ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -59

ಮೆಲ್ಕಮಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಜಡಾಯೆನ್ ಜೆರೊಮಾಚೆ ಮತಿಕ್ ಗೆಲಿಂ ನಾಂತ್.

‘ತೆಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಎಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಕ್?’

‘ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಎಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಕ್!’ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಮೆಲ್ಕಮಾನ್. ‘ಆಮ್ಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಕಾ ಜಾಯ್ ತರ್ ವೊಡ್ಕಾ ಆನಿ ತೆಲ್ಮಾಚ್ಯಾಕಿ ರೊಸಾಳ್ ಪುಸ್ಸಿಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಕರ‍್ತಾಂ’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ ಕಟಾಕಟಾ ಹಾಸುನ್. ‘ಟೇಯ್ಲರಾಚ್ಯಾ ಕಲೆಕ್ಷನಾಥಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಕಿತ್ಲೆ ಫಾರ‍್ಲ್ಯಾಯ್?’

ಜೆರೊಮಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಭ್ರೀಫ್‌ಕೇಜ್ ಉಗ್ತಿ ಕರುನ್ ತೀನ್ ಅಟ್ಟ್ಯೊ ದಾಕಯ್ಲ್ಯೊ.

‘ಹ್ಯಾ ಅಟ್ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾರೆಂಯಿ ಸೊಡಿಸೊ ನಾ!’ ಮೆಲ್ಕಮ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕೀಳತೆನ್. ‘ಹಾಂವೆಂ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ಆನಿ ರುಜ್ವಾತಿ ತಿತ್ಲ್ಯೊ ಬಳ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್.’

‘ಆಯ್ಕೊನ್ ಪಳೊವ್ಯಾಂ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜೆರೊಮ್.

ಮೊಧ್ಯಾನ್ ಉತ್ರೊನ್ ದೇಡ್ ವೊರ್ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೆಲ್ಕಮಾಚ್ಯಾ ಘಾಣ್ಕುರ‍್ಯಾ ಎಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಜೆರೊಮಾಚೆಂ ಆಮಾಲ್ ಪರಿಪೂರ‍್ಣ್ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲೆಂ, ನ್ಹಯ್, ತಾಕಾ ಆಮಾಲ್ ಚಡೊಂಕ್‌ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ವಿಲುದೆಪರಿಂ ಕಾಳಿ ಕಾತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಆನಿ ದುದ್-ಫಾತ್ರಾ ಪರಿಂ ತೆಲ್ತಿಂ ಸ್ಥನಾಂ ಆನಿ ಜಾಂಗೊ ಆಸ್ಚೆ ಚಲಿಯೆಕ್ ಮೆಲ್ಕಮಾನ್ ತಯಾರ್ ದವ್ರಿಲ್ಲೆಂ ತರಿ ಜೆರೊಮಾನ್ ತಿಚೆರ್ ಥುಕ್ಲೆಂ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ನಾ.

ಎಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಚ್ಯಾ ದಾರ‍್ವಟ್ಯಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆರೊಮಾಚೆಂ ಸರ‍್ವಾಂಗ್ ಕಾಂಪ್ತಾಲೆಂ. ‘ಮೆಲ್ಕಮ್!’ ತಾಣೆ ತಾಳೊ ಕಾಡ್ಲೊ. ‘ತುಂವೆಂ ಆತಾಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆ ಜರಿತರಿ ಸತ್ ಜಾಲೆಂ, ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ದುಡ್ವಾನ್ ಪಿಕಯ್ತೊಲೊಂ. ಆನಿ ಎಕಾವೆಳಾರ್ ಫಟ್ ಜಾಲೆಂ…‘

‘ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುರಿ ಘಾಲ್ತೊಲೊಯ್!’ ಆಕೇರ್ ಕೆಲೆಂ ಮೆಲ್ಕಮಾನ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಹಾಸ್ಯಾನ್. ಭಿತರ್ ಖಾಟಿಯೆರ್ ಲೊಳ್ಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ತಾಂಚಿ ಭಾಸ್ ಕಳಾನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ‘Now, get out you bastard!’

ಜೆರೊಮ್ ಗೆಲೊ.

ಫಾಂತ್ಯಾಚಿಂ ತೀನ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಕಾರ್ ಚಲಯ್ತೆಚ್ ಜಯ್ತಾಚ್ಯಾ ಉಮಾಳ್ಯಾನ್ ತಾಚೆ ಪಾಶಾಂವ್ ಜಾಗೆ ಜಾಲೆ. ತ್ಯೆ ರಾತಿಂ ಡಾಯ್ನಿಂಗ್ ಟೇಬಲಾಚೆರ್ ಈವಾಕ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕೊಣಾಕ್ ಪುಣೀ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

‘ಡೊಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಸೀಟಾ!’ ಲಂಯ್ಗಿಕ್ ಪಾಶಾಂವಾಚೆ ದುಕಿನ್ ತೊ ಪಿಂರ‍್ಗಾಲೊ. ‘ಆತಾಂ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಆನಿ ಕೆದಳಾ. ಹೊಚ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹಜೊ ಶಿಖರ್.’

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪೆಟ್ರೋಸ್ಟೇಟಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ರೆಡ್‌ಲಾಯ್ಟ್ ಪರಿಸರಾಕ್ ತಾಣೆ ಕಾರ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ. ಕೋಣ್‌ಯಿ ಚಲ್ತಾಲೆಂ ಆಯ್ಚೆ ರಾತಿಂ!

***

ಜಮಾತಿಚಿ ಸ-ವಿ ಸಾಂಜ್.

ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊಚ್ಯಾ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಬಂಗ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗೇಟಿಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಇಂಟರ್‌ಕೊಮ್ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾನ್ ದಾಂಬ್ತಾನಾ ಮೊಧ್ಯಾನ್ ರಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ದೇಡ್ ಘಂಟೊ ಉತ್ರಾಲ್ಲೊ. ತೀನ್ ಚಾರ್ ಪಾವ್ಟ್ಂ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬ್ತೆಚ್ ಚಾರ‍್ಲ್ಸಾಚೊ, ನಿದೆನ್ ದಾಟ್‌ಲ್ಲೊ ತಾಳೊ ಸ್ಪೀಕರಾಚೆರ್ ಆಯ್ಲೊ.

‘ಕೋಣ್? ದಯಾ ಕರುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಜಾಣಾಂ ಜಾವ್ಯೆತ್?’

‘ಜಾಣಾಂ ಜಾವ್ಯೆತ್, ಚಾರ‍್ಲ್ಸ್!’ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಜೆರೊಮಾನ್. ‘ಹಾಂವ್ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ. ಮೆಥ್ಯುಲಾಗಿಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಲಾಂ.’ ಎಕಾ ನವ್ಕರಾಲಾಗಿಂ ಭೆಶ್ಟಿಚ್ ಘಮಂಡಾಯ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

‘ಪುಣ್ ಮಿ|ಲಿಯೊ ಆನಿಕಿ ವಿಶೆವ್ ಘೆತಾ, ಸರ್.’

‘ತೊ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಘೆತಾ ತರಿ ಉಟ್ತೊಲೊ,’ ಮನಾಂತ್‌ಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಜೆರೊಮಾನ್. ‘ಭೋವ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಸಂಗತ್, ಚಾರ‍್ಲ್ಸ್.’ ತಾಣೆ ಸಂಯಮ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಂ. ‘ತಾಕಾ ಜಾಗಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಕಾ ಕಾಂಯ್ ಧಮ್ಕಿ ಮೆಳ್ಚಿ ನಾ.’

‘ಭೋವ್ ಬರೆಂ ಸರ್.’

ಪಾಂಚ್-ಸ ಖಿಣಾಂ ಭಿತರ್ ಬಂಗ್ಲ್ಯಾಚಿ ಒಟೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇಟ್ ಉಗ್ತಿ ಜಾಲಿ. ಪಾಟಿಂ ಕಾರಾಂತ್ ಬಸುನ್ ಜೆರೊಮಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ಬಂಗ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಆಸ್‌ಚ್ಯಾ ತಣಾಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಚೆರ್ ಚಲವ್ನ್ಂಚ್ ಭೆಟೆಕ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾರ‍್ಕಾಂತ್ ತಾಣೆ ರಾವಯ್ಲೆಂ.

ಆಪ್ಲಿ ಭ್ರೀಫ್‌ಕೇಜ್ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ದೆಂವ್ಲೊ.

ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ದಾರ‍್ವಟ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರುನ್ ಚಾರ‍್ಲ್ಸ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ದಾರ‍್ವಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚವ್ಕಾ ಭಿತರ್ ಪಿಜಾಮಾ ಸುಟಾವಯ್ರ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಗೌನಾಚ್ಯಾ ಬಲ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ಚೆಪುನ್ ಮೆಥ್ಯು ಉಬೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

‘ತುಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ಬರೆಂ ಕಾರಾಣ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಜಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಉರ‍್ತೆಲಿ, ಜೆರೊಮ್!’ ಘಣ್ಗಣೀತ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಮೆಥ್ಯುನ್. ‘ತುಜೆಂ ಬಿಂಗ್ರಿಸಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಖಂಯ್‌ಥಾವ್ನ್ ಖಂಯ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ಯಾ ಪಾವ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ.’

ಜೆರೊಮ್ ಹಾಸ್ಲೊ.

‘ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಎಕಾಂತಾಂತ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಸಾ.’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಬಂಗ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಹೆರ್ ಕೋಣ್ ಆಸಾ?’

‘ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸ್ಟಡಿ ರೂಮಾಕ್ ಯಾ,’ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಆಪ್ಲೊ ತಾಳೊ ಬದ್ಲಿನಾಸ್ತಾಂ. ಚಾರ‍್ಲ್ಸಾಕ್ ಇಸಾರೊ ದಿತೆಚ್ ತಾಣೆ ಫುಡ್ಲೊ ದಾರ‍್ವಟೊ ದಾಂಪ್ಲೊ. ಜೆರೊಮ್, ಮೆಥ್ಯು ಸಾಂಗಾತಾ ಶಿಡಿಯೆಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡ್ಲೊ.

ಸ್ಟಡಿ ರುಮಾಚೆಂ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ‍್ತಾನಾ ತೆ ದೋಗ್‌ಯಿ ಎಕ್ದಮ್ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೆ.

‘ತುಂ ಘಾಣ್ತಾಯ್, ಜೆರೊಮ್!’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮೆಥ್ಯು. ‘ಕಿತ್ಲೆಂ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ದೆಂವವ್ನ್ ಮಾತ್ಯಾರ್‌ಯಿ ವೊತುನ್ ಆಯ್ಲಾಯ್? ಯಾ ತುಕಾ ಟೇಯ್ಲರಾನ್ ಕುರ‍್ಪೆಂತ್‌ಚ್ ನ್ಹಾಣಯ್ಲಾ?’

‘ತಾಚೆ ಕುರ‍್ಪನ್ಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾಂ, ಮೆಥ್ಯು!’ ನಂಜಾಳಿ ಹಾಸ್ಯಾಸಂಗಿಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜೆರೊಮ್. ‘ಹಾಂವೆಂ ಆಂವ್ಡೆಲ್ಲೊ ದೀಸ್ ಆಜ್ ಉದೆಲಾ. ತುಜೊ ಸಗ್ಳೊ ಬಾರ್ ಖಾಲಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆ ರಾತಿಂ ಆಮಾಲ್ ಚಡ್ಚೆಂ ನಾ.’

ಸ್ಟಡಿ ರುಮಾಂತ್ಲೊ ಬಾರ್ ಉಗ್ತೊ ಕರುನ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ತಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಬೊತ್ಲಿ ಜೆರೊಮಾಕ್ ದಾಕಯ್ಲ್ಯೊ. ‘ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಪಿಯೆ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಬೊಗ್ಳುಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಜಾಂಕುಳ್ನ್ ವಚ್!’

‘ಹಿ ರಾತ್ ಮ್ಹಜಿ, ಮೆಥ್ಯು!’ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಜೆರೊಮಾನ್. ‘ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಾಂಗಾಂ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಧರ‍್ಚೆಂ ಬೇಗ್ ಕಾಡ್‌ಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಗುಲಾಮ್ ಜಾಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಕರಿತ್ತ್ ತುಂ ಆಯ್ಲಾಯ್, ಮ್ಹಾಕಾ ದುಕಯಿತ್ತ್ ಆಯ್ಲಾಯ್. ತೊ ರಿಚರ‍್ಡ್, ತೆಂ ಹೆಲೀನಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ದಣ್ಸುಂಚೆ ಖಾತಿರ್‌ಚ್ ಹಾಂಕಾಂ ತುಂವೆಂ ಒಸಿಸಾಂತ್ ಹಾಡ್ಲೆಂಯ್. ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ ನಾ.’ ಬಾರಾ ಸರ‍್ಶಿಂ ವಚುನ್ ಜೆರೊಮಾನ್ ವೊಡ್ಕಾಚಿ ಬೊತ್ಲ್ ವಿಂಚ್ಲಿ ಆನಿ ಎಕ್ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ಕಾಯಿಂಚ್ ಭರ‍್ಸಿನಾಸ್ತಾಂ ಎಕ್ ಘೊಟ್ ತಾಣೆ ಮಾರ‍್ಲೊ ಆನಿ ತೊ ಘೊಟ್ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ದೆಂವಯ್ತೆಚ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆ ವೋಟ್ ಲೆಂವ್ಲೆ. ‘ಆಕ್ರೇಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಜಾಲೆಂಚ್!’

‘ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಸಿಗಾರ್ ಪೆಟಯ್ಲೆಂ.

‘ಸ್ಕಾಯ್‌ಪಾರ‍್ಕ್ ಪಾರ‍್ಟಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್…..you…you…fucked my wife!’

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕ್ಷಣಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪುಣ್ ಅನಾಪೇಕ್ಷಿತ್ ನ್ಹಯ್.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾಚ್ಯಾ ಬೊಟಾಂ ಮಧೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಸಿಗಾರ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ದಾವ್ಯಾಕ್ ವರ್ಗಾಯಿಲೆಂ ಆನಿ ತಾಣೆ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ಭಿಜಾಯಿಲ್ಲಿ ಮುಟ್ ಜೆರೊಮಾಚೆ ಖಾಡ್ಕೇರ್ ಫುಟ್ಲಿ. ಜೆರೊಮ್ ಪಾಟಿಂ ಉಸಳ್ಳೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಾರ‍್ಪೆಟಿಚೆರ್ ಪಡ್ಲೊ ಆನಿ ವೊಡ್ಕಾ ಶಿಂಪ್ಲೊ.

ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಅವ್ಕಾಸಾಕ್ ಹಾಂವ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ!’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮೆಥ್ಯು ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊಟಾಂಚೆರ್ ಸಮಾಧಾನೆಚೊ ಸ್ವಾಸ್ ಫುಂಕೊನ್. ‘ಸ್ಕಾಯ್‌ಪಾರ‍್ಕ್ ಪಾರ‍್ಟಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ತೆಂ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪುರುಷತ್ವ್ ತುಜೆಲಾಗಿಂ ನಾ.’

‘ಪುರುಷತ್ವಾಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಉಲಯ್ನಾಕಾ, ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ!’ ಕಾರ‍್ಪೆಟಿರ್‌ಚ್ ಉಟೊನ್ ಬಸುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜೆರೊಮ್. ತಾಚೆ ವೊಂಟ್ ಫುಟ್‌ಲ್ಲೆ ಆನಿ ನಾಕಾಚ್ಯಾ ಫುಡಾಂನಿ ರಗತ್ ದೆಂವ್ತಾಲೆಂ. “ಡಾಯ್ನಿಂಗ್ ಟೇಬಲಾಚೆರ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಈವಾಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್, ಒಸಿಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾ ಸರ‍್ವೇಸ್ಪರಾ!’

ಬೊಬಾಟ್ಲೊ ಜೆರೊಮ್. ‘ಸ್ಕಾಯ್‌ಪಾರ್ಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾರ‍್ಟಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಮಿ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ದೃಶಾನ್ ದೃಶ್ ಜಾಣಾಂ, ದಳ್ದಿರ‍್ಯಾ. ಆಕ್ರೇಕ್ ತರಿ ತುಂವೆಂ ತುಜಿ ಆಶಾ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲಿಯ್. ಕಿತ್ಲೆಂ ಪಿಸುಡ್ಲೆಂಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಈವಾಕ್?’

‘ತುಜ್ಯಾ ಈವಾಕ್?’ ಖೆಂಚ್ಲೊ ಮೆಥ್ಯು. ‘ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಈವಾಕ್ ಮ್ಹಣ್!’

‘ಮೆಥ್ಯು, ಬ್ಲಡಿ ಬಾಸ್ಟರ್ಡ್!’ ಮ್ಹಳೆಂ ಜೆರೊಮಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಬೋಟ್ ಹಾಲವ್ನ್. ‘ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ತುಜೆಂ ದಾದ್ಲೆಂಪಣ್ ಖಿರೊನ್ ವೆತೆಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಈವಾ ತಸಲಿಂ ಹಜಾರ್ ಜಣಾಂ ತುಜೆ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ವಿಣ್ಗಿಂ ನಾಚ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತುಂ ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಮೂಟ್ ಮಾರ‍್ತೊಲೊಯ್.’

‘ತರ್ ಜಾಂಕುಳ್ ಆತಾಂ!’ ಮೆಥ್ಯುನ್‌ಯಿ ಕೀಳ್ ಉತ್ರಾಂ ವಾಪರ‍್ಲಿಂ. ಜೆರೊಮಾನ್ ಕಾರ‍್ಪೆಟಿರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿಂಚುನ್ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಭರ‍್ಲೊ. ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ಸಿಗಾರಾಚೊ ಧುಂವರ್ ಸ್ಟಡಿ ರುಮಾಂತ್ ಭರೊನ್ ಯೆತಾಲೊ.

‘ಬೊಸ್ ಮೆಥ್ಯು ಬೊಸ್,’ ಜೆರೊಮಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಎಕಾ ದಿವಾನಾಚೆರ್ ಬಸುನ್. ‘ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಉಬೊ ರಾವೊನ್ ಆಯ್ಕೊಂಚೆಂ ತ್ರಾಣ್ ಆನಿ ಶಾಥಿ ತುಕಾ ಆಸ್ಚಿ ನಾ.’

ಮೆಥ್ಯು, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟಡಿ ಡೆಸ್ಕಾಚ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸ್ಲೊ.

ಪಾಂಚ್ ಖಿಣಾಂಚ್ಯಾ ಮೌನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆರೊಮಾನ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.

‘ತುಂವೆಂ ಪೊಸುನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಿಟ್ಟ್ಯಾ ವಾಗಾಚ್ಯಾ ಪಿಲಾಕ್ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚಿ ರೂಚ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ತೊ ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಕ್ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡೆಂಚ್ ವಿಕ್ರಿತ್ ಕರ‍್ತಾ. ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ರುಜ್ವಾತಿ ಆಸಾತ್.’

‘ಕಸಲ್ಯೊ ರುಜ್ವಾತಿ?’

‘ಕಿತೆಂಯಿ ತರಿ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನವ್ಕರೆಕ್ ಧಗೊ ಕರಿನಾ.’ ಆಪ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ವಿಂಚ್ಲಿಂ ಜೆರೊಮಾನ್. ‘ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ ಆಸಾತ್, ಟೇಪ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಸಂಭಾಷಣಾಂ ಆಸಾತ್, ಬೆಂಕ್ ಎಕೌಂಟ್ ನಂಬ್ರಾಂ ಆಸಾತ್.’

‘ಮತ್ಲಬ್, ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಸರ‍್ವಾಂಚ್ಯಾ ಕೆಬಿನಾಂಚ್ಯೊ ಚೋರ್ ಚಾವಿಯೊ ಆಸಾತ್, ಹರ್‌ಯೆಕ್ ಫೋನ್ ಲಾಯ್ನ್ ತುಂವೆಂ ಟ್ಯಾಪ್ ಕೆಲ್ಯಾಯ್ ಆನಿ ಭೋವ್‌ಶಾ ಎಕಾ ಪ್ರಾಯ್ವೇಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವಾಕ್ ತುಂವೆಂ ಸಹಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್ ನೆಮ್ಲಾಯ್.’

‘ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್!’ ಹರ‍್ದೆಂ ಪೆಟ್ಲೆಂ ಜೆರೊಮಾನ್. ‘Never under estimate Jerome Lazra, Sir, never! ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿ ವಿಕ್ರಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಸೊಡಿಸೊಂ ನಾ.’

ತಾಣೆ ಬ್ರೀಫ್‌ಕೇಜ್ ಉಗ್ತಿ ಕೆಲಿ. ‘ತುಕಾ ರುಜ್ವಾತಿ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಆನಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್?’

‘ಗರ‍್ಜ್ ನಾ!’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ರಿಚರ್ಡ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಮದ್ಲಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಕಸಲ್ಯಾಯಿ ರುಜ್ವಾತಿಂಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ದೀನಾ.’

‘ತುಂ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತೊಲೊಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಸ್ಲೊಂ!’ ಮ್ಹಳೆಂ ಜೆರೊಮಾನ್, ಬ್ರೀಫ್‌ಕೇಜ್ ದಾಂಪುನ್. ‘ಬರೆಂ. ಆತಾಂ ಎಕ್ ನವಿ ಸಂಗತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ರಾತಿಂಥಾವ್ನ್ ತುಜ್ಯಾಚ್ ಬೀಚ್‌ಕೊಟೆಜಿಂತ್ ರಿಚರ‍್ಡ್ ತುಜೆ ಧುವೆಕ್, ರಮೋನಾಕ್, ಸ್ಕ್ರೂ ಘಾಲಿತ್ತ್ ಆಸಾ. ದಾಕ್ಲೆ ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಯಾ ಈವಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಳೆತಾಯ್? ಈವಾಚಿ ರೂಚ್ ರಿಚರ‍್ಡಾನ್‌ಯಿ ಪಳೆಲ್ಯಾ, ಚಾಕ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಲೆಂವ್ಲ್ಯಾ.’

ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್ ಕಸಲಿಚ್ ಬದ್ಲವಾಣ್ ಜಾಲಿ ನಾ.

‘ತುಜೆಂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಂ ಅಸಲೆಂಚ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಸ್ಲೊಂ!’ ಮ್ಹಳೆಂ ಜೆರೊಮಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಖಾಲಿ ಕರುನ್. ಆನ್ಯೇಕ್ ವೊಡ್ಕಾ ಘೆಂವ್?’

ಮೆಥ್ಯುನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ.

‘ರಮೋನಾಕ್ ಪ್ರಸೂತ್ ಜಾತಾನಾ ತುಜೆ ಪತಿಣೆನ್ ಜೀವ್ ದಿಲೊ ಯಾ ಕೊಣೆಂಗೀ ತಿಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ.’ ಬಾರಾಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಜೆರೊಮ್ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ದಿವಾನಾಚೆರ್ ಬಸುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ‘ತಿಚ್ಯಾ ಮರಣಾಚೆಂ ಕಾರಾಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಕಾಮುಕಿ ಆನಿ ಆಮಾಲಿ ಡೊಕ್ಟರ್.’

‘ಚತ್ರಾಯ್, ಜೆರೊಮ್!’ ದಾಂತಾಂ ಇಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೊ ಮೆಥ್ಯು. ‘ಹೊ ಮ್ಹಜೊ ಖಾಸ್ಕಿ ಘಾಯ್. ತಾಚೆ ಮೀಟ್ ರಗ್ಡುಂಕ್ ಕೊಣಾಕೀ ಹಕ್ಕ್ ನಾ.’

‘ಮ್ಹಾಕಾ ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾ!’ ಸಟ್ಟ್ ಕರುನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಜೆರೊಮಾನ್. ‘ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಮೀಟ್ ನಾಕಾ. ಘಾಯ್ ಮಾಜ್ವಂವ್ಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಮುಲಾಮ್ಂಚ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ.’

ಮೆಥ್ಯು ಮೊನೊ ಜಾಲೊ.

‘ತುಜಿ ಪತಿಣ್ ಮರ‍್ತಾನಾ ತುಂ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಯ್. ತಿ ಅಂತರ‍್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಕಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಫರಾ ತುಂ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ತ್ಯಾ ಡೊಕ್ಟರಾಚಿ ಪಿತುಳ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಫುಡಾರಿಂಚ್ಯಾ ಮಜತೇನ್ ತಾಣೆ ಪಳಾಪಳ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಡೊಕ್ಟರಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಡೊಕ್ಟರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್.’

‘ಜೆರೊಮ್!’ ಮೆಥ್ಯು ಖಿಳಂಚ್ಲೊ.

‘ಕಾಂಯ್ ಮತಿಕ್ ಗೆಲೆಂ, ಮೆಥ್ಯು?’

‘ನಾ!’

‘ವೆಚೆಂ ನಾ,’ ಮ್ಹಳೆ ಜೆರೊಮಾನ್. ‘ತಿತ್ಲೊ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮನಿಸ್ ತುಂ ನ್ಹಯ್. ಹೊ ತುಜೊ ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪುತ್ ತುಂವೆಂ ಸೊದ್ಚ್ಯಾ ಡೊಕ್ಟರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟಾಚೊ!’

[ ಅವಸ್ವರ್ – 60 -ಂತ್ ಮುಂದರ‍್ತಾ ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !