ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -54

ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦ ಪಾರ‍್ಕಾ೦ತ್ಲೆ೦ ಕಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡುನ್. ‘ತು೦, ತು೦ವೆ೦ ಭಾಯ್ರ್ ಜಾಯ್ರ್ ಕರ‍್ಚೆತಿತ್ಲೊ ಶಾಣೊ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸರ‍್ವಾ೦ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್.’

‘ಆನಿ ತುಜಿ?’

‘ತುಕಾ ಕಸಲೆ೦ ಫಕರ್ ಪಡ್ಟಾ, ರಿಚರ್ಡ್?’ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ‍್ಲೆ೦ ಕುಸ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್. ‘ಒಸಿಸಾ೦ತ್ ಕೊಣೆ೦ಯಿ ಕಿತೆ೦ಯಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತಾತಾ೦ಚೊ ಗಳೊ ಮುನ್ಕುಟ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ತು೦ ಜಾಣಾ೦ಯ್.’

‘ಆತಾ೦ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತು೦ ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಪರಿ೦ ಉಲಯ್ಲೆ೦ಯ್!’ ರಿಚರ್ಡಾನ್ ಮ್ಹಳೆ೦ ಹಾಸುನ್. ‘ಹೆರ್ ಕಾ೦ಯ್?’

‘ಹೊ ಹೆಲ್ಲ್!’ ಹೆಲೀನಾ ಉದ್ಗಾರ‍್ಲೆ೦ ಆಪ್ಲೆ೦ ಕಾರ್ ‘ಡ್ರಾಯ್ವ್’ ಗಿಯರಿಚೆರ್ ಚಡವ್ನ್. ‘ಕಿತೆ೦ಯಿ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತುಜೆಲಾಗಿ೦ ಉಳ್ಟೆ೦ಚ್ ಆಸಾ.’

‘ಜೆರೊಮಾಚೆ ಭೆಟೆ ವಿಶಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ವಿವರ್ ತು೦ವೆ೦ ದಿಲೊನಾಂಯ್.’ ತೊ ದುರ‍್ಸಾಲೊ, ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಚಿಕ್ಕೆಸೆ ಹಾಸುನ್.

‘ಕಿತೆ೦ ಜಾಲೆ೦?’ ತೆಂ ಚಿಡ್ಲೆ೦ ಪುಣ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆ೦ ಕಾರ್ ನಾಜೂಕಾಯೆನ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಹಾಡ್ಲೆ೦. ‘ತೊ ಆಯ್ಲೊ, ಫುಲಾ೦ ದಿಲಿ೦, ಉಮೊ ಘೆತ್ಲೊ ಆನಿ–‘

ರಿಚರ‍್ಡ್ ಫಳಕ್ಕ್ ಕರುನ್ ಹಾಸ್ಲೊ.

‘ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾ೦ಚೊ ಉಮೊ, ಸ್ಟುಪಿಡ್!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲಿಂ ಧರ‍್ಮಾರ‍್ಥ್ ಆಸಾಂ, ಚಿಡಾಂವ್ಕ್. ಕೆಫೆಟೇರಿಯಾಂತ್ಲೆ೦ ಹಾಂವ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ನಾ.’

ಹೆಲೀನಾಚ್ಯಾ ಕಾರಾನ್ ವೇಗ್ ಆರಾಯ್ಲೊ.

‘ಆತಾ೦ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿ೦ಗ್ ಜಾತಾ!’ ರಿಚರ್ಡಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಚಿಡಾವ್ಣಿ ನಿ೦ವಯ್ಲಿ ನಾ. ‘ಉಪ್ರಾ೦ತ್?’

‘ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾಮ್ಮಿ ಆನಿ ಅಂಕಲ್ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಆಯ್ಲಿಂ.’

‘ದೆಕುನ್ ಜೆರೊಮ್ ದೆಧೆಸ್ಪ್ರಾರ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ತಾಣೆ ಅರ‍್ದಿ ಬೊತ್ಲ್ ಖಾಲಿ ಕೆಲಿ?’

‘ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಎಪಾರ್ಟ್‌ಮೆ೦ಟಾ೦ತ್ ಸೊರೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ, ರಿಚರ‍್ಡ್,  ಫಕತ್ ಶಾಂಪೇನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಲೆಕಾರ್ ತಿ ಕಾಂಯ್ ಜೆರೊಮಾಚ್ಯಾ ಲೊ೦ವೆಂಕ್‌ಯಿ ಲಾಗ್ಚೆಪರಿಂ ನಾ.’

‘ಆದ್ಲ್ಯಾ ಲೆಕಾರ್? ಕಸಲೆಂ ಲೇಕ್ ತೆಂ?’

‘ಜೆರೊಮ್ ಬದ್ಲಾಲಾ, ರಿಚರ‍್ಡ್,’ ಹೆಲೀನಾನ್ ಕಳಯ್ಲೆ೦ ಗ೦ಭೀರಾಯೆನ್. ‘ತಾಣೆ ಆಮಾಲ್ ಸೊಡ್ಲಾಂ ಜಾಯ್ಜೆ. ಸ್ಥಿಮಿತಾಯೆನ್ ತೊ ಉಲಯ್ತಾ ಆನಿ ತಾಚಿ ತಿ ದೀಷ್ಟ್….’

‘ಬದ್ಲಾಲ್ಯಾ?’

‘ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ!’ ಹೆಲೀನಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಖಿಣಾಕ್ ಮಾಜ್ವಲಿಂ ತರಿ ಪರತ್ ಜಿವಾಳ್ಳಿಂ. ಪುಣ್ ತೊ ತ್ಯಾ ತೆಲ್ಮಾಲಾಗಿ೦….’

ರಿಚರ‍್ಡಾನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ ನಾ.

‘ತ್ಯಾ ಸ್ಕಾಯ್‌ಪಾರ‍್ಕ್ ಪಾರ‍್ಟಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಒಸಿಸಾಂತ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಸಿಜೊನ್‌ಚ್ ಆಸಾ. ರೆವರೆಂಡ್ ಫ್ರೆಡ್ ಟೇಯ್ಲಾರಾಚಿ ಮಿಶಿ ಒಸಿಸಾಂತ್ ಕಶಿ ರಿಗ್ಲಿಗಿ.’

ಆತಾಂಯಿ ರಿಚರ‍್ಡಾನ್ ಉತರ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ ನಾ.

‘ಮಾಮ್ಮಿನ್ ಎಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಉಬೆ೦ ಕೆಲೆಂ,’ ಹೆಲೀನಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ, ಕಾರ್ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಕಾಡುನ್. ‘ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಕ್ ಯಾ. ಮೊದ್ಯಾನ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ತೆ೦ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸ್ತಾ. ಆನಿ ತಾಂಚೊ ಸಲಾದ್ ಬಾರ್…’

ರಿಚರ‍್ಡಾನ್ ಭುಜಾಂ ಉಡಯ್ಲಿಂ.

‘ಜಲ್ಮಾ ದೀಸ್ ತುಜೊ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಸಯ್ರೊ,’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಮಾಮ್ಮಿನ್ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂ?’

‘ತಿಣೆ ಫ್ರೆಡ್ ಟೇಯ್ಲರಾಥಂಯ್ ತೀಕ್ ಆತುರಾಯ್ ದಾಕಯ್ಲಿ.’

‘ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್! ರಾಜಕೀಯ್ ಖ್ಹೆಳ್ ಹೊ. ಮಾವ್ರಿಸಾಕ್ ವಿಸರ‍್ನಾಕಾ.’

ಎಕೆ ವಾಟೆನ್ ತುಜೆ೦ ಚಿ೦ತಪ್ ಸಾರ‍್ಕೆಂ ಆಸ್ಯೆತ್, ರಿಚರ್ಡ್,’ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನೆಲ್ ತಾ೦ಬ್ಡಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣೆ ಕಾರ್ ರಾವಯ್ಲೆ೦. ‘ಪುಣ್ ತಿಚ್ಯಾ ಆತುರಾಯೆಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕೂಸ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಫ್ರೆಡ್ ಟೇಯ್ಲರಾಚಿ ಪರಿಪೂರ‍್ಣ್ ಚರಿತ್ರಾ ಉಸ್ತೊ೦ಕ್ ತಿಣೆ ಜೆರೊಮಾಕ್ ನೆಮ್ಲಾ. ಜಾಯ್ ತರ್ ಎಕಾ ಪ್ರಾಯ್ವೇಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವಾಕ್ ನಮಿಯಾರುಂಕ್ ತಾಕಾ ಪರ‍್ವಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಪುಣ್ ಜೆರೊಮ್ ಆನಿ ರಮೋನಾ ಫ್ರೆಡ್ ಟೇಯ್ಲರಾಚ್ಯಾ ತಂಬಾಂತ್ಲಿಂಚ್!’

‘ರಮೋನಾ!?’ ರಿಚರ್ಡಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಪುಣ್ ವಜನಾನ್.

‘ದೆಂವ್ಚಾರಾ!’ ಮನಾಂತ್‌ಚ್ ತೆಂ ಉದ್ಗಾರ‍್ಲೆಂ. ‘ರಮೋನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕಸೊ ಜಿವಾಳ್ಳೊ ಪಳೆ.’

‘ಕಿತೆ೦ ಮ್ಹಳೆ೦ಯ್?’ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಹೆಲೀನಾನ್ ತಾಳೊ ಕಾಡುನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆ೦.

‘ತುಜಿ ಮಾಮ್ಮಿ ಎಕ್ ಅಸಾಧಾರಣ್ ಸ್ತ್ರೀ, ಹೆಲೀನಾ.’

‘ಹೆಂ ಒಕ್ಕಾಣೆ ಹಾಂವೆಂ ಆದಿಂಯಿ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ!’ ತಾಣೆ ಫಟಾಫಟ್ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ಪುಣ್ ಉಗ್ತಡಾಂತ್ ಪಡಾನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ವ್ಯೆಕ್ತಿತ್ವಾಂ ಅಸಾಧಾರಣ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್, ರಿಚರ್ಡ್. ಯೆಕಾಚಾಣೆ ಉದೆಲ್ಲೆಂ ದಯ್‌ವಿಕ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಚೆಂ ಕೀರ‍್ಣ್  ಅಸಾಧಾರಣ್ ವ್ಯೆಕ್ತಿತ್ವಾಚೆಂ ರೂಪ್ ಮ್ಹಣ್ ತು೦ವೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ?’

‘ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಮ್ಹಣಾನಾ.’ ರಿಚರ್ಡಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ‘ಆವಯ್ ತುಜಿ ಆನಿ ತಿಕಾ ತುಂವೆಂ ವಳ್ಕಾಳ್ಳೆಪರಿಂ ಕೋಣ್ ವಳ್ಕಾತಾ?’

‘ಹು೦.’ ತೆಂ ಹುಂಕಾರ‍್ಲೆಂ. ‘ಹುಂ…ಆವಯ್ ಆನಿ ವಳಕ್…ಹುಂ’

ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ವರೇಗ್ ತಿಂ ಉಲಯ್ಲಿಂ ನಾಂತ್.

ಚಾಯ್ನೀಸ್ ಸಜಾವಟ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಂತ್ ಸುಖಾಳ್ ಆನಿ ಶಾಂತ್ ವಾತಾವರಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಜೊಕ್ತೊ ಕೊನ್ಸೊ ಸುದುನ್ ತಿಂ ಬಸ್ತೆಚ್ ವೇಯ್ಟರಾನ್ ವಾಯ್ನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಡ್ಲಿ. ರಿಚರ‍್ಡಾನ್ ವೊಡ್ಕಾ ಆನಿ ಹೆಲೀನಾನ್ ‘ಕೆಂಪಾರಿ’ ವಿ೦ಚ್ತೆಚ್ ತಾಂಕಾಂ ಮಾನ್ ಭಾಗಾವ್ನ್ ವೇಯ್ಟರ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರ‍್ಲೊ.

‘ಆತಾ೦ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ಯಾ ಹ್ಯಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಪಳೆತಾಯ್? ಮತ್ಲಬಾವಿಣೆಂ ತುಂವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ನಾಂಯ್.’

ಹೆಲೀನಾ, ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೆಂ. ‘ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಕಸಲಿಗಿ ಭಿರಾಂತ್ ಉಟ್ಲ್ಯಾ.’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಒಸಿಸಾಂತ್‌ಚ್ ನ್ಹಯ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪೆಟ್ರೋಸ್ಟೇಟಾಂತ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಘಡ್ಚಾರ್ ಆಸಾ.’

ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ತೊ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಲೊ.

‘ಕಿತೆಂಯಿ ಘಡಾತ್ ತರಿ ಮೆಸ್ಸಿಯಾ ಯೆತಾ ನ್ಹಯ್? ತರ್ ಭಿರಾಂತ್ ಕಸಲಿ? ತು೦ಯೀ ಫ್ರೆಡ್ ಟೇಯ್ಲರಾಚ್ಯಾ ತಂಬಾಂತ್ ರೀಗ್ ಮಾರ್.’

‘ಜಮಾತಿಂಕ್ ವೆತೆಲಿಂ, ಖಂಡಿತ್!’ ಹೆಲೀನಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಆಪ್ಲೆ ದೊಳೆ ಅಶೀರ್ ಕರುನ್. ‘ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ಉಪ್ರಾಂತ್. ಪುಣ್ ತು೦ವೆಂ…’ ತಾಣೆ ರಿಚರ್ಡಾಕ್ ಎಕ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ಲೆಂ. ‘ತ್ಯಾ ಜೆರೊಮಾಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ದವರಿಜೆ. ತಾಚೆ ಇರಾದೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾರ‍್ಕೆ ದಿಸನಾಂತ್. ತೊ ಕಸಲೆಗಿ ಖ್ಹೆಳ್ ಖೆಳ್ತಾ.’

‘ಘಡಿಯೆ ಘಡಿಯೆ ತಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರುನ್ ತುಂ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸೊದ್ತಾಯ್, ಹೆಲೀನಾ?’ ರಿಚರ‍್ಡಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮಟ್ವಿಂ ತರಿ ತೇಜ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ.

ಹೆಲೀನಾನ್, ಆಸ್ಡ್ಯೊ ಧಾಂಪಿನಾಸ್ತಾಂ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆಲೆಂ.

‘ಈವಾ ತುಜ್ಯಾ ಎಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ!’

ರಿಚರ್ಡಾಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್ ಕಸಲಿಚ್ ಬದ್ಲವಣ್ ಜಾಲಿ ನಾ. ಹೆಂ ಗಮನ್ ಕರುನ್ ಹೆಲೀನಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ವೋಂಟ್ ಚಾಬ್ಲೆ. ‘ಹೊ ತುಜೊ ಖಾಸ್ಕಿ ವಿಶಯ್ ತರೀ…’

‘ತರೀ ಕಿತೆಂ, ಹೆಲೀನಾ?’ ತಾಣೆ‌ಉಚಿತ್ ಘಳಾಯೆನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. ‘ಕೋಣ್‌ಯಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಎಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆ ಸಂಗಿಂ ನಿದ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ?’

ತಿ ಶಾಥಿ ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಆಸಾ ಹಿಜ್ಡ್ಯಾ? ತುಕಾ ಕಾಂಯ್ ಒಡಿಪಸ್ ಸಿಂಡ್ರಮ್ ಆಸಾ ಕೊಣ್ಣಾ! ತಾಣೆ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ ನಾ ಪುಣ್ ವೊಂಟಾಂಚ್ಯಾ ಇಡ್ಯಾಂನಿ ಹಾಸೊ ಹಾಡ್ಲೊ.

‘ತೆಂ ಸವಾಲ್ ತುಜೆಂ, ಮ್ಹಜೆಂ ನ್ಹಯ್’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ ಆಪ್ಲೊ ಹಾಸೊ ರುಂದಾವ್ನ್. ‘ಭೋವ್‌ಶಾ ಜೆರೊಮಾಚೆಂಯಿ ಜಾವ್ಯೆತ್!’ ತಾಣೆ ಫಾರ್ ಮಾರ‍್ಲೊಚ್.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚಿಂ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಯೆಕಾಮೆಕಾಕ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮಾಗುನ್ ತಾಣಿಂ ಘೊಟ್ ಕಾಡ್ಲೆ.

‘ಈವಾನ್ಂಚ್ ಹಿ ಸಂಗತ್ ಜೆರೊಮಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ ತರ್ ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಉಟ್ಚೆಂಚ್ ನಾ.’ ರಿಚರ್ಡ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಎಕ್ ನವಿ ಧಾರ್ ಆಯ್ಕಾಲಿ ಹೆಲೀನಾನ್.

‘ಈವಾನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ ತರ್?’

‘ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸೊದ್ತಾಯ್ ತುಂ? ಜೆರೊಮಾನ್, ಈವಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಪತ್ತೇದಾರಾಂಚಿ ಫವ್ಜ್ ಲಾಗಯ್ಲ್ಯಾ?’

‘ಜಾಂವ್ಕ್‌ಯಿ ಪುರೊ!’

‘ಪುಣ್ ಈವಾಚ್ಯಾ ಭೆಟೆಚಿ ಖಬರ್ ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮತ್ಲಬ್?’

‘ಆತಾಂ ತುಂ ರಾಜಾಂವ್ ಉಲಯ್ತಾಯ್!’ ಹೆಲೀನಾ ಉದ್ಗಾರ‍್ಲೆಂ, ಆಪ್ಲೊ ಹಾಸೊ ಆನಿಕಿ ರು೦ದಾವ್ನ್. ‘ಮೊಸೊರ್ ಕಿರ‍್ಲಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ಜೆ.’

‘ಕೊಣಾ ಥಂಯ್?’

‘ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್, ಆನಿ ಕೊಣಾ ಥಂಯ್?’

‘ತುಕಾ ಮೊಸೊರ್ ಜಾಲೊ?’

‘ವ್ಹಯ್!’ ಹೆಲೀನಾ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಆಪ್ಲೊ ತಾಳೊ ತಗ್ಸುನ್. ‘ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಈವಾ ತಸಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಂದಾಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ.’

‘ತುಜೆ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಹೆರ್ ಕಾಂಯ್ ಪುಣಿ ಘುಂವ್ತಾ, ಹೆಲೀನಾ?’ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ ವೊಡ್ಕಾಚೊ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಘೊಟ್ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ದೆಂವವ್ನ್.

‘ಹೆರ್ ಕಾಂಯ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಳಯ್ತಾಂ!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘How was she?’ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲಜ್ ಸಾಂಡುನ್ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ.

‘ಈವಾ ಲಾಗಿಂಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಿಚಾರಿನಾಂಯ್, ಹೆಲೀನಾ?’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ ಕಠಿಣಾಯೆನ್. ‘ಪುಣ್ ತುಜೆಂ ಸವಾಲ್ ಮಾತ್ಸೆಂ ಬದ್ಲಿ ಕರ್. ವಿಚಾರ್ ಈವಾಲಾಗಿಂ-ಬೆಡ್ಡಾರ್ ರಿಚರ‍್ಡ್ ಕಸೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಅಶೆಂ!’

ಹೆಲೀನಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ದುಕಾಂ ದೆಂವ್ಲಿಂ.

—–

ತೆಲ್ಮಾಚೆ೦ ರೂಮ್ ಸಿಗ್ರೆಟಿ೦ಚ್ಯಾ ಧುಂವ್ರಾನ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ.

ತಾಂಬ್ಡೊ ಮಿನಿಸ್ಕರ‍್ಟ್, ಧವೊ ಪಾತಳ್ ಬ್ಲವ್ಜ್ ನೆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ತೆಂ ಎಕ್ ಪಾಂಯ್ ದೊಡುನ್ ವಣದಿಕ್ ವಣ್ಕೊನ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಸ್ತಾನಾ ತಾಣೆ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಿಕಿನಿ ಪ್ಯಾಂಟಿಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ರುಮಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಸೊಫಾಚೆರ್ ಬಸುಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆರೊಮಾಕ್ ಆನಿ ಮೆಲ್ಕಮಾಕ್ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ಅಡ್ಕಳೀವಿಣೆ ಜಾಲೆಂ ತರಿ ಹ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಗಮನ್ ತೆಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಪ್ರದರ‍್ಶನಾ ವಯ್ರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತೆಗಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಮೆಲ್ಕಮ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ವಯ್ರ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಸೆವ್ತಾಲೊ.

‘ಬ್ಲಡಿ ಬಾಸ್ಟರ್ಡ್!’ ತೆಂ ಉದ್ಗಾರ‍್ಲೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಡ್ರಿಂಕಾಕ್ ಘೊಟ್ ಮಾರುನ್. ‘ಆಮಾಲ್ ಸೊಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ.’ ಜೆರೊಮಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಣೆ ಮು೦ದರಿಲೆಂ. ‘ಮೆಥ್ಯುನ್, ಈವಾಕ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಘಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್…’

‘Shut up, bloody bitch,’ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ ಜೆರೊಮ್. ‘ತುಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಸಳ್ಗಿ ದಿಲ್ಲಿ ಚಡ್ ಜಾಲಿ.’

‘ನಾ ತರ್ ತುಜಿಂ ಕಾಮಾಂ ಜಾತಾತ್, ಬೊಸ್ಸ್?’ ತೆಲ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಜಾಂಗೊ ಮಾತ್ಸ್ಯೊ ಉಸವ್ನ್. ‘ಹಾಂವ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ತರ್ ಮೆಲ್ಕಮಾ ತಸಲೊ ಶರ‍್ಲೊಕ್ ಹೋಮ್ಸ್ ತುಕಾ ಮೆಳ್ತೊ?’

ದಾದ್ಲ್ಯಾಂನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೆಂ ಗಮನ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ.

‘ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಾನಾ, ಜೆರೊಮ್,’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮೆಲ್ಕಮ್ ನಾಕಾ-ತೊ೦ಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಧುಂವೊರ್ ಸೊಡುನ್. ‘ತ್ಯಾ ಲಿಲಿಯನ್ ಜೆನಿಸಾಕ್ ಯೆಕಾಚಾಣೆ ದಯ್‌ವಿಕ್ ಉಮಾಳೊ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ?’ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೊ ರಮ್ಮ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಸುಕಯ್ಲೊ.

‘ಖಂಯ್‌ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸವಾಲ್ ವಾಜ್ಬಿ.’ ಚತುರಾಯೆನ್ ತಿದ್ವಿಲೆಂ ಜೆರೊಮಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೊಡ್ಕಾಕ್ ಘೊಟ್ ಮಾರುನ್.

‘ಈವಾಕ್ ಕಳೊಂಕ್ ನಜೊ, ವಾಸ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಹೊ ಚೋರ್ ವೊಡ್ಕಾ ಪಿಯೆತಾ,’ ತೆಲ್ಮಾ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಆಪ್ಲೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಜೆರೊಮಾಕ್ ವಡ್ಡಾವ್ನ್. ಮುಕಾರ್ ಭಾಗಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚಿಂ ಸ್ಥನಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಬ್ಲವ್ಜಾಥಾವ್ನ್ ಅರ‍್ವಾಸ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ‘ಆನ್ಯೇಕ್ ಡ್ರಿಂಕ್, ಜೆರೊಮ್ ಡಾರ‍್ಲಿಂಗ್!’

‘ಪುರೊ….’

‘ತುಕಾ ಥಂಡ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಭೃಷ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಶ್ವಾಸನ್ ತುಕಾ ದಿತಾಂ. ಪ್ಲೀಜ್?’

ಜೆರೊಮಾನ್ ತಾಕಾ ಡ್ರಿಂಕ್ ತಯಾರ್ ಕರುನ್ ದಿಲೆಂ.

‘ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್, ಮೆಲ್ಕಮ್?’ ತಾಣೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ.

‘ಯೆದೊಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಖ್ಹೆಳಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲಾ, ಜೆರೊಮ್.’ ಮೆಲ್ಕಮಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ‘ಆತಾಂ ಲಿಲಿಯನ್ ಜೆನಿಸ್…’

‘ತುಂ ರಾಜ್‌ಕಾರಿಣಿಂಕ್ ಭಿಯೆತಾಯ್, ಮೆಲ್ಕಮ್?’

‘ಹಾಂವ್ ರಾಜ್‌ಕಾರಣಾಕ್ ಭಿಯೆತಾಂ’

‘ಆನಿ ಆವ್ಚಿತ್ ಉದೆಲ್ಲ್ಯಾ ದಯ್ವಿಕತೇಕ್?’

‘ಆನಿಕಿ ಚಡಿತ್ ಮಾಪಾನ್ ಭಿಯೆತಾಂ.’

‘ಮ್ಹಜೆ ತೀಬ್ ವಿಸ್ನಾಕಾ, ಮೆಲ್ಕಮ್!’ ಶೆಳ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಲಿ ಜೆರೊಮಾನ್. ‘ರಿಚರ‍್ಡ್ ಆನಿ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ.

‘ಹಾಣಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಈವಾಕ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಘಾಲ್ಯಾತ್!’ ಪಿಶಾಂಪರಿಂ ಬೊಬಾಟ್ಲೆಂ ತೆಲ್ಮಾ.

‘ತೊಂಡ್ ಧಾಂಪ್ ಸುಣ್ಯಾ!’ ಝೆಂಚ್ಲೊ ಜೆರೊಮ್. ‘ತುಂ ಖಚಾ ಮಾಪಾನ್ ಸಾಂತಿಣ್?’

‘ಪುಣ್ ಕೊಣಾಯ್ಚಿಯಿ ಪತಿಣ್ ನ್ಹಯ್!’ ತೆಲ್ಮಾ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಸುಸ್ಕಾರೊನ್. ‘ಪ್ರತೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಜಿಂ, ಸರ್, ಬೊಸ್ಸ್, ಜೆರೊಮ್.’

ಜೆರೊಮ್ ಉಸ್ಮಡ್ಲೊ.

ಮೆಲ್ಕಮಾನ್ ತಾಚಿ ಪಾಟ್ ಥಾಪುಡ್ಲಿ.

‘ತುಂಯಿ ತ್ಯಾ ಟೇಯ್ಲರಾಚ್ಯಾ ಶಿಮ್ಟೇಕ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಜೆರೊಮ್, ಪರಿಗತ್ ಆನಿಕಿ ವಿಕಾರ‍್ತಾ.’ ಮೆಲ್ಕಮ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

‘ಆನಿ ಕಶೆಂ ತಶೆಂ?’

‘ರೆವರೆಂಡ್ ಫ್ರೆಡ್ ಟೇಯ್ಲರಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿತಾಯ್ ಆನಿ ಹೆಂ ತುಜೆಂ ಆವ್ಚಿತ್ ದಯ್ವಿಕ್‌ಪಣ್ ಕಶೆಂ ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿಕಿ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.’

‘ಹಾಂವ್ ಅರ‍್ದೊ ಪಾದ್ರಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಡಾಸ್ ಆಸುಂ!’

‘ತಿ ಎಕ್ ಜಾಪ್ ನ್ಹಯ್.’

‘ನ್ಹಯ್‌ಗೀ?’ ಯೆಕಾಚಾಣೆ ಉಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆರೊಮಾನ್ ಮೆಲ್ಕಮಾಚೊ ಕೊಲ್ಲರ್ ಧರ‍್ಲೊ. ‘ತುಜ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ಕಿಡ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ವಳ್ಕಾತಾಂ, ಮೆಲ್ಕಮ್!’ ತೊ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ. ‘ತುಮ್ಕಾಂ ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ ದುಡು, ದುಸ್ರೆಂ ಫುಕಟಾಚೆಂ ಖಾಣ್ ಆನಿ ಸೊರೊ. ತಿಸ್ರ್ಯಾನ್, ಹಾಚ್ಯಾ ತಸಲೆಂ ಸುಣೆಂ ಧರ‍್ಮಾರ‍್ಥ್ ಜಾಂಗೊ ಉಸಯ್ತ್ ತರ್ ತುಮಿ ಸೊಡಿನಾಂತ್.’

‘ಮ್ಹಜೆ ಕುಡಿಕ್ ತಸಲೆ ದೀಸ್ ಆನಿ ಗತ್ ಯೆ೦ವ್ಚಿ ನಾ ಜೆರೊಮ್ ಸರ್, ಬೊಸ್ಸ್!’ ಖಡ್ಪ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ತೆಲ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಹ್ಯೊ ಜಾಂಗೊ ಫುಕಟಾಕ್ ಉಗ್ತ್ಯೊ ಜಾಯ್ನಾಂತ್.’

‘ತುಂವೆಂ ಹೊ ಮೇಳ್ ಹ್ಯಾ ಸುಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ರುಮಾಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದವರ‍್ಲೊಯ್, ಮೆಲ್ಕಮ್?’ ತಾಚೊ ಕೊಲ್ಲರ್ ಸೊಡುನ್ ಜೆರೊಮಾನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ. ಮೆಲ್ಕಮಾನ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಪೆಟಯ್ಲಿ.

‘ಆಮ್ಚಿಂ….ನ್ಹಯ್ ತುಜಿಂ ಆದ್ಲಿಂ ಮೀಟಿಂಗಾಂ ತೆಲ್ಮಾನಾಸ್ತಾನಾ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಜೆರೊಮ್?’

‘ಹೊ ಘುಟ್ ಒಸಿಸಾಂತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಚೊ ನಾಕಾ…ಮತ್ಲಬ್, ಮ್ಹಜೊ ಆನಿ ತೆಲ್ಮಾಚೊ.’

ಮೆಲ್ಕಮ್ ಹಾಸ್ಲೊ. ‘ಒಸಿಸಾಂತ್ ಹೆಂ ತುಕಾ ಲೆಂಬೆತಾ ಆನಿ ತುಂ ತಾಕಾ ಝಡ್ಪಿತಾಯ್. ಕಿತೆಂ ಚಿಂತಾಯ್ ತುಂ, ಹಾಂ, ಹೆಂ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ದಿಸನಾ ಯಾ ಸಮ್ಜಾನಾ?’

‘ತುಮಿಂ ದೊಗಾಂಯಿ ತೊಂಡ್ ಧಾಂಪಾ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸೊಡಾ,’ ಆಪ್ಲೆ ಕೇಸ್ ಪಿಸುಡ್ಲೆ ಜೆರೊಮಾನ್. ‘ಹಾಂವೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಸಲಿಂಯಿ ಕಾರಾಣಾಂ, ವಿವರಣಾಂ ದೀಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗರಜ್ ನಾ. ತರ್‌ಯಿ ಹಾಂವ್ ಉಲಯ್ತಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಯೆಕಾದವೆಳಾ ಹಾಂವ್ ಕಾನೂನಾಚ್ಯಾ ದಾವ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಶಿರ‍್ಕೊನ್ ಪಂದಾಕ್ ಗೆಲೊಂ ತರ್, ತುಮ್ಕಾಂ ವೊಡುನ್ ವರ‍್ತೊಲೊಂ.’

‘ಬ್ಲಡಿ ಬಾಸ್ಟರ‍್ಡ್!’ ತೆಲ್ಮಾ ಖೆಂಚ್ಲೆಂ.

‘ವೊಪ್ತಾಂ!’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜೆರೊಮ್. ‘ಹಾಂವ್ ಖಂಚಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ಂಚ್ ನೆಣಾಂ.’ ತಾಚ್ಯಾ ಶಿರಾಂನಿ ಕ್ರೋಧ್ ಚರ‍್ಲೊ. ‘ಮ್ಹಜೆ ಆವಯ್ಕ್‌ಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಸಂಗತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಶಿ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚಿ?’

ಹೆರಾಂನಿ ಕಿತೆಂಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ ನಾ.

‘ತುಂ ಎಕ್ ಪ್ರಾಯ್ವೇಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಎಕ್ ಕೀಳ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಮೇಯ್ಲರ್ ಸಯ್ತ್.’ ಮೆಲ್ಕಮಾಕ್ ಜೊಕ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜೆರೊಮಾಚೆಂ ಬೋಟ್ ಕಾಂಪ್ತಾಲೆಂ. ‘ಪಯ್ಶಾಂ ಖಾತಿರ್ ತುಂ ಕಸಲ್ಯಾಯಿ ಮೆಳ್ಯಾಂತ್ ಹಾತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರನಾಂಯ್.’

‘ಹಾಂವೆಂ ಮಾದ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ, ಜೆರೊಮ್! ಪುಡೆಂ ಕಿತೆಂ?’

‘ಫ್ರೆಡ್ ಟೇಯ್ಲರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಪಡ್ದೊ ದೆವಂವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಎಕ್ ಯೋಜನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲಾಂ.

‘ತಾಚೊ ಅಂದಾಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ – ರಿಚರ‍್ಡಾಕ್, ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಆನಿ ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಕ್ ನಾಸ್ ಕರ‍್ಚೆಂ. ಪುಣ್ ಕಶೆಂ…ಹೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ.’

‘ತೆಂ ತುಕಾ ಗರ‍್ಜೆಂಯಿ ನ್ಹಯ್. ವೇಳ್ ಯೆತಾನಾ ಸರ‍್ವ್ ಕಳಿತ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ತವಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಕರಿತ್ತ್ ರಾವ್.’

‘ಆತಾಂ ಲಿಲಿಯನ್ ಜೆನಿಸ್……’

‘ಆತಾ೦ ಲಿಲಿಯನ್ ಜೆನಿಸ್ ಪ್ರವೇಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ!’

(ಅವಸ್ವರ್ 55-ಂತ್ ಮುಂದರ‍್ತಾ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !