ಜಾಳ್

SA03

ಸಾವಿಯೊ ಆನಿ ಎರಿಕಾಚಿ ಇಶ್ಟಾಗತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ‍್ಸಾಚಿ. ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಬಲ್ಲರ್ಡ್ ಎಸ್ಟೇಟಾಂತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬೇಂಕಾಚೆಂ ದಫ್ತರ್. ಲೇಕ್ ತಪಾಸಣ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಕಾಮ್. ಸಾವಿಯೊ ಕುರ್ಲಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ‍್ತಾಲೊ ತರ್ ಎರಿಕಾಚೆಂ ಘರ್ ಬಾಯ್ಕಾಲಾ. ಕಿತ್ಲೀಯ್ ಗಡ್ದಿ ಆಸೊಂ, ದಾದರ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಟ್ರೇಯ್ನ್ ಸಕಾಳಿಂ 9:15 ಕ್ ಬಾಯ್ಕಾಲಾ ಪಾವ್ತಾನಾ ಎರಿಕ್ ತ್ಯಾಚ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾಲೊ. ವಿಟಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಸಾಂಗಾತಾ. ವಿಟಿಥಾವ್ನ್ ಬಲ್ಲರ್ಡ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಲೊನ್ ವೆತಾಲೆ. ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ತಾನಾ ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲೊಂಕ್ ವಿಶಯಾಂಕ್ ಬರ್ಗಾಲ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಚೆ ಖೆಳ್, ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆ ದೀಸ್, ಕೊಲೆಜಿಚಿ ಮಝಾ, ದೆಶಾಚೆಂ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆನಿ ದಫ್ತರಾಂತ್ಲೆಂ ರಾಜಕೀಯ್ ಮಣ್ತಾನಾ ಸ್ವಾರಸ್ಯ್ ಚುಕನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಕಸ್ಲೋಯ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಸಮಸ್ಸೊ ಉದೆಲ್ಯಾರ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಉಲೊನ್ ಪರ‍್ಯಾರ್ ಸೊಧ್ತಾಲೆ.

ಸಾವಿಯೊಚ್ಯೆ ಸ ವರ‍್ಸಾಂಚ್ಯೆ ಲಗ್ನಾಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಎಕ್ಲೊ ಚೆರ್ಕೊ. ಎರಿಕಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾತ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಎದೊಳ್ ಭುರ್ಗಿಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ. ತಾಂಚಿ ಹಿ ದಫ್ತರಾಂತ್ಲಿ ಇಶ್ಟಾಗತ್ ಘರಾಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ.

“ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸಂಗಿ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರಿಜೆ. ಎದೊಳ್ ಹೊ ಸಂದ್ರಾಪ್ ಲಾಬೊಂಕ್ ನಾ” ಸಾವಿಯೊನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಆಲೋಚನ್ ವೆಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಲಿ.

“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಜೊ. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್. ತುಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾಂ” ಎರಿಕಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲಿ. “ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್, ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಬೇಕರಿಚೆಂ ಬಿಜ್ನೆಸ್. ಹೆಲೆನಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಆಸಾ. ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಚಾರ್ ಸಬ್ದ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಉಲೊಂಕ್ ತಾಕಾ ಪಾವ್ಟ್ ಮೆಳನಾ”

“ದೋನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಚೊ ಜಲ್ಮಾದೀಸ್ ಯೆತೊಲೊ. ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಆತಾಂಚ್ ಸಾಂಗೊನ್ ದವರ್. ತುಮಿ ಯೆತೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ಮೊಲಿಕ್ ಖಬರ್ ಪಾಟಯ್ತೊಲೊಂ” ಸಾವಿಯೊನ್ ವಿನತಿ ಕೆಲ್ಲಿ.

“ಖಂಡಿತ್” ಎರಿಕಾನ್ ಹುಮೆದ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲಿ.

ಆಜ್ ಸೊಮಾರ್. ದಫ್ತರಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ದೀಸ್. ನೋವ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಆಜ್‌ಯೀ ಎರಿಕ್ ತ್ಯಾಚ್ ಡಬ್ಬ್ಯಾಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊ. ಗಡ್ದಿ ಶಿಂದುನ್ ಸಾವಿಯೋಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲೊ. ತಾಣಿಂ ಹಾತ್ ಹಾಲಯ್ಲೆ.

“ಬಸ್ತಾಯ್?” ಆಪ್ಲಿ ಬಸ್ಕಾ ಎರಿಕಾಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾವಿಯೊ ತಯಾರ್ ಜಾಲೊ.

“ತುಂ ಬಸ್” ಎರಿಕ್ ಬಗ್ಲೆನ್ ಉಬೊ ರಾವ್ಲೊ.

“ವೀಕೆಂಡಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂಯ್?” ಸಾವಿಯೋನ್ ವಿಶಯ್ ವಿಂಚ್ಲೊ.

“……” ಎರಿಕಾಚಿ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಲಿನಾ.

“ಹೇಯ್… ಕಿತೆಂ ವೊಗೊಚ್ ಆಸಾಯ್?” ಇಶ್ಟಾಕ್ ಸಾವಿಯೋನ್ ಕುಟ್ಟಿಲೆಂ.

“ಹಾಂ…” ಹಾಂಕ್ರೆಲೊ ಎರಿಕ್. “ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳೆಂಯ್?”

“ಆತಾಂ ನಾಕಾ. ಮಾಗಿರ್ ಉಲವ್ಯಾಂ” ಸಾವಿಯೋನ್ ಇಶ್ಟಾಕ್ ಧೊಸ್ಲೆಂನಾ.

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಟ್ರೇಯ್ನ್ ವಿಟಿ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಲೊಕಾಸವೆಂ ತೆ ಚಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಚಲ್ತಾನಾ ಸಾವಿಯೋನ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಚೊ ವಿಶಯ್ ಉಸ್ತಿಲೊ. ಕ್ರಿಕೆಟಿಚೆರ್ ಕಿತ್ಲೀಂಯ್ ವೊರಾಂ ಉಲಂವ್ಚಿ ಸಾಮರ್ಥಿ ಎರಿಕಾಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಸಂಭಾಶಣಾಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಆಸಕ್ತ್ ದಾಕಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಎರಿಕಾನ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಚುಕಿ ಜಾಪಿ ದಿಲ್ಯೊ. ತಾಚೆಂ ವರ್ತನ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಾವಿಯೊ ಕಶ್ಟಲೊ. ದಫ್ತರಾಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ಇಶ್ಟಾಚೆಂ ಗಮನ್ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಗೀ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾವಿಯೋಕ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾಲೆಂ.

SA01

ಕಾಮ್ ಕರ‍್ತಾನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೊನಾಚೆರ್ ಎರಿಕಾನ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಸಾವಿಯೋನ್ ಪಾರ್ಕಿಲೆಂ. ಬೊವ್ಶಾ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ತಾಚಿ ಆಸಕ್ತ್ ಚಡ್‌ಲ್ಲಿ. ವೊರಾಂ ಬಾರಾ ಜಾತಾನಾ ಇಂಟರ್‌ಕೊಮಾರ್ ಎರಿಕಾನ್ ತಾಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕೆಲೊ.

“ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಕೇಂಟಿನಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೊಂನಾ” ಎರಿಕಾನ್ ಫೊನಾರ್ ತಿಳ್ಶಿಲೆಂ.

“ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?” ತಾಚೆಂ ಸವಾಲ್ ತಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ. ಎರಿಕಾನ್ ರಿಸೀವರ್ ಸಕ್ಲಾ ದವರ‍್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಎರಿಕಾಕ್ ಅಚಾನಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ? ಸಾವಿಯೋಕ್ ಕುತೂಹಲ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ರಿಸೀವರ್ ಪಾಟಿಂ ದವರ‍್ನ್ ಖಿಣಾಭಿತರ್ ತೊ ಎರಿಕಾಚ್ಯಾ ಮೆಜಾಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲೊ.

“ವಿಶಯ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸತ್ತ್ ಸಾಂಗ್. ತುಂ ಏಕ್ ಥರ್ ಆಸಾಯ್. ಸ್ವಭಾವಾಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ” ಸಾವಿಯೋನ್ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲೊ, “ಕಸ್ಲೋಯ್ ಸಮಸ್ಸೊ? ಪಯ್ಶಾಂಚೆ ಕಶ್ಟ್?”

“ಹಳೂ ಉಲಯ್. ಕೊಣೀ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಆಸಾತ್” ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೊ ಎರಿಕ್, “ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್ ಕಸ್ಲೋಯ್ ಸಮಸ್ಸೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ. ಕಿತೆಂಚ್ ಪ್ರೊಬ್ಲೆಮ್ಸ್ ನಾಂತ್”

“ಜೆವ್ಣಾಚೆಂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?” ಸಾವಿಯೊ ಬಾಗ್ವಾಲೊ.

“ಓಕೆ. ತುಂ ಮ್ಹಜೊ ಖರೊ ಮಿತ್ರ್. ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಕಿತೆಂ ಲಿಪಂವ್ಚೆಂ?” ಎರಿಕಾನ್ ತಾಳೊ ಸಡಿಳ್ ಕೆಲೊ, “ಹಾಂವೆ ಏಕ್ ಜಾಳ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲಾಂ”

“ಜಾಳ್?” ಸಾವಿಯೋಕ್ ಸಮ್ಜಲೆಂನಾ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ ರೋಜಿಕ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಆಸಕ್ತ್ ಉದೆಲ್ಯಾ” ಎರಿಕಾನ್ ವಿವರ‍್ಶಿಲೆಂ, “ತೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಾಳಾಂತ್ ಸಾಂಪಡ್ಲಾಂ”

“ಕೋಣ್ ರೋಜಿ?” ಸಾವಿಯೋಚ್ಯಾ ಕಪಲಾರ್ ಮಿರಿಯೊ ಚರ‍್ಲ್ಯೊ, “ನವೆಂ ರಿಸೆಪ್ಶನಿಸ್ಟ್?”

“ವ್ಹಯ್. ಆಜ್ ದನ್ಪಾರಾಂಚೆಂ ಜೆವಣ್ ರೋಜಿಸಂಗಿ”

“ತುಜಿ ತಕ್ಲಿ ಸಮಾ ಆಸಾಮೂ? ತುಂ ಕಾಜಾರಿ. ಹೆಲೆನಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ ತರ್?”

“ಹೆಲೆನ್ ತಾಚ್ಯೆ ಬೇಕರಿಂತ್ ಬಿಝಿ ಆಸಾ. ರೋಜಿಸಂಗಿ ತಾತ್ಕಾಳಿಕ್. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್” ಎರಿಕಾನ್ ದೊಳೊ ಮೊಡ್ಲೊ.

ತ್ಯಾ ದನ್ಪಾರಾಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾವಿಯೊ ಎಕ್ಸುರೊ ಕೇಂಟಿನಾಂತ್ ಜೆವ್ಲೊ. ತೊ ಸಂತುಶ್ಟ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಲೊ ಈಶ್ಟ್ ವಾಟ್ ಚುಕೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೆ ಖಂತಿನ್ ತಾಕಾ ವಿರಾರ್ ಕೆಲೊ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ಎರಿಕಾಕ್ ಸಮ್ಜಂವ್ಚೆಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ. ಎರಿಕ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

“ಕಾಜಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಚೀಟಿಂಗ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಸಮಾ ನ್ಹಯ್. ರೋಜಿಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವ್” ಪರಾತ್ಲೆಂ ಸಾವಿಯೋನ್.

“ತುಜ್ಯಾ ಜಾಳಾಂತ್ ಕೊಣೀ ಇತ್ಲ್ಯೆ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಂ ತರ್ ತುಂ ಸೊಡ್ತಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಯ್ಗಿ? : ಎರಿಕಾನ್ ದೊಳೊ ಮೊಡ್ಲೊ, “ತುಂ ಚಡ್ ಚಿಂತಿನಾಕಾ. ಬೋರ್ ಜಾತಾನಾ ಸೊಡ್ಚೆಂ. ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ ತುಜೆಸಂಗಿ ಹಾಂವ್ ಟ್ರೇಯ್ನಿರ್ ಯೆಂವ್ಚೊಂನಾ”

“ಆಜ್ ಖಂಯ್ಸರ್ ಸವಾರಿ?”

“ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಸುರ್ಯೊ ಬುಡ್ತಾನಾ ಚೌಪಾಟಿ ಬೀಚಾರ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಗೊಪಾಂತ್” ಎರಿಕ್ ಅಮ್ರುಕೊ ಹಾಸ್ಲೊ.

ಎರಿಕಾಲಾಗಿಂ ತರ್ಕ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ವೆರ್ಥ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಸಾವಿಯೋಕ್. ರೋಜಿಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಹೆರ್ ವಾಟ್ ಸೊಧ್ಚೆಂ ಅವಶ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಎರಿಕಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಾಟೆಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಮೊಲಿಚಿ ಸಲಹಾ ಘೆವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ ತರೀ ತಾಣೆಂ ಆಲೋಚನ್ ಬದ್ಲಿಲಿ. ಘುಟಾಚೊ ವಿಶಯ್ ಫುಟಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಪರ‍್ಯಾರ್ ಸೊಧ್ಚೆಂ ಅವಶ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಬಾಯ್ಕಾಲಾ ಕ್ಲಾರ್ ರೋಡಾಚೆರ್ ಮೊರ‍್ನಾಚ್ಯಾ ಪೆಟೆಂಚ್ಯಾ ದುಕಾನಾಹುಜ್ರಿಂ ಹೆಲೆನಾಚಿ ಬೇಕರಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಎರಿಕಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೊ ತಾಕಾ ಉಡಾಸ್. ಎರಿಕಾನ್ ಚೌಪಾಟಿ ಬೀಚಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಪ್ಲಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾವಿಯೋನ್ ತಾಂಚ್ಯೆ ಬೇಕರಿಕ್ ಭೆಟ್ ಕರ‍್ಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲೊ. ದಫ್ತರಾಥಾವ್ನ್ ಘರಾ ಪಾವೊಂಕ್ ಘಳಾಯ್ ಜಾತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಮೊಲಿಕ್ ಫೊನಾರ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ.

SA05

ತ್ಯೆ ಸಾಂಜೆರ್ ತೊ ಬಾಯ್ಕಾಲಾ ದೆಂವ್ಲೊ. ಚಲೊನ್ ಕ್ಲಾರ್ ರೋಡಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಕ್ಲಾರ್ ರೋಡಾಚೆರ್ ಹೆಲೆನಾಚಿ ಬೇಕರಿ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ತಾಕಾ ತ್ರಾಸ್ ಜಾಲೆನಾಂತ್. ಮೊರ‍್ನಾಚ್ಯಾ ಪೆಟೆಂಚ್ಯಾ ದುಕಾನಾಹುಜ್ರಿಂ ತಾಣೆಂ ರಸ್ತ್ಯಾಚಿ ಕೂಸ್ ಬದ್ಲಿಲಿ. ಬೇಕರಿಭಿತರ್ ನಿಳ್ಶಾ ವರ‍್ಣಾಚ್ಯಾ ನೆಸ್ಣಾರ್ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಕೌಂಟರಾರ್ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲಿ. ಹಿ ಸೊಭಾಯೆಚಿ ಬಾವ್ಲಿ ಎರಿಕಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಹೆಲೆನ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಅಂದಾಜ್ ಕೆಲೊ. ಇತ್ಲಿ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಘರಾ ಆಸ್ತಾನಾ, ಹೆಲೆನಾಚಿ ಬೆಪರ್ವಾ ಕರ‍್ನ್ ರೋಜಿಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಎರಿಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಭೊಂವ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾವಿಯೋಕ್ ಸಮ್ಜಲೆಂನಾ. ಹೆರ್ ತೇಗ್ ಗಿರಾಯ್ಕಾಂಚಿ ಸೆವಾ ಕರ‍್ಚ್ಯಾಂತ್ ತಿ ನಿರತ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಗ್ಲಾಸಾಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಕೆಕಿ ಆನಿ ಖಾಣಾಂಚೆರ್ ನದರ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ತಾನಾ ಚೊರ‍್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ತಾಕಾ ಹೆಲೆನಾಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲಿನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ಧಾ ಮಿನುಟಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿಂ. ಅಯಸ್ಕಾಂತಾಬರಿ ತೊ ತಿಚೆರ್ ಪಿಸ್ವಾಲೊ.

“ತುಜಿ ಕಿತೆಂ ಸೆವಾ ಕರುಂ?” ಪಯ್ಲೆಂ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಗಿರಾಯ್ಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೆತಚ್ ತಿಣೆಂ ನಮ್ರಪಣಿ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ.

“ಹಾಂವ್…” ಘಡಿಭರ್ ಸಾವಿಯೊ ಆಪುಣ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಉದ್ದೇಶ್ ವಿಸ್ರಲೊ, “ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ ಹೆಲೆನ್?”

“ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಮೆಳ್ಚೆಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ತುಕಾ ಕಶೆಂ ಕಳಿತ್?” ತಿ ಅಜ್ಯಾಪ್ಲಿ.

“ಹಾಂವ್ ಸಾವಿಯೊ. ಕುರ್ಲಾ ವಸ್ತಿ ಕರ‍್ತಾಂ. ಎರಿಕಾಚೊ ಮಿತ್ರ್. ಎಕಾಚ್ ಬೇಂಕಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ತಾಂವ್”, ತಾಣೆ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ವಿವರ್ ದಿಲೊ.

“ಸಾವಿಯೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಂಚ್‌ಗಿ? ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ಎರಿಕ್ ಆಜೂನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಆಸಾ, ಘಳಾಯ್ ಜಾತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾಚ್ ಬಾಂದ್ಪಾಚ್ಯೆ ಪಯ್ಲ್ಯೆ ಮಾಳಿಯೆರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಫ್ಲೆಟ್ ಆಸಾ”, ತಿಣೆಂ ಆಪ್ಲೆ ಕೇಸ್ ಪಾಟಿಂ ಫುಸ್ಲೆ.

“ಹಾಂ ಎರಿಕಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ತುಜಿ ಮಾಕಾ ಗರ್ಜ್ ಉದೆಲ್ಯಾ”

“ಮ್ಹಜಿ ಗರ್ಜ್?” ತಿಚ್ಯಾ ಕಪಲಾರ್ ಮಿರಿಯೊ ಚರ‍್ಲ್ಯೊ.

“ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾಚೊ ಜಲ್ಮಾದೀಸ್. ಕೇಕ್ ಒರ್ಡರ್ ಕರ‍್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಲೊಂ” ತಾಣೆಂ ನೀಬ್ ದಿಲೆಂ.

“ಇತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗಿಂ? ಎಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಪಯ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ” ತಿಣೆಂ ಕಳಿತ್ ಕೆಲೆಂ, “ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಆಯ್ಲಾಯ್. ಕೊಫಿ ಘೆತಾಯ್ ವಾ ಚಾ?”

“ಹಾಂವ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಎರಿಕಾಕ್ ಸಾಂಗನಾಕಾ” ಸಾವಿಯೋನ್ ವಿನತಿ ಕೆಲಿ, “ತುಮ್ಚಿ ಕೇಕ್ ಒರ್ಡರ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳೊಂಕ್ ನಜೊ. ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಆಖ್ರೇಚ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಆಶೆತಾಂ”

“ಸಮ್ಜಲೆಂ. ಫಿಕಿರ್ ಕರಿನಾಕಾ” ತಿ ಹಾಸ್ಲಿ, “ಕೊಫಿ ವಾ ಚಾ ಮ್ಹಣ್ ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂನಾಂಯ್”

“ಕೊಫಿ” ತಿಚ್ಯೊ ಸೊಭಿತ್ ಹಾಸೊ ಸಾವಿಯೋಕ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಲ್ಯೊ.

ಕೊಫಿ ಪಿಯೆತಾನಾ ತಾಣಿಂ ತಯಾರ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಥರಾವಳ್ ಕೆಕಿಂಚೊ ಹೆಲೆನಾನ್ ವಿವರ್ ದಿಲೊ. ಕುಕ್ಕಿಸ್ ಆನಿ ಪೇಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ದಿತಾನಾ ತಾಣೆಂ ನಾ ಮ್ಹಳೆಂನಾ. ತಿಚೆಸಂಗಿ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ‍್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಲಾಬ್ಲಿ. ರೋಜಿವಿಶಿಂ ಜಾಗ್ರುತ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾವಿಯೋಕ್ ತೊ ವಿಶಯ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ‍್ನ್, ತಿಚೆಂ ಸಮಧಾನ್ ಭಂಗ್ ಕರುಂಕ್ ಮನ್ ಆಯ್ಕಾಲೆಂನಾ. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ವೆಚೆಪಯ್ಲೆಂ ತಾಣಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ನಂಬ್ರಾಂ ಘೆತ್ಲಿಂ.

ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ಯಾಂನಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಆನಿ ಫೇಸ್‌ಬುಕಾರ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ದವರ‍್ನ್ ಹೆಲೆನಾಸಂಗಿ ಸಾವಿಯೋಚೊ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಸಂಬಂದ್ ರುತಾ ಜಾಲೊ. ರೋಜಿಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಎರಿಕ್ ಕಾಮಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಭೊಂವೊಂಕ್ ವೆತಾನಾ, ಸಾವಿಯೊ ಅಪ್ಶೆಂಚ್ ಬಾಯ್ಕಾಲಾ ಹೆಲೆನಾಚ್ಯೆ ಬೇಕರಿಂತ್ ಹಾಜರ್ ಜಾತಾಲೊ. ಆಯ್ತಾರಾಚಾ ದನ್ಪಾರಾಂ ಪುತಾಚೊ ಜಲ್ಮಾದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ‍್ತಾನಾ ಎರಿಕ್ ಆನಿ ಹೆಲೆನಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಆಹ್ವಾನ್ ದಿಲೆಂ. ದೊಗಾಂಯ್ ಲ್ಹಾನ್ಶಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲಿಂ. ಹೆಲೆನಾನ್ ಕಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ರೆಡ್ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಕೇಕ್ ಹಾಡ್ಲಿ. ಎರಿಕಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಬಾಯ್ಲೆಚಿ ಒಳೊಕ್ ಕರ‍್ನ್ ದಿಲಿ. ಸಾವಿಯೊ ಆನಿ ಹೆಲೆನಾನ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ವಾಡೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಸಳಾವಳ್ ಸರ್ವಾಂಥಾವ್ನ್ ಲಿಪಯ್ಲಿ.

ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾ ದನ್ಪಾರಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಎರಿಕಾನ್ ರೋಜಿಸಂಗಿ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಪ್ಲಾನ್ ಕೆಲೆಂ. ಹೆಲೆನಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಸಾವಿಯೊ ಬೇಕರಿಕ್ ಆಯ್ಲೊ.

“ಕೆಕಿಚೆ ಪಯ್ಶೆ ದೀಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಲೊಂ” ಸಾವಿಯೋನ್ ನೀಬ್ ದಿಲೆಂ.

“ಕೇಕ್ ಕಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ” ತಿಣೆಂ ಪಯ್ಶೆ ಘೆಂವ್ಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ.

“ಕೇಕ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ರುಚ್ಲಿ. ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಸಾ” ಸಾವಿಯೋನ್ ವರ್ಣಿಲೆಂ.

“ತುಜೆಸಂಗಿ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಖಾಸ್ಗಿ ಉಲೊಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಘರಾ ಚಲ್ಯಾಂಗಿ?” ಹೆಲೆನಾನ್ ವಿನತಿ ಕೆಲಿ.

ಬೇಕರಿಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಹಾಯಕ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಒಪ್ಸುನ್ ತಿ ಭಾಯ್ರ್ ನಿಕಾಳ್ಳಿ. ಸಾವಿಯೋನ್ ಶಿಸ್ತೆನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಬರಿ ತಿಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲೊ. ಫ್ಲೆಟಾಂತ್ ಕೊಫಿ ಆನಿ ಖಾಣಾಚಿ ಸರ್ಬರಾಯ್ ಜಾಲಿ.

“ಖಾಸ್ಗಿ ಉಲೊಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳೆಂಯ್?” ಕೊಫಿ ಪಿಯೆತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಉಡಾಸ್ ಕೆಲೊ.

“ಕಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳನಾ” ಹೆಲೆನಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಬಾವ್ಲೆಂ, “ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ ಎರಿಕಾಕ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಆಸಕ್ತ್ ನಾ. ತೊ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಆನಿ ಒವರ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಬಿಝಿ ಜಾಲಾ. ಬೇಕರಿಚೊ ವೆಪಾರ್ ಆನಿ ಹೆಂ ಫ್ಲೆಟ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್‌ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಮ್ಹಜಿ ಕಸಲಿಚ್ ಪರ್ವಾ ನಾ. ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತ್ ನಿರಾಸ್ ಜಾಲಾಂ”

ಹೆಲೆನಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂ ಉದೆಲ್ಲಿಂ. ಕೊಫಿಯೆಚೆಂ ಕೋಪ್ ಸಕ್ಲಾ ದವರ‍್ನ್ ಸಾವಿಯೊ ತಿಚೆಲಾಗಿಂ ಸರ‍್ಲೊ. ಧಯ್ರ್ ಆರಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ತಿಚಿಂ ದುಕಾಂ ಪುಸ್ಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ನೆಣಾ. ಹೆಲೆನಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ತಾಚ್ಯಾ ಭುಜಾರ್ ಮಾಲ್ವಲಿ. ತಾಣೆಂ ಘುಂವೊನ್ ತಿಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂಚೊ ಉಮೊ ಘೆತ್ಲೊ. ತಿ ಸವ್ಕಾಸ್ ತಾಚ್ಯೆ ವೆಂಗೆಂತ್ ರಿಗ್ಲಿ. ತಿ ವೇಂಗ್ ತಾಂಕಾಂ ದಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚಿ ಆನಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸದಾಂಚಿ ಜಾಲಿ.

SA02

ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ವಗ್ತಾ ಚುಕೊನ್‌ಯೀ ಎರಿಕ್ ಆನಿ ರೋಜಿಚೆಂ ಪ್ರೇಮ್ ಪ್ರಕರಣ್ ತಾಣೆಂ ಹೆಲೆನಾಕ್ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಕೆಲೆಂನಾ. ಎರಿಕ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಸಾವಿಯೋಥಾವ್ನ್ ಲಿಪಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಖ್ರೇಕ್ ತೀನ್ ದಿಸಾಂಚಿ ರಜಾ ಕಾಡ್ನ್ ರೋಜಿಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಎರಿಕ್ ಲೊನವಲಾ ಗೆಲೊ. ಬೇಂಕಾಚೆಂ ಕೊನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಫಟ್ ಉಚಾರ‍್ಲಿ. ತ್ಯಾ ತೀನ್ ದಿಸಾಂನಿ ಮೊಲಿಕ್ ಹಿಶಾರೊ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ಸಾವಿಯೋನ್‌ಯೀ ರಜಾ ಕಾಡ್ಲಿ. ದಿಸಾಕ್ ಹೆಲೆನಾಸಂಗಿ ಬಾಯ್ಕಾಲಾ ವೇಳ್ ಖರ್ಚಿಲೊ ಆನಿ ಸಾಂಜೆರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಪರ‍್ತಾಲೊ. ರಜೆಚ್ಯೆ ಆಖ್ರೇಚ್ಯೆ ಸಾಂಜೆರ್ ಹೆಲೆನಾಚೆಂ ವರ್ತನ್ ಬದ್ಲಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಿಂ ಸಾವಿಯೋಕ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ ಆಮಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ಜೆ” ಹೆಲೆನಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಉಚಾರ‍್ಲೆಂ.

“ತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್” ಸಾವಿಯೊ ಮತಿರ್ ಆಯ್ಲೊ. “ಮ್ಹಾಕಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಸಾ. ಎಕ್ಲೊ ಪೂತ್ ಆಸಾ. ತಾಂಕಾಂ ವಾಟೆರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂನಾ”

“ತೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಚಿಂತಿಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ” ಹೆಲೆನಾಚೆಂ ಮುಕಮಳ್ ಸಾವ್ಳೆಲೆಂ, “ಫುಕಟ್ಟಾಕ್ ಮಝಾ ಮಾರುಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಯ್‌ಗೀ? ಸರ್ವ್ ದಾದ್ಲೆ ಹರಾಮಿ ಕಾಸ್ತಾಚೆ”

ತಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಾವಿಯೊ ಶೆರ್ಮೆಲೊ. ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಧವ್ಶೆಲೆಂ. ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಫಕತ್ ನಾಜೂಕ್ ಆನಿ ಆತ್ಮೀಯ್ ಉತ್ರಾಂ ತಾಣೆಂ ತಿಚೆಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲಿಂ. ಹೆಲೆನಾಚೊ ರಾಗ್ ತಾಣೆಂ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆಂವ್ಚೊ. ತೊ ದಡ್ಬಡೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೊ.

“ಖಂಯ್ಸರ್ ಧಾಂವ್ತಾಯ್? ತುವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್‌ನಾಂಯ್” ಹೆಲೆನಾನ್ ಉಡಾಸ್ ಕೆಲೊ.

“ಹಿ ಮ್ಹಜಿ ಆಖ್ರೇಚಿ ಭೆಟ್. ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಆಮಿ ಮೆಳನಾಸ್ತಾನಾ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಅಧಿಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ” ಸಾವಿಯೊ ಕಶ್ಟಾಂನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಮತಿಂತ್ ಏಕ್ ನಿಚೆವ್ ಕರ‍್ನ್ ತಾಣೆಂ ಜಾಗೊ ಖಾಲಿ ಕೆಲೊ.

ಕುರ್ಲಾ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ವಸ್ತೆಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆಪಯ್ಲೆಂ ಹೆಲೆನಾಚಿ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಯ್ಲಿ.

“ತುಜೆಂ ಮನ್ ದುಕ್ಲೆಂ ತರ್ ಮಾಫ್ ಕರ್. ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಖೂಬ್ ಮೋಗ್ ಕರ‍್ತಾಂ. ಮಜೆಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಜಾಯ್ನಾಕಾ” ತಿಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಮೆಸೇಜಿಂತ್ ಪರಾತ್ಲೆಂ.

ತಾತ್ಕಾಳಿಕ್ ವೊಡ್ಣೆಚ್ಯೆ ದಾದೊಸ್ಕಾಯೆಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಸಾವಿಯೊ ತಯಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಹೆಲೆನಾಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತಾಕಾ ವಾಜ್ಬಿ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಸಾವಿಯೋಚೆಂ ಬದ್ಲಲ್ಲೆಂ ವರ್ತನ್ ಹೆಲೆನಾಕ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಲೆಂನಾ.

“ಹಾಂವ್ ಎರಿಕಾಕ್ ಸೊಡುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಪರ್ವಾನಾ. ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೆಟ್ಚೆಂ ರಾವಯ್ಲೆಂಯ್ ತರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಹಾಂವ್ ಮೊಲಿಕ್ ಸಾಂಗ್ತೆಲಿಂ” ಸಾವಿಯೋಚ್ಯಾ ವಾಟ್ಸಾಪ್ಪಾರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಯ್ಲಿ.

ಅಸಹಾಯಕತೆಂತ್ ಚಡ್ಪಡ್ಲೊ ಸಾವಿಯೊ. ವಿರಾರಾಯೆನ್ ತಾಕಾ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿನಾ. ಹೆಲೆನಾಥಾವ್ನ್ ಮುಕ್ತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತೊ ಅತ್ರೆಗ್ಲೊ. ಎರಿಕಾಚೆಂ ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತ್ ಪಾಟಿಂ ವಾಟೆಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಹೆಲೆನಾಚಿ ದೋಸ್ತಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ಕಶೆಂ ಆಪುಣ್ ತಾಳ್ಣೆಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ತಾನಾ ತೊ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲೊ. ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲಿ ಬೆಪರ್ವಾ ತಾಚ್ಯಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಂತ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

“ಇಲ್ಲೊಸೊ ಬಿಝಿ ಆಸಾಂ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಮೆಳ್ತೊಲೊಂ” ತಾಣೆಂ ಹೆಲೆನಾಕ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ತರೀ ಪರತ್ ಮೆಳ್ಚಿ ವೊಡ್ಣಿ ಅಚಾನಕ್ ಶೆಳೆಲ್ಲಿ.

ಸೊಮಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಕುರ್ಲಾಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಟ್ರೇಯ್ನ್ ಸಕಾಳಿಂ 9:15 ವೊರಾಂಚೆರ್ ಬಾಯ್ಕಾಲಾ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಎರಿಕಾನ್ ಭಿತರ್ ರಿಗೊನ್ ಸಾವಿಯೋಕ್ ವಂದಿಲೆಂ.

ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಹಾಸೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಗಂಭೀರ್ ಜಿನೊಸ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಾವಿಯೋಕ್ ಟೆನ್ಶನ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಹೆಲೆನಾಸಂಗಿ ತಾಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಎರಿಕಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ದುಬಾವ್ಲೊ ಆನಿ ತಶೆಂ ನರ್ವಸ್ ಜಾಲೊ. ಕಿತೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸುಸ್ತಾನಾಸ್ತಾನಾ ತೊ ಚಡ್ಪಡ್ಲೊ. ವಿಟಿ ಸ್ಟೇಶನಾಥಾವ್ನ್ ಬಲ್ಲರ್ಡ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಉಲಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಚಲೊನ್ ಗೆಲೆ. ಇಶ್ಟಾಗತೆಂತ್ ಅಂತರ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಜಾಲೊ ಸಾವಿಯೋಕ್.

“ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಬೊವ್ ಗರ್ಜೆಚೊ ವಿಶಯ್ ಉಲೊಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ” ಎರಿಕಾನ್ ದಫ್ತರಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ಮಾವ್ನ್ ಮೊಡ್ಲೆಂ.

“ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?” ಸಾವಿಯೋಕ್ ತಾಳೊ ಸುಕ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ ಭಾಸ್ ಜಾಲೆಂ.

“ಮಾಗಿರ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ” ಎರಿಕಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ವಾಟ್ ದರ‍್ಲಿ.

ಮಾಗಿರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೆದಾಳಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ತಾಚ್ಯೆ ಜಿಬೆರ್ ಯೇವ್ನ್, ಉಚಾರ‍್ಚೆಪಯ್ಲೆಂ ಕರ್ಗೊನ್ ಗೆಲೆಂ. ತೊ ಬಾಂದ್ಪಾಸಾಂತ್ ನಿತ್ರಾಣ್ ಜಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಮಾಬಾಬ್ತಿನ್ ತೆ ಮೆಳ್ಳೆ ತರೀ ಖಾಸ್ಗಿ ವಿಶಯ್ ಉಲೊಂಕ್ ಸಂದ್ರಾಪ್ ಉದೆಲೊನಾ. ದನ್ಪಾರಾಂ ಜೆವ್ಣಾತವಳ್ ಕೇಂಟಿನಾಂತ್ ತಾಂಚಿ ಮಿಲಾಗತ್ ಜಾಲಿ. ಜೆವ್ಣಾಚಿ ಬೊಶಿ ಘೆವ್ನ್ ಎಕಾ ಕೊನ್ಶಾಕ್ ತಾಣಿಂ ಜಾಗೊ ವಿಂಚ್ಲೊ.

“ಉಲೊಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್. ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?” ಸಾವಿಯೊ ವ್ಹಳೂ ಪಿಂರ್ಗಲೊ.

“ತುಜಿ ಒಳೊಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಥಾವ್ನ್ ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆ ಪರ‍್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಉಪ್ಕಾರ‍್ಲ್ಯಾತ್” ಎರಿಕಾನ್ ತಾಳೊ ಸಡಿಳ್ ಕೆಲೊ, “ಹಾಂವ್ ಎಕಾ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಲಾಂ. ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಚಾವ್ ಕರಿಜೆ”

“ವಿಶಯ್ ಸಾಂಗ್” ಸಾವಿಯೊ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೊ.

SA03

“ತೆಂ ರೋಜಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಲಾಂ” ತಾಚಿಂ ದಾಡಾಮಾಂ ಅಡ್ಚಲಿಂ, “ಟೈಂ ಪಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಆರಂಬ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಗಂಭೀರ್ ಜಾಲಾಂ. ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಹಾಂವೆಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಳಾಂತ್ ರೋಜಿ ಸಾಂಪಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್. ಆತಾಂ ಪಳಯ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಜಾಳಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಪ್ಡಲ್ಲೆಬರಿ ಭೊಗ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ. ಹೆಲೆನಾಕ್ ಡಿವೊರ್ಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದಬಾವ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸಾ. ಹಾಂವ್ ಕಾಜಾರಾಕ್ ತಯಾರ್ ನಾ ತರ್ ಹೆಲೆನಾಕ್ ಮೆಳೊನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ‍್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಧಮ್ಕಿ ದಿಲ್ಯಾ”

“………”

“ಮ್ಹಾಕಾ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಪುರೊ ಜಾಲಾಂ. ಹೆಲೆನಾಕ್ ಹೊ ಘುಟ್ ಕಳನಾಸ್ತಾನಾ ರೋಜಿಚ್ಯಾ ಜಾಳಾಥಾವ್ನ್ ಕಶೆಂ ಮುಕ್ತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್”, ಎರಿಕಾನ್ ಪುರಾಸಾಣೆಚೊ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ.

“………”

“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಪ್ ದೀನಾಂಯ್?”

“ತೆಂಚ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸಾಂ. ಶಿರ್ಕಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಳಾಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಬ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕಶೆಂ ಮುಕ್ತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ, ಸೊರ್ರಿ… ಕಶೆಂ ಮುಕ್ತ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸಾಂ. ತುಜಿ ಕಿತೆಂ ಆಲೋಚನ್?” ಸಾವಿಯೋನ್ ಮತಿರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಿಂ ಪಾಟಿಂ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

65% feel thumbs up. And how do you feel?
25 :thumbsup: Thumbs up
7 :heart: Love
0 :joy: Joy
5 :heart_eyes: Awesome
1 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

2 comments

  1. mm
    Stan Ageira Mulky

    ಹಲೊ. ಕಸೊ ಆಸಾಯಿ ಕಾರ್‍ಲೊ? ಹಾಂವೆ ಸಮ್ಜಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್‍ಮಾಣೆ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ಪರ್‍ಯಾರ್ ನಾ. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಖರ್‍ಯಾ ಮಸ್ತೆನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚೂಕಿಂಕ್ ವಡ್ಲೆಂ ಮೊಲ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್‍ಇಜಾಯಿ ಪಡ್ತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಚೂಕಿಂಚೆಂ ಅಂತ್ಯ್ ಚಡಾವತ್ ಮಾರೆಕಾರ್. ಸಂಬಂಧಿತ್ ಸರ್‍ವ್ ಮನ್ಶಾಂಚಿ ಜಿಣಿ ವಾದಾಳಾಕ್ ಶಿರ್‍ಕಾತಾ. ಸಾವಿಯೊ ಆನಿ ಎರಿಕಾಚಾ ಕರ್‍ನೆಂಚೆ ಪ್ರಾಜಿತ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ ಮಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜಾತಾಂ. ತುಜಿ ಕಿತೆಂ ಅಭಿಪ್ರಾಯಿ? ವಾಚ್ಪ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಪರ್‍ಯಾರ್ ಆಸಾ ತರ್ ಇನಾಮ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಾವಿಯೊ ಆನಿ ಎರಿಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರ್‍ಚೆನಾಂತ್!

  2. mm

    ಎರಿಕ್ ಆನಿ ಸಾವಿಯೊ ಕಶೆಯ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಪಾತ್ರ್‌ಮೂ! ಕಾಣಿ ಸಂಪ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಂಚಿ ಸಮಸ್ಯಾಯ್ ಥೈಂಚ್ ಸಂಪ್ಲಿ!
    ಹಾಂಕಾ ಪರಿಹಾರ್ ತುಂವೆಂಚ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಲೊ ತರ್ ಕಸೊ ದಿತೊಯ್ ಸ್ಟೇನ್? ಸಂಪೊ ಪರಿಹಾರ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮ್ ಘೋಷಿತ್ ಕರ್ ಪಳೆವ್ಯಾಂ?!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.