Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಫ್ರಾದ್ ಆಲ್ಛ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ – ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಕಾಳ್ಜಾಚೊ ಕಾಪುಚಿನ್

ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ದಯಾಶೀಲ್ ಯಾಜಕ್ ಫ್ರಾದ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್, ಕಾಪುಚಿನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸರ್ಗಿಂ ಪಯ್ಣಾಕ್ 24  ವರ್ಸಾಂ ಜಾತಾತ್. ಹರ್ ವರ್ಸಾ ದಸೆಂಬರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಕೆರಿಚ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಭಾಗೆವೊಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್, ಫಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ಮರಣಾಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಮಾಧಿಲಾಗಿಂ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ – ಕರ್ನಾಟಕ ಪವಿತ್ರ್ ತ್ರಿಂದಾದ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚೆ ಕಾಪುಚಿನ್ ಯಾಜಕ್,  ಫಾ| ರೋಚ್ ಹಾಂಚೆ ಲಾಗ್ಶಿಲೆ ಇಶ್ಟ್ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾತ್.

ತುಂ ಮೌನ್ ರಾವ್ತಾಯ್ ತರ್ ಮೊಗಾನ್ ತುವೆಂ ಮೌನ್ ರಾವುಂಕ್ ಜಾಯ್, ತುವೆಂ ಹೆರಾಂಚಿ ಚೂಕ್ ತಿದ್ವಿಲ್ಯಾರ್ ಮೊಗಾನ್ ತಿದ್ವುಂಕ್ ಜಾಯ್, ಹೆರಾಂಕ್ ತುವೆಂ ಭೊಗ್ಸುಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮೊಗಾನ್ ತುವೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಭೊಗ್ಸುಂಕ್ ಜಾಯ್.
– ಫಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್
ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ವೊಸ್ಯಾಚಾ ಪಿಡೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಆನಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ದಶೆಂಬರ್ 31  ತಾರಿಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ 7.00 ವ್ಹರಾರ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಭಾಗೆವೊಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಫಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸರ್ಗಿಂಪಯ್ಣಾಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಆಸ್ತಲೆಂ. ಆನಿ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಮಾಧಿಲಾಗಿಂ ಮಟ್ವಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾವಿಧಿ ಆಸ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಫ್ರಾದ್ ಸಂತಾ ಲೊಪೆಸ್, ವೈಸ್ ಪೊಸ್ಟುಲೇಟರ್, ಕೃಪಾಲಯ, ಮಯ್ಸೂರ್ ಹಾಣಿ ಕಳಯ್ಲಾಂ.

ಫ್ರಾದ್ ಸಂತಾ ಲೊಪೆಸ್ ಮುಳಾನ್ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚಾ ಲೋವರ್ ಕಾಸರ್‌ಕೋಡ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಫಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಕಾಸರ್‌ಕೋಡ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾ, ಭುರ್ಗೊ ಸಂತಾ ತಾಂಕಾ ಅಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಸಂತಾಚ್ಯಾ ದೇವ್ ಆಪವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಫಾ| ರೋಚ್ ಹಾಂಚಿ ಕುರ್ಪೆಚಿ ಜಿಣಿ ಪ್ರೇರಣ್ ಆನಿ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ. 2001 ಎಪ್ರಿಲ್ 23 ವೆರ್ ಯಾಜಕೀ ದೀಕ್ಷಾ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾ| ಸಂತಾ ಲೊಪೆಸ್ ಹಾಣಿ ಥೊಡಿಂ ವರ್ಸಾಂ ದಯಾಳ್‌ಬಾಗ್, ಉಜಿರೆ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಹಾಯಕ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಂಕಾ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆನಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಧಾಡ್ಲೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮಯ್ಸೂರ್ ಕೃಪಾಲಯ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವೈಸ್ ರೆಕ್ಟರ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತೆ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್  ಆಸಾತ್.

ಫಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಹಾಂಕಾ ಆಲ್ತಾರಿಚೊ ಮಾನ್ ಲಾಭ್ಚೆ ಪಾಸೊತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪವಿತ್ರ್ ತ್ರಿಂದಾದ್ ಕಾಪುಚಿನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯ್ ಯಾಜಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ,  ಫ್ರಾದ್ ಸಂತಾ ಆನಿ ಫಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಹಾಂಚೊ ಭಾಚೊ ಫ್ರಾದ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಚಿಕಾಗೊಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಫಾ| ರೋಚ್ ಹಾಂಚೊ ಮೊಗಾಚೊ ಶಿಸ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಲೇಕಕ್ ಆರ್ಚಿಬಾಲ್ಡ್ ಫುರ್ಟಾಡೊ ಎಕೀನ್‌ಪಣಾನ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸಾತ್.  ಬಾ| ಸಂತಾ ಹಾಣಿ  ಫಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಹಾಂಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಮಿಸಾಂವಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ತಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಲೇಖನಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಲೇಖನ್ ಫಾ| ರೋಚ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸರ್ಗಿಂಪಯ್ಣಾಚ್ಯಾ 24  ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲಾಂ.

► ಸಂಪಾದಕ್

FR02

FR01

ಫ್ರಾದ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಕಾಳ್ಜಾಚೊ ಕಾಪುಚಿನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಲೋವರ್ ಕಾಸರ್‌ಕೊಡ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ತಾಕಾ ಮೊಗಾನ್ ಆನಿ ಮಾನಾನ್ ‘ರೋಚ್ ಬಾಪ್’ ಮ್ಹಣ್ ಆಪೊಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ‘ಬಾಪ್’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಬಾಪಾಯ್‌ಸಾರ್ಕೊ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್. ವ್ಹಯ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಯಿ ಥರ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ತೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಬಾಪ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ದುಬ್ಳೊ ವ ಗ್ರೇಸ್ತ್, ಶಿಕ್ಪಿ ವ ಅಶಿಕ್ಪಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭೇದ್ ಕರಿನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಜಿಣಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರೊನ್ ಸಾಂತ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಸ್ಸಿಸಿ ಬರಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ದೆಕುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ಪಣಾಚಿಂ ಆನಿ ಪವಿತ್ರ್‌ಕಾಯೆಚಿಂ ಕಿರ್ಣಾಂ, ಫಿರ್ಗಜ್‌ಗಾರಾಂ ವಯ್ರ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಭೊಂವ್ತಿಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ವಯ್ರ್‌ಯಿ ಖಂಚ್ಲಿಂ. ತಾಣೆಂ ಸರ್ವಾಂಚೆ ಪ್ರಾಯೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ಆನಿ ಅಂತಸ್ತಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂಚ್ ಉಲೊಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್, ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ತೊ ಏಕ್ ಭೊಳೆಪಣಾನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ ಗೊವ್ಳಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂಕ್ ಅತ್ಮಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಕಷ್ಟೊಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಪಿಡೆಂತ್ ವಳ್ವಳ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ತೊ ಏಕ್ ಕಾಕುಳ್ತಿಚೊ ಮಜತ್‌ದಾರ್. ತಾಂಕಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಪಿಡೆಂತ್ಲೆಂ ಸೊಡೊಂವ್ಕ್ ಆಪ್ಲೊ ವೇಳ್ ಆನಿ ತಾಂಕಿ ಪುರ್ತಿ ಕುಮಕ್ ಕರ‍್ತಾಲೊ. ವೈಯುಕ್ತಿಕ್ ಥರಾನ್ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ತೀನ್ ಶೆಗುಣಾಂಚೊ ಭಾಗೆವಂತ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ತೊ ಏಕ್ ಬರೊ ಗೊವ್ಳಿ, ದುಸ್ರ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಜೀವ್ ದಿಂವ್ಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆನಿ ಏಕ್ ದೆವಾಚೊ ಮನಿಸ್. ಹೆ ತೀನ್ ಶೆಗುಣ್ ಫ್ರಾದ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೊಚಾಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಆನಿ ಭಾಗೆವಂತ್ಪಣ್ ರುಜು ಕರ‍್ತಾತ್.

ಏಕ್ ಬರೊ ಗೊವ್ಳಿ:

ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ದಯ್ವಿಕ್ ಗೂಣ್, ಸಾದೆಂಪಣ್, ಪವಿತ್ರ್‌ಪಣ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತಾ ಪರ್ಜಳ್ತಾಲೆ. ತೊ ಏಕ್ ಸಂಕಲ್ಪ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಂಕಲ್ಪಿಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಆನಿ ಪ್ರವಚನ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ತೊ ಜಿಯೆಲೊ ತಾಂಚೆ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಏಕ್ ಪರಿಪಕ್ವ್ ಸಂತುಲನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಫ್ರಾದ್ ರೋಚ್ ಏಕ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ತೊ ಆಪ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಉಚಾರ‍್ತಾಲೊ. ಧಯ್ರಾನ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯೊ ಚುಕಿ ಭಿರಾಂತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ವ ಪಕ್ಷಪಾತ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ತೊ ಸಾದ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾನ್, ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ದುಕಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಕರ‍್ತಾಲೊ. ಸಾಂ. ಆಗುಸ್ತಿನಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿ ‘ಪಯ್ಲೆಂ ಮೋಗ್ ಕರ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಕಾ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ಕರ್.’ ಸತಾ ಆನಿ ನಿತಿಚೊ ಮನಿಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಫ್ರಾದ್ ರೋಚ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಹರೆಕ್ ಕಾಮಾಂ ಸತಾನ್ ಆನಿ ನಿತಿನ್ ಕರ‍್ತಾಲೊ. ದೆವಾಚಿ ಕಾಕುಳ್ತ್ ವಾಂಟ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಸದಾಂಚ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ‘ಎಕಾದಾವೆಳಾ ತುಂ ಮೌನ್ ರಾವ್ತಾಯ್ ತರ್ ಮೊಗಾನ್ ತುವೆಂ ಮೌನ್ ರಾವುಂಕ್ ಜಾಯ್, ತುವೆಂ ಹೆರಾಂಚಿ ಚೂಕ್ ತಿದ್ವಿಲ್ಯಾರ್ ಮೊಗಾನ್ ತಿದ್ವುಂಕ್ ಜಾಯ್, ಹೆರಾಂಕ್ ತುವೆಂ ಭೊಗ್ಸುಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮೊಗಾನ್ ತುವೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಭೊಗ್ಸುಂಕ್ ಜಾಯ್’, ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಾಚಿ ಮೊಗಾಚಿ ಸಲಹಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾಣೆಂ ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ತೊಚ್ ಮೋಗ್ ಹೆರಾಂ ಥಂಯ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ.

FR013

ಜೆಜು ಏಕ್ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಸಾಂ ಜುವಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾಂಜೆಲಾಂತ್ ‘ಜೆಜು ಲಾಜರಾಚ್ಯಾ ಫೊಂಡಾ ಲಾಗಿಂ ರಡ್ಲೊ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಿಶಿಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂವ್. ಜೆಜು ದೆವಾಚಿ ಅಪರಿಮಿತ್ ಕಾಕುಳ್ತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಯ್‌ಲ್ಲೊ. ತೆ ಪರಿಂ ಫ್ರಾದ್ ರೋಚ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉಚಾರ‍್ಚ್ಯಾಂತ್ ಖರೊ ವ್ಯಕ್ತಿ. ತೊ ಲೋವರ್ ಕಾಸರ್‌ಕೋಡ್ ಥಾವ್ನ್ ವರ್ಗ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಆನಿಕ್‌ಯಿ ಉರ‍್ಲಾಂ. ಕಾಪುಚಿನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಆಪುಣ್ ಏಕ್ ಪಯ್ಣಾರಿ ಆನಿ ಎಕಾಚ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಾತ್ರಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತಾಕಾ ತಿ ಏಕ್ ಕಷ್ಟಾಂಚಿ ಘಡಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಆಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಚಿಡ್ಕಾಲ್ಲೆ ಬರಿ ವ ತೊ ಜಾಗೊ ಸೊಡುಂಕ್ ರಡ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ತಾಣೆ ಲೊಕಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಲೊಕಾನ್‌ಯಿ ತಾಕಾ ಮೋಗ್ ದಿಲ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ತಾಚೊ ವರ್ಗ್ ಖರ‍್ಯಾ ಸ್ಪಿರಿತಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ‍್ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಸಾಂ. ಪಾವ್ಲು ರೊಮಾಗಾರಾಂಕ್ ಬರಯ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ, ‘ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಲ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್, ರುದಾನ್ ಕರ‍್ತಲ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ರುದಾನ್ ಕರ್…’

ಫ್ರಾದ್ ರೊಚಾ ಥಂಯ್ ಹೊ ಏಕ್ ಗೂಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಮುಖಾಮಳಾರ್ ಸದಾಂಚ್ ಮೊಗಾಳ್ ಆನಿ ಕುರ್ಪೆಚ್ಯೊ ಹಾಸೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಸಾಯ್ಮನ್ ವೆಯ್ಲಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಪ್ರಕಾರ್, ‘ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಅಮ್ರುಕ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯಾಂತ್ ಲಿಪುನ್ ಆಸಾ.’ ಫ್ರಾದ್ ರೊಚಾನ್ ಹೊಚ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ ಮುಗ್ದ್ ಹಾಸೊ ಸರ್ವಾಂಕ್ ದಿಲ್ಲೊ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಖುಶಾಲ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ದೆಣೆಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಆಟ್ ಭಾಗಿಂತ್ ಜೆಜು ಸಾದೆಪಣ್ ವ ಭೊಳೆಪಣ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಉಣೆಪಣ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಯ್ತಾ. ಫ್ರಾದ್ ರೋಚ್ ಖಾಲ್ತ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೊ. ತಾಚೆಂ ಖಾಲ್ತೆಪಣ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಚೊ ಪಾತ್ರೊನ್ ಸಾಂ. ಜುಜೆಚ್ಯಾ ಮಾನಾಕ್ ಅರ್ಪಿಲ್ಲೆ ಲೋವರ್ ಕಾಸರ್‌ಕೋಡ್‌ಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಉಗ್ತಾವಣಾಚೊ ಭಾಗಿ ದೀಸ್ ತೊ. ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್, ತಶೆಂಚ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾಂಚೊ, ಯಾಜಕಾಂಚೊ ಆನಿ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಚೊ, ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಆನಿ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಚೊ, ಯುವಜಣಾಂಚೊ, ಪ್ರಾಯ್‌ವಂತಾಂಚೊ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಜಮೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಎವ್ಕರಿಸ್ತಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಸಂಭ್ರಮಾನ್, ಗಾಯನ್ ಮಂಡಳೆಚ್ಯಾ ಸುಮಧುರ್; ಗಾಯನಾಂ ಸವೆಂ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಆಖೇರಿಕ್ ಇಗರ್ಜೆ ಖಾತಿರ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ. ಸರ್ವ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂನಿ ಫ್ರಾದ್ ರೋಚಾಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ. ಲೊಕಾನ್ ತಾಳಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾ ದ್ವಾರಿಂ, ಆನಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವಾರಾಚ್ಯಾ ಗ್ಲೋರಿಯಾ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಂಡಾ ಸಂಗಿಂ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ.

FR014

ಮುಕ್ಲಿ ಘಡಿ ಫ್ರಾದ್ ರೊಚಾನ್ ಉಲೊಂವ್ಚಿ! ತೊ ಮಾಯ್ಕಾ ಮುಕಾರ್ ರಾವ್ಲೊ. ಇಗರ್ಜ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ತೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಉಬೊ ರಾವುನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಕಾ ತೆದ್ನಾಂ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲೆ, ಉತ್ರಾಂ ಸುಟ್ಲಿಂ ನಾಂತ್ ತರ್‌ಯಿ ತೊ ಉಲಯ್ಲೊ. “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂನೊ, ತುಮಿ ಸರ್ವಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಇಗರ್ಜ್ ಬಾಂದ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್, ಪೂಣ್ ಹಾಂವ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ: ಹಿ ಇಗರ್ಜ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲಿ ಹಾಂವೆಂ ನ್ಹಯ್, ಬಗರ್ ತುಮಿ!” ಹೆಂ ತಾಣೆಂ ಉಚಾರ‍್ತಾನಾ ಸರ್ವ್ ನಿಶ್ಯಬ್ದ್ ಜಾಲೆ, ಮೌನ್ ಪಾಚಾರ‍್ಲೆಂ. ಉಬೆ ರಾವುನ್ ತಾಣೆಂ ಫಿರ್ಗಜ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ ಅನಿ ಫಿರ್ಗಜ್‌ಗಾರ್ ತಾಕಾ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಹಿ ಇಗರ್ಜ್ ತುಮಿ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲಿ, ಮ್ಹಣ್ ಲೋವ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಉಚಾರಿ ಲಾಗ್ಲೊ. ಇಮಾನ್ಯುವೆಲ್ ಲೆವಿನಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಪರಿಂ, ‘ಖಾಲ್ತೆಪಣ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಹೆರಾಂಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಮುಕಾರ್ ವಚುಂಕ್ ಸೊಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆಟಾಪ್ತಾ.’ ಹೊ ಏಕ್ ಬರೊ ಗೂಣ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಹೆರಾಂನಿ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಪರ್ಜಳುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಆಪುಣ್ ಖಾಲ್ತೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಧ್ಯೇಯ್ ತಾಚೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ತಾಕಾ ಖಾಲ್ತೆಪಣ್ ಆನಿ ಭೊಳೆಪಣ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತೊ ಏಕ್ ಸಾಧಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಲೊ. ತಾಣೆಂ ತಾಚ್ಯೊ ಗರ್ಜೊ ಚಡೊಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್ ಬಗರ್ ಸ್ವಖುಶೆನ್ ಉಣ್ಯೊ ಕೆಲ್ಯೊ. ತೆವ್ಶಿನ್ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಆನಿ ವಚುಂಕ್ ಸಾಧಾರಣ್ ಪಯ್ಣಾಚ್ಯೊ ಸವ್ಲತ್ಯೊ ಉಪಯೋಗ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ತಾಕಾ ದೆವಾಚೊ ಆಧಾರ್ ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಮೆಳ್ಳೊ. ಏಕ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಸದಾಂಚ್ ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಚ್ಯೆ ಜಿಣಿಯೆ ಥಂಯ್ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಜಾವ್ನ್ ರಾವ್ಲೊ. ದೆಕುನ್ ಹೊ ತಾಚೊ ಸಂತೊಸಾಚೊ ಖರೊ ಘುಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೊ.

ತೊ ಏಕ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸದಾಂಚ್ ಸತ್ ಉಲಯ್ತಾ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಭರ್ವಸೊ ರಚ್ತಾ. ವುಲ್ಪ್‌ಗ್ಯಾಂಗಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ‘ಕಿತೆಂ ತರ್‌ಯಿ ತುವೆಂ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಉಚಾರ‍್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರಾಂಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ತುಂ ಜಿಕ್ತಾಯ್’.

ಫ್ರಾದ್ ರೋಚ್ ಸತ್ ಉಲಯ್ಲೊ, ತೆಂ ತೊ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಲಯ್ಲೊ. ಸಬಾರ್ ಲೋಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ವ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತಾಚೆಂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ಆನಿ ಸಲಹಾ ಘೆಂವ್ಕ್ ಯೆತಾಲೊ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣ್ ಅನಿ ಆಪ್ವಂತ್‌ಪಣ್ ತಾಚೆಂ ಉತ್ತೀಮ್ ಧೋರಣ್. ತೊ ತಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕಾಮಾಂತ್ ಪಾರದರ್ಶಕತಾ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾಲೊ. ನಿತಳ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆನಿ ಕರ‍್ನ್ಯೊ ತಾಚೆ ಬರೆ ಗೂಣ್. ಹೆ ಶೆಗುಣ್ ತಾಕಾ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ದೆವಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಯ್ತಾಲೆ (ಮಾತೆವ್ 5, 8). ತಾಣೆಂ ಹೆ ಶೆಗುಣ್ ಆಪ್ಣಾಚೆ ಕರುನ್ ಘೆತ್ಲೆ. ಶೆಕಿಂ ತಾಣೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ‘ನಿಸ್ಕಳ್‌ಪಣಾಚಿ ಜಿಣಿ’ ಬೂಕ್ ಬರಯ್ಲಾ. ತಾಚಿ ಜಿಣಿ ದೆವಾಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಥರಾನ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಜಿಣಿ. ತಾಚ್ಯಾ ‘ನಿಸ್ಕಳ್‌ಪಣಾಚಿ ಜಿಣಿ’ ಬುಕಾಂತ್ ಆಮಿ ತಾಚ್ಯಾ ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ರೂಚ್ ಚಾಕ್ಯೆತಾ. ತಾಚಿ ಜಿಣಿ ಸರ್ವ್ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಕ್, ಯಾಜಕಾಂಕ್ ಏಕ್ ಖರಿ ದೇಕ್.

FR005

ಮಾಯ್ಪಾಸ್ ತಾಚೊ ಬರೊ ಗೂಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಹೆರಾಂ ವಯ್ರ್ ಪರಿಣಾಮ್‌ಕಾರಿ ಜಾಲ್ಲೊ. ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್ಪಾ ಸಕ್ತೆಕ್‌ಚ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಪೂಣ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಹಾತಿಂ ಧರ‍್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಜಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ರೆನೆ ಡೆಕಾರ್ಟ್ ಉಲೊವ್ಣ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ. ‘ತುಜೆಂ ಉಲೊವ್ಣೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಚಿ ಭಾಯ್ಲಿ ಸಾಕ್ಸ್’. ತಾಚೆಂ ಉಲೊವ್ಣೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೆ ಗುಂಡಾಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾ ಮನಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್.

ಫ್ರಾದ್ ರೋಚಾಲಾಗಿಂ ದಯ್ವಿಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚೆ ಗೂಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ತೊ ಮೋಗ್ ಕರ‍್ಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ. ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಕ್ ಮೊಗಾನ್ ವೆಂಗುನ್ ಧರ‍್ಚಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಸಕತ್, ಗಡ್ ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ‘ದೆವಾನ್ ಸಂಸಾರಾಚೊ ಇತ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲೊ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪುತಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿ ಧಾಡ್ಲೊ’ (ಜುವಾಂವ್ 3, 16). ಹಾಂವ್‌ಚ್ ಹ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ದಯ್ವಿಕ್ ಗಡ್ ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಏಕ್ ಸಾಕ್ಸ್. ಹೊ ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್ ಫ್ರಾದ್ ರೊಚಾನ್ ತಾಚೆ ತ್ಯಾಗಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸಾಚೆ ಜಿಣಿಯೆ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಉಚಾರ‍್ಲಾ. ತಾಣೆಂ ತಾಚೆ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ವೆಂಗುಂಕ್ ಸ್ವಖುಶೆನ್ ತ್ಯಾಗ್ ಕೆಲಾ. ಫ್ರಾದ್ ರೋಚಾನ್ ಆಮ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆ ಸಂಗಿಂ ಭರ್ಸೊಂಚೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಬರೆಂ ಲಾಗ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ತೊ ಆಮ್ಚೆ ಬರಿಚ್ ಉಲಯ್ಲೊ, ಆಮ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೆವ್ಲೊ. ಆಮ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಚಿಂತ್ತಾಲೊ. ಆಮ್ಚೆ ಬರಿ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ತಾಲೊ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ. ತೊ ಆಮ್ಚೆ ಜಿಣಿಯೆ ಶೈಲಿಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಥರಾನ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ. ಆಮಿ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಏಕ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ತ್ಯಾಗಾಚಿ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಜಿಣಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚ್ಯೊ ಘಡಿಯೊ ದೆವಾ ಖಾತಿರ್, ಪೆಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಖರ್ಚಿತಾಲೊ. ಹೊ ಮೋಗ್ ತಾಚ್ಯಾ ಭೊಗ್ಸಣ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಾಕಯ್ತಾಲೊ.

ತೊ ಭೊಗ್ಸಣ್ಯಾಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೆ ಗುಂಡಾಯೆ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಭೊಗ್ಶಿತಾಲೊ. ಸಾಯ್ಮನ್ ವೆಯ್ಲ್ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ: ‘ಭೊಗ್ಸಣ್ಯಾಚೆಂ ದೆಣೆಂ ಏಕ್ ವರ್ತೆಂ ದೆಣೆಂ. ಹೆಂ ಭೊಗ್ಸಣೆಂ ಸರ್ವ್ ನಿತಿಚೊ ಸಿದ್ದಾಂತ್, ಕಾನೂನ್ ದಿವಪ್, ಘೆವಪ್ ವಾ ಅದ್ಲಿ ಬದ್ಲಿ ಕರ‍್ಚೆ ವರ್ನಿ ಸರ್ವ್ ಉತ್ತೀಮ್!’ ಭೊಗ್ಸಣ್ಯಾಚೆಂ ದೆಣೆಂ ತಾಣೆಂ ಹೆರಾಂ ಸವೆಂ ವಾಂಟ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಹೊ ಭೊಗ್ಸಣ್ಯಾಚೊ ಗೂಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಚೆ ಗುಂಡಾಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ಕೊಣಾಕ್‌ಯಿ ರಾಗಾನ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ವ ಕೊಣಾಚೆರ್‌ಯಿ ರಾಗಾರ್ ತೊ ಜಾಲ್ಲೊ ನಾ.

ದುಸ್ರ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ:

ಆಜ್ ಆಮ್ಚೊ ಸಂಸಾರ್ ಏಕ್ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ್ ವ ಅಖಂಡ್ ಹಳ್ಳಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಾ. ಆಧುನಿಕತೆಚೆ ಸುಳಿಯೆರ್, ತ್ವರಿತ್‌ಗತೆಚ್ಯೊ ಪಯ್ಣಾ ಸವ್ಲತ್ಯೊ ಆನಿ ಸಂಪರ್ಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಸಂಸಾರ್ ವೆಗಾನ್ ಧಾಂವ್ತಾ. ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ, ಪಯ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಸವ್ಲತ್ಯೊ ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆ ಕಾರ್‌ವಾರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ವಾವ್ರುಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್‌ಲ್ಲೊ ಫ್ರಾದ್ ರೋಚ್. ಮ್ಹಜೆ ಪ್ರಕಾರ್ ತೊ ದುಸ್ರ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸರ್ವಾಂಕ್, ದುಸ್ಮಾನಾಂಕ್ ವ ಇಶ್ಟಾಂಕ್, ಶೆಜಾರ‍್ಯಾಂಕ್ ವ ಅನ್‌ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ಗ್ರೆಸ್ತ್ ವ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಏಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಸದಾಂನಿತ್ ಸರ್ವಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೊಗಾನ್ ಭರ್ಸೊಂಚೊ ಆಮಿ ಪಳೆಲ್ಲೊ.

ತಾಚೊ ಮಾಯ್ಪಾಶಿ ತಾಳೊ ಆನಿ ತಾಚೆ ಶೆಗುಣ್ ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಸಿಸಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾಂಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಫ್ರಾದ್ ರೋಚ್ ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಚೊ ಖರೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್. ತೊ ಸರ್ವ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ‘ಪುತಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾಲೊ, ತೊ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಏಕ್ ಆವಯ್ ಸಾರ್ಕೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

FR020

ತೊ ದುಸ್ರ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಸಳಾವಳಿಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ. ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಅಪೂರ್ವ್ ದೆಣೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆ ಮತಿಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯೊ ಆಪೂರ್ವ್ ಯಾದಿ ಝಳ್ಕತಾತ್. ತೆಂ ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಕುಟಮ್, ಎಕ್ವಟಿತ್ ಕುಟಮ್, ಸಂತೊಸ್ಬರಿತ್ ಕುಟಮ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಕುಟಮ್, ಏಕ್ ದೆಕಿಭರಿತ್ ಕುಟಮ್. ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಎಕ್ವಟ್, ಮಾಯಾಮೋಗ್ ರಾಜ್ ಕರ‍್ತಾಲೊ. ಆಮ್ಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾ ಬರಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಆಮಿ ಆಮ್ಚೆ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ‘ಆಮ್ಚೆಂ ಕುಟಮ್’ ಮ್ಹಣ್ ಆಪೊಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ‘ಹಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಆಮ್ಚಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮನೋಭಾವ್ ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ‘ಹಾ! ಭಾಗಿ ಕಿತ್ಲೆಂ ಭಾವಾ ಭಾಶೆನ್ ಎಕ್ವಟಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಗಾಯ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ಎಕ್ವಟಿತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಉಂಚ್ಲೊ (ಆನಿ ಊಂಚ್) ಶೆವಟ್ ಆಪ್ಣಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಫ್ರಾದ್ ರೋಚ್ ಖರೆಂಚ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಸಾಂ ಜುಜೆಕ್ ಅರ್ಪಿಲ್ಲೆಂ, ಆಮ್ಚೆಂ ಲೋವರ್ ಕಾಸರ್‌ಕೋಡ್ ಇಗರ್ಜೆಚೆಂ ಬಾಂದಪ್ ಹಾಕಾ ಸಾಕ್ಸ್.

ತಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಫ್ರಾದ್ ರೊಚಾಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾ ಖಾಲ್, ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ ವಾವ್ರಾ ವರ್ವಿಂ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲಿ. ತರ್ನಾಟೆ ಅನಿ ಪ್ರಾಯ್ವಂತ್ ದಾದ್ಲೆ ಆನಿ ಸ್ತ್ರಿಯೊ, ಭುರ್ಗಿಂ ಆನಿ ವ್ಹಡಿಲಾಂ, ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಆನಿ ದುಬ್ಳೆ ಹೆ ಇಗರ್ಜೆಚೆ ಮೊಗಾಚೆ ಸಾಂದೆ ಆನಿ ಬಳ್ವಂತ್ ಖಾಂಬೆ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ವ್ ಲೆಕ್ತಾಲೆ. ಫ್ರಾದ್ ರೊಚಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾ ಭಾಶೆನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಆಮಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯಾ ರಾಜಾಚೊ’ ಆನ್ಭೊಗ್ ಭೊಗ್ಲೊ. ಜೆಜುನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ‘ದೆವಾಚೆಂ ರಾಜ್ ತುಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತುಮ್ಚೆ ಭಿತರ್ ಆಸಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ ನೀಜ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಎಕ್ವಟಾನ್ ರಾವುಂಕ್ ಅಮ್ಚ್ಯೊ ಸಬಾರ್ ಫಿರ್ಗಚೊ ಕಠಿಣ್ ಕಷ್ಟತಾತ್. ಫ್ರಾದ್ ರೊಚಾನ್ ಫಿರ್ಗಜ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಏಕ್ ದೆಖಿಭರಿತ್ ನಿದರ್ಶನ್.

FR016

‘ಲ್ಹಾನಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಜೆಶಿಂ ಯೆಂವ್ಕ್ ಸೊಡಾ, ದೆವಾಚೆಂ ರಾಜ್ಯ್ ತಾಂಚೆಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾ ಬರಿ ಫ್ರಾದ್ ರೊಚಾಕ್ ಲ್ಹಾನಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಮೋಗ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ಹೊ ಮೋಗ್ ತಾಚ್ಯೆ ದೊತೊರ್ನೆ ದ್ವಾರಿಂ, ತಾಂಕಾಂ ಕಂತಾಂರಾಂ ಆನಿ ಪದಾಂ ಶಿಕೊಂವ್ಚೆ ದ್ವಾರಿಂ ವ ತಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೇವ್ನ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಥರಾವಳ್ ನಾಂವಾಂನಿ ಆಪಯ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ದಾಕ್ತೆರ್, ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ವಕೀಲ್ ವ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇತ್ಯಾದಿ ನಾಂವಾಂ ದಿಲ್ಲಿಂ. ಕಿತೆಂಯ್ ಲಿಪೊವ್ನ್ ದವರ‍್ನಾಸ್ತಾಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಮ್ಹಜೆ ಹಾತಿಂ ಫಾಯ್ಲಾಂ ವ ಆಫೀಸ್ ನಾಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ‘ಸೆಕ್ರೆಟರಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಇಂಗ್ಲೀಷಾಚೊ ಸಬ್ದ್ ಸುಡಾಳ್ ಕರುನ್ ಉಚಾರುಂಕ್ ಯೆನಾಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮ್ಹಣ್ ಅಪಯ್ತಾಲೊ. ಹಿಂ ಬಿರುದಾಂ ವ ನಾಂವಾಂ ದುಸ್ರ್ಯಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಆಪಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ವರ್ತಿ ಖುಶಿ ಜಾತಾಲಿ. ತ್ಯಾ ಬಿರುದಾನ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪಯ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್‌ಯಿ ಮ್ಹಜೆ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆ ನಿಮ್ತಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಚಡ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನಾಂ. ತಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಾನ್ ಆಮ್ಚೆ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಭವಿಷ್ಯಾಚಿಂ ಸತಾಂ ಒಂಪ್ಲಿಂ. ತಾಣೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಏಕ್ ದಾಕ್ತೆರ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್, ಸಂಗೀತ್‌ಕಾರ್, ಬರವ್ಪಿ ವ ತತ್ವ್‌ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ದಾಕಯ್ಲಿಂ. ಹೆಂಚ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಆಜ್ ಆಮ್ಚೆ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಮಿ ದೆಕ್ತಾಂವ್.

ಫಿರ್ಗಜ್‌ಗಾರಾಂ ಕಿತೆಂ ತರ್‌ಯಿ ರುಚಿಕ್ ರಾಂದ್ಪಾಂ ರಾಂದುನ್ ವಿಗಾರಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಫ್ರಾದ್ ರೋಚಾಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್, ತಾಣೆಂ ತಿಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ದಿವುನ್ ಆಖ್ರೇಕ್ ತೊ ಘೆತಾಲೊ. ಹೊ ಗೂಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೊ ರುಚ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಎಕೆ ಆವಯ್ ವ ಬಾಪುಯ್ ಬರಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಮೊಗಾನ್ ಆನಿ ಜತ್ನೆನ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಆಸ್ತ್ ಆನಿ ಸಮಾಜಾಚಿಂ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ದಿರ್ವಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲ್ಲೊಯ್ ಆಸಾ.

FR010

ಫ್ರಾದ್ ರೋಚ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಂಚೊ ಪೋಷಕ್ ಜಾವ್ನ್, ತಾಂಚೆ ಸವೆಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ದಯಾ ದಾಕಯ್ತಾಲೊ. ತೊ ಸದಾಂಚ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ ದುಕಾಂಚ್ಯಾ ವಜಾನಾಕ್ ಖಾಂದ್ ಮಾರ‍್ತಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಕಸಲೊಚ್ ಪ್ರತಿಫಳ್ ಅಪೇಕ್ಸುಂಕ್ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಬಾಪ್ ರೋಚಾಚ್ಯೊ ಬರ‍್ಯೊ ಕರ್ನ್ಯೊ ಆನಿ ಉತ್ರಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಮನಾಂನಿ ಖಂಚುನ್ ಉರ‍್ಲ್ಯಾಂತ್.

ಫ್ರಾದ್ ರೋಚಾಕ್ ಲೊಕಾಕ್ ಶಿಕಪ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಜಾಯ್ತಿ ಮಿನತ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ತಾಣೆಂ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಆಸಕ್ತ್ ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವ ಆರ್ಧ್ಯಾರ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ರಾವಯ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್, ಫಾವೊ ತೆಂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ಮೆಳನಾಸ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆನಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿವುನ್, ತಾಣೆಂ ತಾಂಚೆ ಮತಿಂತ್ ಶಿಕ್ಪಾಚಿ ಆಸಕ್ತ್ ಉಬ್ಜೊವ್ನ್ ಶಿಕಪ್ ಸೊಂಪೊಂವ್ಕ್ ಹರ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರುಂಕ್ ಸರ್ವ್ ಥರಾಂಚಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿಂ.

ಫ್ರಾದ್ ರೋಚ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಶಾಂತಿಚೊ ಮನಿಸ್. ತಾಣೆಂ ಶಾಂತಿಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನ್‌ಯಿ ಪ್ರಸಾರ್ ಕೆಲೊ. ಹೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾಂವುಂಕ್ ‘ಶಾಂತಿ ದಳ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ಸಂಘಟನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ನಿರ್ಮಿತ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾ ದ್ವಾರಿಂ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲಿ ಲಡಾಯ್, ಝಗ್ಡಿಂ, ಮನಸ್ತಾಪ್ ವ ನಾ ಸಮ್ಜಣಿ ಪಯ್ಸ್ ಕೆಲಿ.

ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚೊ ಆನಿ ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ‍್ಚೊ ಫ್ರಾದ್ ರೊಚಾಚೊ ವರ್ತೊ ಶೆಗುಣ್. ತೊ ತಾಂಕಾಂ ಹುಸ್ಕೊ ಆನಿ ದಯಾ ದಾಕಯ್ತಲೊ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ತಾಂಚಿ ಭೆಟ್ ಕರ‍್ತಾಲೊ. ಗರ್ಜೆವಂತಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೊ ಐವಜ್ ಪಾವಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಮಜತ್ ದಿತಾಲೊ. ಪಿಡಾ ಮಾರೆಕಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಬರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕರ‍್ತಾಲೊ. ಕಷ್ಟೊಂಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂ ಥಂಯ್ ನೈತಿಕ್ ಧಯ್ರ್ ಭರ‍್ತಾಲೊ. ವ್ಹಡ್ ಪಿಡೆಕ್ ತೊ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೂಸಿ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ದಾಖಲ್ ಕರುಂಕ್ ಚೀಟ್ ದಿತಾಲೊ. (ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೂಸಿ ತೆದ್ನಾಂ ಕಂಕನಾಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ವ್ಹಡಿಲ್ನ್. ತಿ ಹ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚಿ ಬರಿ ಜತನ್ ಘೆತಾಲಿ). ಪ್ರಾಯ್ವಾಂತಾಂ ಥಂಯ್ ತಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮೋಗ್ ವಿಶೇಸ್. ತೊ ತಾಂಚೆ ಸಂಗಿಂ ತಾಚೊ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ‍್ತಾಲೊ. ತಾಂಚೆ ಖಾತಿರ್ ಕುಮ್ಗಾರಾಚಿ ವಿಧಿ ಚಲಯ್ತಾಲೊ. ತಶೆಂಚ್ ತಾಂಕಾಂ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಮರ‍್ಣ್ ಮರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ‍್ತಾಲೊ.

ದೆವಾಚೊ ಮನಿಸ್:

ಹೊ ಅಂಶ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ವಾಂಟೊ. ತೊ ಏಕ್ ದೆವಾಚೊ ಮನಿಸ್ ವ ದೆವಾಚೊ ಆನ್ಭೋಗ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಹೊ ಆನ್ಭೋಗ್ ತಾಣೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಧೆಂ ಥರಾವಳ್ ರಿತಿಂನಿ ಉಚಾರ‍್ಲಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ‘ಕರ್ನಿ’ ಉತ್ರಾಂಚ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಚಡಿತ್ ಮಾಪಾನ್ ಉಲಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ತಾಚಿ ಜಿಣಿಚ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಆನ್ಭೋಗಾಚೊ ಏಕ್ ಬೂಕ್. ಹಾಂವ್ ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾಲಾಂ. ಹಾಂವೆಂ ಹೊ ಆನ್ಭೋಗ್ ಭೊಗ್ಲಾ ಆನಿ ಚಾಕ್ಲಾ. ಕೊಣೆಂಯ್ ಹಾಚಿ ವರವ್ಣಿ ಕರುಂಕ್ ವ ಉಚಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಕಾರಣ್ ಜಿಣಿಯೆ ಆನ್ಭೋಗ್ ವರ್ಣನ್ ಕರುಂಕ್ ಉತ್ರಾಂ ಪಾವನಾಂತ್.

ಕಾಪುಚಿನ್ ಫ್ರಾದಿಂಚ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನಾಚ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಅಧ್ಯಾಯಾಂತ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ದೀವ್ನ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ದೆವಾ ಥಂಯ್ ತಂಬು ಮಾರುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲಾ. ಫ್ರಾದ್ ರೋಚ್ ಏಕ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ. ತಶೆಂಚ್ ಕಾಪುಚಿನಾಂಚೆಂ ಸಂವಿಧಾನ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ಪಣಿಂ ಪಾಳ್ತಲೊ. ಮಾಗ್ಣೆಂ ತಾಕಾ ತಾಚಿ ಜಿಣಿ ಸಕಾಳಿಂಚಿ ಸುರ‍್ವಾತ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ರಾತಿಚೆಂ ದೀಸ್ ಭರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಸಮಾಪ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಏಕ್ ಚಾವಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಾಣೆಂ ತಾಚೊ ತಂಬು ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚೆಂ ಥಳ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಧೃಡ್ ಫಾತ್ರಾಚೆರ್ ಘಾಲ್ಲೊ. ತೊ ದಾಟ್ ಬೂಕ್ ತುಮಿ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಸದಾಂಚ್ ವ್ಹರ‍್ನ್ ವೆತಾತ್? ‘ತಾಣೆಂ ಅಮ್ರುಕೊ ಹಾಸೊ ದೀವ್ನ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ: ಹೊ ದಾಟ್ ಬೂಕ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗರ್ ಹೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂಕ್ ದೆವಾ ಸಂಗಿಂ ಸದಾಂಚ್ ಲಾಗಿಂ ದವರ‍್ಚೊ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚೊ ಬೂಕ್.

FR009

ಎವ್ಕರಿಸ್ತ್ ತಾಚೆ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಕೇಂದ್ರ್. ತಾಣೆಂ ಫಿರ್ಗಜ್‌ಗಾರಾಂ ಥಂಯ್ ಎವ್ಕರಿಸ್ತಾಚೊ ಖರೊ ಮೋಗ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ರೊಂಬೊಂವ್ಚೆಂ ಹರ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ವ್ಹಡಾಂಕ್ ಸದಾಂ ಮಿಸಾಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಾಣೆಂ ಉಲೊ ದಿಲ್ಲೊ. ಪವಿತ್ರ್ ಎವ್ಕರಿಸ್ತ್ ಭೆಟೊಂವ್ಚೆ ಫುಡೆಂ ತೊ ಫಾವೊ ತಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ‍್ತಾಲೊ ಆನಿ ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ದಿತಾಲೊ. ತಾಚೆಂ ಪ್ರವಚನ್ ಸಾದೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಸುಡಾಳ್ ಆನಿ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್‌ಶಾಲಿ ತಾಳೊ ಆಮ್ಚೆ ಮತಿಂನಿ ಆಜೂನ್‌ಯಿ ಘುಣ್ಗುಣ್ತಾ. ತೆದ್ನಾಂ ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಶೆರ್ಮಾವಾಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ‍್ಚೆ ತಿತ್ಲಿ ಸಕತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಸಮ್ಜನಾಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ, ಲೊಕಾನ್, ‘ಭಾರಿ ಬರೊ ಶೆರ್ಮಾಂವ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಮತಿಂತ್ ಖಂಚ್ಲಾಂ. ಜೆಂ ಜಿಯೆಲ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ಪ್ರವಚನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ; ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ತೊ ಪಾಳ್ತಾಲೊ ತೆಂಚ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಶಿಕಯ್ತಾಲೊ.

ಹರೇಕಾ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಎಕಾ ವರಾಚೆಂ ಆರಾಧಾನ್ ತಾಣೆಂ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾ ದ್ವಾರಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂನಿ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೆಂ ಕಿಟಾಳ್ ಪರ್ಜಳುಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ತಶೆಂಚ್ ಜೆಜುಕ್ ಆಮ್ಚೊ ಖರೊ ಇಷ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ ವೆಂಗುಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಲಾಬ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಎವ್ಕರಿಸ್ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜೆಜುಕ್ ಆರಾಧಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ತಶೆಂಚ್ ಸೊಭಿತ್ ಕಂತಾರಾಂ ಶಿಕಯ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ವ್ಹರಾ ವೆಳಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಪೋಷಣ್ ಜಾವ್ನ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ವಯ್ರ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ನಿಯಾಳ್ ದಿತಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ಆರಾಧನಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತೊ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ‘ದೇವ್ ಆಪೊವ್ಣ್ಯಾ’ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ‍್ತಾಲೊ.

ಅಶೆಂ ಹೊ ವೇಳ್ ಆಮ್ಚೆ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಸಕತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಂತಾಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಶಿಕಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾಂತ್ ಆಸಕ್ತ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಂತಾಂ, ಪವಿತ್ರ್ ಅರ್ಲುಕ್ಯೊ, ಪವಿತ್ರ್ ಪಿಂತುರಾಂ ದಿಲ್ಲಿಂ. ಹಿಂ ಕೊಂತಾಂ ಆಜುನ್‌ಯಿ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಫ್ರಾದ್ ರೊಚಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾ ಖಾತಿರ್ ದವರ‍್ಲ್ಯಾಂತ್.

ಹೊ ದೆವಾಚೊ ಆನ್ಭೋಗ್ ತೊ ಸಂಗೀತಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ‍್ತಾಲೊ. ತೊ ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್‌ಕಾರ್. ಸಂಗೀತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೊ ತಾಳೊ. ಸಂಗೀತಾ ಥಂಯ್ ತಾಕಾ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾಣೆಂ ಕಂತಾರಾಂ ಗಾಯ್ಲಿಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಥೊಡಿಂ ಸುಂದರ್ ಕಂತಾರಾಂಯ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಸಾಂತ್ ಆಗುಸ್ತಿನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ‘ಜೊ ಕೊಣ್ ಗಾಯ್ತಾ, ತೊ ದೊಡ್ತ್ಯಾನ್ ಮಾಗ್ತಾ!’ ತಾಣೆಂ ಗಾಯನ್ ಪಂಗ್ಡಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ದೇವ್‌ಸುತ್ತಿ ಸೊಭಿತ್ ಕರುನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಗಾಯನ್ ಮಂಡಳಿ ಸರ್ವ್ ಲೋಕಾಕ್ ಮಿಸಾಂವ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ್ ಥರಾನ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ತಾಲಿ. ಮಿಸಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಕಂತಾರಾಂಚಿ ತರ್ಬೆತಿ ದಿತಾಲೊ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಪುಣ್‌ಚ್ ಗಾಯನ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹರ‍್ತಾಲೊ ಆನಿ ಕಶೆಂ ಗಾಯನಾಂ ಭಕ್ತಿನ್ ಆನಿ ಉರ್ಭೆನ್ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಶಿಕಯ್ತಲೊ.

ಕೇವಲ್ ಲಿತುರ್ಜಿಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿಚಿಂ ಕಂತಾರಾಂ ಶಿಕಯ್ತಾಸ್ತಾಂ ಥೊಡಿಂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದಾಂಯ್ ಶಿಕಯ್ತಾಲೊ. ಆಮ್ಚೆಂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಉಚ್ಛಾರಣ್ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಬರೆಂ ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿತಾಲೊ. ತಾಚೆಂ ಮೊಗಾಳ್ ಪದ್: ‘ಹಾ! ಕಿತ್ಲೊ ಬರೊ ಆಮ್ಚೊ ಬಾಪುಯ್, ಹಾ! ಕಿತ್ಲಿ ಬರಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್, ಸರ್ಗಿಂ ಆಸಾ ದೇವ್ ಆಮ್ಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಆನಿ ತಾಣೆಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಲಾಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿ ಆವಯ್ಕ್ ಆನಿ ಬಾಪಾಯ್ಕ್…’ ಹ್ಯಾ ಸುಮಧುರ್ ಪದಾಂತ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ಮಹತ್ವ್ ತಶೆಂಚ್ ಸರ್ಗಿಂಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಹೊಗ್ಳಾಪ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲಾ. ಹ್ಯಾ ಪದಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ತಾಣೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಶಿಕಯ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಸರ್ಗಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಕರ‍್ತಾಂವ್, ತೆದ್ನಾಂ ಸರ್ಗಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾಕ್‌ಚ್ ಮಾನ್ ಕರ‍್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಯೊ ಲ್ಹಾನ್ ಸಂಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಹಾಂತುಂ ವರ್ತಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಲಿಪುನ್ ಆಸಾ.

ದೆವಾನ್ ತಾಣೆಂ ರಚ್‌ಲ್ಲೆ ಸೊಭಿತ್ ರಚ್ನೆ ಥಾವ್ನ್ ಆನ್ಭೋಗ್ ಕೆಲೊ. ‘ವ್ಹಡ್ಲ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಸೊಭಿತ್ ಆಸ್ತಾತ್’ ತಾಚೆ ಜಿಣ್ಯೆಚೆಂ ತತ್ವ್ ಹೆಂ. ಹೆಂ ಸೊಭಾಯೆಚೆಂ ಆನಿ ಬರೆಪಣಾಚೆಂ ಭೊಗಪ್ ಸಬಾರ್ ರಿತಿಂನಿ ತಾಣೆಂ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲೆಂ. ತಾಕಾ ಸರ್ವ್ ವಸ್ತು ವ್ಹಡ್ಲ್ಯೊ, ಸೊಭಿತ್, ನಿತಳ್, ಪರಿಣಾತ್ಮಕ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೋವರ್ ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್ ಇಗರ್ಜೆಚೆಂ ಸೊಭಿತ್ ಸುಂದರ್ ಬಾಂದಪ್ ಆನಿ ಕಲಾ ಹಾಕಾ ನಿದರ್ಶನ್. ಹಿ ಅದ್ಭುತ್ ಮಜ್ಬೂತ್ ಕಲಾತ್ಮಕ್ ಶೈಲಿ ಫ್ರಾದ್ ರೊಚಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಹೆ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಂತ್ ಸೊಭಾಯ್ ಆಸಾ. ಹಾಂತುಂ ಸಾದೆಪಣ್ ತಶೆಂಚ್ ವೈಭವ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ತಾಚೆ ಮ್ಹಿನತೆಚೊ ಉದ್ದೇಶ್. ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಎರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾ ಖಾತಿರ್ ಆಯ್ತಾರಾಚೆ ಲಿತುರ್ಜೆಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಬರಿ ಜಾತಾಲಿ ದೆಕುನ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಭರುನ್ ಲೋಕ್ ಯೆತಾಲೊ.

FR014

ಫ್ರಾದ್ ರೊಚಾಕ್ ನವೆ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಸುಂದರ್ ತಶೆಂಚ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಘಾಂಟ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಮನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಿ ತೊರಿಚಿ ಘಾಂಟ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ಪಳೆವ್ನ್, ಘಾಂಟಿಚೊ ನಾದ್ ಆಯ್ಕುನ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಮೊಯಿರ್, ಸ್ವಿಜರ್‌ಲ್ಯಾಂಡಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ದಾನಿಚ್ಯಾ ಉದಾರ್ ಮನಾನ್, ಇಟೆಲಿಚ್ಯಾ ಪಾದ್ವಾಂತ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಮಜ್ಬೂತ್ ಆನಿ ಸುಂದರ್ ಘಾಂಟ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲೊ. ಘಾಂಟ್ ಲೋವರ್ ಕಾಸರ್‌ಕೋಡಾಕ್ ಆಯ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಾಕಾ ವರ್ತೊ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ನಾಚ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸಾ. ತಾಣೆಂ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ತ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನವಿ ಘಾಂಟ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಪೊವ್ಣೆಂ ದಿಲ್ಲೆಂಯ್ ಆಸಾ.

ಸಾಯ್ಮುನ್ ವೆಯ್ಲ್ ‘ಸೊಭಾಯ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾತಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಸೊಭಿತ್ ವಸ್ತುಂನಿ ಫ್ರಾದ್ ರೊಚಾನ್ ದೆವಾಚೆ ರಚ್ಣೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ದೆಕ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾಕಾ ನವೆ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಸಾಂ. ಜುಜೆ ಆನಿ ಮರಿಯೆ ಮಾಯೆಚಿ ಇಮಾಜ್ ದವರುಂಕ್ ಖುಶಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಹಿ ಖುಶಿ ಮಂಗ್ಳುರ‍್ಚ್ಯಾ ‘ಸೈಮನ್ ಎಂಡ್ ಕೊ.’ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಉದಾರ್ ಮನಾ ದ್ವಾರಿಂ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲಿ.

ಭಾಗೆವಂತ್ ಫ್ರಾದ್ ರೋಚ್ ಉದಾರ್‌ಪಣಾಚೊ ಘುರ್ತ್ :

ತತ್ವ್‌ಜ್ಞಾನಿ ಹೆಗೆಲಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಸೊಭಾಯ್ ಆಸ್ತಿತ್ವಾಚ್ಯಾ ಉದಾರ್‌ಪಣಾಚೊ ಸಂಕೇತ್. ತೊ ಏಕ್ ಉದಾರ್ ಮನಾಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ. ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಚಡ್ತಿಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಅಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತೊ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತಾಲೊ. ಆಪ್ಣಾ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣಾಕ್‌ಯಿ ರಿತ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡುಂಕ್ ನಾ, ತಾಚೆ ಕಡೆನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ದಿತಾಲೊ. ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತೊ ತಾಚ್ಯಾ ಉದಾರ್ ಇಶ್ಟಾಂ, ಸಯ್ರ್ಯಾಂ ವ ದಾನಿಂ ದ್ವಾರಿಂ ಕುಮಕ್ ಕರ‍್ತಾಲೊ. ಕಿತೆಂ ದಿಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತೊ ಘಟಾನ್ ದಿತಾಲೊ. ವಾಂಜೆಲಾಂತ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ತುಮಿ ಕಿತೆಂಯ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ದಿತಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಚೊ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ಕಿತೆಂ ತೆಂ ದಿತಾ ಮ್ಹಣ್ ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಕಳನಾ ಜಾಂವ್ದಿ, ದೆಕುನ್ ತುಮ್ಚಿ ಕರ್ನಿ ಘುಟಾನ್ ಆಸುಂದಿ; ತುಮ್ಚೊ ಸರ್ಗಿಂಚೊ ಬಾಪ್ ಜೊ ಘಟಾನ್ ಪಳೆತಾ ತೊ ತುಮ್ಕಾಂ ಪ್ರತಿಫಳ್ ದಿತಲೊ. ಹ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್ ಬಾಪ್ ರೋಚ್ ಖಂಯ್ಚೆಯ್ ಹೊಗ್ಳಿಕೆಕ್ ರಾಕುನ್ ರಾವುಂಕ್ ನಾ ವ ತಾಚೆಂ ದಾನ್ ಧರ್ಮ್ ಆಲ್ತಾರಿರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ. ತೆಂ ಸರ್ವ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಖಾತಿರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಕೇವಲ್ ಲವ್ಕಿಕ್ ವಸ್ತು ದೀವ್ನ್, ಆರ್ಥಿಕ್ ಕುಮ್ಕೆ ದ್ವಾರಿಂ ತಾಚೆಂ ಉದಾರ್‌ಪಣ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ ನಾ, ತಾಣೆಂ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಭುಜ್ವಣೆಕ್ ಆಯ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ವೆಂಗುನ್ ಧರ‍್ತಾಲೊ. ತೊ ಪಯ್ಲಿ ಕಿತೆಂಚ್ ತಯಾರಿ ನಾಸ್ತಾಂ ತಾಂಚೆಸಂಗಿಂ ವೇಳ್ ಖರ್ಚಿತಾಲೊ. ತೊ ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾಲೊ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಜೊಕ್ತೆಂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ದಿತಾಲೊ. ಮೊಗಾನ್ ಅನಿ ಮಾಯ್ಪಸಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಆರಾವ್ನ್ ಧರ‍್ತಾಲೊ. ತೊ ತಾಂಕಾಂ ಏಕ್ ಆವಯ್ ಆನಿ ಬಾಪಾಯ್‌ಬರಿ ಜಾಲ್ಲೊ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬಾಪುಯ್‌ಬರಿ ಶಿಸ್ತ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾಲೊ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಬರೆಪಣ್ ಹಕ್ಕಾನ್ ಮಾಗ್ತಾಲೊ. ಪೂಣ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೊ ಎಕೆ ಆವಯ್ ಬರಿ ಸಾದೊ, ಭೊಳೊ, ಖಾಲ್ತೊ, ದಯಾಳ್, ಮೊವಾಳ್, ಮಾಯ್ಪಾಸಿ. ಮ್ಹಜಿ ಮಾಯ್ ಫ್ರಾದ್ ರೊಚಾಕ್ ಗೌರವಾನ್ ಮಾಂದ್ತಾಲಿ. ಕೆದಾಳಾಯ್ ತಾಕಾ ಹೊಗೊಳ್ಸುನ್ ಉಲಯ್ತಾಲಿ; ಅಜೂನ್‌ಯಿ ತಿ ಫ್ರಾದ್ ರೋಚ್ ಏಕ್ ಜಿವಂತ್ ಸಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ನಿಜಾಕ್‌ಯಿ ತೊ ಏಕ್ ಭಾಗಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ.

FR019  FR017

ದೆವಾಚೊ ಮನಿಸ್ ಸದಾಂಚ್ ದೆವಾಚೆ ಖುಶೆ ಬರಿ ಆಪ್ಲಿ ಜಿಣಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಹೆಂ ಕೇವಲ್ ಅಪುಣ್ ಬರೆ ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗರ್ ಆಪ್ಲೆ ಪಿಡೆಶಿಡೆಂತ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ದೆವಾಚೆ ಖುಶೆಕ್ ತೊ ಖಾಲ್ತಿಮಾನ್ ಘಾಲ್ತಾ. ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಸಿಸಾನ್ ಪಿಡೆಕ್ ‘ಭಯ್ಣ್ ಪಿಡಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಆಪೊವ್ನ್ ತಿಕಾ ಮೊಗಾನ್ ಸ್ವೀಕರ್ಸಿಲ್ಲೆಂ. ಸಾಂ ಫ್ರಾಸ್ಕಾಚೊ ಖರೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಫ್ರಾದ್ ರೊಚಾ ಥಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮನೋಭಾವ್ ಅಸಲೊ. ಪಿಡಾ ಜಿಣಿಯೆಚೊ ಭಾಗ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜುನ್ ತಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಪಿಡಾ ಧಯ್ರಾನ್ ಆನಿ ಸಂತೊಸಾನ್ ತಾಣೆ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲಿ. ಪಿಡಾ ಯೆತಾನಾ ತೊ ತಾಚೆ ವಿಶಿಂ ಗಣ್ಣೆಂ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಪೆಲ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತ್ತಾ ಕರ‍್ತಾಲೊ.

ಆಮಿ ತಾಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಭೆಟುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ಭಲಾಯ್ಕೆ ವಿಷ್ಯಾಂತ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್‌ಗಾರಾಂ ವಿಶಿಂ ವಿಚಾರ‍್ತಾಲೊ. ತಾಕಾ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ನರ್ಸಾಂ ಲಾಗಿಂ ಆನಿ ದಾಕ್ತೆರಾ ಲಾಗಿಂ ಮೊಗಾಚೊ ಬಾಂದ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಪಿಡಾ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆನ್ ಆನಿ ಸಂತೊಸಾನ್ ಸೊಸ್ತಾಲೊ.

ದೆವಾಚೊ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ದೆವಾ ಲಾಗಿಂ ತಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ವೊಡ್ನಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತೊ ಮ್ಹಜೆ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಏಕ್ ಪ್ರೇರಣ್. ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಪುಚಿನ್ ಜಾಲಾಂ ತರ್ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಫ್ರಾದ್ ರೊಚಾಚಿ ಭಾಗೆವಂತ್ ಜಿಣಿ, ತಾಕಾ ಜಾಂವ್ ಅರ್ಗಾಂ! ‘ಹಾಂವ್ ಕಾಪುಚಿನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಖುಶಿ ವ್ಹರ‍್ತಾಂ,’ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಫ್ರಾದ್ ರೋಚಾ ಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಜಿ ಆಶಾ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ‍್ತಾನಾ ತಾಕಾ ವರ್ತೊ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ, ‘ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಾಪುಚಿನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾಯ್?’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಪುಚಿನಾಂಚೊ ಲೋಬ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಆಶಾಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಜಾಪ್ ದಿತಾನಾ, ಅಮ್ರುಕೊ ಹಾಸೊ ದೀವ್ನ್ ‘ತುವೆಂ ಆನಿಕ್‌ಯಿ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್’ ಮ್ಹಣುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಸಾಂ. ಜೋನ್ ಮರಿಯಾ ವಿಯಾನ್ನಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ ‘ಯಾಜಕ್ಪಣ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾಚೊ ಮೋಗ್.’ ಫ್ರಾದ್ ರೋಚ್ ಯಾಜಕ್, ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ. ಹೆ ಪರಿಂ ಫ್ರಾದ್ ರೊಚಾಚೆಂ ದಯ್ವಿಕ್ ಕೇಂದ್ರಿಕೃತ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಕಾಪುಚಿನ್ ಭಾವ್ ಬಾಂದವ್ಪಣಾಚೊ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಆನಿ ಸಾದೆಪಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಪುಚಿನಾಂಚ್ಯಾ ವೊಡ್ತಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ.

FR011

FR001

FR003

FR018

FR13

ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಭಾಗೆವೊಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಇಗರ್ಜ್, ಫಾ| ರೋಚ್ ಅಂತಿಮ್ ಪಯ್ಣ್, ಫಾ| ರೋಚ್ ಸಮಾಧಿ,
22 ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಮರಣ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಫ್ರಾದ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಉಲಯ್ತಾ. 

ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಬರ‍್ಪಾ ದ್ವಾರಿಂ ಫ್ರಾದ್ ರೊಚಾನ್ ಮ್ಹಜೆ ವಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾ ವಿಶಿಂ, ತಾಣೆಂ ಜಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇರಿತ್ ಆನಿ ದೆಕಿವಂತ್ ಜಿಣಿಯೆ ವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ ದಾಕ್ಷೆಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಬರಯ್ಲಾಂ. ಹೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ, ಕಾನಾಂನಿ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ, ತಾಚೆ ಸಂಗಿಂ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲೊ ಆನ್ಭೋಗ್, ತಾಚೆ ಸಂಗಿಂ ಜಿಯೆಲ್ಲಿ ಜಿಣಿ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹಾಂಗಾ ಬರಯ್ಲಾಂ. ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತೊ ಮೊಟ್ವೊ ದಿಸ್ತಾಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಕಾಳಿಜ್ ತಾಚೆಂ ಉದಾರ್. ದೆವಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಜಾವ್ನ್, ನಿತಳ್ ಧ್ಯೇಯಾಂನಿ ಭರುನ್ ತಾಚೊ ಗೊವ್ಳಿ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಜಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್, ಸರ್ವ್ ತಾಚೆ ನಿರ್ಧಾರ್ ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ಉದರ್ಗತೆ ಖಾತಿರ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆ ತಸಲೆ.

ಆಜ್ ಆಮಿ ಸಮಸ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆತಾಂವ್, ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ಸಮಾಜಾಂತ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆನಿ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್‌ಚ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಬ್ಜಲ್ಯಾತ್. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಹಾಂಗಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಮೌಲ್ಯಾಂಚಿ ಸುಕಿದಾಡ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಲೊಕಾ ಲಾಗಿಂ ದೆವಾ ಕಡೆ ಮಾಗುಂಕ್ ವೇಳ್ ನಾ. ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ವೇಳ್ ಆಸಾ. ಪರಿಣಾಮ್ ಧ್ಯೇಯ್ ವ ಉದ್ದೇಶ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್! ಜರ್ ಫ್ರಾದ್ ರೊಚಾಚಿ ಜಿಣಿಯೆ ಕಥಾ ತಾಣಿಂ ವಾಚ್ಲಿ ತರ್ ಲಾಯಿಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಲಾಬತ್.

ಹ್ಯಾ ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾರ್ ಇಗರ್ಜ್‌ಮಾತೆಚೆ ಸಾಂದೆ ಟಿ.ವಿ, ರೆಡಿಯೊಂತ್ ಆಯ್ಕುಂಚ್ಯಾ, ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವಿಷಯಾಂ ಥಾವ್ನ್, ಆಧುನಿಕ್ ಜಿವಿತಾಚಿಂ ತತ್ವಾಂ ಪಳೆವ್ನ್, ಆಯ್ಕುನ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಸ್ವತಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಜಿಣಿ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ತ್ಯಾಗಾಚಿ ಆನಿ ವಿದೇಯ್‌ಪಣಾಚಿ ಜಿಣಿ ಸಾರ‍್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಆಂಗೊವ್ಣ್ ವಿಸರ‍್ಲ್ಯಾತ್. ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ದುಬ್ಳೊ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಆಧುನಿಕ್ ಸಂಸಾರಾನ್ ಆಡಾಯ್ಲಾಂ. ತಸಲ್ಯಾಂನಿ ಫ್ರಾದ್ ರೊಚಾಚಿ ಜಿಣಿ ವಾಚುಂಕ್ ಜಾಯ್, ಆಪ್ಣೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗೊವ್ಣ್ಯಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್.

ಲಡಾಯ್, ಝಗ್ಡಿಂ ಮನಸ್ತಾಪ್ ಸರ್ವ್ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ, ಫಿರ್ಗಜೆಂನಿ ವ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನ್‌ಯಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ವ್ಹಡಿಲಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಸಕನಾಂತ್, ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್, ಗೊವ್ಳಿ ಆನಿ ಲೊಕಾಂ ಮಧೆಂ ಮನಸ್ತಾಪ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆಯ್ಕತಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಸಂಬಂಧ್ ತುಟ್‌ಲ್ಲೆ ವೆಳಿಂ ನಿಜಾಕ್‌ಯಿ ಶಾಂತಿಚೊ ಆನಿ ಎಕ್ವಟಾಚೊ ಆಪೊಸ್ತಲ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಫ್ರಾದ್ ರೊಚಾಚಿ ಕುರ್ಪೆ ಭರಿತ್ ಜಿಣಿ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ್ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಕುಮ್ಕೆ ಹಾತೆರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ.

ಮಾ| ಬಾ| ಸಂತಾ ಲೊಪೆಜ್, ಕಾಪುಚಿನ್

 ◄ ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಫಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಹಾಂಚೆ ಸಾಂತಿಪಣಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಆನಿ
ಸಂಸಾರಿ ಮಿಸಾಂವಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹೊ ಬೂಕ್ ವಾಚಾ  

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

42% feel thumbs up. And how do you feel?
28 :thumbsup: Thumbs up
14 :heart: Love
0 :joy: Joy
7 :heart_eyes: Awesome
17 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

2 comments

 1. Preetham Kirem

  A great tribute.
  Well written.

 2. James Fernandes
  James Fernandes

  Subito Sancto.
  Gratitude will never go extinct

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.