ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ಜಾಹೀರ

ಣಿಪಾಲ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮುಖೇಲ ಶ್ರೀ ಟಿ. ವಿ. ಮೋಹನದಾಸ ಪೈ ಹಾಂಗೆಲೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೊಂಕಣಿ ಪುಸ್ತಕ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ ಗೊಂಯಚೆ ನಾಮಾನೆಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಖಕ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಮ್. ಸುಖತಣಕರ ಹಾಂಗೆಲೆ ಧುಮಕ್ಯಾರ ಧುಮಕೆ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ ವಿಂಚುನ ಆಯಲಾಂ. ತಶೀಂಚಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಕೃತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ ನಾಮನೆಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ ಮುಂಬಯಿಚೆ ಶ್ರೀ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಮೆಹತಾ ಹಾಂಗೆಲೆ ಸಿಸಿಫಸ್ ತೆಂಗಶರ್ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ ವಿಂಚುನ ಆಯಲಾಂ.

ತಶೀಂಚಿ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೆ ನಾಮಾನೆಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರ, ಮುಖೇಲ ಕೊಂಕಣಿ ಚಳವಳಿ ಮುಖೇಲಿ ಕುಮಟಾಚೆ ಡಾ. ಶಿವರಾಮ ಕಾಮತ್ ಹಾನ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಜೀವನ ಸಿದ್ಧಿ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ ವಿಂಚುನ ಆಯಲಾಂತಿ.

ಹೆ ತೀನಿ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ತಲಾ ರೂ. 1.00 ಲಾಖ ಇನಾಮ ಆನಿ ಮಾನಪತ್ರ, ಸ್ಮರಣಿಕಾ, ಶಾಲ, ಆನಿ ಶ್ರೀಫಲ ಜಾವನ ಆಸಾ. ಅಶಿಂ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಕಟಣ ಕಳಯತಾಂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !