ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಚೆರ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಶೆಣ್ ಘಾಲ್ತಾ!

ತುಮಿಂ ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ ಆಸ್ಯೆತ್, “ತಾಣೆಂ ಶೆಣ್ ಘಾಲೆಂ” ಮ್ಹಣೊನ್. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಲ್ವಾಲೊ, ಪಿಶೆಂಪಣ್ ಆಧಾರ್ಲೆಂ, ನಾಪಸಂದ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲೆಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಅರ್ಥ್ ದಿವ್ಯೆತ್. ಅಸೆಂಚ್ ಘಡ್ಲೆಂ ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಸಭಾ ಸದನಾಂತ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಬುದ್ವಾರಾ ಸಭಾರ್ ಗೊರ‍್ಯಾ ಆತಂಕ್‍ವಾದಿಂಚ್ಯಾ ನೀಚ್ ಕೃತ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್. ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಕ್ ಮುಖೆಲ್ ಕಾರಣ್ ಅಮೇರಿಕಾಚೊ 45 ವೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್.

ಆಪುಣ್ ಚುನಾವೆಂತ್ ಸಲ್ವೊಂಕ್ ನಾ, ಮ್ಹಜೆ ಮತ್ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್, 40,000 ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಮತ್ ಘಾಲ್ಯಾತ್, ಮತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಯಂತ್ರಾಂನಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ, ಇತ್ಯಾದಿ, ಇತ್ಯಾದಿ ಅಪ್ರಾಧ್ ಮಾಂಡುನ್ ಸಲ್ವಾಲ್ಯಾರೀ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಕ್ ವಯ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಬಾಟುನ್, ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬೈಡನಾಕ್ ತೊ ಜಿಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಖಿನಾಸ್ತಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ, ಬೈಡನಾಚ್ಯಾ ಪದಗ್ರಹಣಾಕ್ ಆಪುಣ್ ವಚಾನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆರಾಬಾಯ್ ದೀವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಜೋರ್ಜಿಯಾಂತ್ ದೊಗಾಂ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಸೆನೆಟ್ ಸ್ಥಾನಾಂಕ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಉಮೇದ್ವಾರಾಂಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಭಾಷಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಹೊ ಮತಾಂಚೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಹಾಡ್ಲೊ ಆನಿ ಜಮ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೋಕಾಕ್ ವತ್ತಾಯೇನ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಭಾ ಸದನಾಕ್ (ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್) ವಚೊಂಕ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ.

ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆ ತಾಚ್ಯೆ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಬುದ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿಂಚ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಭಾ ಸದನಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆ ರಾಶಿಂ ರಾಶಿಂನಿ ಘೆವ್ನ್ ಹಾತಿಂ ಅಮೇರಿಕಾಚೆ ಬಾವ್ಟೆ, ಟ್ರಂಪಾಚೆ ಬಾವ್ಟೆ, ಇತ್ಯಾದಿ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರಾಕ್ವಲಿ ಪೊಲಿಸಾಂಚೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಗುಮಾನ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ, ತಾಣಿಂ ಕಟ್ಟೋಣಾ ಭೊಂವಾರಿಂ ಘಾಲ್ಲಿ ಲೊಂಕ್ಡಾಚಿ ಗೇಟ್ ಹುಮ್ಟುನ್ ಕಾಡುನ್ ಭರಾನ್ ಸರ್ವ್ ಕಟ್ಟೋಣಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡೊನ್ ಭಿತರ್ ರಿಗಾಲಾಗ್ಲೆ. ಭಿತರ್ ಇಲೆಕ್ಟೊರಲ್ ಕಾಲೇಜಿಚ್ಯಾ ಮತಾಂಚೆಂ ಘೋಷಣ್ ಏಕಾ ರಾಜ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ರಾಜ್ಯಾಚೆಂ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸಂಸದೀಯ್ ಸಾಂದೆ ದೋನೀ ಪಾಡ್ತಿಂಚೆ ಸಭಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಜಮ್‍ಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಅಚಾನಕ್ ಹ್ಯಾ ಭಯೋತ್ಪಾದಕಾಂನಿ ಬಾಗ್ಲಾಂ ಜನೆಲಾಂ ಫುಟಯ್ಲಿಂ, ರಾಕ್ವಲಿ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಮಾರ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಲೊಟುನ್ ಕಟ್ಟೋಣಾ ಭಿತರ್ ಸಭಾ ಸಾಲಾಕ್ ರಿಗ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ತಾಂ ಸರ್ವ್ ಸಂಸತ್ ಸಾಂದೆ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಲಿಪೊನ್ ರಾವ್ಲೆ. ಥೊಡೆ ಅಟ್ಟಂಗ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ್ ಶೀದಾ ಸಭಾ ಚಲವ್ಣಾರ್ನ್ ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಪೆಲೋಸಿಚ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸೊನ್ ಫೊಟೊ ಕಾಡ್ನ್, ತಿಣೆಂ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್ಚಿ ವೇದಿ ಹುಮ್ಟುನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಲೆ.

ಥೊಡ್ಯಾ ರಾಕ್ವಲಿ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಲಾತಿ ಮಾರ್ಲ್ಯೊ ತರೀ ಸಭಾರ್ ಪೊಲಿಸ್ ವೊಗೆಚ್ಚ್ ಆಸ್ಲೆ ಹ್ಯಾ ಭಯೋತ್ಪಾದಕಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಭಿಂಯಾನ್ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಏಕ್ ಪೊಲಿಸ್ ಹಾಂಚೆ ಮಾರ್ ಖಾಂವ್ನ್ ಘಾಯೆಲ್ಲೊ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಆನ್ಯೇಕ್ ಪೊಲಿಸ್ ಹೆಂ ಕೃತ್ಯೆಂ ಸೊಸುಂಕ್ ಸಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ತಸೆಂ ದೊಗಾಂ ಹೆರಾಂ ಏಕಾಮೆಕಾ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗುಳ್ಯಾಂಕ್ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಿಂ.

ಇತ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಜಾಲೆಂ ತರೀ ಶೆಣ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಟ್ರಂಪ್ ವೈಟ್ ಹೌಜಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿಸ್ತಾರ್ ಸಾಲಾಂತ್ ಕುಟ್ಮಾ, ಮಿತ್ರಾಂ ಬರಾಬರ್ ದೋನ್ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರಾಚ್ಯಾ ಟೀವಿಂನಿ ಯೆಂವ್ಚಿ ವಾರ್ತಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಆಸ್ಲೊ. ನಿಮಾಣೆಂ 5:30-6:00 ವರಾರ್ಶೆಂ ಟ್ರಂಪ್ ಜೊ ಎದೊಳ್ ಮತಿಹೀನ್ ಆಸ್ಲೊ ತೊ ಜಾಗೃತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಸರ್ವ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ್ ಲೋಕಾಕ್ ತಾಂತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ವೈಟ್ ಹೌಜ್ ವೀಡಿಯೊ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಉಲೊ ದೀಲಾಗ್ಲೊ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ 6:00 ವರಾರ್ ಸಾಂಜೆರ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನಾಂತ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲ್ಲೊ ಆಸ್ತಾಂ, ಸಭಾ ಸದನಾಲಾಗಿಂ ಹಜಾರಾಂನಿ ಪೊಲಿಸಾಂಚೊ ಜಮೊ ಜಮ್ಲೊ ಆನಿ ಬಲಾತ್ಕಾರಾನ್ ಜಮ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೋಕಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ಲಾಗ್ಲೊ ಆನಿ ಅಸೆಂ ಲೋಕ್ ಸವ್ಕಾಸಾಯೇನ್ ವಿರಳ್ ಜಾಲೊ.

ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ಚ್ ದಿಸಾ ಎಫ್.ಬಿ.ಐ. ಹಾಣಿಂ ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಂಚಿಂ ಸೊಧ್ನಾಂ ಟೀವಿರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಸ್ವೀರ‍್ಯಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ತಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಧರುನ್ ಜೈಲಾಕ್ ಆಂಬುಡ್ಲೆಂ. ಅಸೆಂ ಸಭಾರ್ ಶೆಂಬರಾಂನಿ ತಾಂಕಾಂ ಕೈದ್ ಕರ್ನ್ ತಾಂಚೆರ್ ಫೆಡರಲ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಮಾಂಡ್ಲೆ.

ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಕ್ ಕಾರಣ್‍ಕರ್ತ್ ಕೋಣ್ ?

ಅಮೇರಿಕನ್ ನಾಗರಿಕಾಂಕ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್‍ಚ್ಚ್ ಲಜ್ ದಿಸ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಕ್ ಕಾರಣ್ ತಾಂಚೊಚ್ಚ್ ಅಮೇರಿಕಾಚೊ 45 ವೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮ್ಹಣ್. ಹಾಕಾ ಅಸೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಏಕಾಚ್ಛಾಣೆ ? ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ಂಚ್ ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ್ ಸಂಸತ್ ಸದನಾಂತ್ ಅಶೇಂಯ್ ಗಲೀಜ್ ಕೆಲೆಂ, ಲಾಯ್-ಲೂಟ್ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಹಣೆಬರಾಪ್ ದಾಖಯ್ಲೆಂ.

ಇತ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಸಭಾರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಂಡಳಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಟ್ರಂಪ್ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ತಾಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ರಾಜಿ ದಿಲಿ. ಆದ್ಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಸಂಸತ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಟ್ರಂಪಾಚೆಂ ಖಂಡನ್ ಕೆಲೆಂ. ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪೆನಿ ಟ್ವಿಟ್ಟರಾನ್ ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚೆಂ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಸಾಂದೆಪಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಕಾಳಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ರದ್ಧ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಆತಾಂ ಟ್ರಂಪಾಕ್ ತೊ ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ನಾಂವಾತೆಕಿದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ತರೀ ತಾಚಿ ಬಡಾಯ್ ಗಾಜಂವ್ಕ್ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ಂಚ್ ನಾ ಜಾಲೆಂ. ಬಾವ್ಡ್ಯಾಚೆಂ ಪಿಶೆಂಪಣ್, ಹಂಕಾರ್, ದರ್ಬಾರ್ ಅಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾನಾ ಸಭಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಂನಿಂಚ್ ತಾಚೆಂ ಕರ್ತುಬ್ ಖಂಡನ್ ಕೆಲೆಂ. ಹೆಂ ಕೃತ್ಯ್ ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಕ್‍ಚ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಗಾಜಯ್ಲೆಂ.

ಆನಿ ಆತಾಂ ಆಜ್ ಸೊಮಾರಾ ಜನೆರ್ 11 ವೆರ್ ಸಂಸತ್ ಸಾಂದೆ ಸದನಾಂತ್ ಜಮೊನ್ ಟ್ರಂಪಾ ವಿರೋಧ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಮಂಡನ್ ಕರುನ್ ಟ್ರಂಪಾಕ್ ಇಂಪೀಚ್ (ಗಾದ್ಯೆಂತ್ಲೆಂ ಉಸ್ಳಾಂವ್ಕ್) ಕರುಂಕ್ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ಲೆ. ಆತಾಂ ಹೆಂ ಸೆನೆಟಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ತೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ರಾಜ್‍ಕಾರಣಿಂಕ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಮನ್ ನಾ ಟ್ರಂಪಾನ್ ಗಾದಿಯೆರ್ ಬಸೊಂಕ್. ತೆ ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್ ಕೀ ತೊ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಸಮಾ ನಾ ಆನಿ ತೊ ಕಿತೇಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್. ತಾಚ್ಯೆಲಾಗಿಂ ಆಸಾತ್ ಅಮೇರಿಕಾಚೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕೋಡ್ಸ್. ಹಾಚೊ ದುರುಪಯೋಗ್ ಕರುನ್ ತೆ ಬಾಂಬ್ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕೆಲೆ ತರ್ ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಶ್!

ಇತ್ಲೊ ತೇಂಪ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಟ್ರಂಪ್ ಏಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲೊ ಕಸೊ ಮ್ಹಣೊನ್ಂಚ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಷ್ ಅಜಾಪ್ ಜಾಲಾಂ. ವೈಟ್ ಹೌಜಾಂತ್ಲೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚೆಂ ದಫ್ತರ್ ಹ್ಯಾ ಭಯೋತ್ಪಾದಕಾಂಕ್ ಜಮವ್ನ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನಾಕ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಹೊ ಟ್ರಂಪ್ ಫುಡೆಂ ತಾಕಾ ಫಕತ್ 8 ದೀಸ್ ಗಾದಿಯೆರ್ ಬಸೊಂಕ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಕರಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭೀಕರ್ ಸವಾರ್ ಉದೆಲಾಂ.

ಜನೆರ್ 20 ವೆರ್ ಆಪ್ಲೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ತಚ್ ಟ್ರಂಪ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಹಳ್ಶಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರೀ ಜಾಂಟೆ ಆಪ್ಲಿ ದೀಷ್ಟ್ ದವ್ರುನ್ ಆಸಾತ್.

► ಡಾ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ.

100% feel thumbs up. And how do you feel?
16 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

One comment

  1. Time to change USA to BRA ( Banana Republic of America)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !