ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ : ಫಾ| ನೊರೋನ್ಹಾ ಆನಿ ಫಾ| ರೋಚ್ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕಾ

ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್ ಕಾಲೇಜ್, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಭಾಗಾನ್ ಫಾ| ಆರ್ ಜಡ್ ನೊರೋನ್ಹಾ ಆನಿ ಫಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಉಪನ್ಯಾಸಾಚಿ ದುಸ್ರಿ ಸಾಂಕಳ್ ಜನೆರಾಚ್ಯಾ ಇಕ್ರಾ ತಾರಿಕೆರ್ ಕಾಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲಿ. ಎಕುಣಿಸ್ ಆನಿ ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಆನಿ ಸುತ್ತೂರಾಂತ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಕ್ರಾಂತಿ ಉಬ್ಜಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಮಹಾವೆಕ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ‍್ಯಾಂತ್ ಭಾಗಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ಸವೆಂ ಶಿಕ್ಶಕ್ / ಶಿಕ್ಷಕೇತರ್ ಸಿಬಂದಿ ಆತುರಾಯೆನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

ಮಾವ್ನ್‌ಪ್ರಾರ್ಥನಾಸವೆಂ ಕಾರ‍್ಯಾಚಿ ಸುರ‍್ವಾತ್ ಜಾಲಿ. ವಿಭಾಗ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಜ್ಯೂಡ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಫುರ್ಟಾಡೊನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ‍್ವಾಂಕ್ ಬರೊ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ ಆನಿ ಕಾರ‍್ಯಾಚೆಂ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ಕೆಲೆಂ. ಮಹಾವೆಕ್ತಿಂಚ್ಯಾ ತಸ್ವಿರೆಕ್ ಫುಲಾಂಝೆಲೊ ಅರ್ಪಿಲೊ. ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜೊಯ್ಸ್ ಡೆಸಾ ಹಿಣೆಂ ಗ್ರಾಮೀಣ್ ಪ್ರದೇಶಾಂನಿ ಚಲಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಣಾ ವಿಶಿಂ ಆಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿಲಿ ಆನಿ ಸಾಂತಿಪಣಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಆಸ್ಚೊ ದೆವೊತ್ ಯಾಜಕ್, ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಹಾಣಿಂ ಹ್ಯಾದಿಶೆನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಧನಾಂಚಿ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಕೆಲಿ.

ಸಮಾಜಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಿ ಆನಿ ಸಾಲೆತ್ತೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್, ಫಾ ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸೋಜಾನ್ ‘ಗ್ರಾಮಿಣ್ ಪ್ರದೇಶಾಂನಿ ಶಿಕ್ಷಣ್- ತವಳ್ ಆನಿ ಆತಾಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಫಾ| ನೊರೋನ್ಹಾಚಿ ದೇಣ್ಗಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಪ್ರಸಂಗ್ ದಿಲೊ.

ಕಾಲೇಜಿಚ್ಯಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಭಾಗಾಚಿ ನಿವೃತ್ತ್ ಪ್ರಮುಖ್, ಶ್ರೀಮತಿ ನಮಿತಾ ತೋಳ್ಪಾಡಿ ಹಿಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾರೊಪ್ ಭಾಷಣಾಂತ್ ಶಿಕ್ಷಣಾಚ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾವಿಶಿಂ ಜಾಗ್ವಣ್ ದಿಲಿ. ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀಮಾ ಲುವಿಸ್ ಹಿಣೆಂ ವಂದಿಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ‍್ಯಕ್ರಮಾಚೆಂ ನಿರೂಪಣ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕು| ಶೌನುಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿಣೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಶ್ರೀ ಆರ್ಚಿಬಾಲ್ಡ್ ಫುರ್ಟಾಡೊ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕ್‌ಪಣಾರ್ ಪ್ರಕಾಶಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಫಾ| ರೋಚಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಆನಿ ಇತರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂಚೆಂ ವಿತರಣ್ ಚಲ್ಲೆಂ.

ಕೋವಿಡ್19 ನೀತಿಸಂಹಿತಾ ಕಡ್ಡಾಯೆನ್ ಪಾಳ್ಳಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !