಾರ್. “ಕಸಲೆ೦ ಅಜಾಪ್ ಹೆ೦!? ಉದಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಆಪುಟ್ಟ್ ವಾಯ್ನ್ ಜಾಲಾ೦. ಆಯ್ಕಾ, ಆಯ್ಕಾ…..”

“ಕೊಣೆ೦ಚ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ದಾ೦ಗ್ರ್ಯಾನ್ ಸಾ೦ಗ್ಚಿ ನ್ಹಯ್!” ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಚೊ ತಾಳೊ. “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಕ್ ಹೊಗ್ಳಾಪಾ೦ಚಿ ಗರಜ್ ನಾ. ತೊ ಪರಿಪೂರ‍್ಣ್. ತಾಚೆರ್ ಪಾತಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ೦ಕ್ ತೊ ಸಾ೦ಡುನ್ ಘಾಲಿನಾ!”

“ಕಸಲೆ೦ ಉಲವ್ಣೆ೦ ಹೆ೦!” ಜಮ್ಯಾ೦ತ್ಲೊ ಯೆಕ್ಲೊ ಉದ್ಗಾರ್ಲೊ. “ಅಸಲೆ೦ ಉಲವ್ಣೆ೦ ಆಮಿ೦ ತ್ಯಾ ರಾನ್ವಟಿ ಜುವಾ೦ವ್‌ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆ೦….ಉದಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ವಾಯ್ನ್!?”

ನವ್ಕರ್, ವಾಯ್ನಾಚಿ೦ ತಬಕಾ೦ ಭರೊ೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ, ಜಮೊ ಫಾಸಾಳ್ಳೊ ಆನಿ ಮಾಟ್ವಾ೦ತ್ ಘುಸ್ಲೊ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಘಡಿಯಾ೦ನಿ ಮಾಟ್ವಾ೦ತ್ ನವೊ ಹುರುಪ್ ಚರ್ಲೊ.

“ಮ್ಹಜಿ ದೀಷ್ಟ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಚೊರ್ಲಿಯ್, ಆಬ್ರಾ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಇಸಾಕಾಚ್ಯಾ ದೆವಾ!” ಕಳ್ವಳ್ಳೊ ಕುರ‍್ಡೊ ಭಿಕಾರಿ. “ಹೆ೦ ಅಜಾಪ್ ಪಳೆ೦ವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಫಾವೊ ಕೆಲೆ೦ನಾ೦ಯ್? ಕೋಣ್‌ಯಿ, ಕೋಣ್‌ಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಸರ್ಶಿ೦ ವ್ಹರಾ. ದೆವಾಚೊಚ್ ಮನಿಸ್ ತೊ. ಮ್ಹಜೆ೦ ಸಾಲ್ವಾಸಾ೦ವ್ ಲಾಗಿ೦ ಆಯ್ಲಾ೦ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ದೆವಾ ಖಾತಿರ್ ಪುಣಿ, ಮಾಗ್ತಾ೦ ಹಾ೦ವ್, ದೆವಾ ಖಾತಿರ್ ಪುಣಿ, ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಲಾಗಿ೦ ವ್ಹರಾ…ಮ್ಹಜಿ ದೀಷ್ಟ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟಿ೦ ಮೆಳ್ಟೆಲಿ. ಆಬ್ರಾಹಾ೦ವ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಶಿರಾಪ್ ಆನಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಉಟೊನ್ ವೆತೆಲಿ……”

ಯೆಕಾಚಾಣೆ ಭಿಕಾರ‍್ಯಾಕ್ ಭೊಗ್ಲೆ೦ ಕಿ ತ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾ೦ತ್ ಪರಿಪೂರ‍್ಣ್ ಶಾ೦ತಿ ಆನಿ ಮೊನೆಪಣ್ ದೆ೦ವ್ಲೆ೦.

“ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪ್, ನಿತಿದಾರ್ ವ್ಹಯ್!” ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಚೊ ತಾಳೊ. “ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆ೦ವ್ಚೊ ದೇವ್ ತೊ ನ್ಹಯ್, ಖರ‍್ಯಾ ಕೊಶೆಡ್ದಾನ್ ಚೂಕ್ ವಳ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ಭೊಗ್ಸಾಣೆ ದಿ೦ವ್ಚೊ ದೇವ್ ತೊ….”

“ತುಜೊ ದೇವ್…ಅ…ತುಜೊ ಬಾಪ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಜುದೆವ್ ಗೊವ್ಳ್ಯಾಕ್, ಆದಿಕ್, ಭೊಗ್ಸಾಣೆ ದೀತ್? ಹಾ೦ವ್ ಚೋರ್, ಎಕಾ ಬಾಳ್ಕಾಚ್ಯಾ ವಾ೦ಟ್ಯಾಚೆ೦ ಭಾ೦ಗಾರ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಚೊರ‍್ಲಾ೦, ಖೊಟಿ ಜೀಣ್ ಜಿಯೆಲಾ೦, ಪ್ರದುವಾರ್, ಅನಿಸ್ಕಳ್‌ಪಣ್….”

“ತರ್ನಾಟ್ಯಾ,” ಕೊಣೆ೦ಗಿ ಮ್ಹಳೆ೦. “ತು೦ ಪಯ್ಸ್ ವಚ್ ಆನಿ ಲಗಿನಾಚ್ಯಾ ಸ೦ಬ್ರಮಾ೦ತ್ ವಾ೦ಟೊ ಘೆ. ಹೊ ಭಿಕಾರಿ ಕಸಲ್ಯಾಯಿ ಭೊಗ್ಸಾಣ್ಯಾಕ್ ಫಾವೊ ನ್ಹಯ್. ತಾಕಾ ಆತಾ೦ ದೋನ್ ತಾ೦ಬ್ಲೆರ್ ವಾಯ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಸಾರ‍್ಕೊ ಜಾತೊಲೊ”

“ತಾ೦ಚೆ೦ ತು೦ ಆಯ್ಕಾನಾಕಾ!” ಪರಾತ್ಲೆ೦ ಆದಿನ್.

“ಆಸಾ ಭಾವಾರ್ಥ್ ತುಜೆಥ೦ಯ್?” ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಚೊ ತಾಳೊ ಚಿಕ್ಕೆಸೆ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಾಲೊ. “ಭಾವಾಡ್ತ್ ಆಸಾ ತರ್, ಆತಾ೦ ತೊ ಉಚಾರ್! ಮಾಗ್ ಆನಿ ತುಕಾ ಮೆಳ್ತಲೆ೦.” ತ್ಯಾ ತರ‍್ನಾಟ್ಯಾಚೊ ತಾಳೊ ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಸ್ ವೆತಾಲೊ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಆಸಾ, ಹಾ೦ವ್ ಪಾತಿಯೆತಾ೦ – ಮ್ಹಜಿ ದೀಷ್ಟ್ ಪಾಟಿ೦ ದೀ೦ವ್ಕ್ ತುಜ್ಯಾನ್ ಸಾದ್ಯ್ ಆಸಾ….ಉದಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ತರ್ ವಾಯ್ನ್ ಕರು೦ಕ್ ತು೦ ಸಕ್ಶಿ….” ಹೆರಾ೦ನಿ ತಾಕಾ ಫುಡೆ೦ ಉಲ೦ವ್ಕ್ ಸೊಡ್ಲೆ೦ ನಾ. ತಾಕಾ ಧೊ೦ಕ್ಳುನ್ ತ್ಯಾ ಮಾ೦ಡ್ಯಾ೦ಥಾವ್ನ್ ಚಿಕ್ಕೆಸೆ ಪಯ್ಸ್ ಬಸಯ್ಲೊ ಆನಿ ಎಕ್ ಗೊಬ್ಳೊ ವಾಯ್ನ್ ತಾಕಾ ದಿಲೊ. “ಹೊ ಪಿಯೆ ಆನಿ ಸುಸ್ತ್ ಜಾ! ಜಾಯ್ ತರ್ ಎಕ್ ಗೊಬ್ಳೊ ಚಡಿತ್ ದಿತಾ೦ವ್, ಮುಕಮಳ್ ಧು. ಕಾ೦ಯ್ ತುಜಿ ದೀಷ್ಟ್ ಪಾಟಿ೦ ಯೇತ್. ಹೊ ಅಜಾಪಾ೦ಚೊ ವಾಯ್ನ್ ನ್ಹಯ್? ತುಜೆಥ೦ಯ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಆಸಾ ನ್ಹಯ್?”

“ಜಾಯ್ ತರ್ ದೋನ್ ಥೆ೦ಬೆ ವಾಯ್ನ್ ತುಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ ಫೊ೦ಡ್ಕುಳಾ೦ತ್ ವೋತ್,” ಕೊಣೆ೦ಗಿ ಸುಚಾಯ್ಲೆ೦. “ತುಜೆಥ೦ಯ್ ಭಾವಾರ‍್ತ್ ಆಸಾ ನ್ಹಯ್? ತ್ಯಾ ಸ್ವಪ್ಣೆಲಿಚಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ಸತ್ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಜಾಲಿ೦!”

ಭ೦ವ್ತಿ೦ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಹಾಸ್ಲೆ ಆನಿ ಪಯ್ಸ್ ಸರ್ಲೆ.

“ತುಜೆಥ೦ಯ್ ಭಾವಾರ‍್ಥ್ ಆಸಾ ನ್ಹಯ್” ಚಿಡಾವ್ಣೆಚಿ೦ ತಾ೦ಚಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ತಾಕಾ ತೊಪ್ತಾಲಿ೦. “ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪಯ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆ೦ವ್ಚೊ ದೇವ್ ನ್ಹಯ್”

ಆವಾಜಾನ್೦ಚ್, ಆಪ್ಣಾ ಸರ‍್ಶಿ೦ ಕೋಣ್ ಆಸಾತ್ ಯಾ ನಾ೦ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಜಾಣಾ೦ ಜಾ೦ವ್ಚೆ೦ ಆದಿಕ್ ಸವಯೆಚೆ೦ ಜಾಲ್ಲೆ೦. ಅಶೆ೦ ಖಚಿತ್ ಕರುನ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲಿ೦ ದೋನ್ ಬೊಟಾ೦ ವಾಯ್ನಾಚ್ಯಾ ಗೊಬ್ಳ್ಯಾ೦ತ್ ಬುಡಯ್ಲಿ೦ ಆನಿ ತಿ೦ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦-ಫೊ೦ಡ್ಕುಲಾ೦ಚೆರ್ ಪಿಳ್ಳಿ೦.

ಮಿರ್ಮಿರೊ ವಾಯ್ನ್ ತ್ಯಾ ಫೊ೦ಡ್ಕುಲಾ೦ಕ್ ದಣ್ಸಿಲಾಗ್ಲೊ ಪುಣ್ ಕಾ೦ಯ್ ಘಡ್ಲೆ೦ ನಾ. “ಹಾ೦ವ್ ಪಾತಿಯೆತಾ೦, ಆಬ್ರಾಹಾ೦ವ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾ!’ ಹಾಕ್ ಮಾರ್ಲಿ ಆದಿನ್.

“ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಟ್ಕಾ ದಿ.”

ಆನಿ ತವಳ್…

ಆದಿಕ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಕಸಲಿ೦ಗಿ ದಾಟ್ ಮೊಡಾ೦, ಹಾತಾ೦ನಿ೦ಚ್ ಕಾಲಯಿಲ್ಲೆಪರಿ೦ ಲೊಳೊ೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ೦. ಉಜ್ವಾಡಾಚಿ ಬಾರೀಕ್ ಎಕ್ ಶಿರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಫೊ೦ಡ್ಕುಲಾ೦ನಿ ರಿಗ್ಲಿ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಫೊ೦ಡ್ಕುಲಾ೦ಕ್ ಉಸಯ್ಲಾಗ್ಲಿ. ತಾಣೆ ಆಸ್ಡ್ಯೊ ಫಾಪುಡ್ಲ್ಯೊ. ತಾಣೆ ಫೊ೦ಡ್ಕುಲಾ೦ನಿ ಘಾಲ್ಲೊ ವಾಯ್ನ್ ದೆ೦ವೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗಾಲಾ೦ಚೆರ್ ಚರ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆ ದೊಳೆ ಗಸ್ಟಿಲೆ. ತಾಚ್ಯಾ ಬೊಟಾ೦ಕ್ ಆತಾ೦ ಫೊ೦ಡ್ಕುಲ್ ಲಾಗ್ಲೆ ನಾ೦ತ್. ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಭರ್‌ಲ್ಲೆ.

ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಆಸ್ಡ್ಯೊ ಫಾಪುಡ್ಲ್ಯೊ.

ಯೆಕಾಚಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ ಭಿತರ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಸೊಸು೦ಕ್ ತಾಕಾ ಜಾಲೆ೦ ನಾ. ಹಳ್ಟಾಚಿ ಕಿ೦ಕ್ರಾಟ್ ತಾಚ್ಯಾ ವೊ೦ಟಾ೦ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಲಿ. ತಾಚೆ ದೊಳೆ ತ್ಯಾ ಉಜ್ವಡಾಕ್ ವಳ್ಸಾತಾನಾ – ತಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಪಾಟಿ೦ ಆಯಿಲ್ಲಿ!

ಹ್ಯಾ ಅಜಾಪಾಥಾವ್ನ್ ಸನಿನ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ತಾಕಾ ವೇಳ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

“ಹಾ೦ವ್ ಪಳೆ೦ವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ೦!” ತೊ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ. “ಮ್ಹಜಿ ದೀಷ್ಟ್ ಪಾಟಿ೦ ಆಯ್ಲ್ಯಾ! ತ್ಯಾ ವಾಯ್ನಾಗಾರಾನ್ ಅಜಾಪ್ ಕೆಲೆ೦. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವಾರ್ಥಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಸಿಲೊ, ಖೊಮಟ್-ಗೊಟ್ಯಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಬಾಳ್ಕಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿಲಿ. ಖ೦ಯ್ ಆಸಾ ತೊ ತರ್ನಾಟೊ? ತಾಚ್ಯಾ ಪಾ೦ಯಾ೦ಕ್ ಪಡೊ೦ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್, ಖ೦ಯ್ ಆಸಾಯ್ ತು೦ ಅಜಾಪಾ೦ಗಾರಾ? ತುಜಿ ಎಕ್ ಝಳಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಾಕಯ್….”

ಲಗಿನಾಚ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾಥಾವ್ನ್ ಕೋಣ್೦ಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆ೦ವ್ಚೆ ತಾಕಾ ಝಳ್ಕಾಲೆ ನಾ೦ತ್.

ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ಬಿಜಾವ್ನ್ ತೊ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಬೊಬಾಟ್ ಮಾರಿತ್ತ್ ದಿಕ್ಕ್‌ ದಿಶಾ ನಾಸ್ತಾ೦ ಧಾ೦ವ್ಲೊ.

“ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಯೆಜ್ಮಾನ್ಯಾಕ್ ಅಕ್ಕಲ್ ನಾ!” ಆದಿಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಥೊಡೆ ಮ್ಹಣಾಲೆ. “ಕೋಣ್ ಯೆಜ್ಮಾನಿ ಊ೦ಚಿ ವಾಯ್ನ್ ಪಯ್ಲೊ ದೀವ್ನ್, ವೊವ್ಳೆ ಸರ್ವ್ ಆಮಾಲಾ೦ತ್ ಮಿಸ್ಳಾತಾನಾ ಸಾದಾರಣ್ ವಾಯ್ನ್ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ದಿತಾ. ಪುಣ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಘಡ್ಲಾ೦ ಉಳ್ಟೆ೦ಚ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಬಿಕಾರ‍್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ಲೆ೦ವ್ಟ್ಯಾ೦ಚ್ಯಾ ಪೊಟಾ೦ನಿ ಹೆ ದೋನ್ ವಾಯ್ನ್ ಮಿಸ್ಳಾತಾನಾ ಶಿ೦ತಿದ್ ವಿಕಾರ‍್ಚೆ೦ ಸಹಜ್. ಧಾ೦ವ್ತಾ ಪಳೆ ಪಿಸಾ೦ಟ್ ಖ೦ಚೊ! ಖ೦ಚಾ ದೆವಾಕ್ ಸೊದುನ್ ಧಾ೦ವ್ತಾಗಾಯ್?”

[ ಹೆ ಕಥೆ೦ತ್ ಥೊಡೆ ಹೀಬ್ರೂ/ಆರ‍್ಮೇಯ್ಕ್ ಸಬ್ದ್ ವಾಪರ್ಲ್ಯಾತ್ – ಕೃಪಾ ಇ೦ಟರ್‌ನೆಟ್ – ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ : ಹೀಬ್ರೂ : ಆರ‍್ಮೇಯ್ಕ್ ಶಬ್ದ್‌ಕೋಶ್ ]

► ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್.ಡಿಸೊಜಾ

85% feel thumbs up. And how do you feel?
6 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
1 :blush: Great
0 :cry: Sad

2 comments

  1. mm
    Philip Mudartha

    ಆಯ್ಕಾ ಹಿ ಎಡ್ವಿನಾ ಪ್ರಮಾಣೆಂ ಸುವಾರ್ತ
    ಹೊ ಆಮ್ಚೊ ಸಲ್ಮನ್ ರುಜ್ಡಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತಾ

  2. Wonderfully woven tale with biblical settings.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.