Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -57

Reventhlefathor 2‘ಆತಾಂ ತುಮಿ ಆಮ್ಚೆ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮಾಧಾನ್!’ ಭಿಸ್ಪಾನ್ ಹಾತ್ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡ್ಲೊ. ‘ಆಮ್ಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಆಸಾ.’

ಫ್ರ್ರೆಡ್ ಟೇಯ್ಲರಾನ್ ತೊ ಹಾತ್ ಘೆತ್ಲೊ ನಾ ಪುಣ್ ಆಪ್ಲೊಚ್ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ಆಶೀರ‍್ವಾದ್ ದಿಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಉಬಾರ‍್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಯ್‌ವಾಟಿ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಜಮಾತಿಚೆ ತಯಾರಾಯೆ ವಿಶಾಂತ್  ಜೆರೊಮ್ ಆನಿ ರಮೋನಾ ಲಾಗಿಂ ಥೊಡಿಂ ಸವಲಾಂ ವಿಚಾರ‍್ಲಿಂ. ‘ಖಂಡಿತ್, ಪವಿತ್ ಅತ್ಮೊ ಆಮ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸಾ. ಆತಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಕುರ‍್ಪೆ ಖಾತಿರ್ ಲಾಲೆಂವ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಭೆಟ್ಯಾಂ.’ ತೊ ಉಟ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಣೆ ದಾರ್ ಬಡಯ್ತೆಚ್ ತಾಚೆ ಸಶಸ್ತ್ರ್ ರಾಕ್ವಲಿ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲೆ. ‘ಹೆಂ ಸರ‍್ವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ನ್ಹಯ್.’ ತಾಂಕಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಪುಣ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ‍್ಕಾರಾನ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಸರ‍್ವ್ ಕಡ್ಡಾಯ್ಯೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ತ್ಯೊ ಮಾಂದಿಜೆ ಪಡ್ಲ್ಯೊ. ಆತಾಂ ಪವಿತ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕುರ‍್ಪೆಂತ್ ಆಮಿ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಯಾಂ.’

ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕೇಲ್ಪಣಾರ್ ತಿಂ ಸರ‍್ವಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಕೆಬಿನಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಕ್‌ಚ್ ಲಾಗುನ್ಂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಎಕ್ ಶಿಡಿ ಶೀದಾ ವೇದಿಕ್ ಲಾಗ್ತಾಲಿ. ಮೆಟಾಂ ಚಡೊನ್ ತೊ ತ್ಯಾ ದಾಟ್ ನಿಳ್ಶ್ಯಾ ಪಡ್ದ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾವ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಗ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೊಲ್ಲರಾಚೊ ವಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್‌ಉಸವ್ನ್ ತಾಣೆ ದೋನ್ ear-plugs ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೆ. ತೆ ಕಾನಾಂತ್ ಚೆಪ್ತೆಚ್ ತಾಂಕಾಂ ಫುಡ್ ಕರುನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ‘ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆ ಕಾನ್ ಬಂದ್ ಆಸ್ತೆಲೆ. ಫಕತ್ ಪವಿತ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಚಿಂ ಪ್ರೇರಣಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಕಾತೆಲಿಂ. ಪವಿತ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಚೆ ಪಾತಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಮಾತ್ರ್ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಕರ‍್ತೊಲೊ. ಪವಿತ್ ಅತ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಪಯ್ಲಾಂ.!’ ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಬರಾಬರ್ ತಾಣೆ ತೊ ದಾಟ್ ಪಡ್ದೊ ಉಸಯ್ಲೊ ಆನಿ ವೇದಿಚೆರ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲೊ.

ಎಕಾಚಾಣೆ, ಎಕಾ ಸಾಗೊರಾಕ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲೊ ಕಾಟ್ ಪುಟ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ಲೊಕಾಚೊ ಜಮೊ ಉಬೊ ಜಾಲೊ – ಸುಮಾರ್ ವೀಸ್ ಹಜಾರಾಂಚೊ ಜಮೊ – ಆನಿ ತಾಂಚಿ “ಪವಿತ್ ಅತ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಪಯ್ಲಾಂ” ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಬೊಬಾಟ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪೆಟ್ರೋಸ್ಟೇಟಾಕ್ ಹಾಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

ಭಿಸ್ಪ್, ಜೆರೊಮ್ ಆನಿ ರಮೋನಾ ಸ್ಟೇಜಿಕ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂಚ್ ಟೇಯ್ಲರಾಸರ‍್ಶಿಂ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ‍್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ್/ಸೇವಕಿಂ ಆನಿ ಪೊಲಿಸ್ ಆಡಾಯ್ತಾಲೆ. ಸುಮಾರ್ ಚಾಳಿಸ್ ಫುಟಿ ಸೊಡ್ನ್ ವೇದಿ ಭಂವ್ತಿಂ ಬಳಿಷ್ಟ್ ವೋಯ್ ಘಾಲ್ಲಿ ತರಿ ಖೆಟ್ ತಿ ವೋಯ್ ಉಡೊಂಕ್ ಪಳೆತಾಲೆ, ಉರ‍್ಡಾತಾಲೆ. ಟೇಯ್ಲರಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ಉಬಾರ‍್ಲೆ ಆನಿ ದೊಳೆ ಮೊಳ್ಬಾಕ್ ಲಾಯ್ಲೆ. ಸರ‍್ವ್ ವೀಡಿಯೊ ಕೆಮರಾ, ಸ್ಪೊಟ್‌ಲಾಯ್ಟ್ ತಾಚೆರ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಕಾಜುಲ್ಯಾಂಚೊ ಹಿಂಡ್ ಯೆಕಾಚಾಣೆ ಜಿವೊ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕೆಮರಾಂಗಾರಾಂಚೆ ಫ್ಲಾಶ್ ಲಾಯ್ತ್ ಫುಟ್ತಾಲೆ.

‘ಪವಿತ್ ಉರ್ಮೊ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಆಮಿ ಮೌನ್ ರಾವ್ಯಾಂ!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆವ್ಂ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್. ‘ಆಜ್ ತೊ ವಿವಿದ್ ಜಿಬಾಂನಿ ಯ್ಕ್ಲಯ್ತೊಲೊ. ಆಜ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಅಜಾಪಾಂ ಜಾ‌ಒವ್ಚಾರ್ ಆಸಾತ್. ಶಾಂತ್ ಜಾಯಾ, ಶಾಂತ್ ಜಾಯಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪವಿತ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಪಯ್ಲಾಂ!’

ಜವಾಬ್‌ಸ್ತೋತ್ರ್ ಮ್ಹಲ್ಳೆ ಪರಿಂ ಜಮ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಎಕಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ–ಪವಿತ್ ಅತ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಪುಲಾಂ.

ಜಮಾತ್ ನಿರ‍್ವಾಹಕಾನ್ ಸರ‍್ವಾಂಕ್ ಬಸುಂಕ್ ಇಸಾರೊ ಕೆಲೊ; ಜಮೊ ಬಸ್ತೆಚ್ ಟೇಯ್ಲರಾನ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂನಿ ವೇದಿ ವಯ್ಲ್ಯೊ ಬಸ್ಕಾ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ನಿರ‍್ವಾಹಕಾನ್, ಟೇಯ್ಲರಾಚಿ ಸೊಡುನ್ ಹೆರಾಂಚಿ ಪರಿಚಯ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ, ತಾಂಚಿ ಸೆವಾ ವಾಖಣ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಣಿ ಹೆ ಜಮಾತೆ ಖಾತಿರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಯ್, ಖರ್ಚಿಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಆನಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ್ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಿತಾಂ – ಗಾಯಾನಾಂ ಸುರು ಜಾಲಿಂ.

ವೇದಿರ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆರೊಮಾನ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್ಕೆಂನಿ ಬಸುನ್ ಆ‌ಅಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಸುಕ್ಷಿಮಾಯೆನ್ ದೀಷ್ಟ್ ಚರಯ್ಲಿ. ಮುಕ್ಲೆ ಫಂಗ್ತೆರ್ ಪೆಟ್ರೋಸ್ಟೇಟಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಘಣ್ಯ್ ವೆಕ್ತಿ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲ್ಯೊ. ವಿಗಾರ್ ಜೆರಾಲ್, ಕಾಥೊಲಿಕ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೆ ಮುಕೆಲಿ; ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಮ್ ಬಾಂದ್ಪಿ, ವಯ್ವಾಟಿ ಆನಿ ಹೆರ್. . ಹ್ಯಾಂ ಸರ‍್ವಾಂ ಮಧೆಂ, ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್‌ಚ್ ಫಂಗ್ತ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ ಜೆರೊಮಾನ್, ಮೆಥ್ಯು, ಹೆಲೀನಾ, ತೆಲ್ಮಾ ಆನಿ ಲಿಲಿಯನ್ ಜೆನಿಸಾಚಿ ವಳಕ್ ಧರ್ಲಿ. ರಿಚರ‍್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ದಿಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಬೋಶ್‌ಶಾ, ಯೆಂವ್ಕ್‌ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಜಾಯ್ಜೆ. ಮೆಲ್ಕಮ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಮನಿಸ್ ಜಮ್ಯಾಂತ್ ಘುಸೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಜೆರೊಮಾಕ್ ಖಬರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಲಿಲಿಯಾ‌ಅಚಿ ಹಾಜ್ರಿ ತಾಕಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ದಿಸ್ಲಿ. ತಿಚ್ಚ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ, ಅಶೆಂ ಗಮ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. ಧವೆಂಚ್ ಲಿಬಾಸ್ ತೊ ನ್ಹೆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ವೀಜ್ ದಿವ್ಯಾಂಚೊ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಪ್ರಕಾಸ್ ಆಡಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಕಾಳಿಂ ಚಷ್ಮಾಂ ತಿಣೆ ಘಾಲ್ಲಿಂ. ಡೊಮಿನಿಕ್ ದಿಸಾಂಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

ಮನಾಂತ್‌ಚ್ ವಿಕಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಹಾಸೊ ಹಾಸುನ್ ಜೆರೊಮಾನ್ ಆ‌ಅಪ್ಣೆಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚೆಂ ರಿಹರ‍್ಸಲ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಗಾಯಾನ್ ಸಂಪ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕಾರ್‌ಯಾ ನಿರ‍್ವಾಹಕಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಸ್ಟೇಟಾಚ್ಯಾ ಮೇಯರಾಕ್ ವೇದಿರ್ ಆಪವ್ನ್ ಮಾನಾಚಿ ಬಸ್ಕಾ ದಿಲಿ ಆನಿ ದೋನ್ ಸಬ್ದ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ವಿನತಿ ಕೆಲಿ.ಮೇಯರ್ ಉಲವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ-ಕಿ ಸರ‍್ವ್ ಧರ‍್ಮಾಂತ್ ಪವಿತ್ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಆಸಾ; ಆಪುಣ್ ವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಧರ‍್ಮಾ‌ಅಚೊ ತರಿ ಅಸಲೆ ರಿತಿರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆಂಉತ್ರ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾತಾ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಖುಸ್ ಜಾತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಣಾ ದ್ವಂದ್ ಉದ್ದೇಶ್ ಆನಿ ಝುಜಾಂ ಸಾಂಡುನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಧಿನ್ವಾಸ್ಲೆಂ ಆನಿ ಉಲ್ಲಾಸಿಲೆಂ.ಲಿಲಿಯನ್ ಜೆನಿಸ್ ಆಪ್ಲೆ ಬಸ್ಕೆರ್‌ಚ್ ಹುಳ್ವುಳ್ಳಿ ಹೆಂ ಜೆರೊಮಾನ್ ಪಳೆಲೆಂ.ವೀಸ್ ಮಿನುಟಾಂ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಲಾಂಬ್‌ಲ್ಲಿಂ ಮೇಯರಾಚಿಂ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ ಲೊಕಾಚ್ಯಾನ್ ಜಿರಂವ್ಕ್ ಜಾಲಿಂ ನಾಂತ್. ಹೆಣೆತೆಣೆ ಘುಜ್ಗುಜೆ ಉಟ್ತಾನಾ ನಿರ‍್ವಾಹಕಾನ್ ಎಕ್ ಚೀಟ್ ಮೇಯರಾಕ್ ಪಾವಿತ್ ಕೆಲಿ.

‘ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಆನಿ ಘಳಾಯ್ ಕರಿನಾ,’ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್, ಚಿಂವಳ್ಳೆಲೆಂ ಮುಕಮಳ್ ಘೆವ್ನ್ ಮೇಯರ್ ಆಪ್ಲೆ ಬಸ್ಕೆಕ್ ವಚುನ್ ಬಸ್ಲೊ. ಜೆರೊಮಾನ್ ಎಕ್ ಲಾಂಬ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಘಾಯೆವ್ನ್ ಧರ‍್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾರ‍್ವ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಪರಿಂ ದಡ್ದಡ್ತಾಲೆಂ.

ಆತಾಂ ನಿರ‍್ವಾಹಕಾನ್ ರೆವೆರೆಂಡ್ ಫ್ರೆಡ್ ಟೇಯ್ಲರಾಕ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಜಮ್ಯಾಂತ್, ಉಸ್ವಾಸಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾಹನಾಂಚೊ ಆನಿ ಶಹರಾಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಚಟುವಟಿಕ್ಯಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಮಯ್ದಾನಾಚೆರ್ ದೆಂಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊನೆಪಣಾಕ್ ಫಾಸ್ಳೊಂಕ್ ಸಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

ಟೇಯ್ಲರಾನ್, ಆಟ್ ಮೈಕಾಂಚ್ಯಾ ಪುಂಜ್ಯಾಕ್ ಫುಡ್ ಕೆಲಿ.

‘ಪವಿತ್ ಅತ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಪೌಲಾಂ!’ ತಾಣೆ ಸುರು ಕೆಲೆಂ ಹಾತ್ ವಿಸ್ತಾರಾವ್ನ್ ಧರುನ್. ‘ಹೆ ಘಡಿಯೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಹ್ಯಾಪರಿಂ ಆಪಯ್ತೆಲೆ?’ ದೋನ್ ತೀನ್ ಘಡಿಯೊ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ತಾಚೆ ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ವಾರಾರ್ ಉಮ್ಕಳೋನ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ‘ಜಾಪ್ ತುಮಿ ನೆಣಾಂತ್ ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಜಾಣಾಂ ಜಾವ್ಯಾಂ. ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಗೆಲೊ ಆನಿ ತಾಣೆ ಪವಿತ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಸೊಡ್ಲೊ, ತೊ ಪರತ್ ಯೆತಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್. ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ? ಆಮಿಂ ಸಾಂತಾಂಚ್ಯಾ, ಮರಿಯೆಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಬೊಬ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ಪ್ರಿತಾಂಕ್ ಆರಾಧನ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂವ್. ದಿಸ್ತಾತ್‌ಗೀ ತುಮ್ಕಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಬೊಂಬಿಂ ಯಾ ಬೊಂಬ್ಯಾಚಿಂ ಪೋಸ್ಟರಾಂ? ಖುರಿಸ್ ಸಯ್ತ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಖುರ‍್ಸಾಚೆಂ ಸಂಕೇತ್ ಸಯ್ತ್ ಆಜ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೊ ಪರತ್ ಯೆತೊಲೊ ಆನಿ ತವಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಹ್ಯಾ ಪಾರ‍್ವ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗೊಪಾಂತ್ ರಾವ್ಯಾಂ……

ಸುಮಾರ್ ದೋನ್ ಘಂಟೆ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಟೇಯ್ಲರ್ ಉಲಯ್ಲೊ ಆನಿ ನಿಮಾಣೆ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಹಾಂವ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಳ್ ದಿಲೆಂ; ಹಾಂವ್ ಖೊಟೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ ಆನಿ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿತಳ್ ಕೆಲೆ; ಹಾಂವ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊಂ ಆನಿ ತಾನೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಲಾಯ್ಕಿ ದಿಲಿ.’

ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ಆಯ್ಕಾತೆಚ್ ಜಮ್ಯಾಂತ್ ಘುಜ್ಗುಜೆ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಉಟ್ಲೆ. ಅಜಾಪಾಂಚಿ ಘಡಿ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಾಲೆಂಚ್ ಲೊಕಾಂನಿ ತಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಿಡೇಸ್ತಾಂಕ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲೆ. ‘ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸರ‍್ವಾಂಕ್ ಗರ‍್ಜೆಚಿ.’ ಮುಂದರೋನ್ ಉಲಯ್ಲೊ ಟೇಯ್ಲರ್. ‘ಎಕೆ ಅಸ್ಕತ್ ಕುಡಿನ್, ಎಕಾ ಅಭಾಹಿತ್ ಕುಡಿನ್ ಆನಿ ಎಕಾ ಅಸ್ಕತ್ ಅತ್ಮ್ಯಾನ್ ಪವಿತ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಕಸಲೊ ಆಸ್ರೊ ದಿವ್ಯೆತ್?’ ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಉಚಾರೋನ್ ತಾಣೆ ಉಮ್ಕಳೋಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ‘ಪುಣ್ ಪವಿತ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಆಪಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತುಮಿ ಪಾತಿಯೆತಾತ್‌ಗೀ ತುಮಿ ಪಾತ್ಕಿ ಮ್ಹಣ್?’

ಎಕಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಜಮ್ಯಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

‘ವ್ಹಯ್! ಆಮಿ ಸರ‍್ವ್ ಪಾತ್ಕಿ!’

‘ತರ್ ತುಮಿ ತುಮ್ಛೆಂ ಖೊಟೆಂಪಣ್ ಉಚಾರೋನ್ ಸಾಂಗಾ!’ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ ಟೇಯ್ಲರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಚೆಪ್‌ಲ್ಲೆ ear-plugs ಆನಿಕ್‌ಯಿ ಭಿತರ್ ಚೆಪುನ್. ‘ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂಯಿ ಕಿತೆಂಚ್ ಆಯ್ಕಾನಾ!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ದೆಕುನ್ ತುಮ್ಚಿ ಉಗ್ತಾವ್ಣಿ ಆನಿ ಕಾಳ್ಜಾಚಿಂ ರುದಾನಾ ಫಕತ್ ಪವಿತ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕೊಂದಿತ್.

ಯೆಕಾಚಾಣೆ ಜಮ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಎಕ್ಲಿ ತರ‍್ನಾಟಿ ಚಲಿ ಧಾಂವೊನ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲಿ. ‘ಹಾಂವ್ ಎಕ್ ಪಾತ್ಕಿಣ್!’ ತಿಣೆ ಬೊಬಾಟ್ ಘಾಲಿ. ‘ಫಾತ್ರಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಭೊಗ್ಸಿಲೆಂ ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೋಣ್ ಭೊಗ್ಸಿತ್? ಹಾಂವೆಂ ಹಜಾರೊ ಯುವಕಾಂಕ್ ಪಾತ್ಕಾಕ್ ವೊಡ್ಲಾಂ. ಪಾತರ್ ವೆಭಿಚಾರಾಂಚೆಂ….ಮ್ಹಜಿ ಪಿಡಾ ಹಾಂವೆಂ ತಾಂಕಾಂ ದಿಲ್ಯಾ.’

ಟೇಯ್ಲರಾಚೆ ವೋಟ್ ಹಾಲ್ಲೆ.

‘ತುಜಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಕಾತಾತ್ ಪವಿತ್ ಅತ್ಮ್ಯಾ!’ ತಿ ಹರ‍್ದೆಂ ಪೆಟುನ್ ರಡ್ಲಿ. ‘ವ್ಹಯ್, ವ್ಹಯ್. ಯೆಮ್ಕೊಡ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ. ದೆಂವ್ಚಾರಾಂಚೊ ಎಕ್ ಹಿಂಡ್‌ಚ್ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಥಂಯ್ ವೊಡ್ತಾತ್. ಲುಸಿಫರ್ ಸಯ್ತ್‌ಯಿ ಮ್ಹಜೆ ತರ‍್ನೆ ಕುಡಿಕ್ ತಾನೆಲಾ. ತಾಚೊ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ವಿಸ್ವೊ ತಾಂಬ್ಡೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಂಕಡಾಚೆ ಧೊಮಸೆಪರಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಾಂಗಾಂ ಮದೆಂ ಯೆತೆಚ್ ಆಸಾ….’

ಟೇಯ್ಲರಾಚೆ ವೋಂಟ್ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಹಾಲ್ಲೆ.

‘ಜಾಯ್ತ್ ಪವಿತ್ ಅತ್ಮ್ಯಾ, ಜಾಯ್ತ್! ತಿಣೆ ಆಪ್ಲೆ ಕೇಸ್ ಪಿಸುಡ್ಲೆ. ‘ಹಾಂವ್ ವೊಗಿಂ ರಾವ್ತಾಂ ತುಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಆಯ್ಕಾತಾಂ….ವ್ಹಯ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಲ್ವಾರ್ ಜಾತೆಲಿಂ.’ ಹ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ತಿ ಮೋತ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ಲಿ. ಡೆನಿಮ್ ಟಾಯ್ಟ್ ಸ್ಕರ‍್ಟ್ ನ್ಹೆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಯಂ-ಸೇವಕಿಂನಿ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ತಿಕಾ ಉಕಲ್ನ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ವೆಲೆಂ.

‘ಆನಿ ಕೋಣ್ ಆಸಾತ್ ತಾತಾಂಚ್ಯಾ ಖೊಟೆಪಣಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮುಕಾರ್ ಯೆತೆಲೆ? ತುಮ್ಚಿಂಚ್ ಅಂತ್ಸ್ಕರ‍್ಣಾ ಉಜ್ಯಾನ್ ಲಾಸುನ್ ಉಡಯಾ. ಪವಿತ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಚ್ಯೊ ಜಿಬೊ ತುಮ್ಕಾಂ ನಿತಳ್ ಕರುಂದಿ.’

ದೋಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಆನಿ ಚವ್ಗ್ ದಾದ್ಲೆ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲೆ ಆನಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕಿಂನಿ ವೋಯೆಚೊ ಆಖಾಡೊ ಉಗ್ತೊ ಕರ‍್ತೆಚ್ ಭಿತರ್ ಸರೊನ್ ಟೇಯ್ಲರಾಚ್ಯಾ ವೇದಿ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಸರ‍್ಪಡೋನ್, ಲೊಳೊನ್‌ಶೆಂ ಕಸಲ್ಯಾಗಿ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಪರಿಂ ಕಸಲೆಗಿ ಆವ್ಜಾ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.

‘ಕೊಣಾಕ್ ಸಮ್ಜಾನಾ ತರಿ, ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಾತಾ!’ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತೆಮೆಟ್ಯಾಂಚೆರ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ ಟೇಯ್ಲರ್. ‘ಪವಿತ್ ಅತ್ಮೊ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದೆಂವ್ಲಾ. ಪಳೆಯಾ..ಪಳೆಯಾ…ತುಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಬಸ್ಕೆಂ ಸಾಮ್ಕಾರ‍್ಚ್ಯಾನ್ ತೊ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಟಾ!’

ತಾಣೆ ಎಕ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ ಮಾರ‍್ಲಿ.

‘ಪವಿತ್ ಅತ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಪಯ್ಲಾಂ.’

ತಿಚ್ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟೀ ಜಮ್ಯಾನ್ ಮಾರ‍್ತಾನಾ ವೇದಿಚೆರ್ ‘ದಡ್ಡ್’ ಆವಾಜ್ ಜಾಲೊ.

ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ ಆಪ್ಲೆ ಬಸ್ಕೆಥಾವ್ನ್ ಖೊಸ್ಳೊನ್ ಧರ‍್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಾಲ್ಲೊ.

ತಾಕಾ ಥಂಯ್ಸರ್‌ಚ್ ಸೊಡಾ! ಬೊಬಾಟ್ಲೊ ಟೇಯ್ಲರ್. ‘ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾವಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ನಿಮಾಣೊ ತೊ ಆನಿ ತುಮಿ ತಾಚೆ ಪಾಸತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ. ಆತಾಂ ಪವಿತ್ ಎತ್ಮೊ ತಾಚೆರ್ ಆಪೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂದಿ ಜಾಗೆ ಜಾಯಾ, ಜಾಣಾ ಜಾಯಾ….ಪವಿತ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಖೆಳ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ವಚಾನಾಕಾತ್.’

ಜಮ್ಯಾಂತ್ ಥರಾವಳ್ ರಿತಿಂಚ್ಯೊ ಬೋಬೊ ಉಟ್ಲೊ, ಆಕೃಂದನಾಂ ಆನಿ ವಿಳಾಪ್.

‘ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ಉಲಯ್ನಾ!’ ಟೇಯ್ಲರಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಆತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಬೆನ್ ಉಲಯ್ತಾ ಪವಿತ್ ಅತ್ಮೊ. ಲಂಯ್ಗಿಕತೆಚ್ಯಾ ಕುಸಡಾಯೆಂತ್ ಪಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾಂನೊ, ಆಸಾ ತುಮೆಚೆ ಮಧೆಂ ಎಕ್ಲಿ ಚಲಿ. ರಾತಿಚಿ ನೀದ್ ತಿಕಾ ಪಡಾನಾ. ತಿಕಾ ಸರೊಪ್ ದಿಸ್ತಾತ್. ತೊ ಸರೊಪ್ ಲಾಗಿಂ ಸರ‍್ತಾನಾ ತಾಚೆಂ ಹೆಡೆಂ ತಿಕಾ ಉದ್ರಿಕ್ತ್ ರಗ್ತಾನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಿಸ್ವ್ಯಾಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾ. ಮುಕಾರ್ ಸರ್ ಚಲಿಯೆ ಆನಿ ಯೆದೊಳ್ ದಾಂಬೂನ್ ಧರ‍್ಲೆಲಿಂ ಲಂಯ್ಗಿಕ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆನಿ ಪಾಶಾಂವ್ ಆತಾಂ ವೋಂಕ್.’

ಜಮ್ಯಾ ಮದ್ಲಿ ಎಕ್ಲಿ, ಸುಪುಷ್ಟ್ ಕುಡಿಚಿ ಚಲಿ ಉಟೊನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲಿ ಆನಿ ಖಿಣಾ ಭಿತರ್ ಟೇಯ್ಲರಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ವಿಣ್ಗಿ ಜಾಲಿ. ‘ಹೆಂ ವಿಣ್ಗೆಂಪಣ್ ನ್ಹಯ್,’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಟೇಯ್ಲರ್. ‘ತಿ, ತಿಚೊ ಅತ್ಮೊ ತುಮ್ಕಾಂ ದಾಕಯ್ತಾ. ಅತ್ಮೊ ಜೊ ಆತಾಂ ನಿತಳ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಯೆತಾ. ಆಸಾಗೀ ತುಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಎಕ್ಲೊ ದಾದ್ಲೊ ಜೊ ತಿಚೆಂ ವಿಣ್ಗೆಪಣ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಉದ್ರಿಕ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಎಕ್ಲೊ ದಾದ್ಲೊ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಯೆವ್ನ್ ತಾಕಾ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೊ?’ ಟೇಯ್ಲರಾನ್, ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಉಮ್ಕಳೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್-

ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ರೊದಾಂಕದೆಲ್ ಲೊಟುನ್ ಎಕ್ಲೊ ಪ್ರಾಯ್ವೆಂತ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲಿ. ತಿಕಾ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕಿಂಕ್ ತಿಣೆ ಪಯ್ಸ್ ಲೊಟ್ಲೆಂ. ‘ರೆವರೆಂಡ್ ಫ್ರೆಡ್ ಟೇಯ್ಲರ್!’ ತಿಣೆ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಆಪ್ಲೊ ತಾಳೊ ಕಾಡ್ಲೊ. ಟೇಯ್ಲರ್ ಪಂದ್ರಾ – ವೀಸ್ ಖಿಣಾಂಕ್ ಸ್ತಬ್ಧ್ ಜಾಲೊ. ಉಬಾರೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ತಾಚೆ ಬಾವ್ಳೆ ಗಳ್ಳೆ. ‘ಫ್ರ್ಡ್ ಟೇಯ್ಲರ್!’ ತಿಚೊ ತಾಳೊ ಆತಾಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

‘ಕಿತೆಂ ಅಪೇಕ್ಷಿತಾಯ್, ಸ್ತ್ರೀಯೆ?’

‘ಸ್ತ್ರೀಯೆ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್? ಹಾಂವ್ ಮರಿ ಮಗ್ದೆಲಿನ್ಂಚ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ತರೀ ಸ್ತ್ರೀಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಲೊ ಮಾರುನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆಂ ನಟನ್ ಆನಿ ಶಾಥಿ ತುಕಾ ನಾ, ಕಪಟ್ಯಾ!’

‘ಮುಂದರ‍್ಸಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆ, ಪವಿತ್ ಅತ್ಮೊ ತುಜ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಆಸಾ,’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ ಶಾಂತ್ ತಾಳ್ಯಾನ್. ‘ದಯಾಕರುನ್, ತಿಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಎಕ್ ಮೈಕ್ ಧರಾ. ತಿಚೊ ತಾಳೊ ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಜಮಾತಿಕ್ ಆಯ್ಕೊಂದಿ. ಪವಿತ್ ಅತ್ಮೊ ಕೊಣೆಂಯಿ ಉಚಾರಿನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂಯಿ ಆಯ್ಕಾತಾ!’

ಎಕ್ಲೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕಿನ್ ಎಫ್.ಎಮ್. ಮೈಕ್ ತಿಚೆ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಧರ‍್ಲೆಂ.

‘ಹೆಂ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಮ್ಹಜೊ ತಾಳೊ ತುಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಫೊಡುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ, ದೆಂವ್ಚಾರಾ!’ ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ, ರೊದಾಂಚೆಂ ಕದೆಲ್ ಆನಿಕಿ ಮುಕಾರ್ ಲೊಟುನ್ ಹಾಡುನ್. ‘ಕಾನಾಂಕ್ ಗುಡ್ದ್ಯೊ ಚೆಪುನ್ ಕೊಣಾಕ್ ಫಟಯ್ತಾಯ್ ತುಂ? ತುಜೆ ವರ‍್ವಿ ಸಾದ್ಯ್ ಜಾತಾ ತರ್ ದೇಂವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಗೂಣ್ ಕರ್.’

ಟೇಯ್ಲರ್ ತಿಕಾಚ್ ಪಳೆತಾಲೊ.

‘ಗೂಣ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಪವಿತ್ ಅತ್ಮ್ಯಾನ್—‘

‘ತುಕಾ ಆಯ್ಕಾತಾ, ತರ್?’

‘ಪವಿತ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಚೆ ಸಕ್ತೆನ್ ಹಾಂವ್ ತುಜಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂಯಿ ವಾಚುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಂ, ಸ್ತ್ರೀಯೆ.’

‘ಫಟ್ಕಿರ‍್ಯಾ! ದೋನ್‌ಯಿ ಕಾನಾಂಕ್ ಮೈಕ್ರೋ-ರಿಸೀವರಾ ಬಸಯ್ಲ್ಯಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗಾನಾಂಯ್?’

‘ಪವಿತ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಚಿ ಗರಜ್ ನಾ, ಸ್ತ್ರೀಯೆ.’

‘ತುಜೆಂ ನ್ಹೆಸಣ್ ನ್ಹೆಸ್ ಚಲಿಯೆ!’ ರೊದಾಂಚ್ಯಾ ಕದೆಲಾಚೆರ್‌ಚ್ ಘುಂವೊನ್ ತಿಣೆ ತ್ಯಾ ವಿಣ್ಗೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ಹುಕುಮ್ ದಿಲಿ.. ‘ಕಿತ್ಲೆಶಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ತುಕಾ ಆನಿಕಿ ವಿಣ್ಗೆಂ ಕರ‍್ಚೆ ಫುಡೆಂ ಹಾಂಗಾಥಾವ್ನ್ ವಚ್.’

ತ್ಯೆ ಚಲಿಯೆನ್ ಎಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ಭಂವ್ತಿಂ ಚರಯ್ಲಿ ಆನಿ ತಿಕಾ ಕಿತೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂಗೀ, ಆಪ್ಲಿಂ ವಸ್ತ್ರಾಂ ಆರಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ತಿ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲಿ.

ರೊದಾಂಚ್ಯಾ ಕದೆಲಾ ವಯ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಹಾಸ್ಲಿ.

‘ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್, ರೆವರೆಂಡ್ ಫ್ರೆಡ್ ಟೇಯ್ಲರ್?’

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ನಿರ‍್ವಾಹಕ್ ಮದೆಂ ಪಡ್ಲೊ.

‘ನಾ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಅಸಲಿ ಆತರ‍್ವಣಾಂ ರೆವೆರೆಂಡಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಪರ‍್ಕಿ ನ್ಹಯ್. ಅಶೆಂ ಘಡ್ತಾನಾ – ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಶೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ – ತಾಚೆಂ ಸಮಧಾನ್ ಖಂತಿನ್ ಪಿಗಳ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವಿಶೆವಾಚಿ ಗರ‍್ಜ್ ಆಸಾ. ತಾಕಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಿನುಟಾಂಚೊ ಮಾನಸಿಕ್ ವಿಶೆವ್ ಗರ‍್ಜ್. ತ್ಯಾ ಮಿನುಟಾಂಕ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೆಬಿನಾಕ್ ವೆತೊಲೊ. ತವಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಭಕ್ತಿಕ್ ಗಿತಾಂ ಆನಿ ಗಾಯಾನಾಂ ಚಾಲು ಆಸ್ತೆಲಿಂ.

ಟೇಯ್ಲರ್, ಪಡ್ದೊ ಉಸವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೆಬಿನಾಕ್ ಗೆಲೊ. ಧರ‍್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಾಲ್ಲೊ ಜೆರೊಮ್ ತವಳ್ ಸನಿನ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ಟೇಜಿಚೆರ್‌ಚ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಟೇಯ್ಲರಾಚೆಂ ಶಿಂತಿದ್ ಸಂಯಮಾಕ್ ಯೆತಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಕೊಣೆಂಯಿ – ನಿರ‍್ವಾಹಾಕ್ ಸೊಡುನ್ – ಕೆಬಿನಾಕ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಾಕಿದ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಕೆಬಿನಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತೆಚ್ ಟೇಯ್ಲರಾನ್ ಖ್ಹಿಳ್ ಘಾಲಿ.

ಏಕ್‌ಕಂಡೀಶನಾರ್ ಚಾಲು ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

‘ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ಭಾವಾ, ಸಿಸೆರೊ?’ ಟೇಯ್ಲರಾನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ,ದೊಳೊ ಮೊಡುನ್.

‘You’re a real bastard, Taylor!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ ಎಕಾ ದಾಟ್ ಬ್ರೀಫ್‌ಕೇಜಿಂತ್ಲೆ ಕೊನ್ಯಾಕಾಛೆ ಪಾಂಯ್ಟ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡುನ್. ‘ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ವೀಲ್‌ಚೇರಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಚಿ ಗರ‍್ಜ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ?’

‘ಸಿಸೆರೊ!,’ ಮ್ಹಳೆಂ ಟೇಯ್ಲರಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ಪಾಂಯ್ಟ್ ಘೆವ್ನ್. ‘ಇತ್ಲಿಂ ವರ‍್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ತುಂ ಮ್ಹಜೆ ಸಂಗಿ ಆಸಾಯ್ ತರಿ ಹ್ಯೆ ವಿದ್ಯೆಚೆಂ ಪರಿಪೂರ‍್ಣ್ ಹುನ್ನರ್ ತುಕಾ ಆನಿಕಿ ಕಳಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಆನಿ ತೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಶಿಕಂವ್ಕ್‌ಯಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ ಆನಿ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಶಿಕಂವ್ಕ್‌ಯಿ ಶಿಕಯ್ನಾ.’ ತಾಣೆ ಕೊನ್ಯಾಕಾಕ್ ಎಕ್ ಘೊಟ್ ಮಾರ‍್ಲೊ ಆನಿ ಪಾಂಯ್ಟ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಸಿಸೆರೊಕ್ ಪಾಟಿಂ ದಿಲೊ. ‘ಪೆಟ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ತಾಂತ್ರಿಕತೆನ್ ಭಾರಿಚ್ ಮುಕಾರ್ ಆಸಾ ತೆಂ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ಸರ‍್ವಯಿ ಭೆಂಕ್ರೆ ನ್ಹಯ್. ನವೆಂ ನವೆಂ ಆಪ್ಜೀಮ್ ಸರ‍್ವಾಂಕ್‌ಯಿ ಜಾಯ್ ಪುಣ್ ಹೊ ಖ್ಹೆಳ್ ಕಸಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ‘ಅನ್ಭಾವಾಡ್ತಿ’ ಧಾರಾಳ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂಚೆಂ ‘ಫೀಡ್‌ಬ್ಯಾಕ್’ ಜೆರೊಮ್ ತಸಲ್ಯಾ ಪಿಶಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲಾಂ. ತಿಂ ದೊಗಾಂ ರಾಜ್‌ಕಾರಿಣಿಂ – ಮಾವ್ರಿಸ್ ಆನಿ ಲಿಲಿಯನ್ – ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪಾತಿಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಚಿಂತಾಯ್? ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ಕಸಲಿಂಯ್ ಸವಲಾಂ ಉಟ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆ – ಹೆರಾಂಥಾವ್ನ್ ಉಟ್‌ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ – ಹಾಂವೆಂಚ್ ತಿಂ ಉಟಯ್ಲಿಂ. ಕಶೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಟನ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಮ್ಹಾತಾರೆಚೆಂ – ದೊರೊತಿಚೆಂ?’

‘ಆಸ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ? ಹಾಂಗಾಸರ್ ಎಕ್ ಮ್ಹಯ್‌ನ್ಯಾ ಆದಿಂ ಹಾಂವ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಭೆಷ್ಟೊಚ್?’ ಸಿಸೆರೊನ್ ಪಾಂಯ್ಟ್ -ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂಕ್ ತೆಂಕ್ಲೊ. ‘ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಹೋಮ್‌ವರ‍್ಕ್ ಕೆಲಾಂ ಟೇಯ್ಲರ್. ಆತಾಂ ತಿಂ ರಿಸೀವರಾಂ ಸಾರ‍್ಕೆ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ತಾತ್ ಯಾ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಯಾಂ.’ ಸಿಸೆರೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭ್ರೀಫ್‌ಕೇಜಿಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆಧುನಿಕ್ ಎಫ್.ಎಮ್.ರಿಸೀವರ್ ಚಾಲು ಕೆಲೊ. ಟೇಯ್ಲರಾಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಗ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಹಾತ್ ಘಾಲುನ್ ಕ್ಲ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರಾಪರಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಪೆಟುಲಾಚೊ ಬಟನ್ ದಾಂಬ್ಲೊ.

ಯೆಕಾಚಾಣೆ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಚೆಪುಲ್ಲ್ಯಾ ear-plugs-ಕ್ ಜೀವ್ ಆಯ್ಲೊ.

‘ಮ್ಹಜೆಸರ‍್ಶಿಂ ದೋನ್ ಕೇಜಿ ಆಸಾತ್ – ಎಕ್ಲೊ ಆಮಾಲಿ,, ದುಸ್ರೆಂ ಮಾದಕ್ ವಕ್ತಾಂಚೆಂ ವ್ಯಸನಿ.’ ಚಲಿಯೆಚೊ ತಾಳೊ.

ಟೇಯ್ಲರಾನ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬ್ಲೊ. ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪಿಸ್ಪಿಸೊ ಆನಿ ಜಮ್ಯಾಂತ್ಲೊ ತಾಳೊ/ತಾಳೆ. ಪುಣ್ ತೊ ಪಿಸ್ಪಿಸೊ ತಾಳೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ‘ತೆಗಾಂ ಆಸಾತ್ – ಎಕ್ಲೆಕ್ ಸಯ್ತಾನ್ ಲಾಗ್ಲಾ ಖಂಯ್, ಎಕ್ಲೆಕ್ ಆತ್ರಾಯ್ಟಿಸ್ ಆನಿ ಚವ್ತ್ಯಾಕ್…ಗಳ್ಯಾಚೆಂ ಕೆನ್ಸರ್, ಕಸಲೆಂಗಿ ಗೊಯ್ಟರ್ ಖಂಯ್.’

ಅಶೆಂಚ್, ಟೇಯ್ಲರಾನ್ ಜಮ್ಯಾಂತ್ ಸಾದ್ಯಾ ನ್ಹೆಸ್ಣಾರ್ ಭಂವೊನ್ ಲೊಕಾಕಡೆನ್ ಉಲವ್ನ್ ‘ಕೇಜಿ’ ಆರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಯಂಸೇವಕಾಂ/ಕಿಂ ಲಾಗಿಂ ಸಂಪರ‍್ಕ್ ಕೆಲೊ.

ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ತೊ ವೇದಿಚೆ ಯೆತಾನಾ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಕೇಜಿ ತೊ ಆಪಯ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಜಮೊ ಶ್ರಿಂ ಸುಕ್ತಾಲೊ. ‘ಸರ‍್ವ್ ಸಾರ‍್ಕೆಂ ಆಸಾ!’ ತಾಣೆ ಸಿಸೆರೊಕ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ‘ಫಾಲ್ಯಾಂ, ಪಳೆ ತುಂ, ಹಾಚ್ಯಾಕಿ ಚಡ್ ಜಮ್ತೆಲೆ.’

‘ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳೆಂಯ್?’

‘ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಶೆರೊಲಾಕ್ ವಿಣ್ಗೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಹಾಂವೆಂ?’ ಟೇಯ್ಲರಾನ್ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಪಾಂಯ್ಟ್-ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಘೆತ್ಲೊ. ‘ಖಂಯ್ ವಚಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಶೆರೊಲಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂಯ್‌ಮೂ?’

‘ವ್ಹಯ್ ದೆಂವ್ಚಾರಾ!’ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಸಿಸೆರೊನ್. ‘ಆಯ್ಚೆ ರಾತಿಂ ತೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.’

ಟೇಯ್ಲರಾನ್ ಪಾಂಯ್ಟ್-ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಖಾಲಿ ಕೆಲೊ.

‘ಆಮ್ಚೊ ಘುಟ್ ಕೆದಳಾ ಭಾಯ್ರ್ ಪದತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಿರಾಂತ್ ಉಟ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ….’ ಕೆದಳಾಯಿ ಉಚಾರ‍್ಚೆಂ ಉಚಾರ‍್ಲೆಂ ಸಿಸೆರೊನ್.

ಟೇಯ್ಲರ್ ಎಕ್ ಶೀಥಳ್ ಹಾಸೊ ಹಾಸ್ಲೊ.

‘ತುಮ್ಕಾಂ ಸರ‍್ವಾಂಕ್ ಹಾಚೆ ಆದಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ!’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಟೇಯ್ಲರ್. ‘ಜರಿತರಿ ಹಾಂವ್ ಬುಡ್ಲೊ, ತುಮಿ ಸರ‍್ವ್ ಮ್ಹಜೆ ಸಂಗಿ ಬುಡ್ತೆಲ್ಯಾತ್.!’

(ಅವಸ್ವರ್ – 58 ತ್ ಮುಂದರ್ತಾ)

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.