ಶೆತ್ಕಾರ‍್ಯಾಂಚೆಂ ಆಂದೋಲನ್: ಕೊರ್ಪೊರೆಟಾಂ ವಿರೋಧ್ ಝುಜ್

ಅವಿನಾಶ್ ಮೋಹನಾನೆ

ಆಂಗ್ ಪೊಕೊರ‍್ಚೆಂ ವಾರೆಂ, ವೊಲೊ ಹವೊ ಆನಿ ನಿತಳಾಯೆಚಿ ದುವಿಧಾ ಆಸುನ್‍ಯ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಶೆತ್ಕಾರ್, ದಾದ್ಲೆ ತಶೆಂ ಬಾಯ್ಲಾಂ, ಡೆಲ್ಲಿ ಭಾಯ್ಲೆ ಗಡಿಚೆರ್, ಕೊರ್ಪೊರೇಟ್ – ರಾಜಕೀಯ್ – ನವ್ಕರ್‌ಶಾಯ್ ಪ್ರಭುತ್ವಾಕ್ ಹರ್ಧೆಂ ದೀವ್ನ್ ತಂಬು ಮಾರ್ನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾಂತ್.

ಹ್ಯಾ ಝುಜಾಂತ್, ಎಕ್ಯೆ ಕುಶಿನ್, ಆರ್ಥಿಕತೆನ್ ಫುಗಲ್ಲಿಂ ರಾಕ್ಸಾ ಕೊರ್ಪೊರೇಟ್ ಘರಾಂ ಭಾರತೀಯ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಭುಜಾಂಚೆರ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಆನ್ಯೇಕೆ ಕುಶಿನ್ ಭುಂಯ್ ನಾತಲ್ಲೆ, ಧಾಕ್ಟೆ ತಶೆಂ ಮಧ್ಯಮ್ ವರ್ಗಾಚೆ ಹರ‍್ಯೆಕೆ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತಿಂನಿ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಶೆತ್ಕಾರ್ ದಿಸ್ತಾತ್. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಅಧಿಕಾರಾಚೆರ್ ಖಂಯ್ಚೀಯ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತ್ ಆಸ್ಲಿ ತರೀ, 1990 ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ಧಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಟ್ರಾ ಹಜಾರ್ ಶೆತ್ಕಾರ‍್ಯಾಂಚೆ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೊಣೇಂಯ್ ಕಿತ್ಯಾ ಖಾತೀರ್ ಜಾಲೆ ಮ್ಹಣುನ್ ಕಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ?

ಯೆದೊಳಚ್ ನೋವ್ ಪಾವ್ಟಿಂ (ಜನೆರ್ ಧಾ ತಾರ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಂತ್) ಸಂಧಾನ್ ಜಮಾತ್ಯೊ ಚಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಸಂಗತ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾಕಿ, ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಶೆತ್ಕಾರ‍್ಯಾಂಚಿ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಮಾನ್ಯ್ ಕರುಂಕ್, ತೀನ್ ಕಾನುನಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡೊಂವ್ಕ್ ತಶೆಂ ಶೆತ್ಕಾರ‍್ಯಾಂಚಿ ಉತ್ಪತ್ತ್ ವಿಕ್ತಿ ಘೆತಾನಾ ಉಣಿ ಆಧಾರ್ ದರ್ (MSP) ಮಾಂದುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ – ಕುಸ್ಕುಟ್ ಮನ್ ನಾ. ಎಕಾ ರೈತಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಬರಿ ಆಯ್ಚಿ ಗತ್ ಅಶಿ ಜಾಲ್ಯಾಕಿ ಸರ್ಕಾರ್ ಉದಕ್ ಚಾಳುನ್ ಆಸಾ, ತಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಂಯಿಂಚ್ ಮೆಳ್ಚೆಬರಿ ನಾ.

ಕೃಶಿಯೆ ತಿತ್ಲೆಚ್ ಪುರಾತನ್ ಮ್ಹಣುಂಯೆತಾ ಶೆತ್ಕಾರ‍್ಯಾಂಚೆ ತ್ರಾಸ್ ಆನಿ ತಾಂಚಿ ಗುಲಾಮಿ. ಶೆತ್ಕಾರ‍್ಯಾಂನಿ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚಡ್ತಿಕ್ ವೊರ್ವೆವರ್ವಿಂ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಸಮಾಜೊ, ನಾಗರೀಕತಾ, ರಾಜ್ಪಟಾಂ ಆನಿ ಆತಾಂ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ರಾಜ್ಯಾಂ ಉಬಿಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಚೆವರ್ವಿಂ ಶತಮಾನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ರಾಯಾಂನಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂನಿ, ವ್ಯಾಪಾರ‍್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ನವ್ಕರ್‌‍ಶಾಯಿನ್ ಶೆತ್ಕಾರ‍್ಯಾಂಚೆ ಶೋಷಣ್ ಕರುನ್ ತಾಂಚಿಂ ಬೊಳ್ಕಿ ಭರ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಸಾದ್ಯಾ ಶೆತ್ಕಾರ‍್ಯಾಂಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ದೀಸ್ ವೆತಾಂ ವೆತಾಂ ಮುಡ್ಕೆವ್ನ್ ಗೆಲಾಂ.

ಕೃಶಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಿ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಒರ್ಗನೈಜೇಶನಾಚ್ಯೆ ಗರ್ಜೆಖಾತೀರ್, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಬಾಜಾರಾಕ್ ಉಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಶೆತ್ಕಾರ‍್ಯಾಂಚಿ ಗತ್ ಚಡ್ ಉಪ್ರಾಟ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣುಂಯೆತಾ. ಭಾರತಾಚಿ ಕೃಶಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಬಾಜಾರಾಕ್ ಉಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲಿ 1991 ವರ್ಸಾ. ತವಳ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಮನಿಟರಿ ಫಂಡಾನ್, ಅಶೆಂ ಕರ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಭಾರತಾಚಿ ಪ್ರಗತಿ ಕುಸ್ಕತಲಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾಕ್ ಪಡುನ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಅಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಕಬ್ಲಾತ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತಶೆಂ ಘಡ್ಲೆಂನಾ. ಹಾಕಾ ವಿರುದ್ದ್ ಜಾವ್ನ್, ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯಾಶನಲಾಂಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಗ್ರಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಆನಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಅಸ್ಥಿರತಾ ಚಡ್ ಜಾಲಿ.

ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನ್‍ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಹಾಚೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಪೊಂದ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತರಾಚ್ಯಾ ಪನ್ನಾಸ್ ಠಕ್ಕೆ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಯೆವ್ಯಾಚೊ ಹಿಸೊ 1991 ವರ್ಸಾ 22.2% ಆಸಲ್ಲೊ ತೊ 2014 ವರ್ಸಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ 14.7% ಜಾಲಾ. ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತರಾಚ್ಯಾ 1%ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಯೆವ್ಯಾಚೊ ಹಿಸೊ 10.2% ಆಸಲ್ಲೊ ತೊ 21.4% ಜಾಲಾ. 2014 ವರ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ಲೇಖ್ ಮೆಳನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಿಚ್ ಅಸ್ಥಿರತಾ ಆತಾಂಯ್ ಮುಕಾರುನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಮಿ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಜಾತಾ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ದೇಶಾಚಿ ಸಂಪತ್ತಿ ಆಜ್ ಭರುನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಆನಿ ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಅಸಮಾನತಾ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಕಾಳಾರ್ ಆಸಲ್ಲೆ ಅಸಮಾನತೆಚ್ಯಾಕಿ ವಾಯ್ಟ್ ಆಸಾ.

2014 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾರತೀಯ್ ಜನತಾ ಪಾಡ್ತಿನ್ (ಬಿಜೆಪಿ) ಹೊ ಏಕ್ ಗುಟ್ಮಳೆಚೊ ಎಜೆಂಡಾ ಮುಕಾರ್ ವ್ಹರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಚಡಿತ್ ಮ್ಹಿನತ್ ಘೆತಲ್ಲಿ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ.

ಪಿ. ಸಾಯಿನಾಥ್

ಪಿ. ಸಾಯಿನಾಥ್, ಫಾಮಾದ್ ಬರೊವ್ಪಿ ಖರೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾಕಿ, “ಬಿಜೆಪಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸ್ಟಿರೊಯ್ಡಾಚೆರ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಯುನಾಯ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೊಗ್ರೆಸಿವ್ ಎಲಾಯೆನ್ಸ್ (ಕೊಂಗ್ರೆಸಿಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾಚೆಂ)”. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ 2014 ವರ್ಸಾ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಅಸಲೊ ಏಕ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಸಂಕಟ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಮೆಳುಂಕ್ ನಾ.

ಪುಣ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಅಸಲೊ ಏಕ್ ಸಂಕಟ್ ಮಾಗುನ್ ಘೆತ್ಲಾ. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ NITI ಆಯೋಗಾಚೊ ಸಿ.ಇ.ಓ. ಅಮಿತಾಭ್ ಕಾಂತ್ ದಶೆಂಬರ್ 8, 2020 ತಾರಿಕೆರ್ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಬ್ರೆ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ದಿಲ್ಲೆ ಮುಲಾಕತೆಂತ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತೊನಾ. ಕೊರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂವ್ಸಾರಾಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಸಹಕಾರ್ ಭಾಸಾವ್ನ್ ಅಸಲಿಂ ಕಠಿಣ್ ಸುಧಾರಣಾಂ ಕೃಶಿ ಶೆತಾಂತ್ ಹಾಡುನ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಉಣ್ಯಾರ್ ಪಾಂಚ್ ತರೀ ಕಂಪೆನಿಂಕ್ ‘ಗ್ಲೋಬಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್’ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಗಲ್ಲೆಂ.

ಕಾಂತಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಪಾಟ್ ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ಥಾಪುಡ್ಯೆತಾ. ಜನೆರ್ 5, 2021 ತಾರಿಕೆರ್ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬ್ಲೂಮ್‌ಬರ್ಗ್ ಬಿಲಿಯಾಧಿಪತಿಂಚ್ಯೆ ವಳೆರಿಚೆರ್ ಮುಕೇಶ್ ಆಂಬಾನಿ ಬಾರಾವ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್, ಗೌತಮ್ ಆದಾನಿ ಸತ್ತಿಸಾವ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸಾತ್. ಕೊರೊನಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಆಖ್ಖೊ ಸಂವ್ಸಾರ್ ಥರ್ಥರೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಸಯ್ತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಖಜಾನಾಕ್ ಭರ‍್ತಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹಾಂಕಾಂ ದೊಗಾಂಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ತೆಗ್ ಕೊಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ಕಾಂತಾನ್ ದೇಶಾಕ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಜಾಯ್.

ಇತ್ಲ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಶೆತ್ಕಾರ‍್ಯಾಂಚೆಂ ರಾವನಾತಲ್ಲೆಂ ಆಂದೋಲನ್ ಕೊರ್ಪೊರೆಟಾಂಕ್ ತಶೆಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರೊನಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಪಡ್ಚೆಂನಾ. ಕಿತ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂ ಲಾಗಿಂ ತಾಂಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ಆತಾಂ ಉಗ್ತೊ ದಿಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ. ಹ್ಯಾವರ್ವಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾಂತ್ ಯೇರ್ ಪಡುಂಕ್ ಪುರೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಶಕಾಂನಿ ಕೊರ್ಪೊರೆಟಾಂನಿ ರಾಜಕೀಯ್, ನವ್ಕರ್‌ಶಾಯಿ, ಕೊಲಮ್‍ಗಾರ್ ತಶೆಂ ಮೀಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಮಧೆಂ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ, ಅಸಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ಸಂವ್ಸಾರಾಕ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಕಳನಾತಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ, ಏಕ್ ಧುಂವ್ರಾಪಡ್ದೊ ವಾ ಸ್ಮೋಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಾಂದ್ಲಾ.

ಎಲಿಸಾಂವಾಂ ಖಾತೀರ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತಿಂಚಿಂ ಖಜಾನಾಂ ಹ್ಯಾ ಕೊರ್ಪೊರೆಟಾಂನಿ ದರಬಸ್ತ್ ರಿತಿನ್ ಚೆಪುನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ ಭರ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ನವ್ಕರ್‌ಶಾಯಿ ಲೋಕ್ ಆನಿ ಜಾಯ್ತೆ ಮೀಡಿಯಾ ಮನೀಸ್ ತಾಂಣಿ ಸಾಂಗಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ನಾಚುಂಕ್ ಕೆದಳಾಯ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಗಾಂಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ತಶೆಂ ನಾಚುಂಕ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಸವಯ್ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಕಾಳಾಥಾವ್ನ್ ತೆ ಶಿಕ್ಲ್ಯಾತ್.

ಕಿತೇಂಯ್ ಜಾಂವ್, ಶೆತ್ಕಾರ‍್ಯಾಂಚೆಂ ಹೆಂ ಆಹ್ವಾನ್, ಆಂದೋಲನಾಚೆಂ ಬಳ್ ಮೊಡುನ್ ವಾ ಶೆತ್ಕಾರ‍್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ತುಟಾಫುಟ್ ಹಾಡುನ್, ತಾಂಚ್ಯೆ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಪರಿಹಾರ್ ಜಾತಲೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಕೊರ್ಪೊರೇಟ್ ವರ್ಗಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ದೋನ್‍ಯ್ ಹಿಕ್ಮತ್ಯೊ ಬೋವ್ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆನ್ ಚಾಲು ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಹರ್ಯಾನಾಚೊ ಖತ್ತಾರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಶಾಂತಿನ್ ಆಂದೋಲನ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಶೆತ್ಕಾರ‍್ಯಾಂಚೆರ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚೆಂ ಬಳ್ ವಾಪರುನ್ ಆಸಾ. ಹಿ ಚಳುವಳ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಭಿತರ್ ಪಾವನಾಶೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಮೆಟ್ ಕಾಡುನ್ ಆಸಾ. ವಿಗ್ಯಾನ್ ಭವನಾಂತ್ ಮಂತ್ರಿಂಚಿ ಕಮಿಟಿ ಬಸುನ್ ಹೆಂ ಆಂದೋಲನ್ ಕಶೆಂ ಫಾಸ್ಳಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ತಕ್ಲಿ ಆಟೊವ್ನ್ ಆಸಾ.

ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಬೋವ್ಶಾ ವೇಳ್ ಉತ್ರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ.

ಬಳಾಚಿ ತಾಕ್ಡಿ ಸವ್ಕಾಸ್ ಶೆತ್ಕಾರ‍್ಯಾಂ ತೆವ್ಶಿನ್ ಮಾಲ್ವೊನ್ ಆಸಾಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಭೊಗ್ತಾ. ಆರ್ಥಿಕತೆಂತ್ ತಶೆಂ ರಾಜಕೀಯ್ ನದ್ರೆನ್ ಪಾಟಿಂ ಉರಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೊ ಕಾಮೆಲಿ ಲೋಕ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಶೆತ್ಕಾರ‍್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಚಿ ಮಜತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಹಾತ್ ಮೆಳೊವ್ನ್ ಆಸಾ.

ಶೆತ್ಕಾರ‍್ಯಾಂಕ್ ಹೊ ಏಕ್ ಜೀವನ್ ಮರ್ಣಾಚೊ ವಿಷಯ್ ಜಾಲಾ.

ಸಂವ್ಸಾರ್ ಫುಡ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಹೊ ಕೃಶಿ ಸಂಕಟ್, ಸಂವ್ಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಜೀವ್-ಜಂತುಚ್ಯೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಚೊ ಸಂಕಟ್. ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕೃಶಿಕ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ದಿಂವ್ಚೊ ಕಾಳ್ ಹೊ. ಶೆತ್ಕಾರ‍್ಯಾಂನಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ತಶೆಂ ಒರ್ಗೇನಿಕ್ ಕೃಶಿಯೆಕ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚೊ ಕಾಳ್ ಹೊ.

ಕೃಶಿಯೆಚೆಂ ಕೊರ್ಪೊರೇಟಿಕರಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಖಾಣ್, ಮಾತಿ, ಉದಕ್ ತಶೆಂ ವಾರೆಂ ವಿಕಾಳ್ ಜಾತಲೆಂ, ಆಮ್ಕಾಂ ಪಿಡೇಸ್ತ್ ಕರ‍್ತಲೆಂ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆ ಭೊಂವ್ತಣಿಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಜೀವ್ ಜಂತುಂಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ತಲೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಾಂತ್ಲೆಂ ವೀಕ್ ಆಮಿ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ಕೊರೊನಾ ಮ್ಹಾಮಾರಿನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ.

ನಾ ತರ್ ಜಾಲೆಂ, ಅಸಲ್ಯೊ ಮ್ಹಾಮಾರಿ ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಗ್ರಾಸುಂಕ್ ಯೆತಲ್ಯೊ. ಮನ್ಶಾಜೀವಿ ನಾಸ್ ಜಾತಲಿ. ಆಮ್ಚೊ ಭೊಂವಾರ್‌ಯ್ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಜಾತಲೊ.

(‘ದಿ ವಯರ್’ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ಅವಿನಾಶ್ ಮೋಹನಾನೆ ಹಾಣೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಲೇಖನ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ದಿಲಾಂ)

► ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

80% feel thumbs up. And how do you feel?
8 :thumbsup: Thumbs up
1 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
1 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

One comment

  1. Rudolph Joyer, Kinnigoli

    Bori Zanvay Konknek Pashar Kellya Tumka, Debrerun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !