Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ತಾ೦ತ್ರಿಕ್ ಪ್ರಗತೆಚೆ ಧಾಂವ್ಣೆಂತ್ ಸವಾಯ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮನಿಸ್ ?

ಟ್ರಾವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾ೦ತ್ ಪ್ರಾರ೦ಭ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾ೦ತಿನ್ ಸಬಾರ್ ನವಾಲಾ೦ ಕೆಲ್ಯಾ೦ತ್. ಹಿ ಕ್ರಾ೦ತಿ ಬ್ರಿಟನಾ೦ತ್ ಪ್ರಾರ೦ಭ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತರೀ ಕ್ರಮೇಣ್ ಸ೦ಸಾರ್ ಭರ್ ವಿಸ್ತಾರ‍್ಲಿ ಆನಿ ಸದಾಂನೀತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾಪರಿ ವಿಸ್ತಾರುನ್ ವೆತೇ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಕ್ರಾ೦ತೆನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಜಿಯೆ೦ವ್ಚಿ ರೀತ್ ಸವ್ಕಾಸ್, ಪುಣ್ ಶಾಶ್ವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲುನ್ ಸೊಡ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾವ್ಚಿಂನಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿ೦ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಗತೆನ್ ಮನ್ಶಾನ್ ಅಪ್ಣೆ ಚಿ೦ತ್ಚಿ ರೀತ್ ಬದಲ್ತಾನಾ, ಸಬಾರಾ೦ನಿ ಎಕಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಆಪ್ಲೊ ದೃಷ್ಟಿ‌ಕೋನ್‌ಚ್ ಬದ್ಲುನ್ ಸೊಡ್ಲಾ! ಆಮಿ ಹ್ಯಾ ಕೈಗಾರಿಕ್ ಕ್ರಾ೦ತೇಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆ೦ಚಾ ಜಿಣಯೆ-ರಿತಿಚೆರ್ ನದರ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಕಳ್ತಾ ಕೀ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚಾ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಜೀವನಾ೦ತ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ೦ಕ್ ಅನಿ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಅತ್ಯ೦ತ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ಅಸಲ್ಲಿ. ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೋಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ೦ಚಾ ವ್ಯಾಪಾರಾ೦ತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ‍್ತಲೊ. ನಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕುಟ್ಮಾ೦ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ವಾ ಸೆಜಾರ‍್ಯಾಂಚಾ ಸಾಗೊಳೆ೦ತ್ ವಾ ವ್ಯಾಪಾರಾ೦ತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ‍್ನ್ ಅಪ್ಲೊ ದಿಸ್ಪಟ್ತೊ ಗ್ರಾಸ್ ಜೊಡ್ತಾಲೊ. ನವೊ ದ೦ದೊ ಸುರು ಕರು೦ಕ್, ಪಿಡೆ೦ತ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಕಷ್ಟಾ೦ಚಾ ವೆಳಾರ್ ಎಕಾಚ್ ಕುಟ್ಮಾ೦ಚಾ ನಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕಡೆ ವೆತಾಲೊ, ಖ೦ಚೊಯಿ ವಿಷಯ್ ಹ್ಯಾ ಪರಿದೆಚಾ ಬಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಪ೦ಚಾಯತ್, ಕೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿಕ್ ವೆತಾಲೊ. ಅಸೆ೦ ಎಕಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಾ ಗರ್ಜೆಚೆ ವಸ್ತು ಆನಿ ಸೆವಾ, ಕುಟಾಮ್ ಆನಿ ಸಮುದಾಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಘೆತಾಲಿಂ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾ೦ತೆನ್ ಸಾಗೊಳಿಕ್ ಕಾರ್ಖಾನೊ ಆನಿ ಹಳ್ಳೆ೦ಕ್ ಶಹರಾ೦ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲುನ್ ಎಕಾ ಜನಾಂಗಾನ್ ಜಿಯೆ೦ವ್ಚೆ, ರಾ೦ವ್ಚೆ, ಎಕಾಮೆಕಾ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ವಿಧಾನಾ೦ಚೆ ಸಮಾತೋಲನ್ ಮೊಡ್ಲೆ೦ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್! ಹಾ೦ತು ವಿಜ್ಞಾನಾಚಿ ಪ್ರಗತಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

LVB01
https://en.wikipedia.org/wiki/Michio_Kaku

ಮಿಚಿಯೊ ಕಾಕು ಹಾಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ, ಅನಿ ಯೂ ಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೊ ಪಳೆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಕಳ್ತಾಗೀ. ಸೊಳ್ಯಾವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಚೊ ಪ್ಲೇಗ್ ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಚೊ ಸ್ವಾನಿಶ್ ಫ಼್ಲೂ, AIDS, ಆತಾ೦ ಚಾಲೂ ಆಸ್ಚಿ ಕೊರೊನಾ ದೆವಾನ್ ದಾಡ್ಲಲಿ೦ ಖರ್ಗಾ೦ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್, ಹಿ ಎಕ್ ಪಿಡಾ ಹ್ಯಾ ಪಿಡೆಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ಆಸಾ! ವಿಜ್ಞಾನಾ ಮುಖಾ೦ತ್ರ್ ಹೆ೦ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ, ತೆ೦ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾ೦ ಹ್ಯಾಚ್ ವಿಜ್ಞಾನಾ೦ಚಿ ಮೂಳ್ ತತ್ವಾ೦ ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರ‍್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಪರಿಣಾಮ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ರೀತಿನ್ ಚಿ೦ತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾ೦ತ್ರಿಕತೆಚಾ ದೃಷ್ಟೆನ್ ಮುಖಾರ್ ಕಿತೆ೦ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಅ೦ದಾಜ್ ಕರ‍್ಯೆತ್. ಅಸಲೆ ಏಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ 1863 ಇಸ್ವೆ೦ತ್ ಜೂಲ್ಸ್ ವೆರ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿನ್ ಕಲ್ಲೆಂ, ತಾಚೊ Paris in Twentieth Century ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಕಾದ೦ಬರಿ(Science Fiction)1863 ಇಸ್ವೆ೦ತ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ತರಿ ತಿ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ನಾ, ತಾಚಾ ಪೊಣ್ತುರಾನ್(Great Grandson) 1994 ಇಸ್ವೆ೦ತ್ ಪ್ರಕಾಶಿತ್ ಕರ‍್ತಾನಾ ಕಳ್ಳೆ೦ಗೀ ಜೂಲ್ಸ್ ವೆರ್ನಾನಾನ್ 1863 ಇಸ್ವೆ೦ತ್, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸುಮಾರ್ ಎಕಾ ಶತಮಾನಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಫ್ರಾನ್ಸಾ೦ತ್ ಉ೦ಚ್ ಬಿಲ್ಡಿಗಾ೦ ಅಸ್ತಲಿ೦, ಏರ್ ಕಂಡೀಶನ್, ಫ್ಯಾಕ್ಸ್-ಮಿಶಿನ್ ಹಾ೦ಚಿ ಭವಿಷ್ಯ್‌ವಾಣಿ ಸಾ೦ಗ್‌ಲ್ಲಿ.  ತೆಂ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಜೂಲ್ಸ್ ವೆರ್ನನ್ 1865 ಇಸ್ವೆ೦ತ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ  From the Earth to the moon ಸುಮಾರ್ 100 ವರ್ಸಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 1969 ಇಸ್ವೆ೦ತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಂದ್ರಾರ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ತಾನಾ ಸತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಚಂದ್ರಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಲಾಗ್ತಾಲೆ ಮಳ್ಳಿಂ ಅಂದಾಜ್ ಜೂಲ್ಸ್ ವೆರ್ನನಾಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತಸೆ೦ಚ್ ಲಿಯನಾರ್ಡೊ ಡಾ ವಿಂಚಿ 15 ವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾ೦ತ್ ಸೊಡಯಿಲ್ಲಿ ಆಕಾಶಾಚೆರ್ ಉಡ್ಚ್ಯಾ ವಾಹಾನಾಂಚಿಂ ಪಿಂತುರಾಂ ಆಜ್ ವಿಮಾನ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಆನಿ ರೊಕೆಟ್ ಮುಖಾ೦ತ್ರ್ ಸದಾ೦ಚೆ ಜಾಲಾ. ಲಿಯನಾರ್ಡೊ ಡಾ ವಿಂಚಿಕ್ ತಾ೦ಚಿ ಪಿಂತುರಾ ಸೊಡಾಯ್ತಾನಾ ವಾ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರ‍್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಗತಿಚೆರ್ ವಿಜ್ಞಾನಾಚಿ ಝಳಕ್ ನಾತ್ಲಿ, ಜೂಲ್ ವೆರ್ನ್ ಕಾ೦ಯ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ನ್ಹಯ್! ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಹಾಣೆ ತಾ೦ಚಿ ತಾಲೆ೦ತಾ, ವಿಷಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಸವಲಾ೦ ವಿಚಾರ‍್ಚಿ ರೀತ್ ಆನಿ ಧಯ್ರ್, ತಕ್ಲಿ ಆಟಾವ್ನ್ ತಾ೦ಚಾಕೀ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ೦ನಿ ಕಿತೆ೦ ಸಗ್ಳೆ೦ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಅಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ತಾ೦ಚಾ ಕಾಮಾ೦ನಿ, ಬರ‍್ಪಾ೦ನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಕಳಯ್ಲೆ೦, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ೦ನಿ ಜಿಣಿಯೆ ರೀತ್ ಬದ್ಲಿತಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಹಾ೦ಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦.

LVB02
https://en.wikipedia.org/wiki/Jules_Verne

ಮಿಚಿಯೊ ಕಾಕುಚಾ ಚಿ೦ತ್ಪಾ ಪ್ರಕಾರ್, ಆಜ್ ಆಮ್ಚೆಕಡೆ ವಿಜ್ಞಾನಾಚಾ ಪ್ರಗತೆ ಸವೆ೦ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ನಿಯಮಾಂಚೆಂ ಜ್ಞಾನ್ ಅಸಾ, ಹ್ಯಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ನಿಯಮಾಂಕ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ದೃಷ್ಟೆನ್ ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಶತಮಾನಾ೦ಕ್ ಪಳೆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಚಾರ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಸಕ್ತೆನ್ (Reference: Future of the Physics by Michio Kaku) ಮನ್ಶ್ಯಾಕುಳಾಚಿ ಚರಿತ್ರ್ಯಾಚ್ ಬದ್ಲುನ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾ. ಹಾ೦ತು ಪಯಿಲ್ಲಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ್(Gravity) ಸಕತ್, ಸರ್ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನಾನ್ ಅವಿಷ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಸಕ್ತೆ ದ್ವಾರಿ ವಸ್ತುಚೆ ಚಲನ್ ಸಾದ್ಯ್ ಆಸಾ, ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸಕ್ತೆ ವರ್ವಿ೦ ಉಬೆನ್ ಚಲ್ಚಿ(steam Engine) ವಾಹನಾ೦, ರೈಲಾ೦ ಗಾಡಿ, ತಸೆ೦ಚ್ ದುಸ್ರಿ ವಾಹಾನಾ೦ ಸ೦ಸಾರ್ ಭರ್ ಆಯ್ಲಿ೦ ಅಶೆ೦ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ  ಕೈಗಾರಿಕಾ ತ್ರಾ೦ತೆಚೆ೦ ಚಿ೦ತಾಪ್ ಉದೆಲೆ೦. ದುಸ್ರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಕತ್ ಆನಿ ಲೊ೦ಕ್ಡಾ ಮಧ್ಲೊ೦ ಆಕರ್ಷಣ್(Magnetism) ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸ೦ಬದಿತ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಸಕ್ತೆನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಅಜಾಪಾ೦ ವಿಶೇಷ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್, ಹ್ಯಾ ಸಕ್ತೆಚೊ ಉಪಯೋಗ್ ಆಜ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸದಾ೦ಚಾ ಜೀವನಾ೦ತ್ ಹರ‍್ಯೇಕಾ ಕಾಮಾ೦ತ್ ಕರ‍್ತಾ೦ವ್. ತಿಸ್ರಿ ಸಕತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಪರಮಾಣ್ ಸಕತ್(Atomic Energy) ಹ್ಯಾ ಭಯಾನಾಕ್ ಸಕ್ತೆಕ್ ಇತ್ಲೆ ಬಳ್ ಆಸಾಗೀ, ಸರ್ಗಾ ಸ೦ಸರಾಕ್ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ವಿಜ್ ಲಾಗೊ೦ವ್ಚಿ ಸಕತ್ ಹಾಕಾ ಆಸಾ, ಆನಿ ಚೊವ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಕೃತಕ್ ಬುದ್ವ೦ತ್ಕಾಯ್(Artificial Intelligence-AI), ಸೊ೦ಪ್ಯಾ ಉತ್ರಾ೦ನಿ ಸಾ೦ಗ್ಚೆ ತರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ವರ‍್ಸಾ೦ನಿ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚೆ೦ ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್, ಸತಾ೦ ಲಾಗ್ಶಿಲಿ೦ ವಾಸ್ತವಿಕತಾ (Virtual reality) ಮೆಶಿನಾಂಕ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ೦ಚಿ ಭೊಗ್ಣಾ೦ ಅರ್ಥ್ ಕರ‍್ನ್ (?) ತ್ಯಾ ಪರಿ ಕಾಮ್ ಕರೊ೦ವ್ಚಿ ಹಿ ಸಕತ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ 100 ವರ್ಸಾ೦ನಿ ಸ೦ಸಾರ್ ಭರ್ ರಾಜ್ ಕರ‍್ಚಿ ಸಾಧ್ಯಾತಾ ಆಸಾ.

LVB03

ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ೦ನಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರ್ಸಿಟಿ ಖ೦ಯ್ಸರ್ ಆಸಾ, ಥಂಯ್ಸರ್ ಅ೦ತರ್‌ಜಾಳ್ ಆಸ್ತೆಲಿ೦. ಮಿಚಿಯೊ ಕಾಕುಚಾ ಚಿ೦ತ್ಪಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ 50-70 ವರ‍್ಸಾಂ ಭಿತರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ಧ್ ಅಸ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ನಾ! ಹಾಚಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಹೆ೦ ಅ೦ತರ್‌ಜಾಳ್ ಆಮಿ ದೊಳ್ಯಾ೦ಕ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ವೊಕ್ಲಾಂನಿ, ಘರ‍್ಚ್ಯಾ ವೊಣೊದಿರ್, ಆರ್ಸ್ಯಾ೦ನಿ ಜೆ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಮೆಜಾಚೆರ್ ಉಪಲಬ್ಧ್ ಆಸ್ತಾಲೆ, ಹಾ೦ಚೆ ದ್ವಾರಿ೦ ಆಮ್ಕಾ೦ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಬರಿ೦ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ‍್ಯೆತ್. ಮಿಡಿಯಾ ಲ್ಯಾಬ್ -MIT ಹಾಣಿ ಅಮೇರಿಕಾ೦ತ್ ಆಸಲೊ ಪ್ರಯೋಗ್ 1990 ಇಸ್ವೆ೦ತ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದಾಕ್ಲೊ ತೊ ದಿತಾ.

ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರಾಂ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಅಸಾತ್, ಉಬ್ಚಿ ಕಾರಾ೦, ಡೈವರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾ೦ಚೆ ಸಪಣ್ ಚಡಿತ್ ದೀಸ್ ಸಪಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಚೆಂ ನಾ, GPS (Global positioning System) ತತ್ವಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್  ಡ್ರೈವರ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಲಿ೦ ಕಾರಾ೦ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಉಣೆ೦ ಕರು೦ಕ್, ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಅವ್ಘಡಾಂ ಉಣೆ ಕರ್ನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ೦ಚೊ ಜೀವ್ ರಾಕ್ಚ್ಯಾ೦ತ್ ಸಹಾಯಕ್ ಜಾತೆಲಿಂ. ಗೂಗಲ್ ಅನಿ ಅಪ್ಪಲ್ ಸ೦ಸ್ಥೆ ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾ ವಯ್ರ್ ಕೊರೊಡಾ೦ನಿ ದುಡು ಖರ್ಚುನ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಚಲೊವ್ನ್ ಅಸಾತ್, ಹೊ ಸರ್ವಾ೦ಕ್ ಕಳಿತ್ ಅಸ್ಚೊ ವಿಷಯ್. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ೦ನಿ ಆಮಿ ರಾತಿಕ್ ಪಳೆಯಿಲ್ಲೆ೦ ಸಪಣ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಫೊಟೊ ರುಪಾರ್ ಮೆಳ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ. Advance Telecommunication Research (ATR) Computational Neuroscience Lab Kyoto ಹಾಣಿ೦ ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾಚೆರ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕೆಲ್ಲೆ ದಾಕ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ತೆ೦ ನ್ಹಯ್ ಅಸ್ತಾ, ಕೃತಕ್ ಬುದ್ವ೦ತ್ಕಾಯ್-AI, ವೈದ್ಯಕಿಯಾ೦ತ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ‍್ಚಿ ನ್ಯಾನೊ ತಾಂತ್ರಿಕತಾ (Nano Technology), ಅಂತರಿಕ್ಷಾ ಪ್ರಯಾಣ್ ಆನಿ ರೋಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಹಾ೦ತು ಸಭಾರ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾತೆಲಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಮಿ ಕರ‍್ಚಿಂ ಸಬಾರ್ ಕಾಮಾ೦ ನಾ೦ವ್ ನಾಸ್ತಾ ವೆತಾಲಿ೦. ಹಿ ಸರ್ವ್ ಕಾಮಾ೦ ರೊಬೊಟ್ ಕರ್ತಾಲೊ, ಸಬಾರ್ ನವಿ೦ ಕಾಮಾ೦ ಯೆತಾಲಿ. ಗೂಗುಲಾ೦ಚೆ ‘ಅಲೆಕ್ಸಾ’ ಅಪ್ಪಲ್ ಕ೦ಪೆನಿಚೊ ‘ಸಿರಿ’ ಸಕಾಳಿಂ ಉಟಯ್ತಾಲಿ೦, ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆ ಭುರ್ಗೆ೦ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಚಾ ಗರ್ಭಾ೦ತ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾತಾಲೆ೦. (Surrogacy) IVF ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ದ್ವಾರಿ೦ “ಅವತಾರಾ” ಪುರುಷ್ ಜನ್ಮ್ ಘೆತಾಲೆ. ಮನ್ಶ್ಯಾ ಜಿವಾಚೊ ಲ್ಹಾನ್ ಕಣ್ ವೈದ್ಯಕಿಯಾಂತ್ ‘ಜೀನ್’ ಮುಣ್ತಾ೦ವ್. ಹಾ೦ತು ಆಸ್ಚ್ಯೆ೦ ‘ಮ್ಹಾತಾರೆ’ ಜಾ೦ವ್ಚೆ ಜೀವ್ ಕಣ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುನ್ ತೆ ಸಮಾ ಕರ‍್ನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ತರ್ನಾಟೊ ದವರ‍್ಚೆ೦ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ೦ನಿ ಚಲ್ತಲೆಂ, ಹಾ೦ಕಾ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಮೇರಿಕಾಚಾ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾ೦ತ್ ಫಳ್ ವಸ್ತು ವಯ್ರ್ ಬೊ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಮುಸಾಂಚೆ ಅವ್ಕ್ 70 ಠಕ್ಕೆ ಚಡ್ ಕೆಲ್ಲೊ ದಾಕ್ಲೊ ಆಸಾ. ಕ೦ಪೆನಿಚೆ ಆಡಳ್ತೆ ಕ್ರಮ್ (Organization structure) ಬಾರೀಕ್ ಜಾತಾಲೆ, ಬ್ರೋಕರ್, ಏಜೆ೦ಟ್ ವಾ ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಾ೦ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚಿನಾ. ಹಾ೦ಚೊ ಜಾಗೊ ಅ೦ತರ್‌ಜಾಳ್ ಘೆತಾಲಿ೦. ಅಮೆಜಾನ್ ಕ೦ಪೆನಿನ್ ವ್ಯಾಪಾರ್ ಕರ‍್ಚಿ ರೀತ್ (Business Model) ಹಾ೦ಕಾ ಎಕ್ ದಾಕ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

LVB04

ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ಎಕ್ಕಿಸಾವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಚೆ ವೆಗ್ಯಾನಿಕ್ ಚಿ೦ತಾಪ್, ತಾ೦ತ್ರಿಕತಾ ಚಡೊನ್ ವೆತಾನಾ, ಥೊಡಿಂ ಸವಾಲಾ೦ ಸಾದ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾ೦ಕ್ ದೊಸ್ತಾಲಿ೦! ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆ ಆವ್ಕ್ ಚಡ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಾತಾರ್ಪಣ್ ಪಾಟಿ೦ ವೆತಾನಾ ಸ೦ಸಾರ್ ಲೊಕಾನ್ ಭರ‍್ತಾಲೊ, ಖಾಣ್ ಪೀವನ್, ಸದಾ೦ಚಾ ಜೀವನಾ೦ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ೦ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಮುಳಾ೦ ಉಣೆ೦ ಪಡ್ಶಿನಾ೦ತ್‌ಗೀ? ಹಾಕಾ ಖ೦ಯ್ಚೊಯ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಜಾಪ್ ದೀನಾ, ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಲೋಕ್ ತಾ೦ತ್ರಿಕತೆ ವಿರೋಧ್ ಕ್ರಾ೦ತಿ ಕರ‍್ಚೊ ನಾ೦ಗಿ ? Global Warming ವರ್ವಿ೦ ಯೆ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಅರ್ವಾ೦ ವರ್ವಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಆನಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ದೇಶ್ ಆಸ್ತಾಲೊಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಜಾತಾ. ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಆನಿ ದುಬ್ಳೊ ದೇಶ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಿಭಜನ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಆಸಾ. ಹೆ೦ ವಿಭಜನ್  ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ೦ನಿ ‘ಡಿಜಿಟಲಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್’ ಆನಿ ‘ಡಿಜಿಟಲಿ ದುಬ್ಳೊ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ವಿಭಜನ್ ಜಾ೦ವ್ಚೆ ನಾ೦ಗೀ? ಕೃತಕ್ ಬುದ್ವ೦ತ್ಕಾಯ್ ತಸಲಿ ತಾ೦ತ್ರಿಕತಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಾ ಭೊಗ್ಣಾ೦, ಭಾವಾನಾ೦ಚೆರ್ ಅಪ್ಣೆ ರಾಜ್ ಕರು೦ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಗ್ರೆಗ್ ಪಲಾಸ್ಟ್(Greg Palast) ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿಚಿಂ ಉತ್ರಾ೦ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾತ್. The purpose of every industrial revolution is to make craft and skill obsolete and thereby make people Interchangeable and cheap.

ಮುಕ್ಲ್ಯಾ 100 ವರ್ಸಾಂನಿ, ವೆಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆನಿ ತಾಂತ್ರಿಕ್  ಪ್ರಗತೆಚ್ಯಾ ಧಾಂವ್ಣೆಂತ್ ಮನಿಸ್ ಆನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಜೀವ್ ಫುಂಕ್ಯಾಸವಾಯ್ ಜಾಯ್ತ್ ?

► ಲಾರೆನ್ಸ್ ವಿ. ಬಾರ್ಬೋಜಾ, ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್. ಯು.ಕೆ.

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

47% feel thumbs up. And how do you feel?
97 :thumbsup: Thumbs up
65 :heart: Love
5 :joy: Joy
30 :heart_eyes: Awesome
6 :blush: Great
0 :cry: Sad
1 :rage: Angry

11 comments

 1. WilS Kallianpur

  Dev bore Karu Vinod.. Thuja sakaleek articlek… Veginch amcho Bharath desh Super Power xavndhi mun asshetha ani thuka ani thuza likhnek bore magtha ..Jai Konkani… Jai Bharath

 2. ANIL VINCENT MENEZES

  Very well written, knowledgeable article Vinod. Expecting more articles from you.

 3. Francis Shirva

  Lovely article Vinod, keep writing

 4. Apoline Gajanan

  Wonderful article Vinod, well Narrated. Once again congratulation and good luck for any future articles too.

  5
  1
 5. Stephen Lewis

  Beautifully narrated, scientific article.
  Congratulations Vinod ji.

  4
  1
 6. mm
  Monica Mathias

  Very knowledgable article Vinod. Scared to think about future. Anyway you do keep writing.

  5
  1
 7. mm

  ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಪ್ರಗತೆಚಾ ಧಾಂವ್ಣೆಂತ್ ಮ್ಹನಿಸ್ ಸವಾಯ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಇಜ್ರೇಲಿ ಚಿಂತ್ಪಿ, ಇತಿಹಾಸ್‌ಕಾರ್ ಯುವಾಲ್ ನೋವಾ ಹರಾರಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ Homo Deus ವ ದೇವ್‌ಮಾನವ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಪ್ರತಿಪಾದನ್ ಕರ್ತಾ. ಮಾನವ್ ಜೀವಿಚೊ 70 ಹಜಾರ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ವಿಕಾಸ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ Homo Sepians ತ್ ವಿವರುನ್ ಔಧ್ಯೋಗಿಕ್ ಕ್ರಾಂತೆ ನಂತರ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ವರ್ಗ್ ಮುಂದರೊನ್ ವೆಚಾ ವೆಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪ್ರಗತೆ ವರ್ವಿಂ Useless class ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಂಭವನೀಯತಾ ಸೊಡವ್ನ್ ದಾಕಯ್ತಾ. ಮ್ಹನಿಸ್, ದೇವ್ ಮಾನವ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ವಗ್ತಾ , it will be survival of the richest! ದುಬ್ಳೆ ಪಾಡಾರ್ ಜಾತೆಲೆ!

  5
  1
 8. Felix Rebeiro

  ಬೊವ್ ಬೋರೆಂ ಲೇಖನ್ ವಿನೋದ್ ಸರ್ ಆತಾಂಚಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ನವಿಕರಣ್ ಕಶೆಂ ವೆಗ್ಗಿ ವಾಡೊನ್ ಯೇತಾ ಆನಿಂ ಮುನ್ಶಾಂಚೊ ಗರ್ಜೊ ವಿಜ್ನಾಂನ ವರ್ವಿ ಕಶೆಂ ಸುಲಭ್ ಜಾತಾ ತೆಂ ಬೊರಯ್ಲಾಯ್ ಸುಪರ್

  5
  1
 9. Meena Barboza

  Beautiful Article Vinod. KEEP IT UP.GOOD LUCK TO YOU.

  6
  1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.