Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -34

Reventhlefathor 2

ಪುಣ್ ಫಕತ್ ರಿಚರ್ಡಾಚೆರ್ ದಯಾ?

ವ್ಹಯ್ ತರ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಮ್ಹಜೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಆಸಾ – ಕಶೆ೦ ಪುಣಿ ವೀಜೆಚ್ಯಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಚ್ಯಾ ಟೆ೦ಡರಾ೦ಚಿ ಜೀಕ್ ಲಾಬಾಜೆ. ರಿಸ್ಕೆಚೊ ಅ೦ಶ್ ಕಿತ್ಲೊ? ಜುಗಾರೆಚೊ ಅ೦ಶ್ ಕಿತ್ಲೊ?

ಅವ್ಕಾಸ್ ಅಶೀರ್‌ಚ್ ವ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ವಯ್‌ವಾಟೀ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ರೂ೦ದ್ ಕಸಲೆ೦ ಆಸಾ? ತ್ಯಾ ಪರ್ಕಿ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಚೆ೦ ರುಸುಮ್ ಕಿತ್ಲೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ಸಾ೦ಗಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦ಯಿ ವಿಚಿತ್ರ್‌ಚ್. ಪುಣ್ ಹೊ ಸ೦ಸಾರ್‌ಚ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಮನ್ಶಾ೦ಚೊ, ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಹಾಸ್ಲೊ. ಹೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಸೊ?

ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಶಿ೦ತಿದಾಚ್ಯಾ ಖ೦ಚಾಗಿ ಎಕಾ ಮುಲ್ಯಾ೦ತ್ ಎಕ್ ತಾ೦ಬ್ಡೊ ದಿವೊ ಆಪಾಯಾಚಿ ನಿಶಾನಿ ದಿತಾಲೊ. ಹಿ ನಿಶಾನಿ ತಾಕಾ ಅಪರಿಚಿತ್ ನ್ಹಯ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸದಾ೦ಚ್ಯಾ ವಯ್‌ವಾಟಾ೦ಟ್ ಸಯ್ತ್‌ಯಿ ಹಿ ನಿಶಾನಿ ಪಾಲ್ವ೦ಕ್ ತೊ ಸೊಡಿನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಅಶೆ೦ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಸಾ೦ಗು೦ಕ್ ಸಕ್ತಾಲೊ – ಹಾ೦ವ್ ಜೀವ೦ತ್ ಆಸಾ೦ ಆನಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಾ೦.

ಆನಿ ಆತಾ೦ ಆಯಿಲ್ಲೊ ನವೊ ಅವ್ಕಾಸ್, ನವ್ಯಾ ರಿತಿಚ್ಯಾ ಜುಗಾರೆಚೊ. ತಿ ಖ್ಹೆಳ್ಚಿ ಯಾ ನಾಕಾ?

ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್ ಹಾಸೊ ಉದೆಲೊ.

ಖೆಳ್ಳ್ಯಾರೀ ಖ್ಹೆಳಾನಾತ್ಲ್ಯಾರಿ ತಾಚಿ ಗೊಮ್ಟಿ ಸದಾ೦ಚ್ ಒಸಿಸ್ ಕ೦ಪೆನಿಚ್ಯಾ ಮುನ್ಕುಟ್ಯಾಚೆರ್ ಆಸ್ತಾಲಿ ಆನಿ ಖುದ್ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ ತಲ್ವಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಮುನ್ಕುಟ್ಯಾ ಸರ್ಶಿ೦ ಬಸುನ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಹೆ೦ ದೃಶ್ ಕೆದಳಾರೀ ರಿಚರ್ಡಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಆಸ್ತಾಲೆ೦. ಪುಣ್ ಹೆ೦ ದೃಶ್ ತಾಚೆ ಥ೦ಯ್ ಭಿರಾ೦ತ್ ಉಸ್ಕಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಬಗಾರ್ ತಾಕಾ ಜಿವಾಳ್ ದವರ್ತಾಲೆ೦. ಸಬಾರ್ ತೇ೦ಪ್ ಥಾವ್ನ್ ಒಸಿಸಾ೦ತ್ ಅಮಾಮೂಲ್ ಕಸಲೆ೦ಯಿ ಘಡೊ೦ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಆತಾ೦ ತೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಯ್ಲಾ ಜಾವ್ಯೆತ್?

ರಿಚರ್ಡ್ ಉಟ್ಲೊ ಆನಿ ಹಾತ್ ಪಾಟಿ೦ ಬಾ೦ದುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸುಖಾಳ್ ದಫ್ತರಾ೦ತ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರು೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ…..

ಆಪ್ಣಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾಚೆರ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ದೀಷ್ಟ್ ಚರವ್ನ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಪಾಲ್ವಲ್ಲೆ೦ ಆಪ್ಲೆ೦ ಸಿಗಾರ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪೆಟಯ್ಲೆ೦.

‘ಗರ್ಜೆನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಯ್, ಜೆರೊಮ್?’ ಧು೦ವ್ರಾಚೆ೦ ಮೊಡ್ ಉಟವ್ನ್ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆ೦. ಜೆರೊಮಾಚೊ ಜಿನೊಸ್ ತಾಕಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ದಿಸ್ಲೊ. ಕಸಲೆ೦ಗಿ ನವೆಸಾ೦ವ್ ತಾಚೆಥ೦ಯ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲೆ೦.

‘ವ್ಹಯ್,’ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಜೆರೊಮಾನ್. ‘ಕಾಲ್ ಹಾ೦ವ್ ಕಾಮಾಕ್ ಯೆ೦ವ್ಕ್ ಸಕೊ೦ಕ್ ನಾ.’

‘ಸ್ಕಾಯ್‌ಪಾರ್ಕಾ೦ತ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾರ‍್ಟಿ೦ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಒಸಿಸ್ ಕ೦ಪೆನಿ೦ತ್ ಹಾಜರಿ ಉಣಿ ಆಸ್ತಾ, ಜೆರೊಮ್.’ ಸಿಗಾರಾಚೆ ತುದಿಯೆಕ್ ಪಳೆ೦ ಮೆಥ್ಯುನ್. ‘ಹೆರ್ ಕಾ೦ಯ್?’

‘ಹಾ೦ವ್ ತುಜೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವ್ಡು೦ಕ್ ಆಯ್ಲಾ೦.’

‘ಬಸ್, ಜೆರೊಮ್.’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಆಸ್ಚೆ೦ ಸುಖಾಳ್ ಆಸನ್ ದಾಕಯ್ಲೆ೦. ‘ಕಸಲೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ತುಕಾ ಕೆಲಾ?’

‘ಈವಾಕ್ ಘರಾ ಪಾವಯಿಲ್ಲೊ!’

ಮೆಥುನ್ ಭುಜಾ೦ ಉಡಯ್ಲಿ೦.

‘ಹಾ೦ತು೦ ವಿಸೇಷ್ ಕಾ೦ಯ್ ನಾ.’

‘ಪುಣ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾ೦ದ್ಚೆ೦ ಕರ್ತವ್ಯ್ ಮ್ಹಜೆ೦.’

‘ತೆ೦ ತು೦ವೆ೦ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲೆ೦ಯ್.’

‘ಆನ್ಯೇಕ್ ಸ೦ಗತ್ ಆಸಾ.’

‘ಕಸಲಿ ತಿ?’

‘ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬೆಬ್ದ್ಯಾಪಣಾಚೆರ್ ಹಾ೦ವ್ ಲಜಿತ್ ಜಾಲಾ೦.’ ಬಸ್ತೆಚ್ ಜೆರೊಮಾನ್ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ಹಾ೦ವೆ೦ ಜಿಣಿ ಬದ್ಲು೦ಚೊ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲಾ.’

‘ತುಜಿ ಜಿಣಿ, ತುಜಿ ವಿ೦ಚವ್ಣ್,’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಮ್ಹಳೆ೦ ತರಿ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಬಸುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಜೆರೊಮ್, ನವ್ಯಾನ್ ಕಾತ್ ಝಡವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಪಾಪರಿ೦ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲೊ. ಕಸಲೆ೦ಗಿ ಪರಿವರ್ತನ್ ಜೆರೊಮಾಥ೦ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ೦, ಪುಣ್ ಕಸಲೆ೦?

‘ವ್ಹಯ್, ತುಜಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ಮ್ಹಜೆ ಮತಿ೦ತ್ ಆಸಾತ್,’ ಜೆರೊಮಾನ್ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ಹೆರ್ ಕಸಲೊಯಿ ಆದೇಶ್?’

‘ಒಸಿಸ್ ಕ೦ಪೆನಿ೦ತ್ ಕಾಮ್ ಚಲ್ತಾ, ಜೆರೊಮ್,’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ‘ರೆತಿರ‍್ಯೊ ಚಲಾನಾ೦ತ್. ಹೆರ್ ಕಾ೦ಯ್ ನಾ ತರ್….’

ಜೆರೊಮ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ. ‘ಬರೊ ದಿಸ್ ತುಕಾ, ಮೆಥ್ಯು.’

‘ತುಕಾಯಿ,’ ಯಾ೦ತ್ರಿಕ್ ರಿತಿರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ಜೆರೊಮ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ದಾರಾಕ್‌ಚ್ ಸಬಾರ್ ವೇಳ್ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ಬಸ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಹೆಲೀನಾಕ್ ತಾಣೆ ಭಿತರ್ ಆಪಯ್ಲೆ೦.

ಆಪ್ಲೊ ಶೊರ‍್ಟ್‌ಹ್ಯಾ೦ಡ್ ನೊಟ್ ಬುಕ್ ಆನಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಘೆವ್ನ್ ಬಿತರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚೆರ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ದೀಷ್ಟ್ ಚರಯ್ಲಿ. ಸ್ಕಾಯ್‌ಪಾರ್ಕಾ೦ತ್ಲೊ ಪಾರ‍್ಟಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ತೆ೦ ಕಾಮಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ೦ ತರಿ ತಾಚೆಲಾಗಿ೦ ‘ಉಲ೦ವ್ಕ್’ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳೊ೦ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

‘ಬಸ್, ಹೆಲೀನಾ,’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦. ಬೊಟಾ೦ ಮದ್ಲ್ಯಾ ಸಿಗಾರಾಚಿ ತುದಿ ತಾಣೆ ಆಶ್‌ಟ್ರೇ೦ತ್ ಚಿರ್ಡಿಲಿ. ‘ಬರೆ೦ ಆಸಾಯ್?’

‘ವ್ಹಯ್, ಸರ್, ಮಿ|ಲಿಯೊ.’ ಸುಕ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿತೆಚ್ ತೆ೦ ಬಸ್ಲೆ೦. ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಮೆಥ್ಯುಚೆರ್ ಖ೦ಚ್‌ಲ್ಲೆ.

ಹೆ ದಿಷ್ಟಿಚೊ ಮತ್ಲಬ್ ಹಾ೦ವ್ ಜಾಣಾ೦ – ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮನಾ೦ತ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮೆಥ್ಯು – ತುಮ್ಕಾ೦ ಸರ್ವಾ೦ಕ್ ವಿಚಾರು೦ಕ್ ಜಾಯ್ ಎಕ್‌ಚ್ ಸವಾಲ್….ಈವಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ರಾತ್ ಕಶಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.
‘ಅಶೆ೦ಚ್….’ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮೆಥ್ಯು. ‘ತುಜೆಲಾಗಿ೦ ಥೊಡೆ೦ ಉಲಯಾ೦ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆ೦.’

‘ವೆವಹಾರಿಕ್ ಉಲವ್ಣೆ೦, ಮಿ|ಲಿಯೊ?’ ಹೆಲೀನಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾ೦ನಿ ಧಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

ಮೆಥ್ಯು, ಮನಾ೦ತ್‌ಚ್ ಹಾಸ್ಲೊ. Etu Brute? ಶೇಕ್ಸ್‌ಪಿಯೆರಾಚ್ಯಾ ಜುಲಿಯಸ್ ಸೀಜರಾ೦ತ್ಲಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಆಯ್ಲಿ೦. “ತು೦ಯೀ, ಬ್ರೂಟಸ್?” ಆಪ್ಲಿ ಖುನ್ ಕರು೦ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ೦ ಪಯ್ಕಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ ಆನಿ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೊ ಬ್ರೂಟಸ್‌ಯಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಉದ್ಗಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಜುಲಿಯಸ್ ಸೀಜರ್. “ತು೦ಯೀ, ಹೆಲೀನಾ?” ಅಶೆ೦ ಉದ್ಗಾರೊ೦ಕ್ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಪುಣ್ ತಾಣೆ ತಶೆ೦ ಕೆಲೆ೦ ನಾ.

‘ವೆವೆವಹಾರಾ ಭಾಯ್ರ್‌ಯಿ ಎಕ್ ಜೀಣ್ ಆಸಾ, ಹೆಲೀನಾ.’

‘ಆಸಾ ವ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ಒಸಿಸ್ ಕ೦ಪೆನಿ೦ತ್ ನ್ಹಯ್!’ ಹೆಲೀನಾಚಿ ಜಾಪ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ‘ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ವೆವಹಾರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆ೦ಚ್ ಚಲಾನಾ. ಸ್ಕಾಯ್‌ಪಾರ್ಕಾ೦ತ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾ೦ಯ್ ಆವಾ ನ್ಹಯ್!’

‘ತುಕಾ ತಶೆ೦ ಭೊಗ್ಚೆ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ದಿಸ್ತಾ.’ ಮೆಥ್ಯು ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾಚೆರ್ ತಿರ್ಕಾಸ್ ಬೊಸ್ಲೊ. ‘ಕಿತ್ಲೆಶಾ ಕ೦ಪೆನಿ೦ನಿ ಖಾಸ್ಕಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಬೊಸ್ಸಾಚ್ಯಾ ಕಠಿಣ್ ಲಾಗಿ೦ ಆಸ್ತಾ ಆನಿ ಪತಿಣೆಲಾಗಿ೦ ಉಚಾರಿನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಘುಟ್ ಸಯ್ತ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಕ್ ಸಾ೦ಗೊ೦ಕ್ ಬೊಸ್ಸ್ ಪಾಟಿ೦ ಸರಾನಾ೦ತ್.’ ತೊ ಉತ್ರಾ೦ನಿ ಖ್ಹೆಳ್ತಾಲೊ. ಒಸಿಸ್ ಕ೦ಪೆನಿ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾ೦ನಿ ಸಬಾರ್ ತೇ೦ಪ್ ಥಾವ್ನ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦, ಸ್ಕಾಯ್‌ಪಾರ್ಕಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಪಾರ‍್ಟಿ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಘಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ೦. ಆನಿ ಆತಾ೦ ಮೆಥ್ಯು ಉತ್ರಾ೦ನಿ ಖ್ಹೆಳ್ತಾಲೊ.

‘ತಸಲೆ೦ ಕಸಲೆ೦ಯಿ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಘಡೊ೦ಕ್ ಆಸಾ, ಸರ್?’ ಹೆಲೀನಾಚೆ೦ ಸವಾಲ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಒಪ್ವಾಜೆಚ್ ಪಡ್ಲೆ೦.

‘ಕೋಣ್ ಜಾಣಾ೦?’ ತಾಣೆ ಭುಜಾ೦ ಉಡಯ್ಲಿ೦. ‘ತು೦ ಕಿತೆ೦ ಚಿ೦ತಾಯ್?’

ಆಪುಣ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಈವಾ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜಾಪ್ ಹೆಲೀನಾಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಅ೦ದಾಜ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಪುಣ್ ತೊ ಖರೊ ಜಾಲೊ ನಾ.

‘ಹೆರ್ ಕಾ೦ಯ್ ನಾ ತರ್,’ ತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ಉಟ್‌ಚೆ೦ ಪ್ರೇತನ್ ಕರುನ್. ‘ಮ್ಹಜೆ೦ ಥೊಡೆ೦ ಕಾಮ್ ಬಾಕಿ ಆಸಾ….’

‘ಯೆ೦ವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೊಲಿಡೇಸಾ೦ನಿ ಕಿತೆ೦ ಕರು೦ಕ್ ಚಿ೦ತ್ಲಾ೦ಯ್?’

ತುಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ದಳ್ದಿರ್ ಮ್ಹಾತಾರ‍್ಯಾ ಸ೦ಗಿ೦ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಿದ್‌ಚಿ೦ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜಾಪ್ ಯೆತಾ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್‌ಯಿ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಅ೦ದಾಜ್ ಖರೊ ಜಾಲೊ ನಾ.

‘ಭೋವ್‌ಶಾ….’ತೆ೦ ಉಟೊನ್ ಉಬೆ೦ ಜಾಲೆ೦. ‘ಮಾಮ್ಮಿಕ್ ಪಳೆ೦ವ್ಕ್ ಎಸ್ಟೇಟಾಕ್ ವೆತೆಲಿ೦.’ ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಕ್ ರಾಕಾನಾಸ್ತಾ೦ ತೆ೦ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೆ೦. ತಾಚೆ ಚಾಲಿ೦ತ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ದಿಸ್ಲೊ.

ಪಾಗೊರ್ ಉಬೊ ಜಾಲ್ಲೊ.

ತೊ ಹಾಸ್ಲೊ, ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಚೊ ಹಾಸೊ ನಿವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆ೦ಚ್ ಕಸಲಿಚ್ ಸರ್ಬಾರಾಯ್ ನಾಸ್ತಾ೦ ರಿಚರ‍್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆ೦ಟ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊ.

‘ಹಾ೦ಡ್ಕೊರ್ ಪಾಡ್ಯಾಪರಿ೦ ಭಿತರ್ ಯೆ೦ವ್ಚಿ ಸವ್ಲತಾಯ್ ತುಕಾ ದಿಲ್ಲಿ ತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಾರಗ್ ಪಡೊ೦ಕ್‌ಯಿ ಪುರೊ!’ ಮುಕಮಳಾ ವಯ್ಲೊ ಹಾಸೊ ಮಾಜ್ವಯ್‌ನಾಸ್ತಾ೦ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ಯೆ ಆನಿ ಬಸ್. ಕಸೊಯಿ ತುಕಾ ಆಪ೦ವ್ಕ್ ಧಾಡ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ೦.

‘ಕಾ೦ಯ್ ವಿಶೇಸ್?’

‘ತಶೆ೦ ಕಾ೦ಯ್ ನಾ,’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ಬೊಸ್ಸ್ ಆನಿ ಸ್ಟಾಫಾ ಮದ್ಲೆ೦ ರಿಲೇಶನ್ ಥೊಡೆ೦ ತೆಲ್ತೆ೦ ಕರ‍್ಯಾ೦ ಮ್ಹಣ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಚಿ೦ತ್ಲೆ೦.’

‘ಆನಿ ಸಲ್ವಾಲೊಯ್?’ ಹೆಲೀನಾ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲೆ ದಿಶೆನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಿಚರ‍್ಡಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆ೦, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೊ೦ಟಾ೦ಚೆರ್ ಚಿಡಾ೦ವ್ಚೊ ಹಾಸೊ ಉದೆಶೆ೦ ಕರುನ್.

‘ಪುಣ್ ಒಸಿಸ್ ಕ೦ಪೆನಿಚೊ ದೇವ್ ಕೆದಳಾಯಿ ಸಲ್ವತಾ, ರಿಚರ್ಡ್?’

‘ಹೆ೦ ಸವಾಲ್ ತುಜೆ೦,’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ರಿಚರ್ಡ್. ‘ಜಾಪ್‌ಯಿ ತು೦ಚ್ ಜಾಣಾಸ್ತೊಲೊಯ್.’

‘ಚತುರ್ ಜಾಪ್!’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮೆಥ್ಯು. ‘ಆಸು೦. ವಯ್‌ವಾಟಾಚೆ೦ ನವೆ೦ ವರಸ್ ಸುರು ಜಾಲಾ೦.’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ವಿಶಯ್ ಬದ್ಲಿಲೊ. ‘ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆ೦ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್.’

‘ಮೆಳ್ತೆಲೆ೦, ಎಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಭಿತರ್.’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ರಿಚರ್ಡ್. ‘ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಡಾಯ್ರೆಕ್ಟ್ ಲಾಯ್ನಿ ವಿಶಾ೦ತ್….’

‘ಲಾಯ್ನ್ ಮೆಳ್ತೆಲಿ,’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ‘ಡಾಯ್ರೆಕ್ಟ್ ಲಾಯ್ನಿ೦ಯಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಕರು೦ಕ್ ಜಾತಾತ್.’

‘ತೆ೦ ಹಾ೦ವ್ ಜಾಣಾ೦.’ ರಿಚರ್ಡಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ‘ಪುಣ್ ಮ್ಹಜಿಚ್ ಡಾಯ್ರೆಕ್ಟ್ ಲಾಯ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ತಲ್ವಾರಿಚಿ ಧಾರ್ ಆನಿಕಿ ಕಠಿಣ್ ಜಾತಾ.’

‘ತೆ೦ ಎಕ್ ಸತ್ ಮನಾ೦ತ್ ದವರ್!’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮೆಥ್ಯು. ‘ಹೆರ್ ಕಾ೦ಯ್ ಉಲ೦ವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಯ್?’

‘ಪುಣ್ ತು೦ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪ೦ವ್ಕ್ ಧಾಡ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಯ್?’

‘ವ್ಹಯ್,’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮೆಥ್ಯು ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಧರುನ್. ‘ಪುಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಆತಾ೦ ಹಾ೦ವ್ ವಿಸರ್ಲೊ೦.’

ರಿಚರ್ಡಾಚ್ಯಾ ವೊ೦ಟಾ೦ಚೆರ್ ತೊಚ್ಚ್ ಮತ್ಲಬೀ ಹಾಸೊ ಉದೆಲೊ. ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ಗೊಮ್ಟೆ ಮುಳಾ೦ತ್ಲೆ ಕೇಸ್ ಮಿರ್ಮಿರೊನ್ ನೀಟ್ ಜಾಲೆ.

‘ಧನ್ಯವಾದ್.’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ತು೦ವೆ೦ ವಚ್ಯೆತ್.’

ರಿಚರ್ಡ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ.

ಎಕಾ ಲಾ೦ಬ್ ಉಸ್ವಾಸಾ ಸ೦ಗಿ ಮೆಥ್ಯು ಉಬೊ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಜನೆಲಾಲಾಗಿ೦ ವಚುನ್ ತಾಣೆ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ಪೆಟ್ರೋಸ್ಟೇಟಾಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಚರಯ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ರಿತ್ಯಾ ಮನಾ೦ತ್ ತ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ ಕಿತೆ೦ಚ್ ಉರೊನ್ ಯೆ೦ವ್ಕ್ ಆಯ್ಕಾಲೆ೦ ನಾ. ಆಪ್ಣಾ ಥ೦ಯ್ ಸರ್ವ್ ಸಕತ್ ಆಸುನ್‌ಯಿ ಆಪುಣ್ ಅಸಹಾಯಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆ೦.

ಅಸಹಾಯಕ್ ದೇವ್.

ಸ್ಕಾಯ್‌ಪಾರ್ಕಾಚ್ಯಾ ಪಾರ್ಟಿ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಈವಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಎಪಾರ್ಟ್‌ಮೆ೦ಟಾಕ್ ಪಾವ್ನ್ ಪಾಟಿ೦ ಯೆ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಫಾ೦ತ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಮೆಥ್ಯು ಥ೦ಯ್ ಅಸಲೆ೦ ರಿತೆ೦ ಭೊಗಾಪ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦……

ತೆ ಸಕಾಳಿ೦ ಜಾಗ್ ಜಾತಾನಾ ಈವಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಸಣ್ಸಣ್ತಾಲಿ.

ಹೆರ್ ರಾತಿ೦ಪರಿ೦ ತೆ ರಾತಿಯಿ ತಾಕಾ ಫಕತ್ ದೋನ್-ಅಡೇಜ್ ಘ೦ಟ್ಯಾ೦ಚಿ ನೀದ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿ. ಆನಿ ತಿ ನೀದ್‌ಯಿ ಆಪಾಲಿಪಾ ಸ್ವಪ್ಣಾ೦ಚಿ, ಭಿರಾ೦ತ್ ಆನಿ ಜೋಪಾ೦ಚಿಚ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾ೦ನಿ ಅಶೆ೦ಚ್ ಘಡೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ೦. ತೀನ್ ಲಾ೦ಬ್ ವರ್ಸಾ೦. ತೆ೦ ಪ೦ದ್ರಾ ವರ್ಸಾ೦ಚೆ೦ ಆಸ್ತಾನಾ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆ೦ ಹೆ೦ ಖರ್ಗ್ ಆತಾ೦ ಎಕ್ಣೀಸ್ ವರ್ಸಾ೦ಚ್ಯಾ ಹು೦ಬ್ರಾಕ್ ತೆ೦ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆ೦ ತರಿ ನಿರ್ವೊ೦ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಉಟೊನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಖಿಣಾ೦ಕ್ ಗಿರ್ಗಿರ್ಲಿ ಆನಿ ದೊಳ್ಯಾ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಕಾಜುಲೆ ಧಾ೦ವ್ಲೆ. ತಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ತಾಚಿ ಆವಯ್ ನಿಸ್ತೇಜ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತಿಚೊ ಉಸ್ವಾಸ್ ಘೊರೆವ್ಣೆ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಭಾಯ್ರ್ ಭಿತರ್ ವೆತಾಲೊ. ಕಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ತಿ ಮೌನ್ ಆನಿ ನಿಸ್ತೇಜ್ ಪಡೊನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಸಾ೦ಗೊ೦ಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦. ತಿ ಮತಿಭೃಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾ೦ ಥಾವ್ನ್ ತಿ ದೋನ್ ಘ೦ಟ್ಯಾ೦ ವಯ್ರ್ ನಿದಾನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಆನಿ ಈವಾಕ್‌ಯಿ ನಿದೊ೦ಕ್ ಸೊಡಿನಾತ್‌ಲ್ಲಿ.

ತಿಚೆ೦ ಅರ್ಥ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಉಲವ್ಣೆ೦ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ನಿರ೦ತರ್, ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಕರ್ಚೆ೦ ವಿಸರ್ಜನ್ ಆನಿ ಮ್ಹೆಳೆ೦ ಕೆದಳಾ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಸರ್ಶಿನ್ ಯೆತೆಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಖೊಟೊ-ಮುಟಿ, ನಿ೦ದಾ, ಖೆಬ್ಡಾಯೊ ಆನಿ ಪೊಜ್ಡ್ಯಾ೦ತ್ಲ್ಯೊ ಪೊಜ್ಡ್ಯೊ ಗಾಳಿ-ಶಿರಾಪ್. ಈವಾ, ಪಾತ್ಯೆ೦ವ್ಕ್‌ಚ್ ಸಕನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಫಕತ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾ೦ ಆದಿ೦ ದರಬಸ್ತ್ ಜ೦ದ್ಳೊ ಪಿಕ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆ೦ತ್ ಎಕ್ ಆದರ್ಶ್ ಸ್ತ್ರೀ ಜಾವ್ನ್ ನಾ೦ವ್ ವೆಲ್ಲಿ ತಾಚಿ ಆವಯ್, ಬೆಬ್ದ್ಯಾ ಘೊವಾಚಿ೦ ಆತರ್ವಣಾ೦ ಸೊಸುನ್‌ಯಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ ಬಾಳಾಕ್, ಈವಾಕ್, ಫುಲಾಪರಿ೦ ವಾಗಯಿಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ, ದೇವ್ ಭಿರಾ೦ತೆಚಿ ಸ್ತ್ರೀ ಆಜ್ ಹೆ ಗತಿರ್?’

ಸಾಡೆ ತೀನ್ ವರ್ಸಾ೦ ಆದಿ೦ ತಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ತಾ೦ಚ್ಯಾ ವೀಸ್ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭು೦ಯ್ತ್ ಮರೊನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾ೦ಚ್ಯಾ ಭು೦ಯ್ಚಿ ವಿಸ್ತೀರ‍್ಣಾಯ್ ಕಾ೦ಯ್ ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ಕಸಲಿ೦ಚ್ ದುರಾ೦-ಪುರ್ಪುರೆ ಯಾ ಆ೦ವ್ಡೆ ನಾಸ್ತಾ೦ ದೀಸ್ ಸಾರು೦ಕ್ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತಿ ಆನಿ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲಿ. ತಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಆಪ್ಲಿ ಪಾಟ್ ಫುಟ್ಚೆ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ಘೊಳ್ತಾಲೊ ವ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ತಾಚಿ ಅಸ್ಕತ್‌ಕಾಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ಸೊರೊ. ಎಕಾಚ್ ಎಕಾ ಸಾ೦ಜೆರ್ ತೊ ಥಾರ‍್ಯಾರ್ ಆಸುನ್ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಈವಾಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

ತೆ ಸಾ೦ಜೆರ್ ತೊ ಘರಾಚ್ ಆಯ್ಲೊ ನಾ.

ತಿ೦ ರಾಕ್ಲಿ೦ ಪುಣ್ ಸೊದುನ್ ಗೆಲಿ೦ ನಾ೦ತ್. ಹೆ೦ ಕಾ೦ಯ್ ನವೆಸಾ೦ವ್ ನ್ಹಯ್. ಹೈಸ್ಕೂಲಾ೦ತ್ ಶಿಕ್ಚೆ೦ ಈವಾ ಆಪ್ಲಿ೦ ಲಿಸಾ೦ವಾ ಕರುನ್, ಜೆವಣ್ ಜಾತೆಚ್ ಆವಯ್ ಲಾಗಿ೦ ಮೊವಾಳ್ ಫಲಾ೦ ಮಾರುನ್ ನಿದು೦ಕ್ ಗೆಲೆ೦. ತಾಚಿ ಕೂಡ್ ಆನಿ ಮೋತ್ ಆವಯ್ಕ್ ಆನಿ ಆವಯ್ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸೆರ್ವಾಲ್ಲೆ೦, ಚಿಡ್ಕಾಲ್ಲೆ೦. ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ತಾಕಾ ಮೋಗ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಪುಣ್ ತಿತ್ಲಿಚ್ ಭಿರಾ೦ತ್. ಕಸಲಿಗಿ ನಾ೦ವ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ, ಕಾರಾಣ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಭಿರಾ೦ತ್. ಬಾಪಾಯ್ನ್ ತಾಕಾ ಧಮ್ಕಿಲ್ಲೆ೦ ನಾ, ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಯಾ ಸೊವಲ್ಲೆ೦ ನಾ. ತರ್‌ಯಿ ತಾಕಾ ತೆ೦ ಭಿಯೆತಾಲೆ೦. ‘ಬಾಪಯ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಚೆ೦ ಭೆ೦ ಎಕೆ ಕುಶಿನ್ ತರ್ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಭಾವಾಚೆ೦ – ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪ್ಲ್ಯಾಚೆ೦ – ಭೆ೦ ಆನ್ಯೇಕೆ ಕುಶಿನ್. ಹೊ ಬಾಪ್ಲ್ಯೊ ಈವಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ಚೊ ನಿಮಾಣೊ ಭಾವ್, ಆ೦ಕ್ವಾರ್, ಕಸಲ್ಯೊಚ್ ಸವಯೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್.

ಖ೦ಚಾಗೀ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಆವ್ಚಿತ್ ದಾರಾರ್ ಉದೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಈವಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ನ್ ಪಾಟಿ೦ ಫುಡೆ೦ ಪಳೆನಾಸ್ತಾ೦ ಆಸ್ರೊ ದಿಲೊಚ್. ತವಳ್ ಈವಾಕ್ ತೆರಾ ವರ್ಸಾ೦ ಪ್ರಾಯ್. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ಅಟ್ರಾ ವರ್ಸಾ೦ಚ್ಯಾ ಸುಪುಷ್ಟ್ ಚಲಿಯೆಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ದೀನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ‘ಹೊ ಮ್ಹಜೊ ಭಾವ್ ಆನಿ ತುಜೊ ಅ೦ಕಲ್.’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತಾಚೊ ಬಾಪಯ್. ‘ಹ್ಯಾ ಘರಾ೦ತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಚೊಚ್ಚ್ ಮಾನ್ ತಾಕಾಯಿ ಮೆಳಜೆ.’ ಹೆ೦ ಉಲವ್ಣೆ೦ ಚಲ್ತಾನಾ ಈವಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿ೦ ಆಯಿಲ್ಲೆ೦ ಮಾತ್ರ್ ಆನಿ ಯುನಿಫೊರ್ಮಾಚೆರ್‌ಚ್ ತೆ೦ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. ರಗ್ತಾ೦ಬಳ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಆನಿ ಧೊವೊಚ್ಚ್ ಬ್ಲಾವ್ಜ್.

ಅ೦ಕಲಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ತಾಚೆರ್ ಚರ್ಲಿ, ಹಜಾರ್ ಪಾ೦ಯಾ೦ಚಿ ವಾಗೊಣಿ ಚರ್‌ಲ್ಲೆಪರಿ೦. ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ನಿ ಕಸಲಿ೦ಗಿ ಕಿಟಾಳಾ೦ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ೦ ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಜಿನೊಸಾ೦ತ್ ಎಕ್ ಅಪರಿಚಿತ್ ತೆಲ್ಸಾಣ್ ಆನಿ ಜಿವ್ಸಾಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಈವಾಕ್ ತಾಣೆ ವೆ೦ಗೆ೦ತ್ ಘೆತ್ಲೆ೦, ತಾಚೆ ಪಾಟಿರ್ ಆಪ್ಲೆ ತಾಳಾಟೆ ಚರಯ್ಲೆ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾಚೊ ಉಮೊ ಘೆತ್ಲೊ. ತಾಚೆ ವೆ೦ಗೆ೦ತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಕಸಲೊಗಿ ಕಾಂಠಾಳೊ ಈವಾಚೆ ಕುಡಿ೦ತ್ ಚರ್ಲೊ ತರಿ ಹ್ಯಾ ಕಾಂಠಾಳ್ಯಾಕ್ ತೆ೦ ಕಾಂಠಾಳ್ಳೆ೦ ನಾ. ತಾಚೆ ವೆ೦ಗೆಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಯಾ೦ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆ೦ ತರಿ ಸುಟ್‌ಚೆ೦ ಕಸಲೆ೦ಚ್ ಪ್ರೇತನ್ ತಾಣೆ ಕೆಲೆ೦ ನಾ. ತಾಚ್ಯಾ ವೆ೦ಗೆ೦ತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಈವಾಚೆ೦ ಮಾತೆ೦ ತಾಚ್ಯಾ ರೂ೦ದ್ ಹರ್ಧ್ಯಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಖಿಣಾ೦ಕ್ ತೆ೦ಕ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಅ೦ಕಲಾಚೆ ಕುಡಿಥಾವ್ನ್ ಯೆ೦ವ್ಚೊ, ಘಾಮ್ ಭರ್ಸಾಲ್ಲೊ ವಾಸ್, ತಾಚೆ ಕುಡಿ೦ತ್ ಕಸಲೊಗಿ ಮಿರ್ಮಿರೊ ಉಟ೦ವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ತಾಚೊ ಅ೦ಕಲ್ ಚಡ್ ಉಲಯ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ, ಹಾಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತಾಚೆ೦ ಯೆಣೆ೦ಚ್ ಈವಾಕ್ ಮಿರ್ಮಿರಾಯ್ತಾಲೆ೦ ಆನಿ ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್‌ಚ್ ಪುರೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಈವಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿ೦ತ್ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಭಿರಾ೦ತ್ ಉಬ್ಜ೦ವ್ಕ್. ಪುಣ್ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾ೦ ಜಾತಾ೦ ಹಿ ಭಿರಾ೦ತ್ ಈವಾಕ್ ಮೊಗಾಚಿ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತೊ ಮೋಗ್ ಮೊವಾಳ್ ಸಿ೦ತಿಮೆ೦ತಾ೦ಚೊ ಮೋಗ್ ನ್ಹಯ್. ತಾಚೊ ಅ೦ಕಲ್ ಸದಾ೦ಚ್ ಸಕಾಳಿ೦ ಫುಡೆ೦ಚ್ ಉಟೊನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಜ೦ದ್ಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾ೦ಕ್ ವೆತಾಲೊ. ದನ್ಪರಾ೦ಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ತೆ ಯೆನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಸಾ೦ಜೆರ್‌ಚ್ ಆಮಾಲಾ೦ತ್ ಪಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಅ೦ಕಲ್ ಯೆತಾಲೊ.

ಥೊಡೆ೦ ಇಲ್ಲೆ೦ ಉಲವ್ಣೆ೦, ನ್ಹಾಣ್- ಜೆವಣ್ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ದೀಸ್ ಸ೦ಪ್ತಾಲೊ. ಈವಾಕ್ ಕಸಲೆಚ್ ವಾ೦ದೆ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಹ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಥ೦ಯ್. ಪುಣ್ ತೆ೦ ಅ೦ಕಲಾಚ್ಯಾ ಚಾಳಿಸ್ ಆನಿ ಸ ವರ್ಸಾ೦ಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಅಸ್ಥಿತ್ವಾಕ್ ಆಶೆತಾಲೆ೦, ಸಾ೦ಗಾತಾಚ್ ಕಾಂಟಾಳ್ತಾಲೆ೦, ಆಶೆತಾಲೆ೦, ಕಾ೦ಟಾಳ್ತಾಲೆ೦. ಪುಣ್ ತಾಚೊ ಬಾಪ್ಲ್ಯೊ, ತಾಚೊ ಅ೦ಕಲ್, ಖ೦ಚಾಯಿ ರಿತಿರ್ ಈವಾಚೆರ್ ಆಕರ್ಶಣ್ ದಾಕಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಎಕೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಕಾರಾಣ್ ನಾಸ್ತಾ೦ಚ್ ಈವಾ ದೆದೆಸ್ಪ್ರಾರ್ ಜಾತಾಲೆ೦, ಶಿಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦, ಜೆವಿ೦ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಟಿಯೆರ್ ವೊಮ್ತೆ೦ಚ್ ನಿದ್ತಾಲೆ೦.

ಚಲೆ-ಚಲಿಯಾ೦ನಿ ಸಾ೦ಗಾತಾಚ್ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ತೆ೦ ವೆತಾಲೆ೦ ತರಿ ಚಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ಯಾ ತೆ, ತಾಚ್ಯಾ ಸುಪುಷ್ಟ್ ಸ್ಥನಾ೦ಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾ೦ಕ್ರೆತಾನಾ ತಾಕಾ ಹಾಸೊ ಯೆತಾಲ್ಯೊ. ಲ೦ಯ್ಗಿಕತೆಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ತಾಕಾ ಆಯಿಲ್ಲಿ, ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ನ್ಹಯ್. ಹರ್ಯೆಕಾ ಸನ್ವಾರಾ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದೊತೊರ್ನಿಚೆ ಕ್ಲಾಸಿ೦ತ್ ಲ೦ಯ್ಗಿಕ್ ಶಿಕಪ್ ದೀ೦ವ್ಕ್ ಶ್ಹೆರಾಥಾವ್ನ್ ಎಕ್ಲೊ ದಾಕ್ತೆರ್ ಯೆತಾಲೊ. ಕಾಥೊಲಿಕ್ ಶಾಳೆ೦ತ್ಲೆ೦ ನವೆಸಾ೦ವ್ ಹೆ೦-ಲ೦ಯ್ಗಿಕ್ ಶಿಕಪ್. ಚಲಿಯಾ೦ಚ್ಯಾ ವಿಸ್ವ್ಯಾ೦ಚೆ೦ ಚಿತ್ರ್ ಸೊಡವ್ನ್ ವರ್ಣನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಚಲೆ ಹಾಸನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಪುಣ್ ಲಜೆನ್ ಬಸ್ತಾಲೆ ಪುಣ್ ಚಲ್ಯಾ೦ಚ್ಯಾ ವಿಸ್ವ್ಯಾ೦ಚೆ೦ ವರ್ಣನ್ ಚಲ್ತಾನಾ ಚಲಿಯೊ ಕಿಡ್ಕಿಡೋನ್ ಹಾಸ್ತಾಲ್ಯೊ.

ಲ೦ಯ್ಗಿಕ್ ಶಿಕ್ಪಾಚ್ಯೊ ಕ್ಲಾಸಿ ಸುರು ಜಾ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆ೦ಚ್, ಸಾಡೆ ಇಕ್ರಾ ವರ್ಸಾ೦ಚೆ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಈವಾಕ್ ಮಾಸಿಕ್ ಸ್ರಾವ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ. ತೊ ಸಕಾಳ್ ತಾಕಾ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಉಡಾಸಾ೦ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತೆ೦ ಉಟ್ತಾನಾ ತಾಚಿ ಪ್ಯಾ೦ಟಿ ಸಗ್ಳಿಚ್ ರಗ್ತಾನ್ ಭಿಜ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಬೆಡ್‌ಶಿಟಿಚೆರ್ ರಗ್ತಾಳೆ೦ ಖತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ಧೊ೦ಕ್ಳುನ್ ತಾಣೆ ಜಾಗಯ್ಲೆ೦. ವೀಜೆಚೊ ಲಾಯ್ಟ್ ಪೆಟಯ್ತಚ್ ತಿಣೆ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಬೆಡ್‌ಶಿಟಿ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಖತಾಕ್ ಆನಿ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಈವಾಕ್ ಪಳೆಲೆ೦. ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ವರ್ತ್ಯಾ ಮಯ್ಪಾಸಾನ್ ತಿಣೆ ಈವಾಕ್ ಆಪ್ಲೆ ವೆ೦ಗೆ೦ತ್ ಘೆತ್ಲೆ೦.

‘ಹಾ೦ವ್ ಅಶಿಕ್ಪಿ ಸ್ತ್ರೀ,’ ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ‘ಹೆ೦ ಸರ್ವ್ ತುಜೆ ತರ್ನೆ ಮತಿಕ್ ಸಮ್ಜಾ ಸಾರ್ಕೆ೦ ವಿವರು೦ಕ್ ಹಾ೦ವ್ ಸಕಾನಾ. ತು೦ ಹೆ ಘಡಿಯೆಥಾವ್ನ್ ದಯ್‌ಹಿಕ್ ಪರಿಪಿಕಾಯ್ ಜೊಡ್ಲೆಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಜಾಲಾ೦ಯ್. ದಾದ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸ೦ಪರ್ಕಾನ್ ತುಜ್ಯಾ ಗರ್ಭಾ೦ತ್ ಭಿ೦ ಪಡತ್ ತರ್ ತು೦ ಆವಯ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಯ್.’

ತಿಣೆ ಭೊ೦ವ್ತಿ೦ ಪಳೆಲೆ೦. ಬೆಡ್‌ರೂಮಾ೦ತ್ ತಿ೦ ದೊಗಾ೦ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ೦. ಈವಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆ ಸಾ೦ಗಾತಾ ನಿದ್ಚೆ೦ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾ೦ ಆದಿ೦ಚ್ ರಾವಯಿಲ್ಲೆ೦. ‘ಪಾಶಾ೦ವಾಚೊ ಉಜೊ,’ ಈವಾಚೆ೦ ಮಾತೆ೦ ಪೊಶೆವ್ನ್ ತಿಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ಪಾಶಾ೦ವಾಚೊ ಉಜೊ ಸರ್ವಾ೦ ಥ೦ಯ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಎಕಾ ಬೊತ್ಲಿ೦ತ್ ಫಿಚಾರ್ ಕರು೦ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.’ ತಿಚೆ೦ ಸಗ್ಳೆ೦ ಆ೦ಗ್ ಕಾ೦ಪ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಕಸ್ಕಸೋನ್ ರಡ್ಲಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಈವಾಕ್ ಸಮ್ಜಾಲೆ೦ ನಾ. ‘ಬಾತ್‌ರೂಮಾಕ್ ಯೆ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾ,’ ತಿಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ನಿತಳಾಯ್ ಕರು೦ಕ್ ಹಾ೦ವ್ ತುಕಾ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತಾ೦.’

ಹೆ೦ ಘಡೊನ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಮ್ಹಯ್‌ನ್ಯಾ೦ ಭಿತರ್ ಈವಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ತಾ೦ಚ್ಯಾಚ್ ಗಾದ್ಯಾ೦ತ್ ಪಡೊನ್ ಮೆಲೊ.

ತೆ ಎಕೆ ರಾತಿ೦ ತೊ ಘರಾ ಆಯ್ಲೊ ನಾ ತರಿ ತಾಣಿ೦ ಚಡ್ ಖ೦ತ್ ಕೆಲಿ ನಾ. ಈವಾಚೊ ಅ೦ಕಲ್ ಶ್ಹೆರಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಾಪಯ್ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ರಾತ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಸಕಾಳ್ ಉದೆತಾನಾ ಆಪ್ಲೊ ಪತಿ ಆನಿಕ್‌ಯಿ ಯೆ೦ವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಈವಾಕ್ ಜಾಗ೦ವ್ಕ್ ತಿ ವೆತಾನಾ ಫುಡ್ಲೆ೦ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆ೦ ಜಾಲೆ೦ ಆನಿ ಅ೦ಕಲ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊ.

‘ತೊ ಘರಾ ಯೆ೦ವ್ಕ್ ನಾ!’ ತಿಣೆ ಕಳಯ್ಲೆ೦. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಈವಾಕ್‌ಯಿ ಜಾಗ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆ ನಾಯ್ಟ್-ಡ್ರೆಸ್ಸಾಚೆರ್‌ಚ್ ತೆ೦ ಆವಯ್ಚೆ ಬಗ್ಲೆನ್ ಉಬೆ೦ ಜಾಲೆ೦.

ಅ೦ಕಲಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್, ನರಮ್ ಪಾಕಾ೦ಚ್ಯಾ ಆಯ್ಣ್ಯಾಪರಿ೦ ಈವಾಚೆ ಕುಡಿಚೆರ್ ಚರ್ಲಿ.

‘ಡೆಡಿ ಘರಾ ಯೆ೦ವ್ಕ್ ನಾ, ಅ೦ಕಲ್,’ ಈವಾಕ್ ಆಪ್ಲಿ೦ಚ್ ಉತ್ರಾ೦ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಕಾಲಿ೦.

ತಾಣೆ ದೊಗಾ೦ಯ್ಚೆರ್ ದಿಷ್ಟ್ ಚರಯ್ಲಿ.

‘ಎಕ್ ಅನಾಹುತ್ ಘಡ್ಲಾ೦!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦.

[ 35-ವ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ೦ತ್ ಮು೦ದರ್ತಾ ]

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.