ಕಥಾಪಾಠ್ – 5 : ಕೊಂಕಣಿಂತಲ್ಯೊ ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಕಥಾ

ಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಆನಿ ಉಜ್ವಾಡ್ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಹಾಣಿಂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಚೆರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಕಥಾ-ಅಧ್ಯಯನ್ ‘ಕಥಾಪಾಠ್’ ಶಿಂಕಳೆಚಿ ಪಾಂಚ್ವಿ ಶಿಂಕಳ್ (ವೆಬಿನಾರ್) ದಸೆಂಬ್ರ್ 27 ತಾರಿಕೆಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4.30 ಥಾವ್ನ್ 6.00 ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ.

 

ಉಜ್ವಾಡ್ ಪಂದ್ರಾಳ್ಯಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾ|ಬಾ|ರೋಯ್ಸನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಉಲವ್ಪ್ ಕರುನ್ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ, ನವಯುಗ್ ನಿಕೇತನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ ಆತಿಶಾ ಸುರ್ಲೀಕರಾಚಿ ಮಟ್ವಿ ವಳೊಕ್ ಕರುನ್ ದಿತಚ್ ಗೊಂಯ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ವಿಭಾಗಾಚೆ ಆಧ್ಲೆ ಮುಖೆಸ್ತ್ ದೊ|ಪ್ರಕಾಶ್ ಪೆರಿಯಂಕರ್ ಹಾಣಿಂ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ಲ್ಯೊ ‘ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಪರಿಸರಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ’ ವಿಶ್ಯಾಚೆರ್ ಅಪ್ಲೆಂ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ದಿವುನ್, ಎಕಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ವಿಕಾಸನ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ದಿಶೆನ್ ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಪರಿಸರ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಫುಡಾರಾಂತ್ ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಪರಿಸರಾಚೆರ್ ಚಡಿತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಉಭ್ಜುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಕನ್ನಡ್ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ‘ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಪರಿಸರಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್’ ವಿಶ್ಯಾಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಅಪ್ಲೆಂ ಉಲವ್ಪ್ ಕರುನ್ ‘ಬಂಗಾರದ ಮನುಶ್ಯ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ 1972 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಕನ್ನಡ್ ಫಿಲ್ಮಾನ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಬದ್ಲಾವಣೆಚೆಂ ಭಿಂ ವೊಂಪ್ಲೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ಸಭಾರ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಪರ್ಗಾಂವ್ ಸೊಡುನ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೆವುನ್ ಶೆತಾಂ, ಭಾಟಾಂ, ತೊಟಾಂ ಕೆಲಿಂ ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪರಿಸರಾಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಳೆವ್ನ್, ಪಾರ್ಕುನ್, ತಶೆಂಚ್ ಭಗುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಕಥೆಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಹೆಂ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ, ಪಾತ್ರ್, ಭಾಸ್ ತಶೆಂಚ್ ಚಿಂತಪ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಪಳೆವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣುನ್; ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ (ರಾನ್ವಟಿ, ಪರ್ನೆಂ ತಳೆಂ, ಖಾಂದಿ ಖುರಿಸ್), ಡೊ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ (ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್), ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ (ಕಂಗಾಲ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಕುಕ್ಕೆಹಳ್ಳಿ), ಸ್ಟೀವನ್ ಪಿಂಟೊ ಕುಂಟಲಪಾಡಿ (ಕೊಂಬೊ ಆನಿ ಝುಜ್), ಕೆವಿನ್ ಡಿ’ಮೆಲ್ಲೊ (ಕೊಂಬೊ ಆನಿ ಭಿಂ), ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ (ಕೇಲ್ ಅಮ್ಮಾ), ಸ್ಯಾಮ್ ಬೊಳಿಯೆ (ರೆಡೆ) ಅಶೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಕಥೆಂಚೆರ್ ಕಶೆಂ ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಪರಿಸರಾಚೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ಅಪ್ಲೆಂ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ಕರುನ್, ಕೊಂಕಣಿಚ್ಯಾ ಕಥೆಂಚೆರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಕಥಾಪಾಠ್ ಏಕ್ ಸುರ್ವಿಲೆಂ ಮೇಟ್ ಮಾತ್ರ್, ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಕಥೆಂಚೆರ್ ಖೊಲಾಯೆನ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ತಶೆಂಚ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ವೆವೆಗಳಿಂ ವೆಬಿನಾರಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚೆವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ ತಶೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಕಥಾಪಾಠಾಂನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ವೆಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಉಪನ್ಯಾಸಾಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಕಥಾಪಾಠಾಂಕ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಚ್ಯಾ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚೊ ತಶೆಂಚ್ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೊ.

ಗೊಂಯ್, ಕರ್ನಾಟಕ್, ಮುಂಬಯ್, ಕೇರಳಾ ಆನಿ ವಿದೇಶ್ ಥಾವ್ನ್ ಪನ್ನಾಸ್ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಹ್ಯಾ ಕಥಾಪಾಠಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !