ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ್

ವೆಳಾಕಾಳಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಚೊ ಕಾಳ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಳ್ ಜಾಲಾ ದೆಕುನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಹ್ಯಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಳಾಕ್ ವರುನ್ ವೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಆತಾಂಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೆಂಪಾಚೆಂ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ಲೆಂ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಯ್ತ್ ಡಿಜಿಟಾಯ್ಜ್ ಕರುನ್ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಲಿಪಿ/ಬೊಲಿಚ್ಯೊ ಮೆರೊ/ಗಡಿ ಉತ್ರುನ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಸ್ಥರಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಸಮ್ಜುನ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ‘ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯೊ ಕಥಾ’ ಡಿಜಿಟಾಯ್ಜ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಚಿ ಸುರ‍್ವಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ ‘ಅಂತರ್‌ರಾಶ್ಟ್ರ್ತೀಯ್ ವೆಬಿನಾರ್’ ಜನೆರ್ 16 ತಾರಿಕೆರ್ (ಸನ್ವಾರಾ) ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ಥಾವ್ನ್ 6:30 ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ.

ಅಂತರ್-ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಪುರಸ್ಕೃತ್ ಕಾರ‍್ಯೆಂ ನಿರ‍್ವಾಹಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಒಲಿವೆರಾ ಪಡುಕೋಣೆಚ್ಯಾ ಸುಂಕಾಣ್‍ಪಣಾಖಾಲ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವೆಬಿನಾರಾಚ್ಯಾ ಸುರ‍್ವಾತೆರ್ ‘ಡೀಜಿಟಲೀಕರಣಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆನಿ ಶೆವೊಟಾ’ ವಿಶಿಂ ಉಲಯಿತ್, 1991-2 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಅಜೆಕಾರ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ವಿಲ್ಫಿ-ಮೀನಾ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಹಾಂಕಾಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ‍್ಗಟ್ ಸನ್ಮಾನಾ ವೆಳಾರ್ ‘ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಏಕ್ ಕೊಂಕಣಿಚೊ ಪ್ರವಾದಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಪರತ್ ಯಾದಿಕ್ ಹಾಡ್ಲಿಂ. ತಶೆಂಚ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯಾ ಕಥೆಂನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಕಶೆಂ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ತಚ್, ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ಗೊಂಯ್ ಅಸ್ಮಿತಾಯೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಚಿ ಪರ‍್ಬಿಂ ಪಾಟವ್ನ್, ದೇಸ್-ವಿದೇಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ವೆಬಿನಾರಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗುನ್, ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾಜೆಚೊ ಶಿಲ್ಪಿ – ರೆಬಿಂಬಸ್ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಅಧುರಿಂ ಆಸ್ಲಿಂ ಭಾಂದ್ಪಾಂ ಉಭಿಂ ಜಾಲಿಂ, ಕೊಸಳ್ಳೆಲಿಂ ಘರಾಂ, ಫಾಸಾಳ್ಳೆಲಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ ಏಕ್ ಜಾಲಿಂ, ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಏಕ್ ನಾಂವ್ ಕೊಂಕಣಿ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ-ಮನಾಂತ್ ಸ್ಥಿರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲಾಂ ತರ್ ತಾಚೆಂ ಸಾದೆಂಪಣ್, ಖಾಲ್ತೆಂಪಣ್ ತಾಚಿ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಆಸ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ ಮ್ಹಣುನ್, ಕೊಂಕಣಿಚ್ಯಾ ಅಮೊಲಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಲಿಪಿಯಂತರ್ ಕರುನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಪರ‍್ಗಟ್ ಕರ್ಚೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಆಡಿಯೊ ಬುಕಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ತೆಂ ಫಾವೊ ಕರುನ್ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಶಿಂಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಂವ್ಚೆದಿಶೆನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ (ಇ) ಲೈಬ್ರೆರಿ ಕರ್ಚೆಂ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚೆಂ ಮಿಸಾಂವಾಚಿ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಒಳೊಕ್ ಕೆಲಿ.

ಕಾರ‍್ಯಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಲೋಬೊ ಖತಾರ್ ಹಾಣಿಂ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂಧೇಶಾಂತ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಮರ್ಪುನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆತಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಖರೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಕ್ ಭೋವ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಪರಿಂಚ್ ಹೆರಾಂಚೆಂ ಅಮೊಲಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಯ್ತ್ ಡಿಜಿಟಾಯ್ಜ್ ಕರ್ಚೆ ದಿಶೆನ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಸುಚಾವ್ ದಿಲೊ.

ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾವಿಶಿಂ ತಶೆಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಥೆಂವಿಶಿಂ ಏಕ್ ವಾಚ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಅಪ್ಣಾಚೆರ್ ಕಸಲೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್.ಕೊಮ್‌ಚೊ ಪ್ರಧಾನ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆನ್ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಡಿಜಿಟಾಯ್ಜ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ವಿಲ್ಫಿಚಿಂ ಪದಾಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಯ್ತ್ ಡಿಜಿಟಾಯ್ಜ್ ಕರುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎಡ್ಡಿ ಸಿಕೇರಾನ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯಾ ಎಕೆಕಾ ಕಥೆಂಚೆರ್ ತಶೆಂಚ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಕಸೊ ಎಕಾ ಪದಾಕ್/ಕಾಂತಾರಾಕ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ಖರ್ಚುನ್ ಬಸ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿವರ್ ದಿಲೊ. ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ತಾಣೆಂ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ದುಕಯಿಲ್ಲೊ ನ್ಹಯ್ ಬಗರ್ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಮಯ್ಪಾಸಾಚಾನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸದಾಂಚ್ ಮೋಗ್ ದಿಲ್ಲೊ ಮಹಾನ್ ವೆಕ್ತಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹೇಮಾಚಾರ್ಯನ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ’ಪಿಂತ್ರಾಂ’ ಕಥೆಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರುನ್, ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಶವೆಂ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಂದಾವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ಲೊ.

ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಕೈಕಂಬನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯಾ ಕಥೆಂಪರಿಂ ತೊ ವೆಕ್ತಿ ಸಯ್ತ್ ಮಹಾನ್ ಶೆಗುಣಾಂಚೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ವೀಜ್ ಇ-ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ದೊ|ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭುನ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕೊಂಕಣಿಚ್ಯಾ ಅಮೊಲಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಡಿಜಟಾಯ್ಜ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲಲ್ಯಾ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗುನ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಸ್ಮಾರತ್ ಪಯ್ಣಾರಿ-ವೀಜ್ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚೊ ದೊಣ್ ಲಿಪಿಂತಲೊ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ೨೦೧೮ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸುರು ಜಾವ್ನ್ ೨೦೨೦ ಇಸ್ವೆಂತ್ ತೀನ್ ಲಿಪಿಂನಿ ಹೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಚಲ್ಲೊ ಆನಿ ೨೦೨೧ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಹೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಅಂತರ್-ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಚಲಂವ್ಚೆಂ ಘೋಶಣ್ ಕರುನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ ರಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿ ಆವ್ಕಾಸ್ ರಚುನ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ತ್ಯೇ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ವೀಣಾ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಪಾಯ್ಸಾನ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯಾ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಾಚೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ; ಲಿಪಿಯಂತರ್ ಕರುನ್ ಇ-ಪುಸ್ತಕಾರುಪಾರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರ್ಗಟ್ಣೆಚೆಂ ಘೋಶಣ್ ಕರುನ್, ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯೊ ಕಥಾ ಕನ್ನಡ್, ನಾಗರಿ ತಶೆಂಚ್ ರೋಮಿ ಲಿಪಿಂನಿ ಇ-ಬುಕಾರುಪಾರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರುನ್ ಹ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚಿ ಸುರ‍್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ರೆಬಿಂಬಸಾನ್ ತ್ಯೇ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಡಿಯೊ ಬುಕಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ತಾವಣೆಚೆಂ ಘೋಶಣ್ ಕರುನ್ ’ಪಿಂತ್ರಾಂ’ ಕಥೆಕ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಥಾವ್ನ್, ’ಮೂಗುತಿ’ ಕಥೆಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ನೀನಾಸಮ್ ಥಾವ್ನ್, ತಶೆಂಚ್ ’ಫಾತಿಮಾಚೆಂ ಕಾಜರ್’ ಕಥೆಕ್ ಎಡ್ಡಿ ಸಿಕೇರಿಥಾವ್ನ್ ಸಾದರ್‌ಪಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆವಿಶಿಂ ಪರ್ಗಟ್ಣಿಂ ಕರುನ್ ಅಪ್ಲೆ ಸಂಧೇಶ್ ದಿಲೆ.

ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಸವೆಂ ಅಪ್ಲೊ ಭಾಂದ್ ಕಸ್ಲೊ ಆಸ್ಲೊ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ತಾಣೆಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಮೊಲಿಕ್ ದೇಣ್ಗೆಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್ ತಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಡಿಜಿಟಾಯ್ಜ್ ಕರ್ಚೆಂ ಭೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶಾನಾಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾಜೆನ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸಾನ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯಾ ಎಕೆಕಾ ಪದಾಂ/ಕಾಂತಾರಾಂನಿ ಕಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಕಥಾ ಸಾಂಗುನ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸುಧ್ರಾಪಾಕ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಕೆಲೆಂ, ದಿಶಾ ದಿಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಉಲವ್ನ್, ಕೊಂಕಣಿಂತ್ಲೆಂ ಅಮೊಲಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಡಿಜಿಟಾಯ್ಜ್ ಕರ್ಚೆದಿಶೆನ್ ಹೆಂ ಮೇಟ್ ಭಳ್ವಂತ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಮ್ಹಜೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಆಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಮಾನೆಸ್ತ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಾಳಿಗಾನ್ ಅಪ್ಲೊ ಸಂಧೇಶ್ ದಿವುನ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯಾ ‘ಮೋಗ್ ತುಜೊ ಕಿತ್ಲೊ ಆಶೆಲೊಂ’ ಕಾಂತಾರಾನ್ ಕಶೆಂ ಜಾತ್-ಮತ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾಂ ಕೊಂಕಣಿ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಬೆರ್ ಆಜ್ ಪಾಶತ್ ತೆಂ ಕಾಂತಾರ್ ಆನಿ ಎಕೆಕ್ ಸಬ್ಧ್ ಪರತ್ ಉಚ್ಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಯ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ತ್ಯೇ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಹಿತ್ಯೀಕ್ ಜರ್ನಲ್ ’ಪಯ್ಣಾರಿ’ಚೊ ದುಸ್ರೊ ಅಂಕೊ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರ‍್ಯೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ. ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚೊ ಸಹ-ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾ|ಜೇಸನ್ ಪಿಂಟೊನ್ ‘ಪಯ್ಣಾರಿ’ ಸಾಹಿತ್ಯೀಕ್ ಜರ್ನಲಾಚೆರ್ ಉಲವ್ನ್. ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾಜ್ ಆಜ್ ಸಭಾರ್ ರಿತಿಚ್ಯಾ ವಿಘ್ನಾಂಕ್ ಭಗುನ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕಣಿ ಲೊಕಾಂನಿ ಜಾತ್-ಲಿಪಿ-ಬೊಲಿಚ್ಯೊ ಗಡಿ ಉತ್ರುನ್ ಕೊಂಕಣಿಚೊ ಫುಡಾರ್ ಮತಿಂತ್ ಧರುನ್ ತ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಸಮ್ಜುನ್ ಜೊಕ್ತಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ’ಯದಹಾಂ ಜೀವಮಿ, ಅಹಮಾಶಾಂಸೆ (ಜೀವ್ ಆಸ್ತಾಶರ್ ಭರ‍್ವಸ್ತಾಂ) ಧ್ಯೇಯಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲೊ.

ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ತ್ಯೇ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಯ್ಣಾರಿ ಜರ್ನಲಾಕ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್ ಕರುನ್ ಹೊ ಪಯ್ಣಾರಿ, ಕೊಂಕಣಿ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸೆಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್-ಕಾಯ್ ಪಾಚಾರುಂಕ್ ಸಕುಂದಿ ಮ್ಹಣುನ್ ‘ಕೊಂಕಣ್ ಸಮಾಜೆಚೊ ಚಮತ್ಕಾರಿಕ್ ಅತ್ಮೊ’ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಡಿಜಿಟಾಯ್ಜ್ ಕರುಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ತ್ಯೇ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾಯ್ ದೊ|ಜಯಂತಿ ನಾಯ್ಕ್ ಹಿಚ್ಯಾ ‘ತಿಚಿ ಕಾಣಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪುಸ್ತಕಾಚೆಂ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ. ದೊ|ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಚಾರಿಚ್ಯಾ ಸುಂಕಾಣ್‍ಪಣಾಖಾಲ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಮೆಹ್ತಾನ್ ಜಯಂತಿ ಬಾಯೆಚಿ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಒಳೊಕ್ ಕರ್ತಚ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಸಂತ್ ಸಾವಂತಾನ್ ಜಯಂತಿ ನಾಯ್ಕಾಚ್ಯಾ ಕಥೆಂಚೆರ್ ಖೊಲಾಯೆನ್ ಉಲವ್ಪ್ ಕೆಲೆಂ. ಗೋಕುಳ್‍ದಾಸ್ ಪ್ರಭುನ್ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್ ಕರುನ್ ಅಪ್ಲೊ ಸಂಧೇಶ್ ದಿಲೊ. ದೊ|ಜಯಂತಿ ನಾಯ್ಕಾನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಧಿನ್ವಾಸ್ ಪಾಟವ್ನ್ ’ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾನ್ ಮನ್ಶಾಂ ಸಮೊರ್, ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ಅಪ್ಣಾಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಭೋವ್ ಗವ್ರವಾಚೆಂ ಮ್ಹಣಾಲಿ.

ಕೊಂಕಣಿ ಸರ್ದಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣಯ್, ಮಾ|ಬಾ|ರೋಯ್ಸನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎಚ್ಚೆಮ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ದಿನೇಶ್ ಕೊರೆಯಾ, ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆಳ್ವ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆರ್.ಎಸ್.ಭಾಸ್ಕರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಆನಿ ದೇಸ್-ವಿದೇಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಭಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮುಖೆಲಿ ಹಾಜರ್ ಆಸುನ್ ಅಪ್ಲೆ ಸಂಧೇಶ್ ದಿಲೆ.

ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಧಿನ್ವಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !