ರೀವೊಲಿ

ಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ‍್ವಾಂಚೆ ಜಿಣಿಯೆಂತ್, ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾ ಚಾಲು ಆಸ್ಚ್ಯಾ, ಸಬಾರ್ ಕಂತ್ರಳಾಂ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕಂತ್ರಳಾಂನಿ ಕಿತೆಂ ಆನಿ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಯಾ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ಆಮಿ ದಾಸ್ತಾನ್ ಕರುನ್ ದವರ‍್ಲಾಂ ಹಾಂಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಹ್ಯಾ ಕಂತ್ರಳಾಂಚ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾಕ್ ಪಾಂವ್ಡೆ ಆಮಿ ದಿತಾಂವ್. ಹೊ ಎಕ್ ಘಡಿಚಾರ್ ಕಾಯಾಮ್, ಆಮಿ ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾಂಚ್ ಹೊ ಘಡೊನ್ ಆಸ್ತಾ. ಹಾಕಾ ಆಮಿ ‘ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ಲೆಂ’ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಅಸಲಿ ಎಕ್ ನಯ್‌ಸರ‍್ಗಿಕ್ ಸವ್ಲತಾ ಆಮ್ಕಾಂ ರಚ್ಣಾರಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಕಿತೆಂ ಜಾತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಂದಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾನ್ ಜಾತೆಂಚ್ ನಾ. ಉಡಾಸಾಂಚಿ ಸವ್ಲತಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಚ್ ತರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮನಿಸ್‌ಪಣಾಕ್ ಕೊಣಾಕ್ ಸಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್?

Logan’s Run (1977-1978)

ಪುಣ್ ಅಸಹಾಯಕ್ ಸ್ಥಿತಿ ಕಸಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಹ್ಯಾ ಕಂತ್ರಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂಚೆಂ ಫಕತ್ ರವಂಚ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಂವ್ ಪುಣ್ ಘಡಿಂತಾಂಚಿ ಮುಳಾವಿ, ಜಾಂವ್ ದಯ್ಹಿಕ್ ಯಾ ಮಾನಸಿಕ್, live ರೂಚ್ ಪರತ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಮೆಳಾನಾ. ಹೆಂ ಲಿಕ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ ಕಂತ್ರಳಾಂತ್ಲೆಂ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆತಾ….ವರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಕುವೇತ್ ಟಿ.ವಿ.ಚೆರ್ Logan’s Run (1977-1978 starring Gregory Harrison, Heather Menzies-Urich and Donald Moffat) ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಿರೀಯಲ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಕಸಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಕ್ಖಿ ಉಡಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ, science fiction ಸಿರೀಯಲ್ ತೆಂ, ತಾಂತುಂ ಕಸಲೆಂಗಿ ನೇಮ್-ನಿಯಮ್ ಪಾಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಚೊ ‘ಬೊಸ್ಸ್’ ತಾಂಕಾಂ ಎಕ್ ಸವ್ಲತಾ ದಿತಾ-ತಾಂಚ್ಯಾ ಯೆದೆಳ್ಚೆ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ಅಣ್ಭವ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಕಸಲೆಂ ಘಡಿತ್/ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ ತರ್ ತೊ ಖರ‍್ಯಾನ್ live and physical ಜಿವಾಳ್ ಕರುಂಕ್. ಹಾಕಾ live playback ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಅಸಲಿ ಸವ್ಲತಾ ಕಾಂಯ್ ಸರ‍್ಗಾರ್ ಲಬ್ಯ್ ಆಸಾ ಕೊಣಾ, ಸರ‍್ಗ್ ಆಸಾ ತರ್ ಬರೆಂ ಪುಣ್ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಂತ್, ತೆಂ ಆಸಾ ತರ್, ಹಿ ಸವ್ಲತಾ ಆಸ್ಲ್ಯಾರಿ ಕೊಣಾಕಿ ಆವಂಡ್ ಆಸ್ಚೊ ನಾ!

ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಲೇಖಾಚ್ಯಾ ತೀಬಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ತರ್, ತುಮ್ಕಾಂ ಹ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಮಾತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ ನಾ ಆನಿ ಫಕತ್ ಮಾತಾಳ್ಯಾನ್ ಅರ್ಥ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಂಗತ್ ಹಿ ನ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ಹಾಂ, ಹಿ ಸಂಗತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂಚ್ಯಾ ಕಂತ್ರಳಾಂತ್ಲಿಚ್-

ವಿವರಾಯ್ತಾಂ ಅಶೆಂ. ವಾಚ್ತಾನಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ವಿಶೇಸ್ ದಿಸುನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ನಾ. ಸುಮಾರ್ ಅಟ್ಟೇಚಾಳೀಸ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸೈಂಟ್ ಜೊಸೆಫ್ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಂತ್ ದೋನ್ ವರ‍್ಸಾಂಚೆ ಆವ್ದೆಕ್ ಮ್ಹಜಿ ವಸ್ತಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಉದ್ದೇಶ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಶಿಕಪ್ ಜೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಸಂಪಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾ ಪುಣ್ ಖಿರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ‍್ಸಾಂನಿ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೆ ಅಣ್ಭವ್ ಸಬಾರ್, ಸಬಾರ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಕಂತ್ರಳಾಂ ಭರೊನ್ ಪಿಕ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಪುಣ್ ತಿಂ ಮ್ಹಜಿಂ ಕಂತ್ರಳಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕೆನ್ನಾ ಜಾಯ್ ತೆನ್ನಾಂ ಹಾಂವ್ ತಿಂ ಉಸಯ್ತಾಂ. ವರ‍್ತೆಂ ಸಮದಾನ್ ಹೆಂ ಕಿ ಹಿಂ ಕಂತ್ರಳಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾನಸಿಕತೆಂತ್‌ಚ್ ಆಸಾತ್. ದೆಕುನ್ಂಚ್ ಡಬ್ಬಲ್ ರೋಡಾಚೆರ್ ಆಜ್‌ಯಿ ಉಬೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ ತೆ ಹೊಟೇಲ್ ರೀವೊಲಿ ಹರ್‌ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಸಾಂಪಡ್ತಾನಾ ಎಕ್ ಗಾಂಚ್/ಲಿಂಕ್ ಘಡ್ಸತಾ ಆನಿ ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕ್ ಕಂತ್ರಾಳ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾತಾ, ಎಕಾ ಗಾಂಚಾಕ್ ದುಸ್ರೊ ಗಾಂಚ್ ಘಡ್ಸತಾ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಕೊಡ್ಶಿಂ/ಗೊಡ್ಶಿಂ ದುಕಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪೊಲ್ಯಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ದೆಂವ್ತಾತ್.

ಹೊಟೇಲ್ ರೀವೊಲಿ

ಕಶೆಂ ಹೆಂ ಮೂಕ್ ಹೊಟೇಲ್ ಮ್ಹಜೆ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಕಾಂಯ್ ತರಿ ಯಾದ್ಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ‍್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಂಗತ್ ರುಚೀಕ್‌ಚ್ ಸಯ್. ಆಮಿ ತೆರಾ ಜಣ್ ಸೈಂಟ್ ಜೊಸೆಫ್ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಮುಕ್ ಬಾಂದ್ಪಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಲಾಗುನ್ಂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಮರ‍್ಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ವಠಾರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕೊಟೆಜೀಂತ್ ಆಮ್ಚಿ ವಸ್ತಿ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಬಾಂದ್ಪಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ‍್ಥಿಂಕ್ ಲಾಗು ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಸರ‍್ವ್ ನೇಮ್-ನಿಯಮಾಂ ಸದಿಳಾಯೆವಿಣೆ ಲಾಗು ಜಾತಾಲಿಂ ಪುಣ್ ಹಿಂ ಕೋಣ್ ಮೊಡ್ತಾ ಯಾ ಚಿಲ್ಲಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ಗೀದಾನಜರ್ ದವರುಂಕ್ ವೊರ‍್ಡನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ; ತೊ, ಪ್ರಮುಕ್ ಬಾಂದ್ಪಾಂತ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಮ್ಹಣ್ತಾಕೂಚ್ ಆಮ್ಚೆ ವಸ್ತೆಕ್ ದಿಕ್ಕ್-ದಿಶಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್. ಆಮಿ ಸೈಂಟ್ ಜೊಸೆಫ್ ಕೊಲೆಜಿಚೆ ವಿದ್ಯಾರ‍್ಥಿ ನ್ಹಯ್. ಆಮ್ಕಾ ವಸ್ತಿ ದಿಲ್ಲಿ ಗರ‍್ಜೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ಯಾ ಶಿಫಾರಸೆಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ನಕ್ಕಿ ನೆಣಾಂ ಹೆರ್ ಕಸಲ್ಯಾ ಕಾರಾಣಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್. ಪುಣ್ ಸವ್ಲತ್ಯೊ ಪ್ರಮುಕ್ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಚ್ಯೊಚ್ ಕಸಲೊಚ್ ಮುಲಾಜೊನಾಸ್ತಾಂ ಮೆಳ್ಟಾಲ್ಯೊ. ಪುಣ್ ಆಮಿ ಪಾಳ್ಚಿ ಶಿಸ್ತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಚ್ಯಾ ಜವಬ್ದಾರೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಅಶೆಂ ಆಮ್ಚೊ ವೊರ‍್ಡನ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಲೊ ಜಾಯ್ಜೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮಾ ತೆರಾ ಜಣಾಂ ಮದೆಂ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಶಿಕ್ಪಾಚೆ ಆಮಿ ದೋಗ್, ವಕಲಾತೆಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಕರ‍್ಚೆ ದೋಗ್ (ಆನಿ ತ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಉನ್ನತ್ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಚ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಗಾರ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್ ಪಿರೇರ್ ಎಕ್ಲೊ), ದಾಕ್ತೆರ್ಗಿ ಶಿಕ್ಚೆ ದೋಗ್ ಆನಿ ಎಕ್ಲೊ ಪ್ರೊಫೆಸರ್.

ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್ ಪಿರೇರ್

ಪುಣ್ ಎಕಾ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ್ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಂತ್ ಕಠಿಣ್ ಕಡ್ಡಾಯೆನ್ ಜ್ಯಾರಿಯೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ರೂಲಿ – ದೆಕಿಕ್, ನಿಗದಿತ್ ವೆಳಾ ಬಿತರ್ ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಕ್ ಪಾವಾಜೆ, ಸಿನೆಮಾಚ್ಯಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೋ-ಕ್ ವಚುಂಕ್ ನಜೊ, ಹೊಸ್ಟೆಲ್ ವಸ್ತಿಗಾರ್ ನ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ರಾತಿಚೆಂ ರುಮಾಂತ್ ರಾವಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಆನಿ ಹೆರ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ರೂಲಿಂಚೆಂ ಪಾಲನ್ ಕೋಣ್ ಕಡ್ಡಾಯೆನ್ ಕರ‍್ತಾ ಯಾ ಕರಿನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ಸಂಗತ್ ವಸ್ತೆಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ವಳ್ಕಿನ್/ಶಿಕ್ಪಾ ಪಥಾನ್ ಸಡಿಳ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಮ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಸುಂ.

ಹಿ ಕೊಟೇಜ್, ವರ‍್ತ್ಯಾ ಮುಜುಗರಾನ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ ಎಕ್ safe house, main hostel-ತ್ಲ್ಯಾ ಪಾರ‍್ಪಳಾಂಕ್! ಖಂಯ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೋ-ಗೆಲೆ ಯಾ Three Aces ಯಾ Blue Fox-ಂತ್ ಕ್ಯಾಬ್ರೆ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆ ಯಾ Basco’s-ತ್ ಬಿಯರ್ ಮಾರ‍್ನ್ ದುಕ್ರಾ ಮಾಸ್ ಖಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆ, ತಾಂಕಾಂ ಆಸ್ರೊ ಆಮ್ಚಿ ಕೊಟೇಜ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರುಮಾಂತ್ ಆಮಿ ತೇಗ್, ಎಬ್ರಾಹಾಮ್ (ಜ್ಯಾಕ್) ಮೆಥ್ಯು, ಶಾಂತಿಲಾಲ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್. ಆಮಿಂ ಆಮ್ಚೆಂ ರೂಮ್ ಹ್ಯಾ ‘ನಿರಾಶ್ರಿತಾಂ’ ಖಾತಿರ್ ಕೆನ್ನಾಂಯಿ ಉಗ್ತೆಂ ಸೊಡ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ಹಾಂವೆಂ Room Number Three is Free ಬಿಲ್ಲೊಯಿ ದಾರಾಕ್ ಚಿಡ್ಕಾಯಿಲ್ಲೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವ್‌ಯಿ  ‘ನಿರಾಶ್ರಿತ್’ ಜಾಲಾಂ.

ಶಿಕ್ಪಾಚಿ ಉರ‍್ಬಾ ಕೊಣಾಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಯಾ ಕೊಣಾಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾ ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಹೆಂ ಖರೋಕರ್ ಸತ್.

ಆತಾಂ ‘ರೀವೊಲಿ’ ಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ತರ್-ಹೆಂ ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಡಬ್ಬಲ್ ರೋಡಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆತಾಂಯಿ ಆಸ್ಚೆಂ ಎಕ್ ಝಟ್ಕಾ ರೆಸ್ಟೋರಾಂ (ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನ್ಹಯ್. ಸಾರ‍್ಕೊ ಉಚ್ಚಾರ್ ರೆಸ್ಟೋರಾಂ). ಹಾಂತ್ಲೊ ಕಾರ‍್ಯಾಕಲಾಪ್ 24×7. ಖಂಚಾಯಿ ಘಡಿಯೆ, ಖಂಚಾಯಿ ಘಂಟ್ಯಾರ್ ರೆವೋಲಿ open for business. ಒಮ್ಲೆಟ್ ಯಾ ಫಿಶ್-ಫ್ರಾಯ್ ಆನಿ ಟೀ-ಕೊಫಿ ಕೆದಳಾಯಿ ಲಬ್ಯ್. ಪರ‍್ವಣ್ಗೆವಿಶಿಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ ಪುಣ್ chilled beer ಯಿ ಲಬ್ಯ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಿಂದಾಸ್ ಕೊಟೇಜಿಂತ್ ರಾತಿಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚೊ ಶಿಕನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಕ್ಯಾರ್ರಮ್ (carrom) ಮ್ಯಾಚಾಂ ಆಸ್ತಾಲಿಂ. ಎಕ್ ಕ್ಯಾರ್ರಮ್ ಬೋರ‍್ಡ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಆಮ್ಚಿಂ ಮ್ಯಾಚಾಂ ಸುರು ಜಾತಾನಾ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಉರ‍್ಬಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಸಯ್ತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾಕ್ ತಾತಾಂಚ್ಯಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕಾಂಥಾವ್ನ್ ಮೆಕ್ಳೆ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾರ್ರಮ್ ಬೋರ‍್ಡಾ ಭಂವ್ತಿಂ ಜಮ್ತಾಲೆ; ಪಾವಾನಾತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಂತ್ಲೆ ಕಾಮೆಲಿ, ಚಪ್ರಾಸಿ, ರಾಂದ್ಪಿ ಜಾಂಕಾಂ ಕೊಟೇಜಿಚ್ಯಾ ವಿಸ್ತಾರ್ ಸಾಲಾಂತ್ ನಿದುಂಕ್ ಪರ‍್ವಣ್ಗಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ, ತೆವೀ ಜಮ್ತಾಲೆ. ಅಶೆಂ ಹ್ಯಾ ಕ್ಯಾರ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಚಾಂಚೊ ಜೋಸ್ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ ‘ಪರ‍್ಬಗದ್ದಲಾ’ ಜಾತೆಲೆಂ ಆನಿ ಕ್ಯಾರ್ರಮ್ ಪಂತಾಟ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೊದ್ಯಾನ್ ರಾತ್ ಉತರ‍್ತಾಲೊ. ಎಕ್ ಟೀಮ್ ಜಿಕ್ತಾಲೆಂ, ಎಕ್ ಸಲ್ವತಾಲೆಂ.

ಖೆಳಾಚೆಂ ಶರ‍್ಥ್ – ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ಟೀಮಾನ್ ಸಲ್ವಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಸಾಲಾ ಒಮ್ಲೆಟ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ರೀವೊಲಿಕ್ ವರಿಜೆ. ಥಂಯ್ಸರ್ ವಚುಂಕ್ ಚಡ್ಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಧಾ ಮಿನುಟಾಂಚಿ ವಾಟ್ ಆನಿ ಥಂಡಿಯೆಂತ್, ಜೆನ್ನಾ ಆತಾಂಚೆಂ ಬೆಂಗಳೂರು, ಬ್ಯಾಂಗ್‌ಲೋರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಂನಿ, ತ್ಯಾ ಧುಂವ್ರೆ ಮದ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಲೊನ್ ವೆತಾನಾ, ಆಂಕುಡ್ತಾನಾ ಆಮಿ ಜೊಡ್ಚಿ ಮಝಾಚ್ಚ್ ವೆಗ್ಳಿ. ತೊ ಸಾಂಗಾತ್ ವೆಗ್ಳೊ, ಉಲವ್ಪ್ ವೆಗ್ಳೆಂ. ಕ್ಯಾರ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಚಾಂ ಸುರು ಜಾತಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಕೋಣ್ ಜಿಕ್ತಾ, ಕೋಣ್ ಸಲ್ವತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪ್ರಶ್ನ್ ಆಸಾಂಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪುಣ್ ಮಸಾಲಾ ಒಮ್ಲೆಟ್ ಕಶೆಂ ಆಸಾತ್, ಥಂಡಿ ಕಶಿ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಎಕ್  ‘ಸ್ಟುಪಿಡ್’ ಭೊಗಾಪ್.

ಹೆಂ ಲೇಖ್ ಲಿಕ್ತಾನಾ, ರೀವೊಲಿಚ್ಯಾ ಗೊವೆತಾಂತ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ. ಆಮ್ಚೆಂ ರೀವೊಲಿ ತ್ಯಾಚ್ ಸ್ಥಳಾರ್ ಆಸಾ ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ರಾವ್ಪಾಚಿಂ ರೂಮಾಂಯಿ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಪಾಟೊ ಉಮ್ಕಾಳ್ಟಾ. ರೆಸ್ಟೋರಾಂಚಿ ಬಾಲ್ಕೊನ್ ಜಾಚೆರ್ ಬಸುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಬಿಯರ್ ಸೆವ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಮಸಾಲಾ ಒಮ್ಲೆಟ್‌ಚ್ ನ್ಹಯ್ ‘ಬಾಂಗ್ಡಾ ಫ್ರಾಯ್’ ಖೆಲ್ಯಾ. ಆತಾಂ ತಿ ಬಾಲ್ಕೊನ್ ಬಂದ್ ದಿಸ್ತಾ, ಕಾಂಯ್ ವಸ್ತೆಚೆಂ ಕೂಡ್ ಕೆಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಹರ್‌ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಡಬ್ಬಲ್ ರೋಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಮ್ಹಜಿ ಧುವ್, ಜಾಂವಯ್ ಆನಿ ಪತಿಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಗಯ್ತಾತ್ ಆನಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ – ಅಬ್ಳೆ ಪಳೆಯ್ ತುಜೆಂ ರೀವೊಲಿ ಆತಾಂಯಿ ಥಂಯ್ಸರ್‌ಚ್ ಆಸಾ.

ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಸ್ಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಹಾಂವೆಂ ಟೆಕ್ಸೆಂತ್ ಬಸುನ್ ಸೆಲ್ಲ್ ಕೆಮರಾಂತ್ ಜಿಕುನ್ ಧರ್‌ಲ್ಲಿ. ಕಠೀಣ್ ಗಡ್ದೆಚೊ ರಸ್ತೊ ತೊ ಡಬ್ಬಲ್ ರೋಡ್ ಆನಿ ಥಾಂಬ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪುಣ್ ಹಿ ತಸ್ವೀರ್ ಇತ್ಲೆ ಸುಕ್ಷೀಮಾಯೆನ್ ಕಶಿ ಹಾಂವೆಂ ಜಿಕ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಸವಾಲ್ ಆತಾಂಯಿ ಸವಾಲ್‌ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ‍್ಲಾಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಮಾಹೆತ್ವಂತ್ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫರ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್. ತರ್ ಶಾಯದ್ ಕಸಲಿಂಗಿ ತರಂಗಾಂ ಮ್ಹಜೆ ಆನಿ ‘ರೀವೊಲಿ’ ಮದೆಂ ಆತಾಂಯಿ ಗಾಂಚಾವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸಾತ್. (ತಾರೀಕ್ : 23-10-2016)

ಅಶೆಂ ಚಿಂತಾನಾ ಮಿಶ್ರಿತ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಉದೆತಾತ್ ಪುಣ್ ತಿಂ ಮೊಗಾಳ್ ಆನಿ ಮೊಂವಾಳ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ. ಹಾಂವ್ ರುಪ್ಕಾರಿ ಆನಿ ಋಣಿ ಆಸಾಂ ತ್ಯೆ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಜಿ ಆತಾಂಯಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಣ್ಭವಾಂಚ್ಯಾ ಕಂತ್ರಾಳಾಂತ್ ಆಸಾ. ಚೊರುಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಆಸ್ತ್ ಹಿ ಆನಿ ಅಸಲಿಚ್ ಆಸ್ತ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಥಂಯ್ ಜಮೊ ಆಸ್ತೆಲಿ ಪುಣ್ ಫರಕ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಆಸಾ, ಎಕ್ ಸೃಜನ್‌ಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ ಖಂಚಾಯಿ ವಗ್ತಾ ಹೆಂ ಕಂತ್ರಾಳ್, ಜಾಂವ್ ತೆಂ ರೀವೊಲಿ ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ಲೆಂ ಖಂಚೇಂಯಿ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ವೊಮ್ತೊಂಚೆ ‘ಕಸ್ತಾಳ್’ ಎಕ್ ತುಪೆಂಚ್ ಸಯ್!

► ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್ , ಮಂಗ್ಳುರು

51% feel thumbs up. And how do you feel?
33 :thumbsup: Thumbs up
17 :heart: Love
0 :joy: Joy
7 :heart_eyes: Awesome
5 :blush: Great
0 :cry: Sad
2 :rage: Angry

2 comments

  1. Lawrence V Barboza

    Lively and wholeheartedly written article, can feel it. Thank you so much.

  2. ಹರ್‌ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ , ಪುರ್ಸತೆವೆಳಾ ಕಂತ್ರಳಾನಿಂ ತಿಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಸಬಾರ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಭರೊನ್ ಆಸ್ಚೆ ದಿಸ್ತಾತ್. ಪುಣ್, ಎಡ್ವಿನಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ಹಾಂಕಾ ರೂಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಎಕ್ಲೊ ಸೃಜನ್‌ಶೀಳ್ ಬರವ್ಪಿ ಮಾತ್ರ್ ಸಕ್ತಾ. ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಥೈಂಚ್ ಮೊರ್ತಾತ್.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !