ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ – ಅಮರ್ ತುಂ ಸುಲ್ತಾನ್ ಖಬೂಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿಡಿಯೊ ಪದ್

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕಾಣ್ಯಾಂಗಾರ್ ‘ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಕೈಕಂಬ’ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನ್ ಉದೆಲ್ಲೆಂ ಅಮರ್ ತುಂ ಸುಲ್ತಾನ್ ಖಬೂಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿಡಿಯೊ ಪದ್, ಆಜ್, ಜನೆರ್ 10 ಸಾಂಜೆರ್ 6 ವರಾರ್ (ಭಾರತೀಯ್ ವೇಳ್) Youtube ಮಾದ್ಯಮಾರ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಜಾತಲೆಂ.

ಒಮಾನ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ರಾಯಾಕ್ ಶೃದ್ದಾಂಜಲಿ ಪಾಟವ್ನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಪದ್ ಕ್ಲೆರಿಡಾ ಕ್ರಿಯೇಶನ್ಸ್  ಬ್ಯಾನರಾಖಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಸೊನ್ ಮಸ್ಕತಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಯನಾನ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಕೈಕಂಬಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಜೇನ್ ಐಡಾ ಪಿಂಟೊನ್ ಗಾಯ್ಲಾಂ. ತಾಳೊ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಜಯ್ಲಾಂ ರೋಶನ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಅಂಜೆಲೊರ್ ಹಾಣೆಂ. Synematic Media – Oman ಹಾಣಿಂ ಹಾಚೆಂ ವಿಡಿಯೊ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸೊನ್ ನಾರಾಯಣ್ ರಾಜ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಣೆ ವಿಡಿಯೊ ಸಂಪಾದನ್ ಕೆಲಾಂ.

 

ಶ್ರೀಮತಿ ಜೇನ್ ಐಡಾ ಪಿಂಟೊ (ಗಾವ್ಪಿಣ್), ಶ್ರೀ ರೋಶನ್ ಆಂಜೆಲೊರ್ (ಸಂಗೀತ್ ಸಜಯ್ಣಾರ್)

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಮಸ್ಕತಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಕೈಕಂಬಾನ್ ಒಮಾನ್ ದೆಶಾಚಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತಶೆಂ ಆರ್ಥಿಕ್ ವಾಡಾವಳ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಹ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಂತ್ ಒಮಾನ್ ದೇಶಾಚೊ ರಾಯ್ ಜೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 49 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಲಾಂಬ್ ಆಡಾಳ್ತ್ಯಾ ಆವ್ದೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಜನೆರಾಚ್ಯಾ 10 ತಾರಿಕೆರ್ ಅಂತರ್ಲೊ ಹಾಚೆಂ ಅದುನಿಕ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಆನಿ ಮುಕೆಲ್ಪಣ್‌ಚ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಕೈಕಂಬ. ಹ್ಯಾ ರಾಯಾಚಿ ಪಯ್ಸಾ ದೀಶ್ಟ್ ಫಕತ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ದೆಶಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸೀಮಿತ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಶಾಂತಿ ಆಸಾ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್‌ಲ್ಲೆ ದಾಕ್ಲೆಯೀ ಆಸಾತ್.

ಅಸಲ್ಯಾ ದೆಶಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಾರುನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ , ಮಸ್ಕತ್ ಶ್ಹೆರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವಾ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಮೊಗಾಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಕೈಕಂಬಾನ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಸಾ. ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲೆವರ್ವಿಂ ತಾಣೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಬರಿಂ ಅದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ, ಸುಲ್ತಾನಾಚಿ ಮರ್ಣಾಚಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ನಿಜಾಕೀ ಅಘಾತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ದೀಸ್‌ಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮಾನಾಕ್ ಶೃದ್ದಾಂಜಲಿ ಪಾಟವ್ನ್ ಏಕ್ ಗೀತ್ ರಚ್ಚಿಯೀ ಅಲೋಚನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ತಿ, ಆಜ್ ತಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕಾರ್ಯಾರುಪಾರ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ.

ಶ್ರೀ  ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್, ಕೈಕಂಬ (ಗೀತ್‌ಕಾರ್) 

ಹೆಂ ಪದ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಸಾ ತರೀ ಹೆರಾಂಕ್‌ಯೀ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಒಮಾನ್ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ತಶೆಂ ಇತರ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಮಾಂಯ್ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್‌ಯೀ ಸಮ್ಜೊಂಚ್ಯಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಅರೇಬಿಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಶೆನ್ Sub Titles ಯೀ ಆಸ್ತೆಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಮಾಪಕಾಂನಿ ಕಳಯ್ಲಾಂ.

ಸಾಂಜೆರ್ ಜುಸ್ತ್ 6 ವರಾರ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪದಾಚೊ  ಯೂ ಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಗಾಂಚ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲಾ. ಹೊ ಗಾಂಚ್ ಚೆಚಾವ್ನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಚೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ಅಮರ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಖಬೂಸ್ ಹಾಂಕಾ ನಮಾನ್ ಪಾಟವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಮಾಪಕಾಂನಿ ಪತ್ರಾಪರ್ಗಟ್ಣೆಂತ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ.

World premiere Link  : https://youtu.be/SIOMEIAKVmA 

75% feel thumbs up. And how do you feel?
77 :thumbsup: Thumbs up
15 :heart: Love
2 :joy: Joy
3 :heart_eyes: Awesome
5 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !