ಫಾ| ರೋಚಾಪರಿಂ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಜಾವ್ಯಾಂ – ಮಾ| ಬಾ| ಸಂತಾ ಲೊಪೆಸ್

“ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಜಶೆಂ ಫಾ| ಆಲ್ಪ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಜಾಲೊ, ತಶೆಂ ಆಮಿ ಸರ್ವಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿಜೆ. ಆನಿ ಹಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತೆಲಿ ಆಮಿ ಫಾ| ರೋಚಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಖರಿ ಸಾಕ್ಸ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಾ| ಬಾ| ಸಂತಾ ಲೊಪೆಸ್, ಮಯ್ಸೂರ್ ಕೃಪಾಲಯಚೊ ವೈಸ್ ರೆಕ್ಟರ್, ತಶೆಂ ಫಾ| ಆಲ್ಫ್ರ‍ೆಡ್ ರೋಚ್ ಹಾಂಕಾ ಅಲ್ತಾರಿಚೊ ಮಾನ್ ಜೊಡುನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಪುಚಿನಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವ್ ವಾವ್ರಾಚೊ ವೈಸ್ ಪೊಸ್ಟುಲೇಟರ್.

ಮಾ| ಬಾ| ಸಾಂತಾ ಲೊಪೆಸ್ – ಆಜ್, ದಸೆಂಬರ್ 31 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ 7 ವ್ಹರಾರ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಭಾಗೆವೊಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್, ಪ್ರದಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಸಾಂತಿಪಣಾಚೆ ವಾಟೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಫಾ| ಅಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಮರಾಣಾಚ್ಯಾ 24 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಪವಿತ್ ಬಲಿದಾನ್  ಭೆಟವ್ನ್ ಪ್ರಸಂಗ್ ದಿತಾಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಪ್ರಸಂಗಾಂತ್ ಮಾ| ಬಾ| ಸಂತಾ ಲೊಪೆಸ್ ಹಾಣಿ ಫಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ದೆವೋತ್ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್,  ಫಾ| ರೋಚ್ ಉತ್ತರ್ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲೋವರ್ ಕಾಸರ‌ಕೋಡ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಕಶೆಂ ತಾಂಚೆಥಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದೆವೊತ್ಪಣಾಚೊ, ತಾಂಚೊ ಅಲ್ತಾರ್‌ಭುರ್ಗೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಖುದ್ ಅನ್ಭೊಗ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ದಾಕ್ಲ್ಯಾಂ ಸಮೇತ್ ವಿವರ್ ದೀವ್ನ್,  ಕಶೆಂ ಫಾ| ರೋಚಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಯ್ಪಾಸ್ ಆನಿ ದಯಾಳಾಯೆನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಸಾಧರಣ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್, ಕ್ರೀಸ್ತಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಪರ್ಕಾಂತ್ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾಂಕ್, ಪಿಡೆನ್ ಕಶ್ಟಾತೆಲ್ಯಾಂಕ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್, ದುಬ್ಳ್ಯಾ – ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ನಿರಾಶ್ರಿತಾಂಕ್ ಪಾವಯ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ದೃಶ್ಟಾಂತಾಂಸಂಗಿ ವಿವರ್ ದಿಲೊ.

ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಭಾಗೆವೊಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ವಿಕ್ಟರ್ ಸೊಜ್ ಹಾಣಿ ಸಾಂತಿಪಣಾಚಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾ| ರೋಚ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸರ್ಗಿಂ ಪಯ್ಣಾಚ್ಯಾ 24 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಮರಣ್ ದಿಸಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ಸಂಕ್ಯಾನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್‌ಗಾರಾಂಚೊ, ಸೆಜಾರಿ ಬಾರ್ಕೂರ್, ಸಾಸ್ತಾಸ್, ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್, ಪೇತ್ರಿ ಫಿರ್ಗಜ್‌ಗಾರಾಂಚೊಂ, ಸಾಂಗಾತಾ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಬಿಣಗಾ ಆನಿ ಕಾಸರ‌ಕೋಡ್ ಫಿರ್ಗಜ್‌ಗಾರಾಂಚೊಂ ವಿಶೇಸ್ ಥರಾನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಳೆಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ 2021 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ, ಫಾ| ಆಲ್ಫ್ರ‍ೆಡ್ ರೋಚ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸರ್ಗಿಂ ಪಯ್ಣಾಕ್ 25 ವರ್ಸಾಂ ಜಾತಾನಾ, ಫಾ| ರೋಚ್ ಹಾಂಕಾ ಅಲ್ತಾರಿಚೊ ಮಾನ್ ಫಾವೊ ಜಾಂವ್ಚೆವಿಶಿಂ ಖಂಡಿತ್ ಬರಿ ಖಬರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ವೆಕ್ತ್ ಕೆಲೊ. ಫಾ| ಆಲ್ಫ್ರ‍ೆಡ್ ರೋಚ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಕಾಂನಿ ತಾಂಕಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ಕಾರಾಂವಿಶಿಂ, ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಫಳಾವಿಶಿಂ ತಾಂಚೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಮಾ| ಬಾ| ಸಂತಾ ಲೊಪೆಸ್ ಹಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ವಾ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

 

ಫಾ| ರೋಚ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಮಾದಿಲಾಗಿಂ ಮಾ| ಬಾ| ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಮಟ್ವಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾವಿಧಿ ಚಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಫಾ| ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹಾಣಿ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಆರ್ಚ್ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಹಂತಾರ್ ಫಾ| ರೋಚ್ ಹಾಂಕಾ ಅಲ್ತಾರಿಚೊ ಮಾನ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚೊ ವಿವರ್ ದಿಲೊ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರಾಂಚೊಂ ಆನಿ ಫಾ| ರೋಚ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂಚೊಂ ಆನಿ ಶಿಸಾಂಚೊಂ ಪ್ರತೇಕ್ ಥರಾನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾರ್ ಫಾ| ರೋಚ್ ಹಾಣಿ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕಡ್ತಿಲ್ಯೊ, ಬುಕಾಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಪ್ರದರ್ಶನಾಂತ್ ಫಾ| ರೋಚ್ ಹಾಣಿ 55 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬೂಕ್ ನಿಸ್ಕಳ್ಪಣ್, ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚೊ ಫಾ| ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಹಾಣಿ ಕೆಲ್ಲೊ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ತರ್ಜುಮೊ, ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಲೇಕಕ್ ಆರ್ಚಿಬಾಲ್ಡ್ ಪುರ್ಟಾಡೊ, ಬಾರ್ಕುರ್ ಹಾಣಿ ಸಂಪಾದಿಲ್ಲೊ ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಬೂಕ್ ಅಟಾಪುನ್ ಆಸ್ಲೆ. ಮಿಸಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ನವೆಂ ವರ್ಸ್ 2021 ಚೆಂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವಾಂಟ್ಲೆಂ.

ವ್ಹಡಾ ಸಂಕ್ಯಾನ್ ಸಂಸ್ಮರಣ್ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾಕ್ ಆನಿ ಸಮಾದಿಲಾಗಿಂ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾವಿಧಿಕ್ ಫಾ| ರೋಚ್ ಹಾಂಚೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಆನಿ ಭಕ್ತಿಕ್ ಜಮ್‌ಲ್ಲೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !