ಫಿರ್ಜೆಂತ್ ಟ್ರಂಪಾನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಿಮೋಕ್ರೆಸಿ ನಾಸ್ ಕೆಲಿಗೀ?

ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಸಂಸಾರ್, ವಿಚಾರ್ತಾ. ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್, ಬುದ್ವಾರಾ ಜನೆರ್ 6ವೆರ್, ರಾಜ್‌ಧಾನಿ ವೊಶಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ.ಸಿ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಘಡ್ಲೆಲೆಂ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಘಡಿತ್. ಜೆಂ ಘಡೊಂಕ್ ನಜೊ ಆಸ್ಲೆಂ, ತೆಂ ಘಡೊನ್ ಗೆಲೆಂ. ಜೆಂ ಘಡತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಪ್ಣಾಂತ್ ಲೆಗುನ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ ತೆಂ ಘಡೊನ್ ಗೆಲೆಂ.

ಟ್ರಂಪ್ ಭಕ್ತ್ ಆನಿ ಅಮೆರಿಕಾಚಿ ಲಜ್:

ಥೊಡ್ಯಾಂ ಹಜಾರಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವೊನ್ ಟ್ರಂಪ್ ಭಕ್ತ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ತ್ಯಾ ವಟಾರಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಉಚಾರ್ಚಿ ರೇಲಿ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಯ್ಲೆ. ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾ ಅವೆನ್ಯು ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮಹಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾಚ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್, ಕೇಪಿಟಲ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಂವ್ಚ್ಯೆಂ ಸಂಸದ್ ಭವನ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹಾಕಾ ಫುಡ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ ವೋಶಿಂಗ್ಟನ್ ಮೊನುಮೆಂಟ್ ಜೆಂ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಿಮೋಕ್ರೆಸಿಚ್ಯೆಂ ತೆಂಪ್ಲ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ಹ್ಯಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಟ್ಟ್ ಭಕ್ತಾಂಕ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾನ್, ಫಿರ್ಜೆಂತ್ ಟ್ರಂಪಾನ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾ ವೈಟ್ ಹೌಸಾ ಮುಕಾರ್ ಜಮೊಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಉಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಳೊ ದೀವ್ನ್ ತೆ ಆಯಿಲ್ಲೆ. take back the country ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಣೆಂ. ಮುಕಾರುನ್, you cannot do that with weakness. show strength ಮ್ಹಣ್ ಅಕಾಂತ್ ಉಬ್ಜಂವ್ಕ್ ಹಿಶಾರೊ ದಿಲ್ಲೊ. ದೆಕುನ್ ತಾಚ್ಯೆ ಹೆ ಉಗ್ರ್‌ವಾದಿ ಆನಿಂ ಘರಾಭಿತರ‍್ಲೆ ಆತಂಕ್‌ವಾದಿ ಬಂದುಕೊ, ಬೊಂಬ್ ಆನಿಂ ಲೊಂಕ್ದಾಚ್ಯೆ ಪಾಯ್ಪ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ರೇಲಿಂತ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಅನಾಹುತಾಚ್ಯೆಂ ಝಡ್.

ಅಮೆರಿಕಾ ತಸ್ಲ್ಯಾ ‘ಪರ‍್ನ್ಯಾ ಆನಿಂ ಪರಿಪಕ್ವ್’ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಂತ್ ಶಾಂತಿನ್ ಆನಿಂ ಮರ್ಯಾದಿನ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಹಾತಾಂತರ್ ಜಾಲಾ. ಹರ್ಯೇಕಾ ಚ್ಯಾರ್ ವ್ಹರ್ಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ನವೆಂಬ್ರ್ 3 ವೆರ್ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಜೆರಾಲ್ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಚಲ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊರೊನಾ ವೊಸ್ಯಾಪಿಡೆಂತ್ ಜಿಣಿ ಅಸ್ತ್-ವ್ಯಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ತರಿ, ಅಮೇರಿಕಾ ಹೆಂ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ‍್ಲೆಂ ನಾಂ. ಮಾತ್ರ್, ಅರ್ವಾಸಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಮತ್‍ದಾರಾಂನಿಂ ತಪಲಾರ್ ಆಪ್ಲೆ ಮತ್-ಪತ್ರ್ ಧಾಡ್ನ್ ದಿಲೆ. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಂ ಪ್ರಮಾಣೆಂ, ಶಿಸ್ತೆನ್ ಆನಿ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ತೆಂತ್ ಮುಗ್ದಾಲೆಂ.

ವೋಟ್ ಮೆಜ್ಲೆ ಆನಿಂ ಟ್ರಂಪ್ ಸಲ್ವಲೊ. ಚ್ಯರಿತ್ರೆಂತ್‍ಚ್ ಚಡ್ ವೋಟ್ ತಾಕಾ ಲಾಭ್ಲೆ. ಪುಣ್, ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಸೆನೆಟರ್ ಜ್ಯೊ ಬೈಡೆನಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ 7 ಮಿಲಿಯನ್ ವೋಟ್ ಚಡಿತ್ ಮೆಳ್ಳೆ. ವಯ್ಲ್ಯಾನ್, ಅಮೆರಿಕನ್ ವ್ಯವಸ್ತೆಂತ್ ಎಲೆಕ್ಟೊರಲ್ ಕೊಲೇಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಸಂಘಟನ್ ಆಸಾ. ಹಾಂತುಂ ಟ್ರಂಪಾನ್ ಫಕತ್ 232 ಮತ್ ಜೊಡ್ಲೆ. ಬೈಡೆನ್ 306 ಮತ್ ಮೆಳೊನ್, ಖರೊಚ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಚ್ಯಾರ್ ವ್ಹರ್ಸಾಂಕ್ ಫಿರ್ಜೆಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. (2016 ಇಸ್ವೆಂತ್, ಟ್ರಂಪಾಕ್ 306 ಮತ್ ಮೆಳ್ಳೆಲೆ. ತಕ್ಶಣ್ ಹಿಲಾರಿ ಕ್ಲಿಂಟನಾನ್ ಸಲ್ವಣಿ ಮಾಂದ್ಲೆಲಿ ಆನಿ ಟ್ರಂಪಾಕ್ ಶಾಬಾಸ್ಕಿ ದಿಲ್ಲಿ!) ಹೆಂ ರಿಸಳ್ಟ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಕರುಂಕ್ ಜನೆರ್ 6 ವೆರ್ ಸಂಸದ್ ಸಭಾ ಕೇಪಿಟಲ್ ಭವನಾಂತ್ ಜಮೊಂಕ್ ಆಸ್ಲಿ.

ಟ್ರಂಪ್ ಸಲ್ವಣೆಂತ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲೊ:

ಗಾದ್ಯೆಕ್ ಚಿಡ್ಕೊನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಕಿತೆಂ‍ಯಿ ಉಪ್ರಾಟಿ ಕರ್ಮ್ ಕರುಂಕ್ ತೊ ತಯಾರ್. ಅಸಲೆಂ ಹಠ್ undemocratic ಆನಿ autocrat ಮುಕೆಲ್ಯಾಂನಿಂ ಧರ್ಚ್ಯೆಂ. (1975 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿನ್ ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ). ಹಠಾನ್, ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಚ್ಯೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ದೀಸ್, ವೇಳ್, ಜಾಗೊ ಆನಿ ರೀತ್ ತಾಣೆಂ ವಿಂಚ್ಲ್ಯೊ. ಕೇಪಿಟಲ್ ಭವನಾಂತ್ ಜನೆರ್ 6 ತಾರಿಕೆರ್ ದೇಸಾಚ್ಯೆ 538 ಶಾಸಕ್ ಜಮೊನ್ ಲೋಕಾನ್ ಬಹುಮತೆನ್ ವಿಂಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ಭೈಡೆನಾಕ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಫಿರ್ಜೆಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪರ್ಗಟುಂಕ್ ಚರ್ಚಾ ಚಲಂವ್ಚೊ ವೇಳ್ ತಾಣೆಂ ವಿಂಚ್ಲೊ. ಶಾಸಕಾಂನಿಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಸಂವಿದಾನಿಕ್ ಕರ್ತವ್ಯ್ ಕರಿನಾಶೆಂ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ತಾಚಿ ಫಿತೂರಿ. ತಾಚೊಚ್ ಖಾಲ್ತೊ ಸಾಂಗಾತಿ, ಉಪ-ಫಿರ್ಜೆಂತ್ ಮೈಕ್ ಪೆನ್ಸ್ ಹ್ಯೆ ಸಭೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೊ. ಹಜಾರಾಂನಿಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಬಂಧಿ ಆನಿ ಪೊಲಿಸ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಆಸ್ಲಿ. ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಆನಿಂ ಅಂತರ್‌ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಟಿವಿ ಕೆಮರಾಮೆನ್ ಆನಿಂ ಹೆರ್ ಪತ್ರ್‌ಕಾರ್ ಹ್ಯಾ ಸಭೆಚಿ ಕಾರ್ಯಾ-ವಳ್ live ಪ್ರಸಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಮ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ತಿಚ್ ಆಯಿನ್ನ್ ಘಡಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಲ್ತ್ಯಾಂ ಗೊರ‍್ಯಾ ಗುಂಡಾಂಕ್ ಸಂಸದ್ ಭವನಾಚ್ಯೆರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಉಚಾಂಬೋಳ್ ಕೆಲೆಂ. ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಿಮೋಕ್ರೆಸಿಚ್ಯೆಂ ಮೂಳ್‍ಚ್ ತಾಣಿಂ ಹಾಲಯ್ಲೆಂ. ಹಿಂಸಾಕಾಂಡ್ ಕೆಲೆಂ. ಹಿ ಸಭಾ ಭಂಗ್ ಕರಿಜೆ. ಶಾಸಕಾಂಕ್ ಭೆಸ್ಟಾವ್ನ್ ತಾಣಿಂ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮತ್‍ದಾರಾಂನಿಂ ಕೆಲ್ಲಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ವೊಮ್ತಿ ಉದಾರಿ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಟ್ರಂಪಾಚಿ ತಾಕಿದ್ ಆಸ್ಲಿ.

ಆನಿ ತಾಣಿಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಲ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ಕೆಲೆಂ. ವ್ಹಯ್, ಥೊಡ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್:

ಹಜಾರಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವೊನ್ ಹ್ಯಾ ಟ್ರಂಪ್ ಆತಂಕ್‍ವಾದಿಂನಿ ಪೊಲಿಸಾಂ ವಯ್ರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲೊ. ಸಂಸದ್ ಭವನಾಂತ್ ತೆ ಪಾಲಿಭಾಶೆನ್ ವಣದಿರ್ ಚಡೊನ್ ರಿಗ್ಲೆ. ಜನೆಲಾಂಚ್ಯೆ ಆರ್ಶೆ ಫುಟಯ್ಲೆ. ಹಾತಾಂತ್ ಬಾವ್ಟೆ ಆನಿಂ ಹಾತೆರಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಹೆ ಹರಾಮ್-ಕೋರ್ ಶಾಸಕಾಂಕ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೌಸ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ನೆನ್ಸಿ ಪೆಲೊಸಿಕ್ ಆನಿ ಸೆನೆಟ್ ಮುಕೆಲಿ ಮಿಚ್ಚ್ ಮೆಕ್‌ಕೊನೆಲಾಕ್ ಸೊಧುನ್ ಸಂಸದಾಚ್ಯಾಂ ಕುಡಾಂ ಕೂಡಾಂನಿಂ ಭೊಂವ್ಲೆ. ಹೆ ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಖಂಡಿತ್ ತಾಂಚಿ ಖುನ್ ಜಾತಿ. ತಾಂಚಿಂ ಹಾತೆರಾಂ ಜಪ್ತ್ ಕರ್ನ್, ತಾಂಕಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಝುಜಾಂತ್ ಚ್ಯಾರ್ ಜೀವ್ ಗೆಲೆ. ಹಾಂಚ್ಯಾ ಪೈಕಿಂ ಎಕ್ಲೊ ಆಪ್ಲಿ ಡ್ಯುಟಿ ಕರ್ಚೊ ಪೊಲಿಸ್. ಹಾಂಚ್ಯೆಂ ರಗತ್ ಟ್ರಂಪಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿಂ!

ಬೊರೆಂ ಆಸಾ ಕಿ ಶಾಸಕ್ ಹ್ಯಾ ಟೆರರಿಸ್ಟಾಂಚ್ಯಾಂ ಹಾತಿಂ ಸಾಂಪ್ಡಲೆ ನಾಂತ್. ಪೊಲಿಸಾಂನಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಸಭೆಸಾಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಂಬುಡ್ನ್ ಶಾಭಿತ್ bomb shelter ಕೂಡಾಂಕ್ ಪಾವವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಉಪಫಿರ್ಜೆಂತ್ ಮೈಕ್ ಪೆನ್ಸ್ ಲೆಗುನ್ ಗುಪಿತ್ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಪೊಳೊನ್ ಗೆಲೊ! ತಾಕಾ‍ಯೀ, ಟ್ರಂಪಾನ್ ಒರ್ಡರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಕಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾದಿಯೆಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ವಾಪ್ರುನ್ ಎಲೆಕ್ಟೊರಲ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯೆ ವೋಟ್ ರದ್ದ್ ಕರಿಜೆ. ಬೈಡೆನ್ ಜಿಕೊಂಕ್ ನಾಂ, ಟ್ರಂಪ್ ಜಿಕ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಪರ್ಗಟಿಜೆ. ಹೆಂ ಕಾಯ್ದೊ ಮೊಡ್ಚ್ಯೆಂ ಕಾಮ್ ಆನಿಂ ಆಪುಣ್ ತಶೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಕರ್ಚೊಂ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮೈಕ್ ಪೆನ್ಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊಸಾಕ್ ನೆಗಾರ್ಲೆಲೆಂ. ದೆಕುನ್, ತಾಚ್ಯೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರಂವ್ಕ್ ಸಯ್ತ್ ಟ್ರಂಪ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ‍್ಲೊ ನಾಂ!

ಟ್ರಂಪಾನ್ ಅಮೆರಿಕಾಕ್ ಏಕ್ ಬನಾನಾ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕರ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ:

ಅಶೆಂ ತೊ ಕರ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಖುಣಾಂ ಪಾಂಚ್ ವ್ಹರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತೆಲಿಂ. ಆಪುಣ್ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ಚುನಾವಿ ರಿಸಳ್ಟ್ ಮಾಂದ್ಚೊಂ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಟ್ವೀಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಚೊರ್ತೆಲೆ, fraud ಕರ್ತೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಬೆಬುನಿಯಾದ್ ಸಾಂಗ್ಣ್ಯೊಂ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ತಾಣೆಂ ವ್ಹರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲೆಲೆಂ ಆಸಾ. ಹಿಂ ತಾಚಿಂ ಫಟ್ಕಿರಿಂ ಭಾಶಣಾಂ ತಶೆಂ ಟ್ವೀಟ್ಸ್ ಮಾಂದುನ್ ತಾಕಾ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಮಲ್ಟಿ-ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಂತ್ ಭರ್ವಾಸೊ ಆಸಾಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಉದೆಲಾಂ. ನಾಂ ತರ್, 80% ಅಮೆರಿಕನ್ ಲೋಕ್ ಭೈಡೆನ್ ಬಹುಮತೆನ್ ಜಿಕ್ಲಾ, ಜಶೆಂ 2106 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಟ್ರಂಪ್ ಜಿಕ್ಲಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದ್ತಾ. ಟ್ರಂಪ್ ಸಲ್ವಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಇತ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಮಾಂದ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಟಿವಿ ನೆಟ್‍ವರ್ಕ್ ರಿಪೊರ್ಟ್ ಆಯ್ಲಾ. ತರೀ, ಶೆಂಭೊರಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವೊನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಶಾಸಕ್ ಜನೆರ್ 6ವ್ಯೆರ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಂಸದ್ ಸಭೆಂತ್ ಬೈಡೆನಾ ವಿರುದ್ಧ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡುನ್ ಆಸ್ಲೆ. ಬೈಡೆನ್ ಮುಕ್ಲೊ ಅಧಿಕೃತ್ ಫಿರ್ಜೆಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಒಪ್ವನಾಂ ಮ್ಹಣಾಲೆ. ಹಿ ಕಸಲಿ ಡಿಮೋಕ್ರೆಸಿ? ಶಾಸಕಾಂಕ್ ಜರ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಆನಿಂ ಚುನಾವಿ ಪ್ರವ್ರತ್ತಿ ವಯ್ರ್ ಪಾತಿಯೆಣಿ ನಾಂ ತರ್! ಅಶೆಂಯೀ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಟ್ರಂಪಾಕ್ ಧುಂಪಯ್ಲ್ಯಾರ್, ಡಿಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಏಕ್ಯೆ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್, ಹಿ ಪಾಡ್ತ್ undemocratic ನಹಿಂಗೀ? ಬೊರೆಂ ಜಾಲೆಂ, ಟ್ರಂಪಾಚ್ಯಾ ಉಳ್ಟ್ಯಾ ಹಿಕ್ಮತೆಂಚೊ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆ ಶಾಸಕ್ ಘಾಮೆವ್ನ್ ಥಂಡ್ ಪಡ್ಲೆ. ಚಡ್ ವಾದ್ ನಾಸ್ತಾಂ, ಮೈಕ್ ಪೆನ್ಸ್ ಆನಿ ಮಿಚ್ಚ್ ಮೆಕ್‌ಕೊನೆಲಾಚಿ ಬೂದ್-ಬಾಳ್ ಮಾಂದುನ್ ಸಂಸದ್ ಸಭೆನ್ ತ್ಯಾಚ್ ಬುದ್ವಾರಾ ರಾತಿ ಭಿತರ್, ಬೈಡೆನಾಕ್ ಮುಕ್ಲೊ ಫಿರ್ಜೆಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪರ್ಗಟ್ಲೆಂ!

Conservative ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಲೋಕಾಚ್ಯೆಂ ಭ್ಯೆಂ:

Center For American Progress ಹಾಂಚ್ಯಾ ಏಕ್ಯೆ ವರ್ದೆ ಪ್ರಮಾಣೆಂ, ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಬದ್ಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಖಾನಿಸ್‍ಮಾರ್ ಅಂಕ್ಡೆ (demographic change) Grand Old party (GOP)ಕ್ ನಿರಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಕೊಲೆಜ್ ಡಿಗ್ರಿ ಜೊಡ್ಲೆಲೆ ಶಿಕ್ಪಿ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾತ್. ಬ್ಲೂ ಕೊಲ್ಲರ್ ಕಾಮಾಂ ಆನಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ದಂದ್ಯಾಂನಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯೆ ನಿತಳ್ ಗೊರೆ ಉಣೆಂ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಯೆತಾತ್. ಕಾಳೆ, ರಂಗಾಚ್ಯೆ, ಹಿಸ್ಪಾನಿಕ್, ಆನಿಂ ಏಸಿಯನ್ ಕುಳಿಯಾಂತ್ಲೊ 80% ಲೋಕ್ ಡಿಮೊಕ್ರೆಟ್ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ವೋಟ್ ಘಾಲ್ತಾ. ವಯ್ಲ್ಯಾನ್, ಬಾಯ್ಲ್-ಮನ್ಶಾಂ ಡಿಮೊಕ್ರೆಟ್ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಲಾಗಿಂ ಕರ್ತಾತ್. ಸಂವಿದಾನಿಕ್ ರುಲಿಂ ಪ್ರಮಾಣೆಂ free and fair ಚುನಾವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಬಹುಮತ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಆಟ್ ಚುನಾವಾಂ ಪೈಕಿಂ ಸಾತ್ ಚುನಾವಾಂನಿಂ ಡಿಮೊಕ್ರೆಟ್ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಬಹುಮತ್ ಲಾಭ್ಲಾಂ. ಜರ್ ಎಲೆಕ್ಟೊರಕಲ್ ಕೊಲೆಜ್ ನಾತ್ಲಿ ತರ್ White House ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಫಿರ್ಜೆಂತಿಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಕೆನ್ನಾಂಯೀ ಯೆನಾತ್ಲೆಂ. 2016 ಚುನಾವ್ ಪಳೆವ್ಯಾಂ. ಡಿಮೊಕ್ರೆಟ್ ಹಿಲಾರಿ ಕ್ಲಿಂಟಾನಾಕ್ ಟ್ರಂಪಾಪ್ರಾಸ್ ತೀನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಚಡಿತ್ ಮತ್ ಮೆಳ್ಳೆಲೆ. ಅಶೆಂ popular vote ಹಿಲರಿ ಜಿಕ್ಲೆಲಿ. ತರಿ, ತಿ ಫಿರ್ಜೆಂತ್ ಜಾಲಿ ನಾಂ.

ಹಳ್ಳ್ಯೊ, ಲ್ಹಾನ್ ಶೆರಾಂ ಆನಿಂ ಉಪನಗರಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂ ರಾಜ್ಯಾಂನಿಂ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಚಡ್ತಾವ್ ಗೊರ್‍ಯಾಂ ಮತ್‍ದಾರಾಂಕ್ ಕೊಲೆಜ್ ಶಿಕಪ್ ನಾಂ. ಹೊ ಲೋಕ್ ಏಕಾ ಲೇಕಾರ್ christian fundamentalist ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಹೊ ಲೋಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಪಾಟಿಚೊ ಕಣೊ. ಹಾಂಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ, ಪ್ರತ್ಯೆಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಲಿಯೊ, ಜಶೆಂ ಕೊಲೆಜ್ ಡಿಗ್ರಿ ಜೋಡ್ತಾತ್ ತಕ್ಶಣ್, ರಾಜ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾಂ ವ್ಹಡ್ ಶೆರಾಂನಿಂ ವಲಸೆ ವೆತಾತ್ ಆನಿ ಕಾಮಾಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾತ್. ತಿಂ ಅಧಿಕೃತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಪಾಳ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆಳ್ಶಿಂ ಜಾತಾತ್. ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾಡ್ತಿ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರ‍್ತಾತ್. ಡಿಮೊಕ್ರೆಟ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯೊ ನೀತಿ ತಾಂಕಾಂ ವೊಂಬ್ವತಾತ್. ಹೆಂ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ತೆಂಕ್ಚ್ಯಾ ಲೋಕಾಚ್ಯೆಂ ಭ್ಯೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾಂ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಜಿಕೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂಚ್ ತರ್, fraud ಆನಿಂ cheating ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಫಟಿ ಖಬ್ರೊ ಕರ್ನ್, ಆಪ್ಲೊ ತಾಳೊ ದೇಸ್-ವಿದೇಸಾಂತ್ ಪಾವಂವ್ಕ್ ಹೊ ಲೋಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾ. ಅಶೆಂ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ಕಟ್ಟ್ ಅಂಧ್ ಭಕ್ತ್ ತೆ ಜಾತಾತ್. ತಾಣಿಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಸ್ಸಲೊ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಪಾತಿಯೆಂವ್ಕ್ ತೆ ತಯಾರ್.

ಹೆಂ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಟ್ರಂಪ್ ಪಾಂಚ್ ವ್ಹರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಲೋಕಾ ಮಧೆಂ ಆಪ್ಲಿ ‘ಶಿಕವ್ಣ್’ ರುತಾ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಲೊ. ಕೇವಲ್ white supremacists, fringe elements, rogue elements, proud boys ಅಸಲ್ಯಾಂ ವೋಲಾವ್ಣೆಂತ್ಲೆ ಮಿನೊರಿಟಿ ಪಂಗಡ್ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ ತಾಚಿ ಕಟ್ಟ್ ಬುನ್ಯಾದ್ (core base). ಟ್ರಂಪ್ ಏಕ್ ಖುಣ್ (symptom), ರೋಗ್ ನಹಿಂ. ಟ್ರಂಪಿಸ್ಮ್ ಜಿಯೆತಾ ಟ್ರಂಪ್ ಅಸಾ ಮ್ಹಣ್ ನಹಿಂ ಬಗಾರ್ Conservative ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಲೋಕಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಸ್ತಿತ್ವಾಕ್ (identity) ರಿಸ್ಕ್ (खत्रा) ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಳ್ಜಾಂಚ್ಯೆ ಗುಂಡಾಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಭೊಗ್ತಾ ದೆಕುನ್. ಹಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ, ಶಿವಾಯ್ ರುಜು ಕೆಲ್ಲಿಂ ಸತಾಂ ನಹಿಂ. ಹಾಂತುಂ ಆಸಾ ರುಜ್ವಾತ್ ರಾಜ್‍ಕಾರಣಾಂತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಟ್ರಂಪ್ ಆಚಾನಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಕಂಟ್ರೊಲ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಘೆವ್ನ್ ಫಿರ್ಜೆಂತ್ ಜಾಲೊ ಕಸೊ ಮ್ಹಣ್. ಕಶೆಂ ತಾಕಾ 70 ಮಿಲಿಯನ್ ಮಿಕ್ವೊನ್ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಪಾಟ್ಲಾವ್‍ದಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್. ಹ್ಯೆ ಚುನಾವೆಂತ್ 70 ಮಿಲಿಯನ್ ಮಿಕ್ವೊನ್ ವೋಟ್ ತಾಕಾ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾತ್. ತೊ battleground states ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರದೇಸಾಂನಿಂ ಚಿಲ್ಲರ್ ವೋಟಾಂನಿಂ ಸಲ್ವಲಾ.

ಟ್ರಂಪಾನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಿಮೋಕ್ರೆಸಿ ನಾಸ್ ಕೆಲಿಗೀ?

ದೋನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಏಕ್ ಚ್ಯಾರಿತ್ರಿಕ್ free and fair ಎಲಿಸಾಂವ್ ಜಾಲೆಂ. ಕೊರೊನಾ ವೊಸ್ಯಾ-ಪಿಡೆಚ್ಯಾ ಅಡೊಸಾಂತ್ ಜಾಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಅರ್ವಾಸ್ ಲೋಕಾನ್ ತಪಲಾರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮತ್-ಪತ್ರ್ ಧಾಡ್ಲೆ. ಹರ‍್ಯೆಕಾ ರಾಜ್ಯಾಂನಿಂ ನವೆಂಬ್ರ್ 3 ಸಾಂಜ್ಯೆ ಪಯ್ಲೆಂ “ಪೊಸ್ಟ್-ಮಾರ್ಕ್” ಕೆಲ್ಲಿಂ ಮತ್-ಪತ್ರಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಲೇಕಾಕ್ ಧರ್ಲಿಂ. ಹೆಂ ಸಂವಿದಾನಿಕ್ ಆನಿಂ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಚ್ಯೆಂ. ನವೆಂಬ್ರ್ 12-13 ತಾರಿಕೆ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಪಾವ್ಲೆಲಿಂ ಸರ್ವ್ ಮತ್-ಪತ್ರಾಂ ತಪಾಸುನ್, ರುಲಿಂ ಭಿತರ್ಲಿಂ ಸರ್ವ್ ಮೆಜ್ಲಿಂ. ರುಲಿಂ-ಭಾಯ್ಲಿಂ ಮೆಜುಂಕ್ ನಾಂತ್. ಹಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ದೋನಿ ಪಾಡ್ತಿಂಚ್ಯಾ ತಶೆಂ ನಿರ‍್ದಳಿಯ್ ಒಬ್ಸರ್ವರಾಂಚ್ಯಾ ನದ್ರೆಂತ್ ಚಲ್ಲಿ. rigging, fraud, cheating, stealing ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾಂಚ್. ಅಸಲೆಂ ಶುದ್ಧ್ ಆನಿಂ ಲೋಕಾಮೋಗಾಳ್ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಟ್ರಂಪ್ ಫಿರ್ಜೆಂತ್ ಆಸೊನ್‍ಯೀ ಚಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಡಿಮೋಕ್ರೆಟಿಚ್ಯೆಂ ಜಯ್ತ್ ನಹಿಂಗೀ? ಹೆಂ ಮುಖ್ಯ್.

ದೆಕುನ್, ಡಿಮೋಕ್ರೆಸಿ ಮೆಲಿ ನಾಂ. ಡಿಮೋಕ್ರೆಸಿಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ನಾಕಾರುಂಕ್ ಆನಿ ಆಪುಣ್ ಜಿಕ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಫಟ್ ಪಾಚಾರುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲೆಂ ವ್ಹಯ್. ಪಯ್ಲೆಂ, ಬೈಡೆನಾಕ್ ಆಪ್ಣಾ ಪ್ರಾಸ್ ಸಾತ್ ಮಿಲಿಯನ್ ವೋಟ್ ಮೆಳ್ಳೆ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ತೊ ಜಿಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಂವಿದಾನ್ ಸಾಂಗಿನಾಂ. ಏಲೆಕ್ಟೊರಲ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ 306 ವೋಟ್ ಬೈಡೆನಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೆ ಮ್ಹಣ್ ಫೊಕ್ಸ್ ನ್ಯುಸ್ ತಸ್ಲ್ಯಾಂ ಖಬ್ರೆ ನೆಟ್‍ವರ್ಕಾಂನಿಂ ಪರ್ಗಟ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ಟ್ರಂಪಾನ್ ಮಾಂದಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂ. ಸಂವಿದಾನ್ ತಾಕಾ ರಾಜ್ಯ್ ಕೊಡ್ತಿಂಕ್ ಆನಿಂ ಫೆಡರಲ್ ಸುಪ್ರಿಮ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಆಪ್ಲೊ ವ್ಯಾಜ್ ಘೆವ್ನ್ ವಚೊಂಕ್ ಹಕ್ಕ್ ದಿತಾ.

ಹೆಂ ತಾಚ್ಯೆ ಹಕ್ಕ್ ವಾಪ್ರುನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಡ್ತಿಂನಿಂ ಮೆಳ್ಳೆಲಿ ಸಲ್ವಣಿ ಗಿಳುಂಕ್ ತಾಕಾ ಜಾಲಿ ನಾಂ. ಕಸ್ಸಲಿ ಸಂವಿದಾನಿಕ್ ವಾಟ್ ನಾತ್ಲಲೊ, ಪಿಸಾಂತುರ್ ತೊ ಜಾಲೊ. ಡಿಮೋಕ್ರೆಸಿಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸಂವಿದಾನಿಕ್ ಹಂತಾರ್ ಚಲೊಂಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಸಂಸದಾಂಚಿ ಸಭಾ ಬೈಡೆನಾಕ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಫಿರ್ಜೆಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ವೋಲಾಯ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಕಾವ್ಜೆಲೊ. ಹಿ ಸಭಾ ಭಂಗ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಫಿತೂರಿ ಕೆಲಿ. ಶಾಸಕಾಂಕ್ ಭೆಸ್ಟಾಯ್ಲೆಂ. ಉಪ-ರ್ಜೆಂತಿ ವಯ್ರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಕೆಲೊ. ಮಿಲಿಟರಿ ಮಜತ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಆಲೊಚನ್ ಮತಿಂತ್ ಆಯ್ಲಿ. ಅಸಲಿಂ ಸರ್ವ್ ಪ್ರೇತನಾಂ ‘ಫುಸ್ಕ್’ ಜಾಲಿಂ ತವಳ್ ‘ಗುಂಡ ಪವ್ಜ್’ ಅಪವ್ನ್ ಸಂಸದ್ ಭವನಾಚ್ಯೆರ್ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಥರಾಚ್ಯೆಂ ಆಕ್ರಮಣ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಹೆಂ ಡಿಮೋಕ್ರೆಸಿ ಹೈಜೇಕ್ ಕರ್ಚ್ಯೆಂ undemocratic ಪ್ರೇತನ್ ವ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಕಿತೆಂ?. ಆಪ್ಲೊ ಪಾತಿಯೆಣಿಚೊ ಖಾಸ್ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮೈಕ್ ಪೆನ್ಸ್ ತಾಕಾ ವಿರುದ್ಧ್ ರಾವ್ಲೊ. ತಾಚೊ ಕಟ್ಟ್ ಭಕ್ತ್ ಆನಿ ಸೆನೆಟಾಚೊ ಮುಖ್ಯ್ ಮುಕೆಲಿ ಮಿಚ್ಚ್ ಮೆಕ್-ಕೊನೆಲ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಡುನ್ ಉಳ್ಟೊ ರಾವ್ಲೊ. ದೋನ್ ಕೆಬಿನೆಟ್ ಸಾಂದೆ ಆನಿ ವೀಸಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವೊನ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದೀವ್ನ್ ವಿರೋದ್ ರಾವ್ಲೆ. ಸುಪ್ರಿಂ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಅಪ್ಣೆಂ ನೆಮ್ಲೆಲೆ ‘ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ್’ ನೀತಿದಾರ್ ತಾಕಾ ಕಾನ್ ಹಾಲಂವ್ಕ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ‍್ಲೆ ನಾಂತ್. ತಾಚ್ಯೊ ಕೇಜಿ ತಾಣಿಂ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲ್ಯೊ. ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜಾಯಿತ್ತೆ ತಾಣೆಂ ನೆಮ್ಲೆಲೆ, ತಾಚಿ ಪಾಡ್ತ್ ಘೆವ್ನ್ coup ಕರುಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲೆ ನಾಂತ್. ಮ್ಹಣ್ಜೆ, autocratic anti-democratic ಪ್ರೇತನಾಂ ಮಧೆಂ, ಡಿಮೋಕ್ರೆಸಿ ವಾಂಚ್ಲಿ. ಆನಿಂ ತಿ ಜಿವಾಳ್ ಆಸಾ!

ಟ್ರಂಪಾಚ್ಯೆಂ ಜಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯೆಂ ನಾಸ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲೆಂ:

ಹಿ ಅಬ್ರಾಹಾಮ್ ಲಿಂಕನಾಚಿ ಪಾಡ್ತ್ ಆಂತರಿಕ್ ಝುಜಾಂತ್ ಗುಲಾಮ್ ಗೊರ‍್ಯಾಂಚಿ ಆಸ್ತ್ ನಹಿಂ ಬಗಾರ್ ಗೊರ‍್ಯಾಂ ಭಾಶೆನ್ ‘ಸ್ವತಂತ್ರ್’ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದೀವ್ನ್ ಕನ್ಫೆಡರೇಶನಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಟಿ ಪವ್ಜೆ ವಿರುದ್ಧ್ ಝುಜಾಕ್ ದೆಂವ್ಲೆಲಿ ಆನಿಂ ಜಿಕ್ಲೆಲಿ. ಹೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆನಿಂ ಚ್ಯಾರಿತ್ರಿಕ್ ಮೇಟ್, ಅಮೇರಿಕಾಚಿ ಡಿಮೋಕ್ರೆಸಿ ವಾಂಚಂವ್ಕ್. ಹರ‍್ಯೆಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ‘ಸ್ವತಂತ್ರ್’ ಆನಿಂ ‘ನೈತಿಕ್ ಜವಬ್ದಾರಿ’ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಂವಿದಾನ್ ರಚ್ಲೆಲಿ ಪಾಡ್ತ್ ಹಿ. ಆನಿಂ ಅತಾಂ ? ಕುಳಿಯೆ-ವಾದಿ, ದುಷ್ಟ್ ಚಿಂತ್ಪಿ, ಉಪ್ರಾಟಿ, ಅತಂಕ್-ವಾದಾಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚಿ, ಸಲ್ವಣಿ ಮಾಂದ್ಚಿ ಮಾಣ್ಸುಗಿ ನಾತ್ಲೆಲಿ ಪಾಡ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲಾಲಿ. ಹಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ಟ್ರಂಪಾಚಿ ಮೋರ್ಣಾ-ಸನದ್ (legacy).

ಡಿಮೋಕ್ರೆಸಿಕ್ ಕುರಾಡ್ ಮಾರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಟ್ರಂಪ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪಾಂಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಕುರಾಡ್ ಮಾರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ತಾಕಾ 2024 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಫಿರ್ಜೆಂತ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ‘ರೆಗುಲರ್’ ರಾಜ್‍ಕಾರಣಿ ಸಂವಿದಾನಿಕ್ ಮೇಟಾಂ ಘೆತೆಲೆ. ಮಹಿನ್ಯಾ ಭಿತರ್ ತಾಕಾ ಇಂಪೀಚ್ ಕರುಂಕ್ ಪುರೊ. ತಾಚ್ಯೆ ಧುವೆಕ್ ಇವಾಂಕಾಕ್ ಆನಿಂ ಜಾಂವ್ಯಾಕ್ ಜೇರೆಡಾಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ಧರುಂಕ್ ವ್ಹಡ್ ಅಪೇಕ್ಶಾ ಆಸ್ಲಿ. ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾಡ್ತಿ ಸಾಂಗಾತಾ, ತಾಂಕಾಂ ಆಶೆಲ್ಲೆಂ ನಿಶೆಲ್ಲೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಚ್ಯರಿತ್ರೆಂತ್ ಆಪ್ರೂಪ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೆಂ ಹೆಂ : ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಿಮೋಕ್ರೆಸಿಚಿಂ ತೀನ್ ಅಂಗಾಂ – ಹೌಸ್ ಒಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್, ಸೆನೆಟ್ ಆನಿಂ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಅತಾಂ ಡಿಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಪಾವ್ಲಿಂ.  ನಿತಳ್ ಆನಿಂ ನಿರ್ಮಳ್ ರಾಜ್‍ಕಾರಣಿ ಜ್ಯೊ ಬೈಡೆನಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಿಮೋಕ್ರೆಸಿ ಶಾಬಿತ್ ಉರ್ತೆಲಿ.

► ಫಿಲಿಪ್ ಮುದಾರ್ಥ್

50% feel thumbs up. And how do you feel?
30 :thumbsup: Thumbs up
9 :heart: Love
14 :joy: Joy
1 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
1 :cry: Sad
4 :rage: Angry

3 comments

 1. Democracy excelled in USA as the election was free from any malpractice! Congratulations to wise American voters, while evil failed to brainwash the good. According majority opinion Trump may be the worst US President ever due to his temper, lose talks, immature and hyper active reactions at times. Wonderful analysis by Philip giving us lot of insight on US election and practices. Looking forward reading you more on various platforms.

  4
  2
 2. Lawrence V Barboza

  Comprehensive article on the subject – Thank you so much. It is interesting to see the future of Donald Trump.

  3
  2
  • Well written article. It is a win of democracy, perhaps because most were not “andhbhakt’ of Trump.

   2
   2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !