ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೆರಿಯೊಕ್ ‘ಜಿವಿತಾವ್ದಿ ಸಾಧಕ್’ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಕಲಾವಿಧ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆನ್ ಮಾನಾನ್ ಲೆಕ್ಚೊ ಎರಿಕ್ ಒಝೆರಿಯೊ ಹಾಕಾ ದುಬಾಯಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ” ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್” ಸಂಘಟನಾನ್ “ಜಿವಿತಾವದಿ ಸಾಧಕ್” ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ನಿರ್ದಾರ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಹೊ ಮ್ಹಾನ್ ಶ್ರೀ ಎರಿಕ್ ಒಝೆರಿಯೊಕ್ ಮೇ 21ವೆರ್ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ವಾರ್ಸುಗೆ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಮಿಲೆನಿಯಮ್ ಹೊಟೆಲ್ ದುಬಾಯ್ ಹಾಂಗಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಆರ್ಪಣ್ ಜಾತಾಲೊ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ ಗಿರೆಸ್ತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸೊತ್ ಶ್ರೀ ಎರಿಕ್ ಒಝೆರಿಯೊನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪಾರ್ ದೆಣ್ಗೆ ಲಾಗೊನ್ ತಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಾನಾಕ್ ವಿಂಚ್ಲಾಂ ಮುಣೊನ್ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಂಘಟನಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣಾಂತ್ ತಿಳ್ಶಿಲಾಂ.

ಎರಿಕ್ ಆಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಒಝೆರಿಯೊ ಗಾಯಕ್ , ಪದಾಂ ಸಂಯೋಜಕ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಸಾಂಸ್ಕತಿಕ್ ರಾಯ್ಭಾರಿ. ಹೊ ಮೇ 18 , 1949 ವೆರ್ ಜೆಪ್ಪು ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ದೆ.ಪ್ರೊಸ್ಪೆರೊ ಒಝೆರಿಯೊ ಆನಿ ದೆ.ಬರ್ನಾಡೆಟ್ ಒಝೆರಿಯೊ ದಂಪತಿಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಿ ವೊಡ್ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ 10 ಫುಲಾಂ ಪಯ್ಕಿ 7ವೆಂ ಫುಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ. ಸಾಂತ್ ಆಲೋಶಿಯಸ್ ಕೊಲೆಜಿ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಪದ್ವೆ ಶಿಕಾಪ್ ಸಂಪೊವ್ನ್ ಜೊಯ್ಸ್ ಪೊಂಟೆಸ್ ಹಿಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲಾ. ಹಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಿ ವೊಡ್ತಾಂತ್ ಡೊ|ರಶ್ಮೀ ಕಿರಣ್ ಆನಿ ರಿತೇಶ್ ಕಿರಣ್ ನಾಂವಾಂಖಾಲ್ ದೋನ್ ಭುರ್ಗಿಂ ದೆವಾನ್ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ದೋನಿ ಭುರ್ಗಿಂ ತಾಲೆಂತ್ವಂತ್ ಗಾಯಿಕಾ ಆನಿ ಗಾಯಕ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ಮುಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ಕರುನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ.

ಶ್ರೀ ರೊಯ್ಸನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಣೆ 2014ಂತ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೀ ಎರಿಕ್ ಒಝೆರಿಯೊಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆ ಕಥಾ ಬುಕಾಂತ್ ತಾಕಾ “ಥಕಾನಾತ್ಲ್ಲೊ ಝುಜಾರಿ” ಮುಣೊನ್ ವೊಲಾಯ್ಲಾಂ. ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಏಕ್ ಝುಜಾರಿ. ತಾಣೆ ಕಾಡ್ಲ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ದ್ರಡ್ ಮ್ಹನಾಚಿ ವಾಂವ್ಟ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಏಕ್ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಆನಿ ಮಾಧರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಭುರ್ಗೊ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಆತೀ ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಂತ್ ಆನಿ ಭೊವ್ ಕಠೀಣ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ತಾಚೆಂ ಜೀವನ್ ಸಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾರ್ ಸಮಾಜ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಆರ್ಥ್ ನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾ ರಿತಿ ರಿವಾಜಾಂ ಥಂಯ್ ಉಪ್ರಾಟೊನ್ ಧೈಯ್ರಾನ್ ಮುಕಾರ್ ರಾವ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಚೆ ಕಷ್ಟ್ ತಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಸ್ವಪ್ಣಾಂಕ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಆಡ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕೊಂಕ್ ನಾಂತ್. ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕಿ ಸ್ವಪ್ಣೆಂವ್ಚಿ ಸಾಮರ್ಥಿ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಸ್ವಪ್ಣಾಂಕ್ ಸಾಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವೆಚಿ ಸಾಮರ್ಥಿ ಆಸಾನಾ. ಪುಣ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೆರಿಯೊ ತಾಚಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಏಕ್ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆನಿ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾಕಿ ವ್ಹಡ್ ಮುಣೊನ್ ತೊ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಂತುಂ ತೊ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲೊ. ಹಾಚೊ ಪ್ರತಿಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ತೊ ಏಕ್ ಉಂಚ್ಲೊ ಪದಾಂ ಸಂಯೋಜಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾಕಿ ವರ್ತೊ ಏಕ್ ಗಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲಾಲೊ. ತೊ ಕೇವಲ್ ಏಕ್ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲೊ ಕಲಾಕರ್ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ ಆಸ್ತಾಂ ಕಲಾತ್ಮಾಕ್ ಆವಿಷ್ಕಾರಾಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಆಸಾಧರಣ್ ಯೋಜನ್ಕರ್ತ್, ಮಹೋನ್ನತ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ತಜ್ಞ್, ಸರ್ವಾಂನಿ ಮಾಂದ್ಚೊ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ್, ದ್ರಡ್ ಚಿಂತ್ನಾಂಚೊ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ “ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್” ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ ತಾಣೆ ಪುನರುಜ್ಜಿವಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾ.

ಕೊಂಕಣಿ ಲಾಗೊನ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಸಲ್ವಾಣಿ ಮಾಂದುಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ ತಾಚೊ ದ್ರಡ್ ಸ್ವಭಾವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಚಲೊನ್ಂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಉದರ್ಗತೆ ಲಾಗೊನ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಉಟಯಿಲ್ಲೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ವಾವ್ರಾಡಿ ಆಮರ್ ಚಾಪ್ರಾ ಆನಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಲುದ್ರಿಗಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲೊ. ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಆನಿ ಆಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ 500ಚ್ಯಾಕಿ ಚಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ಆಯೋಜನ್ ಕರುನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಚೆಂ ಮಹಾನ್ ಸ್ವಪಾಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆಂ “ಕಲಾಂಗಣ್” ಸತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಸಫಲ್ ಆನಿ ಯಶಸ್ಚಿ ಜಾಲಾ. ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಚಲನ್ ಚಿತ್ರ್ ನಟ್ ನಶಿರುದ್ದಿನ್ ಷಾ ಹಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ 02-12-2001 ವೆರ್ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಲಾಂಗಣ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಪುರ್ಸೊತ್ ನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಚಟುವಟಿಕ್ಯಾಂಚೆಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ. ಶೆಂಭೊರಾಂಚ್ಯಾಕಿ ಚಡ್ ಮಹಿನ್ಯಾವಾರ್ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಮಹಿನ್ಯಾಳಿ ಮಾಂಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ, ಲೇಖ್ ನಾತ್ಲೆ ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಶಿಭಿರ್ , ಸಂಗೀತ್ , ನ್ರತ್ಯ್ ರೂಪಕ್ ಆನಿ ಜಾನಪದ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಾಂ , ವಿವಿಧ್ ತರ್ಭೆತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ , ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿಚೆಂ ಸಂಶೋಧನ್ ಆನಿ ಆಧ್ಯಯನ್ ಹೆಂ ಕಲಾಂಗಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲಾಗೊನ್ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಆಪಾರ್ ವಾವ್ರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಥೊಡ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚಿ ಝಳಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಕೊಂಕಣಿ ನಿರಂತರಿ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ 40 ವ್ಹರಾಂ ವಿವಿಧ್ ಗಾಯನ್ ಜಮ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಗಾಯನ್ ಕರೊವ್ನ್ 2008 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಕ್ “Guiness Book of World Records” ಹಾಂತುಂ ಪ್ರವೇಶ್ ಕರೊವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಾಖ್ಲ್ಯಾಭರಿತ್ ಸಾಧನಾ ವರ್ವಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಕ್ ವಿಶ್ವ್ ಭೂಪಟಾಂತ್ ಸೊಭೊಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೊ. ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಹ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ಮನ್ಶಾಕ್ , ತಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಪ್ಣಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಾಧನಾಂಕ್ ಆಭಿಮಾನಾನ್ ಮಾನ್ ಬಾಗಯ್ತಾ.

ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಂಘಟನಾಕ್ ತೊ ದಿವಸ್ ದೊಡ್ತ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಎರಿಕ್ ಒಝೆರಿಯೊಕ್ “ಜಿವಿತಾವದಿ ಸಾಧಕ್ ” ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಾನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ 2019 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ “ದಾಯ್ಜಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್” ವಿಜೇತ್ ಶ್ರೀ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಪಿಂಟೊ ಕೈಕಂಬ ಹಾಕಾ ತಾಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಭಾಜಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಹಸ್ತಾಂತರ್ ಜಾತಾಲೊ. ಕೊವಿಡ್ ನಿರ್ಬಂದಾ ಲಾಗೊನ್ ಹೆಂ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಹಸ್ತಾಂತರ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ರದ್ದ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ , ಮಂಗ್ಳೂರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಲೇಖಕಾಂಚೊ ಬಳ್ವಾಂತ್ ಎಕ್ತಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್, ದುಬಾಯಾಂತ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ 21 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸೆವೆ ಪಾಸೊತ್ ಆತ್ಯುತ್ತಮ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಸಾಂಸ್ಕತಿಕ್ ಚಟುವಟಿಕ್ಯೊ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ ಆಸ್ತಾಂ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಭಾರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂ ಲಾಗೊನ್ , ಉದ್ದೇಶಾಂ ಲಾಗೊನ್ ಆಪ್ಲೊ ಸಹಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸಾ. ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ ಆಸ್ತಾಂ ಸಂಸಾರ್ಭರ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾ ಲಾಗೊನ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

[ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಯ್ ಭಾತ್ಮಿ]

2 comments

  1. Ron Roche Cascia

    ಸಲ್ವೊಣೆ ವಿರೋಧ್ ಸದಾಂಚ್ಚ್ ಝುಜೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ಕೊೆಕ್ಣೆಚೊ ಉದರ್ಗತೆಚೊ ಸ್ವಪ್ಣೆಲಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಎರಿಕ್ ಒಜೋರಿಯೊಕ್ ಪರ್ಭಿಂ ಪಾಟಾಯ್ತಾಂ.
    ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಂ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಕರುನ್ ತಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಧಾಕಾಂಕ್ ಉತ್ತೇಜಿತ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ಕ್ ಪ್ರಣಾಮ್.

  2. Philip Mudartha

    ಕ್ಲೇರೆನ್ಸ್ ಕೈಕಂಬಾ ಆನಿಂ ಏರಿಕ್ ಒಜೇರ್ ಹಾಂಕಾಂ ದೋಗಾಂಕೀ ನಮೊ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !